Mikrobiologi - Excel

Document Sample
Mikrobiologi - Excel Powered By Docstoc
					Tp Gr           Familie      Slægt       Art       Bev. O2    Inddeling     Forekomst           Smitte           Patogenese                   Sygdom og symptomer                 Diagnose      Behandling       Profylakse            NB
                                              Fagtypning,   Normalflora hos 30%     Direkte, indirekte,                     Pusdannende:                                       Abscesser:                   Lejret i hobe.
                                              koagullase pos. (næse og hud)        dråber,                           -Abscesser                                        Kirurgisk
                                                                    autoinfektion                        -Sår                                           Alvorligt:
                                                                    Sygehusinfektion                      Derudover:                                        10%: penicillin
                                aureus     ÷   Fak                                                      -Sepsis → meningit, pneumoni, osteomyelit, endocardit                  90%: dicloxacillin
                                                                                                  -Toxic Shock Syndrom (tampon) → udslæt, feber, hypotension                MRSA:
             Micrococcae    Staphylococcus
                                                                                                  -Varmestabilt enterotoxin (50%) → opkast efter 1-6 timer                 Vancomycin


                                             Fagtypning,   Normalflora          Støv (hudceller),                      Indopererede fremmedlegemer (hjerteklapper, proteser),       Forurenet prøve? Vancomycin, evt.                  Lejret i hobe.
                                epidermidis
                                        ÷  Fak koagullase neg. (næse og hud)         direkte                           drænslanger, blære- og venekatetre.                         reoperation                     Biofilm
                                (+saprophyticus)
                                                                                                  S. saprophyticus = UVI
                                              β hæmolyse    Normalflora hos 5-30% Fra personer med                         Pusdannende:                            Strep-A test   Penicillin                     Lejret i kæder.
                                              co-agglut.    (næse og svælg)    infektion: Dråber                        -Tonsillit (halsbetændelse). Mange M-typer → ÷ immunitet
                                              Lancefield A              og støv                             -Scarlatina (erytrogent toxin). Bla. ansigt. Hindbærtunge. 1 uge
                                                                                                  -Puerperalfeber (barselsfeber). Uterus → bughule → sepsis → død
                                                                                                  -Erysipelas (Rosen). Skarpt afgrænset inflammation
                                pyogenes    ÷   Fak                                                      -Nekrotiserende fasciitis. Dyb hudinfektion → fascier → død   -
                                                                                                  Sårinfektioner
                                                                                                  Andre:
                                                                                                  -Sepsis, endocarditis, pneumoni og meningitis (sjældent)
     +                                                                                             Autoimmunitet (krydsreaktivitet, efter 2-3 uger):
                                                                                                  -Febris rheumatica (gigtfeber) og akut glomerulonephritis
                                              α hæmolyse   Normalflora hos 40%     Direkte, dråber.                      -Pneumoni (feber, smerte, kulderystelser, hoste, ekspektoration,   Aspiration af   Penicillin      Kapsel-polysaccharid   Lejret som diplokokker
Kokker
                                              Optochin følsom (svælg)                                         evt. bakteriæmi). Lobær eller broncho-                svælgsekret               vaccine (23 slags)    (end-to-end).
                                              K-antigen                                                - Otitis media (mellemørebetændelse),                                                  Kapsel
                        Streptococcus
                                              Lancefield B                                               - Meningitis (hovedpine, kvalme, opkast, nakkestivhed).÷ petekkier
             Streptococceaea
                                pneumoniae   ÷   Fak
                                                       Normalflora        Endogen,       Prod. polysacc. Adhærerer til     Endocarditis, hjerneabsces                      Bloddyrkning    Penicillin +                  "Orale Streptokokker"
                                                       (mund,svælg,        tandudtrækkning.   beskadigede hjerteklapper.                                                   aminoglykosid.
                                viridans
                                                       øv.luftveje)
                                                       Mennesker og dyr.
                                              Lancefield B   Normalflora (fæces og   Fødsel, endogent.                      UVI, undelivsbetændelse, puerperal feber. Nyfødt: meningitis,              Evt. penicillin+   Vagina: klorhexidin.   Parasit.
                                agelactiae      Fak
                                                       vagina).                                        neonatal sepsis.                                     aminoglykosid.
                                              Lancefield D   Normalflora                                      -UVI                                           Penicillin.                  Sorte kolonier
                       Enterococcus   faecalis    +/÷  Fak           (tarm)                                         -Galdeveje                                        Aminoglycosid ved               Resistente for cefalosporin
                                                                                                  -Endocarditis (bakteriæmi?)                               endocardit.
                                              K antigen (A, B, 10% bærere         Dråber        Ikke-cilie-epithel i næsen      -Forkølelse                             - Lumbalpunktur   Store doser     Quinolon til      Lejret intracellulært som
                                meningitidis        C, W-135 og Y) (nasopharynx).                   (adhæsion vha. pili) → blod →     Bakteriæmi, sepsis (+ petekkier hos 50%), DIC → shock         M+D+R       penicillin      omgangskreds.     diplokokker (side-to-side).
       Kapsulate
                                        ÷   Ae
                                =meningokok                 DK = B og C                    meninges               -Meningit (hovedpine, kvalvme, opkast, nakkestivhed, CNS)       Chokoladeplade             Vaccine ved rejse (÷B)
     ÷        Neisseriae     Neisseria                           Afrika = A
                                                      Asymptomatiske       Direkte        Adhæsion vha. pili → bagud tilGonorré:                                   Kulpodepind → Quinolon ell.       Opsporing af potentielt  Lejret intracellulært som
                                gonorrhoeae
                                        ÷   Ae           bærere           (slimhinder)     kønskirtler (MK)       -M: tykflydende gulligt udflåd fra urethra (1 uge) = "dryppert"        Gonokok Antistof cephalosporin afh.   smittede.         diplokokker (side-to-side).
                                = gonokok
                                                                                              -K: svagere symptomer                             Test       af resistens      Kondom          OBS nyfødte → øjeninf.
                                                       Heste, køer, får (÷DK)   Syge dyr, støv. -Kapsel modvirker fagocytose    Miltbrand:                                           Kutant: penicillin   Vaccination (÷ DK)    Meget resistente sporer
                       Bacillus     antracis    ÷   Fak                                 -3komponent toxin: PA, EF, LF -Kutant (pustel, evt. spredning sepsis → død)                                                    Ilt kræves for
                                                                                              -Inhalleret (feber, åndenød, brystsmerter → sepsis → død                                            sporedannelse (÷ i blod)
                                                       Dyrefæces, jord      Traume, urene  Introduceres i sår (anarobe    Stivkrampe:                       Hovedpine og     Anamnese og    Antitoxin Respirator Vaccination        Bakterien selv forbliver i
                                                                    kirugiske    forhold forværrer) og prod. toxin. muskeltrækninger →                              klinik       Sårrevidering                 såret (÷invasiv).
                                tetani     +   An
                                                                    instrumenter.  Retrograd toxin transport til   Kramper, spasmer, hyperrefleksi, evt. →                             Penicillin                   Trommestik-formet
                                                                             CNS.                Død (respirationsmuskler)
       Sporogene
                                              Toxin (7 slags)  Fordærvet mad       Mad indeholdende Toxin absorberes i tarm → blod Efter 1-4 dage: Universelle pareser (død)                              Antitoxin      Hensigstmæssig       25% dør på trods af
             Bacillaceae             botulinum    +   An           OBS! Honning til børn   toxin.      → hæmmer Ach frisætning                                                       Respirator     opbevaring og       behandling
             (Sporogene)                                                                                                                                      tilberedning af mad
                       Clostridium                           Asymptomatiske       Optagne sporer    Lang tids antibiotika beh. →     Diarré, evt. blodig (pseudomembranøs colitis)             ELISA       Metronidazol p.o  ÷ Langvarig,        Superinfektion
                                                       bærere, specielt i     (tarm).        resistente c. difficile overlever i                                              Vancomycin p.o   bredspektret, p.o.
                                difficile    +   An
                                                       hospitalsmiljø                  tarm → toxin øger væske-                                                    (optages ikke → høj antibiotika beh.
                                                                               sekretion og er cytotoxisk                                                   tarmkonc.)
                                                       Mavetarmkanal hos dyr Traume, urene       infektion + kompromitteret      Ødemer og nekroser (gasgangræn), smerter, feber → sepsis →                Kirurgisk      Sterilisation af      Bakterien selv forbliver i
                                                       og mennesker     kirugiske         blodforsyning i sår (anaerobe     shock → død                                       G-penicillin    kirurgiske instrumenter  såret (÷invasiv).
                                perfringens   ÷   An
                                                                  instrumenter.       forhold) → toxin                                                        Hyperbar oxygen

                                                       33% smittet på       Dråber.        Inhallation → makrofager →      Primærinfektion (asymptomatisk, evt. influenzalignende):       Ekspektorat og   Isoniazid (6 md)  Vaccination (BCG) er    Lejret intracellulært.
                                                       verdensplan.        Specielt hos     sprænges → lymfe → formering     -Tuberkel evt. miliær TB (hæmatogen spredning til andre        a) Ziehl-Neelsen  Rifampicin (6 md) kontroversiel        M. avium: mindre patogen.
     +                           tuberculosis  ÷   Ae           5% udvikler manifest    immuno-        → antigenfrigørelse →         organsyst.)                              (langsom)     Pyrazinamid (3 md) Mantouxtest før       M. bovis: anden TB
                                                       sygd.           supprimerede     hypersensitivitetsreaktion      Sekundærinfektion:                          b) PCR (hurtig)  Ethambutol (3 md)               M. paratubertucolis:
                                                       Især Somalia                   Meget lang inkubationstid       -Reaktivering ved svækket almentilstand. Mildere forløb        c) Dyrkning    → Compliance?                 mistænkes for Mb. Crohn.
                       Mycobacterium
             Mycobacteriaceae                                  Specielt i Asien, Afrika  Via sekreter fra   Lille virulens            Tuberkuloid form (T-celle medieret):                 Klinisk      Livslangt:                   Lejret intracellulært.
                       (syrefaste)
                                                       og Sydamerika       slimhinde i næse.                      -granulomatøs affektion i nerver og led                         Sulfoner                    Kan ikke dyrkes in vitro
                                                                    Beskadiget hud                       Lepromatøs form (B-celle medieret): Død                         Rifampicin
                                leprae     ÷   Ae
                                                                    hos inficerede                       - Anfald af feber og smerter                               Klofazimin
       Asporogene
                                                                    mennesker                          - Spedalske hududslæt imellem anfald → knuder
                                                                                                  - Ulceration af knuder, affektion af knogler, tab af lemmer
                                                       Særligt i østeuropa    Dråber        Adhærerer til epithel i        Nekrose + inflammation → hvid pseudomembran, feber, hoste,                Antitoxin      Vaccination        Lejret som kinesiske
             Corynebacteriaceae Corynebacterium diphteriae    ÷   Fak                                   næse/svælg → toxin prod.       smerter → systemisk spredning → død (resp. organer ell.                 Penicillin                   skrifttegn!
                                                                                                  myokardie)                                        Respirator
                                                       Mavetarmkanal hos dyr. Forurenet mad       Vokser ved køleskabstemp.       Sepsis, meningitis, foster-infektioner                          Penicillin      Levnedsmiddel-
             Listeriaceae    Listeria     monocytogenes  +   Fak                                                                                                   Ampicillin      hygiejne

