บทที 1 บทนํา (Introduction) by Emmure

VIEWS: 291 PAGES: 36

									บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                                     บทที 1 บทนํา (Introduction)
เนื อหาในบทนี จะกล่ าวถึ ง ความหมายและความสําคัญของการขนส่ ง ความหมายและบทบาทของวิ ศวกรรม
ขนส่ ง สาขาที เกียวข้ องกับวิศวกรรมขนส่ ง หน่ วยงานที เกียวข้ องกับวิศวกรรมขนส่ ง องค์ ประกอบของระบบ
ขนส่ งและการขนส่ งรู ปแบบต่ างๆ และเนือหาโดยย่ อของเอกสารประกอบการสอนนี                        “การให ้ธรรม ชนะการให ้ทังปวง”
                                     ้

                                                    พุทธภาษิต


1.1. ความหมายและความสํ าคัญของการขนส่ ง
                  ่   ิ                 ่
        การเดินทางและขนสงเป็ นกจกรรมหลักที่มีความสําคัญตอการดําเนิ นชีวิตของมนุ ษย์ อาจ
   ่          ่                  ิ
กลาวได้ว่าแทบจะไมมีมนุ ษย์คนใดเลยที่การดําเนิ นกจวัตรประจําวันไมเกยวข้องกบการเดิ นทาง  ่ ี่     ั
         ่              ั      ่ี     ั
และขนสง ในชี วิตประจําวันของมนุษย์น้ นต้องเกยวข้องกบการขนสงไมมากกน้อยแตกตางกนไป ่ ่      ็      ่ ั
          ั
ทั้ งนี้ ข้ ึนกบรู ปแบบการดําเนินชีวิตและวัตถุประสงค์การเดินทางของแตละบุคคล   ่
                 ่                      ็
        โดยทัวไป การขนสง (Transportation or Transport) กคือการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ หรื อ
           ่
สิ่ งของจากสถานที่หนึ่ งไปยังอีกสถานที่หนึ่ งโดยการใช้เครื่ องมือหรื อพาหนะอยางใดอยางหนึ่ ง    ่     ่
                                    ่
ประชดไกรเนตร (2541) ได้รวบรวมความหมายของการขนสงจากแหลงข้อมูลตางๆ ไว้ โดย การ     ่     ่
      ่
ขนสง ตามความหมายที่นิยามไว้โดยสารานุ กรมไทยฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน กลาววา “ขน”                ่ ่
                                     ่
หมายถึง การนําเอาของมากๆ จากที่หนึ่ งไปไว้อีกที่หนึ่ง และ “สง” หมายถึง การยื่นให้ถึงมือ หรื อ
                           ั      ่
พาไปให้ถึงที่ ดังนั้ นเมื่อรวมทั้ งสองคําเข้าด้วยกน “ขนสง” จึงหมายถึงการนําไปและนํามาซึ่ งของ
มากๆ จากที่หนึ่ งไปไว้อีกที่หนึ่ งนันเอง อีกความหมายหนึ่ งของการขนสงที่ ประชด ไกรเนตร
                    ่                           ่
            ํ                    ่
(2541) ได้นามาสรุ ปไว้คือ ความหมายของการขนสงตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497             ่
                        ่
มาตรา 4 โดยให้นิยามไว้ว่า การขนสง คือ การลําเลียงหรื อเคลื่อนย้ายบุคคลหรื อสิ่ งของด้วย
                ่              ่
เครื่ องมือ อุปกรณ์การขนสง ซึ่ งอุปกรณ์การขนสงในที่น้ ี หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนสง             ่
รวมถึงเครื่ องทุนแรงด้วย และจากมุมมองตามหลักเศรษฐศาสตร์ การขนสง หมายถึง กจกรรมทาง     ่        ิ
       ิ ่      ั
เศรษฐกจอยางหนึ่ งที่จดให้มีการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ และสิ่ งของจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ง
                      ่                    ่
        จากความหมายของการขนสงตามที่มีผให้คานิยามไว้ตามที่กลาวไปข้างต้น อาจสรุ ปได้ว่า
                            ู้ ํ
        ่
การขนสง หมายถึง การจัดให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรื อสิ่ งของ จากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง
                          ่         ่
ตามความประสงค์ของมนุ ษย์ ถ้าเป็ นการขนสงบุคคล เรี ยกวา การขนสงผูโดยสาร และถ้าเป็ นการ่ ้
     ่              ่      ่
ขนสงสัตว์หรื อสิ่ งของ จะเรี ยกวา การขนสงสิ นค้า (ประชด ไกรเนตร, 2541) การเดินทางหรื อการ


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    1                         ิ
                                                ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
ขนสงที่เกดขึ้ นแตละครั้ ง จะต้องอ้างอิงกบกจกรรมของผูที่ก่อให้เกดการเดินทางหรื อขนสงนั้ น ด้วย
   ่ ิ     ่            ั ิ       ้    ิ         ่
เหตุน้ ี การเดินทางหรื อขนสงจึงเป็ นสิ่ งที่สืบเนื่ องมาจากกจกรรมที่ผก่อให้เกดการเดินทางมีความ
                ่               ิ     ู้   ิ
ประสงค์ที่จะกระทํา (วิโรจน์ รุ โจปการ, 2544) ทั้ งนี้ โดยทัวไปแล้ว เราสามารถจําแนกการเดินทาง
                                ่
ออกตามวัตถุประสงค์ได้ 7 ประเภท ได้แก่ การเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ การเดินทางเพื่อกลับ
                                            ิ ่
บ้าน การเดินทางเพื่อไปศึกษาหาความรู ้ การเดินทางเพื่อซื้ อสิ นค้า การเดินทางเพื่อธุรกจสวนตัว
             ่     ั ้              ่
การเดินทางเพื่อติดตอสังสรรกบผูอื่น และการเดินทางเพื่อทองเที่ยว (ประชด ไกรเนตร, 2541)
                 ่        ่
     ด้วยเหตุน้ ี จึ งอาจกลาวได้ว่าการขนสงเป็ นองค์ประกอบหลักของชุ มชนที่มีความสําคัญ
  ่ ่ ่                   ิ              ่
อยางยิงตอการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกจ บทบาทสําคัญของการขนสงคือ การให้บริ การหรื อ
อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคนหรื อสิ นค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งที่ตองการ ้
            ่          ิ     ่           ั
เนื่องจากระบบขนสงทําหน้าที่เชื่อมโยงกจกรรมตางๆ ของชุมชนเข้าด้วยกน ดังนั้ นระบบขนสงที่มี   ่
              ่                     ่
ประสิ ทธิ ภาพ จะสงผลให้การดําเนิ นงาน หรื อการพัฒนาด้านตางๆ ในชุมชนเป็ นไปอยางมี       ่
ประสิ ทธิภาพตามไปด้วย ประชด ไกรเนตร (2541) ได้สรุ ปความสําคัญของการขนสงไว้ดงนี้ ่ ั

ความสํ าคัญของการขนส่ งต่ อเศรษฐกิจของประเทศ
         ่            ่          ่
  1. การขนสงสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพชวยลดต้นทุนในการผลิต สงผลให้ราคาสิ นค้าตํ่าลง
           ่              ่
  2. การขนสงที่ครอบคลุมไปถึงพื้ นที่ชนบท ชวยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงระบบขนสงได้   ่
    สะดวก ทําให้สามารถขายผลผลิตทางการเกษตรได้ง่ายขึ้ น เป็ นการกระจายรายได้สู่ชนบท
          ่ ่
  3. การขนสงชวยขยายโอกาสการจ้างงาน การทํางาน และการค้าให้กระจายไปสู่ ชุมชนอยาง    ่
        ่                          ั
    ทัวถึง ชวยให้คนในชุ มชนมีรายได้ มีการจ้างงาน เพิ่มรายได้ให้กบคนในชุ มชน และลด
       ่
    ปั ญหาการวางงาน ่
            ่  ่              ่่       ่
  4. การขนสงระหวางประเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพไมวาจะเป็ นการขนสงคน หรื อสิ นค้า ล้วน
               ั               ่    ่่
    สร้างรายได้ให้กบประเทศเป็ นเงินจํานวนมหาศาลในแตละปี ไมวาจะเป็ นรายได้จากการ
      ่
    ทองเที่ยว การซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า และภาษี

ความสํ าคัญของการขนส่ งต่ อชมชนและสั งคม
               ุ
         ่ ่                     ั
  1. การขนสงชวยขยายโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงานให้กบคนในชุมชน ชวยให้ผคนที่ ่   ู้
    อยู่ห่ างไกลความเจริ ญได้มีโอกาสศึกษาหาความรู ้และประกอบอาชีพการงานได้ทดเทียม
                                         ั
     ั
    กบคนในเมือง
          ่  ่        ่ ่
  2. การขนสงเป็ นสวนหนึ่ งที่ช่ วยลดชองวางของสถานะทางสังคมของคนในชุ มชน ระบบ
        ่
    ขนสงสาธารณะที่มีประสิ ทธิ ภาพ และคนในชุมชนทุกระดับชั้ นสามารถใช้ประโยชน์ได้
      ่ ่             ่่                  ่
    อยางทัวถึง จะทําให้คนทุกกลุ่มไมวาจะรํ่ารวยหรื อยากจน มีการศึกษาหรื อไมมีการศึกษา
                     ่    ่ ่
    สามารถให้ประโยชน์จากระบบขนสงนั้ นได้อยางเทาเทียมกน  ั

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  2                    ิ
                                        ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
          ่        ่             ั    ่
    3. การขนสงที่มีประสิ ทธิ ภาพ ชวยให้ผคนสามารถไปมาหาสู่ กนได้อยางสะดวกและรวดเร็ ว
                       ู้
                         ่          ่     ่ ิ
     เป็ นการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหวางคนในชุมชนให้เป็ นปึ กแผน และกอให้เกดความ
                ั
     สมัครสมานสามัคคีกนของคนในชุมชน
          ่ ่    ิ                 ่     ่่
    4. การขนสงชวยให้เกดการสื่ อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางชุมชน ไมวาจะเป็ นภายใน
             ่         ่              ่     ่ ่
     ภูมิภาค ระหวางภูมิภาค หรื อระหวางประเทศ การแลกเปลี่ยนดังกลาวเป็ นการลดชองวาง
              ่       ่        ั ิ        ั
     และความแตกตางทางวัฒนธรรม ชวยให้คนในพื้นที่ต่างกนเกดความเข้าใจกนมากขึ้ น

ความสํ าคัญของการขนส่ งต่ อความมั่นคงของประเทศ
            ่
  1. ระบบขนสงและถนนที่ ครอบคลุมพื้ นที่ ห่ างไกลความเจริ ญและพื้ น ที่ ที่เสี่ ยงตอการถูก ่
             ้           ่        ิ
    คุกคามจากผูรุกรานนอกประเทศ ชวยให้ประเทศเกดความมันคงและเสถียรภาพมากยิงขึ้ น
                                    ่           ่
                                 ่    ่
  2. ถนนที่เข้าสู่ หมู่บานที่ห่ างไกลบริ วเณแนวชายแดนชวยให้หนวยงานรัฐ และทหารสามารถ
                ้
               ่        ่              ่ ิ
    เข้าถึงพื้นที่เหลานี้ ได้สะดวกขึ้ น สงผลให้ผคนในชุมชนดังกลาวเกดความอุ่นใจ อีกทั้ งยังทํา
                             ู้
                            ่   ่          ่
    ให้สามารถดําเนินการปกป้ องพื้นที่ได้อยางทันทวงทีเมื่อมีเหตุการณ์ไมสงบเกดขึ้ น  ิ
          ่ ่                                  ่
  3. การขนสงที่ ท ัว ถึ ง เป็ นปั จ จัยหนึ่ ง ที่ ช่ วยให้ก ารปกครองบ้า นเมื อ งเป็ นไปอยางราบรื่ น
                                  ่ ่
    เนื่องจากรัฐสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ของประเทศได้อยางทัวถึง ทําให้ทราบความเป็ นไปของ
    คนในพื้ น ที่ แ ละสามารถวางแนวทางในการพัฒ นาชุ ม ชนและกลยุ ท ธในการป้ องกน         ั
              ่
    ประเทศได้อยางเหมาะสม

       ่                  ้     ่   ่    ่
    ในชวงเริ่ มต้นของการศึกษาศาสตร์ ดานการขนสง นิ ยมแบงการขนสงออกเป็ น 2 ประเภท
กว้างๆ ได้แก่ การขนสงผูโดยสาร (Passengers) และการขนสงสิ นค้า (Freight) ในเวลาตอมา เมื่อ
                    ่ ้           ่       ่
      ่                  ่     ่  ่
ระบบขนสงมีความซับซ้อนมากขึ้ นจึงแบงระบบขนสงแยกยอยมากขึ้ นตามลักษณะของเส้นทางที่
        ่ ่              ่
ยานพาหนะวิงผานไป โดยสามารถแบงรู ปแบบการเดินทาง (Mode) ออกได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่
  • การขนสงทางบก (Land transportation) แบงออกเป็ นประเภทยอยเป็ น
          ่                ่        ่
             ่
    ก. การขนสงทางถนน (Highway)
              ่
    ข. การขนสงทางราง (Rail)
  • การขนสงทางอากาศ (Air transportation) แบงออกเป็ นประเภทยอยเป็ น
           ่                 ่        ่
                 ่
    ก. การขนสงในประเทศ (Domestic)
                   ่   ่
    ข. การขนสงระหวางประเทศ (International)
  • การขนสงทางนํ้ า (Water transportation) แบงออกเป็ นประเภทยอยเป็ น
            ่               ่        ่
                ่
    ก. การขนสงภายในฝั่ง (Inland)
               ่
    ข. การขนสงชายฝั่ง (Coastal)
                  ่
    ค. การขนสงในมหาสมุทร (Ocean)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  3                      ิ
                                          ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
    • การขนสงทางทอ (Pipelines) แบงออกเป็ นประเภทยอยเป็ น
        ่    ่      ่        ่
          ่
     ก. การขนสงนํ้ ามัน (Oil)
         ่ ๊
     ข. การขนสงกาซ (Gas)
           ่
     ค. การขนสงของไหลอื่นๆ (Other)

