Nokia_7373_APAC_UG_vn_vi by truonghoangduong2910

VIEWS: 2 PAGES: 108

									Hæåïng dáùn Sæí duûng Âiãûn thoaûi Nokia 7373

CÄNG BÄÚ HÅÜP CHUÁØN NOKIA CORPORATION, taûi âáy cäng bäú ràòng saín pháøm RM-209 naìy phuì håüp våïi caïc yãu cáöu cáön thiãút vaì caïc âiãöu khoaín liãn quan khaïc cuía Hæåïng dáùn 1999/5/EC Baín Cäng bäú Håüp chuáøn coï thãø âæåüc tçm tháúy taûi âëa chè http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

0434
Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. Nghiãm cáúm sao cheïp, chuyãøn nhæåüng, phán phäúi hoàûc læu træî mäüt pháön hay toaìn bäü näüi dung taìi liãûu naìy dæåïi báút kyì hçnh thæïc naìo nãúu khäng âæåüc Nokia cho pheïp træåïc bàòng vàn baín. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, vaì Pop-Port laì caïc nhaîn hiãûu hoàûc nhaîn hiãûu âaî âàng kyï cuía Nokia Corporation. Nhæîng saín pháøm hoàûc tãn cäng ty khaïc âæåüc âãöö cáûp åí âáy coï thãø laì caïc nhaîn hiãûu hoàûc tãn thæång maûi cuía caïc doanh nghiãûp tæång æïng. Nokia tune laì nhaîn hiãûu ám thanh cuía Nokia Corporation. Bàòng saïng chãú cuía Myî säú 5818437 vaì caïc saïng chãú âang chåì cáúp bàòng khaïc. Baín quyãön pháön mãöm nháûp vàn baín T9 © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. Gäöm pháön mãöm bàòng máût maî RSA BSAFE hoàûc pháön mãöm coï giao thæïc an toaìn cuía RSA Security.

Java laì nhaîn hiãûu cuía Sun Microsystems, Inc. Saín pháøm naìy âæåüc cáúp theo Giáúy pheïp Saïng chãú MPEG-4 Visual Patent Portfolio cho (i) viãûc sæí duûng caï nhán vaì phi thæång maûi cuìng våïi nhæîng thäng tin âaî âæåüc maî hoïa båíi ngæåìi duìng liãn quan âãún hoaût

2

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

âäüng caï nhán vaì phi thæång maûi, theo Chuáøn MPEG-4 Visual Standard vaì (ii) sæí duûng cuìng våïi caïc aính video MPEG-4 âæåüc cung cáúp coï giáúy pheïp. Báút kyì viãûc sæí duûng naìo khaïc âæåüc cäng nháûn hoàûc âæåüc aïm chè seî khäng âæåüc cáúp pheïp. Baûn coï thãø nháûn caïc thäng tin bäø sung liãn quan âãún caïc æïng duûng quaíng caïo, näüi bäü vaì thæång maûi tæì MPEG LA, LLC. Xem trang <http://www.mpegla.com>. Nokia thæûc hiãûn chênh saïch phaït triãøn khäng ngæìng. Nokia coï quyãön thay âäøi vaì caíi tiãún báút kyì saín pháøm naìo âæåüc mä taí trong taìi liãûu naìy maì khäng cáön thäng baïo træåïc. Âiãûn thoaûi naìy tuán thuí Chè thë säú 2002/95/EC vãö viãûc haûn chãú sæí duûng mäüt säú cháút nguy hiãøm nháút âënh âäúi våïi thiãút bë âiãûn vaì âiãûn tæí. Nokia seî khäng chëu traïch nhiãûm trong moüi træåìng håüp vaì viãûc máút dæî liãûu hay thu nháûp hoàûc nhæîng thiãût haûi khaïc coï tênh cháút âàûc biãût, ngáùu nhiãn, táút yãúu, hay giaïn tiãúp. Näüi dung cuía taìi liãûu naìy âæåüc cung cáúp “theo tçnh traûng hiãûn taûi”. Ngoaûi træì do yãu cáöu cuía luáût aïp duûng liãn quan, seî khäng coï báút kyì sæû baío âaím naìo âæåüc thãø hiãûn roî raìng hay nguû yï, bao gäöm nhæng khäng giåïi haûn caïc baío haình thæång maûi âæåüc bao haìm vaì sæí duûng saín pháøm phuì håüp våïi muûc âêch cuû thãø, liãn quan âãún tênh chênh xaïc, âäü tin cáûy hoàûc näüi dung cuía taìi liãûu naìy. Nokia coï quyãön sæía âäøi hoàûc thu häöi taìi liãûu naìy taûi báút kyì thåìi âiãøm naìo maì khäng cáön thäng baïo træåïc. Tênh khaí duûng cuía caïc saín pháøm riãng biãût coï thãø khaïc nhau tuìy theo tæìng khu væûc. Xin liãn hãû våïi âaûi lyï Nokia gáön nháút. Âiãûn thoaûi naìy coï chæïa caïc thaình pháön, cäng nghãû hoàûc pháön mãöm tuán thuí theo luáût lãû vaì quy tàõc xuáút kháøu cuía Myî vaì caïc quäúc gia khaïc. Nhæîng viãûc traïi våïi luáût phaïp bë nghiãm cáúm.