                                                                    Dråber                           Immunsupprimerede: pulmonal nocacardiose → kronisk supprativ     Dyrkning      Sulfonamid,
             Norcardiaceae   Nocardia             ÷   Ae                                                       inf                                           trimethoprim
                                                                                                                                               Kirurgi
                                                       Normal mundflora                                    Actinomycose = kronisk gran eller supp lidelse: rødme,hævelse,    Mikroskopi,    Penicillin                   Pleomorf stav,
                       Actinomyces    israelii       An
                                                                                                                                     Klinik                              Ikke syrefast
Stave
Tp Gr          Familie       Slægt      Art        Bev. O2  Inddeling      Forekomst        Smitte         Patogenese                  Sygdom og symptomer                   Diagnose     Behandling        Profylakse           NB
                                             O = kapsel-   Normalflora        Fækooralt,     LPS (kapsel) (→ Feber,     -UVI (svie og smerte ved vandladning)                            Mecillinam (UVI)   Rigeligt væskeindtag
                       Escherichia   coli       +  Fak polysaccharid  (tarm)           kontamineret    hypotension, DIC → Organsvigt, -Sepsis (efter kirugi). Sjældent: meningitis                         Cefalosporin+     Antibitoika pre-op
                                             _                      vand/mad      shock → Død.)         -Gastroenterit (ETEC=turist, EPEC=spædbørn, VTEC=hæmoragi)                  aminoglycosid     Levnedsmiddelkontrol
                                             H = flagel    Normalflora                                 UVI                                             Cefalosporin +
Stave
                       Klebsiella    pneumoniae    ÷    _        (tarm)                                                                                  aminoglycosid
             Micrococcae     Staphylococcus               K = kapsel    Normalflora                  Ureasepositiv → pH stigning → UVI                                              Cefalosporin +                Sværmer (kollektiv op- og
                       Proteus     mirabilis     +    (V ved      (tarm)                    stenudfældning                                                       aminoglycosid                 nedregulering af flageller)
                                             salmonella)   Gnavere, lopper      Loppebid      Pustel (byld) → lymfe → blod Pest: 2-6 dage: Sepsis, blodigt opspyt, DIC, død               Akut: mikroskopi Tetracylin +     Rottebekæmpelse,
                                pestis      ÷
                       Yersina                                                                                                       Senere: D    aminoglykosid     vaccination
                                                     Gnavere, husdyr      Direkte (bid)   Direkte ell. kontamineret føde   Diarré, abdominalsmerter, ledsymptomer, ileitis (≠ appendicit)     D+M       Quinolon       Varmebehandling af
                                enterocolica   +
                                                     Tarmpatogen                                                                                           mad og drikke.
             Enterobacteriaceae                                Tarmpatogen        Vand/mad      Formerer sig i Peyerske      Tyfys:                                          Quinolon. Væske   Vaccination       Kølleformet
                                typhi       +
                                                                            plaques.              1. uge: feber, positiv bloddyrkning                            og elektrolytter   Levnedsmiddelkontrol-
                                                     Tarmpatogen        Vand/mad.                       2. uge: positiv urindyrkning                                          og hygiejne       Mildere symptomer end
                                parathyphi    +
                                                                   10^5 bakterier.                    3. uge: positiv fæcesdyrkning (diarré). Evt. galdeblærefokus                                      S. thyphi
                       Salmonella
                                                     Normalflora i tarm hos   Kød, mælk     Invaderer tarmslimhinde      Musetufys: diarré, abdominalsmerter, feber, evt opkast         Fæcesprøver              Levnedsmiddelkontrol-
                                typhimurium
                                                     dyr ( grise,kvæg)               Inkubation: 12-48 timer                                          Dyrkning                hygiejne
         Store
                                                     Normalflora i tarm hos   kød og æg     Invaderer tarmslimhinde      Gastroenterit:diarré, abdominalsmerter, feber, evt opkast        Fæcesprøver    Væske og       Levnedsmiddelkontrol-
                                enterididas                fjerkræ                    Inkubation: 12-48 timer                                          Dyrkning     elektrolytter    hygiejne
                                                     Tarmpatogen        Fækooralt.     Penetrerer tarmepithel.      -Blodige diarréer (dysenteri).                     Fæcesprøve     Quinolon                  S. sonnei = Middelhavet
                       Shigella     dysenteriae    ÷                          10^3 bakterier.  Kort inkubationstid.                                                     Væske &                   S. flexneri = Indien og
       +                                                                                                                                    elektrolytter                Pakistan
                                                     Dyr (fjerkræ): tarmflora  Mad        Koloniserer tarmepithel      1 uge: Blodige og purulente diaréer.                   Fæces       Kun i svære                 Spiral- eller S-formet
                       Cambylobacter  jejuni      +  Fak         Mennesker:                                                                        D+M        tilfælde. Vand og              Resistent for vancomycin
Kokker
       ÷                                              tarmpatogen                                                                                 elektrolytter
             Spirillaceae
                                                                            Ureasepositiv → pH stigning → -Gastrit                                   Dyrkning ell. mik H+pumpehæmmer                S-formet
                       Helicobacter   pylori      +  Fak                                overlevelse i ventriklen   -Ulcus ventriculi og ulcus duodeni                      indirekte:    amoxicillin
                                                                                           -Ventrikelcancer?                               ureasetest    metronidazol
                                              Hæmolysin   Indien, Sydøstasien    Fækalt forurenet  Toxin prod. når pH stiger   1-4 dage:                                  - Selektiv dyrkning Vand og       Kloakering       v. El Tor er hæmolyse
                                cholerae
             Vibrionaceae     Vibrio               +  Fak                       vand.       (duodenum) → cAMP stigning Svimmel, kvalme, risvandslignende diareer (op til 30L)                       eletktrolytter   Kontrol af drikkevand  positiv og giver mildere
                                (El Tor)
                                                                   10^8 bakterier   → vand og elektrolyt-tab   -Acidose og hypovolæmi → cirkulatorisk kollaps                         Quinolon+tetra   Vaccine         symptomer
                                                     Normalflora        Perforeret                    Lokal absces (tarm), sepsis.                                  Kirurgisk                  Som regel blandet med E.
             Bacterocidaceae   Bacteroides   fragilis     ÷  An
                                                     (tarm)           appendicit, sår                                                                 Metronidazol                coli.
                                              O-antigen   Normalflora (tarm),    Hospitaler,    Stor resistensudvikling,      Raske: otitis externa (dykkere), kratitis (kontaklinser)         D+R+M       Quinoloner,                 Biofilm
             Pseudomoadaceae Pseudomonas      aeruginosa    +  Ae  fagtypning   hospitaler         indirekte     opportunist            Immunosupprimerede: Ses ofte. UVI, sår, sepsis.                      aminoglycosider               Karakteristiske pigmenter
                                                     DK: 800/år         Dråber (1. og 2.  Adhærerer til epithel i bronchier Kighoste stadier:                            Dyrkning ell.   Makrolid       Vaccination       B. parapertussis = færre
                                pertussis                 90% er vaccineret     stadium).     /trachea → inflam → nekrose    Kataralsk (10 d): hoste, let feber, mukøst ekspektorat          PCR        Symptomatisk                 symptomer.
                       Bordetella             ÷  Ae
                                (parapertussis)                            Tåler ikke                      Konvulsive (2-8 uger): gentagen hoste, cyanose, paroksysme        Klinisk                            Kokkoide
             Haemophiliae                                                udtørring                      Rekonvalens (2 md): aftagende
                                             Kapsel, O-    Respirationsveje hos    Dråber       Over 5 år: antistoffer.      Epiglottitis, otitis media, pneumoni                   Ekspektorat    Før R-svar:     Vaccination (HIB)    Non-kapsulat H.influenzae
                       Haemophilus   influenzae    ÷  Fak antigen     "mange mennesker"               Kræver blod for at vokse     Sjældent: sepsis, meningitis, arthritis                 D+M+R       cefalosporin                 er ikke patogen.
         Små
                                                                                                                                  Symb. vækst    ampicillin                  Kokkoide
                                                     Får, svin, kvæg, hunde Direkte, føde.     Mavearmkanal/slimhinder →     Fokus (granulomer) i lever, knoglemarv, milt, lymfeknuder (alle     Blod, biopsi                          B. melitensis: akut alvorlig
                                melitensis,                ÷ DK                     lymfe → blod → RES →        forstørrede) →                                                             B. abortus: mildere forløb
             Brucellaceae     Brucella              ÷  Ae
                                abortus, suis                                      granulomdannelse          svingfeber, utilpashed, træthed                                                    B. suis: kronisk forløb
                                                                                                                                                                 Kokkoide
                                                                   Hunde- og                       Sårinfektion                                       Penicillin
             Pasteurellae     Pasteurella   multocida     ÷  Fak                       kattebid                       Sjældent: sepsis                                     Makrolid


                                                     Mennesker. DK: 50/år    Seksuelt     Aktivt: gennem intakt epitel    Akkvisit/erhvervet syfilis (stadier):                  Mørkefeltsmik.  Penicillin      Kondom         Spiralformet
                                                                   Blodtransfusioner Passivt: gennem rifter       1: papel (2-10 uger) = hård, uøm, gullig chanker            Billig screening            Smitteopsporing
       ÷                Treponema    pallidium     +                          Placenta                       2: utilpashed, feber, hævede lymfeknuder, lyserøde pletter (5 år)    (uspecifik) → Dyr
                                                                                              3: 33% raske, 33% døde, 33% hudlæsioner (gummata), knogler       antistoftest
                                                                                              Kongenit syfilis: papler, forst. lever, døvhed, keratit, tandanomali  (specifik)
Spirokæter
                                                     Flåt (Ixodes)       Blod        Flåt → Hjort → Flåt → Mus →    -Lyme borreliose: 10d = papel på bidsted, erythem breder sig →     Kan påvises i   Penicillin      Tætsiddende tøj ved   Spiralformet
             Spirochaetaceae            burgdorferi    +                                   Flåt → menneske (2 år) eller    systemisk spredning (influenza-symptomer) → neuroborreliose →      spinalvæske              skovtur         Flagel
                                                                            hjort (ny cyklus)         arthritis og neurologiske symptomer (måneder til år)          (ELISA)
                       Borrelia
                                                     Mennesker vha lus     Menneske → lus                    Febris recurrens                            Giemsa-farvning Tetracyklin      Hygiejne
       ?
                                recurrentis    +                          → mennske                                                           D                   Udryddelse af lus

                                              Serogrupper- og Gnavere          Urin → husdyr→ inkubationstid: 1-2 uger        Feber (bakteriæmi), hovedpine, muskelsmerter, gastrointestinale     Antistof     Penicillin      Husdyrsvaccine
                       Leptospira    interrogans    +
                                              typer                   rift i hud/slimhinde                 symptomer, conjuctivitis. Evt. relaps (bakteriel hepatitis)                          Rottebekæmpelse

