contoh fail meja guru bimbingan dan kaunseling by DilaFadiLah1

VIEWS: 527 PAGES: 111

									1.1 Latar Belakang Unit Perkhidmatan Bimbingan &
  Kaunseling SMK .......
Pembangunan ilmu insan merupakan agenda utama dalam pembangunan
negara. Justeru itu, peranan guru kaunseling menjadi tonggak utama dalam
usaha merealisasikan hasrat tersebut.


Memandangkan kelompok guru kaunseling mendapat kemahiran khusus dalam
membimbing para murid adalah perlu mereka merancang dan menyusun
program dengan lebih teratur dan teliti agar perkhidmatan yang diberikan lebih
berkesan. Bidang tugas dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah
merangkumi perkembangan akademik, kerjaya, psikososial dan kesejahteraan
mental, keibubapaan, pendidikan pencegahan dadah serta pembangunan diri
murid.


Fail meja merupakan satu kerangka kerja yang sistematik bagi setiap guru
kaunseling menyusun dan melaksanakan kerja-kerja hariannya dalam bidang
perkhidmatan mereka. Fail meja ini akan menjadi garis panduan kepada guru
kaunseling bagi memudahkan pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti yang
telah dirancangkan.


Usaha ini adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme, kredibiliti dan
akauntabiliti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Adalah
diharapkan fail meja ini akan dapat memberi panduan dalam membantu guru
kaunseling menjalankan tugas-tugas seharian.
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 1
1.3 Visi dan Misi Sekolah
           VISI SEKOLAH
           MISI SEKOLAH
                FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 2
1.4 Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling
    VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


        Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
       menjadi peneraju utama dalam mewujudkan
         suasana yang teraputik dan kondusif
          di sekolah menjelang tahun 2015
    MISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


   Menguruskan selia program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan
  berkesan.

   Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang
   tinggi dan berakhlak mulia.

   Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam
   Akademik dan ko akademk.

   Mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni melalui program
   bimbingan dan kaunseling.

   Menyampaikan maklumat pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

   Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan
   murid.
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 3
1.5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
”Pendidikan  di  Malaysia  adalah  suatu  usaha   berterusan  ke   arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan,   berakhlak  mulia,  bertanggungjawab   dan   berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat, negara dan keluarga ”.


1.7 Piagam Pelanggan Unit Bimbingan Dan Kaunseling
   1.   Menyediakan bilik kaunseling yang kondusif dan teraputik.

   2.   Menerima klien tanpa syarat dan prejudis.

   3.   Menjalankan sesi    kaunseling  dengan   penuh   etika  dan
       profesionalisme.

   4.   Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan       Kod   Etika
       Kerahsiaan tertakluk kepada persetujuan klien.

   5.   Menjalankan sesi kaunseling dalam tempoh masa 40 hingga 60
       minit bagi setiap sesi individu atau kelompok.

   6.   Menepati temujanji bersama klien dengan memberi khidmat yang
       sesuai dalam tempoh 48 jam.

   7.   Memberi keutamaan dengan mengambil tindakan segera bagi klien
       yang memerlukan kaunseling krisis.

   8.   Berusaha merujuk klien kepada pihak tertentu dengan persetujuan
       klien atas dasar limitasi keupayaan Guru Kaunseling.

   9.   Memberi maklumat yang tepat dan terkini kepada klien dengan
       penuh jujur, ikhlas dan beretika.
   10.   Membangunkan potensi individu sebagai model insan yang mampu
       menyumbang kepada negara.


                         FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 4
1.8 Bidang Bimbingan Dan Kaunseling
       BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SECARA UMUM

Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar
adalah amat penting. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar
yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-
usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi
kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara
seimbang dalam semua bidang seperti berikut:

Bil    Bidang              Input             Kaedah
1.  Perkhidmatan   1.  Akademik               Kaunseling Individu
   Bimbingan dan  2.  Kerjaya                Kaunseling Kelompok
   Kaunseling                          Bimbingan Individu
            3.  Psikososial              Bimbingan Kelompok
            4.  Keluarga               Konsultasi
            5.  Peribadi
            6.  Kes Disiplin
            7.  Dadah
            8.  HIV/ AIDS
            9.  Krisis
2.  Pengurusan dan  1.  Maklumat Kerjaya           Sistem Fail
   Pentadbiran   2.  Maklumat Pendidikan dan Latihan    Paparan
                                  Sebaran
            3.  Maklumat Dadah            Brosur / Pamplet
            4.  Maklumat HIV/ Aids          Poster
            5.  Maklumat Bahaya Rokok dan Kesihatan  Buku
                                  Buku Skrap
            6.  Rancangan Tahunan
                                  Perkongsian
            7.  Kertas Kerja Program
            8.  Buku Rekod Perkhidmatan
            9.  Borang-borang Perkhidmatan
               Bimbingan dan Kaunseling
            10.  Jadual Waktu Perkhidmatan
            11.  Maklumat Murid
            12.  Laporan Program
            13.  Keceriaan Bilik Kaunseling
            14.  Papan Kenyataan Perkhidmatan
               Bimbingan dan Kaunseling
            15.  Laporan dan Rekod Sesi
            16.  Penilaian Program
            17.  Rekod dan Laporan Kewangan
                          FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 5
3.  Akademik      1.  Pemilihan mata pelajaran elektif     Bimbingan Kelompok
             2.  Kemahiran Belajar            Bimbingan Individu
                a. Membaca                Bengkel
                b. Mencatat/ mengambil nota       Seminar
                c. Pengurusan masa            Kem/Perkhemahan
                d. Pengurusan diri            Tayangan Video
                e. Mendengar               Pembimbing Rakan
                f. Mengingat               Sebaya
                g. Mengulangkaji             (PRS)
                h. Menjawab soalan peperiksaan      Taklimat
                                    Kolokium
                i.  Menghadapi peperiksaan
                                    Tutor Sebaya
             3.  Mengumpul maklumat pelajaran atau
                                    Mentor Mentee
                peluang melanjutkan pelajaran di
                                     Lawatan
                Institusi Pengajian Tinggi.
                                    Ceramah
                                    Pameran
                                    Bank maklumat manual
                                    Bank maklumat
                                    berkomputer
4.  Kerjaya       1.  Inventori Minat             Bimbingan Kelompok
             2.  Inventori Personaliti          Bimbingan Individu
             3.  Inventori Nilai             Lawatan
             4.  Pemilihan Mata Pelajaran Elektif     Ceramah
             5.  Pengumpulan Maklumat Kerjaya       Forum
             6.  Pendedahan kerjaya            Seminar
                Peluang latihan kerjaya         Tayangan video
             7.  Penyebaran Maklumat           Pertandingan-
                                    pertandingan
                                    - Media Maklumat
                                    Kerjaya
                                    - Buku Skrap Kerjaya
                                    -  Eksplorasi  Alam
                                    Kerjaya
                                  -  - Poster Kerjaya
                                    - Sketsa Kerjaya
5.  Psikososial   &  1.  Ujian Personaliti            Bimbingan Kerjaya
   Kesejahteraan    2.  Senarai semak masalah          merentasi Kurikulum
   Mental        3.  Merujuk Kad Maklumat Diri (Jika perlu)  Bimbingan Kelompok
             4.  Kemahiran Komunikasi           Bimbingan Individu
             5.  Kemahiran Asertif/Tegas diri       Forum
             6.  Penyaringan maklumat           Kursus
             7.  Pengurusan Tekanan            Bengkel/Seminar
             8.  Kemahiran Rohani             Kem Bina Insan/ Diri
             9.  Kemahiran Membuat Keputusan       Kolokium
             10.  Kemahiran Pengawalan Diri        Lawatan
             11.  Kemahiran Aplikasi            Tayangan video
             12.  Kemahiran Sintesis            Kaunseling Keluarga
                                    PRS
             13.  Kemahiran Analisis Kritikal
             14.  Pengekalan Penghargaan Kendiri/ Self
                Esteem
             15.  Perkembangan Keremajaan
             16.  Konsep Kendiri
             17.  Pengendalian Kendiri                         FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 6
            18.  Program Orientasi
6.  Keibubapaan     1.  Komunikasi             Ceramah
             2.  Perkembangan individu        Seminar
             3.  Isu-isu Kekeluargaan        Forum
               3.1 Kepimpinan           Bengkel
               3.2 Perkembangan remaja masa kini  Perkhemahan keluarga/
                   dan akan datang       Hari Keluarga
               3.3 Kerukunan dan kesejahteraan   Lawatan ke rumah
                   keluarga.          Khidmat Konsultasi
                                 Kursus Kemahiran
                                 Keibubapaan
                                 Konferens
                                 Buletin Keluarga
                                 Pameran
                                 Bimbingan Individu
                                 Bimbingan Kelompok
7.  Pembangunan    1.  Kemahiran Komunikasi        Bimbingan Individu
   Diri        2.  Kemahiran Penyelesaian Masalah   Bimbingan Kelompok
            3.  Kepimpinan             Latihan Dalam
            4.  Kemahiran Tegas Diri        Kumpulan
            5.  Pembimbing Rakan Sebaya       Lawatan ke rumah
               (PRS)                Ceramah
            6.  Kemahiran Sosial          Bengkel
            7.  Kemahiran Memilih Keutamaan Tugas  Praktikum PRS
            8.  Pengurusan Diri
8.  Pendidikan     1.  Kemahiran Asertif          Ceramah
   Pencegahan        Kemahiran Sosial          Seminar/Bengkel
            2.
   Dadah / Rokok /                       Pertandingan Esei
   Inhalan dan HIV/  3.  Perkembangan Seksual        Pertandingan Poster
   AIDS        4.  Sikap Benci kepada dadah      Pertandingan Pidato
            5.  Kemahiran Menghindar        Pertandingan Boria
               Jangkitan HIV/ AIDS         Pertandingan Nasyid
            6.  Pendidikan Kekeluargaan       Kuiz
                                 5 Minit Anti Dadah
                                 Pameran
                                 Bimbingan Individu
                                 Bimbingan Kelompok
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 7
2 .1     Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia
  1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu

  2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera

  3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara

  4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia2 .3 Objektif Unit Bimbingan Dan Kaunseling
  2.3.1   Meningkatkan kecemerlangan akademik murid dengan mengadakan:

       2.3.1.1 Pemilihan mata pelajaran secara berkesan.
       2.3.1.2 Kemahiran belajar.

  2.3.2   Memberi pendedahan kerjaya kepada murid dengan cara melaksanakan :

       2.3.2.1 Mengumpul dan menyebarluaskan maklumat pelajaran dan peluang-
           peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi awam, swasta
           dan institusi latihan kemahiran.
       2.3.2.2 Ujian psikometrik.

  2.3.3   Berusaha mempertingkatkan sahsiah murid melalui:

       2.3.3.1 Program psikososial.
       2.3.3.2 Program kesejahteraan mental.

  2.3.4   Meningkatkan kefahaman mengenai keibubapaan dan perkembangan
       kesejahteraan individu melalui:

       2.3.4.1 Konsultasi keibubapaan.
       2.3.4.2 Kaunseling keluarga.

  2.3.5   Mencapai Sekolah Bebas Dadah menggunakan pendekatan pendidikan
       pencegahan dadah melalui:-

       2.3.5.1 Pendekatan Keluarga Cemerlang
       2.3.5.2 Pembentukan Jati Diri Remaja
       2.3.5.3 Sekolah Bebas Dadah

  2.3.6   Membangunkan daya kepimpinan dan pembangunan diri murid melalui:-

       2.3.6.1 Mengenal Diri Dan Potensi Diri
       2.3.6.2 Kemahiran Kepimpinan
       2.3.6.3 Kehidupan Bermasyarakat
       2.3.6.4 Penyelesaian Masalah
                            FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 8
3.2 Jawatankuasa Unit Bimbingan Dan Kaunseling
           JAWATANKUASA
       UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ................................................

                 PENGERUSI
                 PENGERUSI
                  Pengetua               NAIB PENGERUSI
            Guru Penolong Kanan Pentadbiran
             Guru Penolong Kanan HEM
               GPK Kokurikulum


                PENYELARAS
                   GBK1                 SETIAUSAHA
                    GBK2

               PEN. SETIAUSAHA
                    GBK3
                    GBK4
              AHLI JAWATANKUASA Ketua Bidang Kemanusiaan            Ketua Bidang Sains Dan Matematik
 Ketua Bidang Teknik & Vokasional        Ketua Bidang Bahasa
 Ketua Guru Disiplin              Guru Penyelaras Projek SMA
 Guru Penyelaras Projek SMR           Guru Penyelaras Ting: 1
 Guru Penyelaras Ting: 2            Guru Penyelaras Ting: 3
 Guru Penyelaras Ting: 4            Guru Penyelaras Ting: 5
                         FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 9
4 .0 Senarai Tugas Guru Kaunseling Sepenuh Masa
Portfolio Bidang Tugas Khas Guru Bimbingan & Kaunseling
Nama : .........................


 1. Menjalankan tugas rutin Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
 2. Tugas-tugas yang dijalankan adalah berdasarkan kepada 10 jenis khidmat
   utama program bimbingan yang dijalankan di sekolah.
    (Rujuk Buku Panduan KPM)
 3. Secara Umum menyelaras semua program dari tingkatan satu hingga
   tingkatan lima
 4. Menyediakan rekod perundingan klien setiap bulan mengikut jantina dan
   tingkatan.- Rujuk borang laporan
 5. Matlamat unit sekurang-kurangnya seminggu mendapatkan 6 klien
   individu dan dua kelompok bimbingan.
 6. Melaksanakan program motivasi / kemahiran belajar ke kelas waktu guru
   ganti.
 7. Merancang dan melaksanakan program Motivasi dan kemahiran Belajar
   untuk pelajar tingkatan lima.
 8. Menyelaras modul untuk Program Kepimpinan PRS, Kepimpinan
   Pengawas Sekolah dan Pengawas Pusat Sumber dan Kem
   Kesejahteraan Diri Pelajar..
 9. Menyelaras dan Mengurus permohonan kemasukan UPU, Borang
   Matrikulasi pelajar SPM dan Borang kemasukan PLKN
 10. Menyelaras modul untuk Program Kepimpinan Ketua dan Penolong Ketua
   Tingkatan, Kepimpinan Pengerusi dan setiausaha Kelab dan Persatuan.
 11. Mengumpul, menyedia dan menyebar maklumat berkaitan kerjaya pelajar.
 12. Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas – Rujuk jadual Jadual
   waktu.
 13. Setiausaha Program Sekolah Selamat Sekolah.
 14. Guru Penasihat PRS dan Kelab Bimbingan & Kaunseling.
 15. Mengurus dan menyelaras kemasukan ke Institusi Kemahiran dan MLVK.
 16. Malaksanakan Kajian Tindakan dari masa ke semasa mengikut keperluan.
 17. Menyerahkan Perancangan dan Laporan Tahunan setiap program
   kepada pihak pengurusan Sekolah, PPD dan JPN Terengganu
 18. Menjalankan tugas dan arahan dari pihak sekolah, PPD dan JPN dari
   masa ke semasa.
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10
 Portfolio Bidang Tugas Guru khas Bimbingan & Kaunseling
 Nama : ................................................