Säú phaït haình láön 1

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 3

Viãút tiãúng Viãût trãn maïy âiãûn thoaûi di âäüng Nokia
Âiãûn thoaûi di âäüng Nokia häù tråü 2 kiãøu viãút tiãúng Viãût khaïc nhau: 1. Kiãøu viãút truyãön thäúng. 2. Kiãøu viãút tiãn âoaïn tæì (sæí duûng chæång trçnh Tæì âiãøn). 1. Kiãøu viãút truyãön thäúng: Âãø sæí duûng kiãøu viãút truyãön thäúng, baûn cáön vaìo menu Tuìy choün > Ngän ngæî viãút vaì choün tiãúng Viãût. Kiãøu viãút truyãön thäúng seî âæåüc chè baïo bàòng biãøu tæåüng trãn goïc bãn traïi cuía maìn hçnh. Våïi kiãøu viãút naìy, caïc máùu tæû vaì caïc dáúu âæåüc bäú trê nhæ sau (xem hçnh veî 1.1): sàõc, huyãön, hoíi, ngaî vaì nàûng. Vê duû: Âãø viãút chæî Viãût, baûn seî thæûc hiãûn caïc bæåïc sau: • Báúm 4 láön phêm 8 cho chæî V • Báúm 3 láön phêm 4 cho chæî i • Báúm 4 láön phêm 3 cho chæî ã • Báúm 5 láön phêm * cho dáúu nàûng (.) • Báúm 1 láön phêm 8 cho chæî t Læu yï: • Dáúu tiãúng Viãût âæåüc viãút ngay sau nguyãn ám. • Khi xoïa mäüt nguyãn ám coï dáúu, baûn seî cáön xoïa dáúu træåïc sau âoï måïi âãún nguyãn ám. • Khi cáön sæía chæîa mäüt dáúu viãút sai, baûn di chuyãøn dáúu nhaïy âãún bãn tay phaíi nguyãn ám vaì báúm phêm * âãø thay âäøi dáúu. • Baûn coï thãø báúm vaì giæî phêm * trong 2 giáy âãø måí menu choün caïc biãøu tæåüng/kyï tæû âàûc biãût nhæ trong caïc ngän ngæî khaïc. • Baûn coï thãø viãút tiãúng Viãût ngay caí khi giao diãûn cuía maïy laì tiãúng Anh hay caïc ngän ngæî khaïc.

Hçnh 1.1 Kiãøu viãút truyãön thäúng

• Caïc máùu tæû tiãúng Viãût âæåüc sàõp xãúp trãn caïc phêm säú 2 - 9. • Caïc dáúu tiãúng Viãût âæåüc sàõp xãúp trãn phêm * theo thæï tæû

4

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

2. Kiãøu viãút tiãn âoaïn tæì (sæí duûng chæång trçnh Tæì âiãøn): Âãø sæí duûng kiãøu viãút tiãn âoaïn tæì, baûn cáön vaìo menu Tuìy choün, choün Ngän ngæî viãút laì tiãúng Viãût vaì choün Måí tæì âiãøn. Kiãøu viãút tiãn âoaïn tæì seî âæåüc chè baïo bàòng biãøu tæåüng trãn goïc bãn traïi cuía maìn hçnh. Våïi kiãøu viãút naìy, caïc máùu tæû vaì caïc dáúu âæåüc bäú trê nhæ sau (xem hçnh veî 2.1):

Vê duû: Âãø viãút chæî Viãût baûn báúm liãn tuûc caïc phêm 8, 4, 3, 6, 8 mäùi phêm mäüt láön.

Hçnh 2.1 Kiãøu viãút tæì tiãn âoaïn

• Caïc máùu tæû tiãúng Viãût âæåüc sàõp xãúp trãn caïc phêm säú 2 - 9. • Caïc dáúu tiãúng Viãût âæåüc sàõp xãúp trãn caïc phêm säú 2 - 6 theo thæï tæû sàõc, huyãön, hoíi, ngaî, nàûng. Våïi sæû häù tråü cuía chæång trçnh Tæì âiãøn, caïc baûn chè cáön báúm 1 láön trãn phêm coï máùu tæû cáön viãút. Tæì âiãøn seî tiãn âoaïn tæì thêch håüp våïi táûp håüp caïc phêm âæåüc báúm.

Læu yï: • Dáúu tiãúng Viãût âæåüc viãút ngay sau nguyãn ám. • Trong nhæîng láön báúm âáöu tiãn, baûn seî tháúy maìn hçnh hiãøn thë nhæîng máùu tæû khäng âuïng nhæ baûn mong muäún. Baûn seî nháûn âæåüc tæì âuïng khi báúm hãút táút caí nhæîng phêm cáön thiãút. • Nãúu sau khi báúm âuí caïc phêm baûn váùn khäng nháûn âæåüc tæì mong muäún, báúm phêm * âãø hiãøn thë nhæîng tæì khaïc tæång æïng våïi täø håüp phêm væìa báúm. • Nãúu tháúy dáúu ? xuáút hiãûn bãn caûnh tæì væìa viãút, coï nghéa laì tæì khäng coï trong Tæì âiãøn. Baûn seî thãm tæì måïi vaìo Tæì âiãøn bàòng caïch choün menu Thãm vaì sau âoï duìng kiãøu viãút truyãön thäúng âãø ghi tæì måïi vaìo Tæì âiãøn.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 5

THUYÃÚT TRÇNH TÆÅNG TAÏC

Dëch Vuû Chàm Soïc Khaïch Haìng Træûc Tuyãún cuía Nokia
Häù tråü web Chàm Soïc Khaïch Haìng Træûc Tuyãún cuía Nokia cung cáúp cho baûn thäng tin thãm vãö caïc dëch vuû træûc tuyãún cuía chuïng täi.
THUYÃÚT TRÇNH TÆÅNG TAÏC Tçm hiãøu caïch thiãút láûp âiãûn thoaûi láön âáöu tiãn, vaì tçm hiãøu thãm vãö caïc chæïc nàng cuía âiãûn thoaûi. Thuyãút Trçnh Tæång Taïc cung cáúp caïc hæåïng dáùn tæìng bæåïc vãö caïch sæí duûng âiãûn thoaûi. TAÌI LIÃÛU HÆÅÏNG DÁÙN SÆÍ DUÛNG Taìi Liãûu hæåïng Dáùn Sæí Duûng træûc tuyãún bao gäöm thäng tin chi tiãút vãö âiãûn thoaûi cuía baûn. Haîy nhåï kiãøm tra thæåìng xuyãn âãø coï caïc cáûp nháût. PHÁÖN MÃÖM Táûn duûng hãút moüi chæïc nàng cuía âiãûn thoaûi våïi pháön mãöm daình cho âiãûn thoaûi vaì maïy PC. Nokia PC Suite kãút näúi âiãûn thoaûi vaì maïy PC âãø baûn coï thãø quaín lyï lëch, säú liãn laûc, nhaûc vaì hçnh aính, trong khi caïc æïng duûng khaïc bäø sung cho viãûc sæí duûng âiãûn thoaûi.

PHÁÖN MÃÖM

TAÌI LIÃÛU HÆÅÏNG DÁÙN SÆÍ DUÛNG

CAÌI ÂÀÛT

CAÌI ÂÀÛT Mäüt säú chæïc nàng nháút âënh cuía âiãûn thoaûi, nhæ laì nhàõn tin âa phæång tiãûn, trçnh duyãût di âäüng vaì email*, coï thãø cáön caìi âàût træåïc khi coï thãø sæí duûng chuïng. Nháûn caïc thäng säú caìi âàût trãn âiãûn thoaûi miãùn phê.
*Khäng khaí duûng våïi moüi âiãûn thoaûi.