                                              Serotyper   Mennesker. DK: 400/år Seksuelt, fødsel    Elimentær inf (EC) →        A, B, C: trakom (conjunctivitis) → keratitis → blindhed         ELISA, PCR     Makrolid (ukompl) Partner skal også    Lejret intracellulært
                                                                            fagocytose → vakuole →       D-K: urethritis, salpingitis, cervicitis, epidiymitis          (urin), antistoffer Tetracyclin (kompl) behandles       OBS beh af børn ved
             Chlamydiales     Chlamydia    trachomatis                                       retikulærlegeme → ÷ inf + deling  L: LGV = hævede lymfeglandler i lysken, perforation af hud, pus                                    fødsel
       ÷                                                                     → nye elimentær inf → nye
                                                                            infektioner
                                                     Varmtvandsbeholdere    Aerosoler     Inkubationstid: 2-10 dg      Asymptomatik. Pontiac fever: mild infektion        Legionella  Ekspektorat    Makrolid i komb.  Opvarmning til 70°C   Prod. Β-laktamase
             Legionellaceae    Legionella    pneumophilia   +  Ae
Atypsike
                                                     og befugtningsanlæg                               pneumoni: feber, hoste, åndenød, kvalme, diarré             PCR, antigen    med rifampicin
                                                     Menneskers         Dråbeinfektion   Adhærerer til epithel →      Forkølelse, halssmerter, tør hoste. Evt. interstitiel pneumoni.     Kuldeagglutinintit Erythromycin.                Har ingen cellevæg
             Mycoplasmatales   Mycoplasma    pneumoniae
                                                     respirationsvej.               inflammation → henfald                                           erstigning.
             Mycoplasmatales   Ureaplasma                         Genitalkanalen                                  Non-gonorroisk urethritis.                                                       Har ingen cellevæg
                                                     Eksotiske områder, IC i  Vektorer som lus. Infektion i vask. endothel →    Trombose, karnekrose, høj feber, hovedpine, udslæt.           Serumantistof   Tetracyklin     Lus-, mus-,       Intracellulært lejret
       ?                Rickettsia
                                                     eukaryote.         Mus, rotter.   vaskulit                                                                      rottebekæmpelse
             Rickettsiales                                  IC i kæg, får geder i   Støv,                         Q-feber: høj feber, tør hoste, hovedpine, synkesmerter, evt.      Serum:     Tetracyklin      Pasteurisering.     Intracellulært lejret
                       Coxiella     burnetii                  Sydeuropa og        upasteuriseret                    eksanthem.                               komplementbindi                        Pleomorf kokkoid
                                                     eks.lande.         mælk.                                                             ngstiter.
Type  Familie    Slægt          Art     Forekomst    Smitte      Patogenese          Sygdom og symptomer         Diagnose       Behandling
                              Naturen   Adhærerer til   Kun infektion ved Immunsupprimerede:              Mik: aflange      Amphotericin B
                              Normalflora fremmedlegemer.            -Dermatitis (fingre, lysken, mundvige)
                                             direkte introduktion i                     Antistoffer      Flucytocin
           Candida albicans           (slimhinder)          blodet hos ikke-  -Neglebetændelse               Antigen
                                             immunsupprimerede. -Trøske (mundhule, vagina, spiserør)
                                                       -Dissemineret (svært immunosupprimerede)
 Gær
                              Duefæces  Støv        Immunsupprimerede Cryptoccose (Oftest immunosupprimerede):   Spinalvæske: Mik. &  Amphotericin B
           Cryptococcus neoformans                                a) Lunger → systemisk → meninges       latex agglutination  Flucytosin
                                                       b) Kutant, visceral, knogle
                                             Immunsupprimerede Pityrosporiasis vesicolor:
           Pityrosporium ovale
                                                       Hyperpigmentering → hypopigmentering
           Epidermophyton floccosum       Mennesker Direkte kontakt   Keratinholdigt væv Tinea = dermafocytose            Baseret på skrab fra  Azoler (lokalt)
                      gypseum    Jorden             (hud, hår, negle) Ex. Tinea corporis = ringorm         randzone
           Microsporum
    Dermatofytter            canis     Hund, kat
                      rubrum     Mennesker
Skimmel        Trichophyton
                      verrucosum   Kalve
                              Jord,   Luftbårent.     Immunsupprimerede Aspergillose                             Amphotericin B
                              gammel mad                     a) pulmonalt
    Aspergillus  Aspergillus fumigatus
                                                       b) præformerede hulrum ex. bihuler
                                                       c) dissemineret
    Pneumo-                      Lunger   Dyr og mennesker  Inhalation (cyster) Pneumocystis carinii pneumoni (PCP)     Ekspektorat (cyster  Sulfonamid
    cystidaceae                          (apatoget)               (immunsupprimerede):            ell. trophozoitter)  Trimethoprim
           Pneumocystis carinii (P. jiroveci)
                                                       Åndenød, feber, uproduktiv hoste, hypoksi             (profylakse)
                                                       Ofte debutsymptom for AIDS
Tp. Gr. Navn                                  Morfologi Forekomst             Smitte      Livscyklus/patogenense                 Lokalisation  Sygdom og symptomer                              Diagnose        Behandling    Profylakse
                                        Stærk farvet Troper             Føkooralt    Der findes trofozoitter og cyster.           Nedre tarmkanal Amøbiasis (dysenteri) = amøber i tarmlumen eller væv (kutant,         Fæces (cyster ell.   Metronidazol
                                                                       Cyste producerer trofozoitter (4) → fæces                abscesser) →                         blodig
          Amøber

                                        karyosom   Subtroper           (cyster)                                                                                trophozoitter)     Drænage af absces
                 Entamoeba histiolytica                   (Turister)                   Invaderer via epitel vha enzymer (histolysik) →             diarré → nekrose + feber                     -
                                                                       inflammation → feber.                          Hæmatogen spredning → Leverabsces
                                                                       Evt. spredning til blod → lever (leverabces)              Ofte asymptomatisk (bærere)
                                        Ringformer i  Særligt Afrika. Asien,  Myg         Sporozoitter (myg) → blod →               Alle RBC    Vivax + ovale: tre-dagsfeber.                         Anamnese vigtigst   Klorokin resistens    Undgå
                             falciparum
                                        RBC      Sydamerika & Indien.   (sporozoitter)   1 t: lever (hypnozoitter kun vivax og ovale) →             Malariae: fire-dagsfeber.                           (tidlig beh → færre  → Malarone + kinin    myggestik.
                                        RBC      Sydamerika, Indien, Asien           5 (falciparum)-15 dage: RBC (merozoitter udvikles til  Unge RBC +   Feber, kulderystelser, temperaturfald, sveden → anæmi, vægttab,        sympt)         Klorokin + primakin   Medicinsk:
                             vivax
                                        forstørrede                         schizonter = ringform) →                lever      lever- og miltforstørrelse. Gastroenteritis.                 Mikroskopi:      (mod hypnozoitter)    samme præp.
                 Plasmodium                   RBC: pletter  Afrika                    sprænging →                       Unge RBC +   falciparum → malign malaria → død. Ses indenfor 3 måneder.          Blodudstryg + dråbe,              som
                 (malaria)        ovale         + ovalform.                         a) merozoitter (infektion af nye RBC)          lever      I endemiske områder bliver alle over 5 år immune.               samt morfologi.                 behandling,
                                                                       b) gametozytter (infektion af nye myg)                 Intervalfeber (hver 48-72 t) ses evt. meget sent i forløbet:         Antigentest                   afh. af lokale
          Sporozoer
                                        Båndform   Sporadisk                                                        1. Kuldestadium (temperatur: 40°C)                                              forhold.
                             malariae       (trophozoit)                                                             2. Varmestadium                        3.
                                                                                                           Svedstadium
                                                Hele verden         Direkte, fæces  Inficerede makrofager →                 Intracellulært Toxoplasmose:                           -     Serologi        Sulfonamid     Madhygiejne
                                                mennesker (ukønnet) +    → mad/vand,   a) takyzoitter → sprængning → evt. feber, universel           Immunosupprimerede = encephalitis, hjerte, lunge (nekrose)          Lymfeknudebiopsi.   Pyrimetamin
                 Toxoplasma gondii                       katte (kønnet)        placenta     lymfeknudesvulst, udslæt, træthed.                   - Immunkompetente = influenzalignende/asymptomatisk              CSV (kongenit)     (+folinsyre)
                                                              (cyster)     b) bradyzoitter → vævscyster → spredning til andre           - Kongenit = hydrocephalus                                      Gravide: spiramycin
                                                                       via fæces
                                        I krypter                                                      Tyndtarm      Langvarig (måneder til år), voldom diarré (op til 25 L).          Fæces (oocyster)    Symptomatisk
                 Cryptosporidium parvum                                                                                 Specielt AIDS patienter                                      (ex. antiperistaltisk)
Protozoer
                                        "Drage".    Specielt ulande       Vand/mad    Der findes trofozoitter og cyster (smitter).       Øvre tarmkanal   - Slimproduktion → diarré (m. slim), fedtmalabsorption, vægttab,      Fæces (cyster ell.   Metronidazol
                                        2+6 flagel   Turister           Direkte     Adhærerer til tarmvilli → ødelægger struktur →               mavesmerter, flatulens                           trophozoitter)
                 Giardia lamblia (G. intestinalis)
                                                              (cyster)    nedsat absorption.                             Ofte asymptomatisk
                                                                      Ingen invasion (ingen feber).
                                        4+1 flagel   Hele verden        Samleje,     Der findes trofozoitter.                 K: Vagina     Vaginit: Skummende gulgrønt udflåd, kløe, brænden, ømhed (mest K) Sekret mik.           Metronidazol       Kondom
                 Trichomonas vaginalis
                                                             indirekte, fødsel Trofozoitter kan ikke forlade kroppen.          M: Urethra     - Faciliterer muligvis HIV                                                 Partner beh.
                                        1 flagel    Sydamerika, Asien, Afrika, Sandfluer     Sandflue → parasit omdannes og deles i GI-kanal →              - Visceral (kala-azar). RES (milt, lever, knoglemarv, lymfatisk væv). Hudpigmentering       Amphotericin B
                             chagasi, donovani,
                                                Middelhavet (dyr)     Direkte      fluens mund → overføres ved stik → parasit                 feber, kulderyst → vægttab → sekundære infekt. → død         Biopsi
                             infantum
                                                             Blodtransfusion fagocyteres                                                                     Serologi
          Flagellater
                 Leishmania
                             major, aethiopica,                                                                      - Kutan (tropesår). erytematøse noduli omkring inokulations-stedet.  Serologi          Amphotericin B
                             tropica, mexicana,                                                                      Centralt sår, voldformet rand. Ofte selvlimiterende.                       (mukokutan)
                             braziliensis                                                                         -Mukokutan (L. braziliensis= sydamerika). Spredning → død
                                        1 flagel    Vestafrika.         Tsetsefluen   Deling i blod → CNS                   Blod + væv     Vestafrikansk sovesyge: (langsom - år)                Blod, lymfeknude,      Pentamidin
                                                Mennesker                                                        Knude ved stiksted (chancer), feber (hver 14. dag), hovedpine,    CSV, knoglemarv       Suramin
                             brucei gambiense
                                                                                                            kvalme, muskel- og ledsmerter, udslæt, lymfeknudesvulst                      CNS: arsenik
                                                                                                            CNS: træthed, kramper, hovedpine, koma → død
                 Trypanosoma
                                                Østafrika                                                        Østafrikansk sovesyge: (aggressiv - dør af sepsis)                        Suramin
                 (sovesyge)        brucei rhodiense
                                                Mennesker + dyr                                                     Mere akut forløb end vestafrikansk. Ingen lymfeknudeaffektion.
                                                Sydamerika.         Tæger      Tæger → kløe → parasit ind → penetrerer væv →               Amerikansk trypanosomiasis: Hård, varm, rød hævelse (chagom) → Serologisk             Nifurtimox        Bedre
                             cruzi                Mennesker + dyr                amastigoter → vokser i muskler                       Voksne: Kronisk (hjertearytmier/megacardium)                           Benznidazol       boligforhold
                                                                                                            Børn: Akut (feber, lymfeknudesvulst, ødemer, forstørret lever)
                                                                                                            Ofte asymptomatisk til år) diarré, madlede og mavekramper.
          Microspora
                                                                                                   Intracellulært i  Langvarig (måneder
                                                                                                   tarmepithel    Specielt AIDS patienter.
                 Enterocytozoon bieneusi


