mohasebate abri www persianprozhe ir by m54596

VIEWS: 92 PAGES: 120

									     ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
       ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫موضوع پروژه :‬
 ‫محاسبات ابری‬
‫تقدیر و تشکر‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
     ‫با سپاس ازسه وجود مقدس:‬

‫آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایي برسیم‬

  ‫موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم‬

 ‫و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و‬
     ‫روشنگر راهمان باشند...‬         ‫پدرانمان‬

        ‫مادرانمان‬

        ‫استادانمان‬


 ‫تقدیم به پدر بزرگوار‬
       ‫و مادر مهربانم‬
‫آن دو فرشته ای که از خواسته‬
 ‫هایشان گذشتند، سختی ها را‬
             ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬

 ‫به جان خریدند و خود را سپر‬
 ‫بالی مشکالت و نامالیمات کردند‬
 ‫تا من به جایگاهی که اکنون‬
  ‫در آن ایستاده ام برسم...‬
       ‫فهرست مطالب‬
‫شماره صفحه‬

           ‫محاسبات ابری چیست؟‬
                      ‫6‬

  ‫دیدگاه های مختلف درخصوص محاسبات ابری‬
                   ‫13‬
         ‫شناخت بهترمحاسبات ابری‬
                   ‫24‬
             ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
             ‫محاسبات جادویی‬
                   ‫24‬
         ‫ظرفیت نامحدودذخیره سازی‬
                   ‫62‬
          ‫دسترسی جهانی به اسناد‬
                   ‫22‬
         ‫ویندوز 8 و محاسبات ابری‬
                   ‫28‬
             ‫چاپ ابری چیست؟‬
                   ‫42‬
    ‫تفاوت رایانش ابری با رایانش مشبک‬
                   ‫303‬

  ‫محاسبات ابری‬
        ‫چیست؟‬
‫سیر تکاملي محاسبات بگونه اي است‬
‫که میتوان آن را پس از آب، برق،‬
‫اساسي‬  ‫عنصر‬  ‫بعنوان‬  ‫تلفن‬   ‫و‬  ‫گاز‬
                 ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫حالتي،‬    ‫چنین‬   ‫در‬  ‫نمود.‬    ‫فرض‬   ‫پنجم‬
‫اساس‬    ‫بر‬   ‫میکنند‬    ‫سعي‬    ‫کاربران‬
‫نیازهایشان و بدون توجه به اینکه‬
‫یک سرویس در کجا قرار دارد و یا‬
‫آن‬  ‫به‬  ‫میشود،‬    ‫داده‬   ‫تحویل‬    ‫چگونه‬
‫دسترسي یابند. نمونه هاي متنوعي‬
‫از سیستم هاي محاسباتي ارائه شده‬
‫است که سعي دارند چنین خدماتي را‬
‫از‬  ‫برخي‬   ‫دهند.‬   ‫ارئه‬   ‫کاربران‬    ‫به‬
‫محاسبات‬     ‫از:‬    ‫عبارتند‬       ‫آنها‬
‫و‬   ‫توري[2]‬     ‫محاسبات‬     ‫کالستري[1]،‬
‫محاسبات‬     ‫ابري[3].‬   ‫محاسبات‬     ‫اخیرا‬
‫ابر‬  ‫توده‬   ‫یک‬  ‫شبیه‬  ‫ساختاري‬     ‫ابري‬
‫کاربران‬     ‫آن‬   ‫بواسطه‬     ‫که‬    ‫دارد‬
‫میتوانند به برنامه هاي کاربردي‬
‫از هر جایي از دنیا دسترسي داشته‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫ابري‬   ‫محاسبات‬   ‫بنابراین،‬     ‫باشند.‬
‫هاي‬   ‫ماشین‬   ‫کمک‬   ‫با‬   ‫میتواند‬
‫مجازي[4] شبکه شده، بعنوان یک روش‬
‫جدید براي ایجاد پویاي نسل جدید‬
‫مراکز داده مورد توجه قرار گیرد.‬
‫به‬   ‫محاسبات‬   ‫دنیاي‬  ‫ترتیب،‬    ‫بدین‬
‫سرعت به سمت توسعه نرمافزارهایي‬
‫پیش مي رود که به جاي اجرا بر روي‬
‫یک‬   ‫بعنوان‬   ‫منفرد،‬    ‫کامپیوترهاي‬
‫مصرف‬  ‫ها‬  ‫میلیون‬   ‫دسترس‬   ‫در‬  ‫سرویس‬
‫کننده قرار میگیرند. محبوبیت سه‬
‫آنها‬  ‫به‬  ‫که‬  ‫محاسبات‬    ‫مختلف‬   ‫نوع‬
‫جستجوي‬  ‫موتور‬   ‫دید‬  ‫از‬  ‫شد،‬  ‫اشاره‬
‫گوگل نیز مورد ارزیابي قرار گرفته‬
‫است که نتیجه آن در شکل 1 نمایش‬
‫نشان‬  ‫بررسي‬   ‫این‬   ‫است.‬  ‫شده‬   ‫داده‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫میدهد که محاسبات کالستري در حال‬
‫دیگر‬  ‫مورد‬  ‫دو‬   ‫به‬   ‫نسبت‬    ‫حاضر‬
‫مقبولیت کمتري دارد، محاسبات توري‬
‫در رتبه دوم قرار گرفته است، و‬
‫پردازش انبود با فاصله زیادي از‬
‫توجه‬  ‫جلب‬  ‫افزایش‬  ‫حال‬    ‫در‬   ‫آنها‬
          ‫افراد بیشتري است.‬
             ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫شکل 1- بررسي گوگل از مقبولیت‬
‫سیستم هاي کالستري، توري و ابري در‬
       ‫سالهاي‬
      ‫2002 و 2002‬
  ‫محاسبات ابري به گونه اي سیستم‬
  ‫هاي توزیع شده و موازي اطالق مي‬
‫گردد که مجموعه اي از کامپیوترهاي‬
‫مجازي را که به یکدیگر متصل هستند‬
 ‫شامل میشود. این کامپیوترها بطور‬
‫پویا عرضه شده و بعنوان یک یا چند‬
  ‫منبع محاسباتي یکپارچه بر اساس‬
 ‫توافقات سطح سرویس دیده میشوند و‬
‫این توافقات در طول مذاکرات سرویس‬
  ‫دهندگان و مصرف کنندگان برقرار‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫میگردند. محاسبات ابري سعي دارد‬
 ‫ایجاد پویاي نسل جدیدي از مراکز‬
 ‫داده اي را، با ارائه کردن سرویس‬
  ‫ها و خدمات در ماشین هاي مجازي‬
  ‫شبکه شده بصورت پویا، بگونه اي‬
 ‫ممکن سازد که کاربران بتوانند از‬
  ‫هر جایي از دنیا به برنامه هاي‬
    ‫کاربردي دسترسي داشته باشند.‬
‫براي‬  ‫ساده‬  ‫و‬   ‫معمول‬    ‫مثال‬    ‫یک‬
‫محاسبات ابري مربوط به محاسبه و‬
‫پرداخت هزینه هاي آب، برق و تلفن‬
‫صدور‬  ‫و‬  ‫محاسبه‬  ‫براي‬   ‫شرکتي‬    ‫است.‬
‫صورتحساب و دریافت آن از مشتریان،‬
‫خاصي‬  ‫افزارهاي‬   ‫نرم‬  ‫از‬   ‫است‬   ‫ممکن‬
‫استفاده کند. مثال نرم افزاري را‬
‫تهیه و روي سیستم خود نصب کند و‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫را‬  ‫الزم‬   ‫افزارهاي‬  ‫سخت‬   ‫آن،‬  ‫همراه‬
‫نیز تهیه کرده و هزینه هاي نگه‬
‫داري و ارتقا را بپردازد. اما روش‬
‫دیگر میتواند به این صورت باشد که‬
‫شرکتي این نرم افزار را روي سرور‬
‫خود قرار دهد و نسبت به نگه داري‬
‫و توسعه آن اقدام کرده و همواره‬
    ‫ن‬
‫سعي در بهره بردن از ف ّاوري روز‬
‫را‬   ‫هایش‬  ‫افزار‬   ‫نرم‬    ‫براي‬   ‫دنیا‬
‫تمام‬  ‫شرایط‬   ‫این‬  ‫در‬  ‫باشد.‬    ‫داشته‬
‫صدور‬   ‫به‬  ‫نیاز‬   ‫که‬   ‫هایي‬    ‫سازمان‬
‫از‬   ‫مبلغ‬   ‫دریافت‬    ‫و‬   ‫صورتحساب‬
‫مشتریان را دارند، از طریق ارتباط‬
‫با این نرم افزار و استفاده از‬
‫ارائه‬    ‫سرورهاي‬   ‫روي‬  ‫موجود‬    ‫منابع‬
‫شده، عملیات خود را انجام میدهند.‬
                   ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                     ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫هاي‬  ‫سازمان‬     ‫که‬  ‫است‬    ‫واضح‬   ‫بسیار‬
‫امکانات،‬     ‫این‬   ‫از‬    ‫کننده‬   ‫استفاده‬
‫داري‬  ‫نگه‬    ‫قبال‬    ‫در‬   ‫مسئولیتي‬    ‫هیچ‬
‫سخت افزار و نرم افزار و منابع‬
‫نخواهند‬     ‫را‬   ‫سیستم‬   ‫این‬   ‫به‬  ‫مربوط‬
‫داشت و تنها از سرور خود انتظار‬
‫دارند که بهترین خدمات را بصورتي‬
‫کامال مطمئن دریافت کنند و در قبال‬
‫استفاده از این خدمات مبلغي را به‬
‫دارنده نرم افزار یا ارائه کننده‬
‫سرویس باید پرداخت کنند. این یک‬
‫آوري‬  ‫فن‬    ‫از‬  ‫کاربردي‬     ‫کامال‬   ‫نمونه‬
  ‫ن‬
‫ف ّاوري‬     ‫جهان‬   ‫در‬    ‫ابري‬   ‫محاسبات‬
‫روز‬  ‫و‬  ‫گسترده‬     ‫حضور‬   ‫است.‬   ‫اطالعات‬
‫افزون شرکتهاي بزرگي نظیر ‪،Microsoft‬‬
‫عرصه‬    ‫در‬  ‫...‬   ‫و‬   ‫‪Sun‬‬  ‫‪،Amazon‬‬   ‫‪،Google‬‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫از‬  ‫نشان‬  ‫ابري،‬   ‫محاسبات‬    ‫رقابتي‬
‫توسعه سریع و تسلط این گونه از‬
      ‫ن‬
‫محاسبات در دنیاي ف ّاوري اطالعات‬
                    ‫دارد.‬
   ‫دیدگاه هاي مختلف در خصوص‬
       ‫محاسبات ابري‬
‫از‬  ‫ابري‬  ‫محاسبات‬  ‫حاضر‬    ‫حال‬   ‫در‬
‫بحث‬   ‫بسیار‬  ‫موضوع‬    ‫مختلف‬    ‫ابعاد‬
‫برانگیزي است. از این رو، محققان‬
‫زیادي به بررسي تفاوت بین این دو‬
‫مقوله پرداخته اند. براي اینکه یک‬
‫ابتدا‬   ‫آوریم،‬   ‫بدست‬   ‫اولیه‬    ‫دید‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫این‬  ‫پیشتازان‬   ‫از‬  ‫نفر‬  ‫دو‬  ‫دیدگاه‬
 ‫عرصه را مورد بررسي قرار میدهیم.‬
‫هاي‬  ‫استراتژي‬   ‫بخش‬  ‫مسئول‬    ‫‪Run Daniel‬‬
‫خدمات ابري در‪ ،HP‬بعنوان مثالي از‬
‫نام‬  ‫خدماتي‬  ‫از‬  ‫ابري،‬    ‫هاي‬  ‫سرویس‬
‫طریق‬  ‫از‬  ‫حاضر‬  ‫حال‬  ‫در‬  ‫که‬   ‫ميبرد‬
‫پروتکل هاي اینترنتي و مبتني بر‬
‫قرار‬  ‫بجاي‬  ‫که‬  ‫میشود‬    ‫ارائه‬    ‫‪Ajax‬‬
‫گرفتن در کالینت، در مرورگر ارائه‬
‫مي شوند. تکنیک هاي مجازي سازي و‬
‫روي‬  ‫بر‬  ‫اتوماسیون‬   ‫هاي‬   ‫تکنولوژي‬
‫بهبود این خدمات تمرکز کرده اند.‬
‫به عقیده او ما چیز هایي داریم که‬
‫نیاز داریم همیشه در دسترس باشند،‬
‫به این ترتیب مي توانیم در ابر‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫قرار بگیریم و آن چیزي که در ابر‬
‫قرار میدهیم، بطور فراگیر، پایدار‬
‫و براي همیشه آنجا خواهد بود. ما‬
‫میتوانیم ابر ها را بکار بگیریم‬
‫تا تکنولوژي را در اختیار افراد و‬
‫گروه هاي وسیعتري قرار دهیم. حتي‬
‫بدلیل‬    ‫تکنولوژي‬   ‫از‬   ‫که‬   ‫افرادي‬
‫آن‬  ‫بودن‬  ‫گران‬   ‫یا‬   ‫بودن‬    ‫پیچیده‬
            ‫استفاده نمي کنند.‬
‫‪ Franco Travostino‬از افراد برجسته در ‪،eBay‬‬
‫و‬  ‫توري‬  ‫محاسبات‬  ‫بین‬   ‫عمده‬   ‫تفاوت‬
‫محاسبات ابري را در پیدایش ابر از‬
‫آن‬  ‫تاثیر‬  ‫داند.‬  ‫مي‬   ‫0.2 ‪web‬‬  ‫مفهوم‬
‫زماني است که مشتریان شما از 0002‬
‫به 00003 مي رسند و هر ساعت هزاران‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫کاربر به آن اضافه میشوند و ابر‬
‫بر حسب حجم تقاضایي که دارید به‬
‫شما پاسخ مي دهد. من تصور میکنم‬
‫در آینده سه نوع ابر داشته باشیم.‬
‫که‬  ‫زیاد‬  ‫بسیار‬  ‫مقیاس‬   ‫با‬  ‫ابرهاي‬
‫توسط فروشنده ها ارائه میشود و به‬
‫مرور بزرگتر مي شوند. تعداد کمي‬
‫ابر متعلق به مراکز با موقعیت هاي‬
‫خاص، مثال گروهي از افراد که قصد‬
‫داشته باشند پردازش هاي ریاضي را‬
‫بصورت موازي انجام دهند. نوع سوم‬
‫که‬  ‫است‬  ‫هایي‬  ‫شرکت‬  ‫به‬  ‫متعلق‬    ‫هم‬
‫اند.‬  ‫کرده‬  ‫ایجاد‬  ‫را‬   ‫خود‬   ‫ابرهاي‬
‫ابر موقعیت خوبي را براي نوآوران‬
‫و کارآفرینان ایجاد کرده است تا‬
‫بتوانند در بازار ویژگي هاي جدید‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫را آزمایش کنند. هر کس که ارزش یک‬
‫پیشنهاد با قیمت متغییر را بداند‬
‫استفاده‬   ‫ابر‬   ‫مزایاي‬   ‫از‬  ‫میتواند‬
‫کند. ما همیشه باید در نظر داشته‬
‫باشیم که 4 بعد مختلف وجود دارد:‬
‫و‬   ‫اطالعات‬    ‫ها،‬   ‫پروسه‬    ‫افراد،‬
‫تکنولوژي. همچنین اگر ما بتوانیم‬
‫بر موضوع اعتماد غلبه کنیم و این‬
‫ابر‬   ‫که‬  ‫کنیم‬  ‫ایجاد‬   ‫را‬   ‫اعتماد‬
‫از‬  ‫بهتر‬  ‫حتي‬  ‫یا‬  ‫همانند‬   ‫میتواند‬
‫را‬  ‫خدمات‬   ‫شرکت،‬   ‫داخلي‬   ‫تکنولوژي‬
‫مدیریت کند، خواهیم دید که سرویس‬
‫خواهد‬  ‫ایجاد‬    ‫ابر‬  ‫روي‬   ‫زیادي‬   ‫هاي‬
‫شد، همانند ابزارهایي که در صنایع‬
‫دیگر ایجاد میگردد. نهایتا اینکه‬
‫مجازي سازي ما را به جایي خواهد‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫رساند که ما به هیچ وجه داده هاي‬
‫دست‬   ‫از‬  ‫را‬   ‫شخصي‬     ‫یا‬  ‫محرمانه‬
‫نخواهیم داد، حتي اگر سیستم عامل‬
            ‫با مشکل مواجه شود.‬
‫محاسبات ابری یا ‪ Cloud‬مدتهاست که‬
‫خود‬  ‫اطالعات‬  ‫آوری‬    ‫فن‬  ‫محدوده‬   ‫در‬
‫نمایی میکند اما اکنون قصد دارد‬
‫تجاری‬  ‫حیطه‬   ‫در‬  ‫را‬  ‫خود‬   ‫پای‬  ‫جای‬
                 ‫محکم نماید.‬
‫به گزارش خبرنامه کامپیوتر و وب‬
‫‪ www.PcWebPaper.com‬از بی بی سی، برایان‬
‫ارشد‬     ‫رئیس‬      ‫عنوان‬       ‫به‬
‫اطالعات شرکتی کهبهارائهسرویسهای تجا‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫ریمیپردازد،بدنبالنیرویکاریمیگردد‬
‫کهبتواندبهجاهایمختلفبرودوبهنوعیم‬
              ‫تحرکباشد.‬
‫دراینراستا،پستالکترونیکابزاریکلی‬
‫دیبرایمدیریتاومحسوبمیشود،امابارش‬
‫دشرکتوبزرگ شدن آن، او خود را با‬
‫04 سیستم ایمیل مختلف در 00 کشور‬
‫جهان برای 00002 کارمند مواجه دید،‬
‫در حالیکه 000001 کارمند آفالین دیگر‬
‫داشت.‬                  ‫هم‬
‫راه اندازی یک سیستم ایمیل جدید‬
‫تنها با زیر ساخت سرور های جهانی‬
‫های‬  ‫هزینه‬  ‫معنای‬  ‫به‬  ‫توانست‬    ‫می‬
‫سرمایه گذاری عظیم برای او محسوب‬
                   ‫شود.‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫در عوض ، او به سمت سیستم ابری‬
‫رفت و از راه حل شرکت گوگل برای‬
‫ایمیل اینترپرایز در سراسر شرکت‬
‫جویی‬  ‫صرفه‬  ‫ترتیب‬  ‫بدین‬    ‫جست.‬  ‫سود‬
‫٪برایشرکتبدستآمد.‬      ‫00‬     ‫حدود‬
‫اومیگوید،بغیرازاینمسئله،کاهشهزین‬
‫هپشتیبانینیزازاهمیتویژهایبرخوردا‬
                   ‫ر است.‬