LAÌM THÃÚ NAÌO ÂÃØ SÆÍ DUÛNG ÂIÃÛN THOAÛI CUÍA TÄI? Muûc Thiãút Láûp, taûi www.nokia-asia.com/setup, giuïp baûn chuáøn bë âiãûn thoaûi âãø sæí duûng. Tæû laìm quen våïi caïc chæïc nàng vaì tênh nàng cuía âiãûn thoaûi bàòng caïch tham khaío muûc Hæåïng Dáùn Sæí Duûng vaì Demo taûi www.nokia-asia.com/guides. LAÌM THÃÚ NAÌO ÂÃØ ÂÄÖNG BÄÜ ÂIÃÛN THOAÛI VAÌ MAÏY PC? Kãút näúi âiãûn thoaûi våïi mäüt maïy PC tæång thêch bàòng phiãn baín Nokia PC Suite thiãút yãúu tæì www.nokia-asia.com/pcsuite cho pheïp baûn âäöng bäü lëch vaì caïc säú liãn laûc. TÄI COÏ THÃØ LÁÚY PHÁÖN MÃÖM CHO ÂIÃÛN THOAÛI CUÍA TÄI ÅÍ ÂÁU? Sæí duûng âiãûn thoaûi hiãûu quaí hån bàòng nhæîng chæång trçnh taíi xuäúng tæì muûc Pháön Mãöm taûi www.nokia-asia.com/software. TÄI COÏ THÃØ TÇM CAÏC CÁU TRAÍ LÅÌI CHO NHÆÎNG CÁU HOÍI PHÄØ BIÃÚN ÅÍ ÂÁU? Tçm trong muûc FAQ (Cáu Hoíi Thæåìng Gàûp) taûi www.nokia-asia.com/faq âãø coï nhæîng cáu traí låìi cho caïc cáu hoíi cuía baûn vãö âiãûn thoaûi, caïc saín pháøm vaì dëch vuû khaïc cuía Nokia. LAÌM THÃÚ NAÌO ÂÃØ ÂÆÅÜC CÁÛP NHÁÛT VÃÖ NHÆÎNG TIN TÆÏC CUÍA NOKIA? Âàng kyï træûc tuyãún våïi Kãút Näúi Nokia taûi www.nokia-asia.com/signup, vaì tråí thaình ngæåìi âáöu tiãn biãút vãö nhæîng saín pháøm, khuyãún maûi måïi nháút vaì nhæîng sæû kiãûn sàõp tåïi. Nãúu baûn váùn cáön tråü giuïp thãm, vui loìng truy cáûp vaìo trang web www.nokia-asia.com/contactus. Âãø biãút thãm thäng tin vãö caïc dëch vuû sæía chæîa, vui loìng truy cáûp vaìo trang web www.nokia-asia.com/repair.

Vui loìng truy cáûp vaìo trang web www.nokia-asia.com/support âãø biãút chi tiãút.

Muûc luûc
Viãút tiãúng Viãût trãn maïy âiãûn thoaûi di âäüng Nokia ............ 4 An toaìn cho ngæåìi sæí duûng ................................. 12
Giåïi thiãûu âiãûn thoaûi................ Caïc Dëch vuû Maûng .................. Bäü nhåï duìng chung ................ Phuû kiãûn ................................. Maî truy cáûp............................. Maî baío vãû ............................ Maî PIN................................. Maî PUK ............................... Máût maî chàûn cuäüc goüi .......... Dëch vuû caìi âàût cáúu hçnh ......... Taíi näüi dung............................ Häù tråü cuía Nokia..................... Làõp theí SIM vaì pin ................. Gàõn theí microSD.................... Saûc pin ................................... Måí vaì âoïng âiãûn thoaûi ............ Báût vaì tàõt âiãûn thoaûi................ Caìi âàût ngaìy giåì ................... Dëch vuû Plug and play .......... Àng-ten................................... Dáy âeo âiãûn thoaûi ................. Caïc phêm vaì bäü pháûn ............. Chãú âäü chåì ............................. Maìn hçnh .............................. Tiãút kiãûm nàng læåüng ........... Chãú âäü chåì .......................... Caïc phêm tàõt åí chãúú âäü chåì ... Caïc chè baïo .......................... 13 14 14 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 24 Chãú âäü trãn maïy bay .............. 25 Khoïa baìn phêm (baío vãû phêm) 25 Caïc chæïc nàng khäng cáön duìng theí SIM .......................... 26

3. Caïc chæïc nàng goüi âiãûn . 27
Goüi âiãûn .................................. Quay säú nhanh .................... Quay säú bàòng kháøu lãûnh caíi tiãún ....................................... Traí låìi hoàûc tæì chäúi cuäüc goüi... Cuäüc goüi chåì ........................ Caïc tuìy choün trong khi goüi ...... 27 27 27 28 28 28

Thäng tin täøng quaït .......... 16

4. Viãút vàn baín .................. 30
Kiãøu nháûp vàn baín truyãön thäúng ...................................... 30 Kiãøu nháûp tiãn âoaïn ............... 30

5. Duyãût menu ................... 32 6. Nhàõn tin ......................... 33
Tin nhàõn vàn baín.................... Viãút vaì gæíi tin nhàõn .............. Âoüc vaì traí låìi tin nhàõn .......... Tin nhàõn âa phæång tiãûn......... Viãút vaì gæíi tin nhàõn âa phæång tiãûn .......................... Viãút vaì gæíi tin nhàõn multimedia plus.................... Gæíi tin nhàõn ......................... Âoüc vaì traí låìi tin nhàõn .......... Tin nhàõn nháúp nhaïy................ Viãút tin nhàõn ......................... Nháûn tin nhàõn ...................... Tin nhàõn ám thanh Nokia Xpress .................................... Soaûn tin nhàõn ....................... Nghe tin nhàõn ...................... Bäü nhåï âáöy ............................. 33 33 34 34 34 35 35 36 36 37 37 37 37 37 37