                                        Op til 10 m  Østersøen (÷DK),             Æg klækkes i vand → vandloppe → modnes → fisk
                                                              Inficeret fisk                              Tyndtarm      Evt. perniciøs anæmi, som regel asymptomatisk               Fæces (æg)       Praziquantel       Undgå rå fisk
                 Diphyllobothrium latum (fiskebændelorm)
                                                Amerika, centraleuropa          → mennesker                                                                                   Niclosamid
                             saginata       Op til 10 m  Hele verden, dog sjælden i  Menneskfæces Cyste i ko → indtages (menneske) → klækkes i GI-      Tarm        Som regel asymptomatisk. Opdages ved proglottider i afføring        Fæces (proglottider)  Praziquantel       Undgå råt
                             (oksebændelorm)           DK              → kvæg    kanal → fæces → ko                                                                                Niclosamid        oksekød
                                        Op til 7 m   Sydamerika, Asien (÷DK)   Svin     Autoinfektion → fækaloral → cyster klækkes         Diverse      Sygdom: Trænger gennem tarm og slår sig ned i forsk. væv (ofte       Fæces (proglottider)  Praziquantel       Undgå råt
          Bændelorm
                 Taenia
                             solium                                                                            subkutant, øjne, CNS og tværstribet muskulatur).                         Niclosamid        svinekød
                             (svinebændelorm)                                                                       Komplikationer: Døde larver (ikke voksne) → lymfocytter → fibrose →
                                                                                                            CNS= epillepsi, personlighed, hydrocephalus, hjerte= arrytmier
                                        3-6 mm     Fåre- og           Inficeret  Hund → æg → fæces → får → lever (kæmpecyster)        Lever, lunge,   Endogen knopskydning (unilokulær hydatide), langsom vækst (op til     Radiologi       Kirugi          Ormebeh. af
                             granulosus
                                                kvægopdrætnigsområder    fårekød   → slagtning → hund                     peritoneum     15 L i cyste). Forkalker evt.                                   Alternativt azoler    hunde
                 Echinococcus                  1-4 cm     Nordamerika. Asien,     Rævefæces →                               Lever       Eksogen knopskydning (multilokulær hydatide), brister nemt →        Radiologi       Kirugi
                             multilocularis            Centraleuropa        skovbær etc.                                        disseminering. Langsom, men invasiv vækst. Minder om cancer.                   Alternativt azoler
                                                                                                            Smerter, icterus, ascites. Evt. metastasering til CNS.
                                                Afrika, Mellemøsten,     Ferskvands-   Snegl → vand → menneske → blod → fæces/urin → Tarmvener          Intestinal: Blødninger og dermatitits omkring penetrationssted.      Fæces (æg)       Praziquantel       Undgå
                             mansoni               Sydamerika          snegl      snegl.                                   Evt. → urticaria, feber, diarré, opkastning, mavesmerter.                                 badning i
                                                                       Evt. via portasystemet til leveren og derfra modstrøm           Variable symptomer (fra svære symptomer og død til asymptomatisk)                             ferskvands-
                     Schistosoma
                 Blod                             Sydøstasien                  via vener.                                 Oriental: Specielt lever(alvorlig), CNS og evt. lungeaffektion. Voldsom                          søer
                     (Bilharziose)  japonicum
                                                                       Pseudotuberkel kan dannes omkring æg, evt. →                diarré.
                                                Afrika, Mellemøsten              forkalkning.                     Blærevener      Vesikal: Mildere forløb. Hæmaturi, dysuri. Facilitering af HIV? Cancer?  Urin (æg) + fæces
                             haematobium
                     Fasciolopsis  buski                Asien                                                 Tarmlumen     Diarré, abdominalsmerter                          Fæces (æg)       Praziquantel
          Ikter
                     Heterophyes   heterophyes
                 Tarm
                     Metagonimus   yokogawa
                     Echinostoma   flere slags
Orme = Helminter
                                                Hele verden                                              Lever       Højresidige abdominalsmerter, diarré, forstørret lever og milt, icterus.  Fæces (æg)       Praziquantel
                     Clonorchis   sinensis
                                                (÷Nordamerika)                                                      Evt. infekteion af galdegange.
                 Lever
                     Opistorchis   viverrini, felineus                                                                      Evt. subklinisk
                     Fasciola    hepatica, gigantica
                                                Skaldyr i troperne                                          Lunger       Kronisk hoste med blodigt ekspektorat. Evt. brystsmerter og        Fæces (æg) +      Praziquantel
                 Lunge Paragonimus 8 slags
                                                                                                            nattesved.                                 ekspektorat
Orme = Helminter
Tp. Gr. Navn                                   Morfologi  Forekomst          Smitte      Livscyklus/patogenense                Lokalisation  Sygdom og symptomer                            Diagnose         Behandling       Profylakse
                       Enterobius vermicularis             Hyppigt i DK        Fækooralt     Infektive æg lægges om natten omkring rectum     Nedre tarmkanal Natlig analkløe → søvnforstyrrelser                    Anus podning (æg)     Mebendazol       Hygiejne +
                       (børneorm)                                                                                                                                           beh. familie
                    Entamoeba histiolytica
                       Trichuris trichuria (piskeorm)          Hyppigtst i troperne    Fækooralt                                Nedre tarmkanal Asymptomatisk, evt. mavesmerter, opkastning, diarré            Fæces (æg)        Mebendazol       Hygiejne
                                         "Regnorm"  Hyppigt, spec. Afrika    Fækooralt     Føde → tarm (1.stadie larve) → blod → lunger (3.   Tarm, luftveje Evt. asymptomatisk. Leverabsces, obstruerede galdegange,         Fæces (æg). Evt.     Mebendazol       Hygiejne
                        Ascaris lumbriocodes (spoleorm)
                                                                      stadie larve) → luftveje → tarm → fæces.               pneumoni (feber, hoste, lungeinfiltrat). "klumper" sig (ex. tarm)     synlig! (opkast etc.)
                    Intes-                   1 cm    Europa, Nordafrika,     Gennem intakt   Hud → blod → lunger → luftveje → tarm → fæces.    Tarm, luftveje Kløe ved penetrationssted.                        Fæces (æg og orm)     Mebendazol       Hygiejne,
                        Ancylostoma duodenale (hageorm)
                    tinale                         Centralasien        hud                                           Evt. mavesmerter og steatoré.                                               massebeh.
                                               Amerika, Subsahara,                                                 Evt. anæmi
                        Necator americanus (hageorm)
                                               Sydøstasien
                                         2 mm                           Hud → blod → lunger → luftveje → tarm → fæces.    Tarm, luftveje  Evt. asymptomatisk, evt. diarré, mavesmerter, kvalme, vægttab,     Fæces (larver)      Thiabendazol
                        Strongyloides sterocoralis
                                                                                                          slangelignende vandrende udslet (larva currens). Evt. pneumonitis.
           Rundorm
                                         2 mm    Europa, USA         Kød        Udvikles i tarmepithel → lymfe → blod →        Skelet-      Trikinen. Evt. asymptomatisk, evt. mavesymptomer, hududslet,      Muskelbiopsi, røntgen Mebendazol         Koge/fryse
                        Trichinella spiralis
                                                                      skeletmuskulatur → cyster → forkalkning        muskulatur    lungesymptomer, muskelsmerter, springende feber, arytmier (død)                             råt kød
                                               Meget udbredt i troperne  Myg        Myg → blod → lymfe (lever op til 20 år!) → blod (om  Lymfeknuder    Mikrofilarier → Lymfatisk filariasis (obstruktion af lymfekar). Evt.  Kliniske billede     DEC, Ivermectin,    Massebeh.
                        Wucheria bancrofti
                                                                      natten)                                 asymptomatisk, evt. feber, lymfeknudesvulst, hævede ekstremiteter.   (ofte ÷ serologi)     måske Albendazol
                        (lymafisk filariasis)
                        Brugia      timori, malayi        Spec. Asien
                    Ikke                          Afrika, Sydamerika     Myg                                   Subkutant     Evt. asymptomatisk. Onchcoceriasis =                  Hudsnip (mikrofilarier) DEC, Ivermectin
                    intes-  Onchocera volvulus                                                                         -Dermatitis (pga. kløe)
                    tinale                                                                                    -Øjenlæsioner (pga.immunologisk reaktion), evt. → blindhed
                                               Afrika           Fluer                                  Subkutant     Hårde hævelser ved ankler og håndled.                  Visuelt (orm under   DEC, Ivermectin,
                        Loa loa (afrikansk øjenorm)
                                                                                                                                              dermis ell. conjuctiva)Mebendazol
Protozoer
                        Dracunculus mediensis             Vestafrika, Mellemøsten, Vandlopper                                 Subkutant     Kløe, smerter, vabel. Fødder og ben. Evt. forkalking          Visuelt        Langsom        Filtrere/koge
                        (guineaorm)                  Indien, Pakistan                                                                                                   udtrækning af orm vand
                                         3 mm    Kaserner, fængsler, skoler Tæt kontakt,    Æg klækkes i hårrødder ell. tøjfibre (2 uger) →    Hovedbund     Pediculosis. Lille rødlig, kløende papel.                Anamnese, lokalisation (0,5 cm/dag)
                                                                                                                                                          Shampoo (Lindan) Massebeh.
                        Hovedlus
                                                             sengebetræk    nymfer (2-3 uger) → kønsmodne. Suger blod                OBS! reinfektion ved hudkløe                      af kløen, tættekam.  virker på lus, derfor
                    Lus =  Fladlus              1 mm                  Samleje                                 Pubeshår                                                     rebeh. efter en uge
                    vek-                    2 mm    Kolde områder                                            Undertøj     Phthiriasis. Lille rødlig, kløende papel. Vektor (via smårifter) for:             Pudder (Klofenotan)
                    torer                                                                                    -Borrelia recurrentis = tilbagefaldsfeber
                        Kropslus
                                                                                                          -Rickettsia prowazeki = plettyfus
                                                                                                          -Rickettsia quintana = skyttegravsfeber
                                               Mennesker, hunde, katte            Æg (sprækker og revner): 2-12 dg → larver: 8-80 dg           Pulicitas: kløende papel. Vektor for:                  Loppestik         DDT, Malathion,    Imprægnering
                                                                      → puppe: 14-21 dg → udvokset                      -Yersina pesits = pest                                      Rotenon, Pyrethrin   af tøj og
                        Pulex irritans (menneskeloppen)
                    Lopper                                                                                    -Rickettsia typhi = musetyfus                                              linned
                    = vek-                                                                                    -Forskellige bændelorm
                    torer                         Mellemamerika, Afrika,   Sprækker i                                        Kløe, kradsning (8-12 dg) → uddrivning af æg → til slut dør loppen,                Forsigtig udgravning
           Insekter
                        Tunga penetrans                Indien. Støvet jord.    fodsålen, negle                                      såret bliver evt. inficeret.                                   af loppen