1. Menjalankan tugas rutin Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
2. Tugas-tugas yang dijalankan adalah berdasarkan kepada 10 jenis khidmat
  utama program bimbingan yang dijalankan di sekolah. (Rujuk Buku Panduan
  KPM)
3. Sebagai Setiausaha Unit Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling
4. Menyediakan dan mengurus minit mesyuarat setiap kali perjumpaan AJK Unit
  Bimbingan & kaunseling.
5. Menyediakan, mengemaskini dan menjaga rekod maklumat perundingan
  klien setiap bulan mengikut jantina dan tingkatan.
6. Matlamat unit sekurang-kurangnya seminggu mendapatkan 6 klien individu
  dan dua kelompok bimbingan.
7. Penyelaras Program Orientasi Pelajar Tingkata Tiga.
8. Penyelaras Modul program motivasi dan Kemahiran Belajar Pelajar tingkatan
  Tiga.
9. Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas – Rujuk jadual Jadual waktu.
10. Guru Penasihat PRS sekolah dan kelab Bimbingan & kaunseling.
11. Penolong Setiausaha Program Sekolah Selamat sekolah
12. Penyelaras dan mengurus semua rekod kemasukan dan keluaran rekod
  kesihatan dan kemajuan pelajar .
13. Sentiasa mengemaskini papan maklumat UPBK.
14. Menyelaras dan merekod semua stok inventori peralatan UPBK dan buku-
  buku rujukan.
15. Merancang dan menghasilkan bahan cetak dan bukan cetak bimbingan,
  seperti poster, risalah, dokumen dan berita.
16. Menyerahkan Perancangan dan Laporan serta dokumentasi setiap program
  di bawah kelolaan tugas masing-masing .
17. Melaksanakan Kajian Tindakan kepada kumpulan sasaran serta
  mengenalpasti kelemahan dan kakuatan yang ada .
18. Menjalankan tugas dan arahan dari pihak sekolah, PPD dan JPN dari masa
  ke semasa.
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 11
 Portfolio Bidang Tugas Khas Guru Bimbingan & Kaunseling
 Nama : .................................................

1. Menjalankan tugas rutin Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
2. Tugas-tugas yang dijalankan adalah berdasarkan kepada 10 jenis khidmat
  utama program bimbingan yang dijalankan di sekolah. (Rujuk Buku Panduan
  KPM)
3. Menjalankan Tugas sebagai Penolong Setiausaha Unit Perkhidmatan
  Bimbingan & Kaunseling
4. Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas - Jadual waktu masing-masing
5. Menyediakan, mengemaskini dan menjaga rekod maklumat perundingan
  klien setiap bulan mengikut jantina dan tingkatan.
6. Matlamat unit sekurang-kurangnya seminggu mendapatkan 6 klien individu
  dan dua kelompok bimbingan.
7. Merancang dan menyelaras Program Orientasi Pelajar tingkatan satu.
8. Penyelaras Modul program motivasi dan Kemahiran Belajar Pelajar Tingkatan
  Satu.
9. Membantu menyelaras dan mengemaskini semua rekod kemasukan dan
  keluaran rekod kesihatan dan kemajuan pelajar .
10. Guru Penasihat PROSTAR dan Kelab Bimbingan & Kaunseling.
11. Merancang dan menjadi menyelaras bersama Program Minggu Kesihatan
  Sekolah, Minggu Kerjaya Sekolah dan Program Konsultansi Ibubapa.
12. Membantu menghasil bahan cetak dan bukan cetak bimbingan, seperti
  poster, risalah, dokumen dan Buletin Unit Bimbingan & Kaunseling.
13. Merancang dan mengurus Program Lawatan Sambil Belajar.
14. Menyerahkan Perancangan dan Laporan serta dokumentasi setiap program
  di bawah kelolaan tugas masing-masing
15. Mengurus dan menyelaras bersama penyelaras aktiviti yang melibatkan
  agensi luar / IPTS.
16. Melaksanakan Kajian Tindakan kepada kumpulan sasaran masing-masing
  untuk mengenalpasti kelemahan dan kakuatan yang ada serta keperluan
  masing-masing.
17. Menjalankan tugas dan arahan dari pihak sekolah, PPD dan JPN dari masa
  ke semasa.
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 12
  Portfolio Bidang Tugas Khas Guru Bimbingan & Kaunseling
  Nama : ..............................................


1. Menjalankan tugas rutin Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
2. Tugas-tugas yang dijalankan adalah berdasarkan kepada 10 jenis khidmat
  utama program bimbingan yang dijalankan di sekolah. (Rujuk Buku Panduan
  KPM)
3. Menjalankan Tugas sebagai Penolong Setiausaha Unit Perkhidmatan
  Bimbingan & Kaunseling
4. Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas - Jadual waktu masing-masing
5. Menyediakan, mengemaskini dan menjaga rekod maklumat perundingan
  klien setiap bulan mengikut jantina dan tingkatan.
6. Matlamat unit sekurang-kurangnya seminggu mendapatkan 6 klien individu
  dan dua kelompok bimbingan.
7. Merancang dan menyelaras Program Orientasi Pelajar Tingkatan Dua.
8. Penyelaras Modul program motivasi dan Kemahiran Belajar Pelajar Tingkatan
  Dua.
9. Membantu menyelaras dan mengemaskini semua rekod kemasukan dan
  keluaran rekod kesihatan dan kemajuan pelajar .
10. Guru Penasihat PROSTAR dan Kelab Bimbingan & Kaunseling.
11. Merancang dan menyelaras bersama Program Minggu Kesihatan Sekolah,
  Minggu Kerjaya Sekolah , Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah dan
  Program Konsultansi Ibubapa.
12. Membantu menghasil bahan cetak dan bukan cetak bimbingan, seperti
  poster, risalah, dokumen dan Buletin Unit Bimbingan & Kaunseling.
13. Merancang dan mengurus Program Lawatan Sambil Belajar.
14. Menyerahkan Perancangan dan Laporan serta dokumentasi setiap program
  di bawah kelolaan tugas masing-masing
15. Melaksanakan Kajian Tindakan kepada kumpulan sasaran masing-masing
  untuk mengenalpasti kelemahan dan kakuatan yang ada serta keperluan
  masing-masing.
16. Menjalankan tugas dan arahan dari pihak sekolah, PPD dan JPN dari masa
  ke semasa.
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 13
Portfolio Bidang Tugas Khas Guru Bimbingan & Kaunseling
Nama : ...........................................


1. Menjalankan tugas rutin Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
2. Tugas-tugas yang dijalankan adalah berdasarkan kepada 10 jenis khidmat
  utama program bimbingan yang dijalankan di sekolah. (Rujuk Buku
  Panduan KPM)
3. Secara Umum menyelaras semua program dari tingkatan Empat.
4. Menyediakan rekod perundingan klien setiap bulan mengikut jantina dan
  tingkatan.- Rujuk borang laporan
5. Matlamat unit sekurang-kurangnya seminggu mendapatkan 6 klien
  individu dan dua kelompok bimbingan.
6. Melaksanakan program motivasi / kemahiran belajar ke kelas waktu guru
  ganti.
7. Merancang dan melaksanakan program Motivasi dan kemahiran Belajar
  untuk pelajar tingkatan Empat
8. Membantu Penyelaras mengurus permohonan kemasukan UPU, Borang
  Matrikulasi pelajar SPM dan Borang kemasukan PLKN
9. Membantu menyelaras serta merancang modul untuk Program
  Kepimpinan Ketua dan Penolong Ketua Tingkatan, Kepimpinan Pengerusi
  dan setiausaha Kelab dan Persatuan.
10. Mengumpul, menyedia dan menyebar maklumat berkaitan kerjaya pelajar.
11. Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas – Rujuk jadual Jadual
  waktu.
12. Penolong Setiausaha Program Sekolah Selamat Sekolah.
13. Guru Penasihat SLAD dan Kelab Bimbingan & Kaunseling.
14. Mengurus dan menyelaras kemasukan ke Institusi Kemahiran dan MLVK.
15. Malaksanakan Kajian Tindakan dari masa ke semasa mengikut keperluan.
16. Menyerahkan Perancangan dan Laporan Tahunan setiap program
  kepada pihak pengurusan Sekolah, PPD dan JPN Terengganu
17. Menjalankan tugas dan arahan dari pihak sekolah, PPD dan JPN dari
  masa ke semasa
                     FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 14
4 .1 Senarai Tugas Umum Guru Kaunseling Sepenuh Masa
 4.1.1  Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan
     Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

 4.1.2  Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling     sekolah
     melalui kajian keperluan, soal selidik, temubual dan perbincangan dengan
     murid, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas murid.

 4.1.3  Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid.

 4.1.4  Mengumpul, menyelia, menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling
     kepada semua murid melalui sebarang media yang sesuai.

 4.1.5  Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok
     dan tunjuk ajar (instructional) yang meransang perkembangan murid secara
     optimum.

 4.1.6  Merancang, melaksana, mengawalselia perkhidmatan      bimbingan  dan
     kaunseling individu secara profesional dan beretika.

 4.1.7. Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk
     semua murid.

 4.1.8  Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti
     pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan
     keperluan IPT.

 4.1.9  Menjadi ahli jawatakuasa program pencegahan dadah, inhalan, rokok,
     alkohol dan HIV/AIDS.

 4.1.10 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti
     untuk menyedia dan mendedahkan murid kepada peluang
     melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar
     negara.

 4.1.11 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti
     perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling,
     kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah.

 4.1.12 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti
     konferens dengan ibu bapa , guru ,kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan
     bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan
     murid.


                         FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 15
4.1.13 Membuat penilaian aktiviti modul, model, instrumen dan profesionalisme
    perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah .

4.1.14 Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan
    bimbingan dan kaunseling.


4.1.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan
    dan Kaunseling.

4.1.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebar
    kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan
    kaunseling di sekolah.

4.1.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada murid, guru, kakitangan dan ibu
    bapa yang memerlukannya.

4.1.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar
    yang berkaitan .

4.1.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah
    dan PIBG.

4.1.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah, Disiplin
    Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas.

4.1.21 Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.

4.1.22 Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan murid kolokium,
    motivas, kem jaya diri, kepimpinan dan kursus ketatanegaraan.

4.1.23 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib,
    Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan
    Jawatankuasa penempatan (Kemasukan ) murid di sekolah.

4.1.24 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan
    dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri.

4.1.25 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan dari semasa ke
    semasa.
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 16
4. .2 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan
Pegawai Lain
BAHAGIAN : Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
JAWATAN : Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa

  TUGAS
                                  TUGAS PEGAWAI
  PEGAWAI        TUGAS DAN        KUASA YANG
                                   YANG ADA
 ATASAN YANG     TANGGUNGJAWAB        DIBERI
                                   HUBUNGAN
ADA HUBUNGAN

1. Pengetua     1.0 Perkhidmatan      1. Akta 580    1. Mendapat maklumat
            Bimbingan dan                 daripada guru
2. GPK Pentadbiran   Kaunseling       2. Pekeliling     disiplin tentang
                          Perkhidmatan.   masalah salahlaku
3. GPK HEM      1.1 Merancang dan                murid.
            melaksanakan sesi    3. Buku Panduan
            kaunseling individu,    Pelaksanaan   2. Berhubung dengan
            kaunseling         Perkhidmatan    semua guru untuk
            kelompok,         Bimbingan Dan   mendapat maklumat
            bimbingan individu,    Kaunseling di   murid cemerlang,
            bimbingan kelompok     sekolah.      sederhana dan lemah
            dan khidmat                  dalam pelajaran
            konsultasi
                                  3. Menerima rujukan
                                   daripada guru
                                   tentang keperluan
                                   kaunseling dan
                                   bimbingan untuk
                                   murid yang
                                   berkenaan.


1. Pengetua     2.0 Pengurusan dan     1. Pekeliling-   1. Kerjasama erat
             pentadbiran        pekeliling     daripada guru
2. GPK Pentadbiran                 perkhidmatan.   kaunseling, guru
           2.1 Memastikan bilik               SLAD, Guru
3. GPK HEM        kaunseling terurus   2. Buku Panduan    Kesihatan dan guru
             dan kondusif untuk              yang berkenaan bagi
             menjalankann                 memastikan
             aktiviti bimbingan.             pengurusan dan
                                   pentadbiran berjalan
           2.2 Mengurus sistem               dengan lancar.
             fail, buku rekod/
             borang-borang               2. Guru Kaunseling
             perkhidmatan                 menghubungi agensi
             bimbingan dan                yang berkaitan bagi

                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 17
             kaunseling dan rekod             mendapatkan
             sesi kaunseling               maklumat yang
             dengan baik.                 relevan
           2.3 Merancang,
             melaksana dan
             menilai aktiviti
             tahunan serta
             menyediakan
             laporan.

           2.4 Menerima,
             menyusun dan
             mempamir maklumat
             pendidiikan kerjaya,
             pencegahan dadah,
             HIV, Aids dan
             rokok.


1. Pengetua     3.0 Akademik        1. Pekeliling-   1. Ketua Panitia
  mengeluarkan     Merancang,         pekeliling     mengumpul
surat          melaksana dan       Perkhidmatan.   maklumat tentang
  arahan        mengawal selia                pencapaian
                         2. Buku Panduan    mengikut mata
2. Guru Penolong   3.1 Pemilihan mata       pelaksanaan    pelajaran.
Kanan        pelajaran Elektif       Perkhidmatan
  Pentadbiran                   Bimbingan dan  2. Guru Mata
           3.2 Kemahiran Belajar     Kaunseling di   Pelajaran
3. Guru Penolong      Membaca         sekolah      mengenalpasti
Kanan           Mencatat Nota                murid yang
  HEM           Pengurusan                 berpotensi dan
              masa                    lemah.
4. Guru Kanan Mata     Pengurusan Diri
  Pelajaran        Mendengar                3. Setiausaha
              Mengingat                  Peperiksaan
                                    dalaman
              Mengulangkaji
                                    menganalisa
              Menghadapi
                                    pencapaian murid
              Peperiksaan
              Menjawab
              soalan

           * Menilai aktiviti


1. Pengetua     4.0 Kerjaya dan       1. Pekeliling-   1. Guru Penasihat
  mengeluarkan     Pendidikan         pekeliling     kelab Bimbingan dan
surat          Tinggi           Perkhidmatan.   Kaunseling /
  arahan.                               Kerjaya
           4.1 Merancang,       2. Buku        menyebarkan
2. Guru Penolong    melaksana,         Panduan      maklumat kerjaya.
Kanan          mengawalselia dan      pelaksanaan
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 18
 Pentadbiran     menilai program       Perkhidmatan   2. Guru Penasihat
           Bimbingan dan        Bimbingan dan    Pembimbing
3. Guru Penolong   Kaunseling kerjaya.     Kaunseling di    Rakan Sebaya.
Kanan                       sekolah
  HEM
                        3. Buku Panduan
          4.2 Merancang,         Kerjaya
           menyedia dan        Jilid 1 - 6,
           mendedahkan         Kementerian
           peluang melanjutkan     Pelajaran
           pelajaran di IPTA,     Malaysia
           IPTS, di dalam dan
           luar negara.