1. Bàõt âáöu sæí duûng............ 18

2. Âiãûn thoaûi cuía baûn ........ 22

8

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Caïc thæ muûc ............................ ÆÏng duûng E-mail ..................... Trçnh hæåïng dáùn caìi âàût ....... Viãút vaì gæíi e-mail.................. Taíi e-mail vãö ......................... Âoüc vaì traí låìi e-mail ............. Caïc thæ muûc e-mail .............. Loüc thæ raïc ........................... Tin nhàõn troì chuyãûn ................ Truy cáûp ............................... Kãút näúi .................................. Phiãn troì chuyãûn .................. Thãm caïc säú liãn laûc IM ....... Khoïa hoàûc måí khoïa caïc tin nhàõn ..................................... Nhoïm .................................... Tin nhàõn thoaûi ......................... Tin thäng baïo .......................... Lãûûnh dëch vuû ........................... Xoïa tin nhàõn ............................ Tin nhàõn trong SIM ................. Caìi âàût tin nhàõn ....................... Caìi âàût chung ....................... Tin nhàõn vàn baín ................. Tin nhàõn âa phæång tiãûn ...... Tin nhàõn e-mail .................... Tçm kiãúm säú liãn laûc ................ Læu tãn vaì säú âiãûn thoaûi .......... Læu chi tiãút .............................. Sao cheïp hoàûc di chuyãøn säú liãn laûc ..................................... Chènh sæía chi tiãút säú liãn laûc ... Âäöng bäü hoïa táút caí ................. Xoïa säú liãn laûc ........................ Danh thiãúp .............................. Caìi âàût .................................... Nhoïm ...................................... Quay säú nhanh ....................... Säú thäng tin, säú dëch vuû vaì säú maïy riãng ................................

38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 41 42 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 46 46 47 49 49 49 50 50 50 50 51 51 51 51 52

8. Nháût kyï cuäüc goüi............ 53
Thäng tin vë trê ......................... 53

9. Caìi âàût ........................... 55
Cáúu hçnh ................................. Chuí âãö .................................... Ám thanh ................................ Maìn hçnh ................................. Ngaìy giåì .................................. Phêm tàõt riãng.......................... Phêm choün traïi ...................... Phêm choün phaíi .................... Phêm di chuyãøn ..................... Lãûnh thoaûi ............................ Kãút näúi ..................................... Cäng nghãû vä tuyãún Bluetooth .............................. Dæî liãûu goïi ............................ Truyãön dæî liãûu ...................... Caïp dæî liãûu USB................... Goüi .......................................... Trãn maïy ................................. Phuû kiãûn .................................. Cáúu hçnh ................................. An toaìn ................................... Khäi phuûc caìi âàût gäúc ............. Cáûp nháût pháön mãöm âiãûn thoaûi ........................................ Caìi âàût .................................. Yãu cáöu cáûp nháût pháön mãöm ..................................... Caìi âàût cáûp nháût pháön mãöm ..................................... 55 55 55 56 56 57 57 57 57 57 58 58 59 60 62 62 63 64 64 65 66 66 67 67 67

7. Danh baû ........................ 49

10.Menu nhaì âiãöu haình.... 68 11.Bäü sæu táûp ................... 69
In hçnh aính .............................. Theí nhåï ................................... Âënh daûng theí nhåï ................ Khoïa theí nhåï ........................ Kiãøm tra mæïc sæí duûng bäü nhåï ....................................... 69 70 70 70 70

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 9

12.Phæång tiãûn ................. 71
Camera vaì video .................... Chuûp hçnh ............................ Quay mäüt âoaûn phim ........... Caïc tuìy choün camera vaì video .................................... Media player........................... Caìi âàût cáúu hçnh cho dëch vuû truyãön dæî liãûu ....................... Maïy nghe nhaûc ....................... Phaït caïc baín nhaûc ............... Caïc tuìy choün cuía maïy nghe nhaûc ..................................... Âaìi FM.................................... Læu laûi caïc kãnh radio.......... Nghe âaìi FM ........................ Maïy ghi ám............................. Ghi ám ................................. Bäü chènh ám ........................... Tàng ám stereo ...................... Baïo thæïc ................................. Ngæìng baïo thæïc ................... Lëch......................................... Taûo mäüt ghi chuï lëch............. Ám baïo ghi chuï .................... Cäng viãûc ............................... Ghi chuï ................................... Maïy tênh.................................. Bäü baïo giåì .............................. Âäöng häö báúm giåì .................... Vaìo mäüt troì chåi ..................... Chaûy mäüt æïng duûng ................ Caïc tuìy choün æïng duûng .......... Taíi mäüt æïng duûng ................... 71 71 71 72 72 72 73 73 73 74 75 75 75 76 76 76 77 77 77 78 78 78 78 78 79 79 81 81 81 81

Trçnh duyãût bàòng caïc phêm cuía âiãûn thoaûi .............. Goüi træûc tiãúp ......................... Chè muûc .................................. Nháûn chè muûc ....................... Caìi âàût hiãøn thë ....................... Caìi âàût baío vãû ........................ Cookie.................................. Caïc script trong kãút näúi baío máût ....................................... Taíi caïc caìi âàût ........................ Häüp tin dëch vuû........................ Caìi âàût häüp tin dëch vuû ......... Bäü nhåï cache ......................... Baío máût trçnh duyãût ................ Mä-âun an toaìn .................... Chæïng chè............................. Chæî kyï kyî thuáût säú ...............

84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 88 89

16.Dëch vuû SIM ................. 90 17.Kãút näúi våïi maïy tênh ..... 91
Nokia PC Suite ....................... Dæî liãûu goïi, HSCSD vaì CSD .. Bluetooth ................................ Caïc æïng duûng truyãön thäng dæî liãûu .......................................... 91 91 91 92

13.Sàõp xãúp ....................... 77

18.Thäng tin vãö pin ........... 93
Saûc vaì Xaí pin ......................... 93 Hæåïng dáùn xaïc nháûn pin Nokia ...................................... 94

14.Caïc æïng duûng .............. 81

19.Caïc phuû kiãûn chênh haîng.................................. 97
Nguäön ..................................... Tai nghe khäng dáy................ Tai nghe Bluetooth Nokia BH-700................................. Giaíi phaïp cho xe håi – Giaíi phaïp sæí duûng Plug-in ............. Tai nghe khäng dáy trãn xe håi Plug-in Nokia HF-3......... 97 97 97 98 98

15.Web ............................. 83
Thiãút láûp trçnh duyãût ................ 83 Kãút näúi våïi dëch vuû .................. 83 Caïc trang trçnh duyãût .............. 84

10

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Tai nghe – Tai nghe hæîu tuyãún ....................................... Tai Nghe Thåìi Trang Ám Thanh Näøi Nokia HS-31 ....... Theí nhåï ................................... Theí nhåï Nokia microSD MU-28 dung læåüng 512 MB.................................