‫سیستم ابری، در ساده ترین تعریف‬
 ‫"ارائهسرویسکامپیوتریرویاینترنت"‬
                     ‫است.‬
‫بهجایآنکهتاسیساتوامکانات فنآوریاط‬
‫العاتخودرابراینگهداریدادههایانرما‬
‫فزارهزینهکردهوبسازید،ازامکاناتشر‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
     ‫کتهایدیگراستفادهمیکنید.‬
‫مثالشرکتهایی،زیرساختهایخاصیدرستمی‬
‫کنند که این امکانات را در اختیار‬
‫شما قرار میدهد. بدین ترتیب شرکت‬
‫اینترنت‬   ‫طریق‬     ‫از‬     ‫شما‬
‫میتواند ازدادههاونرمافزارآنهااستف‬
‫ازاینسیستمبنامابریا‪Cloud‬‬     ‫ادهکند.‬
          ‫نام برده میشود.‬


‫روی‬     ‫ابر‬        ‫طرفداران‬
      ‫0 مزیت کلیدی تکیهمیکنند:‬
‫چونارائهدهندهسیستمبه‬      ‫ارزانی :‬
‫شما، آن را برای سایر شرکت ها هم‬
‫ارائه میدهد، لذا به اشتراک گذاری‬
‫زیرساخت های پیچیده قیمتی مقرون‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫به صرفه برایتان ایجاد میکند تا‬
‫آنکه خود به تنهایی برای ساخت و‬
‫کنید.‬   ‫پرداخت‬  ‫هزینه‬   ‫آن‬  ‫استفاده‬
                    ‫سرعت:‬
‫سرویسهایاساسیابر،راحتموردمصرفقرا‬
‫پیچیده‬   ‫رمیگیرندوبراینرمافزارهای‬
‫داده،‬  ‫پایگاه‬  ‫های‬  ‫حل‬  ‫راه‬   ‫و‬  ‫تر‬
‫محاسبات ابری به شما اجازه می دهد‬
‫تا از تهیه سخت افزار و هزینه های‬
‫سرمایه گذاری صرف نظر کرده و بدین‬
‫برای شروعبسیارمناسبهستند.‬       ‫ترتیب‬
‫:‬               ‫بهروزرسانی‬
‫اکثرارائهدهندگاندائمانرمافزارهای‬
‫خودرابروزمیکنندوبه محض اضافه شدن‬
‫یک مشخصه جدید، آنرا به سیستم خود‬
‫میکنند.‬                ‫اضافه‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫مقیاس پذیری : اگر کسب و کار شما‬
‫به سرعت در حال رشد است یا رشد‬
‫سیستم‬  ‫از‬   ‫توانید‬  ‫می‬    ‫دارد،‬   ‫فصلی‬
‫ابری استفاده کنید زیرا این سیستم‬
‫به نحوی درست شده است که قابلیت‬
‫دارد.‬      ‫را‬      ‫سریع‬      ‫رشد‬
‫تحرک : خدمات ابری به شکلی طراحی‬
‫مورد‬   ‫دور‬  ‫راه‬  ‫از‬   ‫تا‬   ‫اند‬   ‫شده‬
‫استفاده قرار گیرند، بنابراین اگر‬
‫دارید،‬   ‫متحرک‬    ‫کار‬     ‫نیروی‬   ‫شما‬
‫به‬   ‫دسترسی‬   ‫امکان‬    ‫شما‬   ‫کارکنان‬
‫بسیاری از سیستم های خود را در‬
‫داشت.‬  ‫خواهند‬    ‫مرور‬   ‫و‬   ‫عبور‬   ‫حال‬
‫به عبارت دیگر : فن آوری اطالعات‬
‫مانند‬  ‫شود،‬   ‫می‬   ‫تبدیل‬    ‫سرویس‬   ‫به‬
‫کار‬  ‫نیروی‬   ‫حتی‬   ‫یا‬  ‫و‬   ‫آب،‬   ‫برق،‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫شرکت.‬          ‫از‬         ‫بیرون‬


‫باشید،‬     ‫داشته‬   ‫یاد‬   ‫به‬   ‫نهایتا‬
‫محاسبات ابری چیز تازه ای نیست.‬
‫بیشتر ما در حال حاضر داریم از‬
‫این سیستم استفاده میکنیم، مانند‬
‫خدماتی چون هاتمیل، فلیکر، بالگر و‬
‫فیس بوک. این کسب و کاری است که‬
          ‫رشد کندی داشته است.‬
‫به‬    ‫ابری‬  ‫استراتژی‬    ‫برایان،‬    ‫برای‬
‫سازمان‬    ‫برای‬    ‫کمتر‬  ‫پرداخت‬   ‫معنای‬
‫میباشد و تا کنون نزدیک به 000001 از‬
‫کارمندان او به سرویس ایمیل گوگل‬
‫01،000‬     ‫اند و‬     ‫شده‬     ‫منتقل‬
‫دیگرنیزبایدتاپایانساالینکارراانجا‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
                     ‫مدهند.‬
‫اینک برایانازسایتهایگوگلبرایبهاشت‬
    ‫راکگذاشتناسناددرشرکتشاستفاده‬
‫میکند و دست به ایجاد شبکه های‬
‫داخلی برای هر دو نوع شرکت، در‬
‫سطح جهانی و زیرگروه ها زده است.‬
‫که‬    ‫ابری،‬   ‫محاسبات‬    ‫امکان‬    ‫این‬
‫میتوان براحتی با آن دست به دسته‬
‫بندی در شرکت زد، جذاب است. شرکت‬
‫بیمه ‪ Aviva‬که در رشته خود غولی به‬
‫محتوای‬    ‫مدیریت‬    ‫همه‬  ‫میاید،‬    ‫حساب‬
‫اینترپرایز و بیزنس هوشمند خود را‬
‫‪Sharepoint‬‬    ‫آنالین‬     ‫سرویس‬      ‫به‬
       ‫مایکروسافت منتقلکردهاست.‬
          ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
            ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫شناخت بهتر محاسبات ابری‬


‫آیا تاکنون در مورد محاسبات ابری‬
‫چیزی شنیده اید؟ بسیاری معتقدند‬
‫آینده اینترنت و فناوریهای مرتبط‬
‫با اینترنت به محاسبات ابری گره‬
‫خورده است در ادامه قصد داریم با‬
‫مثالی به توضیح این مفهوم جدید‬
      ‫.بپردازیم‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
  ‫مسلما در دنیای امروز برای‬
 ‫استفاده از وسایل الکترونیکی در‬
‫هر خانه ای یک کارخانه یا ژنراتور‬
‫برق وجود ندارد! و تنها یک اداره‬
 ‫برق یا کارخانه تولیدکننده وجود‬
‫دارد و فرد در مقابل پرداخت هزینه‬
 ‫از مزایای برق تولید شده بهرمند‬
      ‫.می گردد‬
 ‫می توان در محاسبات ابری نمونه‬
 ‫مشابهی را مشاهده کرد بدین معنا‬
 ‫که افراد و شرکتها در ازای نرم‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫افزار، سخت افزار یا شبکه، پولی‬
‫را نمی پردازند و در قبال محاسبه‬
 ‫و سرویس های نرم افزاری، موارد‬
 ‫مورد استفاده خود را خریداری و‬
 ‫استفاده می کنند. این امر موجب‬
‫‪ IT‬صرفه جویی و استفاده بهتر از‬      ‫می‬
        ‫.گردد‬
‫‪ Cloud‬در حالت محاسبات ابری یا همان‬
‫، اطالعات به جای استفاده بر ‪Computing‬‬
 ‫به ‪ Cloud‬روی کامپیوتر فرد، بر روی‬
 ‫به ‪. Cloud‬معنای ابر قرار می گیرد‬
 ‫معنای مجموعه ای از چند سرور و‬
 ‫کامپیوتر است که بواسطه اینترنت‬
  ‫به آنها متصل می شوند و نقش‬
     ‫میزبان را دارند‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫به بیانی در آینده، اینترنت به‬
‫، موبایل، تلویزیون، حتی ‪ PC‬واسطه‬
 ‫یخچال و یا هر وسیله الکترونیکی‬
‫که دارای رابط نرم افزاری است عمل‬
 ‫می کند بدی معنا که وسیله مورد‬
‫نظر قادر به دسترسی و استفاده از‬
 ‫اینترنتی خواهد بود و ‪ Online‬خدمات‬
‫همچنین می تواند از محاسبات ابری‬
 ‫به منظور انجام کارهای دیجیتالی‬
‫استفاده کند،اگربخواهیمسادهتربیانک‬
‫نیمبدینمعناستکهشمادرآیندهنهچندان‬
‫دوربرایاستفادهازاینترنتنیازنداری‬
‫دکهحتمایککامپیوتربهشکالمروزیداشته‬
       ‫.باشید‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫به شما اجازه می دهد به ‪Cloud computing‬‬
‫تمام برنامه های کاربردی و اسناد‬
 ‫خود، از هر جایی از دنیا دسترسی‬
 ‫پیدا کنید و شما را از گرفتاری‬
 ‫های استفاده از کامپیوترهای دسک‬
 ‫تاپ رهایی می بخشد و به شما کمک‬
 ‫می کند با دیگران همکاری کنید‬
‫‪ Cloud‬در حالت محاسبات ابری یا همان‬
‫، اطالعات به جای استفاده بر ‪Computing‬‬
 ‫به ‪ Cloud‬روی کامپیوتر فرد، بر روی‬
 ‫به ‪. Cloud‬معنای ابر قرار می گیرد‬
 ‫معنای مجموعه ای از چند سرور و‬
 ‫کامپیوتر است که بواسطه اینترنت‬
  ‫به آنها متصل می شوند و نقش‬
     ‫میزبان را دارند.‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫: ‪ Magic Computing‬محاسبات جادویی یا‬