                                                                                                                                                                       38 C
Leddyr/ Artropoder
                        Cimex lectularius (væggelus)   Flade    Hele verden. Husrevner            Blodsugende om natten                          Hård, hvid vabel med rød blodpunkt.
                    Tæger
                        Triatoma infestans        Ovoid    Sydamerika. Husrevner             Fæces ved mucokutane overgange → kradsning               Vektor for T.cruzi                                                    Insekticider
                        Anopheles                   Hele verden         Stik                                  Vandområder    Plasmodier, Wuchereria bancrofti, Brugeri timori, flavi- og arbovirus                          Undgå stik,
                        Aedes                     Hele verden                                                      Brugia malayi, Wucheria bancrofti, flavi- og arbovirus                                  dræning af
                    Myg
                        Culex                                                                                Wuchereria bancrofti, flavi- og arbovirus                                        vådområder
                        Mansonia                                                                              Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, arbovirus
                        Psychodidae Phlebotomus      Stærkt   Asien, Afrika, Australien  Stik       Natteaktiv                               Leishmania, andre sjældnere virus
                        (sandfluer)  Lutzomyia     behårede  Amerika
                        Culicoides            0,5 cm   Hele verden         Bid        Angriber i store skarer, meget høj bidrate              Smertefuldt bid, vektor for filarier
                    Fluer  Chrysops             6 cm                  Bid                                           Smertefuldt bid, vektor for Loa loa
                        Glossina (tsetse fluen)      1 cm    Afrika           Stik                                          Trypanosoma
                        Simulium             0,5 cm   Afrika, Sydamerika     Stik                                          Ochocera volvulus
                        Musca Domestica (alm. husflue)  1 cm                  Fæces                                          Overfører f.eks. tyfus, kolera, salmonella, dysenteri, amøbiasis, pest.
                        Ixodes              Skjold   Europa inkl. DK                Blodsugning varer 1-2 uger.                      Borrelia recurrentis, centraleuropæisk encephalitis
                    Flåter
                        Ornithodorus           Bløde    Afrika, Spanien.               Blodsugning varer få minutter.            Udendørs revner Forskellige Borrelia arter
           Flåter og mider
                        Sarcoptes scabei (fnatmider)
                                                             Tæt kontakt,   Æg → nymfer → inflammatiom i hud → kløe        Stratum corneum Fnat: rødlige let eleverede gange i huden → vesikler, papler → intens Klinik + fund af mide     Hexicid (sæbe)
                                                             sex                                           kløe                                  for enden af gang
                        Demodex (follikelmide)                                                              Hårsække    Tørt erythem, granulomatøs acne (evt. asymptomatisk)          Direkte påvisning!     Desinfektion
                    Mider
                                               Våd jord.                                              Hud       Rickettsia (visse arter) = scrub typhus                                          Imprægnering
                        Trombiculidae
                                                                                                                                                                       af tøj
                        Dermatophagoides (husstøvmide)        Husstøv           Miden + fæces                              Gulve, sengetøj  Hos allergikere: astma, dermatitis                                Insekticid       Rengøring
Genom   Kappe   Familie     Subfamilie      Slægt        Type          Smitteveje                          Patogenese & replikation                             Sygdom og symptomer                  Komplikationer              Diagnostik              Behandling                Profylakse                 Andet
                                                                                                                 Akut herpetisk gingivo stomatitis:
                                                                                                                                                                    Dyrkning
                                                                                                                 Subklinisk el feber, gullig ulceration samt rødme
                                                                                                                 Herpes labialis:
                                                                                                                                                                    Klinisk
                                                                                                                 Sår omkring mund med svie og kløe
                                                                                                                 Herpes genitalis:
                                                                                                                                                                    Dyrkning
                                                                                                                 Sår i genitalregion med smerter
                                                                 Primær infektion typisk oral (herpetisk gingivo stomatitis), ofte subklinisk eller uspecifik.  Herpes neonatorum:
                                     HSV-1&2                        Produktiv infektion i epitelceller.                               Generaliseret HSV samt gen. påvirkning. OBS! Ikke altid                       Dyrkning,PCR
                                               Spyt, genitale sekreter, direkte
                           Simplexvirus    1 (80 %)                        Latent infektion i sensoriske ganglier.                             hudlæsioner                                                                Aciclovir (Ganciclovir, foscarnet)   Ingen vaccine
                                               & indirekte kontakt
                                     2 (20-30 %)                      Reaktivering til innervationsområde → ny produktiv infektion                   Herpes encephalitis:
                                                                 Replikation i kerne                                       Feber, bevidsthedssvækkelse, hallucinationer. Voskne =                        PCR,ELISA
                  a-herpesvirinae
                                                                                                                 reaktivering
                                                                                                                 Herpes meningitis:
                                                                                                                                                                    PCR
                                                                                                                 Aseptisk meningit
                                                                                                                 Eczema herpeticum.
                                                                                                                 Conjunctivitis og keratitis.
                                                                                                                                                                    PCR
                                                                                                                 OBS! Blindhed
                                               Dråbeinfektion & kontakt med                                                    Varicella (skoldkopper):
          Herpesviridae                                                Luftvejsinfetion → systemisk spredning til hud.     Produktiv infektion i epitelceller.                                     Herpes zoster, Varicella                                             Vaccination (fx leukæmi børn), ZIG til
                                               vesikelmateriale. Inkubation 10-                                                  Generaliseret exanthem typisk lokaliseret til truncus. Ofte                     Klinisk, PCR, ELISA         Ingen. (svære tilfælde: aciclovir)
                                                                Latens i sensoriske ganglier.                                                                    pneumoni, varicella encephalit                                          nyfødte hvor mor har varicella
                           Varicellovirus   VZV         20 dg                                                                vesikulært exanthem.
                                                                Reaktivering = herpes zoster
                                                                                                                 Herpes Zoster:                          Posthepetisk neuralgi, zoster
                                                                Replikation i kerne                                                                                           Klinisk, PCR, ELISA         Valaciclovir, famiciclovir
                                                                                                                 Unilateralt exanthem til 1-3 dermatomer             keratitis, VZV-pneumoni
                                                                                                                 CMV-mononucleose:                                          Antigendetektion el. urindyrkning.
DS DNA    +                                        Spyt og andre kropssekreter.    Sjældent kliniske symptomer.
                                                                                                                 Langvarig feber og gen. lymfadenopati              Hyppigste infektion efter      AIDS: tomato-cheese i retina.                        Ganciclovir ved organ- og
                           Cytomegalovirus   CMV         Blodtransfusion og         Produktiv infektion i epitelceller (spytkirtler)  Latent infektion i knoglemarv samt lymfoidt                                                                      Ganciclovir, foscarnet
                                                                                                                 Organtransplanterede:                      transplantation (exo- el endogen)  Manglende serologi hos                            knoglemarvstransplantation
                                               organtransplantation        væv. Replikation i kerne
                  b-herpesvirinae                                                                                        Pneumoni, feber, leukopeni                                      immunsupprimerede.
                                                                 Primær infektion i 1. -4. leveår → evt. feberkramper. Latent i T-celler.             Mononucleoselignende billede.                                    IgM = akut infekton
                                     HHV-6
                           Roseolovirus                                Replikation i kerne                                       Immunsupprimerede: pneumoni                                     IgG persisterende
                                     HHV-7                         Latent i lymfocytter. Replikation i kerne                            Pityriasis rosea.
                                                                                                                Infektiøs mononucleose:                                        Antisoffer: IgM (primr infektion),
                                                                 Asymptomatisk primær infektion i de første leveår. Reinfektion → kyssesyge
                           Lymphocryptoviru                                                                             Feber, tonsillopharyngit, lymfadenopati, påvirket                           IgG persisterer, EBNA = pt. har   Ingen
                                    EBV          Spyt & svælgsekret         Produktiv infektion i oropharyngeale epitelceller. Non-produktiv infektion i B-celler.(latens)
                           s                                                                                     almentilstand. Forstørret milt og lymfeknuder. OBS! Miltruptur                     været smittet
                  g-herpesvirinae                                        Replikation i kerne
                                                                                                                Associeret med: Burkits lymfom og B-celle-lymfom.
                                                                 Primær infektion → latent i B-, dendritceller
                           Rhadinovirus    HHV-8        Seksuel smitte, samt mor-barn                                                   Associeret med Karposi sarkom.
                                                                 Replikation i kerne
                                                                                                                Variola (skoldkopper):
                                     Variolavirus                                                                     Vesikler & pustler på hud- og slimhinder samt systemisk    Høj dødelighed                                                    Koppevaccine               Udryddet siden 1980
                                                                                                                viræmi
                           Orthopoxvirus
                                     Abepoxvirus                                                                      Variolalignende.                                                                                  Koppevaccine               Kun i Afrika
                  Chordopoxvirina            Kokoppevirus                                                                     Lokale hudinfektioner                                                                                                    Anledning til vaccine
           Poxvirus
                  e                   Vacciniavirus                                                                                                                                                                                   Anvendes til vaccination
                           Parapoxvirus    Orf                                                                           Granulomatøse læsioner på hud                                                                                               Fra får
                                     Mollusculum
                                              Tæt kontakt og seksuelt                                                        Multiple vandklare papler indh eosinofile inklusionslegemer                     Biopsi
                                     contagiosum (MC)
                                                                 Primærinfektionens symptomer kendes ikke.                            Progeressiv multifokal leukoencephalopati:
                           JC-virus
                  Polyomavirus                                         Latent i lymfoide væv.                                      Demyeliniserende sygdom i CNS → død                                 PCR af spinalvæske og urin
                           BK-virus                                  Reaktivering kun ved svær immundefekt fx AIDS                          Hæmorrhagisk cystitis.
          Papoviridae                      1,2,3,7,10                       Infekt i basalcellerne i dermis → tidl antigener Kapsidprot (sene antigener) påvises i      Vorter.                                               PCR samt DNA hybridisering                                              Meget hårdfør virus
                                     6.11                          superficielle lag.                                        Papillomer.
                  Papillomavirus   Papillomavirus                                                                                                                                                    Ingen antiviral behandling       Vaccine mod 16 & 18 under udvikling
                                     6.11                          Virus udskilles fra epidermale celler.                              Kondylomer.
                                     16.18                         Replikation er koblet til celledifferentiering                          Cervix cancer.
DS DNA    -
                                                                                                                 Tonsilitis.
                                     Adenovirus 3+7                                                                     Pharyngitis med conjunctivitis.
                                     Adenovirus 7                      Adenovirus binder til integriner på cellens overflade. Virus optages i endosom hvor det     Pneumonier.                                                                Antiviral behandling normalt ikke
                           Humane                                                                                                                    Hos immunkompromitterede →
          Adenovirus   Mastadenovirus                                        virale genom frigives fra og transporteres til kerne. Replikation i luftvejs- og tarmepitel, men                                                   ELISA, dyrkning, PCR         indiceret, men ved svær infektion hos
                           adenovirus     Adenovirus 40+41                                                                    Gastroenteritis                         pneumoni og hepatitis
                                                                 kan findes latent i lymfoidt væv. Replikationscyklus varer 30 timer.                                                                                    barn er ribavirin forsøgt
                                                                                                                 Generaliseret adenoviral sygdom:
                                                                                                                 Hos nyfødte → leverpåvirkning og alvorlige pneumonier
                                               Luftvejssekreter.         Benytter P-antigen som receptor                                 Erythema infectiosum/lussingesyge: Udslæt på kinder, feber,
                           Erythrovirus    Parvovirus B19
                                               Inkubation 1-2 uger        Replikation i knoglemarv                                     muskelsmerter.
SS DNA    -   Parvoviridae  Parvovirinae
                                     Adeno associeret
                           Dependovirus
                                     virus
                                                                                                                                                  Føtale misdannelser hvis mor får
                                                                                                                                                  sygdom under graviditet.
                                               Inficeret luftvejssekret                                                      Røde hunde:                           congenitte rubellasyndrom:
          Togaviridae   Rubivirus     Rubellavirus                                                                                                                                   ELISA                Ingen antiviral behandling       MFR-vaccine (levende svækket)
                                               Inkubation 14-16 dage                                                        Akut: udslæt - let til rødt konfluerende exanthem        katerakt, hjertemisdannelser,
                                                                                                                                                  døvhed, mikroencephali, mental
                                                                                                                                                  retardering, hepatomegali
                                                                                                                 Gul feber:
                                                                                                                 Influenzalignende symptomer i 3-4 døgn. Herefter bliver man                                                                                Forekommer i Sydamerika og Afrika. ÷ i
                           Gul feber-virus                              Replikation i cytoplasma                                                                                       Antistoffer             Ingen specifik behandling        Vaccine
                                                                                                                 enten rask ellers optræder der lever- og nyreinsufficiens samt                                                                               Asien
                                                                                                                 hæmorrhagisk diathese
                                                                 1. Ved første infektion dannes ikke-neutraliserende antistoffer → øget stimulus af cellulære
                                                                                                               Denguefeber:                             Hæmorrhagisk denguefeber ses
                                                                 immunrespons → øget cytokinfrigørelse → shock og koagulationsforstyrrelser
                           Denguevirus                                                                               Influenzalignende symptomer med høj feber og             ved flergangssmitte med       PCR eller antistoffer (efter 5-7 dg) Ingen                  Ingen vaccine              Findes i troperne i myg
                                                                 2. Variation af virusproteiner
                                               Mygoverførte                                                          muskelsmerter. Udslæt på truncus og ekstremiteter          forskellige typer
                                                                 3. Kombination af begge
       +
                           Japansk                                                                                   Japansk encephalitis:
                                                                                                                                                                    Antistoffer             Ingen specifik behandling        Vaccine                 I Asien
                           encephaliytvirus                                                                              Få får symptomre 10-35 % fatal encephalitis
                  Flavivirus
          Flaviviridae                                                                                                                                                                                                               I store dele af verden transporteres med
                           West Nile-virus                                                                               Encephalitis:                                                               Ingen specifik behandling        Ingen vaccine
                                                                                                                                                                                                                               trækfugle
                           St. Louis-
                           encephalitvirus
                           Central europæisk                                                                              Tick borne encephalititis (TBE):
SS RNA +
                           encephalitvirus                                                                               Symptomer på encephalitis
                                               Flåtoverførte                                                                                                                                                                         Findes i skovene i Alperne, Østeuropa,
                           Russian Spring-                                                                                                                                 Antistoffer             Ingen specifik behandling        Vaccine
                                               Ixodes ricinus                                                                                                                                                                         Rusland, Sverige, Norge og Bornholm
                           summer                                                                                                                    Højere mortalitet end øvrige
                           encephalitisvirus
                           Louping ill
                  Hepacivirus    Hepatitic C-virus                             Se nedenfor
                                                                                                                 Poliomyelitis:
                                                                                                                                                                                                          Poliovaccine: inaktiv (parenteral) el
                           Poliovirus     Poliovirus                                                                       Slap parese af denerverede muskulatur. OBS!
                                                                                                                                                                                                          levende svækket (p.o.)
                                                                                                                 respirationsinsufficiens
                                                                 Primærinfektion i luftvejsepitel.                                Aseptisk meningitis :
                                     Echovirus                                                                                                        Få inficerede får kliniske
                                               Kontakt: mund-mund, fæko-     Virus passerer ventriklen uskadt og inficere tarmepitel samt peyerske plaques.          Pleocytose, ↓celletal i spinalvæske, feber og hovedpine                                          Ingen, men immunoglobulin kan have
                  Enterovirus (EV)                                                                                                                        symptomer og færre alvorlige    Dyrkning, PCR
                                               oralt               Evt viræmisk fase →virusrepli i flere organer fx CNS eller myocardiet              Aseptisk meningitis.                                                           effekt
                                                                                                                                                  sympt.                                                                          Inaktiveres ved 50°C
                           Non-poliovirus   Coxsackie A-&B                     Replikation i luftvejsepitel                                   Herpangia: gullige læsioner omgivet af rød krans i mundhule,                                                           Ingen vaccine
                                     virus                                                                          samt feber   Bornholmsk syge: myositis i
       -   Picornavirus
                                                                                                                 intercostalmuskulatur
                                     Enterovirus 68-71
                                               Indirekte kontakt: Næse hånd    Cytokiner og vasoaktive peptider menes at være impliceret.
                  Rhinovirus                                                                                           Forkølelse.                                             Dyrkning
                                               Aerosol              Repliceres IKKE i tarmepitel da den inakt i ventriklen. Replikation i næseslimhinde.
                  Hepatovirus    Hepatitis A                                                                                 Smitsom hepatitis.                                                                                                     Resistent
                                                                                                                 Aseptisk meningitis:
                  Echo-like-virus                                                                                                                                                                                                      Tidl del af EV-gruppe
                                                                                                                 Pleocytose, ↓celletal i spinalvæske, feber og hovedpine
                  Aichivirus                                                                                           Gastroenteritis.
 Genom    Kappe   Familie     Subfamilie       Slægt        Type           Smitteveje                       Patogenese & replikation                               Sygdom og symptomer                  Komplikationer             Diagnostik              Behandling                 Profylakse                    Andet
                                                                     Indeholder gen som kan aktivere immunsystemet og stimulerer til dannelse af IL-2, IL-      T-celleleukæmi og spastisk parese:                                  Antistoffer mod HIV via ELISA    Kemoterapi
                             HTLV-1                                                                                                                                                                                                      Findes i Caribien, Japan og Sydamerika
                                                   Seksuel kontakt, parenteral     receptor og protooncogener                                    3-5 % udvikler klinisk sygdom                                     som hvis positivt konfirmeres ved  Prognose: dårlig
                    Oncoviridae
                                                   inokulation, perinatalt                                                                                                          Western blotting.                                                     Findes hos nordamerikanske indianere og
                             HTLV-2                                                                                     Ingen sygdom.
                                                                                                                                                                        PCR anvendes til at følge CD4-                                               hos stofmisbrugere
                                                                     Overfladeprot gp120 binder til celler med CD4-receptor.                     Præ-AIDS → AIDS:                         AIDS-definerede                             Kombinationsbehandling: (3-4       Sikker sex
SS RNA +
         +   Retroviridae                                                   Virus uncoates i cytoplasma, RNA → cDNA via revers transkriptase → DS DNA.            Inkubationsfase: 2-4 uger enten asymptomatisk eller        opportunistiske infektioner:    Antistoffer mod HIV via ELISA    præparater)            1.  Screening af bloddonorblod Inge
 (via RT)
                                        M                             Primær infektion for at det virale DNA integreres i værtscellenssubklinisk eller uspecifik.
                                                                     Integrase sørger typisk oral (herpetisk gingivo stomatitis), ofte genom.             influenzalignende symptomer.                   candida oesophagitis,        som hvis positivt konfirmeres ved  Nukleosid revers transkriptase-     vaccine            Profylakse
                             HIV-1        HSV-1&2        Seksuel kontakt, parenteral                                                                                                                                                                      Udbredt i hele verden
                    Lentivirus                          Spyt, genitale sekreter, direkte
                                                                     Produktiv af integrerede virale genom → transkription af det virale DNA → mRNA og viralt
                                                                     Aktivering infektion i epitelceller.                               Derefter følger symptomfri periode på år.             pneumocystisk carinii pneumoni,   Western blotting.          hæmmere                 ved udsættelse: Stikuheld 0,3 %
                             Simplexvirus     1 (80 %)       inokulation, perinatalt       Latent infektion i sensoriske ganglier.                                                                                                  Aciclovir (Ganciclovir, foscarnet)    Ingen vaccine
                                                   & indirekte kontakt         RNA → virale proteiner.                                Virus   Symptom er fald i CD4-positive celler.              cerebral toksoplasmose, atypisk   PCR anvendes til at følge CD4-   2. Non-nukleosid revers transkriptase-  Profylaktisk antiviral behandling med tre
                                        O (20-30 %)
                                        2                             Reaktivering til innervationsområde → ny produktiv infektion
                                                                     forlader cellen vha budding → kapsel med inkorporering af gp120 og gp41. Virusproteiner                                      mykobakteriose, HIV-encepalitis,  tallet               hæmmere                 antivirale stoffer.
                    a-herpesvirinae  HIV-2                                     Replikation i protease før viruspartikel er infektiøs
                                                                     modnes vha kerne                                                                          CMV-retinitis, Karposis sarkom,                     3. Proteasehæmmere            Kejsersnit samt antivirale midler før og   Fortrinsvis i Vestafrika
                                                                                                                    Influenza:
                                                                     HA er ansvarlig for fusion mellem virus og cellemenbran sker vha protaeser i
                                                                                                                    Kulderystelser, temperaturstigning og muskelsmerter.                                                                                        Antigenshift → pandemier
                    Influenzavirus A  Influenzavirus A                                luftvejssekreter. Viruspartiklen optages i en IC vesikel med pH 5-6 → HA bliver i stand til at                                   Efterfølgende bakteriel pneumoni,                    Amantadin, rimantidin og zanamivir    Inaktive influenzavaccine for type A og B .
                                                   Dråbeinfektion, kontaktsmitte                                                   Ofte ledsaget af symptomer fra øvre luftveje: rhinitis,                        ELISA                                                            Antigendrift → epidemier
           Orthomyxovirus                                                   penetrere vesikelmembranen → virus nucleokapsid transp til cytoplasma.                                               sinuitis eller otitis media (børn)                                        Bedst beskyttelse hos unge
                                                   Inkubation 2-3 dage                                                        conjunctivitis el angina. Hoste
                                                                     Virusgenomet (-RNA) → mRNA (+RNA) → viralt protein.                                                        Alvorlig for immunkomprimitterede
                    Influenzavirus B  Influenzavirus B                                                                                                                                                     Zanamivir                                       Antigenshift + antigendrift
                                                                     Ny viruskappe dannes ved afkapsling. NA sørger for at virus frigøres fra mucus
                    Influenzavirus C  Influenzavirus C                                                                               Kun øvre luftvejsinfektioner                                                                                                    Antigendrift
           Herpesviridae                                                   Binding til værtscelle via NH-protein.
                                        Parainfluenzaviru                     Fusion af cytoplasmamembran og viruskappe via F-protein                    Pseudocroup (falsk kighoste):                                                                                                   NH har både neuraminidase og
                             Paramyxovirus                                                                                                                                                       Ribavarin (inhalation)
                                        s (PIV)                          Replikation i cytoplasma.                                   Øvre og nedre luftvejsinfektioner.                                                                                                 hæmagglutinin aktivitet
                                                                     Virus samles og frigøres ved afsnøring
                                                                                                                    Mæslinger:
                                                                     Har ikke neuraminidase på overfladen.
 DS DNA     +                                                                                                           Inkubationsfasen: ingen symptomer
                                                                     Proteiner: F-protein og hæmagglutinin
                                                   Dråbeinfektion kontakt med                                                     Katarrhalske stadium: gradvi temp.stigning, hoste,         Otitis media, bakteriel pneumoni,
                                                                     Cellulær receptor: CD46 og moesin                                                                                   Antisoffer målt i nasopharyngealt  A-vitamin                Immunglobulin kan svække sygdommen
                             Morbilivirus     Morbilivirus (MV)   luftvejssekret                                                           conjunctivitis. kopliske pletter (højrøde pletter med hvidligt el  bakteriel meningitis og diarré.
                                                                     Efter cellepenetration dannes intranukleære inklusionslegemer. Initiel replikation i                                                          sekret eller urin          Ingen antiviral behandling        MFR-vaccine (levende svækket)
                    Paramyxovirinae                        Inkubation 10 dage                                                         blåligt centrum) ud for 2. molar.                  Encephalitis
                                                                     luftvejsepitel, spredes til blodet (primær viræmi) og inficerer lymfoidt væv.
                                                                                                                    Exanthematøse stadium (3-4 dage efter pletter): Exanthem
           Paramyxovirus                                                   Sekundær replikation i lymfoide væv → sekundær viræmisk fase
                                                                                                                    først i ansigt senere på hele kroppen
                                                                                                                                                      Optræder sygdom efter pubertet
                                                                                                                     Fåresyge:                             ses hos 25 % epididymo-orchitis
                                                   Dråbeinfektion
                             Rubuloviris     Parotitisvirus (PV)                                                                    30 % asymptomatisk                        → sterilitet            IgM-antistoffer           Ingen behandling             MFR-vaccine (levende svækket)
                                                   Inkubation 18 dage
                                                                                                                     Hævelse af gl. parotis, feber                   Desuden mild aseptisk meningitis
                                                                                                                                                      til alvorlig viral encephalitis
                                                                     Binding til værtscelle via G-protein.
                                        Resp syncytial                                                                       Øvre og nedre luftvejsinfektioner især hos nyfødte - ca. 18                                                                                   G har både neuraminidase og
                    Pneumovirinae   Pneumovirus                                  Fusion af cytoplasmamembran og viruskappe via F-protein                                                                                          Ribavarin som inhalation
                                        virus (RSV)                                                                        mdr gamle:                                                                                                            hæmagglutinin aktivitet
                                                                     Replikation i cytoplasma. Virus samles og frigøres ved afsnøring
                                                                                                                     Hundegalskab:
                                                                     G-protein på kappen binder til den cellulære receptor og indeholder neutraliserende
                                                   Bidsår fra flagermus, ræve                                                      Feber, paræstesier og smerter ved bidsår.
SS RNA      +                                                            epitoper. Replikation i cytoplasma                                                                                                     Immunoglobulin
            Rhabdovirus   Lyssavirus     Rabiesvirus                Inkubation 2 dage til 19 år                                                     80% hallucinationer, bizar opførsel og ANS-symptomer                         Antistoffer                                 Vaccine
                                                                     Virus inficerer de sensoriske nerver og transporteres til CNS, hvor virusreplikation finder                                                                        Rabiesvaccination dag 0,3,7,14 og 28
                                                   (30-90 dage)                                                             20% slap parese.
                                                                     sted
                                                                                                                     Ender i koma og død
                             Rift Valley-virus                                                                                Rift Valley Fever.
                    Phlebovirus
                             Toscana-virus                                                                                  Aseptisk meningitis med feber.
                             Crimean-Congo
                                                                                                                     Crimean-Congo hæmorrhagisk feber:
                    Nairovirus     hæmorrhagisk
                                                   Myg, stikkende fluer eller flåter                                                  Hæmorrhagisk feber med multiorgansvigt.    Høj mortalitet
                             febervirus (CCHF)
                             Californisk                                                                                   Californisk encepahalitis:
                    Bunyavirus     encepahalitisvirus                                                                               Encephalitis evt. med blivende skader på CNS
            Bunyaviridae            LaCrosse-virus
                                                                                                                                                                                                                                      Forekommer hos mus i Skandinavien
                             Puumulavirus                                                                                  Hæmorrhagisk feber med nyreinsufficiens.
                                                                                                                                                                                                                                      (DK = Svendborg)
                             Seoul-virus
                    Hantavirus     Hantavirus                 Urin eller fæces fra gnavere                                                                                                        Antistoffer                                                        Forekommer i Asien
                             Dobravavirus
                                                                                                                     Hantavirusinfektion ledsaget af svær pneumoni og
                             Sin nombre-virus                                                                                                                                                                                                 Forekommer i Amerika
                                                                                                                     kredsløbskollaps:
                             Lymfocytær
                             choriomeningitis-             Mus og deres ekskrementer                                                      Aseptisk meningitis.
                             virus (LCM)
            Arenaviridae  Arenavirus
                                                   Gnavere og menneske-                                                         Systemisk infektion:
                             Lassafeber                 menneske via luftvejssekreter                                                    Feber, pneumoni, leverpåvirkning, exanthem og neurologiske                                        Ribavirin
                                                   Inkubation 5-16 dg                                                          symptomer (specielt døvhed)
                             Marburg-virus                                                                                  Hæmorrhagisk feber
                                                   Kontakt med ekskreter og blod                                                    Ebola:
            Filoviridae  Filovirus
                             Ebolavirus      4 stk         Kræver isolation                                                           Influenzalignende symptomer efterfulgt af multiorgansvigt og                                       Ingen specifik behandling
                                                   Inkubation 2-21 dg                                                          hæmorrhagisk diatese