98 98 98

98

GIÆÎ GÇN VAÌ BAÍO TRÇ ...... 99 THÄNG TIN BÄØ SUNG VÃÖ SÆÛ AN TOAÌN ................. 101
Mäi træåìng hoaût âäüng............ Thiãút bë y tãú ........................... Maïy âiãöu hoìa nhëp tim ........ Thiãút bë tråü thênh ................. Xe cäü ..................................... Mäi træåìng coï khaí nàng gáy näø .......................................... Cuäüc goüi kháøn cáúp ................ Âãø goüi kháøn cáúp: ................ Thäng tin vãö chæïng nháûn (SAR) .................................... 101 101 101 102 102 102 103 103 104

Tæì muûc ............................ 105

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 11

An toaìn cho ngæåìi sæí duûng
Âoüc kyî nhæîng hæåïng dáùn âån giaín dæåïi âáy. Viãûc khäng tuán theo caïc hæåïng dáùn naìy coï thãø gáy nguy hiãøm hoàûc bë xem laì phaûm phaïp. Âoüc saïch hæåïng dáùn sæí duûng âáöy âuí âãø biãút thãm thäng tin.
BÁÛT MAÏY AN TOAÌN TÀÕT ÂIÃÛN THOAÛI KHI TRÃN MAÏY BAY

Tuán theo báút kyì haûn chãú naìo. Caïc thiãút bë vä tuyãún coï thãø gáy nhiãùu trãn maïy bay.
TÀÕT ÂIÃÛN THOAÛI KHI ÂANG TIÃÚP NHIÃN LIÃÛU

Khäng báût âiãûn thoaûi khi bë cáúm sæí duûng âiãûn thoaûi vä tuyãún hoàûc coï thãø gáy nhiãùu soïng hoàûc nguy hiãøm.
AN TOAÌN GIAO THÄNG LAÌ TRÃN HÃÚT

Khäng sæí duûng âiãûn thoaûi taûi traûm tiãúp nhiãn liãûu. Khäng sæí duûng âiãûn thoaûi gáön nåi coï nhiãn liãûu hoàûc hoïa cháút.
TÀÕT ÂIÃÛN THOAÛI KHI ÅÍ GÁÖN NÅI COÏ PHAÏT NÄØ

Tuán thuí táút caí caïc quy âënh cuía âëa phæång. Luän giæî tay âæåüc raính âãø âiãöu khiãøn xe trong luïc laïi xe. Âiãöu quan tám âáöu tiãn trong khi laïi xe laì an toaìn giao thäng.
NHIÃÙU SOÏNG

Tuán theo báút kyì haûn chãú naìo. Khäng sæí duûng âiãûn thoaûi nåi âang coï phaït näø.
SÆÍ DUÛNG ÂIÃÛN THOAÛI ÂUÏNG CAÏCH

Táút caí caïc âiãûn thoaûi vä tuyãún âãöu coï thãø dãù bë nhiãùm nhiãùu laìm aính hæåíng âãún hoaût âäüng cuía maïy.
TÀÕT ÂIÃÛN THOAÛI KHI TRONG BÃÛNH VIÃÛN

Chè sæí duûng âiãûn thoaûi åí vë trê thäng thæåìng nhæ âæåüc hæåïng dáùn trong taìi liãûu hæåïng dáùn sæí duûng saín pháøm. Khäng nãn chaûm vaìo àng-ten khi khäng cáön thiãút.
SÆÍ DUÛNG DËCH VUÛ COÏ CHÁÚT LÆÅÜNG

Tuán theo báút kyì haûn chãú naìo. Tàõt âiãûn thoaûi khi åí gáön caïc thiãút bë y tãú.

Chè nhæîng nhán viãn coï âuí khaí nàng chuyãn män måïi âæåüc làõp âàût hoàûc sæía chæîa saín pháøm naìy.

12

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

PHUÛ KIÃÛN NÁNG CÁÚP VAÌ PIN

Chè sæí duûng phuû kiãûn náng cáúp vaì pin âaî âæåüc phã chuáøn. Khäng kãút näúi âiãûn thoaûi våïi nhæîng saín pháøm khäng tæång thêch.
CHÄÚNG VÄ NÆÅÏC

säú âiãûn thoaûi kháøn cáúp räöi báúm phêm âaìm thoaûi. Cho biãút nåi baûn âang åí. Khäng nãn cuïp âiãûn thoaûi træì khi âæåüc yãu cáöu.

Âiãûn thoaûi naìy khäng thãø chäúng vä næåïc. Giæî âiãûn thoaûi tháût khä.
BAÍN SAO DÆÛ PHOÌNG

■ Giåïi thiãûu âiãûn thoaûi
Âiãûn thoaûi vä tuyãún mä taí trong saïch hæåïng dáùn sæí duûng naìy âæåüc pheïp sæí duûng trãn maûng gäöm caïc bàng táön EGSM 900, GSM 1800 vaì GSM 1900. Liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû âãø biãút thãm thäng tin vaì maûng. Khi sæí duûng nhæîng tênh nàng cuía âiãûn thoaûi naìy, haîy tuán thuí phaïp luáût vaì tän troüng sæû riãng tæ vaì nhæîng quyãön håüp phaïp cuía ngæåìi khaïc. Khi âang chuûp hçnh vaì sæí duûng hçnh aính hoàûc caïc video clip, phaíi tuán theo caïc quy âënh vaì tän troüng caïc phong tuûc cuîng nhæ caïc quyãön håüp phaïp vaì riãng tæ cuía tæìng âëa phæång kãø caí baín quyãön. Caính baïo: Baûn phaíi báût âiãûn thoaûi âãø sæí duûng caïc chæïc nàng cuía noï, ngoaûi træì chæïc nàng baïo thæïc. Khäng báût âiãûn thoaûi khi viãûc sæí duûng âiãûn thoaûi vä tuyãún naìy coï thãø gáy nhiãùu soïng hoàûc nguy hiãøm.