1.2. ความหมายและบทบาทของวิศวกรรมขนส่ ง
                             ่ ี่           ั
      จากบทบาทของการขนสงที่เกยวเนื่องกบชีวิตประจําวันของมนุษย์ตามที่กลาวในหัวข้อ 1.1          ่
    ่                 ่                   ั
อาจกลาวได้ว่า การขนสงนั้ นมีความสัมพันธ์กบวิถีชีวิตของมนุษย์และสงผลกระทบตอการดําเนิ น        ่        ่
                               ่
ชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุ ษย์อยางกว้างขวางโดยเฉพาะอยางยิ่งในปั จจุบนในภาวะที่มีจานวน    ่       ั        ํ
                    ่      ่          ิ
ประชากรเพิ่มขึ้ นอยางมาก สงผลให้เกดความต้องการเดิ นทางตามมาเป็ นจํานวนมาก ในขณะที่
ความสามารถในการรองรับความต้องการเดินทางของระบบขนสง ไมวาจะเป็ นโครงขายถนน และ         ่ ่่          ่
         ่                  ่
ระบบขนสงสาธารณะนั้ น ไมสามารถที่จะรองรับความต้องการเดิ นทางที่เพิ่มมากขึ้ นดังกลาวได้                    ่
  ่                  ่                  ั ั
อยางเพียงพอ และไมสามารถที่จะพัฒนาให้ทนกบความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้ นได้อยางทันทวงที                 ่    ่
 ่      ิ                 ่
สงผลให้เกดปั ญหาการขนสง และการจราจรติดขัดเป็ นผลตามมา ด้วยเหตุน้ ี จึงจําเป็ นต้องพัฒนา
                                     ้
หลักการและทฤษฎี เฉพาะขึ้ นมาเพื่อแกไขปั ญหาดังกลาว และเพื่อบริ หารจัดการการขนสงให้    ่                  ่
สามารถดําเนินการได้อยางมีประสิ ทธิภาพ    ่
                 ่
      จากที่ กลาวข้างต้น จึ งได้มีผูคิดค้นหลักการขึ้ นมาเพื่อตอบสนองวัตถุ ประสงค์ดังกลาว
                                  ้                               ่
                ่                       ่ ่
ข้างต้น ซึ่งได้แกหลักการของวิศวกรรมขนสงนันเอง วิศวกรรมขนสง (Transportation Engineering)     ่
คือ การประยุกต์หลักการหรื อแนวคิดที่เป็ นวิทยาศาสตร์ เพื่อการวางแผน ออกแบบ ควบคุม และ
                        ่
บริ หารจัดการระบบขนสง (Transportation Systems) โดยมีจุดหมายหลักเพื่อการศึกษา และ
                   ่         ่       ่่
ออกแบบระบบขนสงประเภทตางๆ ไมวาจะเป็ นทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ และทางทอ ให้สามารถ                  ่
                              ่
ขนย้ายคนหรื อสิ นค้าไปตามโครงขายของเส้นทางที่ตองการได้อยางมีประสิ ทธิ ภาพด้วยทรัพยากรที่
                                            ้   ่
     ่      ั
มีอยู่อยางจํากด โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมในเรื่ องของความรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย ความ
          ่
ปลอดภัย คาใช้จ่าย และผลกระทบตอสิ่ งแวดล้อม           ่
                             ่          ่
      โดยทัวไปวิศวกรรมขนสงจะถูกจัดอยูในสาขาวิศวกรรมโยธา เนื่ องจากในเบื้องต้นนั้ นงาน
              ่
           ่
ด้านการขนสงจะมุ่งไปที่การสํารวจและออกแบบถนน การออกแบบพื้นผิวจราจร และวิศวกรรม
       ่           ั               ่
จราจร แตในปั จจุบนวิศวกรรมขนสงได้รวมศาสตร์ หลายๆ ด้านเข้าไว้ดวยกนทั้ งนี้ เนื่ องจากปั ญหา     ้ ั
จราจรในปั จจุบนนั้ นมีความซับซ้อนมากขึ้ น การนําหลักการวิศวกรรมโยธามาแกปั ญหาเพียงด้าน
               ั                                       ้
             ่                         ั     ้
เดียวจึงอาจไมเพียงพอ ด้วยเหตุน้ ี ในปั จจุบนการแกปั ญหาด้านวิศวกรรมขนสงจึงมีลกษณะเป็ นสห        ่    ั
สาขา (Multidisciplinary) ที่ รวมศาสตร์ หลายๆ ด้านเข้าด้วยกน ไมวาจะเป็ น เศรษฐศาสตร์        ั ่่
(Economics) จิตวิทยา (Psychology) ภูมิศาสตร์ (Geography) การผังเมือง (Urban Planning) การ
บริ หารจัดการด้านสาธารณะ (Public Administration) สังคมวิทยา (Political Science) วิศวกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา      4                               ิ
                                                       ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
อุตสาหการ (Industrial Engineering) วิศวกรรมไฟฟ้ า (Electrical Engineering) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) และการสื่ อสาร (Communication)
                ่      ่    ั          ่
    ด้วยเหตุน้ ี วิศวกรขนสงจะต้องติดตอประสานงานกบบุคคลในสาขาอาชีพตางๆ เนื่ องจาก
       ่       ี่    ่     ั             ั   ่
ปัญหาด้านขนสงนั้ น ล้วนเกยวเนื่องและสงผลกระทบกบสังคมในทุกๆ ด้าน ทําให้ปัจจุบนขอบขาย
                      ่
หน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรขนสงแตกสาขาออกไปมากมาย โดยมากแล้วขอบเขตความ
              ่   ี่   ั   ่    ่
รับผิดชอบของวิศวกรขนสง จะเกยวข้องกบประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

     1. การวางแผนและกําหนดนโยบายขนส่ ง (Transportation Planning and Policy)
                          ่ ็
     งานลัก ษณะหนึ่ ง ของวิ ศ วกรขนสงกคื อ การ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละวางแผนเพื่ อ กาห นด    ํ
        ่
นโยบายขนสงทั้ งในระดับชุมชน ประเทศ และภูมิภาค โดยใช้เทคนิ คและทฤษฎีต่างๆ เพื่อแกไข             ้
           ่    ่     ่่             ่
ปั ญ หาการขนสงในเรื่ อ งตางๆ ไมวาจะเป็ นการขนสงคนหรื อสิ น ค้า การวางแผนและกาหนด            ํ
          ้         ่
นโยบายเพื่อแกไขปั ญหาการขนสงระดับชุมชน อาทิ ปั ญหาการจราจรติดขัด การเกดอุบติเหตุบน    ิ ั
ท้องถนน การบริ หารจัดการพื้ นที่ จอดรถ ฯลฯ ระดับประเทศ อาทิ การวางแผนการขนสงระดับ        ่
                            ่
ภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตของคนในแตละภูมิภาคของประเทศ การกาหนดแผนหลักการ ํ
    ่            ั             ิ      ่
ขนสงที่มีเนื้ อหาสอดคล้องกบแผนพัฒนาเศรษฐกจและสังคมแหงชาติ ฯลฯ และระดับภูมิภาคของ
                 ํ               ่     ่
โลก อาทิ การวางแผนเพื่อกาหนดนโยบายการขนสงสิ นค้าแบบตอเนื่ องด้วยระบบขนสงหลาย            ่
         ่
รู ปแบบระหวางประเทศในภูมิภาคเดียวกน เป็ นต้น  ั
     2. วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering)
                       ี่ ั              ่
     เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์เกยวกบระบบจราจรและเทคนิ คตางๆ ที่เกยวข้องกบการ    ี่        ั
                ่่         ็
ออกแบบระบบจราจร ไมวาจะเป็ นการเกบรวบรวมข้อมูล เทคนิ คการวิเคราะห์ขอมูล และ         ้
            ี่
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกยวข้อง อาทิ แบบจําลองวิเคราะห์การจราจร (Traffic Simulation) เป็ นต้น โดย
   ั          ้
มีวตถุประสงค์เพื่อแกไขปั ญหาจราจร และอํานวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนของผูคน เพื่อให้     ้
  ิ                              ั
เกดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการเดินทาง นอกจากนี้ ยงรวมถึงการบริ หารจัดการการจราจร (Traffic
Management) ซึ่ งเป็ นการนําหลักการของวิศวกรรมจราจร การออกแบบทางกายภาพของถนน
และเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การสื่ อสารโทรคมนาคม ดาวเทียม และการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
              ั    ้                ่        ่
มาประยุก ต์เ ข้า ด้ว ยกนเพื่ อ แกไขปั ญ หาจราจรโดยใช้โ ครงขายถนนที่ มี อ ยู่อ ยางจํา กดให้ เ กดั       ิ
                               ํ      ่     ่
ประโยชน์ สูงสุ ด เราสามารถเรี ยกบุ คคลากรที่ ทาหน้าที่ ตามที่ กลาวมาข้างต้น วา วิศวกรจราจร
(Traffic Engineer)
     3. การออกแบบเส้ นทางและลักษณะทางเรขาคณิตของถนน (Geometric Design of
Highway)
                      ี่      ั
     ขอบเขตความรับผิดชอบจะเกยวข้องกบการออกแบบถนนประเภทตางๆ การวางแนว     ่
            ่่
เส้นทางของถนน ไมวาจะเป็ นถนนในเมืองหรื อนอกเมือง การออกแบบทางแยก (Intersection) ทาง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  5                          ิ
                                              ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
    ่                           ี่     ั
แยกตางระดับ (Interchange) รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกยวข้องกบถนนด้วย อาทิ การระบาย
นํ้าของถนน การติดตั้ งสัญญาณ ป้ าย และเครื่ องหมายจราจร เป็ นต้น โดยใช้หลักการและทฤษฎีที่
            ิ                    ้ ่      ่
เหมาะสมเพื่อให้เกดความปลอดภัยในการสัญจรและมีความคุมคาในการกอสร้างสู งสุ ด วิศวกรใน
                         ่
ขอบเขตความรับผิดชอบนี้ จะมีชื่อเรี ยกเฉพาะวา วิศวกรการทาง (Highway Engineer)
      4. การขนส่ งในเชิงพาณิชย์ (Logistics)
                          ี่ ั
      เป็ นการศึกษา ออกแบบ และวิเคราะห์เกยวกบองค์ประกอบและระบบของการขนสงในเชิง    ่
           ่                       ่
พาณิ ชย์ประเภทตางๆ ทั้ งทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ และทางทอ ซึ่ งโดยมากจะเกยวข้องกบการ ี่   ั
   ่                     ิ              ่
ขนสงสิ นค้า วัตถุดิบ และวัสดุต่างๆ เพื่อให้เกดประสิ ทธิภาพในการขนสง ลดความล้าช้าและความ
     ่        ่        ่               ่
สู ญเปลาในระบบขนสง ทั้ งนี้ การขนสงสิ นค้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพจะชวยลดต้นทุนในการผลิต ลด
         ่      ่       ิ    ้ ่      ่ ่     ู้
จํานวนการวิงรถเที่ยวเปลา และทําให้เกดความคุมคาในการขนสง ชวยให้ผบริ โภคไมต้องรับภาระ   ่
          ิ          ่
ราคาสิ นค้าอันเกดจากกระบวนการขนสงมากจนเกนไป      ิ
                   ุ ้
      5. การออกแบบและซ่ อมบํารงพืนทาง (Pavement Design and Maintenance)
                             ั
      เป็ นการศึกษาและออกแบบพื้นทางให้เหมาะสมกบประเภทของยวดยานที่มาใช้เส้นทาง
ปริ มาณการจราจร และชุมชน รวมถึงการเลือกเทคนิ คที่ใช้ในการวิเคราะห์และวัสดุที่ใช้เพื่อการ
 ่
กอสร้ างพื้ นทางที่ เหมาะสม ด้วย นอกจากการออกแบบแล้ว ขอบเขตของความรั บผิดชอบของ
        ่           ่
วิศวกรขนสงในกลุ่มนี้ ยงรวมถึง การซอมบํารุ งพื้นทางให้อยูในสภาพที่เหมาะสมกบการใช้งานด้วย
              ั               ่            ั

          ่
1.3. สาขาทีเ่ กียวข้ องกับวิศวกรรมขนส่ ง
                ั      ่             ่
      เนื่ องจากปั จจุ บนปั ญหาการขนสงมี ความซับซ้อนมากขึ้ นและสงผลกระทบตอผูคนใน่ ้
               ่่      ิ
ชุมชนในทุกๆ ด้าน ไมวาจะเป็ น เศรษฐกจ สังคม สิ่ งแวดล้อม หรื อสุ ขภาพจิต ฯลฯ ด้วยเหตุน้ ี จึง
  ่                   ่   ่       ้       ่
ไมสามารถใช้หลักการวิศวกรรมขนสงเพียงอยางเดียวในการแกไขปั ญหาดังกลาวได้อีกตอไป ด้วย   ่
                              ั            ้
เหตุน้ ี จึงจําเป็ นต้องเชื่ อมโยงศาสตร์ หลายๆ ด้านเข้าด้วยกนเพื่อประยุกต์ใช้ในการแกไขปั ญหา
   ่              ่ ่         ่          ่
ดังกลาว การผสมผสานดังกลาวสงผลให้สาขาวิชาขนสงแตกแขนงเป็ นสาขายอย ดังสรุ ปได้ดงนี้     ั