Hepatitisvirus
                                                   Fæko-oralt                                                              Hepatitis A:
                                                   Virus udskilles i fæces 1-2 uger                                                   Smerter i leverregion (pga hepatisk ødem), ikterus, mørk urin                                                           Immunoglobulin (post-exposure profylakse) Importeret sygdom ved smitte i udland
SS RNA +     -  Picornaviridae Hepatovirus     Hepatitis A-virus                              Replikation i lever                                                                                            IgM = akut hepatitis
                                                   inden kliniske symptomer                                                       og affarvet fæces                                                                                 HAV-vaccine                Smitsom hepatitis
                                                   Inkubation 2-8 uger                                                         Ekstrahepatiske symptomer: atralgi og udslæt
                                                                                                                                                                        HBeAg; Akut og kronisk infektion
                                                                                                                                                                        HBsAg: virus tilstede
                                                                     HBV binder til overfladereceptor.             Virale genom transporteres til
                                                                                                                                                                        Anti-HBs: immun og ingen                           Begrænsning af nosokomiel smitte.
                                                   Parenteral inokulation,       cellekerne → partialt SS DNA → DS DNA → RNA via RNA polymerase.
 DS DNA                Orthohepadna-                                                                                                                            Levercirrhose → hepatocellulært   infektion             Revrs transkriptasehæmmer (lamivudin)   Vaccine (HBsAg)                P-protein har revers transkriptaseaktivitet
         +  Hepadnaviridae           Hepatitis B-virus             perinatalt og/eller seksuelt    RNA transporteres til cytoplasma → translation til virale proteiner               Hepatitis B.
(cirkulært)              virus                                                                                                                                carcinom              AntiHBe: rekonvalescens og    Aciclovir ogfamiciclovir          Børn af HB mor gives oprenset         Forekommer især i sydøstasien og Afrika
                                                   Inkubation 60-180 dg        RNA transkriberes til SS DNA via P-protein (RT) og siden til partialt DS DNA.
                                                                                                                                                                        kronisk                                   gammaglobulin og vaccine
                                                                     Omkapsles i ER og golgi → udskilles ved vesikulær transport
                                                                                                                                                                        AntiHBc: Akut og kronisk
                                                                                                                                                                        infektion
                                                   Parenteral inokulation,                                                                                                          Antistoffer via ELISA konfirmeres
                                                                                                                                                      Levercirrhose → hepatocellulært                                                                Især i Asien og Afrika   25 % udvikler
SS RNA +     +   Flaviviridae  Hepacivirus    Hepatitis C-virus             perinatalt og/eller seksuelt                                                     Hepatitis C.                                             via Western Blotting       Kombination af interferon og ribavirin   Ingen vaccine
                                                                                                                                                      carcinom                                                                            symptomer
                                                   Inkubation 5-12 uger                                                                                                            PCR som behandlingkontrol
                                                                                                                                                                                                                                      Inficerer kun allerede inficerede med HBV
                                                   Parenteral inokulation,
  RNA         Deltaviridae  Deltavirus     Hepatitis D-virus                                                                                Hepatitis D.                                             Serologisk                                                         Samtidig: Svær hepatitis
                                                   perinatalt og/eller seksuelt
                                                                                                                                                                                                                                      Efter: Foværring af symptomer
                                                                                                                                                                                                                                      Især i Afrika, sydøstasien, mellem- og
SS RNA +     +   Caliciviridae  Calicivirus    Hepatitis E-virus             Fæko-oralt                                                              Hepatitis E.                                             Antistoffer, PCR          Symptomatisk               Ingen vaccine
                                                                                                                                                                                                                                      sydamerika