‫یکی از مواردی که با استفاده از‬
‫محاسبات ابری طراحی شده محاسبات‬
‫است، که در ‪Magical Computing‬جادویی یا‬
‫حقیقت یک طرح مفهومی است به این‬
 ‫معنا که یک سری استانداردهای‬
 ‫دستگاه های دیجیتالی موجود در‬
           ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫بازار امروز و یا انهایی که پیش‬
 ‫بینی می شود که در آینده طراحی‬
 ‫شوند را بر پایه محاسبات ابری‬
 ‫مطرح نموده است، حال چگونه این‬
     ‫اتفاق می افتد؟‬
‫در محاسبات جادویی شما در ابتدا‬
 ‫به وسیله یک وسیله اتوماتیک‬
‫ابزار الکترونیکی که )‪(ActivatorPC‬مثل‬
‫مدنظر دارید را به صورت مجازی می‬
 ‫کشید مثال شما به صورت مجازی یک‬
‫موس یا مانیتور و یا کیبورد و یا‬
   ‫طراحی می کنید، ‪Joystick‬‬
           ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
             ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫آیا کارتن مداد جادو را به خاطر‬
 ‫دارید؟ محاسبات جادویی طرحی است‬
‫که یک مداد جادو را پیاده سازی می‬
       ‫کند؟‬
‫به این ترتیب درهمان سطح یا مکانی‬
‫که طرح اولیه را بر روی آن ایجاد‬
 ‫کرده اید، به عنوان یک گجت مورد‬
  ‫استفاده قرار می گیرد، کمی‬
 ‫باورکردنش سخته اما نمونه های‬
 ‫اولیه این موضوع در آزمایشگاه‬
‫اتفاق افتاده است، شکل ها در فهم‬
‫مطلب کمک می کند می توان این گونه‬
          ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
             ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫بیان کرد که شما بواسطه این قلم،‬
‫با تزریق ذرات هوشمند هوا آنها را‬
 ‫به یک گجت تبدیل می کنید و به‬
 ‫.اموری که می خواهید بپردازید‬
 ‫در نگاه اول ممکن است از دید‬
‫بسیاری استفاده از گجت های مجازی‬
‫در مقایسه با رابط های نرم افزاری‬
  ‫و سخت افزاری که اکنون مورد‬
 ‫استفاده قرار می گیرند، دور از‬
‫ذهن باشد برای خود من کمی غیرقابل‬
 ‫باور است که با یک قلم وسیله ای‬
  ‫را در هوا بکشم و سپس از آن‬
      ‫استفاده کنم‬
             ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫اما با مطالعات تحقیقاتی که پیش‬
‫می ‪OmniTouch‬و ‪ Invoked Computing‬آمده مانند‬
‫توان به صحت این مسئله پی برد که‬
‫در ادامه به آن ها اشاره می کنیم‬


          ‫.‬

   ‫:‪OmniTouch‬پروژکتور پوشیدنی‬

‫قادر است ‪OmniTouch‬پروژکتور پوشیدنی‬
‫هر سطح مشابه با دست انسان، دیوار‬
 ‫و.. را به صورت موقت به یک صفحه‬
‫لمسی تبدیل کند. این سیستم تلفیقی‬
‫از یک مینی پروژکتور و دوربینی از‬
‫‪Kinect‬نوع‬  ‫مایکروسافت بوده که صفحه‬
 ‫مجازی لمسی را در اختیار کاربر‬
       ‫.قرار می دهد‬
           ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫نیاز به ‪OmniTouch‬به منظور استفاده از‬
‫دکمه یا کلیدی نیست و شما هر دکمه‬
‫یی را که نیاز دارید می توانید آن‬
      ‫.را رسم کنید‬
  ‫به کمک دوربین مادون قرمز که‬
     ‫دارای حساسیت باال‬
‫است،میتوانیکنقشهسهبعدیپویاازمحیط‬
‫ایجادکردهوبااستفادهازمحاسباتنورب‬
 ‫محرک را نیز ازتابشده،سطحجسمهای‬
      ‫. محاسبهکند‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫دانشگاه ‪ Ishikawa-Oku‬در آزمایشگاه‬
‫‪Invoked Computing‬توکیو، سیستمی با عنوان‬
   ‫ایجاد شد که استفاده از‬
‫کامپیوترها در هر زمان از روز را‬
‫ممکن می کند. به این ترتیب که یک‬
  ‫موز را به تلفن همراه تبدیل‬
 ‫کردند. این امر باعث شد مسئله‬
 ‫اتصال کامپیوترها به اجسام غیر‬
   ‫.کامپیوتری اثبات گردد‬
           ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫ابر، تصویری است انتزاعی از شبکه‬
‫ای عظیم و توده ای که حجم آن مشخص‬
‫میزان‬  ‫چه‬  ‫از‬  ‫دانیم‬  ‫نمی‬  ‫نیست،‬
‫منابع پردازشی تشکیل شده. ابعاد‬
‫زمانی و مکانی یکایک اجزای آن نیز‬
             ‫دانسته نیست،‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫نرم‬  ‫و‬  ‫ها‬  ‫افزار‬  ‫سخت‬   ‫دانیم‬   ‫نمی‬
‫قرار‬    ‫توده‬   ‫این‬  ‫کجای‬    ‫افزارها‬
‫دارند، اما آنچه را که عرضه می‬
             ‫کند، می شناسیم.‬
‫درست مثل برق! شما برای اینکه از‬
‫وسایل و تجهیزات برقی در خانه یا‬
‫محل کارتان استفاده کنید الزم نیست‬
‫در‬  ‫برق‬  ‫کارخانه‬   ‫یا‬   ‫ژنراتور‬    ‫یک‬
‫به‬  ‫بلکه‬  ‫باشید،‬   ‫داشته‬   ‫تان‬   ‫خانه‬
‫ازای هزینه مشخصی برق را اجاره می‬
‫شما‬  ‫برقی‬    ‫مصارف‬  ‫اگر‬   ‫حاال‬  ‫کنید.‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
  ‫بیشتر و متفاوت تر باشند مثال‬
‫ً می‬
‫صنعتی‬   ‫برق‬  ‫خدمات‬    ‫از‬   ‫و‬   ‫روید‬
            ‫استفاده می کنید.‬

‫و‬  ‫ها‬  ‫شرکت‬  ‫هم‬  ‫ابری‬   ‫محاسبات‬    ‫در‬
‫سازمان ها و افراد دیگر برای نرم‬
‫پولی‬   ‫شبکه‬  ‫یا‬  ‫افزار‬   ‫سخت‬    ‫افزار،‬
‫توان‬   ‫بلکه‬   ‫کنند،‬    ‫نمی‬    ‫پرداخت‬
‫محاسباتی و سرویس های نرم افزاری‬
‫مورد نیازشان را خریداری می کنند.‬
‫این ایده در واقع صرفه جویی بزرگ‬
‫و بهره وری زیادی در منابع ‪ IT‬را‬
         ‫به همراه خواهد داشت.‬

‫شما‬  ‫وسیله‬  ‫است‬  ‫کافی‬   ‫ترتیب‬    ‫بدین‬
‫حتی‬   ‫تلویزیون،‬      ‫موبایل،‬     ‫(‪،PC‬‬
‫افزاری‬   ‫نرم‬    ‫رابط‬   ‫یک‬   ‫یخچال!)‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫(مرورگر) برای استفاده از سرویس‬
‫های آنالین و یک دسترسی به اینترنت‬
‫داشته باشد، خواهید دید که قادر‬
‫هستید به راحتی از توان محاسباتی‬
‫برای انجام کارهای دیجیتالی خود‬
                ‫بهره بگیرید.‬

‫این‬  ‫دیگر‬   ‫مساله‬   ‫شرایطی‬    ‫چنین‬   ‫در‬
‫های‬   ‫المپ‬  ‫دور‬    ‫راه‬  ‫از‬   ‫که‬   ‫نیست‬
‫کنید،‬   ‫خاموش‬   ‫و‬  ‫روشن‬   ‫را‬  ‫منزلتان‬
‫ساعت دیجیتال شما که با یک ارتباط‬
‫بی سیم به شبکه متصل است می تواند‬
‫خودش را با نرم افزار قرار مالقات‬
‫های شما روی سرور سیستم عامل ‪web‬‬
‫تان هماهنگ کند تا به خاطر خواب‬
 ‫ماندن قرارتان را از دست ندهید!‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫‪ CloudComputing‬به شما اجازه می دهد به‬
‫تمام برنامه های کاربردی و اسناد‬
‫خود، از هر جایی از دنیا دسترسی‬
‫پیدا کنید و شما را از گرفتاری‬
‫های استفاده از کامپیوترهای دسک‬
‫تاپ رهایی می بخشد و به شما کمک‬
‫کنید.‬  ‫همکاری‬   ‫دیگران‬   ‫با‬  ‫کند‬   ‫می‬
‫مناسب‬  ‫همه‬  ‫برای‬  ‫‪Cloud Computing‬‬   ‫اما‬
‫متعددی‬  ‫ضعف‬  ‫و‬   ‫قوت‬  ‫نقاط‬   ‫و‬  ‫نیست‬
‫به‬  ‫مقاله‬   ‫این‬   ‫در‬   ‫ما،‬    ‫دارد.‬
‫کاربرانی که می توانند از مزایایی‬
‫‪ Cloud Computing‬استفاده کنند و همچنین‬
‫کاربرانی که نیازی به استفاده از‬
‫این گرایش جدید ندارند، اشاره می‬
‫کنیم. ‪ ،CloudComputing‬یک تغییر بسیار‬
                 ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫سازی‬  ‫ذخیره‬   ‫چگونگی‬    ‫در‬   ‫را‬   ‫عمده‬
‫های‬   ‫برنامه‬     ‫اجرای‬    ‫و‬   ‫اطالعات‬
‫به‬  ‫است.‬   ‫آورده‬   ‫وجود‬   ‫به‬  ‫کاربردی‬
‫های‬   ‫برنامه‬     ‫گرفتن‬    ‫قرار‬    ‫جای‬
‫یک‬  ‫روی‬  ‫بر‬  ‫ها‬   ‫داده‬   ‫و‬  ‫کاربردی‬
‫کامپیوتر شخصی منفرد، همه چیز بر‬
‫ای‬  ‫مجموعه‬   ‫که‬   ‫‪Cloud‬‬  ‫یا‬   ‫ابر‬   ‫روی‬
‫متشکل از چندین کامپیوتر و سرور‬
‫است که از طریق اینترنت به آن ها‬
 ‫دسترسی می یابیم میزبانی می شود.‬

‫این نوع ‪ Computing‬مبتنی بر وب، شما‬
‫با‬   ‫مرتبط‬   ‫های‬   ‫گرفتاری‬     ‫از‬   ‫را‬
‫استفاده از کامپیوترهای دسک تاپ‬
‫رهایی می بخشد و اشکال جدیدی از‬
‫همکاری گروهی را پیش روی شما باز‬
             ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫این‬  ‫جذابیت‬  ‫علیرغم‬  ‫اما‬  ‫کند.‬   ‫می‬
‫گرایش جدید، ‪ Cloud Computing‬به درد همه‬
‫دهید‬  ‫اجازه‬  ‫خورد.‬  ‫نمی‬   ‫کاربران‬
‫ببینیم کاربران متوسط و ‪ end user‬چه‬
‫مزایایی از به کار گیری ‪Cloud Computing‬‬
‫از‬   ‫برخی‬  ‫چرا‬  ‫و‬  ‫کنند‬   ‫می‬   ‫کسب‬
‫کاربران نهایی باید از استفاده از‬
‫برنامه های کاربردی مبتنی بر وب،‬
     ‫الاقل برای االن، پرهیز کنند.‬

     ‫مزایا و نقاط قوت ‪Cloud Computing‬‬

‫خوب، ما کارمان را با بیان مزایای‬
‫متعددی که توسط ‪ CloudComputing‬ارائه می‬
‫شود آغاز می کنیم. وقتی شما به‬
‫سمت استفاده از ابر می روید، به‬
    ‫چیزهای زیر دست پیدا می کنید:‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
     ‫هزینه های کامپیوتری کم تر‬

‫های‬   ‫برنامه‬    ‫اجرای‬    ‫برای‬    ‫شما‬
‫به‬  ‫نیازی‬  ‫وب،‬  ‫بر‬  ‫مبتنی‬    ‫کاربردی‬
‫استفاده از یک کامپیوتر قدرتمند و‬
‫گران قیمت ندارید. از آن جائی که‬
‫ابر‬  ‫روی‬  ‫بر‬  ‫کاربردی‬    ‫های‬  ‫برنامه‬
‫اجرا می شوند، نه بر روی یک پی سی‬
‫دسکتاپ، پی سی دسکتاپ شما نیازی‬
‫فضای‬  ‫یا‬  ‫زیاد‬  ‫پردازشی‬    ‫توان‬   ‫به‬
‫دیسک سخت که نرم افزارهای دسکتاپ‬
‫محتاج آن هستند ندارد. وقتی شما‬
‫یک برنامه کاربردی تحت وب را اجرا‬
‫تواند‬  ‫می‬  ‫شما‬  ‫سی‬  ‫پی‬   ‫کنید،‬   ‫می‬
‫ارزان تر، با یک دیسک سخت کوچک‬
‫دارای‬  ‫و‬  ‫تر‬   ‫کم‬  ‫حافظه‬    ‫با‬  ‫تر،‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫پردازنده کارآمدتر باشد. در واقع،‬
‫حتی‬  ‫سناریو‬   ‫این‬  ‫در‬   ‫شما‬   ‫سی‬  ‫پی‬
‫نیازی به یک درایو ‪ CD‬یا ‪ DVD‬هم‬
‫نرم‬  ‫برنامه‬   ‫نوع‬  ‫هیچ‬   ‫زیرا‬   ‫ندارد‬
‫افزاری بار نمی شود و هیچ سندی‬
‫روی‬  ‫بر‬  ‫شدن‬    ‫ذخیره‬    ‫به‬   ‫نیاز‬
             ‫کامپیوتر ندارد.‬