    1. การวางแผนและนโยบายขนส่ ง (Transportation Planning and Policy)
               ี่   ั                       ี่  ั
    เป็ นการทํางานที่เกยวข้องกบการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อวางแผนในประเด็นที่เกยวข้องกบ
   ้             ่
การแกไขปั ญหาด้านการขนสงโดยใช้เทคนิ คและทฤษฎีต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาอาจถูก
 ํ                  ั          ่       ่
กาหนดเป็ นนโยบายหรื อแนวทางปฏิบติ ดังรายละเอียดตามที่กลาวแล้วในหัวข้อที่ผานมา
    2. วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering)
            ี่ ั              ่    ี่  ั
    เป็ นการศึกษาเกยวกบระบบการจราจรและเทคนิ คตางๆ ที่เกยวข้องกบการออกแบบระบบ
      ่่       ็                          ี่
จราจร ไมวาจะเป็ นการเกบข้อมูล เทคนิ คการวิเคราะห์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกยวข้อง ดัง
        ่         ่
รายละเอียดที่กลาวแล้วในหัวข้อกอนหน้านี้
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  6                   ิ
                                       ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
     3. การประยกต์ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าและอปกรณ์ ทันสมัยในการขนส่ ง (Transportation
            ุ                     ุ
Applications and Advanced Technologies)
         ้           ่
     การแกไขปั ญหาด้านการขนสงและจราจรโดยนําเทคโนโลยีและอุ ปกรณ์ ที่ ทน สมัยมา           ั
       ่่
ประยุกต์ ไมวาจะเป็ นเทคโนโลยีดาวเทียม การสื่ อสาร การประมวลผล สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(Geographic Information Systems, GIS) การระบุตาแหนงบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (Global
                                   ํ     ่
                     ่
Positioning System, GPS) และระบบขนสงอัจฉริ ยะ (Intelligent Transportation Systems, ITS)
     4. ระบบขนส่ งสาธารณะ (Public Transportation Systems)
                           ่
     การวางแผนและวิเคราะห์ระบบขนสงสาธารณะรู ปแบบตางๆ อาทิ รถโดยสารประจําทาง  ่
           ่                   ั
รถไฟ รถไฟฟ้ าขนสงมวลชน ฯลฯ ให้สอดคล้องกบชุมชนและความต้องการใช้บริ การของคนใน
                   ้            ี่    ั
ชุมชน รวมถึงการบริ หารจัดการและแกไขปั ญหาที่เกยวข้องกบระบบขนสงสาธารณะด้วย อาทิ การ    ่
                        ่
จัดตารางการเดินรถ การจัดระบบการชําระคาโดยสาร การจัดรู ปแบบการให้บริ การที่สะดวกสบาย
และดึงดูดการใช้บริ การ เป็ นต้น
     5. การวิเคราะห์ พฤติกรรมการเดินทาง (Travel Behavior Analysis)
                                         ่
     การศึกษาพฤติกรรมการเดิ นทางและปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอพฤติกรรมการเดิ นทาง ทั้ งการ
                          ่
เดินทางโดยรถยนต์ส่ วนบุคคลและระบบขนสงสาธารณะ การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู ้
เดินทางด้วยรถยนต์ส่ วนบุคคล อาทิ การเลือกเส้นทาง (Route Choice Behavior) การเลือกประเภท
ของเชื้อเพลิง เป็ นต้น และการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผูใช้บริ การระบบขนสงสาธารณะ้        ่
อาทิ การเลือกรู ปแบบการเดินทาง (Mode Choice Behavior) ปั จจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรู ปแบบ   ่
การเดินทาง และการตรวจสอบความพึงพอใจในการเดินทาง เป็ นต้น
     6. พลังงานและสิ่ งแวดล้อม (Energy and Environment)
                                  ่
     การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของการขนสงประเภทตางๆ ที่มีตอการใช้พลังงานและ    ่   ่
                         ่
สิ่ งแวดล้อม เพื่อพยามยามลดผลกระทบดังกลาว รวมถึงการชี้ นาให้คนในชุมชนปรับพฤติกรรมและ
                                      ํ
             ั
ทัศนคติให้สอดคล้องกบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมด้วย
     7. การผังเมือง (Urban Planning)
                ่              ี่ ั
     นักวางแผนด้านขนสงที่ดีควรมีความรู ้เกยวกบการออกแบบเมืองด้วย การออกแบบระบบ
   ่                                    ั
ขนสงและการออกแบบเมืองนั้ นเป็ นสิ่ งที่ตองพิจารณาควบคู่กนไป เนื่ องจากระบบขนสงนั้ นเป็ น
                       ้                              ่
องค์ป ระกอบที่ สํา คัญ ประการหนึ่ ง ของเมื อ งทุ ก เมื อ ง รู ป แบบการจัด องค์ป ระกอบของเมื อ งที่
    ่ ั
แตกตางกน อาทิ ผังเมืองรู ปตาราง ผังเมืองแบบเมืองศูนย์กลางและเมืองบริ วาร หรื อผังเมืองที่มี
                      ่               ่
ลักษณะเป็ นแบบรัศมี เป็ นต้น ล้วนแล้วแตมีการจัดระบบขนสงและการเดินรถที่แตกตางกนไป ใน         ่ ั
        ั         ็           ี่ ั
ทํานองเดียวกน นักผังเมืองที่ดีกควรมีความรู ้เกยวกบการวางแผนระบบขนสงด้วยเชนกน        ่   ่ ัภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  7                         ิ
                                             ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
         8. การขนส่ งสิ นค้ า (Freight transport and Logistics)
                     ี่ ั
         เป็ นการศึกษาเกยวกบองค์ประกอบและระบบทั้ งหมดของการขนสงในเชิงพาณิ ชย์ประเภท     ่
   ่                                     ี่
ตางๆ ทั้ งทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศ ซึ่ งโดยมากจะเกยวข้องกบการขนสงสิ นค้า วัตถุดิบ และั         ่
วัสดุต่างๆ
         9. เศรษฐศาสตร์ ขนส่ ง (Transportation Economics)
         การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์ อีกแขนงหนึ่ งที่จาเป็ นและมีความสําคัญอยาง
                                               ํ                    ่
        ่     ่           ่
มากตอการขนสง การขนสงทุกประเภทที่พิจารณาผลประกอบการหรื อความคุมคาการลงทุนเป็ น                  ้ ่
ประเด็นสําคัญ จําเป็ นต้องทําการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ อยางละเอียดรอบคอบ            ่
         ่                                 ่
ทุกครั้ งกอนที่จะตัดสิ นใจดําเนิ นนโยบายใดๆ หรื อทําการกอสร้างระบบขนสงที่ต้องใช้งบประมาณ        ่
                 ่
เป็ นจํานวนมากและสงผลกระทบอยางกว้างขวางตอคนในชุมชน    ่        ่
         10. จิตวิทยาการขนส่ ง (Transport Psychology)
                               ้     ่
         พฤติกรรมการเดินทางของผูคนนั้ น บางสวนอาจได้รับอิทธิพลจากปั จจัยทางกายภาพ อาทิ
    ่
คาใช้จ่ายในการเดินทาง เวลาในการเดินทาง หรื อรายได้ เป็ นต้น อยางไรกดี ในบางกรณี นกวางแผน ่    ็             ั
     ็ ่
กไมสามารถอธิ บายพฤติกรรมการเดินทางของบุคคลได้จากปั จจัยทางกายภาพตามที่กลาวเนื่ องจาก                   ่
     ิ      ่           ั    ่
เกดความไมสอดคล้องกนระหวางพฤติ กรรมและปั จ จัยเหลานั้ น อาทิ คนที่ มี รายได้น้อยนาจะ ่                       ่
                   ่                ่    ่
เดินทางด้วยระบบขนสงสาธารณะเป็ นหลัก แตกลับพบวาคนกลุ่มนี้ ยงคงเดินทางด้วยรถยนต์ส่ วน      ั
                                  ่
บุคคล แม้ว่าการเดิ นทางด้วยรู ปแบบดังกลาวจะมี ค่าใช้จ่ ายสู ง ไมวาจะมาจากคาใช้จ่ ายในการ  ่่           ่
                                 ่ ่
บํารุ งรักษา และราคานํ้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้ นอยางตอเนื่อง เป็ นต้น จากตัวอยางที่กลาวมานี้ จึงนาจะมี ่       ่        ่
                  ่
ปั จจัยอื่ นที่ มีอิทธิ พลตอการเลื อกใช้รถยนต์ส่ วนบุคคลของคนกลุ่มนี้ ซ่ ึ งนักวางแผนไมสามารถ                ่
ตรวจสอบได้ด้วยการสํารวจพฤติ กรรมการเดิ นทางตามปกติ การตรวจสอบอิ ทธิ พลของปั จจัย
จิตวิทยาที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทางของบุคคลจึงถูกนํามาประยุกต์ในกรณี น้ ี รวมถึง
                           ี่
ทฤษฎีจิตวิทยาและสังคมศาสตร์ที่เกยวข้อง จะถูกนํามาประยุกต์ใช้ดวยเชนกน            ้ ่ ั
         11. การขนส่ งทางอากาศ (Air Transportation)
              ่
         การขนสงทางอากาศเป็ นรู ปแบบการเดินทางที่สาคัญของประเทศ ไมวาจะเป็ นการเดินทาง
                                      ํ               ่่
                       ่
ภายในประเทศหรื อระหวางประเทศ ขอบเขตความรับผิดชอบของบุคคลากรที่เกยวข้องกบการ                      ี่    ั
       ่             ้
ขนสงทางอากาศ อาทิ ผูควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller) เจ้าหน้าที่วางแผน
และวิเคราะห์เพื่อจัดตารางเที่ยวบิน เป็ นต้น
                              ้
         12. การออกแบบถนนและพืนผิวจราจร (Highway and Pavement Design)
                ี่         ั
         วิศวกรที่ เกยวข้องกบงานในกลุ่มนี้ จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบถนนประเภท
  ่                              ่่
ตางๆ การวางแนวเส้นทางของถนน ไมวาจะเป็ นถนนในเมืองหรื อนอกเมือง รวมถึงองค์ประกอบ
          ี่    ั
อื่นๆ ที่เกยวข้องกบถนนด้วย อาทิ การระบายนํ้าของถนน การติดตั้ งสัญญาณ ป้ าย และเครื่ องหมาย


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา      8                                ิ
                                                         ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                         ่
จราจร เป็ นต้น รวมถึงการศึกษาและออกแบบทั้ งในสวนของการเลือกเทคนิ คที่ใช้ในการวิเคราะห์
            ่            ั
และวัสดุที่ใช้เพื่อการกอสร้างพื้นทางที่เหมาะสมกบประเภทของยวดยาน และปริ มาณการจราจร

           ่
1.4. หน่ วยงานทีเ่ กียวข้ องกับวิศวกรรมขนส่ ง
      ่       ี่    ั      ่    ่           ่
     หนวยงานที่ เ กยวข้องกบวิ ศวกรรมขนสงทั้ ง ในและตางประเทศ ซึ่ ง เป็ นหนวยงานที่ มี
               ั ั ่      ั ่
ความสําคัญและเป็ นที่รู้จกกนอยางกว้างขวาง มีดงตอไปนี้

            ่
1.4.1. หน่ วยงานทีเ่ กียวข้ องกับวิศวกรรมขนส่ งในต่ างประเทศ
                           ่    ี่ ั      ่
    จิ รพัฒน์ โชติ กไกร (2549) ได้ยกตัวอยางองค์กรที่ เกยวข้องกบวิศวกรรมขนสงที่ มี
                     ั ั ่     ่  ั ่
ความสําคัญระดับนานาชาติและเป็ นที่รู้จกกนอยางแพรหลายไว้ดงตอไปนี้

      1. The American Association of State Highway and Transportation Officials
(AASHTO)
      เป็ นหนวยงานที่ก่ อตั้ งในปี ค.ศ. 1914 มีสํานักงานตั้ งอยู่ที่กรุ งวอชิ งตัน ดี ซี ประเทศ
            ่
                    ั   ํ          ี่ ั
สหรัฐอเมริ กา ทําหน้าที่ศึกษา วิจยและกาหนดมาตรฐานเกยวกบระบบขนสงทุกรู ปแบบ ไมวาจะ ่         ่่
          ่                 ่        ่
เป็ น การขนสงทางอากาศ ทางหลวง ระบบขนสงสาธารณะ การขนสงระบบราง และการขนสงทาง            ่
                                       ่
นํ้ า โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนา ดําเนินการ และบํารุ งรักษาระบบขนสงของประเทศ
      2. The Transportation Research Board (TRB)
       ่                     ่
      กอตั้ งในปี ค.ศ. 1920 ในเบื้องต้น ใช้ชื่อวา The Highway Research Board (HRB) ทําหน้าที่
                  ี่ ั
เป็ นกลุ่มที่ปรึ กษาระดับชาติเกยวกบงานวิจยด้านงานทางเพื่อนําเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางใน
                         ั
                     ั ี่       ั
การดําเนิ นงาน ข้อมูลและผลการวิจยที่เกยวข้องกบเทคโนโลยีการทาง และได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น
Transportation Research Board ในปี ค.ศ. 1974 และมีบทบาทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเป็ น
   ่        ํ                    ่
หนวยงานที่ทาหน้าที่หลักในการศึกษานโยบายการขนสง และทําการศึกษาวิจยระบบขนสงทุก     ั       ่
                        ั           ี่  ั
รู ปแบบของประเทศ รวมถึงการศึกษาวิจยในประเด็นอื่นๆ ที่เกยวข้องกบการขนสง กจกรรมของ     ่ ิ
TRB ที่ได้ดาเนิ นการโดยสมํ่าเสมอเพื่อเผยแพรความรู ้ทางวิชาการด้านขนสง ได้แก่ การจัดสัมมนา
         ํ                 ่             ่
วิชาการระดับนานาชาติ (TRB Annual Meeting) การจัดพิมพ์วารสารวิชาการ และการจัดสัมมนาเชิง
    ั
ปฏิบติการ
      3. The Institute of Transportation Engineers (ITE)
        ่                                   ่
      กอตั้ งในปี ค.ศ. 1930 เป็ นองค์กรวิชาชีพด้านการศึกษาและวิทยาการขนสงระดับนานาชาติ
ทําหน้าที่หลักในการให้บริ การทางวิชาการทั้ งในเรื่ องของเทคโนโลยีและหลักการที่เป็ นระบบใน
     ั                    ั
การวิจย วางแผน ออกแบบ การนําไปปฏิบติ การดําเนิ นงาน การพัฒนานโยบาย และการบริ หาร
             ่                   ่
จัดการของระบบขนสงทุกรู ปแบบ ITE จะทําการเผยแพรความรู ้และความกาวหน้าของวิทยาการ  ้
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  9                      ิ
                                           ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
   ่ ่
ขนสงผานทางการประชุมสมมนาวิชาการ การประชุมประจําปี และวารสารวิชาการ เชนเดี ยวกบ  ่    ั
TRB
                             ่
      ตามที่ยกตัวอย่างไปข้างต้น เป็ นองค์กรด้านการขนสงของประเทศสหรัฐอเมริ กาและเป็ นที่
 ้   ั      ่ ํ            ้ ่      ่
คุนเคยกนเป็ นอยางดีสาหรับนักวิชาการหรื อผูที่อยูในแวดวงขนสงในประเทศไทย อันที่จริ ง แตละ ่
          ่           ่      ั ั     ่
ประเทศจะมี ห นวยงานด้านการขนสงที่ คล้ายคลึ ง กนกบที่ ย กตัว อยางข้างต้น ทําหน้าที่ สําหรั บ
ประเทศนั้ นๆ อาทิ The Transport and Road Research Laboratory (TRRL) ของประเทศอังกฤษ The
Australian Transport Council (ATC) ของประเทศออสเตรเลีย National Traffic Safety and
Environment Laboratory (NTSEL) ของประเทศญี่ปุ่น หรื อสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง      ่
และจราจร (สนข.) ของประเทศไทย เป็ นต้น

            ่
1.4.2. หน่ วยงานทีเ่ กียวข้ องกับวิศวกรรมขนส่ งในประเทศไทย
       ่       ี่   ั       ่     ่
      หนวยงานที่ เ กยวข้อ งกบวิ ศ วกรรมขนสงหรื อ การขนสงในประเทศไทยมี ท้ ัง ที่ เ ป็ น
   ่               ิ                   ่
หนวยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกจ และเอกชน ในที่ น้ ี จ ะนํา เสนอเฉพาะหนวยงานราชการและ
      ิ                     ่    ่ ํ
รั ฐ วิ สาหกจเพื่ อ ให้ผูอ่ านได้ม องเห็ นภาพรวมของหนวยงานขนสงที่ ด า เนิ น การโดยภาครั ฐ ใน
             ้
ประเทศไทย

                                 กระทรวงคมนาคม
                                              สํานักงานรัฐมนตรี

         ปลัดกระทรวง
                               ่
                              กลุมภารกิจการพัฒนาโครงสร้าง            ่
                                                      กลุมภารกิจด้านการขนส่ง
                                 ้
                                พืนฐานด้านทางหลวง                        ่
                                                    รองปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุมภารกิจ
         ด้านอํานวยการ
                                         ่
                             รองปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุมภารกิจ
         รองปลัดกระทรวง

     ่
    หนวยงานราชการ                      ่
                               หนวยงานราชการ                 ่
                                                     หนวยงานราชการ
    สํานักงานปลัดกระทรวง                 กรมทางหลวง                  กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชย์นาวี
    สํา นัก งานนโยบายและแผนการขนส่ง            กรมทางหลวงชนบท                กรมการขนส่งทางบก
    และการจราจร                                            กรมการขนส่งทางอากาศ

                               ิ  ิ
                             รัฐวสาหกจ
                             การทางพิเศษแห่งประเทศไทย               ิ  ิ
                                                     รัฐวสาหกจ
    ิ  ิ
  รัฐวสาหกจ                           ้
                             การรถไฟฟาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย         การท่าเรือแห่งประเทศไทย
    ั
  บริษท การบินไทย จํากัด (มหาชน)            การรถไฟแห่งประเทศไทย               องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
     ั
  บริษท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
                                                       ั
                                                     บริษท ขนส่ง จํากัด
      ั
  บริษท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
                                                        ั
                                                     บริษท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด
                                                     สถาบันการบินพลเรือน       ่           ิ ี่     ั   ่  ํ ั
รู ปที่ 1.1 หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกจที่เกยวข้องกบการขนสงในกากบของกระทรวงคมนาคม
                             ที่มา: http://portal.mot.go.thภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา         10                            ิ
                                                        ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                     ่    ี่     ั    ่  ํ ั
   จากรู ปที่ 1.1 เป็ นโครงสร้างของหนวยงานที่เกยวข้องกบการขนสงในกากบของกระทรวง
       ่             ิ         ่    ี่    ั  ่
คมนาคมทั้ งหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกจ อันที่จริ งยังมีหนวยงานที่เกยวข้องกบการขนสงที่อยู่
        ํ ั                   ่     ่
นอกเหนื อการกากบของกระทรวงคมนาคม ดังจะได้กลาวถึงในลําดับตอไป สําหรับหนวยงานใน ่
กากบของกระทรวงคมนาคม ได้สรุ ปภาระหน้าที่ของแตละหนวยงาน* ดังตอไปนี้
 ํ ั                         ่  ่       ่

1.4.2.1. หน่ วยงานราชการในกํากับของกระทรวงคมนาคม

        1. สํ านักงานรัฐมนตรี, สรต. (Office of Minister)
                       ิ ี่ ั
        สํานักงานรั ฐมนตรี มีภารกจเกยวกบราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุ นภารกจของ    ิ
                    ่            ํ
รัฐมนตรี ประสานนโยบายระหวางกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูลและ
                       ่
วิเคราะห์กลันกรองเรื่ อง เพื่อเสนอ ตอ รัฐมนตรี รวมทั้ งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสังการ
          ่                                       ่
ของรัฐมนตรี สนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรี ในการดําเนิ นงานทางการเมืองระหวางรัฐมนตรี  ่
คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน ประสานงานการตอบกระทู ้ ชี้ แจงญัตติ รางพระราชบัญญัติ่
     ิ                                        ่
และกจการอื่นทางการเมือง ดําเนิ นการพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ ร้องเรี ยน หรื อร้องขอความชวยเหลือ
 ่               ั                ํ
ตอรั ฐมนตรี และปฏิบติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ ของสํานักงาน
รัฐมนตรี หรื อตามที่รัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
        2. สํ านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, สปค. (Office of the Permanent Secretary)
                         ิ ี่ ั
        สํานักงานปลัดกระทรวงมีภารกจเกยวกบการเป็ นศูนย์กลางการบริ หารของกระทรวงใน
                                    ั
การพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็ นแผนปฏิบติ จัดสรรทรัพยากรให้บรรลุ
            ิ            ิ
เป้ าหมายและเกดผลสัมฤทธิตามภารกจของกระทรวงเพื่อเป็ นศูนย์การบริ หารราชการของกระทรวง
โดยมีอานาจหน้าที่หลักในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูล เพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี ในการกาหนด
       ํ                                        ํ
นโยบายเป้ าหมาย และผลสัมฤทธิ ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์ การบริ หารของกระทรวง แปลง
                      ั     ่        ั
นโยบายเป็ นแนวทางและแผนปฏิบติการ ติดตอและประสานงานกบองค์การหรื อหนวยงานตางๆ ที่  ่    ่
  ี่ ั         ่               ่         ี่ ั
เกยวกบการขนสงและจราจรทั้ งในประเทศและตางประเทศ ดําเนิ นการเกยวกบการตรวจราชการ
      ้                                  ่ ิ
ของผูตรวจราชการกระทรวงและเรื่ องราวร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพรกจกรรม ข้อมูลขาว        ่
        ่             ี่ ั
การขนสงและจราจร ดําเนินการเกยวกบกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่น
   ี่                          ี่ ั      ่
ที่เกยวข้อง รวมทั้ งงานนิ ติกรรมและสัญญา งานเกยวกบความรับผิดทางแพง อาญา งานคดีปกครอง
              ่
และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง และปฏิบติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้
                                  ั         ํ
เป็ นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงหรื อตามที่ รัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย


* รายละเอียดของหนวยงานขนสงทั้งหมดที่นาเสนอในหัวข้อ 1.4.2. นี้ เป็ นคําบรรยายที่ถูกจัดทําและนําเสนอไว้ใน
         ่    ่      ํ
                             ่
http://portal.mot.go.th ซึ่งผูเ้ ขียนได้สืบค้นข้อมูลดังกลาวในปี พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา       11                         ิ
                                                   ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
         3. กรมการขนส่ งทางนํ้าและพานิชยนาวี,ขน. (Marine Department, MD:
www.md.go.th)
                           ่
         กรมการขนสงทางนํ้ า และพาณิ ช ยนาวี มีภ ารกจเกยวกบการสงเสริ ม การพัฒ นาระบบ        ิ ี่ ั                 ่
         ่
การขนสงทางนํ้ าและการพาณิ ชยนาวี ให้มีการเชื่อมตอกบระบบการ ขนสงอื่น ๆ ทั้ งการขนสง             ่ ั                     ่                   ่
                            ่
ผูโดยสารและสิ นค้า ทาเรื อ อู่เรื อ กองเรื อไทย และกจการเกยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
   ้                                              ิ          ี่
สะดวก รวดเร็ ว ทัวถึง และ ปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการสงออกให้มีความเข้มแข็ง โดย
                  ่                                                ่
มีอานาจหน้าที่หลักคือ ดําเนิ นการตามกฎหมายวาด้วยการเดินเรื อในนานนํ้ าไทย กฎหมายวาด้วย
    ํ                                          ่                     ่                       ่
                      ่               ั
เรื อไทย กฎหมายวาด้วยการป้ องกนเรื อโดนกน กฎหมายวาด้วยการสงเสริ มการพาณิ ชยนาวี และ  ั               ่          ่
                 ี่
กฎหมายอื่นที่เกยวข้อง ศึกษา และ วิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานการขนสงทางนํ้ า                                           ่
 ่                             ่           ่
สงเสริ มและพัฒนาเครื อขายระบบการขนสงทางนํ้ าและการพาณิ ชยนาวี ดําเนิ นการจัดระเบียบการ
      ่               ิ                 ่
ขนสงทางนํ้ าและกจการพาณิ ชยนาวี รวมมือและประสานงานกบองค์การและหนวยงานที่เกยวข้อง                      ั              ่          ี่
                        ่
ทั้ งในประเทศและตางประเทศ ในด้านการขนสงทางนํ้ า การพาณิ ชยนาวี และในสวนที่เกยวกบ      ่                                      ่     ี่ ั
                                    ่
อนุ สัญญาและความตกลงระหวางประเทศ และปฏิบติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ น               ั                              ํ
อํานาจหน้าที่ของกรม หรื อตามที่กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
         4. กรมการขนส่ งทางบก, ขบ. (Department of Land Transport, DLT: www.dlt.go.th)
                         ่             ิ ี่ ั
         กรมการขนสงทางบกมีภารกจเกยวกบการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสงทางบก โดย                                       ่
       ํ ั
การกากบ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและ              ั
                             ่ ั
วางแผนให้มีการเชื่อมตอกบระบบการขนสงอื่นๆ เพื่อให้ระบบการขนสงทางบกเกดความคลองตัว   ่                             ่       ิ          ่
สะดวก รวดเร็ ว ทัวถึงและปลอดภัย โดยให้มีอานาจหน้าที่หลักคือ ดําเนิ นการตามกฎหมายวาด้วย
                   ่                         ํ                                               ่
          ่                      ่
การขนสงทางบก กฎหมายวาด้วยรถยนต์ กฎหมายวาด้วยล้อเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกยวข้อง             ่                                  ี่
             ้                 ั     ่
ดําเนิ นการแกไข ป้ องกน และสงเสริ มสวัสดิภาพการขนสงทางบก สงเสริ มและพัฒนาเครื อขาย                 ่             ่                      ่
               ่
ระบบการขนสงทางบก ดําเนิ นการจัดระเบียบการขนสงทางบก รวมมือและประสานงานกบ                    ่              ่                        ั
                ่                  ี่
องค์การและหนวยงานอื่นที่เกยวข้องทั้ งในประเทศ และตางประเทศในด้านการขนสงทางบก และ                 ่                        ่
     ่      ี่ ั
ในสวนที่เกยวกบอนุ สัญญา และความตกลงระหวางประเทศ และปฏิบติการอื่นใดตามที่กฎหมาย          ่                        ั
  ํ
กาหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของกรมหรื อตามที่กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
         5. กรมการขนส่ งทางอากาศ, ขอ. (Department of Aviation, DOA: www.aviation.go.th)
                          ่              ิ
         กรมการขนสงทางอากาศมีภารกจเกี่ ยวกบการสงเสริ มพัฒนา และกากบดูแลการบิน     ั       ่                        ํ ั
พลเรื อนของประเทศให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การพัฒนาโครงขายและบริ การการบิน                                    ่
                    ่
พลเรื อนเพียงพอตอความต้องการของผูใช้บริ การ อันมีผลตอการสงเสริ มการทองเที่ยว และการ
                                        ้                     ่    ่            ่
              ิ
พัฒนาเศรษฐกจของประเทศ ตลอดจนการผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการบินพลเรื อนใน
                       ํ
ภูมิภาค โดยให้มีอานาจหน้าที่หลักคือ ดําเนิ นการตามกฎหมายวาด้วยการเดินอากาศ กฎหมายวา                       ่                               ่
                                ่
ด้วยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ และกฎหมายอื่นที่เกยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนา                    ี่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา                     12                                         ิ
                                                                                 ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                                     ่
โครงสร้างพื้นฐานการบินพลเรื อนของประเทศ สงเสริ มและพัฒนาเครื อขายระบบการขนสงทาง               ่              ่
อากาศ อุตสาหกรรมการบิน และการบินพลเรื อน ดําเนิ นการจัดระเบียบการบินพลเรื อน กาหนด                          ํ
          ํ ั
มาตรฐาน กากบ ดูแลและตรวจสอบการดําเนินการด้านการบินพลเรื อน จัดให้มีและดําเนิ นกจการ                             ิ
   ่               ั        ่
ทาอากาศยานในสังกดกรม รวมมือและประสานงานกบองค์การหรื อหนวยงานที่เกยวข้องทั้ งใน   ั            ่        ี่
              ่
ประเทศและตางประเทศในด้านการบินพลเรื อน และในสวนที่เกยวกบอนุสัญญาและความตกลง         ่  ี่ ั
    ่
ระหวางประเทศ และปฏิบติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของกรมหรื อ
                      ั                     ํ
ตามที่กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
        6. กรมทางหลวง, ทล. (Department of Highways, DOH: www.doh.go.th)
                        ิ ี่ ั
        กรมทางหลวงมีภารกจเกยวกบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การกอสร้าง                        ่
                             ่
และบํารุ งรักษาทางหลวงให้มีโครงขายทางหลวงที่สมบูรณ์ ครอบคลุมทัวทั้ งประเทศ และเชื่อมโยง         ่
  ั
กบประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัยในการเดินทาง
โดยมีอานาจหน้าที่หลักคือ ดําเนิ นการตามกฎหมายวาด้วยทางหลวงเฉพาะในสวนที่เกยวกบทาง
       ํ                                 ่                  ่      ี่ ั
                     ่
หลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน รวมทั้ งกฎหมายอื่นที่เกยวข้อง วิจยและ                 ี่           ั
           ่
พัฒนางานกอสร้ าง บูรณะ และบํารุ งรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิ น และทางหลวง                  ่
            ่                          ั
สัมปทาน รวมมือและประสานงานด้านงานทางกบองค์กร และหนวยงานอื่นที่เกยวข้องทั้ งใน             ่        ี่
             ่
ประเทศและตางประเทศ และปฏิบติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ น อํานาจ หน้าที่ของกรม
                           ั                     ํ
หรื อตามที่กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
        7. กรมทางหลวงชนบท, ทช. (Department of Rural Road, DOR: www.dor.go.th)
                              ิ ี่ ั
        กรมทางหลวงชนบทมีภารกจเกยวกบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การ
 ่                                  ่
กอสร้างและบํารุ งรักษาทางหลวงให้มีโครงขายทางหลวงที่สมบูรณ์ ครอบคลุมทัวทั้ งประเทศ                       ่
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยให้มีหน้าที่หลักคือ
                    ่
ดําเนินการตามกฎหมายวาด้วยทางหลวง เฉพาะในสวนที่เกยวกบทางหลวงชนบท รวมทั้ งกฎหมาย่    ี่ ั
     ี่          ั            ่
อื่นที่เกยวข้อง วิจยและพัฒนางานกอสร้าง บูรณะ และบํารุ งรักษาทางหลวงชนบท ดําเนิ นการจัดทํา
                 ํ
มาตรฐาน และข้อกาหนดทางหลวงชนบท ตลอดจน กากบและ ตรวจสอบเพื่อให้มีการดําเนิ นการ   ํ ั
                         ํ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกาหนด ดําเนิ นการฝึ กอบรมและจัดทําคู่มือตลอดจนให้คาปรึ กษา                          ํ
        ี่ ั                   ่ ่      ี่
แนะนําเกยวกบวิศวกรรมงานทางแกหนวยงานที่เกยวข้อง รวมมือและประสานงานด้านงานทางกบ       ่                         ั
               ่        ี่
องค์การและหนวยงานอื่นที่เกยวข้อง ทั้ งในประเทศและตางประเทศ และปฏิบติการอื่นใดตามที่   ่              ั
         ํ
กฎหมายกาหนดให้เป็ นหน้าที่ของกรม หรื อตามที่กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
        8. สํ านักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร, สนข. (Office of Transport and
Traffic Policy and Planning, OTP: www.otp.go.th)
                                  ่
        สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรมีภารกจเกยวกบการเสนอแนะนโยบาย         ิ ี่ ั
                   ่
และจัดทําแผนการขนสง การจราจร และความปลอดภัยจากการขนสง ประสานแผน ด้านการขนสง             ่                      ่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา         13                                 ิ
                                                             ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                                      ่
ทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ การจราจร และความปลอดภัยจาก การขนสงให้สอดคล้องกบแผนหลัก      ั
         ่                    ่
ด้านการขนสง และการจราจร เพื่อให้นโยบายด้านการขนสงและจราจรมีความ เป็ นเอกภาพ โดยมี
หน้าที่หลักคือ ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย วางแผนและประสานแผนการขนสงและจราจร     ่
รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ แ ผนงานโครงการและงบประมาณของกระทรวงคมนาคมให้ ส อดคลัอ งกบ           ั
             ิ     ่
แผนพัฒนาเศรษฐกจและสังคมแหงชาติและนโยบายรัฐบาล ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนแมบทด้าน       ่
     ่
การขนสงและจราจร และประสานแผนปฏิบติการรวมทั้ งจัดทํานโยบายของกระทรวงเสนอตอ
                        ั                          ่
        ํ ั ่
รั ฐ มนตรี กากบ เรงรั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านตามแผนงาน โครงการและ
                      ่
งบประมาณ พิจารณาเสนอความเห็ นตอคณะกรรมการนโยบายการขนสงและคณะกรรมการ       ่
                       ้            ี่ ั
จัดระบบการจราจรเพื่อให้มีการปรับปรุ งแกไขหรื อออกกฎหมายเกยวกบการขนสงและจราจรของ   ่
                    ่              ่
ประเทศหรื อกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบตอการจัดระบบการขนสงและจราจรให้เหมาะสม ศึกษา
            ั                   ่
วิเคราะห์ และวิจย เพื่อจัดทํารายงานและแนวโน้มของการขนสงและจราจรทั้ งในด้านเศรษฐกจและ      ิ
ความปลอดภัย รวมทั้ งจัดทําระบบข้อมูลและสารสนเทศของการขนสงและจราจร รวมมือและ  ่      ่
           ั      ่    ่      ี่        ํ
ประสานงานกบองค์การ หรื อหนวยงานตาง ๆ ที่เกยวข้องในการกาหนดทาทีและมาตรการใน     ่
          ่         ่      ี่ ั      ่
องค์การระหวางประเทศ และระหวางภูมิภาคที่เกยวกบการขนสงระหวางประเทศ และปฏิบติการ่          ั
              ํ
อื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกาหนดให้ เ ป็ นอํา นาจหน้ า ที่ ข องสํ า นั ก งานหรื อตามที่ ก ระทรวงหรื อ
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย

1.4.2.2. หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจในกํากับของกระทรวงคมนาคม

     1. การรถไฟแห่ งประเทศไทย, รฟท. (State Railway of Thailand, SRT:
www.railway.co.th)
             ่           ิ
     การรถไฟแหงประเทศไทย มีภารกจหลักในการบริ การรถไฟ อํานวยความสะดวกแก่
         ่
ผูใช้บริ การอยางมีประสิ ทธิ ภาพ และมีหน้าที่พฒนา และบํารุ งสถานี รถไฟ รวมถึงการรักษาความ
 ้                        ั
ปลอดภัยของผูโดยสาร ้
     2. การท่ าเรื อแห่ งประเทศไทย, กทท. (Port Authority of Thailand, PAT:
www.port.co.th)
        ่    ่                  ่
     การทาเรื อแหงประเทศไทยในการให้บริ การ แกเรื อ และสิ นค้า โดยมุ่งอํานวยความสะดวก
  ่ ้       ่                    ่
แกผูใช้บริ การอยางมีประสิ ทธิภาพทั้ งที่ท่าเรื อกรุ งเทพ และทาเรื อพาณิ ชย์แหลมฉบัง
     3. การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย, รฟม. (Mass Rapid Transit Authority of
Thailand, MRTA: www.mrta.co.th)
              ่     ่              ั
     การรถไฟฟ้ าขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มีหน้าที่จดให้มีและให้บริ การระบบรถไฟฟ้ า
    ่
ขนสงมวลชนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ทั้ งในกรุ งเทพมหานครและ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  14                      ิ
                                           ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
ปริ มณฑล เพื่อลดปั ญหาการเดินทาง และบรรเทาปั ญหาการจราจรติดขัด และเพื่อคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดีกวา       ่
          4. การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย, ททพ. (Expressway and Rapid Transit Authority of
Thailand, ETA: www.eta.co.th)
          การทางพิเศษแหงประเทศไทยเป็ นรัฐวิสาหกจที่ก่อตั้ งขึ้ นตามประกาศของคณะปฏิวติฉบับ
                   ่              ิ                           ั
ที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515 ให้ดาเนิ นการในรู ปของรัฐวิสาหกจ สังกด
                                        ํ                  ิ    ั
                     ั              ่
กระทรวงคมนาคม โดยมีวตถุประสงค์ที่จะดําเนินการกอสร้างหรื อจัดให้มีทางพิเศษ บํารุ งรักษาทาง
                         ิ ี่ ั
พิเศษ จัดดําเนินการหรื อควบคุมธุรกจเกยวกบระบบการขนสงมวลชน ตลอดจนดําเนินงานตาง ๆ ที่่                  ่
    ี่ ั
เกยวกบทางพิเศษ เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็ วในการจราจรและการขนสงเป็ นพิเศษ               ่
  ่                        ่    ี่ ั
ชวยขจั ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคในสวน ที่ เ กยวกบเส้ น ทางคมนาคม โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ใน                 ่
กรุ งเทพมหานคร
          5. องค์ การขนส่ งมวลชนกรงเทพ, ขสมก. (Bangkok Mass Transit Authority, BMTA:
                         ุ
www.bmta.co.th)
                                         ่
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริ การด้านขนสงมวลชนกรุ งเทพ โดยให้บริ การรถ
                       ั ่     ่
โดยสาร ทุกประเภท และบริ ษทรถรวม แกประชาชน ทัวไปในเขต กทม. และ จังหวัดใกล้เคียง คือ
                                    ่
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทสาคร และรองรับความต้องการของประชาชน
ให้ทวถึง  ั่
          6. สถาบั น การบิ น พลเรื อ น, สบพ. (Civil         Aviation      Training      Center,
CATA:www.cata.or.th)
                               ิ       ั
          สถาบันการบินพลเรื อนเป็ นรัฐวิสาหกจในสังกดกระทรวงคมนาคม ที่จดตั้ งขึ้ นใหมจาก     ั        ่
     ่
หนวยงานเดิมชื่อศูนย์ฝึกการบินพลเรื อนในประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดดําเนิ นการ
ผลิต และให้การฝึ กอบรมบุคลากรด้านการบิน และดําเนิ นกจการเกยวกบบริ การ ชางอากาศยาน  ิ    ี่ ั      ่
                  ิ          ี่ ั
บริ การอากาศยาน และกจกรรมอื่น ๆ เกยวกบการบิน โดยมุ่งเน้นในการผลิต และฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทั้ งด้านการบิ นพลเรื อนในประเทศ และระหวางประเทศ ตามมาตรฐานสากลที่     ่
                      ่
องค์การการบินพลเรื อนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization, ICAO) ได้
   ํ                        ่          ่
กาหนดไว้ ให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนหนวยงานการขนสงทางอากาศของภาครัฐ และภาคเอกชนให้
เป็ นไปตามแผนพัฒนาบุคลการด้านการบินของประเทศ
          7. บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน), บกท. (Thai Airway International Public
Company Limited, THAI: www.thaiair.com)
            ั           ั          ่           ั
          บริ ษท การบิ นไทย จํากด (มหาชน) เป็ นหนวยงานในสังกดกระทรวงคมนาคม ดําเนิ น
 ิ                               ่
กจการด้านการบินพาณิ ชย์ในประเทศและระหวางประเทศในฐานะสายการบินแหงชาติ ดําเนินการ             ่
        ่ ้
ขนสงผูโดยสาร พัสดุ และไปรษณี ยภัณฑ์ทางอากาศทั้ งภายในและตางประเทศรวมถึงกจการอื่นที่   ่           ิ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    15                              ิ
                                                     ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
      ี่                  ั ่
เกยวข้องและสนับสนุ นกน เชน การบริ การภาคพื้น ศูนย์ซ่ อมบํารุ ง ทางอากาศยาน คลังสิ นค้า
   ิ
กจการทัศนาจร โรงแรม ภัตตาคาร ครัวการบิน เป็ นต้น
           8. บริ ษั ท ขนส่ ง จํ า กัด , บขส. (Transport             Company      Limited,       TCL:
www.transport.co.th)
                    ่      ั               ่
           บริ ษ ัท ขนสง จํา กด มี ห น้า ที่ รั บ ทํา การขนสงโดย ทั่ว ไปเพื่ อ บริ ก ารการเดิ น รถ ขนสง            ่
                  ิ
ผูโดยสาร และกจการที่ต่อเนื่ อง โดยมีระบบการบริ หารงาน และการเดิ นรถเพื่อความสะดวก
     ้
รวดเร็ ว ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และเพียงพอกบความต้องการ อีกทั้ งยัง       ั
 ่             ั         ่
รวมมือกบภาคเอกชน สวนราชการ และรัฐวิสาหกจอื่น ๆ ในการเดิ นรถ ขนสงผูโดยสาร และ  ิ                  ่ ้
  ิ
กจการที่ต่อเนื่อง ให้มีการประสานงานและใช้ทรัพยากรรวมกนอยางมีประสิ ทธิภาพ      ่ ั ่
           9. บริ ษัท ท่ าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), ทอท. (Airports of Thailand Public
Company Limited, AOT: www.airportthai.co.th)
                ั ่                ั         ิ
           บริ ษท ทาอากาศยานไทย จํากด (มหาชน) มีภารกจหลักในการให้บริ การแกเครื่ องบิน โดย          ่
                         ่ ้        ่
มุ่งอํานวยความสะดวกแกผูใช้บริ การอยางมีประสิ ทธิ ภาพ และมีหน้าที่พฒนาและบํารุ งทาอากาศ            ั         ่
ยาน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยด้วย
           10. บริ ษัท ไทยเดินเรื อทะเล จํากัด, บทด. (Thai Maritime Navigation Company
Limited, TMN: www.tmn.co.th)
                             ่
           เป็ นสายการเดินเรื อแหงชาติ มีวตถุประสงค์ในการดําเนิ นงานเพื่อบริ การขนสงทางทะเล
                                   ั                           ่
         ่                            ่
ระหวางประเทศ ให้บริ การด้านคลังสิ นค้าและทาเรื อให้เชา และเชาเรื อเพื่อประกอบกจการขนสง  ่    ่            ิ          ่
                                      ั
ทางทะเล และยังทําหน้าที่ เป็ นตัวแทนของบริ ษทเรื อและนายหน้าในกจการตาง ๆ ที่เกยวข้องกบ         ิ     ่      ี่    ั
            ่                        ่
การขนสงทางนํ้ า นอกจากนี้ ยงมีหน้าที่สําคัญตอประเทศชาติ คือ เพื่อหารายได้ และเงิ นตรา
                            ั
    ่               ่            ่
ตางประเทศให้แกรัฐ สงวนเงินตราตางประเทศ และบรรเทาปัญหาการขาดดุลชําระเงิน ป้ องกนมิให้                        ั
             ่                 ่
การขนสงสิ นค้าทางทะเลระหวางประเทศหยุดชะงักเมื่ อเกดความไมสงบ สนับสนุ นการขนสง        ิ    ่                   ่
          ่
ให้แกกองทัพเพื่อความมันคงของชาติ เป็ นแกนกลางของสายการเดินเรื อไทยในการสนับสนุ น
                        ่
               ่                               ่
นโยบายสงเสริ ม พาณิ ช ย์น าวี ข องรั ฐ เพื่ อ พัฒ นาการขนสงทางนํ้ า ให้เ ป็ น ตัว เสริ ม วงจรพาณิ ช ย์
       ่
การสงออกและนําเข้า ฝึ กอบรมคนไทยให้มีความรู ้ความสามารถในการเดินเรื อยิงขึ้ น                    ่
           11. บริษัท วิทยการบินแห่ งประเทศไทย จํากัด, บวท. (Aeronautical Radio of Thailand
                     ุ
Limited, AERO: www.aerothai.co.th)
                 ่          ํ            ั
           เป็ นหนวยงานที่มี อานาจในอันที่ จะปฎิ บติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากรั ฐบาลตาม
                      ่
ข้อตกลงในสัญญาระหวางรัฐบาล และรับผิดชอบในการดําเนิ นการและบํารุ งรักษาการวิทยุสื่อสาร
        ่
ระหวางสถานี พื้นดิน จุดถึงจุด อากาศ-พื้นดิน-อากาศ เกยวกบการบินระหวางประเทศ และ/หรื อ  ี่ ั           ่
                                ี่ ั
ในประเทศ การสื่ อสารทางวิทยุเกยวกบอุตุนิยมวิทยา เครื่ องชวยการเดิ นอากาศ การจัดจราจร      ่
สําหรับเครื่ องบินที่บินด้วยเครื่ องวัดประกอบการบินและบริ การอื่นใดที่เกยวข้องตามความต้องการ        ี่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา         16                                ิ
                                                            ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
    ้ํ                ่       ่      ํ
ของผูดาเนินการเดินอากาศ เพื่อให้การขนสงทางอากาศในและผานประเทศได้ดาเนิ นไปด้วยความ
                      ่ ํ    ่        ิ
ปลอดภัย สมํ่าเสมอ และมีสมรรถภาพ โดยไมคิดกาไรและไมลําเอียง อันเป็ นภารกจตามข้อผูกพัน
         ่              ่
ที่รัฐบาลไทยมีอยูต่อองค์การการบินพลเรื อนระหวางประเทศในฐานะภาคีประเทศ

      ่           ่           ิ ี่     ั    ่
   ที่กลาวไปทั้ งหมดนั้ นคือหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกจที่เกยวข้องกบการขนสงของ
            ั            ่  ็    ่     ี่  ั
ประเทศไทยที่ อยู่ในสังกดของกระทรวงคมนาคม อยางไรกดี ยังมีหนวยงานที่เกยวข้องกบการ
  ่        ่ ่     ั           ่
ขนสงและจราจรที่ไมได้อยูในสังกดของกระทรวงคมนาคม ดังตอไปนี้
   • สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
                    ิ     ่
   • สํานักงานตํารวจแหงชาติ ได้แก่ กองตํารวจจราจร กองตํารวจทางหลวง
               ่
   • กรุ งเทพมหานคร (กทม.) ได้แก่ สํานักการจราจรและขนสง สํานักการโยธา
                              ่
   • กรมโยธาธิการและผังเมือง
   • องค์การรถไฟฟ้ ามหานคร (รฟม.)

1.5. องค์ ประกอบของระบบขนส่ งและประเภทของการขนส่ ง
              ิ ิ     ่   ั            ่  ่
     โดยทัวไปการที่จะเกดกจกรรมการขนสงได้น้ น จะต้องประกอบด้วยสิ่ งตางๆ ตอไปนี้
       ่

     ่
1. สิ่ งทีถูกขนส่ ง
      สามารถจําแนกออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ คน และสัตว์ หรื อสิ่ งของ ในกรณี ที่เป็ นคน
      ่    ่ ้                                   ่
จะเรี ยกวา การขนสงผูโดยสาร (Passenger transport) ในกรณี ที่เป็ นสัตว์ หรื อสิ่ งของ จะเรี ยกวา การ
    ่
ขนสงสิ นค้า (Freight transport)
                                      ่
                             รู ปที่ 1.2 การขนสงสิ นค้า
                          ที่มา: www.auros.co.th/th/aboutus.htmlภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา        17                   ิ
                                              ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                                   ่ ้
                          รู ปที่ 1.3 การขนสงผูโดยสาร

2. กําลังขับเคลือน ่
        ํ                    ่
     กาลังขับเคลื่อน หรื อ Motive power สามารถแบงออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
   • กาลังขับเคลื่อนที่เกดขึ้ นเองตามธรรมชาติ (Natural motive power) อาทิ กาลังขับเคลื่อนที่
      ํ         ิ                          ํ
         ิ
     เกดจากลม มนุษย์ หรื อสัตว์ เป็ นต้น
   • กาลังขับเคลื่อนที่ถูกประดิ ษฐ์ข้ ึน (Artificial motive power) อาทิ เครื่ องจักรไอนํ้ า
       ํ
                                 ่
     เครื่ องยนต์ดีเซล เครื่ องยนต์เบนซิน กระแสไฟฟ้ า หรื อแมเหล็กไฟฟ้ า เป็ นต้น
                         ํ         ิ
                  รู ปที่ 1.4 กาลังขับเคลื่อนที่เกดขึ้ นเองตามธรรมชาติ

            ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ า       ขับเคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์ดีเซล  ขับเคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์เบนซิน
                            ํ
                     รู ปที่ 1.5 กาลังขับเคลื่อนที่ถูกประดิษฐ์ข้ ึน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา          18                            ิ
                                                          ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
3. ยานพาหนะและหน่ วยบรรทก    ุ
    ยานพาหนะ (Vehicles) สามารถจําแนกตามประเภทของการขนสงได้ดงตอไปนี้ ่   ั ่
  • การขนสงทางบก (Land transportation) อาทิ รถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร รถรางไฟฟ้ า
            ่
    หรื อรถไฟ เป็ นต้น
  • การขนสงทางนํ้ า (Water or maritime transportation) อาทิ เรื อโดยสารแบบตางๆ เป็ นต้น
          ่                               ่
  • การขนสงทางอากาศ (Air transportation) อาทิ เครื่ องบิน บอลลูน อวกาศยาน เป็ นต้น
         ่
  • การขนสงทางทอ (Pipeline) จะแตกตางกบการขนสงประเภทอื่นตรงที่ สิ่ งที่ใช้เคลื่อนย้าย
           ่   ่       ่ ั        ่
               ่   ่           ่    ั
    สิ่ งที่ตองการขนสง ซึ่ งได้แกระบบความดันและทอ จะอยู่กบที่ ขณะที่สิ่ งที่ตองการขนสง
        ้                                  ้   ่
    ซึ่งสวนใหญได้แก่ ของไหล อาทิ นํ้ า นํ้ ามัน หรื อก๊าซ จะถูกขับเคลื่อนให้ไหลไปตามทอ
       ่      ่                               ่

           ่
    สําหรับหนวยบรรทุก (Carrying unit) ที่ใช้สาหรับบรรทุก หรื อบรรจุส่ิ งที่ตองการขนสง
                            ํ            ้     ่
      ่                        ั         ่ ่
รู ปแบบตางๆ ควรได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมกบสิ่ งที่ต้องการลําเลียงขนสง เชน ถ้าสิ่ งที่
        ่            ั                        ่
ต้องการขนสงเป็ นของเหลว ก็ควรใช้ถง (Tank) ในการลําเลียง หรื อถ้าเป็ นสิ นค้าที่บรรจุในกลอง
                   ้
รู ปทรงสี่ เหลี่ยม อาจลําเลียงโดยใช้ตูบรรทุกสิ นค้า (Containers) เป็ นต้น

4. เส้ นทาง
                         ํ     ่      ่
     เส้นทาง (Route, Way or Path) ที่ใช้สาหรับการขนสง สามารถแบงออกได้เป็ น 3 ประเภท
ได้แก่
   • เส้นทางที่เกดขึ้ นเองตามธรรมชาติ (Natural way) เชน ท้องทะเล นานฟ้ า เป็ นต้น
           ิ                  ่      ่
   • เส้นทางที่ดดแปลงขึ้ นจากธรรมชาติ (Artificial improved natural way) เชน ลําคลอง แมนํ้ า
          ั                            ่      ่
     เป็ นต้น
   • เส้นทางที่สร้างขึ้ น (Artificial way) เชน ถนน รางรถไฟ เป็ นต้น
                        ่
                                ั
                    รู ปที่ 1.6 เส้นทางที่ดดแปลงขึ้ นจากธรรมชาติ
                          ที่มา: http://chachoengsaolearning.net


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา        19                   ิ
                                               ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                           รู ปที่ 1.7 เส้นทางที่สร้างขึ้ น
                          ที่มา: http://commons.wikimedia.org


            ่ ั
5. สถานีหรืออาคารทีพกผ้ ูโดยสาร
                ั ้                       ํ    ่
    สถานี หรื ออาคารที่พกผูโดยสาร (Station or Terminal) คือ บริ เวณที่ใช้สาหรับขนถายสิ่ งที่
       ่                        ่ ้        ั ่
ต้องการขนสงขึ้ นหรื อลงจากยานพาหนะ ในกรณี ที่เป็ นการขนสงผูโดยสาร สถานที่ดงกลาวยังเป็ น
                                 ่
บริ เวณที่ ใช้สําหรั บรอใช้บริ การ เปลี่ยนรู ปแบบการเดิ นทาง ตอรถ หรื อซื้ อตัว ฯลฯ สถานี หรื อ
อาคารที่พกผูโดยสารสามารถจําแนกตามประเภทการขนสงได้ดงนี้
      ั ้                      ่ ั
   • การขนสงทางบก อาทิ สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนถายสิ นค้า สถานีไฟฟ้ า เป็ นต้น
           ่          ่ ้         ่
   • การขนสงทางนํ้า อาทิ ทาเรื อ ทาเรื อนํ้ าลึก เป็ นต้น
          ่       ่   ่
   • การขนสงทางอากาศ อาทิ สนามบิน เป็ นต้น
         ่

       ่              ่
    การขนสงสามารถจําแนกออกเป็ นประเภทตางๆ ตามลักษณะของยานพาหนะและเส้นทาง
  ั ่
ได้ดงตอไปนี้