Luän nhåï laìm caïc baín sao dæû phoìng hoàûc ghi laûi táút caí thäng tin quan troüng âaî læu trong âiãûn thoaûi.
KÃÚT NÄÚI VÅÏI NHÆÎNG THIÃÚT BË KHAÏC

Khi kãút näúi âiãûn thoaûi våïi báút kyì thiãút bë naìo khaïc, haîy âoüc kyî hæåïng dáùn sæí duûng cuía thiãút bë âoï âãø biãút nhæîng hæåïng dáùn chi tiãút vãö an toaìn. Khäng kãút näúi âiãûn thoaûi våïi nhæîng saín pháøm khäng tæång thêch.
CAÏC CUÄÜC GOÜI KHÁØN CÁÚP

Baío âaím âiãûn thoaûi âaî âæåüc báût vaì âang trong traûng thaïi hoaût âäüng. Báúm phêm kãút thuïc nhiãöu láön âãø xoïa maìn hçnh hiãøn thë vaì tråí vãö maìn hçnh bàõt âáöu. Nháûp

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 13

■ Caïc Dëch vuû Maûng
Âãø sæí duûng âiãûn thoaûi, baûn phaíi coï dëch vuû do nhaì cung cáúp dëch vuû vä tuyãún cung cáúp. Nhiãöu chæïc nàng trãn âiãûn thoaûi phuû thuäüc vaìo caïc chæïc nàng trãn maûng vä tuyãún âãø hoaût âäüng. Caïc dëch vuû maûng naìy coï thãø khäng coï sàôn trãn táút caí caïc maûng vaì baûn coï thãø cáön phaíi coï nhæîng thoía thuáûn cuû thãø våïi nhaì cung cáúp dëch vuû træåïc khi baûn coï thãø sæí duûng caïc dëch vuû maûng. Nhaì cung cáúp dëch vuû coï thãø cáön cung cáúp thãm cho baûn caïc thäng tin hæåïng dáùn bäø sung vaì giaíi thêch vãö mæïc phê seî âæåüc aïp duûng. Mäüt säú maûng coï thãø coï caïc haûn chãú aính hæåíng âãún phæång caïch maì baûn coï thãø sæí duûng caïc dëch vuû maûng. Vê duû mäüt säú maûng coï thãø khäng häù tråü táút caí kyï tæû vaì dëch vuû phuû thuäüc vaìo ngän ngæî. Nhaì cung cáúp dëch vuû coï thãø yãu cáöu baûn ngæng sæí duûng hoàûc tàõt mäüt säú chæïc nàng trong âiãûn thoaûi cuía baûn. Nãúu váûy, caïc chæïc nàng naìy seî khäng hiãøn thë trãn menu cuía âiãûn thoaûi. Âiãûn thoaûi cuía baûn cuîng âæåüc cáúu hçnh âàûc biãût daình cho nhaì cung cáúp maûng. Cáúu hçnh naìy coï thãø laìm thay âäøi tãn menu, thæï tæû menu vaì caïc biãøu tæåüng. Liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû âãø biãút thãm thäng tin. Âiãûn thoaûi naìy häù tråü giao thæïc WAP 2.0 (HTTP vaì SSL) hoaût

âäüng trãn nãön giao thæïc TCP/IP. Mäüt säú tênh nàng cuía âiãûn thoaûi naìy nhæ nhàõn tin âa phæång tiãûn (MMS), trçnh duyãût, æïng duûng e-mail, nhàõn tin troì chuyãûn, caïc säú liãn laûc presence, âäöng bäü hoïa tæì xa, vaì taíi näüi dung bàòng trçnh duyãût hoàûc MMS, cáön âæåüc maûng häù tråü caïc cäng nghãû naìy.

■ Bäü nhåï duìng chung
Caïc tênh nàng sau âáy trãn âiãûn thoaûi coï thãø sæí duûng chung bäü nhåï: bäü sæu táûp, danh baû, tin nhàõn vàn baín, tin nhàõn âa phæång tiãûn, vaì tin nhàõn troì chuyãûn, e-mail, lëch, ghi chuï cäng viãûc, caïc æïng duûng vaì troì chåi JavaTM, vaì æïng duûng ghi chuï. Viãûc sæí duûng caïc tênh nàng naìy coï thãø laìm giaím bäü nhåï daình cho caïc tênh nàng duìng chung bäü nhåï coìn laûi. Vê duû læu nhiãöu æïng duûng Java seî chiãúm hãút bäü nhåï duìng chung. Âiãûn thoaûi seî hiãøn thë thäng baïo bäü nhåï âáöy khi baûn cäú sæí duûng mäüt tênh nàng cuía bäü nhåï duìng chung. Trong træåìng håüp naìy, baûn haîy xoïa mäüt säú muûc hoàûc thäng tin âaî læu trong bäü nhåï duìng chung træåïc khi tiãúp tuûc læu. Mäüt säú tênh nàng nhæ tin nhàõn vàn baín coï thãø coï dung læåüng bäü nhåï nháút âënh daình riãng cho chuïng âãø chia seí bäü nhåï våïi caïc tênh nàng khaïc.

14

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

■ Phuû kiãûn
Mäüt säú nguyãn tàõc sæí duûng phuû kiãûn vaì phuû kiãûn caíi tiãún: • • Giæî táút caí phuû kiãûn vaì phuû kiãûn caíi tiãún ngoaìi táöm tay treí em. Khi baûn ruït dáy dáùn cuía báút kyì phuû kiãûn hoàûc phuû kiãûn caíi tiãún naìo ra, cáöm vaìo phêch càõm vaì keïo ra, khäng nãn keïo dáy. Kiãøm tra thæåìng xuyãn xem caïc phuû kiãûn làõp trãn xe coï âæåüc gàõn vaì hoaût âäüng âuïng khäng. Viãûc làõp báút kyì phuû kiãûn phæïc taûp naìo trãn xe âãöu phaíi âæåüc nhán viãn coï khaí nàng chuyãn män thæûc hiãûn.

•

•

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 15

Thäng tin täøng quaït
■ Maî truy cáûp
Maî baío vãû
Maî baío vãû (5 âãún 10 säú) giuïp baío vãû âiãûn thoaûi cuía baûn khäng bë sæí duûng traïi pheïp. Maî âæåüc caìi sàôn laì 12345. Âãø thay âäøi maî vaì âãø caìi âiãûn thoaûi hoíi maî, xem “An toaìn” trãn trang 65.

Maî PUK
Maî säú måí khoïa caï nhán (PUK) vaì maî säú måí khoïa caï nhán vaûn nàng (UPUK) (8 säú) âæåüc yãu cáöu khi âäøi maî PIN vaì maî UPIN bë khoïa. Maî PUK2 (8 säú) âæåüc yãu cáöu khi âäøi maî PIN2 bë khoïa. Nãúu khäng âæåüc cáúp keìm theo theí SIM, xin liãn hãûû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû taûi âëa phæång âãø âæåüc cáúp caïc maî naìy.