          ‫کارآیی توسعه یافته‬

‫که‬  ‫تری‬  ‫کم‬  ‫های‬  ‫برنامه‬     ‫وجود‬   ‫با‬
‫منابع کامپیوتر شما، خصوصا حافظه‬
‫آن را به خود اختصاص می دهند، شما‬
‫خود‬  ‫سی‬  ‫پی‬  ‫بهتر‬    ‫کارآیی‬    ‫شاهد‬
‫هستید. به عبارت دیگر کامپیوترهای‬
‫یک سیستم ‪ ،CloudComputing‬سریع تر بوت و‬
‫راه اندازی می شوند زیرا آن ها‬
                 ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫دارای فرآیندها و برنامه های کم‬
‫می‬  ‫بار‬   ‫حافظه‬   ‫به‬  ‫که‬   ‫هستند‬   ‫تری‬
                         ‫شود.‬

     ‫هزینه های نرم افزاری کم تر‬

‫نرم‬   ‫های‬    ‫برنامه‬   ‫خرید‬    ‫جای‬  ‫به‬
‫افزاری گران قیمت برای هر پی سی،‬
‫شما می توانید تمام نیازهای خود‬
‫کنید.‬  ‫برطرف‬    ‫رایگان‬    ‫صورت‬  ‫به‬  ‫را‬
‫های‬  ‫برنامه‬    ‫اغلب‬   ‫است،‬   ‫درست‬   ‫بله‬
‫امروزه‬    ‫که‬   ‫‪CloudComputing‬‬  ‫کامپویتری‬
‫عرضه می شوند، نظیر ‪ ،Google Docs‬کامال‬
‫ً‬
‫رایگان هستند. این، بسیار بهتر از‬
‫پرداخت 002 دالر یا بیشتر برای خرید‬
‫برنامه ‪ office‬مایکروسافت است که این‬
‫موضوع به تنهایی می تواند یک دلیل‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫قوی برای سوئیچ کردن به ‪Cloud Computing‬‬
                  ‫محسوب شود.‬

   ‫ارتقای نرم افزاری سریع و دائم‬

‫یکی دیگر از مزایای مربوط به نرم‬
‫افزار در ‪ Cloud Computing‬این است که‬
‫شما دیگر نیازی به ‪ Update‬کردن نرم‬
‫افزارها و یا اجبار به استفاده از‬
‫دلیل‬    ‫به‬  ‫قدیمی،‬    ‫افزارهای‬    ‫نرم‬
‫هزینه زیاد ارتقای آن ها ندارید.‬
‫وقتی برنامه های کاربردی، مبتنی‬
‫صورت‬    ‫به‬  ‫ارتقاها‬    ‫باشند،‬   ‫وب‬   ‫بر‬
‫اتوماتیک رخ می دهد و دفعه بعد که‬
‫نرم‬  ‫به‬    ‫کنید‬  ‫‪Login‬‬  ‫ابر،‬   ‫به‬  ‫شما‬
‫افزار اعمال می شوند. وقتی شما به‬
‫وب‬  ‫بر‬  ‫مبتنی‬   ‫کاربردی‬   ‫برنامه‬    ‫یک‬
                 ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫دسترسی پیدا می کنید، بدون نیاز‬
‫یا‬  ‫دانلود‬    ‫برای‬   ‫پول‬   ‫پرداخت‬    ‫به‬
‫ارتقای نرم افزار، از آخرین نسخه‬
          ‫آن بهره مند می شوید.‬

       ‫سازگاری بیشتر فرمت اسناد‬

‫مسئه‬  ‫نگران‬    ‫شما‬  ‫که‬   ‫نیست‬   ‫نیازی‬
‫روی‬   ‫بر‬    ‫که‬   ‫اسنادی‬    ‫سازگاری‬
‫با‬  ‫کنید‬  ‫می‬   ‫ایجاد‬    ‫خود‬  ‫کامپویتر‬
‫سایر‬   ‫یا‬   ‫ها‬   ‫عامل‬    ‫سیستم‬   ‫سایر‬
‫برنامه های کاربردی دیگران باشید.‬
‫نمی‬  ‫7002 ‪Word‬‬  ‫اسناد‬   ‫که‬  ‫دنیایی‬    ‫در‬
‫تواند بر روی کامپیوتری که ‪2003 Word‬‬
‫را اجرا می کند باز شوند، تمام‬
‫اسنادی که با استفاده از برنامه‬
‫های کاربردی مبتنی بر وب ایجاد می‬
                 ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫شوند می تواند توسط سایر کاربرانی‬
‫که به آن برنامه کاربردی دسترسی‬
‫همه‬   ‫وقتی‬    ‫شوند.‬    ‫خوانده‬     ‫دارند‬
‫های‬   ‫برنامه‬    ‫و‬    ‫اسناد‬     ‫کاربران‬
‫به‬  ‫ابر‬  ‫روی‬   ‫بر‬   ‫را‬  ‫خود‬    ‫کاربردی‬
‫نوع‬   ‫هیچ‬     ‫گذارند،‬      ‫می‬   ‫اشتراک‬
‫وجود‬  ‫به‬   ‫ها‬  ‫فرمت‬    ‫بین‬  ‫ناسازگاری‬
                   ‫نخواهد آمد.‬

       ‫ظرفیت نامحدود ذخیره سازی‬

‫برای‬   ‫نامحدودی‬       ‫ظرفی‬    ‫‪CloudComputing‬‬
‫ذخیره سازی در اختیار شما قرار می‬
‫دهد. دیسک سخت 002 گیگابایتی فعلی‬
‫کامپیوتر دسک تاپ شما در مقایسه‬
‫میلیون‬    ‫(یک‬   ‫پتابایت‬       ‫صدها‬   ‫با‬
‫در‬   ‫ابر‬  ‫طریق‬    ‫از‬   ‫که‬   ‫گیگابایت)‬
             ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫دسترس شما قرار می گیرد اصال چیزی‬
‫به حساب نمی آید. شما هر چیزی را‬
‫که نیاز به ذخیره کردن آن داشته‬
    ‫باشید می توانید ذخیره کنید.‬

    ‫قابلیت اطمینان بیشتر به داده‬

 ‫برخالف ‪ ،DesktopComputing‬که در آن یک‬
‫دیسک سخت می تواند ‪ crash‬کند (کرش:‬
‫به حالتی گفته می شود که کامپیوتر‬
‫بطور کامل قفل می شود و حتما باید‬
‫تمام‬  ‫و‬  ‫کرد)‬  ‫ریست‬  ‫را‬   ‫کامپیوتر‬
‫داده های ارزشمند شما را از بین‬
‫ببرد، کامپیوتری که بر روی ابر ‪crash‬‬
‫کند نمی تواند بر داده های شما‬
‫بدان‬  ‫همچنین‬   ‫این‬  ‫بگذارد.‬   ‫تاثیر‬
‫معنا است که اگر کامپیوترهای شخصی‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫شما نیز ‪ crash‬کنند، تمام داده ها‬
‫هنوز هم آن جا و برروی ابر وجود‬
‫شما‬   ‫دسترس‬  ‫در‬  ‫کان‬  ‫کما‬  ‫و‬  ‫دادند‬
‫هستند. در دنیایی که تنها تعداد‬
‫اندکی از کاربران به طور مرتب و‬
‫منظم از داده های مهم و حساس خود‬
‫‪Cloud‬‬  ‫نسخه پشتیبان تهیه می کنند،‬
‫‪ Computing‬حرف آخر در زمینه محافظت از‬
      ‫داده ها به شمار می رود.‬
        ‫دسترسی جهانی به اسناد‬
             ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫آیا تا به حال کارهای مهم خود را‬
‫از محیط کار به منزل برده اید؟ و‬
‫یا تاکنون به همراه بردن یک یا‬
‫چند فایل مهم را فراموش کرده اید؟‬
‫این موضوع در ‪ CloudComputing‬رخ نمی دهد‬
‫زیرا شما اسناد و فایل های مهم‬
‫خود را همراهتان حمل نمی کنید. در‬
‫عوض، این اسناد و فایل ها بر روی‬
‫ابر می مانند و شما می توانید از‬
‫اتصال‬   ‫و‬  ‫کامپیوتر‬  ‫یک‬   ‫که‬  ‫هرجایی‬
‫آن‬  ‫به‬  ‫باشد‬  ‫داشت‬  ‫وجود‬  ‫اینترنتی‬
‫دسترسی پیدا کنید. شما در هر کجا‬
‫که باشید به سرعت می توانید به‬
‫اسناد خود دسترسی پیدا کنید و به‬
‫همین دلیل، نیازی به همراه داشتن‬
         ‫آن ها نخواهید داشت.‬
           ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫در اختیار داشتن آخرین و جدیدترین‬
                  ‫نسخه‬

‫با‬  ‫مرتبط‬  ‫مزایای‬  ‫از‬  ‫دیگر‬   ‫یکی‬
‫اسناد در ‪ Cloud Computing‬این است که‬
‫وقتی شما یک سند را در خانه تان‬
‫ادیت می کنید، این نسخه ادیت شده‬
‫همان چیزی است که وقتی در محل کار‬
‫خود به آن دسترسی می یابید مشاهده‬
‫می کنید. ابر همواره، آخرین نسخه‬
‫از اسناد شما را میزبانی می کند و‬
‫تا وقتی شما به اینترنتت و ابر‬
‫متصل باشید، هیچ گاه در معرض خطر‬
‫استفاده از یک نسخه تاریخ گذشته‬
            ‫نخواهید بود.‬

       ‫همکاری گروهی ساده تر‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫به اشتراک گذاشتن اسناد، شما را‬
‫مستقیما به همکاری بر روی اسناد‬
‫از‬  ‫بسیاری‬   ‫برای‬    ‫شود.‬  ‫می‬   ‫رهنمون‬
‫ترین‬  ‫مهم‬   ‫از‬  ‫یکی‬  ‫این‬    ‫کاربران،‬
‫مزایای استفاده از ‪ CloudComputing‬محسوب‬
‫می شود زیرا چندین کاربر به طور‬
‫همزمان می توانند برروی اسناد و‬
‫پروژه ها کار کنند، به دلیل این‬
‫که اسناد بر روی ابر میزبانی می‬
‫کامپیوترهای‬     ‫روی‬  ‫بر‬   ‫نه‬   ‫شوند،‬
‫نیاز‬   ‫شما‬  ‫که‬  ‫چیزی‬    ‫همه‬  ‫منفرد،‬
‫قابلیت‬   ‫با‬   ‫کامپیوتر‬     ‫یک‬   ‫دارید‬
        ‫دسترسی به اینترنت است.‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
          ‫مستقل از سخت افزار‬

‫در نهایت، در این جا به آخرین و‬
‫بهترین مزیت ‪ Cloud Computing‬اشاره می‬
‫کنیم. شما دیگر مجبور نیستید به‬
‫یک شبکه یا یک کامپیوتر خاص محدود‬
‫باشید. کافی است کامپیوتر خود را‬
‫تغییر دهید تا ببینید برنامه های‬
‫کاربردی و اسناد شما کماکان و به‬
‫در‬  ‫ابر‬  ‫روی‬  ‫بر‬  ‫قبلی،‬  ‫شکل‬   ‫همان‬
‫از‬  ‫اگر‬  ‫حتی‬  ‫هستند.‬   ‫شما‬   ‫اختیار‬
‫ابزار پرتابل نیز استفاده کنید،‬
‫در‬  ‫شکل‬  ‫همان‬  ‫به‬  ‫اسناد‬   ‫هم‬  ‫باز‬
‫اختیار شما هستند. دیگر نیازی به‬
‫خرید یک نسخه خاص از یک برنامه‬
‫برای یک وسیله خاص، یا ذخیره کردن‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫یک‬  ‫بر‬  ‫مبتنی‬   ‫فرمت‬   ‫یک‬   ‫با‬  ‫اسناد‬
‫ابزار ویژه ندارید. فرقی نمی کند‬
‫افزاری‬    ‫سخت‬  ‫نوع‬  ‫چه‬   ‫از‬   ‫شما‬   ‫که‬
‫و‬  ‫اسناد‬  ‫زیرا‬  ‫کنید‬   ‫می‬  ‫استفاده‬
‫همه‬  ‫در‬   ‫شما‬  ‫کاربردی‬   ‫های‬    ‫برنامه‬
          ‫حال به یک شکل هستند.‬
           ‫نقاط ضعف ‪Cloud Computing‬‬

‫چند دلیل وجود دارد که ممکن است‬
‫با استناد به آن ها شما نخواهید‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫از ‪ CloudComputing‬استفاده کنید. در این‬
‫جا به ریسک های مرتبط با استناد‬
    ‫از ‪ Cloud Computing‬اشاره می کنیم:‬

‫نیاز به اتصال دائمی به اینترنت‬
                      ‫دارد‬

‫به‬  ‫نتوانید‬   ‫شما‬    ‫که‬   ‫صورتی‬    ‫در‬
‫اینترنت متصل شوید، ‪ Cloud Computing‬غیر‬
‫ممکن خواهد بود. از آن جائی که‬
‫شما باید برای ارتباط با برنامه‬
‫به‬  ‫خود‬  ‫اسناد‬    ‫و‬   ‫کاربردی‬    ‫های‬
‫یک‬  ‫اگر‬    ‫باشید،‬    ‫متصل‬    ‫اینترنت‬
‫ارتباط اینترنتی نداشته باشید نمی‬
‫اسناد‬  ‫حتی‬  ‫چیزی،‬    ‫هیچ‬  ‫به‬  ‫توانید‬
‫خودتان دسترسی پیدا کنید. نبود یک‬
‫ارتباط اینترنتی، به معنای نبود‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫کار است. وقتی شما آف الین هستید،‬
        ‫‪ CloudComputing‬کار نمی کند.‬

‫سرعت‬  ‫کم‬  ‫اینترنتی‬     ‫های‬  ‫اتصال‬   ‫با‬
                 ‫کار نمی کند‬

‫به همان شکلی که در باال اشاره شد،‬
‫یک ارتباط اینترنتی کم سرعت نظیر‬
‫که در سرویس های ‪Dial-up‬‬        ‫نمونه ای‬
‫حالت،‬    ‫بهترین‬  ‫در‬    ‫شود،‬  ‫می‬   ‫دیده‬
‫با‬   ‫را‬   ‫‪CloudComputing‬‬   ‫از‬   ‫استفاده‬
‫دردسرهای فوق العاده ای همراه می‬
‫کند و اغلب اوقات، استفاده از آن‬
‫را غیرممکن می سازد. برنامه های‬
‫کارردی تحت وب و همچنین اسنادی که‬
‫بر روی ابر ذخیره شده اند برای‬
‫دانلود شدن به پهنای باند بسیار‬
             ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫زیادی نیاز دارند. اگر شما از یک‬
‫کنید،‬  ‫می‬  ‫استفاده‬  ‫‪Dial-up‬‬  ‫اینترنت‬
‫اعمال تغییر در یک سند یا رفتن از‬
‫یک صفحه به صفحه دیگر همان سند‬
‫طول‬   ‫به‬  ‫همیشه‬  ‫برای‬   ‫است‬   ‫ممکن‬
‫بینجامد. و البته در مورد بار شدن‬
‫یک سرویس غنی از امکانات حرفی نمی‬
‫زنیم. به عبارت دیگر، ‪Cloud Computing‬‬
‫برای افرادی که از اینترنت باند‬
    ‫پهن استفاده نمی کنند، نیست.‬