1. Pengetua    5.0 Psikososial dan     1. Pekeliling-   1. Jawatankuasa
  mengeluarkan    Kesejahteraan       pekeliling     Bimbingan dan
arahan         Mental           Perkhidmatan.    kaunseling
                                     membantu
2. Guru Penolong  5.1 Menyedia,        2. Buku Panduan      melaksanakan
Kanan         mentadbir dan       pelaksanaan       program
  HEM         menginterpretasikan    Perkhidmatan      kemahiran
            ujian-ujian        Bimbingan dan      sosial,
            psikometrik        Kaunseling di      perkembangan
                         sekolah.        diri dan
          5.2 Merancang,                     orientasi.
           menyelaras dan      3. Ujian-ujian
           melaksana program-     psikometri    2. Panitia Pendidikan
           program yang        seperti ujian    Islam dan Moral
           melibatkan         personaliti,      Memberi dan
           kemahiran sosial      ujian minat,      mengembangkan
           seperti:          dan lain-lain.      input dalam
             Komunikasi                     program yang
             Asertif                      dijalankan
             Pengurusan
             stress                  3. Badan Kebajikan
             Kemahiran
             kerohanian
             Kemahiran
             membuat
             keputusan
             Kemahiran
             aplikasi
             Kemahiran
             sintesis
             Kemahiran
             analisis kritikal

           perkembangan
           remaja
           penghargaan kendiri
           konsep kendiri
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 19
           pengendalian kendiri

          5.3 Merancang,
            menyelaras dan
            melaksanakan
            program orientasi
            murid.


1. Pengetua     6.0 Keibubapaan       1. Pekeliling-   1. Setiausaha PIBG
  mengeluarkan                  pekeliling      memaklumkan
arahan       6.1Merancang,         Perkhidmatan.      kepada ibu bapa
            melaksana,                     yang terlibat.
2. YDP PIBG      mengawal selia,    2. Buku Panduan
   Menyediakan   menilai program dan    pelaksanakan   2. Badan Kebajikan
   peruntukan    aktiviti konferens    Perkhidmatan      mengenalpasti
   kewangan     dengan ibu bapa,     Bimbingan dan      masalah/ isu
   bagi       guru, kakitangan     Kaunseling di      penting murid
   pembiayaan    bukan guru, agensi    sekolah.         di sekolah.
   program     kerajaan dan bukan
            kerajaan yang terlibat 3. Mesyuarat dan   3. Guru Mentor
3. Guru Penolong    dalam proses       surat edaran      menyimpan
Kanan         pendidikan dan      daripada PIBG.    rekod
  Pentadbiran     perkembangan                  perkembangan
            murid.                     kendiri murid
4. Guru Penolong
Kanan        6.2 Merancang,                 4. Guru Tingkatan
  HEM         melaksanakan,                   menyimpan
            mengawal selia,                 rekod
            menilai program dan               perkembangan
            aktiviti perkhidmatan              akademik murid.
            konsultasi,
            keibubapaan dan
            khidmat rujukan.


1. Pengetua     7.0 Pembangunan Diri    1. Buku Panduan  1. Guru Disiplin
  mengeluarkan                  Perkhidmatan     menyimpan
surat        7.1 Mengendalikan sesi     Bimbingan &      rekod-rekod
  arahan       kaunseling individu/    Kaunseling       disiplin dan
            kelompok berkaitan                 merujuk murid
2. Pegawai       kemahiran        2. Modul latihan     kepada GKSM
Kesihatan       penyelesaian        Pembimbing
  Tempatan      masalah.          Rakan Sebaya  2. Guru Tingkatan
                                     menyimpan
3. Guru Penolong  7.2 Mewujudkan,    3. Pekeliling-         rekod butiran
Kanan         melatih dan menilai  pekeliling         murid untuk
  HEM         pasukan Pembimbing   perkhidmatan        rujukan
            Rakan Sebaya.
                      4. Buku Panduan     3. Guru Penasihat
          7.3 Merancang,      disiplin murid     PRS

                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 20
           melaksana,
           mengawal selia dan
           menilai program-
           program kepimpinan
           murid.

1. Pengetua    8.0 Pendidikan      1. Buku Panduan   1. Pegawai
  mengeluarkan  Pencegahan          Perkhidmatan    Pendidikan
surat                      Bimbingan &     Pencegahan
  arahan     8.1 Merancang,        Kaunseling     Dadah, JPN
           melaksana,                    mengawalselia
2. Pegawai      mengawalselia,     2. Pekeliling-       ’urine test’
Kesihatan       menilai program dan    pekeliling       menyediakan
  tempatan      aktiviti pencegahan    perkhidmatan      program khas
           dan pemulihan                   kepada murid-
3. Guru Penolong   seperti merokok,    3. Buku Panduan      murid berisiko
Kanan         dadah inhalan dan     disiplin murid     tinggi
  HEM        HIV/AIDS.
                                 2. Pegawai AADK,
4. Pegawai                            PDRM dan Pegawai
Pendidikan                            Kesihatan.
  Pencegahan                             berhubung rapat
Dadah                                  dengan pihak
  JPN                                 sekolah
                                    (bahagian
5. Cawangan                               disiplin)
  Pencegahan
  Dadah dan
Narkotik,
  PDRM
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 21
Proses Kerja
            BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
 Aktiviti   5.1
            KAUNSELING

            Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan   Muka
Sub aktiviti  5.1.1  Kaunseling Kelompok/ Individu Secara  surat  1/1
            Profesional Dan Beretika        ini
                        PEGAWAI
                              UNDANG-
                         YANG
BIL PROSES KERJA                      UNDANG/
                        MELULUSKAN
                             PERATURAN
                        /DIRUJUK
   Menerima klien yang datang secara
 1  sukarela/ dirujuk.
                          GKSM

   Membuat temujanji dengan klien.
 2                         GKSM

   Membuat sesi.
 3                         GKSM
   Menulis laporan untuk rujukan sesi
 4  yang akan datang.              GKSM

   Mencatatkan butiran ke dalam Buku
 5  Rekod Bimbingan dan Kaunseling.
                          GKSM
   Menghantar Buku Rekod Bimbingan
 6  dan Kaunseling kepada pengetua.
                          GKSM
   Membuat sesi bimbingan dan
   kaunseling kelompok susulan (jika
 7
   diperlukan).                 GKSM


   Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu).    GKSM
 8
   Mengemaskinikan laporan bimbingan            Sulit
   dan kaunseling Kelompok.           GKSM
 9
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 22
   Carta Aliran Kerja
                  BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
      Aktiviti    5.1
                  KAUNSELING

                  Memberi Perkhidmatan Bimbingan
                                      Muka
     Sub aktiviti  5.1.1.  Dan Kaunseling Kelompok/Individu            1/1
                                      surat ini
                  Secara Profesional Dan Beretika
                  Menerima klien yang datang secara sukarela/dirujuk.


                  Membuat temujanji dengan klien berkaitan dengan tarikh
                  dan masa untuk sesi bimbingan dan kaunseling
                  kelompok/individu

                  Mengadakan sesi bimbingan dan kaunseling kelompok/
                  individu


                  Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang


                  Mencatat butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan
                  Kaunseling


                  Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling
                  kepada Pengetua untuk perhatian dan ditandatangani


                  Membuat sesi konsultasi dan rujukan kelompok/individu
 Tidak
                  susulan sekiranya perlu
             Lengkap
lengkap


                  Mengadakan khidmat konsultasi dan rujukan (jika perlu)

                  Mengemaskini laporan bimbingan dan kaunseling
                  kelompok/individu


                  Tamat
                             FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 23
Senarai Semak
            BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
 Aktiviti   5.1
            KAUNSELING

            Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan
                               Muka
Sub aktiviti  5.1.1  Kaunseling Kelompok / Individu Secara surat ini   1/1
            Profesional Dan Beretika                       TANDAKAN
BIL      PROSES KERJA                   CATATAN
                        (/)
   Menerima klien yang datang secara
 1  sukarela/ dirujuk oleh guru.


   Membuat temujanji dengan klien
 2

   Membuat sesi
 3
   Menulis laporan untuk rujukan sesi
 4  yang akan datang.

   Mencatatkan butiran ke dalam Buku
 5  Rekod Bimbingan dan Kaunseling.

   Menghantar Buku Rekod Bimbingan
 6  dan Kaunseling kepada pengetua
   untuk perhatian dan ditandatangani.

   Membuat sesi bimbingan dan
 7  kaunseling kelompok susulan (jika
   perlu.


   Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu)
 8
   Mengemaskinikan Laporan
 9  Bimbingan dan Kaunseling
   Kelompok.
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 24
Proses Kerja
             BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
 Aktiviti    5.1
             KAUNSELING

             Memberi Khidmat Bimbingan Dan         Muka
 Sub aktiviti  5.1.2  Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan       surat  1/1
             Individu Yang Berkaitan Dengan Kes       ini
                            PEGAWAI
                                     UNDANG-
                             YANG
BIL.       PROSES KERJA                      UNDANG/
                           MELULUSKAN/
                                     PERATURAN
                            DIRUJUK
    Menerima klien yang dirujuk         Pengetua / PKHEM/
 1.                          Guru Disiplin/
                             GKSM


    Membuat analisis keperluan            GKSM
 2.


                             GKSM
 3.  Membuat temujanji


    Menjalankan sesi bimbingan dan
                             GKSM
 4.  kaunseling krisis.


    Membuat analisa dan tindakan susulan
                             GKSM
 5.  (jika perlu)


                            Pakar Rujuk
 6.  Konsultasi (Jika perlu)    Menetapkan tarikh sesi bimbingan /        GKSM
 7.
    kaunseling krisis seterusnya (jika perlu)


    Merekod hasil bimbingan dan            GKSM      Sulit
 8.  kaunseling krisis dengan klien dan
    laporan difailkan.                          FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 25
Carta Aliran Kerja
            BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
 Aktiviti   5.1
            KAUNSELING

            Memberi Khidmat Bimbingan Dan
                                 Muka
Sub aktiviti  5.1.2  Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan          1/1
                                 surat ini
            Individu Yang Berkaitan Dengan Kes
            Menerima klien yang dirujuk


            Membuat analisa keperluan sesi bimbingan dan kaunseling            Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis bersama
            klien

            Membuat analisa dan tindakan susulan yang perlu hasil
            daripada sesi bimbingan dan kaunseling krisis yang
            dijalankan


            Konsultasi (jika perlu)            Menetapkan tarikh sesi bimbingan dan kaunseling krisis
            seterusnya (jika perlu)

            Merekod hasil bimbingan/kaunseling krisis dan laporan.

            Tamat
                         FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 26
Senarai Semak
            BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
 Aktiviti   5.1
            KAUNSELING
            Memberi Khidmat Bimbingan Dan
            Kaunseling Krisis Kepada Murid-Murid Muka
Sub aktiviti  5.1.2                           1/1
            Dan Individu Yang Berkaitan Dengan  surat ini
            Kes                      TANDAKAN
BIL      PROSES KERJA                  CATATAN
                       (/)
 1  Menerima klien yang dirujuk


   Membuat analisis keperluan
 2

   Membuat temujanji
 3

   Menjalankan sesi bimbingan dan
 4  kaunseling krisis.


   Membuat analisa dan tindakan
 5  susulan (jika perlu) 6  Konsultasi (Jika perlu)


   Menetapkan tarikh sesi bimbingan /
 7  kaunseling krisis seterusnya (jika
   perlu)
   Merekod hasil bimbingan dan
 8  kaunseling krisis dengan klien dan
   laporan difailkan.
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 27
Proses Kerja
            BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
 Aktiviti    5.2
            KAUNSELING

            Mengenal Pasti Keperluan        Muka
Sub aktiviti  5.2.1  Perkhidmatan Bimbingan Dan       surat  1/1
            Kaunseling Di Sekolah          ini                     Pegawai yang      Undang-
Bil.      Proses Kerja
                    meluluskan/dirujuk  undang/Peraturan
    Mendapatkan jumlah sebenar      Guru data
 1.
    murid di sekolah.

    Mengiklankan perkhidmatan
 2.
    bimbingan dan kaunseling       GKSM

    Penyediaan borang-borang               Borang tersedia
 3.  perkhidmatan bimbingan dan      GKSM       dalam UBK
    kaunseling
 4.  Edaran senarai semak         GKSM       Senarai Semak
    keperluan perkhidmatan      Guru Tingkatan     Mooney
    bimbingan dan kaunseling
 5.
    Pengumpulan senarai semak

 6.  Analisis keperluan utama       GKSM
    perkhidmatan bimbingan dan    Guru Tingkatan
    kaunseling.

 7.  Perbincangan dengan          GKSM
    pentadbir sekolah berdasarkan    Pengetua
    analisa yang diperoleh
    Perancangan program
 8.
    bimbingan dan kaunseling.      GKSM


    Pendokumentasian           GKSM
 9.
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 28
Carta Aliran Kerja
            BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
 Aktiviti   5.2
            KAUNSELING

            Mengenal Pasti Keperluan
                               Muka
Sub aktiviti  5.2.1  Perkhidmatan Bimbingan Dan             1/1
                               surat ini
            Kaunseling Di Sekolah
                  Mula


                  Mendapatkan jumlah sebenar murid di
                  sekolah.

                  Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan
                  kaunseling

                  Penyediaan borang-borang perkhidmatan
                  bimbingan dan kaunseling

                  Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan
                  bimbingan dan kaunseling

                  Pengumpulan senarai semak

                  Analisis keperluan utama perkhidmatan
                  bimbingan dan kaunseling.

                  Perbincangan dengan pentadbir sekolah
                  berdasarkan analisa yang diperoleh

                  Perancangan program bimbingan dan
                  kaunseling.