Virale årsager til gastroenteritis
                                                                                                                     Akut gastroenteritis:
 DS RNA     -   Reoviridae   Rotavirus     Human rotavirus                                                                                                                                    Immunkemisk påvisning        Symptomatisk
                                                                                                                     Diarré, opkast, dehydrering, feber og pharyngitis i 1-3 dage
            Adenovirus   Mastadenovirus                                                                                           Se ovenfor
                             Norovirus;
            Caliciviridae  Calicivirus                          Institutioner            24-48 timers inkubation                                     Roskildesyge: 1-3 dage. Selvlimiterende                                                                      Isolation
                             Norwalk
            Astrovirus
Antibakterielle midler
 Angrebspunkt     Gr.    Subgrupper     Inddeling       Indholdsstoffer   Virk               Indikationer                   Virkningsmekanisme         Kinetik               Bivirkninger         Interaktioner         Resistens
                                                    Gram-positive kokker (Streptococcus, S. aureus (10 %))       β-lactamring ustabil og kan reagere og    Parenteral        Allergi (G-penicillin mindst)      Bakteriocide effekt modvirkes S. aureus
                                                    Gram-positive stave (B. anthracis , Actinomyces , Clostridium )   hæmme syntesen af peptidglykan                                         af bakterio-statiske midler
                        G-penicillin      Benzylpenicillin
                                                    Gram-negative diplokokker (Neisseria ) og T. pallidum og Borrelia . (mykopolypeptid) der er en vigtig del af                                    Baktericide effekt af
                                                                                      bakt cellevæg → cellevæg svækkes og                                       aminoglykocid forstærkes.
                                                    Gram-positive bakt. Neisseria                    sprænges (kun delende celler)        Peroralt                              Probenecid hæmmer renale
                        V-penicillin      Phenoxymethylpenicillin
                                                                                      Ligner D-alanin-D-alanin           Syrestabilt                            udskillelse → øget
                        Penicillinasestabile                  MRSA                                                       p.o.                                plasmakonc.
                Penicillin               Dicloxacillin
                        penicillin
                        Bredspektret      Ampicillin            Gram-negative stave
                                    Amoxicillin                                                                    p.o.
                        Virkning på Gram                    UVI med Gram-negative stave fx E. coli , Klebsiellla , Enterobacter ,
                                    (Mecillinam)
             b-           negative bakterier                   Salmonella , Shigella og Yersinia .
           lactam          Midler kombineret                    P. aeruginosa , H. pylori
 Cellevægssyntese
   hæmmere                  med b-         (Piperacillin)      cid
                        laktamesehæmmere
                                                    Penicillinallergi                                                Parenteral        Allergi              p.o.: Bakteriocide effekt modvirkes
                        1. generation      (Cefalexin)
                                                    1. generation: Gram-positive kokker                                                    GI-gener                 af bakterio-statiske midler
                Cephalosporine
                r       2. generation      (Cefuroxim)           Penicillinallergi
                                                    Penicillinallergi
                        3. generation      (Cefotaxim)
                                                    Gram-negative stave
                                                    Bredspektret og anvendes kun til alv infektioner fx Listeria                           Høj penetration      Flebitis, eksanthem, GI-gener                      MRSA, S. epidermidis
                                    (meropenem)
                Carbapenemer                                                                                       I.v.
                                                    Kun mod Gram-negative bakterier.
                Monobaktamer                              Specialist opgave
                                                    Virker kun på Gram-positive stave fx ved:                Binder til D-alanin-D-alanin       I.v.           Flebitis, ototoksicitet, udslæt,     Aminoglykosid → øget risiko   E.faecalis og E. faecium
               Vancomycin                Vancomycin            Endocarditis pga MRSA el Enterococcus hos allergikere                                           feber, kulderystelser          for ototoksicitet
                                                    Enterocollitis pga C. difficile
                                                    Infektion med: Streptococcus , Legionella , Chlamydia ,         Binder reversibelt til ribosomerne →   p.o., parenteralt     GI-gener                 Mange interaktioner
                                                    Mycoplasma                               hæmmer prot. Syntese
                Makrolider               Erythromycin
                                                    Luftvejsinfektioner hos allergikere
                                                    Eradikationsbeh af H. pylori
                                                    Meningitis                                                    p.o., salver og dråber Allergi, reversibel og irreversibel                     tyfysbakterier
             Kloramphenikol
                                                 stat  Infektion med: Salmonella (sjældent) Lokalbehandling af øjne                                      knoglemarvs-hæming
                        Fællestræk med                     Alv infektioner forårsaget af S. aureus og S. pyogenes .                                        GI-gener                  Antagonistisk effekt på
               Klindamycin                Clindamycin
                        makrolider                       Anaerobe infektioner med Bacteroides .                                                                       erytromycin.
                                                    Rikettsia (1. valg)                                                            Aflejring i knogler og tand-anlæg    Calcium hæmmer absorption
Proteinsyntese
                Tetracyklin               Doxycyclin, tetracyklin     Chlamydia og Borrelia (alternativ)                                                     (bør ikke gives til gravide og børn)
hæmmere
                                                    Alvorlige infektioner med Gram-negative stave                                  Parenteral, gives x 1   Ødelæggelse af nn. cochlearis og b-lactam øger, tetracyklin og
             Aminoglykocider                Gentamycin        cid  Endocardititis (S. aureus )                                           dgl            vestibularis           kloramphenikol nedsætter
                                                                                                                          Nefrotoksicitet
                                                    Infektion med: anaerobe bakterier og Staphylococcus                               p.o., i.v., øjendråber,  GI-gener
                Fusidin                Fucidin
                                                 stat                                                          salve, creme
                                                 →   Alv infektioner forårsaget af Gram-positive bakterier fx S. aureus ,                       p.o.                                Andre MAO-hæmmere
             Oxazolidinoner                             cid  Streptococcus .
                                                    Specialistopgave.
Cellevægs aktive       Polymyxin
                                                 cid
stoffer           Amphotericin
                                                    Alv infektion med: N. gonorrhoeae (før R), enterobacteriaceae , P.   Hæmmer DNA -gyrase            p.o.           Hovedpine, svimmelhed, GI-gener Antacida nedsætter            Enterobacter
                                                    aeruginosa og Salmonella .                                                         Epileptikere: ↓ krampetærskel  biotilgængelighed            N. gonorrhoae
             (Fluo)quinoloner               Ciprofloxacin          Profylakse ved: N. meningitidis                                                      Børn: påvirker bruskdannelse
                                                                                                                          Superinfektion (C. difficile )
DNA replikation                                         cid
                                                    Protozosygdomme                             Omdannes i anaerobe miljø til aktive   p.o.           Hovedpine, svimmelhed          Antabuslignende effekt
               Metronidazol               Metrinodazol           Infektion med: anaerobe bakterier (Bacteroides og C. difficile )    metabolitter som ved binding til DNA
                                                                                        forårsager brud på DNA
                                                    M. tuberculosis i kombination med: izoniazid, ethambutol og                           p.o.           Leverpåvirkning øget cyt P450
RNA-gyrase
               Rifamyciner               Rifampicin        stat  pyrazinamid                                                                (OBS P-piller)
hæmmere
                                                                                                                          Spyt og tårer farves rødt
                                                    UVI (E. coli )                             Ligner PABA (= substrat for dannelsen               Allergi, knoglemarvspåvirkning      Synergisme ved kombination
               Sulfonamider               Sulfametizol           Kombination: Pneumocystis carinii                    af folinsyre) binder til enzym → ingen                                   af sulfonamider og
Nukleinsyresynteseh                                                                               folinsyre                                                  trimethoprim
                                                 cid
æmmere                                                                                     Hæmmer omdannelsen af
               Trimethroprim               Trimethoprim                                               dihydrofolsyre (DHA) → trihydrofolsyre
                                                                                        (THFA)
 Angrebspunkt      Gr.    Subgrupper    Inddeling       Indholdsstoffer  Virk               Indikationer                 Virkningsmekanisme         Kinetik             Bivirkninger      Interaktioner        Resistens
                                                   M. tuberculosis kombinationsbehandling. 6 mdr         β-lactamring ustabil af mukolsyre (del af
                                                                                   Hæmmer syntesen og kan reagere og      p.o.         Allergi (G-penicillin mindst)   Antacida og effekt modvirkes
                                                                                                                   Neurologiske, psykiske, GI-gener, Bakteriocide glukocortikoid
                                    Isoniniazid      cid                                  hæmme syntesen af peptidglykan
                                                                                   mykobakteriens cellevæg)                     hæmotologiske           af bakterio-statiske midler
                                                                                                                                    nedsætter
                                                                                   (mykopolypeptid) der er en vigtig del af                              Baktericide effekt af
                                                                                                                                    serumkoncentration
                                                   M. tuberculosis kombinationsbehandling. 6 mdr         bakt cellevæg → cellevæg svækkes og
                                                                                   Hæmmer RNA polymerase                      Leverpåvirkning øget cyt P450   aminoglykocid forstærkes.
                                                                                                                                    Hepatisk elimerede
                Rifamyciner               Rifampicin       stat                                  sprænges (kun delende celler)                  (OBS P-piller)          lægemidler hæmmer renale
                                                                                                                                    Probenecid pga øget cyt P450
 Tuberculostatika                                                                          Ligner D-alanin-D-alanin                     Spyt og tårer farves rødt     udskillelse → øget
                                                   M. tuberculosis kombinationsbehandling. 3 mdr         Ukendt.                             GI-gener, leverpåvirkning, feber, plasmakonc.
                 Penicillin                         cid +
                                    Pyrazinamid                                          Virker især ved lav pH (som i tuberkler)             hyperurikæmi
                                               stat
                                                   M. tuberculosis kombinationsbehandling. 3 mdr         Hæmmer mycobakteriens                      Synsforstyrrelser, angst
                                    Etambutol       stat
                                                                                   cellevægssyntese
              b-
            lactam                                    Langtidsbehandling af pt. med KAD               Fraspalter formaldehyd i sur urin                Svampeinfektion             Pseudomonas og Proteus
 Cellevægssyntese
Urinvejsdesinficeren
                         Uspecifikt virkende  Methenamin       cid
                                               stat                                                                                      gør urin basisk → modvirker
   hæmmere
de midler
                                                                                                                                       effekt