1.5.1. การขนส่ งทางบก (Land transportation)
     โดยทัวไประบบขนสงหลักของการขนสงทางบก ได้แก่ การขนสงทางถนน และการขนสง
       ่      ่        ่       ่        ่
             ่
ระบบราง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1.5.1.1. การขนส่ งทางถนน (Road transportation)
         ่           ่     ้          ่
     การขนสงทางถนนเป็ นระบบขนสงพื้ นฐานที่มีขอได้เปรี ยบระบบขนสงประเภทอื่น คือ
       ่               ่                 ่
เป็ นระบบขนสงที่สามารถให้บริ การในลักษณะ “สงถึงประตู” (Door-to-door) ได้ ระบบขนสงในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา        20                  ิ
                                             ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
กลุ่มนี้ แบงเป็ นประเภทยอยตามลักษณะของสิ่ งที่ทาการขนสงออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การขนสง
      ่         ่            ํ   ่                ่
  ้                       ่
ผูโดยสาร (Passenger transportation) และการขนสงสิ นค้า (Freight transportation)
      การขนสงผูโดยสาร หรื อการขนสงคน สามารถแบงออกได้เป็ น 2 กลุ่มยอย ได้แก่ การ
           ่ ้          ่         ่          ่
    ่ ่                        ่
ขนสงสวนบุคคล (Private transportation) และการขนสงสาธารณะ (Public transportation) การ
ขนสงสวนบุคคลได้แก่ การเดินทางที่ผเู ้ ดินทางไมต้องจ้างวานหรื อใช้บริ การยานพาหนะของบุคคล
   ่ ่                    ่
อื่ น การเดิ น ทางที่ ถื อ วาเป็ นการขนสงสวนบุ ค คล ได้แ ก่ การเดิ น ทางด้ว ยการเดิ น จัก รยาน
              ่      ่ ่
                                   ่ ่
จักรยานยนต์ รถยนต์ 4 ล้อ เป็ นต้น จํานวนการเดิ นทางด้วยการขนสงสวนบุคคลจะเพิ่มขึ้ นตาม
                                     ่ ่
ความต้องการเดินทาง (Travel demand) ด้วยเหตุน้ ีการเดินทางด้วยการขนสงสวนบุคคลบางรู ปแบบ
                                        ่
อาทิ รถยนต์ส่ วนบุคคล (Private cars) และรถจักรยานยนต์ (Motorcycle) จึงอาจกอให้เกดปั ญหาิ
                          ่  ํ     ่
การจราจรติดขัดขึ้ นได้ ถ้าความต้องการเดินทางที่วานี้ มีจานวนมากกวาความสามารถรองรับปริ มาณ
          ่
จราจรของโครงขายถนน (Capacity) จะรองรับได้
                            ่ ้    ่
                   รู ปที่ 1.8 การขนสงผูโดยสารสวนบุคคลทางถนน
                         ที่มา: www.oxford-chiltern-bus-page.co.uk
                                   ่
                          รู ปที่ 1.9 การขนสงสาธารณะ
                             ที่มา: www.fta.dot.gov


    การขนส่ งคนในรู ปแบบของการขนสงสาธารณะที่ใช้ถนนเป็ นทางวิ่งนั้ น ได้แก่ บริ การรถ
                     ่
                                        ่
โดยสารประจําทาง รถตู ้ รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก เป็ นต้น ระบบขนสงสาธารณะที่มี
             ่
เส้นทางการให้บริ การที่แนนอน (Fixed route) อาทิ รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารระหวาง    ่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา        21                    ิ
                                               ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
         ้
จังหวัด หรื อรถตูมวลชน ฯลฯ จะต้องมีสถานีหรื อป้ าย (Terminal or Station) สําหรับเป็ นสถานที่ให้
ผูโดยสารรอใช้บริ การ เปลี่ยนสายการเดินทาง หรื อเปลี่ยนรู ปแบบการเดินทาง สําหรับระบบขนสง
 ้                                              ่
                 ่ ่       ั
สาธารณะที่มีเส้นทางให้บริ การไมแนนอน หรื อมีลกษณะเป็ นรถรับจ้าง (Paratransit) อาทิ แท็กซี่
                   ่                 ํ    ่
มอเตอร์ ไซด์รับจ้าง ตุ๊กตุ๊ก ฯลฯ อาจไมจําเป็ นต้องมีสถานี หรื อป้ ายที่กาหนดไว้อยางเป็ นทางการก็
    ่                                   ่
ได้ เชน บริ การรถแท็กซี่ อาจมีการจัดบริ เวณสําหรับจอดรอรับบริ การที่เรี ยกวา Taxi stand ไว้
สําหรับจอดรอรับผูโดยสารบริ เวณห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น
          ้
                           รู ปที่ 1.10 สถานีรถโดยสาร
                             ที่มา: www.fta.dot.gov
                       รู ปที่ 1.11 ป้ ายรถโดยสารประจําทาง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา       22                ิ
                                          ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                รู ปที่ 1.12 พื้นที่จอดรอรับบริ การของรถแท็กซี่ (Taxi stand)

       สําหรับการขนส่ งสิ นค้า รู ปแบบการเดิ นทางหลักที่นิยมใช้ได้แก่ รถบรรทุก รถพวง และ                     ่
รถบรรทุกขนาดเล็กหรื อรถกระบะ สําหรับรถบรรทุกและรถพวงนิ ยมใช้ในการขนสงบนเส้นทาง       ่               ่
หลัก (Trunk lines) และรถบรรทุกขนาดเล็กนิยมใช้สาหรับการกระจายสิ นค้า (Distributors) ไปใน
                                    ํ
                                        ั
ชุมชน โครงสร้างของระบบการขนส่ งสิ นค้ารู ปแบบนี้ มกเป็ นไปอยางซับซ้อน รู ปแบบการขนสงมี     ่                         ่
ทั้ งแบบรับจ้าง (For-hire) และดําเนิ นการด้วยตัวเอง ข้อได้เปรี ยบที่สาคัญของการขนสงสิ นค้าทาง   ํ              ่
ถนนได้แก่ ความรวดเร็ วในการขนสง และความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่อยางทัวถึง ถ้าพิจารณา
                       ่                                ่ ่
                 ่         ่
ตลอดทั้ งกระบวนการขนสง โดยไมมุ่งเน้นเฉพาะเวลาที่ใช้บนเส้นทางการขนสงจะพบวา การ                      ่          ่
    ่                              ่
ขนสงสิ นค้าด้วยรถบรรทุกนั้ น ใช้เวลาในการขนสงตลอดทุกขั้ นตอนน้อยกวาการขนสงสิ นค้าทาง           ่           ่
                           ่
รางและทางอากาศ เนื่ อ งจากการขนสงทางรางและทางอากาศนั้ น จะต้อ งเกยวข้อ งกบระบบ                    ี่        ั
                     ่
คลังสิ นค้า การจัดเที่ยวการขนสง และระบบศุลกากรที่ใช้เวลาในการดําเนินการพอสมควรทีเดียว
                  ่
       นอกจากนี้ การขนสงสิ นค้าทางถนนยังมีความนุ่ มนวลเพียงพอสําหรับการขนสงสิ นค้าที่                    ่
            ่                                   ้
ต้องการการเอาใจใสเป็ นพิเศษ อาทิ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค เครื่ องแกว ผักผลไม้ เป็ นต้น ข้อได้เปรี ยบ
   ํ                     ่              ็
ที่สาคัญอีกประการหนึ่ งของการขนสงสิ นค้าทางถนนกคือ เป็ นรู ปแบบการขนสงที่มีความยืดหยุน              ่                 ่
ของการดําเนิ นการสู ง จึงสามารถในการประยุกต์ใช้ร่ วมกบการขนสงรู ปแบบอื่น อาทิ การขนสง ั       ่                         ่
                         ่    ่
ทางราง ทางนํ้ า ทางอากาศ และทางทอ ได้อยางกลมกลืนและชวยให้การขนสงสิ นค้าเป็ นไปอยางม   ่          ่                  ่
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น ข้อเสี ยเปรี ยบที่สําคัญของการขนสงนี้ ได้แก่ ข้อกาหนดเกยวกบปริ มาณการ
                                          ่         ํ    ี่ ั
                                ั
บรรทุก และนํ้ าหนักบรรทุก โดยเมื ่อเทียบกบระบบรางแล้ว การขนสงสิ นค้าทางถนนบรรทุก            ่
        ้ ่             ่ ่
สิ นค้าได้นอยกวา และมีค่าใช้จ่ายตอหนวยบรรทุกสูงกวาด้วย          ่
                   ่
       โดยทัวไป การขนสงสิ นค้าทางถนนมีตนทุนคงที่ (Fixed cost) ที่ต่า และมีตนทุนผัน
          ่                       ้                        ํ        ้
แปร (Variable cost) ที่สูง ต้นทุนคงที่ ได้แก่ คาใช้จ่ายเกยวกบ การดําเนินการ ตัวรถ และคาโสหุ ย
                               ่        ี่ ั                            ่       ้
ฯลฯ และต้น ทุ น ผัน แปร ได้แ ก่ คาใช้จ่ ายเกยวกบ พนัก งานขับ รถ เชื้ อ เพลิ ง การบํา รุ ง รั ก ษา
                      ่        ี่ ั
      ั          ่                         ่
ประกนภัย อะไหล่ และคาจดป้ ายทะเบียน เป็ นต้น อยางไรกดี ต้นทุนที่ใช้ในการเข้าสู่ ธุรกจการ ็                          ิ
     ่               ่        ่       ี่ ั
ขนสงสิ นค้ารู ปแบบนี้ จะเป็ นคาใช้จ่ายทุกอยางที่เกยวกบตัวรถ การดําเนิ นการ และคาจ้างแรงงาน                 ่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา           23                                  ิ
                                                                 ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
  ่        ่     ี่ ั   ่                ่   ี่
เทานั้ น เนื่ องจากคาใช้จ่ายเกยวกบการกอสร้างถนน และโครงสร้างพื้นฐานตางๆ ที่เกยวข้อง รัฐจะ
        ่
เป็ นผูลงทุนกอสร้างให้ท้ งสิ้ น โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของการขนสงสิ นค้าทางถนน ได้แก่ สถานี
    ้          ั            ํ      ่
                       ่
รถบรรทุก (Truck terminal) และสถานีขนถายสิ นค้าหรื อศูนย์กระจายสิ นค้า (Depot) ดังแสดงในรู ป
ที่ 1.13
                            ่
                 รู ปที่ 1.13 สถานีขนถายสิ นค้าหรื อศูนย์กระจายสิ นค้า
                             ที่มา: www.v-servegroup.com


1.5.1.2. การขนส่ งระบบราง (Rail transportation)
              ่             ่
        การขนสงระบบรางเป็ นการขนสงทางบกอีกรู ปแบบหนึ่ งที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะอยาง     ่
                      ่        ่ ่          ้
ยิ่ง ในประเทศที่มีระบบขนสงที่ได้รั บการพัฒนาอยางตอเนื่ องและเจริ ญกาวหน้านั้ น การขนสง          ่
                          ่       ่่
ระบบรางถือได้ว่าเป็ นรู ปแบบการขนสงหลักของเมือง ไมวาจะเป็ นการขนสงคนหรื อสิ นค้า โดย ่
         ่
การขนสงทางถนนจะถูกปรับให้เป็ นตัวป้ อน (Feeder) ผูโดยสารหรื อสิ นค้าเข้าสู่ ระบบขนสงหลัก
                                ้                ่
   ่
อีกตอหนึ่ง
           ่   ั              ่          ่
        เชนเดี ยวกบการขนส่ งทางถนน การขนสงระบบรางสามารถแบงออกเป็ นกลุ่มใหญได้ 2      ่
กลุ่ม ได้แก่ การขนสงคน และการขนสงสิ นค้า โดยทั้ งการขนสงคนและการขนสงสิ นค้าสําหรับการ
                ่         ่         ่         ่
    ่             ่ ่    ่ ่               ่
ขนสงทางรางแล้ว มักไมใชการขนสงสวนบุคคล (Private transport) สวนใหญจะเป็ นบริ การที่จด   ่       ั
          ่                         ่
ให้โดยหนวยงานของรัฐหรื อเอกชนในลักษณะที่เป็ นระบบขนสงสาธารณะแทบทั้ งสิ้ น สําหรับการ
ขนสงผูโดยสาร ระบบขนสงสาธารณะระบบราง ได้แก่ การขนสงเรงดวนแบบราง (Rail rapid
      ่ ้            ่                 ่ ่ ่
                 ่
transit, RRT) การขนสงแบบรางความจุต่า (Light rail transit, LRT) การขนสงเรงดวนแบบราง
                            ํ                 ่ ่ ่
        ํ                                ่
ความจุต่า (Light rail rapid transit, LRRT) และรถรางวิ่งให้บริ การระหวางเมือง (Regional rail)
                     ่            ่    ่
เป็ นต้น เนื้ อหาของระบบขนสงสาธารณะระบบราง จะได้กลาวถึงอยางละเอียดในบทที่ 5
             ่           ่
        การขนสงสิ นค้าด้วยการขนสงรู ปแบบรางเป็ นที่นิยมเนื่ องจากข้อได้เปรี ยบสําคัญ คือ การ
     ่                  ่
ขนสงระบบรางสามารถตัดเส้นทางผานเข้าไปในภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย ทําให้มีเส้นทาง
                               ่ ่
ครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้าง การกระจายสิ นค้าเป็ นไปอยางทัวถึง ข้อได้เปรี ยบอีกประการหนึ่ ง คือ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา        24                  ิ
                                             ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                             ่
ความสามารถในการบรรทุก (Carrying capacity) การขนสงระบบรางมีความสามารถในการบรรทุก
         ั                    ่
สู งเมื่อเทียบกบความสามารถในการบรรทุกของการขนสงโดยรถบรรทุกหรื อรถพวง โดยเฉพาะ  ่
   ่          ่             ่        ่
อยางยิ่งเมื่ อต้องขนสงสิ นค้าในระยะทางไกลคาใช้จ่ายในการขนสงด้วยระบบรางจะตํ่ากวาการ   ่
    ่            ่      ่         ั    ่
ขนสงโดยรถบรรทุกเป็ นอยางมาก การขนสงระบบรางเหมาะกบการขนสงวัสดุปริ มาณมากๆหรื อมี
            ่            ั
นํ้ า หนัก มาก อาทิ ถานหิ น นํ้ ามัน เคมี ภ ณ ฑ์ ผลิต ภัณ ฑ์จ ากกระดาษ ผลิต ภัณ ฑ์จ ากไม้ และ
               ่            ่
ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เชน รถยนต์ เครื่ องจักร อะไหลรถยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนี้
      ่                            ่
การขนสงระบบรางยังเป็ นรู ปแบบการเดินทางที่ใช้พลังงานอยางมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นมิตรกบ   ั
           ่      ่
สิ่ งแวดล้อมมากกวาการขนสงด้วยรถยนต์
                       ่
      ลักษณะของรถราง (Railcars) แบงออกเป็ น 4 ประเภท ตามลักษณะของสิ่ งของที่บรรทุก
ได้แก่
    • ตัวรถแบบกลอง (Boxcars) สําหรับบรรทุกสิ นค้าทัวไป
              ่                 ่
    • ตัวรถแบบถัง (Tankers) สําหรับบรรทุกของเหลวและกาซ    ๊
    • ตัวรถแบบเปิ ดด้านบน (Hoppers) สําหรับบรรทุกวัสดุก่อสร้าง อาทิ ทราย หิ น ดิน หรื อ
      วัตถุดิบทางการเกษตร
    • ตัวรถแบบราบ (Flatcars) สําหรับขนสงตูคอนเทนเนอร์ (Container on flatcar, COFC) และ
                         ่ ้
        ่
      รถพวง (Trailer on flatcar, TOFC)
                                      ่
                           รู ปที่ 1.14 ตัวรถแบบกลอง
                             ที่มา: www.tdc.ca/hay.htm
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา        25                ิ
                                           ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                             รู ปที่ 1.15 ตัวรถแบบถัง
                               ที่มา: www.answers.com
                         รู ปที่ 1.16 ตัวรถแบบเปิ ดด้านบน
                               ที่มา: www.vectorsite.net
                             รู ปที่ 1.17 ตัวรถแบบราบ
                             ที่มา: www.tcry.org/equipmnt.htm