                  Pendokumentasian


                  Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 29
Senarai Semak
   Aktiviti    5.2  BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


              Mengenal Pasti Keperluan
                                Muka
 Sub aktiviti    5.2.1  Perkhidmatan Bimbingan Dan           1/1
                                surat ini
              Kaunseling Di Sekolah
                       TANDAKAN
BIL         PROSES KERJA                CATATAN
                         (/)
    Mendapatkan jumlah sebenar murid di
 1   sekolah

    Mengiklankan perkhidmatan
 2
    bimbingan dan kaunseling
    Penyediaan borang-borang
 3   perkhidmatan bimbingan dan
    kaunseling
    Edaran senarai semak keperluan
 4   perkhidmatan bimbingan dan
    kaunseling


 5   Pengumpulan senarai semak
    Analisis keperluan utama
 6   perkhidmatan bimbingan dan
    kaunseling
    Perbincangan dengan pentadbir
 7   sekolah berdasarkan analisa yang
    diperoleh
    Perancangan program bimbingan dan
 8
    kaunseling


 9   Pendokumentasian
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 30
Proses Kerja
 Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


            Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan     Muka
 Sub aktiviti  5.2.2  Rancangan Tahunan Bimbingan Dan        surat   1/1
            Kaunseling Di Sekolah             ini
                         PEGAWAI YANG     UNDANG-
 BIL        PROSES KERJA          MELULUSKAN     UNDANG/
                          /DIRUJUK     PERATURAN
    Perbincangan dengan Pentadbir tentang   Pengetua / PK 1 /
    perancangan dan pelan strategik      PK HEM
 1   rancangan tahunan bimbingan dan      GKSM
    kaunseling

    Perbincangan dengan GKSM tentang     GKSM        Takwim
    perancangan dan pelan strategik                Sekolah
    rancangan tahunan bimbingan dan
 2
    kaunseling serta pengagihan tugas
    bersama

                         GKSM
    GKSM menjalankan tugas-tugas yang
 3
    telah diagihkan.

    Perbincangan mengenai draf pertama    GKSM
    rancangan tahunan. Pengubahsuaian
 4
    dilakukan jika perlu

    Rancangan Tahunan yang telah       Pengetua
    diperbaiki dimajukan kepada Pengetua
 5
    untuk mendapat kelulusan.

    Draf akhir Rancangan Tahunan Unit     Pengetua
 6   Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah     GKSM

    Perlaksanaan program mengikut draf    GKSM
    Rancangan Tahunan Unit Bimbingan
 8
    Dan Kaunseling
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 31
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

            Merancang, Menyedia Dan
            Melaksanakan Rancangan Tahunan    Muka
Sub aktiviti  5.2.2                           1/1
            Bimbingan Dan Kaunseling Di     surat ini
            Sekolah                 Mula


                 Perbincangan dengan pentadbir tentang
                 perancangan dan pelan strategik rancangan
                 tahunan bimbingan dan kaunseling

                 Perbincangan dengan GKSM tentang
                 perancangan dan pelan strategik rancangan
                 tahunan bimbingan dan kaunseling serta
                 pengagihan tugas bersama

                 GKSM menjalankan tugas-tugas yang telah
                 diagihkan.

                 Perbincangan mengenai    draf pertama
                 rancangan   tahunan.   Pengubahsuaian
                 dilakukan jika perlu

                 Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki
                 dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat
                 kelulusan.

                 Draf akhir Rancangan Tahunan Unit
                 Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah

                 Perlaksanaan program mengikut draf
                 Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan
                 Kaunseling

                 Tamat
                     FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 32
Senarai Semak
   Aktiviti   5.2  BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


             Merancang, Menyedia Dan
                                Muka
 Sub aktiviti  5.2.2  Melaksanakan Rancangan Tahunan           1/1
                                surat ini
             Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah                        TANDAKAN
BIL       PROSES KERJA                  CATATAN
                         (/)
    Perbincangan dengan pentadbir
    tentang perancangan dan pelan
 1   strategik rancangan tahunan
    bimbingan dan kaunseling

    Perbincangan dengan GKSM tentang
    perancangan dan pelan strategik
 2   rancangan tahunan bimbingan dan
    kaunseling serta pengagihan tugas
    bersama


    GKSM menjalankan tugas-tugas yang
 3   telah diagihkan.

    Perbincangan mengenai draf pertama
 4   rancangan tahunan. Pengubahsuaian
    dilakukan (jika perlu)
    Rancangan Tahunan yang telah
 5   diperbaiki dimajukan kepada Pengetua
    untuk mendapat kelulusan.

    Draf akhir rancangan tahunan unit
 6   bimbingan dan kaunseling sekolah

    Pelaksanaan program mengikut draf
 7   Rancangan Tahunan Unit Bimbingan
    Dan Kaunseling
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 33
Proses Kerja
 Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN
            Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar
            Maklumat Serta Resos Bimbingan &
            Kaunseling Dalam Bidang Akademik,     Muka
Sub aktiviti  5.2.3  Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan    surat  1/1
            Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran     ini
            Mengatasi Masalah Kepada Murid-
            Murid.


                          PEGAWAI  UNDANG-
                           YANG   UNDANG/
BIL       PROSES KERJA
                         MELULUSKAN PERATURAN
                          /DIRUJUK
   Mengenalpasti cara mengumpul
   maklumat serta resos yang berkaitan
 1  dengan bimbingan dan kaunseling       GKSM
   melalui pelbagai sumber.

   Bahan-bahan maklumat yang telah
   dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi  GKSM
 2  kandungannya dan dikategorikan
   mengikut bidang.

   Memilih media yang sesuai dan
   menyebarkan maklumat (reachout)
 3
   berdasarkan jenis dan isi kandungannya.


   Membuat penilaian terhadap reachout     GKSM
 4
   yang telah disebarkan.


   Pengubahsuaian (jika perlu)
 5
                         FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 34
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN
            Mengumpul,    Menyedia   Dan
            Menyebar Maklumat Serta Resos
            Bimbingan & Kaunseling Dalam
            Bidang   Akademik,   Kerjaya, Muka
Sub aktiviti  5.2.3                            1/1
            Psikososial & Kesejahteraan Mental, surat ini
            Keibubapaan   Dan   Kemahiran
            Mengatasi Masalah Kepada Murid-
            Murid.                  Mula


                  Mengenalpasti cara mengumpul maklumat
                  serta resos yang berkaitan dengan Bimbingan
                  dan Kaunseling melalui pelbagai sumber

                  Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul
                  disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya
                  dan diasingkan mengikut bidang.

                  Memilih media yang sesuai dan menyebarkan
                  maklumat (reach out) berdasarkan jenis dan
                  isi kandungannya.

                  Membuat penilaian terhadap reach out yang
                  telah disebarkan daripada klien, kos dan
                  sebagainya.

                  Melakukan pengubahsuaian

                  Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 35
Senarai Semak
 Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN
            Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar
            Maklumat Serta Resos Bimbingan &
            Kaunseling Dalam Bidang Akademik,
                               Muka
 Sub aktiviti  5.2.3  Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan surat ini   1/1
            Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran
            Mengatasi Masalah Kepada Murid-
            Murid.


                        TANDAKAN
BIL       PROSES KERJA                   CATATAN
                         (/)
    Mengenalpasti cara mengumpul
    maklumat serta resos yang berkaitan
 1   dengan bimbingan dan kaunseling
    melalui pelbagai sumber.

    Bahan-bahan maklumat yang telah
    dikumpul disemak, dianalisa, dinilai
 2   isi kandungannya dan dikategorikan
    mengikut bidang.

    Memilih media yang sesuai dan
    menyebarkan maklumat (reachout)
 3   berdasarkan jenis dan isi
    kandungannya.

    Membuat penilaian terhadap reach out
 4   yang telah disebarkan daripada klien,
    kos dan sebagainya.


    Melakukan pengubahsuaian jika
 5   perlu.
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 36
Proses Kerja
 Aktiviti    5.2  BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


            Merancang, Mengawalselia Dan       Muka
Sub aktiviti  5.2.4  Mengemaskini Rekod Dan Inventori     surat  1/1
            Murid                  ini
                         PEGAWAI
                                 UNDANG-
                          YANG
BIL.      PROSES KERJA                   UNDANG/
                        MELULUSKAN/
                                 PERATURAN
                         DIRUJUK


                        GKSM/GPK/GPK
 1
    Mengumpul data/maklumat murid.       HEM


    Mengemaskini data murid mengikut
 2                        GKSM
    kategori keperluan.


    Mengawalselia dan menyalur data
 3                        Pengetua
    mengikut keperluan sekolah.    Menghantar laporan kepada pengetua.     Pengetua
 4.
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 37
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.2  BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


           Merancang, Mengawalselia Dan
  Sub                            Muka
       5.2.4  Mengemaskini Rekod Dan Inventori           1/1
 aktiviti                          surat ini
           Murid
       Mula


       Mengumpul data/maklumat murid.       Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan.       Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah.       Menghantar laporan kepada pengetua.


       Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 38
Senarai Semak
   Aktiviti   5.2  BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


             Merancang, Mengawalselia Dan
                                Muka
 Sub aktiviti  5.2.4  Mengemaskini Rekod Dan Inventori   surat ini
                                      1/1
             Murid
                       TANDAKAN
BIL       PROSES KERJA                  CATATAN
                         (/)

    Mengumpul data/maklumat murid.
 1

    Mengemaskini data murid mengikut
 2
    kategori keperluan.


    Mengawalselia dan menyalur data
 3
    mengikut keperluan sekolah.


    Menghantar laporan kepada pengetua.
 4
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 39
Proses Kerja
   Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


                                  Muka
             Jawatankuasa Menyelaras Perkhidmatan
 Sub aktiviti  5.2.5                       surat  1/1
             Bimbingan Dan Kaunseling         ini
                            PEGAWAI    UNDANG-
                             YANG     UNDANG/
BIL         PROSES KERJA
                           MELULUSKAN   PERATURAN
                            /DIRUJUK
     Mendapatkan maklumat tentang keperluan     GKSM
     perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
 1
     di sekolah.

     Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis   GKSM
 2    keperluan semasa.

     Mengenalpasti kumpulan sasaran yang       GKSM
 3    terlibat.

                             GKSM
 4    Merangka kertas cadangan program.

     Perbincangan dengan pengetua untuk       Pengetua
 5    mendapat kelulusan.

                            Pengetua
 6    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa.

     Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika
 7    perlu)

     Program yang dirancang berjalan mengikut     AJK
 8    jadual.

                             GKSM
     Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
 9
     Pengetua
                         FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 40
Carta Aliran Kerja
  Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


            Jawatankuasa Menyelaras
                                Muka
 Sub aktiviti  5.2.5  Perkhidmatan Bimbingan Dan       surat ini
                                       1/1
            Kaunseling
                   Mula

                   Mendapatkan maklumat tentang keperluan
                   perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di
                   sekolah.

                   Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis
                   keperluan semasa.

                   Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat


 Tidak                Merangka kertas cadangan program
Lengkap             Lengkap
                   Perbincangan dengan Pengetua untuk
                   mendapat kelulusan.


                   Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

                   Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika
                   perlu)

                   Program yang dirancang berjalan mengikut
                   jadual.

                   Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
                   Pengetua

                   Tamat
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 41
Senarai Semak
 Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


            Jawatan Kuasa Menyelaras Perkhidmatan  Muka
Sub aktiviti  5.2.5                            1/1
            Bimbingan Dan Kaunseling         surat ini
                          TANDAKAN
 BIL         PROSES KERJA                  CATATAN
                           (/)
    Mendapatkan maklumat tentang
    keperluan perkhidmatan Bimbingan dan
 1
    Kaunseling di sekolah.

    Membuat penilaian dan analisis jenis-
 2  jenis keperluan semasa.

    Mengenalpasti kumpulan sasaran yang
 3  terlibat

    Merangka kertas cadangan program
 4
    Perbincangan dengan pengetua untuk
 5  mendapat kelulusan.


    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
 6
    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
 7  (jika perlu)

    Program yang dirancang berjalan
 8  mengikut jadual.

    Penyediaan laporan untuk dihantar
 9  kepada Pengetua
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 42
Proses Kerja
 Aktiviti    5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


                                  Muka
             Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti
 Sub aktiviti  5.2.6                        surat  1/1
             Bimbingan & Kaunseling Di Sekolah     ini                          PEGAWAI
                                   UNDANG-
                           YANG
 BIL       PROSES KERJA                    UNDANG /
                         MELULUSKAN /
                                  PERATURAN
                          DIRUJUK
    Mendapatkan maklumat tentang
    program dan aktiviti tahunan yang      GPK HEM
 1   telah dijalankan sepanjang tahun
    semasa.                    GKSM

    Membandingkan program dan aktiviti
    tahunan yang telah dijalankan dengan
    perancangan yang telah dibuat
 2                          GKSM
    berdasarkan Jadual Perancangan
    Aktiviti Tahunan.


    Mengumpulkan maklumat dari setiap
                           GKSM
 3   program dan aktiviti yang telah
    berjaya dilaksanakan serta kesannya.


    Meneliti halangan pelaksanaan
 4                          GKSM
    program dan aktiviti yang tertangguh

    Membuat satu laporan menyeluruh
    semua program dan aktiviti yang telah
 5                          GKSM
    dijalankan sepanjang tahun.

    Memastikan program dan aktiviti yang
    tidak berjaya dilaksanakan mengikut
 6                          GKSM
    jadual dibawa ke tahun berikutnya.


    Mengadakan perbincangan dengan
 7                          Pengetua
    pengetua dan menyerahkan salinan
    laporan
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 43
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.2    BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


            Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti  Muka
 Sub aktiviti  5.2.6                             1/1
            Bimbingan Dan Kaunseling         surat ini
          Mula          Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang
          telah dijalankan sepanjang tahun semasa

          Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang berjaya dengan
          perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan
          Program Tahunan


          Mengumpul maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah
          berjaya dilaksanakan serta kesannya

          Meneliti sebab dan halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang
          tidak berjaya dijalankan

          Membuat satu laporan menyeluruh berkenaan semua program dan
          aktiviti yang telah dijalankan

          Membuat satu laporan berkaitan dengan program dan aktiviti yang
          tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual perancangan untuk
          dibawa ke tahun berikutnya.


          Mengadakan perbincangan dengan Pengetua dan menyerahkan salinan
          laporan

          Tamat
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 44
Senarai Semak
 Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


            Pelaporan Tahunan Program Dan
                                 Muka
Sub aktiviti  5.2.6  Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling Di         1/1
                                 surat ini
            Sekolah
                           TANDAKAN
 BIL         PROSES KERJA                   CATATAN
                            (/)
    Mendapatkan maklumat tentang program
    dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan
 1
    sepanjang tahun semasa

    Membandingkan program dan aktiviti
    tahunan yang telah dijalankan dengan
    perancangan yang telah dibuat
 2
    berdasarkan Jadual Perancangan Aktiviti
    Tahunan.