Maî PIN
Maî säú nháûn diãûn caï nhán (PIN) vaì maî säú nháûn diãûn caï nhán vaûn nàng (UPIN) (4 âãún 8 säú) giuïp baío vãû theí SIM cuía baûn khäng bë sæí duûng traïi pheïp. Xem “An toaìn” trãn trang 65. Maî PIN 2 (4 âãún 8 säú) coï thãø âæåüc cáúp keìm theo theí SIM vaì âæåüc yãu cáöu cho mäüt säú chæïc nàng. Baûn cáön coï maî PIN mä-âun âaî truy cáûp thäng tin trong mäâun an toaìn. Xem “Mä-âun an toaìn” trãn trang 87. Baûn cáön coï maî PIN kyï tãn cho chæî kyï kyî thuáût säú. Xem “Chæî kyï kyî thuáût säú” trãn trang 89.

Máût maî chàûn cuäüc goüi
Máût maî chàûn cuäüc goüi (4 säú) âæåüc yãu cáöu khi sæí duûng Dëch vuû chàûn cuäüc goüi. Xem “An toaìn” trãn trang 65.

■ Dëch vuû caìi âàût cáúu hçnh
Âãø sæí duûng mäüt säú dëch vuû maûng, chàóng haûn nhæ dëch vuû Internet di âäüng, tin nhàõn âa phæång tiãûûn MMS, tin nhàõn ám thanh Nokia Xpress, hay âäöng bäü hoïa trãn server Internet tæì xa, âiãûn thoaûi cuía baûn cáön âæåüc caìi âàût cáúu hçnh chênh xaïc. Âãø biãút thãm thäng tin vãö tênh khaí duûng cuía caïc thäng

16

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

säú caìi âàût, liãn hãû våïi nhaì âiãöu haình maûng, nhaì cung cáúp dëch vuû, âaûi lyï Nokia âæåüc uíy quyãön gáön nháút hoàûc vaìo vuìng häù tråü trãn trang Web cuía Nokia taûi www.nokia-asia.com/support. Khi baûn nháûn caïc thäng säú caìi âàût dæåïi daûng mäüt tin nhàõn chæïa cáúu hçnh, caïc thäng säú naìy khäng tæû âäüng læu vaì kêch hoaût, Âaî nháûn caìi âàût cáúu hçnh seî hiãøn thë. Âãø læu caïc caìi âàût, choün Hiãøn thë > Læu laûi. Nãúu âæåüc yãu cáöu, nháûp maî PIN do nhaì cung cáúp dëch vuû cáúp. Âãø loaûi boí caìi âàût nháûn âæåüc, choün Thoaït hoàûc Hiãøn thë > Loaûi boí.

Chuï yï: Chè nãn sæí duûng caïc dëch vuû maì baûn tin cáûy vaì cung cáúp caïc tênh nàng an toaìn vaì baío máût âuí âãø ngàn chàûn caïc pháön mãöm coï haûi.

■ Häù tråü cuía Nokia
Âãø coï phiãn baín måïi nháút cuía hæåïng dáùn naìy, caïc dæî liãûu taíi xuäúng, caïc dëch vuû vaì thäng tin bäø sung liãn quan âãún saín pháøm Nokia, vui loìng gheï thàm www.nokia-asia.com/ 7373/support hoàûc trang web Nokia taûi âëa phæång. Baûn cuîng coï thãø taíi xuäúng caïc caìi âàût cáúu hçnh miãùn phê nhæ MMS, GPRS, e-mail, vaì caïc dëch vuû khaïc cho máùu âiãûn thoaûi cuía baûn taûi âëa chè www.nokia-asia.com/ phonesettings. Nãúu baûn váùn cáön tråü giuïp, vui loìng tåïi trang www.nokiaasia.com/contactus. Âãø kiãøm tra trung tám chàm soïc khaïch haìng Nokia gáön nháút cho caïc dëch vuû baío trç, baûn coï thãø gheï thàm www.nokia-asia.com/repair.

■ Taíi näüi dung
Baûn coï thãø taíi näüi dung måïi (vê duû nhæ caïc chuí âãö) vãö âiãûn thoaûi (dëch vuû maûng). Baûn cuîng coï thãø taíi vãö caïc cáûp nháût cuía pháön mãöm âiãûn thoaûi (dëch vuû maûng). Xem “Trãn maïy”í trãn trang 63, Cáûp nháût âiãûn thoaûi. Âãø biãút tênh khaí duûng, giaï caí vaì cæåïc phê cuía caïc dëch vuû khaïc nhau, liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 17

Bàõt âáöu sæí duûng

1. Bàõt âáöu sæí duûng
■ Làõp theí SIM vaì pin
Luän tàõt âiãûn thoaûi vaì ngàõt kãút näúi våïi bäü saûc træåïc khi thaïo pin ra. Giæî moüi theí SIM vaì theí nhåï ngoaìi táöm våïi treí em. Liãn hãû våïi nhaì cung cáúp theí SIM âãø biãút tênh khaí duûng vaì thäng tin vãö viãûc sæí duûng caïc dëch vuû SIM. Âáy coï thãø laì nhaì cung cáúp dëch vuû, nhaì âiãöu haình maûng hoàûc âaûi lyï khaïc. Thiãút bë naìy âæåüc thiãút kãú âãø sæí duûng cuìng våïi pin BL-4B. Luän sæí duûng pin chênh haîng Nokia. Xem “Hæåïng dáùn xaïc nháûn pin Nokia” trãn trang 94. Theí SIM vaì thiãút bë tiãúp âiãûn cuía theí coï thãø dãùù bë hæ haûi do tráöy xæåïc hoàûc bë uäún cong, vç váûy nãn cáøn tháûn khi giæî, làõp hoàûc thaïo theí SIM. Âãø thaïo voí sau cuía âiãûn thoaûi, báúm vaì træåüt voí (1). Làõp theí SIM ngay ngàõn vaìo ngàn chæïa (4). Âoïng ngàn chæïa theí SIM (5), vaì báúm nheû vaìo âãø khoïa (6). Thaïo pin nhæ âæåüc thãø hiãûn (2). Måí (3) ngàn chæïa theí SIM.