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา          26                 ิ
                                              ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
            ่       ั
       การขนสงสิ นค้าโดยใช้ตวรถแบบราบทั้ ง 2 แบบ (COFC และ TOFC) จําเป็ นต้อง
             ่            ่         ั
ผสมผสานการขนสงระบบรางและการขนสงโดยรถยนต์เข้าด้วยกนในลักษณะที่ เป็ นการขนสง          ่
 ่                                ่
ตอเนื่องหลายรู ปแบบ (Intermodal transportation) โดยใช้การขนสงระบบรางบนเส้นทางหลักและ
                             ่            ่
ใช้รถบรรทุกรับสิ นค้าจากระบบรางกระจายไปยังจุดตางๆ ทั้ งนี้ เนื่ องจากการขนสงระบบรางนั้ นมี
ข้อจํากดในเรื่ องของทางวิ่ง ซึ่งได้แก่ ตัวราง (Rail lines) โดยตัวรถจะเคลื่อนที่ได้เฉพาะบนรางวิ่ง
      ั
   ่           ่       ่
เทานั้ น ด้วยเหตุน้ ี จึงไมสามารถทําการสงสิ นค้าในลักษณะ ส่ งถึงประตู (Door-to-door) ได้ การ
     ่              ่    ้                ่
ขนสงสิ น ค้าระบบรางเป็ นการขนสงที่ มี ตนทุนคงที่ สูง เนื่ องจากต้องลงทุนกอสร้ างโครงสร้ าง
                          ่    ่่
พื้นฐานที่มีรูปแบบเฉพาะสําหรับระบบรางเทานั้ น ไมวาจะเป็ น ราง สะพาน อุโมงค์ สถานี โรง
  ่           ็         ่        ั       ่่
ซอมบํารุ ง และโรงเกบรถ เป็ นต้น รวมถึงคาใช้จ่ายเกี่ยวกบยานพาหนะด้วย ไมวาจะเป็ นหัวรถจักร
ตัวรถ และการซอมบํารุ งตัวรถ เป็ นต้น สําหรับต้นทุนผันแปร ซึ่ งได้แก่ คาใช้จ่ายเกยวกบ คาแรง
           ่                          ่     ี่ ั ่
         ่       ั     ่       ่
เชื้ อ เพลิ ง คาไฟ ประกนภัย ภาษี คาเสื่ อมราคา คาบํารุ งรั ก ษาและ ปรั บปรุ งตัว รถ ฯลฯ มัก มี
    ่     ่        ั
สัดสวนที่ไมสูงมากนักเมื่อเทียบกบต้นทุนคงที่

              ้
1.5.2. การขนส่ งทางนํา (Water transportation)
          ่                ่ ่
     การขนสงทางนํ้ าเป็ นรู ปแบบการเดินทางที่เกาแกที่สุดที่มนุษย์ใช้ในการขนสงผูคน แล่ ้
                                     ิ
สิ นค้าข้ามมหาสมุทรเป็ นระยะทางไกล ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเศรษฐกจ รวมถึงการลงหลักปั ก
                                       ่
ฐานของมนุ ษย์ในการสร้างเมือง มักนิ ยมพัฒนาขึ้ นในบริ เวณโดยรอบเมืองทา (Port) หรื อทาเรื อ    ่
                       ิ
(Harbors) อาทิ เมืองอเล็กซานเดรี ยในประเทศอียป ลอสแองเจลลิส บอมเบ นิ วยอร์ ค สิ งคโปร์ และ
                      ่
โยโกฮามา ฯลฯ และโดยรอบลํานํ้ าหรื อแมนํ้ า อาทิ เมืองชิคาโก ดีทรอย ลอนดอน ปารี ส และ
               ั   ่              ่
มอสโคว์ เป็ นต้น ปั จจุ บนการขนสงทางนํ้ าเป็ นรู ปแบบการขนสงสําคัญที่ใช้สําหรับขนสงวัตถุ   ่
                                  ่
ดิบ นํ้ ามันดิบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน รถยนต์ อะไหลรถยนต์     ่
                    ่
เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้น โดยเป็ นการขนสงทั้ งภายในประเทศ (Domestic) และระหวางประเทศ   ่
(International)
           ่
     การขนสงทา งนํ้ า ภายในประเทศสามารถดํา เนิน การได้ท้ัง ในลัก ษณะที ่เ ป็ น การขน
 ่    ่              ่ ่                    ่
สงแบบวาจ้าง (For-hire) และการขนสงสวนบุคคล (Private) โดยดําเนินการขนสงเอง พื้นที่หลักที่
ใช้สําหรับการขนสงทางนํ้ าภายในประเทศ ได้แก่ (1) การขนสงในลํานํ้าสาขาที่อยูภายในแผน
            ่                   ่           ่      ่
                     ่ ่                  ่  ่
ดินหรื อประเทศ (Inland waterway) เชน แมนํ้ า คลอง เป็ นต้น (2) การขนสงในแมนํ้ าหรื อลํานํ้ า
                  ่ ่     ่      ่     ี
ขนาดใหญ่ (The Great Lakes) เชน แมนํ้ าโขง แมนํ้ าฮวงโห แมนํ้ าแยงซีเกยง เป็ นต้น และ (3) การ
   ่             ่         ่    ่        ่       ่
ขนสงบริ เวณชายฝั่งของเมืองทา (Coastal ports) แม้วาการขนสงทางนํ้ าเสี ยคาใช้จ่ายตํ่า แตกเ็ ป็ นการ
    ่ ้        ั    ่
ขนสงที่ชาเมื่อเทียบกบการขนสงรู ปแบบอื่นภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  27                     ิ
                                          ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                             ่       ่   ่
                รู ปที่ 1.18 เส้นทางการขนสงทางนํ้ าที่อยูภายในแผนดิน
                       ที่มา: www.wldelft.nl/cons/area/rem/index.html


         สําหรับการขนสงระหวางประเทศ ได้แก่ การขนสงทางทะเลและมหาสมุทร เป็ นการขนสง
                   ่   ่              ่                  ่
        ่                   ่    ่      ้
ระหวางประเทศจะเป็ นต้องอาศัยเมืองทาเป็ นที่ รับสงสิ นค้าผูโดยสาร เติ มเชื้ อเพลิ ง และสํารอง
             ่                            ่
อาหาร และซอมแซมเรื อ เป็ นต้น เนื่ องจากความจําเป็ นในการขนถายสิ นค้าที่ทาให้ทั้ งผูให้บริ การ
                                             ํ   ้
      ่                       ่
ขนสงและผูรับสิ น ค้าต้องเข้าสู่ บริ เวณเมื องทาและเส้นทางการลําเลี ยง ด้วยเหตุน้ ี การเชื่ อมตอ
            ้                                         ่
       ่                                ่
ระหวางรู ปแบบการเดินทาง (Intermodal transportation) ระหวางการขนสงทางนํ้ าและระบบราง   ่
                        ้          ่
และรถบรรทุ ก เป็ นเรื่ อ งสํา คัญ ที่ ผูว างแผนการขนสงจํา เป็ นต้อ งนํา มาพิ จ ารณาด้ว ย ที่ สํา คัญ
                                 ่
ความสามารถในการบรรทุกสิ นค้าของเรื อนั้ น มากกวาความสามารถในการบรรทุกของระบบราง
                 ่
และรถบรรทุ กเป็ นอยางมาก ด้ว ยเหตุน้ ี การกระจายสิ น ค้าด้วยระบบรางและรถ บรรทุ กอาจไม่
                  ั       ั      ่
สามารถดําเนินการได้ทนในเวลาจํากด บริ เวณทาเรื อขนาดใหญ่จึงจําเป็ นต้องมีคลังสิ นค้าไว้สาหรับ     ํ
  ็                 ่
เกบสิ นค้าเพื่อรอการขนสง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็ นสําหรับอํานวยความสะดวกในการ
                                     ํ
ขนถายสิ นค้าด้วย รู ปแบบของเรื อที่ใช้บรรทุกสิ นค้า ได้แก่ แบบ Liners (Containers and Break-
   ่
bulk shipments) Non-liners (Bulk bottom หรื อ Bulk carrier) Tankers และ Barge tow
               ่                    ้           ้ ั
         การขนสงทางนํ้ า เป็ น อุต สาหกรรมที ่ม ีต น ทุน คงที ่ต ํ่า และมี ต น ทุน ผ น แปรสู ง
 ่                   ั     ่         ั ่
คารักษาพยาบาลและประกนชีวิตเป็ นคาใช้จ่ายหลักที่จดอยูในต้นทุนผันแปร เนื่ องจากผูให้บริ การ      ้
     ่                       ั
ขนสงทางเรื อจําเป็ นต้องสร้ างหลักประกนให้ครอบคลุมในทุกประเด็น เนื่ องจากการขนสงทาง           ่
              ั
ทะเลต้องเผชิ ญกบความผันแปรของสภาพอากาศและท้องทะเลที่ไมแนนอน มีความผันแปรสู ง    ่ ่
                ั           ่             ิ
สําหรับต้นทุนคงที่น้ น เนื่ องจากการขนสงทางทะเลใช้เส้นทางที่เกดขึ้ นตามธรรมชาติ ผูให้บริ การ   ้
    ่      ่            ่
ขนสงจึงไมจําเป็ นต้องลงทุนเพื่อกอนสร้างเส้นทางสําหรับลําเลียงพาหนะภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา       28                     ิ
                                                ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                รู ปที่ 1.19 Liners (Containers and Break-bulk shipments)
                              ที่มา: www.gisholt.com
                 รู ปที่ 1.20 Non-liners (Bulk bottom หรื อ Bulk carrier)
                             ที่มา: www.british-shipping.org
                               รู ปที่ 1.21 Tanker
                             ที่มา: www.british-shipping.orgภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา         29                  ิ
                                              ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                             รู ปที่ 1.22 Barge tow
                             ที่มา: www.marad.dot.gov


1.5.3. การขนส่ งทางอากาศ (Air transportation)
          ่                   ่         ่     ่
     การขนสงทางอากาศถือได้ว่าเป็ นรู ปแบบการขนสงที่มีความเร็ วสู งกวาการขนสงรู ปแบบ
                    ่     ่
อื่น และมีการพัฒนาและเติบโตอยางรวดเร็ วนับตั้ งแตเริ่ มมีการนําเครื่ องบินมาใช้ในเชิงพานิชย์ การ
   ่         ั       ่ ้
ขนสงทางอากาศมีท้ งบริ การขนสงผูโดยสาร และสิ นค้า การเดินทางด้วยบริ การขนสงทางอากาศมี่
                            ่
ทั้ งการเดินทางแบบจ้าง (For-hire) และการเดินทางสวนบุคคล (Private) การให้บริ การแบบจ้าง
สามารถจําแนกออกตามประเภทของการให้บริ การ ดังนี้
   • บริ การขนสงเฉพาะสิ นค้า คื อ บริ การขนสงทางอากาศที่ ให้บริ การขนสงเฉพาะสิ น ค้า
             ่             ่               ่
       ่       ่    ่ ้
     เทานั้ น จะไมมีการขนสงผูโดยสาร
   • บริ การเที่ยวบินที่จดตามความต้องการของผูโดยสาร
                 ั       ้
   • บริ การเที่ยวบินที่จดตามตารางการเดินทางที่กาหนดไว้แล้ว
               ั            ํ
   • บริ การเที่ยวบินที่จดเส้นทางการบินและตารางการเดินทางตามข้อสัญญาที่ตกลงไว้ระหวาง
                ั                               ่
      ้     ้
     ผูให้และผูรับบริ การ

                 ่
       องค์ประกอบของการขนสงทางอากาศประกอบด้วย

ผ้ ูประกอบการ (Operators)
        ้                            ็
     คือ ผูให้บริ การสายการบิน ซึ่ งอาจดําเนิ นการโดยรัฐหรื อเอกชนกได้ สําหรับประเทศไทย
ได้แก่ บริ ษท การบินไทย จํากด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นรั ฐวิสาหกิ จขนาดใหญที่ให้บริ การขนสงทาง
      ั         ั                      ่      ่
                  ั    ั                    ั
อากาศหลักของประเทศ นอกจากนี้ ยงมีบริ ษทเอกชนอื่นๆ อาทิ สายการบินนกแอร์ (บริ ษท สายการ
         ั                            ั
บินนกแอร์ จํากด) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (บริ ษท การบินกรุ งเทพ จํากด) เป็ นต้น
                           ั


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา       30                ิ
                                          ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
            Air Andaman               Bangkok Airways        Nok Air
                             Thai Airways International
                                             Thai Air Asia
          Orient Thai Airlines
           (One-Two-Go)

                               Thai Sky Airlines
                       รู ปที่ 1.23 สายการบินในประเทศไทย
                          ที่มา: http://commons.wikimedia.org


ยานพาหนะ (Airplane)
     ได้แก่ อากาศยานรู ปแบบตางๆ ได้แก่ เครื่ องบิน และเฮลิคอปเตอร์ กรณี ที่เป็ นเครื่ องบิน
                   ่
                     ่                  ่
อาจใช้เครื่ องยนต์แบบใบพัด หรื อไอพน ในกรณที่เป็ นเครื่ องบินแบบไอพน อาจจําแนกออกเป็ น
เครื่ องบินไอพนแบบธรรมดา และเครื่ องบินเร็ วเหนื อเสี ยง (Supersonic) ซึ่ งได้แก่ เครื่ องบิน
         ่
คองคอร์ ด (Concorde) ที่ให้บริ การโดยโดยบริ ติชแอร์เวย์ (British Airways) และแอร์ ฟรานซ์ (Air
            ั                                   ั
France) ทั้ งนี้ ปั จจุบน (พ.ศ. 2551) เครื่ องบินคองคอร์ ดได้หยุดให้บริ การแล้วเนื่ องจากประสบกบ
             ่ ่
ภาวะการขาดทุนอยางตอเนื่ อง สําหรั บเฮลิ คอปเตอร์ น้ ัน เหมาะสําหรั บการขนสงผูโดยสาร   ่ ้
                  ่             ่
ภายในประเทศที่มีระยะทางไมไกลมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริ เวณที่มีพ้ืนที่จากด เชน บน  ํ ั ่
               ่                      ั
ดาดฟ้ าของอาคารสู ง แทนขุดเจาะนํ้ ามัน เป็ นต้น เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์น้ นสามารถขึ้ นลงในแนวดิ่ง
                       ่
จึงใช้พ้ืนที่ในการขึ้ นบินและลงจอดน้อยกวาเครื่ องบินมาก