    Mengumpulkan maklumat dari setiap
    program dan aktiviti yang telah berjaya
 3
    dilaksanakan beserta kesannya.

    Meneliti halangan pelaksanaan program
    dan aktiviti yang tertangguh seperti yang
 4
    telah dirancangkan

    Membuat satu laporan menyeluruh semua
    program dan aktiviti yang telah
 5
    dijalankan sepanjang tahun.

    Memastikan program dan aktiviti yang
    tidak berjaya dilaksanakan mengikut
 6
    jadual untuk dibawa ke tahun berikutnya.

    Mengadakan perbincangan dengan
    Pengetua dan menyerahkan salinan
 7
    laporan
                         FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 45
Proses Kerja
 Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


            Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan   Muka
Sub aktiviti  5.2.7  Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan   surat  1/1
            Dan Kaunseling             ini                         PEGAWAI     UNDANG-
                          YANG     UNDANG/
 BIL       PROSES KERJA
                         MELULUSKAN   PERATURAN
                         /DIRUJUK
    Menyemak fail Bimbingan dan
    Kaunseling, rekod perkhidmatan
 1  bimbingan dan kaunseling, individu dan    Pengetua
    kelompok, pembimbing rakan sebaya
    (PRS) dan kemahiran belajar.
    Membuat analisa berkaitan keberkesanan    GKSM
 2  dan tahap pelaksanaan program
    kemahiran belajar.
    Menyemak rekod bimbingan dan
 3  kaunseling meliputi tempoh satu tahun.

    Menjalankan semakan kemudahan fizikal
    bilik bimbingan dan kaunseling sebagai
    Pusat Sumber perkhidmatan merangkumi
    :
 4
    4.1 Alatan
    4.2 Perabot
    4.3 Kemudahan
    4.4 Bahan Rujukan
    Meneliti pelaksanaan program dan rekod    GKSM
 5  aktiviti PRS .

    Menilai kualiti dan keberkesanan setiap
 6  perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.    GKSM

    Membuat rujukan dan perancangan bagi     GKSM
 7  meningkatkan mutu perkhidmatan.

    Mengemaskini sistem fail, rekod dan
 8  dokumentasi perkhidmatan bimbingan
    dan kaunseling.                GKSM
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 46
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


             Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan
                                  Muka
 Sub aktiviti  5.2.7  Dokumentasi    Perkhidmatan              1/1
                                  surat ini
             Bimbingan Dan Kaunseling
            Mula

            Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan
            bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing
            rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar


            Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan
            Program Kemahiran Belajar

            Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu
            tahun

            Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan
            kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan

            Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS

            Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan
            dan kaunseling

            Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu
            perkhidmatan

            Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan
            bimbingan dan kaunseling

            Tamat
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 47
Senarai Semak
 Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


            Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan
                               Muka
Sub aktiviti  5.2.7  Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan         1/1
                               surat ini
            Dan Kaunseling                         TANDAKAN
 BIL         PROSES KERJA                 CATATAN
                          (/)
    Menyemak fail Bimbingan dan
    Kaunseling, rekod perkhidmatan
 1  bimbingan dan kaunseling, individu dan
    kelompok, pembimbing rakan sebaya
    (PRS) dan kemahiran belajar.
    Membuat analisa berkaitan keberkesanan
 2  dan tahap pelaksanaan program
    kemahiran belajar
    Menyemak rekod bimbingan dan
 3  kaunseling meliputi tempoh satu tahun

    Menjalankan semakan kemudahan fizikal
    bilik bimbingan dan kaunseling sebagai
    Pusat Sumber perkhidmatan
    merangkumi:
 4
    4.1 Alatan
    4.2 Perabot
    4.3 Kemudahan
    4.4 Bahan Rujukan
    Meneliti pelaksanaan program dan rekod
 5  aktiviti PRS .

    Menilai kualiti dan keberkesanan setiap
 6  perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

    Membuat rujukan dan perancangan bagi
 7  meningkatkan mutu perkhidmatan.

    Mengemaskini sistem fail, rekod dan
 8  dokumentasi perkhidmatan bimbingan
    dan kaunseling.
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 48
Proses Kerja
 Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


            Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang    Muka
Sub aktiviti  5.2.8  Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari    surat  1/1
            Semasa Ke Semasa             ini
                       PEGAWAI
                                 UNDANG-
                        YANG
BIL      PROSES KERJA                   UNDANG/
                      MELULUSKAN
                                PERATURAN
                       /DIRUJUK
   Menerima surat atau arahan daripada   Pengetua
   pengetua/wakilnya mengenai sesuatu
 1
   tugas.

   Berbincang dengan pengetua / GPK   Pengetua / GPK1 /
   HEM berkaitan dengan sesuatu tugas    GPK HEM
 2
   yang berkenaan.

   Menyediakan kertas cadangan
 3  program

   Perbincangan dengan pengetua untuk
 4  mendapatkan kelulusan.          Pengetua

   Melaksanakan program yang telah
 5  dirancang.                 GKSM

   Mendokumentasikan laporan program
 6  dan menyerahkan kepada pengetua.
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 49
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


            Melaksanakan Tugas-Tugas Lain
                               Muka
Sub aktiviti  5.2.8  Yang Diarahkan Oleh Ketua Jabatan         1/1
                               surat ini
            Dari Semasa Ke Semasa
                  Mula


                  Berbincang dengan pengetua / GPK HEM
                  berkaitan dengan sesuatu tugas yang
                  berkenaan


   Tidak             Menyediakan kertas cadangan program.
  Lengkap            Lengkap
                  Pembentangan kertas cadangan program
                  bersama pengetua

                  Melaksanakan program yang telah dirancang


                  Mendokumentasikan laporan program dan
                  menyerahkan kepada pengetua

                  Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 50
Senarai Semak
 Aktiviti   5.2   BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


            Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang
                               Muka
Sub aktiviti  5.2.8  Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari         1/1
                               surat ini
            Semasa Ke Semasa
                         TANDAKAN
 BIL         PROSES KERJA                 CATATAN
                          (/)
    Menerima surat atau arahan daripada
    Pengetua/wakilnya mengenai sesuatu
 1
    tugas.

    Berbincang dengan pengetua / GPK
    HEM berkaitan dengan sesuatu tugas
 2
    yang berkenaan.


    Menyediakan kertas cadangan program
 3


    Perbincangan dengan pengetua untuk
 4
    kelulusan.


    Melaksanakan program yang telah
 5
    dirancang.


    Mendokumentasikan laporan dan
 6
    menyerahkan kepada pengetua.
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 51
Proses Kerja
 Aktiviti   5.3   BIDANG AKADEMIK


                                   Muka
            Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi
Sub aktiviti  5.3.1                        surat  1/2
            Tingkatan Enam                ini
                       PEGAWAI YANG       UNDANG-
BIL      PROSES KERJA          MELULUSKAN/       UNDANG/
                        DIRUJUK       PERATURAN
    Menerima pakej mata pelajaran     GPK Pentadbiran
    Tingkatan enam
 1.    - Aliran Sains
     - Aliran Kemanusiaan

    Menerima syarat kemasukan ke      GPK Pentadbiran    Rujuk syarat
    Tingkatan Enam kedua-dua                   kemasukan ke
 2.  jurusan dan mengenal pasti kes-                Tingkatan 6
    kes rayuan

    Mengenal pasti kumpulan         GPK Pentadbiran
    sasaran di Tingkatan Lima tahun
 3.
    semasa (sains dan sastera).

    Merangka kertas cadangan
    program.
     Tajuk program
     Masa, Tarikh dan Tempat
     Sasaran
     Rasional
 4.    Objektif
     Tentatif Program
     Sumber Kewangan
     AJK
     Modul Program
     Penilaian

    Perbincangan dengan           Pengetua
    pengetua untuk pengesahan
 5.
    dan kelulusan

    Mesyuarat jawatankuasa      Guru Kanan Mata Pelajaran
 6.                      Guru Disiplin
                       Guru Pengawas
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 52
                  Guru Kanan Mata Pelajaran
   Mesyuarat jawatankuasa       Guru Disiplin
7.
   (sekiranya perlu)         Guru Pengawas

                     Semua AJK
   Menjalankan program
8.
                      Pengetua
   Menyediakan laporan untuk
9.
   diserahkan kepada pengetua.
                     FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 53
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.3   BIDANG AKADEMIK


            Program Pemilihan Mata Pelajaran    Muka
Sub aktiviti  5.3.1                             1/1
            Bagi Tingkatan Enam           surat ini               Mula


               Terima pakej ke Tingkatan Enam


               Mendapat maklumat dan syarat masuk ke tingkatan
               enam dan mengenal pasti kes-kes rayuan


               Kenal pasti sasaran


               Merangka kertas cadangan program
  Tidak
 lengkap        Lengkap
               Perbincangan dengan pengetua               Mesyuarat Jawatankuasa               Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (sekiranya perlu)


               Program berlangsung


               Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada pengetua.


        Tamat
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 54
Senarai Semak
 Aktiviti   5.3   BIDANG AKADEMIK


            Program Pemilihan Mata Pelajaran    Muka
Sub aktiviti  5.3.1                            1/1
            Bagi Tingkatan Enam          surat ini
 BIL          AKTIVITI        TANDAKAN(/)     CATATAN

 1  Menerima pakej mata pelajaran
    Tingkatan enam

 2  Menerima syarat kemasukan ke
    Tingkatan Enam kedua-dua jurusan dan
    mengenal pasti kes-kes rayuan

 3  Mengenal pasti kumpulan sasaran di
    Tingkatan Lima tahun semasa (sains
    dan sastera).

 4  Merangka kertas cadangan program.

 5  Perbincangan dengan pengetua untuk
    pengesahan dan kelulusan

 6  Mesyuarat jawatankuasa

 7  Mesyuarat jawatankuasa (sekiranya
    perlu)

 8  Menjalankan program

 9  Menyediakan laporan untuk
    diserahkan kepada pengetua
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 55
Proses Kerja
 Aktiviti   5.3   BIDANG AKADEMIK


                                  Muka
            Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi
Sub aktiviti  5.3.2                        surat  1/1
            Tingkatan Empat               ini
                          PEGAWAI
                                    UNDANG-
         PROSES KERJA            YANG
 BIL                                  UNDANG /
                         MELULUSKAN
                                   PERATURAN
                          /DIRUJUK
    Menawarkan pakej mata pelajaran
    Tingkatan Empat yang telah disediakan   GPK Pentadbiran
    oleh pihak sekolah
 1.
    - Aliran Sains
    - Aliran Kemanusiaan

    Menerima syarat kemasukan ke
 2.  Tingkatan Empat kedua-dua jurusan     GPK Pentadbiran

    Mengenal pasti kumpulan sasaran di
    Tingkatan Tiga tahun semasa selepas    GPK Pentadbiran
 3.
    PMR.


 4.  Merangka kertas cadangan program.

    Perbincangan dengan pengetua untuk
 5.  pengesahan dan kelulusan.           Pengetua

                         Guru Kanan Mata
    Mesyuarat Jawatankuasa            Pelajaran
 6.
                          Guru Disiplin
                          Guru Pengawas
    Mesyuarat Jawatankuasa kedua         Semua AJK
 7.  (Sekiranya perlu)

                          Semua AJK
 8.  Pelaksanaan program

    Menyediakan laporan untuk diserahkan     Pengetua
 9.  kepada pengetua.


                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 56
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.3   BIDANG AKADEMIK


            Program Pemilihan Mata Pelajaran     Muka
 Sub aktiviti  5.3.2                              1/1
            Bagi Tingkatan Empat           surat ini
              Mula


              Menawarkan pakej mata Pelajaran Tingkatan Empat
              yang telah disediakan oleh pihak sekolah

              Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Tiga


              Menyediakan kertas cadangan program
   Tidak
  lengkap        lengkap


              Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan


              Mesyuarat Jawatankuasa


              Mesyuarat Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu)


              Pelaksanaan program


              Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua.


              Tamat
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 57
Senarai Semak
 Aktiviti   5.3   BIDANG AKADEMIK


            Program Pemilihan Mata Pelajaran   Muka
Sub aktiviti  5.3.2                          1/1
            Bagi Tingkatan Empat         surat ini
                     TANDAKAN
BIL      PROSES KERJA                 CATATAN
                       (/)
   Menawarkan pakej mata pelajaran
   Tingkatan Empat yang telah
 1
   disediakan oleh pihak sekolah

   Menerima syarat kemasukan ke
 2  Tingkatan Empat kedua-dua jurusan

   Mengenal pasti kumpulan sasaran
   di Tingkatan Tiga tahun semasa
 3
   selepas PMR.


   Merangka kertas cadangan program
 4
   Perbincangan dengan pengetua
 5  untuk pengesahan dan kelulusan.