           ‫می تواند کند باشد‬

‫حتی در یک ارتباط اینترنتی سریع‬
‫نیز، برنامه های کاربردی تحت وب‬
‫از‬  ‫کندتر‬  ‫اوقات‬  ‫گاهی‬  ‫توانند‬   ‫می‬
‫دسترسی به همان برنامه نرم افزاری‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫از طریق یک پی سی دسک تاپ باشند.‬
‫تمام جنبه های یک برنامه، از جمله‬
‫بین‬  ‫باید‬  ‫فعلی،‬   ‫سند‬   ‫و‬   ‫اینترفیس‬
‫کامپیوتر یا کامپیوترهای موجود بر‬
‫روی ابر مبادله شود. اگر در آن‬
‫لحظه، سرورهای ابر در معرض تهیه‬
‫اگر‬   ‫یا‬    ‫باشند‬  ‫پشتیبان‬      ‫نسخه‬
‫سر‬  ‫پشت‬  ‫را‬   ‫کند‬  ‫روز‬   ‫یک‬  ‫اینترنت‬
‫بگذارد، شما نمی توانید به همان‬
‫دسترسی سریعی که در یک برنامه دسک‬
         ‫تاپ وجود دارد، برسید.‬

   ‫ویژگی ها ممکن است محدود باشند‬

‫این وضعیت در حال تغییر است اما‬
‫کاربردی‬    ‫های‬   ‫برنامه‬    ‫از‬   ‫بسیاری‬
‫مبتنی بر وب به اندازه همتای دسک‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫تاپ خود دارای ویژگی ها و امکانات‬
‫غنی نیستند. به عنوان مثال، شما‬
‫می توانید کارهای بسیار زیاد با‬
‫برنامه ‪ PowerPoint‬انجام دهید که امکان‬
‫برنامه‬    ‫توسط‬   ‫ها‬   ‫آن‬  ‫همه‬   ‫انجان‬
‫اصول‬   ‫ندارد.‬    ‫وجود‬  ‫‪Google Docs‬‬  ‫ارائه‬
‫این برنامه ها یکسان هستند، اما‬
‫برنامه کارردی که بر روی ابر قرار‬
‫امکانات‬     ‫از‬  ‫بسیاری‬   ‫فاقد‬    ‫دارد‬
‫پیشرفته ‪ PowerPoint‬است. اگر شما یک‬
‫کاربر با تجربه و حرفه ای هستید،‬
‫‪CloudComputing‬‬  ‫از‬  ‫نخواهید‬   ‫است‬   ‫ممکن‬
                ‫استفاده کنید.‬

‫داده های ذخیره شده ممکن است از‬
     ‫امنیت کافی برخوردار نباشند.‬
                  ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫تمام‬    ‫‪،CloudComputing‬‬  ‫از‬   ‫استفاده‬    ‫با‬
‫داده های شما بر روی ابر ذخیره می‬
‫شوند. این داده ها تا چه حد ایمن‬
‫می‬  ‫غیرمجاز‬    ‫کاربران‬     ‫آیا‬   ‫هستند؟‬
‫توانند به داده های مهم و محرمانه‬
‫کمپانی‬    ‫کنند؟‬   ‫پیدا‬    ‫دسترسی‬    ‫شما‬
‫‪ CloudComputing‬اظهار می کند که داده ها‬
‫امن هستند اما هنوز برای اطمینان‬
‫کامل از این موضوع خیلی زود است.‬
‫از نظر تئوری، داده های ذخیره شده‬
‫بین‬  ‫و‬   ‫هستند‬   ‫ایمن‬    ‫ابر‬   ‫روی‬   ‫بر‬
‫چندین ماشین توزیع شده اند. اما‬
‫در صورتی که داده های شما مفقود‬
‫پشتیبان‬     ‫نسخه‬     ‫هیچ‬   ‫شما‬    ‫شوند،‬
‫فیزیکی یا محلی در اختیار نخواهید‬
‫داشت (مگر این تمام اسناد ذخیره‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫شده بر روی ابر را بر روی دسک تاپ‬
‫خود دانلود کنید که معموال کابران‬
‫کمی چنین کاری می کنند). به سادگی‬
‫بگویم، اتکا به ابر، شما را در‬
       ‫معرض خطر قرار می دهد.‬

‫چه کسانی می توانند از مزایای ‪Cloud‬‬
        ‫‪ Computing‬بهره مند شوند؟‬

‫چه نوع کاربرانی برای استفاده از‬
‫‪ Cloud Computing‬مناسب هستند؟ یا در نظر‬
‫گرفتن نقاط قوت و ضعف ‪Cloud Computing‬‬
‫که قبال اشاره کردیم، من فکر می‬
‫کنم که کاربران زیر می توانند به‬
‫بهترین نحو ممکن اس مزایای سوئیچ‬
‫برداری‬  ‫بهره‬  ‫‪Cloud Computing‬‬  ‫به‬  ‫کردن‬
                    ‫کنند.‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫‪Cloud‬‬  ‫‪Computing‬‬  ‫از‬  ‫باید‬    ‫کسانی‬   ‫چه‬
                ‫استفاده کنند؟‬

‫روی‬   ‫بر‬  ‫مشترک‬   ‫طور‬  ‫به‬  ‫که‬  ‫کسانی‬
‫اسناد و پروژه ها کار می کنند.‬
‫سایر‬   ‫با‬   ‫معمول‬   ‫طور‬  ‫به‬  ‫شما‬   ‫اگر‬
‫روی‬   ‫بر‬  ‫گروهی‬   ‫شکل‬   ‫به‬  ‫و‬  ‫افراد‬
‫پروژه ای خاص کار می کنید، بهترین‬
‫‪Cloud‬‬  ‫‪Computing‬‬  ‫از‬  ‫استفاده‬     ‫کاندید‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫هستید. توانایی به اشتراک گذاشتن‬
‫و ویرایش اسناد در زمان واقعی بین‬
‫چندین کاربر، یکی از مزایای اصلی‬
‫برنامه های کاربردی تحت وب است که‬
‫همکاری بر روی پروژه ها را تسهیل‬
                    ‫می کند.‬

‫سفر‬  ‫حال‬   ‫در‬  ‫دائما‬   ‫که‬   ‫افرادی‬
‫هستند. وقتی شما یک روز در دفتر‬
‫کار خود کار می کنید و روز بعد در‬
‫منزل تان و روز دیگر در یک شهر‬
‫دیگر، نگه داشتن رد تمام اسناد و‬
‫برنامه های کاربردی به کاری دشوار‬
‫از‬  ‫استفاده‬    ‫با‬  ‫شود.‬   ‫می‬   ‫تبدیل‬
‫به‬  ‫نیستید‬  ‫مجبور‬   ‫شما‬  ‫‪،CloudComputing‬‬
‫خاطر بسپارید که کدام سند کجا است‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫و یا یک کپی از اسنادتان را هر جا‬
‫که می روید به همراه داشته باشید.‬
‫شما حتی مجبور نیستید نگران این‬
‫باشید که آیا یک برنامه خاص بر‬
‫روی تمام پی سی های شما نصب هست‬
‫یا نه. از آن جائی که برنام های‬
‫کاربردی و اسناد شما بر روی وب‬
‫ذخیره شده اند و از هر جائی که به‬
‫اینترنت دسترسی داشته باشید قابل‬
‫بازیابی و مشاهده هستند نسخه ها و‬
‫سازگار بودن اسناد با هم اهمیتی‬
‫ندارد. شما هر جا که بروید به یک‬
‫و‬  ‫کاربردی‬  ‫برنامه‬  ‫از‬  ‫واحد‬   ‫نسخه‬
         ‫سند دسترسی دارید.‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫ها‬  ‫هزینه‬   ‫مورد‬   ‫در‬  ‫که‬   ‫کاربرانی‬
‫نگران هستند. ‪ CloudComputing‬می تواند‬
‫در پول شما، چه در حوزه سخت افزار‬
‫و چه در حوزه نرم افزار صرفه جویی‬
‫کند. هیچ نیازی به سرمایه گذاری‬
‫برای خرید دیسک های سخت بزرگ یا‬
‫پردازنده های فوق سریع نیست. زیرا‬
‫از آن جائی که همه چیز بر روی‬
‫برابر ذخیره می شود شما می توانید‬
‫با خرید یک پی سی که از ویژگی های‬
‫کم تری برخوردار است در هزینه ها‬
‫می‬   ‫حتی‬  ‫شما‬   ‫کنید.‬   ‫جویی‬    ‫صرفه‬
‫صرفه‬  ‫افزاری‬   ‫نرم‬  ‫نظر‬   ‫از‬  ‫توانید‬
‫جویی بیشتری بکنید زیرا به عنوان‬
‫استفاده‬   ‫جای‬  ‫به‬  ‫توانید‬   ‫می‬   ‫مثال‬
‫‪ ،Microsoft Office‬بدون پرداخت حتی یک سنت‬
                  ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫از ‪ Google Docs‬یا ‪ Zoho Office‬بهره برداری‬
‫نمائید. وقتی بودجه شما اندک است،‬
‫"رایگان" بسیار بهتر از صدها یا‬
‫است‬   ‫ممکن‬    ‫که‬  ‫است‬   ‫دالری‬   ‫هزاران‬
‫مجبور باشید برای خرید نرم افزار‬
                  ‫پرداخت کنید.‬

    ‫کاربرانی با نیازهای روزافزون‬

‫های‬   ‫عکس‬   ‫کردن‬    ‫ذخیره‬    ‫برای‬   ‫آیا‬
‫به‬   ‫خود‬  ‫3‪MP‬‬  ‫های‬  ‫فایل‬   ‫و‬  ‫دیجیتال‬
‫نیاز‬   ‫تری‬    ‫بیش‬   ‫سخت‬   ‫دیسک‬    ‫فضای‬
‫دارید؟ شما می توانید یک دیسک سخت‬
‫بیرونی جدید بخرید یا به جای آن‬
‫سازی‬   ‫ذخیره‬    ‫فضای‬    ‫از‬  ‫توانید‬    ‫می‬
‫‪Cloud‬‬   ‫تر‬   ‫هزینه‬    ‫کم‬    ‫(یا‬  ‫رایگان‬
‫با‬   ‫آیا‬   ‫کنید.‬    ‫استفاده‬     ‫‪)Computing‬‬
                  ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                     ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫نرم‬   ‫برنامه‬     ‫نسخه‬    ‫آخرین‬    ‫اجرای‬
‫بسیار‬   ‫منابع‬     ‫به‬  ‫که‬   ‫خود‬   ‫افزاری‬
‫زیادی نیاز دارد مشکل دارید؟ از‬
‫خیر این برنامه بگذرید و به جای‬
‫آن، به برنامه های کاربردی مبتنی‬
‫بر وب که به منابع کم تری نیاز‬
‫دارند روی آورید. در گذشته، تنها‬
‫راه حل برای نیازهای رو به رشد،‬
‫خرید سخت افزار قدرتمندتر بود. با‬
‫ابر‬  ‫روی‬  ‫بر‬  ‫حل‬    ‫راه‬   ‫‪،Cloud Computing‬‬
‫صرفه‬  ‫شما‬    ‫پول‬  ‫در‬  ‫که‬    ‫دارد‬   ‫قرار‬
                  ‫جویی می کند.‬

‫‪Cloud Computing‬‬  ‫از‬    ‫نباید‬    ‫کسانی‬    ‫چه‬
                ‫استفاده کنند؟‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫حال اجازه دهید به روی دیگر سکه‬
‫نگاه کنیم. اگر ‪ Cloud Computing‬به درد‬
‫همه نمی خورد، چه کسانی نباید از‬
‫آن استفاده کنند؟ در این جا به‬
‫از‬  ‫دسته‬  ‫این‬   ‫از‬  ‫کوتاهی‬     ‫لیست‬
       ‫کاربران اشاره می کنیم:‬

‫کسانی که به اینترنت مناسب دسترسی‬
‫ندارند. ‪ CloudComputing‬به ابر اینترنتی‬
‫و دسترسی به اینترنت وابسته است.‬
‫دسترسی‬   ‫اینترنت‬    ‫به‬    ‫شما‬   ‫اگر‬
‫ندارید، شانس استفاده از ‪CloudComputing‬‬
‫را از دست خواهید داد. کاربرانی‬
‫اینترنت‬   ‫از‬  ‫استفاده‬    ‫به‬  ‫قادر‬  ‫که‬
‫از‬  ‫استفاده‬     ‫نباید‬      ‫نیستند،‬
‫‪ CloudComputing‬را به عنوان یک گزینه در‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫نظر بگیرند. همین قانون در صورتی‬
‫که شما از یک اینترنت کم سرعت،‬
‫مثل یک ارتباط ‪ Dial-up‬استفاده کنید‬
‫نیز صادق است. یک ارتباط اینترنتی‬
‫کند، هنگامی که بخواهید به برنامه‬
‫های کاربردی بزرگ و اسناد دسترسی‬
   ‫پیدا کنید از هر چیزی بدتر است.‬

‫افراد آفالین. در بین سایر موارد،‬
‫هر کسی که به طور دائم در محیط آف‬
‫به‬   ‫دسترسی‬    ‫که‬  ‫کند‬   ‫کار‬    ‫الینی‬
‫اینترنت اهمیت زیادی ندارد، نمی‬
‫بهره‬  ‫‪CloudComputing‬‬  ‫مزایای‬   ‫از‬   ‫تواند‬
‫افراد‬  ‫از‬  ‫دسته‬   ‫این‬  ‫کند.‬   ‫برداری‬
‫شامل کسانی هستند که بدون دسترسی‬
‫به اینترنت در محیط کار یا خانه‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫مشغول انجام فعالیت های خود هستند‬
 ‫و نیازی به اینترنت حس نمی کنند.‬