Svampemidler
                                                   Lokalbehandling af hud, mundhule, genitalia og GI-kanal    Ændrer permeabilitet af cellemembran               Svimmelhed, udslæt, diaré og      Øger virkning af p-piller
                  Azoler               Miconazol       stat
                                                                                   ved at hæmme sterolsyntesen                   tremor
Lokal
                                                   Hudinfektioner med dermatofytter                Hæmmer mitosen i voksende svampe      p.o.         Hovedpine, GI-gener, udslæt,      Enzyminduktion (cyt P450)
                                    Griseofulvin
                                                                                                                   lever og knoglemarvsskader
                                                   Gærsvampe (Candidas , Cryptococcus ) Skimmelsvampe       Binder til steroler i cellevæg → øget    I.v.         Allergi (toksicitet), kulderystelser,  OBS hypokaliæmi
                                    Amphotericin B     cid   (Aspergillus ), samt andre alvorlige og sjældne mykoser    permeabilitet → tab af kalium og andre              hovedpine, tromboflebit
Systemisk/ lokalt     Polyenantimykotika                                                             i.c. molekyler
                                                   C. albicans infektion i mund, GI-kanal, samt hudinfektioner  Binder til steroler i cellevæg → øget    p.o.         Kvalme og diaré
                                    Nystatin        cid
                                                                                   permeabilitet
                                                   Dermotofytter (hud og neglesvamp)               Hæmmer sterolsyntesen            p.o.         GI-gener, udslæt            Rifampicin øger metabolisme
Lokalt              Allylamin              Terbinafin       cid
                                               stat Aspergillus , Candida                       Hæmmer svampens cellevægssyntese
                Echinocandin              Caspofungin
                                               (cid)

       Antivirale midler
                                                   Influenza A infektion eller profylaktisk til udsatte grupper  Hæmmer penetration af virus ind i                Kvalme og CNS-symptomer
                 Aminer                Amantadin
                                                                                   værtsorganismen                         (søvnforstyrrelser)
                                                   Herpesinfektion                        Hæmmer herpes specifikke DNA        I.v., salver, p.o.  Eksantem
Herpesvirus                              Aciclovir
                                                                                   polymerase
                                                   HIV-behandling (kombination)                  Hæmmer revers transkriptase (efter                Hovedpine, knoglemarvs-
Revers transkriptase-   Nukleosidanalog               Zidovudin
                                                                                   fosforylering)                          depression med anæmi
hæmmer
             Non-nukleosidanalog              Nevirapin
                                                                                   Hæmmer HIV-proteasen                       Kvalme, hovedpine, diaré,
Protasehæmmer                             Indinavir
                                                                                                                   leverpåvirkning

Malariamidler
                                                   Malariaprofylakse                       Ikke klarlagt. Inaktiverer proteaser som             Kvalme, opkast, hudkløe
Blodstadie                               Chloroquin
                                                                                   lyserer erytrocytten
                                                   Profylakse mod P. falciparum                  Hæmmer dihydrofolatreduktase i                  Ulceration i mund, hårtab, GI-
Blod+ leverstadie                           Proguanil
                                                                                   malariaparasit                          gener
                                                   P. falciparum                         Ukendt                              Kvalme, træthed og psykiske
Blodstadie                               Mefloquin
                                                                                                                   symptomer
Leverstadiet                              Primakin            Hypnozoitter                          Ikke klarlagt                          Cyanose
Blod+leverstadie         Tetracyklin              Doxycyklin           Profylakse mod P. falciparum

Midler mod parasitter
                                                   Protozosygdomme           Infektion med: anaerobe  Omdannes i anaerobe miljø til aktive    p.o.         Hovedpine, svimmelhed          Antabuslignende effekt
                Metronidazol              Metronidazol      cid   bakterier (Bacteroides og C. difficile )            metabolitter som ved binding til DNA
Protozoer                                                                              forårsager brud på DNA
                                    Chloroquin           Amøbiasis ved leverabces                    Ikke klarlagt.                          Kvalme, opkast, hudkløe
                                    Diloxanide furoate
                                                   Spoleorm, børneorm, piskeorm                  Ikke klarlagt. Hæmmer nok mikrotubuli              Diaré, mavesmerter, allergi
                                    Mebendazol
                                                                                   funktion
Orme
                                                   Bændelorm,                           Hæmmer ilt- og glukoseoptag i parasit
                                    Niklosamid
                                                                                   → hæmmer oxidativ fosforylering
Arthropoda                               Permethrin           S. scabiei (fnatmider), P. capitis (hovedlus)         Kontaktgift                 Creme, shampoo    Kontaktdermatitis
(Flåter og mider)        Alkylfosfat              Malathion       cid   P. pubis (fladlus), hovedlus                  Kontaktgift                           Svien, kontaktdermatitis

Desinfektionsmidler
                  Sæber                               Vask af hænder, overfladiske sår                Fjerner m.o. mekanisk i ren form                 Udtørring
                 Alkohol               Ethanol            Desinfektion af overflader og hænder              Denaturererende                         Lokalirritation
Desinfektionsmidler                          Isopropylalkohol
                                               cid
                 Halogener               Jod              Desinfektion af hud før operation               Virker oxiderende                        Lokalirritation, allergi og eksem
                                                   Sårrensning, mundskyllemidler, tandpasta. Desinfektion af   Osmolyse (øger membranpermeabilitet)               Allergi, brunfarvning af tænder
Antiseptiske midler     Bis-biguanider               Chlorhexidin
                                                   instrumenter

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:186
posted:9/1/2012
language:Unknown
pages:9