   Mesyuarat Jawatankuasa
 6
   Mesyuarat Jawatankuasa kedua
 7  (Sekiranya perlu)


   Pelaksanaan program
 8
   Menyediakan laporan untuk
 9  diserahkan kepada pengetua.
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 58
Proses Kerja
 Aktiviti   5.3   BIDANG AKADEMIK


                                 Muka
            Program Kemahiran Belajar Untuk
 Sub aktiviti  5.3.3                      surat  1/1
            Murid-Murid               ini
                       PEGAWAI YANG    UNDANG-
 BIL       PROSES KERJA        MELULUSKAN /    UNDANG /
                         DIRUJUK    PERATURAN
    Mengumpul data dan membuat analisa    Guru Kelas
 1.  keputusan akademik peperiksaan     JK Peperiksaan
    murid


    Mengenal pasti kumpulan sasaran
 2.
                          GKSM
    Merangka kertas cadangan program
 3.
    Perbincangan dengan pengetua        Pengetua
    mengenai kertas cadangan program
 4.
    yang telah disediakan


    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
 5.
    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua
 6.  (Sekiranya perlu)

    Program kemahiran belajar        Semua AJK
 7.  berlangsung

    Penyediaan laporan dan dihantar      Pengetua
 8.  kepada pengetua
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 59
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.3   BIDANG AKADEMIK


            Program Kemahiran Belajar Untuk      Muka
 Sub aktiviti  5.3.3                               1/1
            murid-murid                surat ini
              Mula

              Mengumpul data dan membuat analisa keputusan
              akademik peperiksaan murid


              Mengenal pasti kumpulan sasaran


              Merangka kertas cadangan program
   Tidak
  lengkap         Lengkap

              Perbincangan dengan pengetua mengenai kertas
              cadangan program yang telah disediakan

              Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


              Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu)              Program Kemahiran Belajar berlangsung


              Penyediaan laporan dan dihantar kepada pengetua


              Tamat
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 60
Senarai Semak
 Aktiviti   5.3   BIDANG AKADEMIK


            Program Kemahiran Belajar Untuk   Muka
Sub aktiviti  5.3.3                          1/1
            Murid-murid             surat ini
                     TANDAKAN
BIL      PROSES KERJA                 CATATAN
                       (/)
   Mengumpul data dan membuat
   analisa keputusan akademik
 1.
   peperiksaan murid


 2.  Mengenal pasti kumpulan sasaran


 3.  Merangka kertas cadangan program

   Perbincangan dengan pengetua
   mengenai kertas cadangan program
 4.
   yang telah disediakan


 5.  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


   Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua
 6.
   (Sekiranya perlu)


   Program Kemahiran Belajar
 7.
   berlangsung


   Penyediaan laporan dan dihantar
 8.
   kepada pengetua
                     FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 61
Proses Kerja
 Aktiviti   5.4   BIDANG KERJAYA

                                  Muka
 Sub aktiviti  5.4.1  Program Pameran Kerjaya          surat  1/1
                                  ini
                        PEGAWAI YANG     UNDANG-
 BIL       PROSES KERJA         MELULUSKAN /     UNDANG /
                         DIRUJUK     PERATURAN

    Mengumpul data dan keperluan murid
                          GKSM
 1   tentang kerjaya

                          GKSM
 2   Mengenal pasti kumpulan sasaran    Guru Kanan Bidang


 3   Membuat kertas cadangan program       GKSM

    Perbincangan dengan pengetua untuk
 4   mendapatkan kelulusan            Pengetua


 5   Mesyuarat Jawatankuasa           Pengetua

    Menghubungi agensi-agensi luar yang     Pengetua
 6   berkaitan                  GKSM

    Mesyuarat Jawatankuasa Kedua
                          Pengetua
 7   (Jika perlu)

    Program Pameran Kerjaya
 8   berlangsung                  AJK

    Penyediaan laporan untuk diserahkan
 9   kepada pengetua               GKSM
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 62
Carta Aliran Kerja
  Aktiviti  5.4   BIDANG KERJAYA


                                Muka
 Sub aktiviti  5.4.1  Program Pameran Kerjaya                1/1
                                surat ini
               Mula


               Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya


               Mengenal pasti kumpulan sasaran


               Menyediakan kertas cadangan program

 Tidak         Lengkap
lengkap


               Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan


               Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


               Menghubungi agensi luar


               Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Jika perlu)


               Program berlangsung


               Penyediaan laporan dan diserahkan kepada pengetua


               Tamat
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 63
Senarai Semak
 Aktiviti   5.4   BIDANG KERJAYA


                               Muka
Sub aktiviti  5.4.1  Program Pameran Kerjaya              1/1
                               surat ini
                       TANDAKAN
 BIL  PROSES KERJA                       CATATAN
                         (/)
    Mengumpul data dan keperluan murid
 1  tentang kerjaya


 2  Mengenal pasti kumpulan sasaran


 3  Membuat kertas cadangan program

    Perbincangan dengan pengetua untuk
 4  kelulusan


 5  Mesyuarat Jawatankuasa

    Menghubungi agensi-agensi luar yang
 6  berkaitan

    Mesyuarat Jawatankuasa kedua
 7  (Jika perlu)


 8  Program Pameran Kerjaya berlangsung

    Penyediaan laporan untuk diserahkan
 9  kepada pengetua
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 64
Proses Kerja
 Aktiviti    5.4  BIDANG KERJAYA


                                 Muka
 Sub aktiviti  5.4.2  Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya    surat  1/1
                                 ini                       PEGAWAI YANG     UNDANG-
 BIL       PROSES KERJA         MELULUSKAN /     UNDANG /
                         DIRUJUK     PERATURAN
                                 Mengikut carta
    Mengumpul data dan keperluan murid              aliran
 1                         GKSM
    tentang inventori minat kerjaya              perkhidmatan
                                  kaunseling

 2   Mengenal pasti kumpulan sasaran       GKSM


    Menyediakan kertas cadangan
 3
    program                   GKSM

    Perbincangan dengan pengetua untuk
 5                        Pengetua
    mendapat kelulusan

 6   Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
 7
    (Jika perlu)

                                 Inventori Minat
    Pelaksanaan Program Inventori Minat
 8                         AJK       Kerjaya
    Kerjaya berlangsung

    Penyediaan laporan untuk dihantar
 9                        Pengetua
    kepada pengetua
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 65
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.4    BIDANG KERJAYA

                                    Muka
 Sub aktiviti  5.4.2   Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya           1/1
                                    surat ini
            Mula


            Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat
            kerjaya


            Mencari kumpulan sasaran murid yang terlibat


            Penyediaan kertas cadangan program

Tidak
            Lengkap
lengkap
            Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan


            Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


            Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)


            Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung


            Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

            Tamat
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 66
Senarai Semak
 Aktiviti   5.4   BIDANG KERJAYA

                                Muka
Sub aktiviti  5.4.2  Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya         1/1
                                surat ini BIL       PROSES KERJA         TANDAKAN (/)     CATATAN
    Mengumpul data dan keperluan murid
 1  tentang inventori minat kerjaya


 2  Mengenal pasti kumpulan sasaran


 3  Menyediakan kertas cadangan program

    Perbincangan dengan pengetua untuk
 4  mendapat kelulusan


 5  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
 6
    (Jika perlu)

    Pelaksanaan Program Inventori Minat
 7  Kerjaya berlangsung


    Penyediaan laporan untuk dihantar
 8
    kepada pengetua
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 67
Proses Kerja
   Aktiviti   5.4  BIDANG KERJAYA


                                   Muka
             Informasi Bidang-Bidang Kerjaya
 Sub aktiviti   5.4.3                        surat  1/1
                                   ini
                         PEGAWAI YANG    UNDANG-
BIL        PROSES KERJA          MELULUSKAN /    UNDANG /
                           DIRUJUK     PERATURAN
    Mengumpul data dan keperluan murid
 1   tentang informasi bidang-bidang kerjaya     GKSM


 2   Mencari kumpulan sasaran murid


 3   Membuat kertas cadangan program         GKSM

    Perbincangan dengan pengetua untuk
 4   kelulusan                   Pengetua


 5   Mesyuarat Ahli Jawatankuasa          Pengetua

    Mencari informasi-informasi terkini
 6   tentang bidang kerjaya              AJK

    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
 7   (jika perlu)

    Program Informasi Bidang-Bidang
 8   Kerjaya berlangsung             AJK Pelaksana

    Penyediaan laporan untuk dihantar
 9   kepada pengetua                Pengetua
                         FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 68
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.4   BIDANG KERJAYA

                                 Muka
 Sub aktiviti  5.4.3  Informasi Bidang-Bidang Kerjaya            1/1
                                 surat ini                  Mula


                  Mengumpul data dan keperluan murid tentang
                  informasi bidang-bidang kerjaya

                  Mencari kumpulan sasaran murid


                  Membuat kertas cadangan program
  Tidak             Lengkap
 lengkap
                  Perbincangan dengan pengetua untuk
                  kelulusan                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

                  Mencari informasi-informasi terkini tentang
                  bidang kerjaya


                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
                  (Jika perlu)                  Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya
                  berlangsung

                  Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
                  pengetua

                  Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 69
Senarai Semak
 Aktiviti   5.4   BIDANG KERJAYA

                               Muka
Sub aktiviti  5.4.3  Informasi Bidang-Bidang Kerjaya          1/1
                               surat ini                         TANDAKAN
BIL        PROSES KERJA                   CATATAN
                          (/)
    Mengumpul data dan keperluan murid
 1   tentang informasi bidang-bidang kerjaya


 2   Mencari kumpulan sasaran murid


 3   Membuat kertas cadangan program

    Perbincangan dengan pengetua untuk
 4   kelulusan


 5   Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

    Mencari informasi-informasi terkini
 6   tentang bidang kerjaya

    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
 7   (jika perlu)

    Program Informasi Bidang-Bidang
 8   Kerjaya berlangsung

    Penyediaan laporan untuk dihantar
 9   kepada pengetua
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 70
Proses Kerja
   Aktiviti   5.5  BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
             MENTAL

                               Muka
Sub aktiviti   5.5.1  Program Orientasi Murid       surat  1/1
                               ini                     PEGAWAI YANG     UNDANG-
BIL       PROSES KERJA       MELULUSKAN /     UNDANG/
                      DIRUJUK     PERATURAN
    Mengumpul data dan keperluan     GKSM
1.   murid tentang maklumat
    orientasi murid
    Mengenal pasti kumpulan        GKSM
2.   sasaran

    Membuat kertas cadangan        GKSM
3.   program

    Membuat perbincangan dengan     Pengetua
4.   pengetua untuk kelulusan

                       Pengetua
5.   Mesyuarat Jawatankuasa

    Mesyuarat Jawatankuasa Kedua     Pengetua
 6   (Jika perlu)

                        AJK
 7   Pelaksanaan program orientasi

    Penyediaan laporan untuk       GKSM
 8   dihantar kepada pengetua
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 71
Carta Aliran Kerja
            BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
 Aktiviti   5.5
            MENTAL


            Program Orientasi Murid        Muka
Sub aktiviti  5.5.1                           1/1
                               surat ini
                  Mula


                  Mengumpul data dan keperluan murid tentang
                  maklumat program orientasi

                  Mencari kumpulan sasaran murid


                  Membuat kertas cadangan program
 Tidak
                 Lengkap
Lengkap
                  Perbincangan dengan pengetua untuk
                  kelulusan                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
                  (Jika perlu)

                  Program orientasi murid berlangsung


                  Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
                  pengetua

                  Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 72
Senarai Semak
             BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
   Aktiviti   5.5
             MENTAL

                               Muka
Sub aktiviti   5.5.1  Program Orientasi Murid             1/1
                               surat ini


BIL       PROSES KERJA         TANDAKAN       CATATAN
                         (/)
    Mengumpul data dan keperluan murid
 1   tentang maklumat program orientasi


 2   Mencari kumpulan sasaran murid


 3   Membuat kertas cadangan program

    Perbincangan dengan pengetua untuk
 4   kelulusan


 5   Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
 7   (Jika perlu)


 8   Program Orientasi Murid berlangsung

    Penyediaan laporan untuk dihantar
 9   kepada pengetua
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 73
Proses Kerja
              BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
   Aktiviti   5.5
              MENTAL


                                 Muka
              Program Selepas PMR
Sub aktiviti    5.5.2                     surat  1/1
                                 ini           PROSES KERJA         PEGAWAI YANG    UNDANG-
BIL                        MELULUSKAN /    UNDANG/
                           DIRUJUK     PERATURAN
    Mengumpul data dan keperluan murid       GKSM
 1
    tentang maklumat program selepas PMR
                            GKSM
 2
    Mengenalpasti kumpulan sasaran
                            GKSM
 3
    Membuat kertas cadangan program
    Membuat perbincangan dengan pengetua      Pengetua
 4
    untuk kelulusan
                            Pengetua
 5
    Mesyuarat Jawatankuasa
    Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika
 6
    perlu)
    Pelaksanaan program.               AJK
 7
                          Guru Tingkatan 3
    Penyediaan laporan untuk dihantar kepada    GKSM
 8   pengetua
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 74
Carta Aliran Kerja
            BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
 Aktiviti   5.5
            MENTAL
                              Muka
Sub aktiviti  5.5.2  Program Selepas PMR               1/1
                              surat ini
                  Mula


                  Mengumpul data dan keperluan murid tentang
                  maklumat program selepas PMR

                  Mencari kumpulan sasaran murid


                  Membuat kertas cadangan program
  Tidak
 Lengkap           Lengkap
                  Perbincangan dengan pengetua untuk
                  kelulusan                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
                  (jika perlu)

                  Program selepas PMR berlangsung


                  Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
                  pengetua

                  Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 75
Senarai Semak
              BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
   Aktiviti    5.5
              MENTAL

                               Muka
Sub aktiviti    5.5.2  Program Selepas PMR             1/1
                               surat ini          PROSES KERJA       TANDAKAN       CATATAN
BIL
                         (/)
    Mengumpul data dan keperluan murid
 1   tentang maklumat program selepas
    PMR
    Mencari kumpulan sasaran murid
 2

    Membuat kertas cadangan program
 3

    Perbincangan dengan pengetua untuk
 4
    kelulusan
    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
 5

    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
 6
    (Jika perlu)
    Program selepas PMR berlangsung
 7

    Penyediaan laporan untuk dihantar
 8
    kepada pengetua
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 76
Proses Kerja
              BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
   Aktiviti   5.5
              MENTAL


                                   Muka
Sub aktiviti    5.5.3  Program Kem Bina Diri Murid        surat  1/1
                                   ini
                          PEGAWAI YANG       UNDANG-
BIL          PROSES KERJA         MELULUSKAN /       UNDANG/
                           DIRUJUK      PERATURAN
    Mengumpul data dan keperluan murid        GKSM
 1
    daripada maklumat SSDM            Guru SSDM
    Mengenal pasti kumpulan sasaran         GKSM
 2

    Membuat kertas cadangan program         GKSM
 3

    Membuat perbincangan dengan pengetua       Pengetua
 4
    untuk kelulusan
    Mesyuarat Jawatankuasa              Pengetua
 5

    Edaran borang kebenaran ibu bapa          AJK
 6

    Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika
 7
    perlu)
    Pelaksanaan program Kem Bina Diri Murid      AJK
 8
                           Guru Disiplin
    Penyediaan laporan untuk dihantar kepada     GKSM
 9   pengetua
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 77
Carta Aliran Kerja
            BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
 Aktiviti   5.5
            MENTAL
                               Muka
Sub aktiviti  5.5.3  Program Kem Bina Diri               1/1
                               surat ini                  Mula


                  Mengumpul data   dan  keperluan  murid
                  daripada SSDM

                  Mencari kumpulan sasaran murid


                  Membuat kertas cadangan program
  Tidak
 Lengkap            Lengkap
                  Perbincangan dengan pengetua untuk
                  kelulusan                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


                  Edaran borang kebenaran ibu bapa


                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
                  (jika perlu)


                  Program Kem Bina Diri berlangsung

                  Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
                  pengetua


                  Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 78
Senarai Semak
              BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
   Aktiviti    5.5
              MENTAL
                               Muka
Sub aktiviti    5.5.3  Program Kem Bina Diri             1/1
                               surat ini

                        TANDAKAN
BIL         PROSES KERJA                   CATATAN
                          (/)
    Mengumpul data dan keperluan murid
 1   tentang maklumat program selepas
    PMR
    Mencari kumpulan sasaran murid
 2

    Membuat kertas cadangan program
 3

    Perbincangan dengan pengetua untuk
 4
    kelulusan
    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
 5

    Edaran borang kebenaran ibu bapa
 6

    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
 7
    (Jika perlu)
    Program selepas PMR berlangsung
 8

    Penyediaan laporan untuk dihantar
 9
    kepada pengetua
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 79
Proses Kerja
   Aktiviti   5.5   BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
              MENTAL