‫افرادی که به مسائل امنیتی حساس‬
‫هستند. امروزه، ما فکر می کنیم که‬
‫‪ CloudComputing‬امن است اما نمی توانیم‬
‫این موضوع را تضمین کنیم. امکان‬
‫عملی این وجود دارد که سیستم های‬
‫مبتنی بر ابر، هک شوند و اسنادی‬
‫های‬  ‫برنامه‬  ‫و‬   ‫ابر‬  ‫روی‬   ‫بر‬   ‫که‬
‫کاربردی مبتنی بر ابر قرار دارند‬
‫در معرض دسترس افراد غیرمجاز قرار‬
‫محرمانه‬  ‫شما‬    ‫اسناد‬  ‫اگر‬   ‫گیرند.‬
‫هستند، احتماال هنوز نمی خواهید به‬
‫وقتی‬  ‫کنید.‬  ‫اطمینان‬     ‫‪Cloud Computing‬‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫امنیت برای شما اهمیت دارد، هیچ‬
     ‫چیزی را جایگزین آن نکنید.‬

‫هر کسی که با برنامه های کاردی‬
‫این‬  ‫است.‬  ‫بسته‬  ‫اخوت‬   ‫عقد‬   ‫فعلی،‬
‫موضوع احتماال مهم ترین دلیل برای‬
‫های‬   ‫برنامه‬    ‫از‬   ‫استفاده‬    ‫عدم‬
‫کاربردی تحت وب محسوب می شود: شما‬
‫می‬  ‫استفاده‬  ‫مایکروسافت‬     ‫آفیس‬   ‫از‬
‫از‬  ‫بسیاری‬  ‫است،‬   ‫درست‬  ‫بله‬   ‫کنید.‬
‫برنامه های کاربردی مبتنی بر وب‬
‫به طور کامل با فرمت آفیس سازگار‬
‫سند‬  ‫کردن‬  ‫باز‬  ‫است‬  ‫ممکن‬  ‫نیستند.‬
‫‪ Word‬یا ‪ Excel‬در یک برنامه کاربردی‬
‫تحت وب، یا بالعکس، دشوار یا حتی‬
              ‫غیر ممکن باشد.‬
          ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
            ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫فناوری محاسبات ابري و نگرشهای‬
              ‫گوناگون‬
      ‫امنیت، یكي از عوامل‬
        ‫كندي روند گسترش‬
      ‫فناوري محاسبات ابري‬
      ‫ماهنامه شبکه - دي 2231‬
             ‫شماره 211‬
               ‫اشاره:‬
 ‫براساس گزارش هاي منتشر شده هر‬
 ‫چند فناوري ابر یا کالود مزیتهاي‬
‫متعددی مانند هزینه کمتر و سهولت‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬

    ‫مدیریت دارد، اما موارد امنیتي‬
     ‫همچنان یکي از عواملي است که‬
 ‫گسترش این فناوري را کند کردهاست.‬
    ‫بررسيهاي اخیر مؤسسه تحقیقاتي‬
    ‫فورستر نشان میدهد، بسیاري از‬
 ‫شرکتها و مراکز مختلف از سرویسهای‬
 ‫عمومی محاسبات ابری پرهیز میکنند،‬
 ‫زیرا درباره امنیت دادههای شرکتی‬
          ‫خود مطمئن نیستند.‬
‫براساس گزارش هاي منتشر شده هر چند‬
‫فناوري ابر یا کالود مزیتهاي متعددی‬
‫مانند هزینه کمتر و سهولت مدیریت‬
‫دارد، اما موارد امنیتي همچنان یکي‬
‫از عواملي است که گسترش این فناوري‬
‫اخیر‬   ‫بررسيهاي‬  ‫کردهاست.‬   ‫کند‬   ‫را‬
          ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
             ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫مؤسسه تحقیقاتي فورستر نشان میدهد،‬
‫بسیاري از شرکتها و مراکز مختلف از‬
‫سرویسهای عمومی محاسبات ابری پرهیز‬
‫میکنند، زیرا درباره امنیت دادههای‬
‫شرکتی خود مطمئن نیستند.‬
‫تحقیقاتی‬  ‫مؤسسه‬  ‫بررسیهای‬     ‫طبق‬
‫فورستر، تنها 12 درصد مدیران آیتی‬
‫اظهار داشتهاند، مراکز آنها در سال‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫تحت‬   ‫ابر‬  ‫عمومی‬  ‫سرویسهای‬      ‫از‬     ‫0102‬
 ‫‪Iaas‬عنوان‬   ‫(سرنام‬  ‫‪Infrastructure-As-a-Service‬‬   ‫)‬
‫بیشتر‬  ‫آینده‬  ‫در‬  ‫یا‬  ‫کرده‬    ‫استفاده‬
‫استفاده خواهند کرد. خدمات عمومی‬
‫تا‬   ‫میشود‬   ‫باعث‬    ‫ابري‬     ‫محاسبات‬
‫شرکتهاي گوناگون بتوانند در شبکه‬
‫نیاز‬  ‫میزان‬  ‫به‬  ‫باتوجه‬    ‫و‬  ‫اینترنت‬
‫خود از نرمافزارها، قدرت محاسباتی‬
‫شرکت‬   ‫ذخیرهسازی‬    ‫منابع‬      ‫نیز‬      ‫و‬
‫ارائهدهنده این خدمات بهره ببرند و‬
‫این مزیت آنها را از خرید تجهیزات‬
‫اختصاصی بینیاز میکند.‬


‫با وجود این، آن دسته از مدیران‬
‫شرکت‬  ‫فورستر‬  ‫نظرسنجی‬    ‫در‬   ‫که‬   ‫آیتی‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫کردند، نسبت به استفاده از خدمات‬
‫ابري خوشبین نبودند و 44 درصد آنها‬
‫اعالم کردند، مطمئن نیستند دادههای‬
‫کاریشان واقع در مراکز داده شرکت‬
‫سرویسدهنده از امنیت کافی برخوردار‬
 ‫نظرسنجی مؤسسه‬   ‫‪SunGard Availability‬باشند.‬
‫از صد نفر از مدیران مالی ‪Services‬‬
‫شرکتها نیز نشان میدهد، 40 درصد این‬
‫امنیت‬  ‫درخصوص‬  ‫ترس‬  ‫دلیل‬  ‫به‬  ‫افراد‬
‫دادههای حساس، در بخش خدمات عمومی‬
 ‫ابر سرمایهگذاری نکردهاند.‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫مزیتهای‬    ‫درباره‬    ‫مالی‬    ‫مدیران‬
‫محاسبات ابري شک دارند و همین امر‬
‫یکي از علل بیمیلي آنها در استفاده‬
‫ضمن‬  ‫میشود.‬  ‫محسوب‬   ‫خدمات‬   ‫این‬   ‫از‬
‫اینکه تنها 43 درصد از این افراد‬
‫انتقال‬   ‫مزایای‬    ‫داشتند،‬    ‫اظهار‬
‫را‬  ‫ابر‬  ‫پلتفرم‬  ‫به‬  ‫آیتي‬   ‫سیستمهاي‬
              ‫کامال‬
‫ً درک کردهاند. از اینرو چنین‬
‫به نظر ميرسد که برخی از مسئوالن‬
‫سازمانها هنوز از ماهیت و کم و کیف‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫این فناوری آگاهي چنداني ندارند.‬


‫نگرانيها درباره امنیت خدمات عمومي‬
‫کالود باعث شده تا برخي از شرکتها‬
‫درون‬   ‫یا‬   ‫اختصاصی‬      ‫دیتاسنترهاي‬
‫سازماني خود را به کالودهاي خصوصي‬
‫این‬  ‫صورت‬  ‫این‬  ‫در‬   ‫که‬  ‫کنند‬  ‫تبدیل‬
‫تجهیزات آيتي همان خدماتي را ارائه‬
‫میکنند که در کالودهاي عمومي عرضه‬
‫چون‬  ‫که‬   ‫تفاوت‬   ‫این‬    ‫با‬  ‫میشوند،‬
‫خود‬  ‫مستقیم‬    ‫نظارت‬    ‫تحت‬  ‫تجهیزات‬
‫آن‬   ‫امنیت‬  ‫درخصوص‬    ‫است،‬    ‫شرکتها‬
‫اطمینان بیشتري وجود دارد.‬


     ‫ا‬
‫در نظرسنجي فورستر تقریب ً یک چهارم‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫مورد‬   ‫که‬  ‫آيتي‬   ‫رؤساي‬    ‫درصد)‬    ‫(02‬
‫ایجاد‬  ‫گفتند،‬    ‫شدند‬  ‫واقع‬   ‫نظرسنجي‬
‫کالود خصوصي یکي از اولویتهاي آنها‬
‫در سال 0102 بوده که این آمار در سال‬
‫2002 برابر نوزده درصد بود. چنین به‬
‫به‬  ‫بزرگتر‬  ‫شرکتهاي‬    ‫که‬  ‫ميرسد‬   ‫نظر‬
‫ایجاد زیرساختهاي خصوصي ابر تمایل‬
‫شصت‬  ‫از‬   ‫بیش‬  ‫زیرا‬   ‫دارند،‬   ‫بیشتري‬
‫درصد شرکتهایي که ایجاد کالود خصوصي‬
‫قلمداد‬    ‫خود‬   ‫اولویتهاي‬    ‫جزء‬    ‫را‬
‫کردند، بیش از هزار کارمند داشتند.‬


‫جیمز استاتن از تحلیلگران فورستر‬
‫بیشتر‬    ‫ميدارد،‬   ‫اظهار‬    ‫گزارشي‬   ‫در‬
‫سیستمهاي‬    ‫مایلند‬    ‫هنوز‬   ‫سازمانها‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫آیتي خود را در خود سازمان نگهداري‬
‫کنند. به گفته او بیشتر سازمانهاي‬
‫بزرگ ميخواهند همان سرویسهاي عمومي‬
‫خود‬  ‫داده‬   ‫مراکز‬    ‫درون‬   ‫در‬  ‫را‬  ‫ابر‬
‫اینصورت‬   ‫در‬   ‫زیرا‬   ‫کنند،‬     ‫ایجاد‬
‫از‬  ‫استفاده‬    ‫نحوه‬   ‫بر‬    ‫میتوانند‬
‫امنیت‬  ‫از‬   ‫و‬  ‫داشته‬  ‫نظارت‬    ‫سرویسها‬
‫اطمینان‬   ‫سازمان‬    ‫حساس‬   ‫دارایيهاي‬
‫حاصل کنند.‬


‫این‬  ‫حتي‬  ‫است‬   ‫پیدا‬   ‫که‬   ‫چنان‬   ‫اما‬
‫فزاینده‬   ‫گسترش‬   ‫در‬   ‫نیز‬    ‫تردیدها‬
‫نخواهند‬   ‫ایجاد‬   ‫مانعي‬   ‫ابري‬    ‫خدمات‬
‫که‬  ‫گزارشي‬    ‫مثال،‬  ‫عنوان‬    ‫به‬  ‫کرد.‬
 ‫منتشر ‪TechMarketView‬توسط مرکز تحلیلي‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫بازار‬   ‫ارزش‬  ‫ميکند،‬   ‫پیشبیني‬    ‫شده‬
‫محاسبات ابر در انگلستان که در سال‬
‫0102 برابر 2,0 میلیارد پاوند بود، در‬
‫سال 4102 به 4,01 میلیارد پاوند افزایش‬
‫پیدا کند.‬


‫میتوان گفت، برخی از سازمانها در‬
‫میدهند،‬   ‫ترجیح‬    ‫کنونی‬     ‫شرایط‬
‫هزینههاي باال را براي تهیه تجهیزات‬
‫و ملزومات یک مرکزداده خصوصي مبتني‬
‫بر ابر بپذیرند و بهجاي استفاده از‬
‫مزیت صرفهجویي در هزینهها که یکي‬
‫از نتایج بهرهگیري از زیرساختهاي‬
‫ابری است، از مزیت دیگر آن، یعني‬
‫خود این فناوري بهره ببرند.‬
          ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
             ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫مهمترین بحث در زمینه :حریم شخصی -‬
 ‫محاسبات ابری حریم خصوصی افراد‬
 ‫محسوب میشه چون افراد کل اطالعات‬
‫خودشون رو در ابر آپلود می کنند و‬
‫برای دسترسی به اونها به ابر متصل‬
 ‫میشن خب در اینجا سوال پیش میاد‬
 ‫که آیا اطالعاتی که ما تو ابر‬
‫محاسباتی قرار میدیم امنیت داره و‬
 ‫کسی غیر از ما به اونها دسترسی‬
 ‫پیدا نمیکنه؟ هیچکسیدوستنداره‬
 ‫اطالعاتش دست سایرین بیفته ممکنه‬
 ‫این اطالعات عکسهای خصوصی افراد‬
‫اطالعات مالی شرکت ها و یا فایلهای‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫معمولی باشه اما به هر حال اطالعات‬
 ‫شخصی جز حریم خصوصی افراد محسوب‬
‫میشه و دسترسی غیر مجاز سایرین به‬
 ‫. این اطالعات اصال خوشایند نیست‬

 ‫شرکتهای پیشرو در زمینه محاسبات‬
 ‫ابری ادعای تضمین امنیت اطالعات‬
 ‫کاربران رو دارند و بر این ادعا‬
     ‫پافشاری می کنن‬
‫و میگنکهحریمشخصیافراددرهمهحاالتتضم‬
       ‫ینمیشه .‬
‫درمقابلمنتقداناظهارمیکنندکهحمالتخ‬
‫رابکارانهونفوذبهسیستمهایاطالعاتیو‬
‫هکرهامواردیهستندکههمیشهوجودداشته‬
 ‫و دارد و نمیشه اینها رو نادیده‬
‫گرفت . البته من هم به تضمین حریم‬
           ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
             ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫خصوصی از طرف این شرکتها کمی شک‬
 ‫دارم چون هکرها همیشه چند قدم‬
 ‫جلوتر از فناوری حرکت می کنند و‬
‫این شبهه ای در حریم خصوصی اطالعات‬
      ‫. بوجود میاره‬