เส้ นทาง (Airway)
     ได้แก่ นานฟ้ าที่เครื่ องบินเดินทางผาน สําหรับการขนสงด้วยเครื่ องบินนี้ เส้นทางที่ใช้ใน
         ่              ่        ่
      ่              ิ                 ่
การขนสงถือได้ว่าเป็ นเส้นทางที่เกดขึ้ นตามธรรมชาติ เส้นทางบินอาจแบงออกตามขอบเขตพื้นที่
ให้บ ริ ก ารออกเป็ น 2 ประเภท ได้แ ก่ เส้น ทางบิ น ภายในประเทศ (Domestic) และเส้น ทางบิ น
   ่
ระหวางประเทศ (international)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา        31                       ิ
                                                  ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
สนามบิน (Airport)
                                 ่
      ถือได้ว่า คือ สถานี สาหรับการขนสงทางอากาศนันเอง สนามบินเป็ นจุดที่ผใช้บริ การและ
                         ํ                 ่            ู้
                    ั                         ้ ี่
ผูประกอบการมาพบกน ด้วยเหตุน้ ี การจัดให้บริ การจึงต้องคํานึ งถึงผูที่เกยวข้องทั้ ง 2 กลุ่มนี้ ดวย
   ้                                                         ้
สําหรับประเทศไทย หนวยงานที่ทาหน้าที่บริ หารและดําเนิ นการภายในสนามบิน ได้แก่ การทา
                      ่      ํ                                  ่
        ่
อากาศยานแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ภายในสนามบินยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็ นเครื่ องชวยสําหรับ             ่
      ่                               ่
การขนสงทางอากาศ อาทิ วิทยุสื่อสาร ระบบนํารองสําหรับการรอนลงจอด การควบคุมการจราจร   ่
ทางอากาศ (Air traffic control) เป็ นต้น
                                    ่
      สนามบิ น มี อ งค์ประกอบหลัก หลายสวน ไมวาจะเป็ น ทางขับ (Taxiways)  ่่                  ทางวิ่ ง
           ็                   ่
(Runways) โรงเกบเครื่ องบิน ฯลฯ แตองค์ประกอบสําคัญซึ่งเป็ นบริ เวณที่เกดกจกรรมหลักภายใน      ิ ิ
สนามบิน ได้แก่ อาคารผูโดยสาร (Terminal) แนวคิดในการวางผังอาคารผูโดยสารภายในสนามบิน
                     ้                         ้
มีหลายรู ปแบบ ดังตอไปนี้ ่
      • อาคารผูโดยสารแบบทาเรื อหรื อนิ้วมือ (Pier or finger terminal) คือ อาคารผูโดยสารที่
                 ้          ่                               ้
มีส่ วนสําหรับให้เครื่ องบินเข้าเทียบมีลกษณะเป็ นแกนยาวยื่นออกไปจากอาคารผูโดยสารหลัก ดัง
                               ั                     ้
แสดงในรู ปที่ 1.24 (ก)
      • อาคารผูโดยสารแบบดาวเทียม (Satellite terminal) คือ อาคารผูโดยสารที่มีส่ วนสําหรับ
               ้                                ้
                                      ่
ให้เครื่ องบินเข้าเทียบรายล้อมด้วยเครื่ องบิน และสวนที่ให้เครื่ องบินเข้าเทียบนี้ จะเชื่อมตอกบอาคาร      ่ ั
  ้
ผูโดยสารหลักด้วยทางเชื่อมใต้ดิน (Underground connector) ทางเชื่อมเหนือพื้นดิน (Aboveground
connector) และทางเชื่อมบนผิวดิน (Surface connector) ดังแสดงในรู ปที่ 1.24 (ข)
      • อาคารผูโดยสารแบบเส้นตรง (Linear, frontal, or gate arrival terminal) คือ อาคาร
                ้
ผูโดยสารที่ มีรูปแบบพื้ นฐานที่ สุด พื้ นที่ ขายตัวและรอขึ้ นเครื่ อง จะอยู่ติดกบทางออกที่ นาไปสู่
 ้                                                 ั        ํ
                       ่ ้
ตัวเครื่ องบินที่จอดเทียบอยูดานหน้าอาคาร ดังแสดงในรู ปที่ 1.24 (ค)
      • อาคารผูโดยสารแบบเคลื่อนย้ายผูโดยสาร (Transporter, open apron, or mobile
                   ้                ้
                          ้              ่ ้
conveyance) คือ รู ปแบบอาคารผูโดยสารที่มีรถรับสงผูโดยสารระหวางอาคารผูโดยสารหลักกบ     ่       ้        ั
            ่
เครื่ องบินที่จอดอยูห่างออกไปจากตัวอาคาร ดังแสดงในรู ปที่ 1.24 (ง)
      • อาคารผูโดยสารแบบผสมผสาน (Concept combinations and variations) คือ การ
                  ้
              ้               ่
ผสมผสานอาคารผูโ ดยสารแบบตางๆ เข้า ด้ว ยกนตามความเหมาะสม สวนมากเกดจากการ   ั           ่      ิ
                                 ั ้          ํ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดหรื อรู ปแบบอาคารที่พกผูโดยสารจากเดิมที่กาหนดไว้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ทั้ งนี้
                                ํ
อาจเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงของข้อกาหนด สภาพแวดล้อมและปั จจัยตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป       ่
         ้
อาทิ จํานวนผูโดยสารที่เพิ่มขึ้ น ความต้องการขยายพื้นที่ให้บริ การ หรื อนโยบายการดําเนิ นงานที่
เปลี่ยนไป เป็ นต้นภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    32                             ิ
                                                     ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                    (ก)                          (ข)
                    (ค)                          (ง)

                                     ้
                      รู ปที่ 1.24 รู ปแบบของอาคารผูโดยสาร
                      ที่มา: ดัดแปลงจาก Horonjeff and McKelvey (1994)


1.5.4. การขนส่ งทางท่ อ (Pipelines)
         ่   ่         ่            ั
     การขนสงทางทอเป็ นรู ปแบบการขนสงสิ นค้าและวัตถุดิบที่มีลกษณะพิเศษ โดยมากแล้ว
      ่  ่           ่                    ๊
การขนสงทางทอ มัก ใช้สํา หรั บ การขนสงนํ้ า มัน ดิบ ผลิต ภัณ ฑ์ปิ โตเลีย ม และกาซธรรมชาติ
     ่                    ่   ่
ยกตัวอยาง ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีปริ มาณการขนสงทางทอคิดเป็ นร้อยละ 20 ของปริ มาณการ
   ่       ่        ่        ่     ่     ั   ่
ขนสงสิ นค้าระหวางเมือง และมีการกอสร้างระบบขนสงสิ นค้าทางทอ สรุ ปได้ดงตารางตอไปนี้

              ่     ่
ตารางที่ 1.1 ระยะทางการขนสงสิ นค้าทางทอของประเทศสหรัฐอเมริ กา
       ประเภทสิ นค้า            ิ
                    ระยะทาง (กโลเมตร)
 นํ้ ามันดิบ                 185,000
 ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม             140,000
 ๊
 กาซธรรมชาติ                 412,000
   ่     ๊
 ทอกระจายกาซธรรมชาติ            1,600,000
ที่มา: Banks (2002)ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา       33                        ิ
                                                  ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
           ่    ่      ั                  ่
      การขนสงทางทอมักถูกจํากดด้วยลักษณะของภูมิประเทศ และเป็ นการขนสงแบบทางเดียว
                       ่    ั       ่
(One-way transportation) เส้นทางการเดินทออาจมีลกษณะเป็ นโครงขายที่ประกอบด้วย ทอสาย   ่
                ่                   ่
หลัก (Trunk lines) และทอกระจายสิ นค้า (Distribution lines) โดยสําหรับทอสายหลัก มักเป็ นการ
วางแนวทอใต้พ้ืนดิน ขณะที่ท่อกระจายสิ นค้า มักเป็ นการวางแนวทอบนพื้นดิน ลักษณะอีกประการ
        ่                       ่
            ่      ่      ่        ่      ่
หนึ่ ง ของการขนสงทางทอคื อ เป็ นการขนสงที่ มี ค วามเร็ ว ตํ่า แตสามารถขนสงได้ใ นปริ ม าณ
          ั            ็
มาก นอกจากนี้ ยงต้องการระบบจัดเกบที่สามารถบรรจุสินค้าได้ปริ มาณมากที่จุดปลายทาง
                                  ่
      คาใช้จ่ายหลักของการลงทุนระบบขนสงทางทอ ได้แก่ การกอสร้างโครงขายระบบทอ และ
         ่                ่ ่           ่     ่
     ั              ่
สถานี ดนของเหลวไปตามทอ (Pumping station) ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 70 ถึง 80 ของเงินลงทุนทั้ งหมด
    ่          ่              ่ ่           ่
โดยทัวไป เมื่อทําการกอสร้ างเรี ยบร้ อยแล้ว การขนสงทางทอเป็ นรู ปแบบการขนสงที่ไมสงผล ่ ่
      ่                                ่ ่
กระทบตอสิ่ งแวดล้อมมากนัก ถ้ามีการวางแผนและเลือกเส้นทางการวางแนวของทออยางเหมาะสม
 ่      ็          ิ   ั          ่
อยางไรกดี ผลกระทบที่เกดขึ้ นกบสภาพแวดล้อมขณะทําการกอสร้าง มักเป็ นปั ญหาสําคัญที่ตอง   ้
             ่
ควบคุมสําหรับการขนสงประเภทนี้
                                    ่  ่
                          รู ปที่ 1.25 การขนสงทางทอ
                          ที่มา: http://commons.wikimedia.org


    ้
1.6. เนือหาโดยย่ อของเอกสารประกอบการสอน
     เพื่ อ ให้ ผู ้อ่ านมองเห็ น ภาพรวมของเนื้ อ หาภายในเอกสารฉบับ นี้ ผู เขี ย นจึ ง ได้ส รุ ป
                                         ้
           ่
รายละเอียดโดยยอไว้ดงนี้    ั
     เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้ อหาทั้ งสิ้ น 9 บท เริ่ มจาก บทที่ 1 บทนํา เป็ นการแนะนํา
              ี่    ี่ ั           ่
เบื้ องต้นให้ผูอ่านเกยวทราบเกยวกบความหมายของการขนสง ความสําคัญและบทบาทของการ
         ้
    ่ ่             ี่  ั   ่          ่
ขนสง หนวยงานหลักที่เกยวข้องกบการขนสงทั้ งในประเทศและตางประเทศ องค์ประกอบของ
      ่          ่
ระบบขนสง และการขนสงทางถนน ทางราง ทางนํ้ า ทางอากาศ และทางทอ        ่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา        34                  ิ
                                             ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
                       ่            ่
        บทที่ 2 การวางแผนการขนสง เนื้ อหาในบทนี้ จะกลาวถึง ความหมายของการวางแผนการ
     ่                 ่       ํ
ขนสง กระบวนการวางแผนการขนสง การกาหนดแนวทางการสํารวจข้อมูลเพื่อการวางแผนการ
    ่                            ่
ขนสง การตรวจสอบข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนสง การสํารวจจุดต้นทางปลายทาง การสํารวจ
              ่
การเดิ นทางระหวางพื้ นที่ การสํารวจการเดิ นทางภายในพื้นที่ การนําเสนอข้อมูลจุดต้นทาง
ปลายทาง และการตรวจสอบความถูกต้องของการสํารวจข้อมูล
                                          ่
        บทที่ 3 การวิเคราะห์ ความต้องการเดิ นทาง จะมีเนื้ อหาที่กลาวถึงการวิเคราะห์ความ
                          ่
ต้องการเดิ นทาง ปั จ จัย ที่ มี อิทธิ พลตอความต้องการเดิ นทาง หลักการจุ ดต้นทางปลายทาง
         ่                     ิ
แบบจําลองตอเนื่อง 4 ขั้ นตอน แบบจําลองการเกดการเดินทาง แบบจําลองการกระจายการเดินทาง
แบบจําลองการเลือกรู ปแบบการเดินทาง และแบบจําลองการแจกแจงการเดินทาง
                        ่
        บทที่ 4 วิศวกรรมจราจร จะกลาวถึงความหมายของวิศวกรรมจราจร ตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์
กระแสจราจร ความสัมพันธ์พ้ืนฐานของตัวแปรที่อธิ บายกระแสจราจร ระดับการให้บริ การ การ
สํารวจข้อมูลจราจร การออกแบบสัญญาณไฟจราจรบริ เวณทางแยก
                    ่             ่
        บทที่ 5 ระบบขนสงสาธารณะ ในบทนี้ จะกลาวถึง ความเป็ นมาของระบบขนสงสาธารณะ    ่
                     ่       ่
ความเป็ นมาของระบบขนสงสาธารณะแตละรู ป แบบ ลัก ษณะการให้บริ ก ารของระบบขนสง           ่
            ่      ่่       ่           ่
สาธารณะแบบตางๆ ไมวาจะเป็ นการขนสงแบบราง การขนสงบนถนน อาทิ รถโดยสารประจําทาง
                ่
และรถรับจ้างแบบตางๆ อาทิ แท็กซี่ Jitney Carpooling และ Vanpooling เป็ นต้น
                                            ี่ ั
        บทที่ 6 เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม เนื้ อหาในบทนี้ จะทําให้ผอ่านทราบเกยวกบ ความหมาย
                                       ู้
                                           ่
ของเศรษฐศาสตร์ แ ละเศรษฐศาสตร์ วิ ศ วกรรม ความสั ม พัน ธ์ ร ะหวางอัต ราดอกเบี้ ย หรื อ
                  ่
ผลตอบแทน เวลา และคาของเงิน การเปรี ยบเทียบทางการเงินเพื่อคัดเลือกโครงการ การวิเคราะห์
   ่       ่                     ่
มูลคาเทียบเทาปั จจุบน การวิเคราะห์มูลค่าเทียบเทารายปี การวิเคราะห์ผลตอบแทนตอเงินลงทุน
                 ั                             ่
               ั                   ่
และการวิเคราะห์อตราผลตอบแทน โดยหลักการดังกลาว สามารถนํามาประยุกต์ในการวิเคราะห์
เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านการลงทุนของโครงการด้านการขนสงได้          ่
                                             ่
        บทที่ 7 ผลกระทบการจราจรและการศึกษาการจอดรถ เนื้ อหาในบทนี้ จะกลาวถึง การศึกษา
ผลกระทบการจราจร ลักษณะพื้นฐานของการศึกษาผลกระทบการจราจรขั้ นตอนและองค์ประกอบ
                                     ่
หลักของการศึกษาผลกระทบการจราจร การปรับปรุ งโครงขายถนนโดยรอบโครงการ การศึกษา
การจอดรถ ประเภทของที่จอดรถ ประเภทของการศึกษาการจอดรถ การวิเคราะห์การจอดรถ และ
การออกแบบที่จอดรถ
        บทที่ 8 การควบคุมความต้องการเดินทางและการจัดการการจราจร เนื้ อหาภายในบทนี้ จะ
ทําให้ผอ่านทราบถึง สาเหตุของปั ญหาการจราจรติดขัดและแนวทางแกไข ความหมายและหลักการ
      ู้                                  ้
ของการควบคุมความต้องการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการนําการควบคุมความต้องการเดิ นทาง
มากประยุกต์ใช้ ประเภทของมาตรการควบคุมความต้องการเดินทาง มาตรการควบคุมความ
             ั      ้        ่
ต้องการเดินทางกบการแกปัญหาจราจรในตางประเทศ การประยุกต์มาตรการควบคุมความต้องการ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  35                    ิ
                                         ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์
บทที่ 1 บทนํ า (Introduction)
เดิ นทางในประเทศไทย การจัดการการจราจร และอุปสรรคในการประยุกต์การควบคุ มความ
ต้องการเดินทางและการจัดการจราจรในประเทศไทย
                      ่  ่             ่
     และสุ ดท้าย บทที่ 9 ลอจิสติกส์และหวงโซอุปทาน เนื้ อหาในบทนี้ จะกลาวถึง หลักการ
              ่ ่
เบื้องต้นของลิจิสติกส์และหวงโซอุปทาน ความหมายและความสําคัญของลอจิสติกส์ องค์ประกอบ
                ่  ่              ่
ของระบบลอจิสติกส์ การจัดการหวงโซอุปทาน และบทบาทของการขนสงที่มีต่อลอจิสติกส์และ
 ่ ่
หวงโซอุปทาน

คําถามท้ ายบท
1. จงอธิบายความหมายและความสําคัญของการขนสง    ่
2. จงอธิบายความหมายและบทบาทของวิศวกรรมขนสง     ่
         ่ ่      ี่
3. ระบบขนสงแบงออกเป็ นกประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย
4. จงอธิบายขอบเขตงานและความรับผิดชอบของวิศวกรขนสง    ่
         ่   ่     ี่   ั  ่
5. จงยกตัวอยางหนวยงานที่เกยวข้องกบการขนสงทั้ งในและนอกประเทศ พร้อมระบุหน้าที่หลัก
      ่
  ของหนวยงานนั้ น
           ่    ่     ่       ่
6. จงยกตัวอยางหนวยงานขนสงของภาครั ฐในตางประเทศพร้ อมบรรยายหน้าที่ และความ
            ่     ่
  รับผิดชอบของหนวยงานเหลานั้ นมา 5 หนวยงาน ่
     ่               ่          ่     ี่
7. ถ้าทานต้องการเป็ นวิศวกรขนสง หรื อต้องการทํางานในหนวยงานที่เกยวข้องกบการขนสงั    ่
              ่
  ลักษณะงานหรื อหนวยงานที่ท่านต้องการทํางานมากที่สุด 5 อันดับแรกคือหนวยงานใด
                                      ่
   ่     ่                           ี่   ั
8. ทานคิดวานักผังเมือง นักเศรษฐศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ และนักจิตวิทยา เกยวข้องกบการศึกษาด้าน
       ่ ่
  การขนสงอยางไร จงอธิบาย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  36                 ิ
                                      ดร. สุรเมศวร์ พิรยะวัฒน์

								
To top