                                 Muka
Sub aktiviti    5.5.4  Program Mentor-Mentee         surat  1/1
                                 ini                          PEGAWAI YANG      UNDANG-
BIL          PROSES KERJA         MELULUSKAN /      UNDANG/
                           DIRUJUK     PERATURAN
    Mengumpul data dan keperluan murid       GKSM
 1
    untuk Program Mentor Mentee         Guru SSDM
    Mengenal pasti kumpulan sasaran        GKSM
 2

    Membuat kertas cadangan program        GKSM
 3

    Membuat perbincangan dengan pengetua      Pengetua
 4
    untuk kelulusan
    Mesyuarat Jawatankuasa             Pengetua
 5

    Taklimat kepada Mentor             GKSM
 6

    Taklimat kepada Mentee             GKSM
 7

    Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika
 8
    perlu)
    Penyerahan Mentor kepada Mentee
 9

    Program Mentor Mentee berlangsung        AJK
10

    Penyediaan laporan untuk dihantar kepada    GKSM
11
    pengetua

                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 80
Carta Aliran Kerja
            BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
 Aktiviti   5.5
            MENTAL

                               Muka
Sub aktiviti  5.5.4  Program Mentor-Mentee Sekolah           1/1
                               surat ini                  Mula


                  Mengumpul data dan keperluan murid untuk
                  program Mentor Mentee

                  Mencari kumpulan sasaran murid


                  Membuat kertas cadangan program
  Tidak           Lengkap
 Lengkap
                  Perbincangan dengan pengetua untuk
                  kelulusan


                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


                  Taklimat kepada Mentor


                  Taklimat kepada Mentee

                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
                  (Jika perlu)

                  Penyerahan Mentor kepada Mentee

                  Program Mentor Mentee berlangsung


                  Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
                  pengetua

                  Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 81
Senarai Semak
              BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
   Aktiviti    5.5
              MENTAL

                               Muka
Sub aktiviti    5.5.4  Program Mentor-Mentee            1/1
                               surat ini


                       TANDAKAN
BIL         PROSES KERJA                  CATATAN
                          (/)
    Mengumpul data dan keperluan murid
 1
    untuk program Mentor Mentee
    Mencari kumpulan sasaran murid
 2

    Membuat kertas cadangan program
 3

    Perbincangan dengan pengetua untuk
 4
    kelulusan
    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
 5

    Taklimat kepada Mentor
 6

    Taklimat kepada Mentee
 7

    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
 8
    (Jika perlu)
    Penyerahan Mentor kepada Mentee
 9

    Program Mentor kepada Mentee
10
    berlangsung
    Penyediaan laporan untuk dihantar
11
    kepada pengetua
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 82
Proses Kerja
              BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
   Aktiviti   5.5
              MENTAL


                                  Muka
 Sub aktiviti   5.5.5  Program Sekolah Selamat         surat  1/1
                                  ini
                          PEGAWAI YANG    UNDANG-
BIL         PROSES KERJA         MELULUSKAN /    UNDANG/
                           DIRUJUK    PERATURAN
    Mengumpul data dan keperluan murid       GKSM
 1
    untuk Program Sekolah Selamat
    Mengenal pasti kumpulan sasaran        GKSM
 2

    Membuat kertas cadangan program        GKSM
 3

    Membuat perbincangan dengan pengetua      Pengetua
 4
    untuk kelulusan
    Mesyuarat Jawatankuasa             Pengetua
 5

    Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat      GPK HEM
 6

    Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika
 7
    perlu)
    Majlis Pelancaran Sekolah Selamat        AJK
 8

    Program Sekolah Selamat berlangsung       AJK
 9

    Penyediaan laporan untuk dihantar kepada    GKSM
10
    pengetua                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 83
Carta Aliran Kerja
            BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESJAHTERAN
 Aktiviti   5.5
            MENTAL

                               Muka
Sub aktiviti  5.5.5  Program Sekolah Selamat              1/1
                               surat ini                  Mula


                  Mengumpul data dan keperluan murid untuk
                  program Sekolah Selamat

                  Mencari kumpulan sasaran murid


                  Membuat kertas cadangan program
  Tidak
 Lengkap
                  Perbincangan dengan pengetua untuk
                  kelulusan
                Lengkap

                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


                  Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat

                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
                  (Jika perlu)

                  Majlis Pelancaran Sekolah Selamat


                  Program Sekolah Selamat berlangsung

                  Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
                  pengetua

                  Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 84
Senarai Semak
             BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
   Aktiviti   5.5  MENTAL


                               Muka
Sub aktiviti   5.5.5  Program Sekolah Selamat             1/1
                               surat ini                       TANDAKAN
BIL       PROSES KERJA                    CATATAN
                          (/)
    Mengumpul data dan keperluan murid
 1   untuk program Sekolah Selamat


 2   Mencari kumpulan sasaran murid


 3   Membuat kertas cadangan program

    Perbincangan dengan pengetua untuk
 4   kelulusan


 5   Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


 6   Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat

    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
 7   (Jika perlu)

    Majlis Pelancaran Program Sekolah
 8   Selamat


 9   Program Sekolah Selamat berlangsung

    Penyediaan laporan untuk dihantar
10   kepada pengetua
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 85
Proses Kerja
              BIDANG KEIBUBAPAAN
   Aktiviti   5.6                                   Muka
Sub aktiviti    5.6.1  Kursus Kemahiran Keibubapaan        surat  1/1
                                   ini
                           PEGAWAI YANG      UNDANG-
BIL          PROSES KERJA           MELULUSKAN /      UNDANG/
                             DIRUJUK     PERATURAN
    Mengumpul data dan keperluan ibu bapa       GKSM
 1
    untuk kursus kemahiran keibubapaan
    Mengenal pasti kumpulan sasaran          GKSM
 2

    Membuat kertas cadangan program          GKSM
 3

    Membuat perbincangan dengan pengetua        Pengetua
 4
    dan YDP untuk kelulusan              YDP PIBG
    Mesyuarat Jawatankuasa               Pengetua
 5

    Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)      GKSM
 6

    Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu)
 7

    Kursus Kemahiran Keibubapaan             AJK
 8
    berlangsung
    Penyediaan laporan untuk dihantar kepada      GKSM
 9
    pengetua
                          FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 86
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.6   BIDANG KEIBUBAPAAN

                               Muka
Sub aktiviti  5.6.1  Kursus Kemahiran Keibubapaan            1/1
                               surat ini
                  Mula


                  Mengumpul data dan keperluan ibu bapa
                  untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan

                  Mencari kumpulan sasaran


                  Membuat kertas cadangan program
  Tidak
               Lengkap
 Lengkap
                  Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk
                  kelulusan


                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


                  Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)

                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
                  (Jika perlu)

                  Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung


                  Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
                  pengetua

                  Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 87
Proses Kerja
   Aktiviti   5.6   BIDANG KEIBUBAPAAN


                                    Muka
 Sub aktiviti   5.6.1  Kursus Kemahiran Keibubapaan        surat    1/1
                                    ini
                                     UNDANG-
                           PEGAWAI YANG
                                     UNDANG/
BIL          PROSES KERJA           MELULUSKAN /
                                     PERATURA
                             DIRUJUK
                                        N
    Mengumpul data dan keperluan ibu bapa       GKSM
 1
    untuk kursus kemahiran keibubapaan
    Mengenal pasti kumpulan sasaran          GKSM
 2

    Membuat kertas cadangan program          GKSM
 3

    Membuat perbincangan dengan pengetua        Pengetua
 4
    dan YDP untuk kelulusan              YDP PIBG
    Mesyuarat Jawatankuasa               Pengetua
 5

    Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)      GKSM
 6

    Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu)
 7

    Kursus Kemahiran Keibubapaan             AJK
 8
    berlangsung
    Penyediaan laporan untuk dihantar kepada      GKSM
 9
    pengetua
                          FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 88
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.6   BIDANG KEIBUBAPAAN

                                 Muka
 Sub aktiviti  5.6.1  Kursus Kemahiran Keibubapaan              1/1
                                 surat ini
                  Mula


                  Mengumpul data dan keperluan ibu bapa
                  untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan

                  Mencari kumpulan sasaran


                  Membuat kertas cadangan program
  Tidak
                Lengkap
 Lengkap
                  Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk
                  kelulusan


                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


                  Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)

                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
                  (Jika perlu)

                  Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung


                  Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
                  pengetua

                  Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 89
Senarai Semak
 Aktiviti   5.6   BIDANG KEIBUBAPAAN

            Kursus Kemahiran Keibubapaan     Muka
Sub aktiviti  5.6.1                          1/1
                              surat ini
                      TANDAKAN
BIL      PROSES KERJA                 CATATAN
                        (/)
   Mengumpul data dan keperluan ibu
   bapa untuk kursus kemahiran
 1
   keibubapaan


 2  Mencari kumpulan sasaran


 3  Membuat kertas cadangan program

   Perbincangan dengan pengetua / YDP
 4  untuk kelulusan


 5  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

   Menghubungi agensi luar (Jika
 6  berkaitan)

   Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
 7  (Jika perlu)

   Kursus Kemahiran Keibubapaan
 9  berlangsung


   Penyediaan laporan untuk dihantar
 10
   kepada pengetua
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 90
Proses Kerja
   Aktiviti   5.6   BIDANG KEIBUBAPAAN


                                   Muka
              Program  Permuafakatan  Ibu  Bapa  / surat
 Sub aktiviti   5.6.2                           1/1
              Penjaga                  ini
                          PEGAWAI YANG    UNDANG-
BIL         PROSES KERJA         MELULUSKAN /    UNDANG/
                           DIRUJUK     PERATURAN
    Mengumpul data dan keperluan ibu bapa     GKSM
 1   untuk Program Permuafakatan Ibu Bapa
    /Penjaga
    Mengenal pasti kumpulan sasaran        GKSM
 2

    Membuat kertas cadangan program        GKSM
 3

    Membuat perbincangan dengan pengetua     Pengetua
 4
    dan YDP untuk kelulusan           YDP PIBG
    Mesyuarat Jawatankuasa            Pengetua
 5

    Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika
 6
    perlu)
    Program Permuafakatan Ibu Bapa /        AJK
 7
    Penjaga berlangsung
    Penyediaan laporan untuk dihantar kepada    GKSM
 8
    pengetua
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 91
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.6   BIDANG KEIBUBAPAAN

            Program Permuafakatan Ibu Bapa / Muka
Sub aktiviti  5.6.2                          1/1
            Penjaga             surat ini
                  Mula


                  Mengumpul data dan keperluan ibu bapa
                  untuk  Program Permuafakatan  Ibu
                  Bapa/Penjaga

                  Mencari kumpulan sasaran


  Tidak              Membuat kertas cadangan program
                Lengkap
 Lengkap


                  Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk
                  kelulusan


                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


                  Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
                  (Jika perlu)

                  Program   Permuafakatan   Ibu  Bapa
                  berlangsung

                  Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
                  pengetua

                  Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 92
Senarai Semak
   Aktiviti   5.6   BIDANG KEIBUBAPAAN

                                Muka
 Sub aktiviti   5.6.2  Program Permuafakatan Ibu Bapa         1/1
                                surat ini          PROSES KERJA       TANDAKAN      CATATAN
BIL
                         (/)
    Mengumpul data dan keperluan ibu
 1   bapa untuk Program Permuafakatan
    Ibu Bapa
    Mencari kumpulan sasaran
 2

    Membuat kertas cadangan program
 3

    Perbincangan dengan pengetua / YDP
 4
    untuk kelulusan
    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
 5

    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
 6
    (Jika perlu)
    Program Permuafakatan Ibubapa
 7
    berlangsung
    Penyediaan laporan untuk dihantar
 8
    kepada pengetua
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 93
Proses Kerja
              BIDANG KEIBUBAPAAN
   Aktiviti   5.6              Konferens Bersama Agensi Luar Yang Muka
 Sub aktiviti   5.6.3  Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan surat    1/1
              Perkembangan Murid          ini
                          PEGAWAI YANG    UNDANG-
BIL         PROSES KERJA          MELULUSKAN /    UNDANG/
                           DIRUJUK    PERATURAN
    Mengumpul data dan keperluan ibu bapa      GKSM
 1
    untuk konferens bersama agensi luar
    Mengenal pasti kumpulan sasaran         GKSM
 2

    Membuat kertas cadangan program         GKSM
 3

    Membuat perbincangan dengan pengetua      Pengetua
 4
    dan YDP untuk kelulusan            YDP PIBG
    Mesyuarat Jawatankuasa             Pengetua
 5

    Menghubungi agensi luar yang berkaitan
 6

    Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika
 7
    perlu)
    Konferens bersama agensi luar          AJK
 8

    Penyediaan laporan untuk dihantar kepada    GKSM
 9
    pengetua
                         FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 94
Carta Aliran Kerja
            BIDANG KEIBUBAPAAN
 Aktiviti   5.6


            Konferens Dengan Agensi Luar Yang
                               Muka
 Sub aktiviti  5.6.3  Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan surat ini     1/1
            Perkembangan Murid
                   Mula


                   Mengumpul data dan keperluan ibu bapa
                   untuk program konferens dengan agensi luar

                   Mencari kumpulan sasaran


                   Membuat kertas cadangan program
  Tidak
 Lengkap            Lengkap
                   Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk
                   kelulusan


                   Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


                   Menghubungi agensi luar

                   Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
                   (Jika perlu)

                   Konferens dengan agensi luar

                   Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
                   pengetua

                   Tamat
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 95
Senarai Semak
             BIDANG KEIBUBAPAAN
   Aktiviti   5.6


             Konferens Bersama Agensi Luar Yang
                                Muka
 Sub aktiviti   5.6.3  Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan surat ini  1/1
             Perkembangan Murid

                       TANDAKAN
BIL        PROSES KERJA                  CATATAN
                          (/)
    Mengumpul data dan keperluan ibu
 1   bapa untuk konferens bersama agensi
    luar
    Mencari kumpulan sasaran
 2

    Membuat kertas cadangan program
 3

    Perbincangan dengan pengetua / YDP
 4
    untuk kelulusan
    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
 5

    Berhubung dengan agensi luar
 6

    Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
 7
    (Jika perlu)
    Program Permuafakatan Ibu bapa
 8

    Penyediaan laporan untuk dihantar
 9
    kepada pengetua
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 96
Proses Kerja
 Aktiviti   5.7   BIDANG PEMBANGUNAN DIRI


                               Muka
            Pelaksanaan Pembimbing Rakan
Sub aktiviti  5.7.1                     surat  1/1
            Sebaya                ini                       PEGAWAI
                               UNDANG-
                        YANG
 BIL      PROSES KERJA                 UNDANG /
                      MELULUSKAN
                              PERATURAN
                       / DIRUJUK

    Menyediakan kertas cadangan       GKSM
 1.
    program

    Mengadakan outreach PRS di sekolah    GKSM
 2.
                        GKSM
    Perbincangan dengan pengetua      Pengetua
 3.