‫بله ما :تضمین حفظ همیشگی اطالعات -۲‬
‫اطالعاتمون رو در ابر قرار میدیم و‬
‫دیگه کپی از اونها در جایی نداریم‬
 ‫این فلسفه وجودی ابر محاسباتی‬
  ‫محسوب میشه و خب آیا شرکتها‬
 ‫اطالعات ما رو برای همیشه حفظ می‬
   ‫کنند ؟ ما وقتی قرار هست‬
‫اطالعاتمون رو بر روی ابر محاسباتی‬
‫قرار بدیم پس نیازی به کپی داشتن‬
‫از اطالعات نداریم چون ما میخوایم‬
           ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
             ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫کارهامون راحت تر بشه و از هر جای‬
 ‫دنیا به اطالعاتمون دسترسی داشته‬
‫باشیم و این یکی از دالیل نقل مکان‬
‫کردن به ابر محسوب میشه .شرکتهای‬
  ‫پیشرو در این زمینه میگن که‬
 ‫سرورهای عظیمی رو برای نگهداری‬
 ‫اطالعات کاربران تهیه می کنند و‬
  ‫روز به روز هم به این تعداد‬
 ‫افزوده میشه و از کلیه اطالعات‬
 ‫کاربران بک آپ گرفته میشه تا در‬
‫مواقع بحرانی هیچ آسیبی به اطالعات‬
      ‫. وارد نشه‬

‫گزینه سوم فقط مختص ایران :تحریم -۳‬
 ‫و چند کشور دیگه هست بله تحریم‬
‫.در حال حاظر هم ما از داخل ایران‬
          ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
             ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫به راحتی نمیتونیم از خیلی از‬
‫سرویسهای اینترنتی به خاطر تحریم‬
‫استفاده کنیم . خب چه تضمینی وجود‬
 ‫داره که کاربران ایرانی در صورت‬
 ‫دسترسی به ابرمحاسباتی و قرار‬
‫دادن اطالعات خودشون در این سیستم‬
 ‫یکباره به خاطر سیاستهای بین‬
 ‫المللی از دستیابی به اطالعات‬
 ‫خودشون باز بمونن؟ به نظر من‬
 ‫بزرگترین مشکل پیش روی شرکتها و‬
 ‫موسسات ایرانی و کاربران برای‬
 ‫استفاده از ابر محاسباتی تحریم‬
  ‫هست و سخت ترین راه رو برای‬
‫استفاده از این سیستم بوجود میاره‬
‫امیدوارم که تحریمهای ایران ملغی .‬
 ‫بشه و درهای تکنولوژی بیشتر از‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫قبل به روی جوانان ایرانی باز‬
        ‫شود.‬
   ‫ویندوز 2 و محاسبات ابری‬
‫در طی چند وقت اخیر آنقدر در مورد‬
 ‫‪Cloud Computing‬واژه «محاسبات ابری» یا‬
‫شنیده و خوانده ایم که اشباع شده‬
 ‫و دیگر این مسئله برای خیلی ها‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫جذابیتی ندارد. بروز آن مانند یک‬
‫تکامل به وضوح حس می شود، و همچون‬
 ‫چیزی که در عمل برای مدتی تجربه‬
  ‫استفاده از ان را داشته ایم‬
‫برایمان آشنا و عادی شده، اما چه‬
‫حسی دارید اگر بدانید مایکروسافت‬
‫قصد دارد معماری مبتنی بر ابر که‬
‫«متکی بر کاربر» است را در ویندوز‬
‫۸ به کار گیرد؟ اما این مفهوم از‬
‫نظر ویژگی های واقعی و عملی به چه‬
  ‫معنی است؟ اول، شرکت هایی‬
‫، و دیگر سرویس ‪Dropbox ،Carbonite‬مانند‬
 ‫های ذخیره سازی و پشتیبان گیری‬
  ‫مبتنی بر ابر باید نگران‬
‫وجودرقیبیقدرباشند،چراکهویندوز۸‬
 ‫دارای پشتیبانی استاندارد از‬
             ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫مدیریت فایل در سطح سرویس ویندوز‬
 ‫‪SkyDrive‬‬  ‫است، که به کاربر اجازه‬
‫ذخیره و دسترسی به فایل های خود‬
‫را از همه جا و از هر دستگاهی می‬
         ‫.دهد‬
           ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫، مایکروسافت پیش از این ‪SkyDrive‬با‬
‫خط ‪Dropbox‬نیز برای سرویس هایی همچون‬
  ‫پس می توانیم .و نشان کشیده‬
 ‫انتظار دیدن یکپارچگی و ادغام‬
 ‫با برنامه مدیریت فایل ‪SkyDrive‬کامل‬
 ‫ویندوز در نسخه بعدی )‪(File Manager‬‬
   ‫.ویندوز راداشتهباشیم‬
          ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
             ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫در امتداد خطوط مشابه، در نهایت‬
 ‫اجرا و به کار گیری قدرتمندی از‬
 ‫مجموعه مایکروسافت آفیس از طریق‬
‫سرویس «آفیس الیو» را خواهیم دید.‬
 ‫تفاوت بزرگ این سرویس با آنچه‬
 ‫اکنون در ویندوز الیو می بینیم‬
‫آنست که این سرویس درون خود سیستم‬
 ‫عامل ساخته خواهد شد. تصور می‬
 ‫نماییم مایکروسافت از طرح قیمت‬
‫گذاری شبیه به آنچه در ایکس باکس‬
‫الیو کنونی می بینیم استفاده کند،‬
  ‫یعنی دوره های مختلف اشتراک‬
 ‫ماهانه یا ساالنه برای دسترسی‬
 ‫کاربران به برنامه های مختلف‬
‫مجموعه آفیس الیو، خدمات مبتنی بر‬
‫ابر محاسباتی، تماشای زنده ویدئو‬
             ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫/ فیلم ها، و خرید از فروشگاه‬
  ‫.برنامه های کاربردی ویندوز‬
  ‫نرم افزار به عنوان سرویس (با‬
‫که گاهی اوقات با عنوان نرم )‪saas‬مخفف‬
  ‫)‪ (on-demand software‬افزار در زمان نیاز‬
 ‫شناخته میشود یک مدل نرم افزاری‬
 ‫است که وابسته به داده هایی است‬
   ‫که ذخیره شده اند در یک فضای‬
 ‫ذخیره سازی مجتمع (که معموال ابر‬
     ‫شناخته می شود) هستند ‪cloud‬‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫امروزه سرویس های اینترنتی (مثل‬
     ‫جوستجوگرهای وب و یا پستهای‬
‫الکترونیکی تحت وب) وجود دارندکه‬
   ‫می توان از آنها نرم افزار به‬
           ‫عنوان سرویس یاد کرد‬
   ‫زیرا نرم افزارهای مشابه آنان‬
  ‫وجود دارد که بر روی سیستم های‬
‫)‪(business applications‬تجاری‬  ‫و یا سیستم های‬
             ‫.شخصی نصب می شوند‬
  ‫تبدیل به یک مدل مشترک برای ‪SaaS‬‬
  ‫تحویل اکثر برنامه های کاربردی‬
  ‫کسب و کار ، از جمله حسابداری،‬
 ‫همکاری، مدیریت ارتباط با مشتری‬
 ‫، برنامه ریزی منابع سازمانی )‪(CRM‬‬
  ‫، صورتحساب ، مدیریت منابع )‪(ERP‬‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫، سیستم مدیریت محتوا )‪ (HRM‬انسانی‬
   ‫)‪(CMS‬‬  ‫و مدیریت سرویس روی میز‬
 ‫گنجانیده شده است که منجر به ‪.SaaS‬‬
    ‫استراتژی از تمام نرم افزار‬
        ‫.سازمانیشرکتی شده است‬


‫)‪ (Gartner Group‬طبق یک گزارش گروه گارتنر‬
 ‫در ‪SaaS‬برآورد کرده است که ، فروش‬
   ‫رسیده ، که 0501 ‪B‬سال 0102 به$ 2‬
            ‫٪نسبتبهسال 2002‬
‫در سال $ ‪B‬افزایشداشتهاست،وافزایش0501‬
     ‫1102 پیش بینی میشود، که 2541‬
 ‫٪نسبتبهسال 0102 افزایشپیدا میکند.‬
 ‫گروه گارتنر نیز تخمین می زند که‬
 ‫بیش از 01% از برنامه های کاربردی‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫فروخته شده در سرار جهان در سال‬
       ‫.بوده اند‪SaaS‬گذشته بصورت‬
 ‫همچنین تخمین زده است که در سال‬
‫از برنامه %61بیش از ‪ 2014 SaaS‬در جهان‬
    ‫.های کاربردی را شامل میشود‬


 ‫)‪(SaaS‬نرم افزار به عنوان یک سرویس‬
   ‫در واقع به عنوان بخشی از نام‬
‫، )‪(cloud computing‬گذاری از محاسبات ابری‬
   ‫همراه با زیرساخت به عنوان یک‬
 ‫و پلت فرم به عنوان یک )‪ (IaaS‬سرویس‬
               ‫.)‪(PaaS‬سرویس‬
‫پرشین پروژه دات آی آر‬
   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬


   ‫چاپ ابری گوگل‬
      ‫چیست ؟‬
‫یکی از جدیدترین سرویس های ارائه‬
‫شده توسط کمپانی گوگل که هنوز در‬
‫) ‪ ( Beta‬دوران آزمایشی‬   ‫خود نیز وجود‬
‫) ‪ ( Cloud Print‬دارد سرویس چاپ ابری‬    ‫است‬
‫کاربران‬  ‫آن‬  ‫از‬  ‫استفاده‬    ‫با‬   ‫که‬
‫اینترنت می توانند دستگاه چاپگر‬
‫به‬  ‫اینترنت‬   ‫در‬  ‫را‬   ‫خود‬   ‫سیستم‬
‫اشتراک بگذارند و یا از راه دور‬
‫آن‬  ‫به‬  ‫اینترنت‬   ‫از‬  ‫استفاده‬     ‫با‬
‫.دسترسی داشته باشند‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫این سرویس می تواند برای شما نیز‬
‫خیلی مفید باشد ، کافی است چند‬
‫نمونه از کاربردهایی که چاپ ابری‬
‫می تواند برای شما داشته باشد را‬
‫.در زیر بخوانید‬

 ‫.1‬  ‫در موبایل خود قصد چاپ کردن‬
   ‫تصویر یا صفحه ای را دارید ؟‬
   ‫… با چاپ ابری می توانید‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫.2‬    ‫می خواهید کارهایی را که در‬
   ‫خانه انجام داده اید برای مدیر‬
   ‫خود در شرکت به صورت چاپ شده‬
   ‫ارسال کنید ؟ با چاپ ابری می‬
   ‫… توانید‬
‫.3‬    ‫قصد اشتراک گذاری پرینتر خود‬
   ‫را با دیگر دوستان خود دارید ؟‬
   ‫… با چاپ ابری گوگل می توانید‬
‫گجت شما با پرینتر شما سازگاری .4‬
   ‫ندارد ؟ با چاپ ابری می توانید‬
   ‫…‬
‫.5‬    ‫نگران سازگاری ویندوز ، مک و‬
   ‫کردن‬  ‫چاپ‬  ‫هنگام‬   ‫در‬   ‫لینوکس‬
   ‫محلی‬  ‫های‬  ‫شبکه‬  ‫در‬  ‫خود‬   ‫اسناد‬
   ‫هستید ؟ با چاپ ابری می توانید‬
   ‫…‬
                 ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                   ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫… و .6‬

‫از‬   ‫ای‬   ‫خالصه‬    ‫تنها‬   ‫موارد‬    ‫این‬
‫کاربردهایی بود که این سرویس جدید‬
‫داشته‬    ‫شما‬  ‫برای‬   ‫تواند‬    ‫می‬   ‫گوگل‬
‫باشد اما در زیر برای اینکه با‬
‫جدید‬   ‫سرویس‬   ‫این‬   ‫با‬   ‫کار‬   ‫چگونگی‬
‫آشنا شوید آموزش به اشتراک گذاری‬
‫پرینتر خود با دوستان خود به صورت‬
‫.اینترنتی را مرور می کنیم‬‫چگونه پرینتر خود را در اینترنت‬
‫به اشتراک بگذارم ؟‬

‫نیز‬  ‫گوگل‬    ‫سرویس‬  ‫این‬   ‫از‬  ‫استفاده‬
‫مانند دیگر سرویس های ارائه شده‬
                  ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫ساده‬      ‫بسیار‬        ‫آن‬      ‫توسط‬
‫است تنهاپیشنیازانجام این کار این‬
‫است که مرورگر گوگل کروم را بر‬
‫اشتراک‬    ‫قصد‬    ‫که‬   ‫خود‬   ‫سیستم‬    ‫روی‬
‫گذاری پرینتر آن را توسط اینترنت‬
‫کافی‬  ‫تنها‬    ‫و‬  ‫باشید‬    ‫داشته‬    ‫دارید‬
‫است مراحل زیر را یک به یک انجام‬
‫به‬   ‫را‬  ‫کار‬    ‫باقی‬   ‫دیگر‬    ‫و‬   ‫داده‬
‫چاپ‬  ‫قصد‬  ‫که‬    ‫بسپارید‬    ‫خود‬    ‫دوستان‬
‫از‬   ‫استفاده‬     ‫با‬   ‫را‬   ‫چیزی‬    ‫کردن‬
‫.پرینتر شما دارند‬