    Mesyuarat dan menubuhkan         GKSM
 4.
    jawatankuasa program

    Pemilihan peserta dan melantik AJK    GKSM
 5.
    PRS

    Mesyuarat AJK PRS sekolah        GKSM
 6.

    Mengadakan kursus asas PRS        GKSM
 7.

    Mengadakan kursus lanjutan PRS      GKSM
 8.

    Penganugerahan             Pengetua
 9.
    Tindakan susulan:
    Penyelarasan dan penyediaan       GKSM
 10.
    program yang akan datang.

    Menyerahkan laporan kepada        GKSM
 11.
    pengetua.                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 97
Carta Aliran Kerja
 Aktiviti   5.7   BIDANG PEMBANGUNAN DIRI

            Pelaksanaan Pembimbing Rakan     Muka
Sub aktiviti  5.7.1                           1/1
            Sebaya                surat ini
                Mula


                Mengadakan outreach PRS di sekolah

                Memaklumkan kepada pengetua untuk
                mendapatkan persetujuan

                Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa
                program

                Pemilihan peserta dan melantik AJK PRS


                Mesyuarat AJK PRS sekolah


                Mengadakan kursus asas PRS


                Mengadakan kursus lanjutan PRS

                Penganugerahan


                Penyerahan Laporan


                Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 98
Senarai Semak
 Aktiviti         BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID
         5.7

                                 Muka
Sub aktiviti  5.7.1   Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya        1/1
                                 surat ini


                            TANDAKAN
BIL           PROSES KERJA                  CATATAN
                             (/)
    Menyediakan kertas cadangan program penubuhan
 1.  PRS di sekolah


    Menyediakan rancangan tahunan PRS.
 2.

    Mendapatkan persetujuan / pengesahan pengetua
 3.

    Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa program
 4.

    Pemilihan peserta
 5.

    Melantik AJK PRS
 6.

    Mesyuarat AJK PRS sekolah
 7.

    Mengadakan kursus asas PRS
 8.

    Mengadakan kursus lanjutan PRS
 9.

    Penganugerahan
 10.
    Tindakan susulan:
    Penyelarasan dan penyediaan program yang akan
 11.
    datang.

    Menyerahkan laporan kepada pengetua
 12.
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 99
Proses Kerja
             BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID
   Aktiviti   5.7                                    Muka
             Program Disiplin Murid
 Sub aktiviti  5.7.2                         surat  1/1
                                    ini
                           PEGAWAI      UNDANG-
          PROSES KERJA             YANG      UNDANG /
BIL                         LULUSKAN /    PERATURAN
                           DIRUJUK
                           Guru Disiplin /
    Mendapatkan data rekod salahlaku murid    Guru Tingkatan
1.
    daripada SSDM                 Warden /
                            GKSM

2.   Membuat kertas cadangan             Pengetua


3.   Perbincangan dengan pengetua.          Pengetua


4.   Mesyuarat pembentukan jawatankuasa.


5.   Menyediakan alatan keperluan program


6.   Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola


7.   Pelaksanaan program.               GKSM


8.   Penyediaan dan laporan program untuk      Pengetua
    dihantar kepada pengetua
                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 100
Carta Aliran Kerja
             BIDANG PEMBANGUNAN DIRI
 Aktiviti    5.7


                                 Muka
 Sub aktiviti  5.7.2  Program Disiplin Murid                1/1
                                 surat ini                    Mula


                    Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada
                    SSDM
        Tidak
       Lengkap        Lengkap
                    Merangka kertas cadangan

                    Membuat pengubahsuaian kertas cadangan setelah
                    perbincangan dengan pengetua

                    Mesyuarat pembentukan jawatankuasa pertama
                    untuk merancang program yang akan dijalankan


                    Menyediakan alatan keperluan program


                    Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola.


                    Program yang dirancang berjalan mengikut jadual.

                    Penyediaan dan pelaporan program untuk dihantar
                    kepada pengetua

                    Tamat
                      FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 101
Senarai Semak
            BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID
 Aktiviti   5.7


                               Muka
Sub aktiviti  5.7.2  Program Disiplin Murid               1/1
                               surat ini                        TANDAKAN
 BIL        PROSES KERJA           (/)      CATATAN
                        Guru Disiplin /
    Mendapatkan data rekod salahlaku murid  Guru Tingkatan
 1.  daripada SSDM               Warden /
                          GKSM


 2.  Membuat kertas cadangan           Pengetua


 3.  Perbincangan dengan pengetua.        Pengetua


 4.  Mesyuarat pembentukan jawatankuasa.


 5.  Menyediakan alatan keperluan program


 6.  Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola


 7.  Pelaksanaan program.             GKSM


    Penyediaan dan pelaporan program untuk
 8.                        Pengetua
    dihantar kepada pengetua
                     FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 102
Proses Kerja
             BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/
   Aktiviti   5.8
             INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL

             Program Pendidikan Pencegahan Dadah /   Muka
 Sub aktiviti   5.8.1  Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV / AIDS   surat  1/1
                                   ini                        PEGAWAI YANG     UNDANG-
         PROSES KERJA          LULUSKAN /     UNDANG /
BIL
                          DIRUJUK     PERATURAN
                        Guru Displin/Guru
1.   Membuat kajian keperluan program.    Tingkatan/ Waden /
                           GBKSM

2.   Mengenal pasti kumpulan sasaran.


3.   Merangka kertas cadangan program.


4.   Perbincangan dengan pengetua.        Pengetua


5.   Mesyuarat jawatankuasa pengelola.      Pengetua

    Menghantar surat kepada personalia/
6.   agensi terlibat.               Pengetua

    Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa
7.   pengelola                  Pengetua


8.   Program dijalankan.


9.   Mesyuarat post mortem.


10.   Menghantar laporan.             Pengetua

    Membuat tindakan susulan
11.   (Jika perlu)
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 103
Carta Aliran Kerja
            BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/
 Aktiviti   5.8
            INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL


            Program Pendidikan Pencegahan
                                  Muka
 Sub aktiviti  5.8.1  Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol /              1/1
                                  surat ini
            HIV / AIDS                Mula


                Membuat kajian keperluan program.


                Mengenal pasti sasaran
 Tidak
Lengkap          Lengkap
                Menyediakan kertas cadangan program.                Perbincangan dengan pengetua


                Mesyuarat ahli jawatankuasa

                Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat.


                Program dijalankan

                Mesyuarat post mortem


                Menyediakan laporan.


                Tamat
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 104
Senarai Semak
            BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/
 Aktiviti   5.8  INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL


            Program Pendidikan Pencegahan
            Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol /     Muka
Sub aktiviti  5.8.1                              1/1
            HIV / AIDS                 surat ini


                          TANDAKAN
BIL        PROSES KERJA                     CATATAN
                             (/)
                            Guru
                          Displin/Guru
 1.  Membuat kajian keperluan program.       Tingkatan/
                           Waden /
                           GBKSM

    Mengenal pasti kumpulan sasaran.
 2.

    Merangka kertas cadangan program.
 3.

    Perbincangan dengan pengetua.         Pengetua
 4.

    Mesyuarat jawatankuasa pengelola.       Pengetua
 5.
    Menghantar surat kepada personalia/
 6.  agensi terlibat.                Pengetua

    Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa
 7.  pengelola                   Pengetua


    Program dijalankan.
 8.

    Mesyuarat post mortem.
 9.

    Menghantar laporan.              Pengetua
 10.

    Membuat tindakan susulan (Jika perlu)
 11.

                        FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 105
          JENIS BORANG / REKOD
     PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


BIL        JENIS BORANG            NO. RUJUKAN   CATATAN

 1  Borang Khidmat Kaunseling Individu          BK05


 2  Borang Khidmat Kaunseling Kelompok          BK06


 3  Borang Temujanji Khidmat Kaunseling         BK07


 4  Borang Memohon Kebenaran Berjumpa Murid       BK08


 5  Borang Rujukan Khidmat Kaunseling          BK09


 6  Borang Rujukan Murid oleh pihak lain         BK10


 7  Borang Rujukan Murid oleh Guru Kaunseling      BK11


 8  Rekod Sesi Kaunseling Individu            BK12


 9  Rekod Sesi Kaunseling Kelompok            BK13

   Laporan Perkhidmatan Bimbingan Dan
10                             BK18
   Kaunseling Sekolah Menengah

11  Borang Perancangan Tahunan              BK22


12  Borang Penyata Kewangan               BK24
                       FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 106
7.0     Peraturan Pentadbiran
   7.1  Aktiviti : Proses Penerimaaan dan Pemfailan Sesi Kaunseling Individu
      / Kelompok.

      Peraturan Pentadbiran

      a) Klien atau perujuk menghubungi GKSM untuk membuat temujanji
        dengan menggunakan borang BK07. Fail klien dibuka dan
        direkodkan nombor rujukan dan bilangannya. Bagi klien yang terus
        datang tanpa temujanji, sesi kaunseling boleh dilaksanakan dengan
        menggunakan borang BK04 sebelum memulakan sesi ( SULIT ).

      b). Klien datang sendiri (sukarela ) atau dirujuk oleh Guru Tingkatan /
        Guru Disiplin / Guru – Guru / Ahli Keluarga / lain-lain perlu
        mengisi borang BK09 dan BK04.

      c) Apabila tiba pada tarikh temujanji, klien dialu-alukan
        kehadirannya. GKSM dan klien memperkenalkan diri.

      d) Pada permulaan sesi, GKSM memberikan borang pernyataan
        masalah kepada klien untuk diisi mengikut apa yang dirasakan
        olehnya. Ini bertujuan untuk membantu GKSM memfokus dan
        mengenalpasti situasi klien.

      e) Sesi dijalankan.

      f) GKSM akan menentukan keadaan kes bagi penamatan sesi, masa
        yang bersesuaian, tarikh temujanji yang berikutnya dan lain-lain.

      g) Laporan hendaklah disediakan dan diserahkan kepada Pengetua
        apabila kes-kes rujukan selesai melalui sesi kaunseling.

      h) Fail klien disimpan dan sesi ditamatkan.


   7.2  Aktiviti: Pengendalian Kem, Kursus, Lawatan, Seminar, Dan Lain-
      lain Peraturan Pentadbiran

      a)   Menyedia dan mendapatkan kelulusan daripada Pengetua
          berkaitan dengan kertas cadangan program.

      b)   Mendapat kebenaran daripada Jabatan Pelajaran (Unit
          Pendafatarn Dan Perhubungan untuk mengutip yuran melebihi
          RM 1.00).

      c)   Memohon kebenaran mengadakan lawatan daripada Pejabat
          Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Kecil/Pejabat Pelajaran
          Daerah Gabungan/Jabatan Pelajaran Negeri (mengikut negeri
          masing-masing).
                     FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 107
   d)   Memastikan syarikat pengangkutan yang membawa murid
       untuk aktiviti luar mengikut peraturan Jabatan Pengangkutan
       Jalan (JPJ).

   e)   Mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga.

   f)   Menyediakan garis panduan bagi tujuan langkah-langkah
       keselamatan yang perlu dipatuhi oleh murid-murid sebelum,
       semasa dan selepas program.

   g)   Sekiranya berlakunya kemalangan semasa program dijalankan,
       guru perlulah mengambil tindakan kecemasan mengikut
       prosedur Sekolah Selamat.

   h)   Menyediakan Laporan Program.


7.3  Aktiviti: Pengendalian Ujian Psikometrik

   Peraturan Pentadbiran

   a)   Ujian hendaklah dijalankan oleh Guru Kaunseling yang mahir
       dengan ujian tersebut.

   b)   Hasil ujian perlu dianalisa dan diinterpretasikan untuk
       diperjelaskan kepada klien.

   c)   Keputusan ujian hendaklah dijelaskan bahawa ia mempunyai
       limitasi kesahihan.

   d)   Hasil dapatan boleh digunakan oleh Guru Kaunseling semasa
       sesi kaunseling dijalankan.

   e)   Keputusan ujian adalah sulit dan terikat dengan etika
       kerahsiaan.
                  FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 108
8.0 Senarai Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia dan
Undang-Undang / Peraturan Untuk Perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling
   1. KP : 8613/Jld 3/6.
    Asrama Sekolah (Selain daripada asrama-asrama sekolah berasrama penuh
    dan Sekolah Menengah Sains), Bertarikh 2 Oktober 1973.

   2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6A/1975.
    Disiplin, Murid-murid Menghisap Rokok, Bertarikh 5 September 1975.

   3. Surat Pekeliling Bil 7/1975
    Salahguna Dadah, Garis Panduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar,
    Bertarikh 19 Ogos 1975.

   4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1978.
    Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 2 Mei 1978.

   5. KP(BS) 8786-51/Jld III/ (34).
    Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah, Bertarikh 27 Jun 1978.

   6. Surat Pekeliling Ikhtisan Bil 1/1983.
    Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 25
    Februari 1983.

   7. KP(BS) 8591/Jld II (4).
    Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 17 Mac 1983.

   8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1983.
    Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan
    Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan
    Pelajaran, Bertarikh 7 November 1983.

   9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1984.
    Perhimpunan Sekolah, Bertarikh 14 Jun 1984.

   10. Surat Kelulusan Perbendaharaan Bil KK/BP(29.00) 248/14.25 (Jld 2/73).
     Kelulusan Kadar Penyediaan Bermasak Bagi Peserta-peserta Kursus
     Dalam Perkhidmatan Yang Menghadiri Kursus Di Dalam Kawasan Ibu
     Pejabat ( Lingkungan 25 KM).

   11. Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 1995.
     Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syarat Bayaran Saguhati Kepada
     Pensyarah/Penceramah Sambilan.                     FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 109
12. Surat Pekeliling Iktisas Bil.1 / 1995.
  Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan
  Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar
  Kawasan Sekolah.

13. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 9 / 1995.
  Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-
  Murid Tahun 6.

14. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1996.
  Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan dan Kerapian Berpakaian.

15. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 3 / 1996.
  Panduan Tambahan : Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa di
  Sekolah Menengah.

16. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 1997.
  Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok.

17. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1999.
  Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah.

18. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 2002.
  Pelaksanaan Program Sekolah Selamat.

19. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 5 / 2002.
  Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan.

20. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 14 / 2002.
  Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003.

21. Surat Pekeliling Iktisas Bil 3 / 2003.
  Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih.

22. Undang-undang Malaysia Akta 611.
  Akta Kanak-kanak 2001.

23. Undang-undang Malaysia Akta 580.
  Akta Kaunselor.

24. Hak Asasi Kanak-kanak di Konvensyen Geneva.
                   FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 110
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 111

								
To top