 ‫اتصال پرینتر خود به سرویس چاپ .1‬
   ‫گوگل‬                    ‫ابری‬
   ‫: اولینمرحلهایکهبرایانجاماینکا‬
   ‫ربایدانجامدهیدایناستکهپرینترخ‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫ودرابهسرویسچاپابریگوگلوصلبکنی‬
‫د.‬
‫برایاینکاردرمرورگرگوگلکرومازم‬
‫که با کلیک بر روی آچار ‪ Tools‬نوی‬
‫راست‬   ‫سمت‬   ‫در‬  ‫شده‬   ‫داده‬   ‫نمایش‬
‫منوی این مرورگر نمایش داده می‬
‫گزینه‬   ‫‪ Extension‬یا ‪ Preferences‬شود‬    ‫را‬
‫انتخاب کنید. در صفحه ظاهر شده‬
 ‫کلیک کنید ‪Under the Hood‬بر روی قسمت‬
‫و در تنظیمات نمایش داده شده‬
‫‪ sign-in to Google Cloud Print‬دکمه‬  ‫را کلیک‬
‫شده‬   ‫ظاهر‬    ‫صفحه‬    ‫در‬   ‫و‬   ‫کنید‬
‫دکمه‬   ‫روی‬   ‫بر‬   ‫‪ Finish printer‬دوباره‬
‫.کلیک کنید ‪registration‬‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫به اشتراک گداری چاپگر خود با .2‬
 ‫دوستان‬
 ‫: حالکهاینسرویسرابااستفادهازمر‬
 ‫ورگرگوگلکرومدرحسابکاربریخوددر‬
 ‫گوگلفعالکردیدمیتوانیدپرینترها‬
 ‫یموجودبررویسیستمخودراازطریقای‬
 ‫برای این .نسرویسبهاشتراکبگذارید‬
 ‫کار در صفحه ای که با انجام‬
 ‫مراحل باال ظاهر شد بر روی لینک‬
 ‫کلیک کنید و در صفحه ‪Manage your Printers‬‬
 ‫ظاهر شده با انتخاب نام پرینتر‬
 ‫‪Printers‬مورد نظر خود در صفحه‬      ‫بر‬
 ‫سبز رنگ کلیک کرده ‪ Share‬روی گزینه‬
 ‫و سپس آدرس پست الکترونیک و یا‬
 ‫همان ایمیل دوستان خود را که‬
               ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
   ‫می خواهید پرینتر شما با آن ها‬
   ‫به اشتراک گذاشته شود را وارد‬
   ‫.کنید‬

‫با انجام دو مرحله ساده باال می‬
‫توان گفت شما در کمتر از ۱ دقیقه‬
‫در‬  ‫را‬   ‫خود‬  ‫پرینتر‬  ‫اید‬   ‫توانسته‬
‫اینترنت به اشتراک گذاری در آورید‬
‫و دیگر دوستان شما می توانند به‬
‫راحتی از روی هر دستگاهی که به‬
‫اینترنت متصل است هرگونه عملیات‬
‫دستگاه‬    ‫از‬  ‫استفاده‬  ‫با‬   ‫را‬   ‫چاپی‬
‫.چاپگر شما انجام دهند‬‫از‬  ‫توانند‬    ‫می‬  ‫چگونه‬  ‫من‬   ‫دوستان‬
‫چاپگر من استفاده کنند ؟‬
                  ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                    ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫برای اینکه با استفاده از پرینتر‬
‫شما که در اینترنت با آن ها به‬
‫را‬  ‫چیزی‬   ‫است‬   ‫شده‬  ‫گذاشته‬     ‫اشتراک‬
‫چاپ کنند کافی است به سرویس چاپ‬
‫با‬          ‫گوگل‬            ‫ابری‬
‫‪ google.com/cloudprint‬آدرس‬  ‫بروند و بعد از‬
‫ورود با حساب کاربری گوگل خود در‬
‫‪ Upload‬این سرویس با استفاده از دکمه‬
‫‪ Upload‬قرمز رنگ باالی این صفحه گزینه‬
‫را انتخاب کرده و هر سند یا ‪File to Print‬‬
‫با‬   ‫هستند‬    ‫مایل‬   ‫که‬   ‫را‬   ‫تصویری‬
‫استفاده از پرینتر شما چاپ شود را‬
‫.آپلود کنند‬
             ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫بعد از حدود ۵ ثانیه اگر شما در‬
‫همان وقت به اینترنت متصل باشید‬
‫در لیست سندهای آماده چاپ سیستم‬
‫سندهای‬  ‫که‬  ‫کنید‬  ‫می‬   ‫مشاهده‬    ‫خود‬
‫درخواستی دوست شما نیز نمایش داده‬
‫می شود و به صورت یکی یکی دستگاه‬
‫چاپگر شما شروع به چاپ آنها می‬
‫.کند‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫تفاوت رایانش ابری با رایانش مشبک‬
              ‫۱‬
‫شبکهای،‬    ‫(توری،‬     ‫مشبک‬   ‫رایانش‬
‫ابری‬   ‫رایانش‬    ‫با‬    ‫بیشتر‬    ‫گرید)‬
‫اشتباه میشود، در صورتی که این دو‬
            ‫چیز،کامال‬
‫ً متفاوت میباشند. رایانش‬
‫مشبک منابع چندین کامپیوتر موجود‬
‫همزمان‬  ‫صورت‬  ‫به‬   ‫را‬   ‫شبکه‬   ‫یک‬  ‫در‬
‫برای کار بر روی یک مساله استفاده‬
‫میکند. این مورد بیشتر زمانی بکار‬
‫میرود که مساله علمی یا فنی مد‬
‫نظر باشد. نمونهای معروف در این‬
‫زمینی‬  ‫فرا‬  ‫هوش‬   ‫برای‬   ‫جستجو‬    ‫مورد‬
‫(‪ )SETI‬در پروژه ی ‪ @Home‬است۲. در‬
‫این پروژه مردم در سرتاسر جهان به‬
‫‪SETI‬اجازه میدهند تا زمانهای بیکار‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫کامپیوترهایشان را در جستجو برای‬
‫نشانههای از هوش درون هزاران ساعت‬
‫به‬  ‫شده‬  ‫ضبط‬  ‫رادیویی‬   ‫دادههای‬    ‫از‬
           ‫اشتراک بگذارند.‬
                   ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                     ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫در‬   ‫خوب‬    ‫کاربردهای‬      ‫از‬  ‫دیگر‬   ‫یکی‬
‫زمینه مشبک، مربوط به انجمن جهانی‬
‫در‬   ‫برکلی‬    ‫باز‬     ‫زیرساخت‬     ‫مشبک-‬
                 ‫۳‬
‫(‪ )BOINC‬میباشد. در‬        ‫رایانش شبکهای‬
‫اینجا میتوانید هر مقدار، زیاد یا‬
‫از‬   ‫نشده‬    ‫استفاده‬      ‫توان‬   ‫از‬   ‫کم‬
‫پردازش ‪ CPU‬خود که انتخاب میکنید‬
‫را برای کمک به پیشبرد آزمایشهای‬
              ‫۴‬
‫تالش‬    ‫زمینه‬   ‫در‬     ‫پروتئین‬    ‫تاشدگی‬
‫با‬   ‫و‬  ‫مرغوبتر‬    ‫برنج‬     ‫تولید‬    ‫برای‬
‫دوامتر برای تغذیه گرسنگان جهان‬
‫نمیدانستید‬     ‫مطمئنم‬      ‫دهید.‬   ‫اختصاص‬
‫خود‬   ‫کامپیوتر‬     ‫با‬   ‫توانید‬    ‫می‬   ‫که‬
‫کنید.‬      ‫تغذیه‬     ‫را‬    ‫نیازمندان‬
‫رایانش مشبک نیازمند نرم افزاری‬
‫تقسیم‬    ‫را‬   ‫برنامه‬    ‫بتواند‬    ‫که‬  ‫است‬
              ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                 ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫کرده و سپس بخشهای تقسیمشده آن را‬
‫به هزاران کامپیوتر دیگر بفرستد.‬
‫این کار میتواند روی کامپیوترهای‬
‫یک سازمان و یا به صورت مشارکت‬
‫پذیرد.‬       ‫انجام‬        ‫عمومی‬
‫۵‬
‫مشبک‬   ‫موتور‬  ‫نرمافزار‬   ‫سان،‬   ‫شرکت‬
‫مهندسان‬  ‫به‬   ‫که‬  ‫میدهد‬   ‫ارائه‬    ‫را‬
‫شرکت ها این امکان را میدهد که‬
‫سیکلهای کامپیوتری را تا بیش از‬
‫۸۸ ایستگاه کاری درآن واحد یککاسه‬
                    ‫کنند.‬
‫مورد‬  ‫دلیل‬   ‫چند‬  ‫به‬  ‫مشبک‬   ‫رایانش‬
         ‫استفاده قرار می گیرد:‬
                ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                  ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
     ‫‪‬‬  ‫روشی مقرون به صرفه برای‬
       ‫استفاده از مقداری مشخص از‬
        ‫.منابع کامپیوتری است‬
   ‫‪‬‬    ‫روشی است برای حل مسایلی که‬
     ‫نیازمند مقادیر عظیمی از توان‬
          ‫.رایانشی باشند‬
 ‫‪‬‬    ‫منابع چندین کامپیوتر میتوانند‬
   ‫همکارانه بین یکدیگر به اشتراک‬
       ‫گذاشته شوند بدون آنکه یک‬
     ‫کامپیوتر، کامپیوتر دیگری را‬
        ‫.کند )مدیریت (اداره‬

‫پس رایانش مشبک و رایانش ابری چه‬
   ‫ا‬
‫ربطی به هم دارند؟ مستقیم ً هیچ،‬
‫روشهای‬     ‫به‬  ‫ا‬
           ‫اساس ً‬   ‫آنها‬    ‫زیرا‬
‫رایانش‬     ‫در‬  ‫میکنند.‬  ‫عمل‬   ‫متفاوتی‬
                     ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                        ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫مشبک، یک پروژه عظیم میان چندین‬
‫منابع‬     ‫تا‬   ‫میشود‬     ‫تقسیم‬     ‫کامپیوتر‬
‫آنها را بکار بگیرد. اما رایانش‬
‫کند.‬    ‫می‬   ‫عمل‬    ‫برعکس‬     ‫ا‬
                       ‫دقیق ً‬    ‫ابری‬
‫برنامه‬      ‫چندین‬     ‫به‬    ‫ابری‬     ‫رایانش‬
‫کاربردی کوچکتر اجازه میدهد که به‬
            ‫طور همزمان اجرا شوند.‬

‫یک‬   ‫روی‬    ‫بر‬   ‫میتوانید‬      ‫شما‬    ‫گوشزد:‬
‫ولی‬    ‫بسازید‬      ‫محاسباتی‬       ‫گرید‬    ‫ابر‬
              ‫برعکس آن نشدنی است.‬

‫‪۱٫ Grid Computing‬‬
‫‪2. Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI)@ Home‬‬
‫‪3. World Community Grid-Berkeley Open Infrastructure for‬‬
‫‪Network Computing‬‬
                    ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                       ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫‪4.Protein Folding‬‬
‫‪5. Grid Engine‬‬

                ‫برگرفته از کتاب:‬

‫‪Cloud Computing: A Practical Approach‬‬
  ‫ده واقعیت اساسی درباره رایانش‬
              ‫ابری‬
‫شما را نمیدانم ولی اما اگر من -یک‬
 ‫مجبور باشم نرمافزاری را بر روی‬
‫کامپیوتر رومیزی نصب کنم، این کار‬
           ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
             ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
 ‫نخستین .را انجام نخواهم داد‬
 ‫واقعیت در مورد رایانش ابری این‬
 ‫است که امروزه هر نرمافزاری که‬
 ‫برای مصرفکننده- برای کامپیوتر‬
   ‫رومیزی و نه ابر- ایجاد‬
‫شده است،بایدبهابربرو(درابراجراشود‬
     ‫).ونهرویکامپیوتر‬

 ‫مرورگر تنها برنامه کاربردی -دو‬
‫.الزم برای کامپیوتر رومیزی می باشد‬

 ‫ارتباط میان ساختنرمافزار و -سه‬
  ‫.عملیات [۱] را درست میدانم‬

 ‫وقتی نوبت به زیرساخت میرسد هر‬
‫چیزی که بتواند خودکار شود، باید‬
      ‫.خودکار شود‬
           ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
‫سادگی همیشه بهتر از پیچیدگی -چهار‬
        ‫.است‬

‫باز بودن بهتر از بسته بودن -پنج‬
        ‫.است‬

‫ارزش یا با خرج کردن پول بدست -شش‬
 ‫.پول میآید یا با صرفهجویی در‬

‫مشتری مشتریان من، مشتری من -هفت‬
     ‫.محسوب می شوند‬

‫مشتریانتان را توانمند سازید -هشت‬
‫تا موفق شوند آنگاه شما نیز موفق‬
      ‫.خواهید شد‬

   ‫.سیستم عامل مهم نیست -نه‬

  ‫.اطالعات باید آزاد باشد -ده‬
                    ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
                      ‫‪PersianProzhe.ir‬‬
       ‫این نوشته برگرفته است از:‬‫‪Cohen, Reuven. Top 10 Essential Truths of Cloud Computing‬‬      ‫3102تا سال ‪ cloud computing‬رشد‬
    ‫شرکت گارتنر با انتشار گزارشي‬
   ‫اعالم کرد که طي سال جاري میالدي‬
 ‫ارزش خدمات مبتني بر ‪ Cloud Computing‬از‬
‫3/40 میلیارد دالر(3/23 میلیارد پوند)‬
    ‫فراتر نخواهد رفت. اما با این‬
   ‫وجود، احتمال ميرود ارزش بازار‬
  ‫جهاني خدمات ‪ Cloud Computing‬تا سال 3102‬
    ‫میالدي به 001 میلیارد دالر برسد.‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
               ‫‪PersianProzhe.ir‬‬

‫این مرکز مطالعاتي و تحقیقاتي‬
‫اعالم کرد که سرعت تبدیل خدمات‬
‫سنتي فناوري اطالعات به سرویسهاي‬
‫نسبت به رشد دیگر بخشها ‪Cloud Computing‬‬
‫و فعالیتهاي تجاري بزرگ جدید و‬
‫.تازهتاسیس سریعتر صورت خواهد گرفت‬       ‫فرآیندهاي تجاري مبتني‬
 ‫بر‪ Cloud‬مهمترینبخشازبازارخدمات ‪Cloud‬‬
 ‫‪ Computing‬محسوب ميشوند که این بازار‬
       ‫بخشهاي تبلیغات، تجارت‬
    ‫الکترونیکي، منابع انساني و‬
   ‫فرآیندهاي پرداخت را تحت پوشش‬
   ‫قرار داده است و موسسه گارتنر‬
 ‫پیشبیني ميکند که ارزش بازار این‬
            ‫پرشین پروژه دات آی آر‬
              ‫‪PersianProzhe.ir‬‬

  ‫بخش با رشد 2/21 درصدي تا پایان‬
‫سال جاري میالدي به 4/44 درصد برسد.‬
   ‫سرویسهایي مبتني بر آگهيهاي‬
‫تبلیغاتي نظیر خدمات ارایه شده از‬
  ‫جانب گوگل، مایکروسافت، یاهو و‬
 ‫غیره 04 درصد خدمات ‪ Cloud Computing‬را‬
‫شامل ميشوند و به گفته گارتنر، تا‬
‫سال 3102 میالدي بزرگترین بخش از این‬
   ‫بازار را تشکیل خواهند داد.‬

								
To top