Âàût pin tråí laûi (7). Quan saït caïc màût tiãúp xuïc cuía pin. Træåüt voí màût sau vaìo vë trê cuía noï (8, 9).

■ Gàõn theí microSD
Giæî moüi theí nhåï microSD ngoaìi táöm våïi treí em. Tàõt âiãûn thoaûi, vaì thaïo voí sau vaì pin ra khoíi âiãûn thoaûi.

18

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Bàõt âáöu sæí duûng

Træåüt ngàn chæïa theí nhåï âãø måí (1) vaì måí ngàn chæïa theí ra (2). Làõp theí nhåï vaìo ngàn chæïa theí nhåï våïi bãö màût tiãúp xuïc hæåïng xuäúng dæåïi (3), vaì âoïng ngàn chæïa theí (4). Træåüt ngàn chæïa vaìo âãø khoïa (5).

nghãû âæåüc phã chuáøn cho caïc loaûi theí nhåï nhæng khäng phaíi táút caí caïc nhaîn hiãûu khaïc âãööu coï thãø váûn haình âuïng chæïc nàng hoàûc hoaìn toaìn tæång thêch våïi âiãûn thoaûi naìy.

■ Saûc pin
Kiãøm tra säú hiãûu cuía bäü saûc træåïc khi sæí duûng våïi âiãûn thoaûi naìy. Âiãûn thoaûi naìy âæåüc thiãút kãú sæí duûng âiãûn do mäüt bäü saûc AC-3 cung cáúp. Caính baïo: Chè sæí duûng pin, bäü saûc vaì phuû kiãûn caíi tiãún âæåüc Nokia phã chuáøn cho riãng kiãøu âiãûn thoaûi naìy. Viãûc sæí duûng báút kyì loaûi naìo khaïc seî laìm máút hiãûu læûc kiãøm duyãût hoàûc baío haình vaì coï thãø gáy nguy hiãøm. Liãn hãû våïi âaûi lyï cuía baûn âãø biãút vãö caïc phuû kiãûn caíi tiãún chênh haîng hiãûn coï. Khi baûn ruït dáy dáùn cuía báút kyì phuû kiãûn naìo ra, cáöm vaìo phêch càõm, khäng nãn keïo dáy. 1. Näúi bäü saûc vaìo äø càõm âiãûn.

Thay pin vaì âoïng voí sau cuía âiãûn thoaûi. Chè sæí duûng theí microSD tæång thêch våïi âiãûn thoaûi naìy. Caïc theí nhåï khaïc, nhæ theí Reduced Size MultiMedia (RS-MMC), khäng væìa våïi khe càõm theí microSD vaì khäng tæång thêch våïi âiãûn thoaûi naìy. Sæí duûng theí nhåï khäng tæång thêch coï thãø laìm hæ theí cuîng nhæ âiãûn thoaûi vaì dæî liãûu læu trong theí khäng tæång thêch coï thãø bë hoíng. Chè duìng theí microSD âæåüc Nokia phã chuáøn âãø sæí duûng våïi âiãûn thoaûi naìy. Nokia sæí duûng caïc tiãu chuáøn cäng

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 19

Bàõt âáöu sæí duûng

2. Näúi dáy dáùn bäü saûc vaìo äø càõm åí âaïy âiãûn thoaûi. Nãúu pin hãút hàón thç phaíi máút vaìi phuït træåïc khi chè baïo saûc pin hiãøn thë trãn maìn hçnh hoàûc træåïc khi thæûc hiãûn báút kyì cuäüc goüi naìo. Thåìi gian saûc tuìy thuäüc vaìo bäü saûc âæåüc sæí duûng. Saûc pin BL4B bàòng bäü saûc AC-3 máút khoaíng 2 giåì 20 phuït khi âiãûn thoaûi âang åí chãú âäü chåì.

nhiãöu hån 180 âäü. Nãúu baûn xoay pháön màût trãn nhiãöu hån 180 âäü vãö báút kyì hæåïng naìo, âiãûn thoaûi seî bë hæ hoíng. Âãø taûo ám phaït ra khi baûn måí vaì âoïng âiãûn thoaûi, xem “Ám thanh” trãn trang 55.

■ Báût vaì tàõt âiãûn thoaûi
Caính baïo: Khäng nãn báût âiãûn thoaûi nãúu bë cáúm hoàûc coï thãø gáy nhiãùu soïng hoàûc nguy hiãøm. Báúm vaì giæî phêm nguäön. Xem “Caïc phêm vaì bäü pháûn” trãn trang 22. Nãúu âiãûn thoaûi hoíi maî PIN hoàûc UPIN nháûp maî vaìo (âæåüc hiãøn thë dæåïi daûng ****), vaì choün OK.

■ Måí vaì âoïng âiãûn thoaûi
Âãø måí âiãûn thoaûi xoay pháön trãn vãö bãn phaíi (1) hoàûc vãö bãn traïi cho âãún khi noï khåïp vaìo vë trê. Âãø âoïng âiãûn thoaûi, xoay pháön trãn xuäúng theo hæåïng ngæåüc laûi (2).

Caìi âàût ngaìy giåì
Nháûp giåì âëa phæång, choün muïi giåì cuía nåi baûn âang åí dæåïi daûng säú giåì chãnh lãûch so våïi giåì Greenwich Mean Time (GMT) vaì nháûp ngaìy thaïng vaìo. Xem “Ngaìy giåì” trãn trang 56.

Chuï yï: Khi måí âiãûn thoaûi, xoay pháön màût trãn 180 âäü sang traïi hoàûc phaíi. Khäng âæåüc xoay pháön màût trãn 20

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Bàõt âáöu sæí duûng

Dëch vuû Plug and play
Khi baûn báût âiãûn thoaûi láön âáöu tiãn, vaì âiãûn thoaûi åí chãúú âäü chåì, baûn seî âæåüc yãu cáöu nháûn caïc thäng säú caìi âàût cáúu hçnh tæì nhaì cung cáúp dëch vuû (dëch vuû maûng). Xaïc nháûn hoàûc tæì chäúi yãu cáöu. Xem "K.näúi muûc h.tråü d.vuû", trãn trang 65, vaì “Dëch vuû caìi âàût cáúu hçnh” trãn trang 16.

■ Dáy âeo âiãûn thoaûi
Xoí dáy âeo qua läù xáu trãn âiãûn thoaûi nhæ hçnh minh hoüa vaì siãút chàût laûi.

■ Àng-ten
Âiãûn thoaûi coï mäüt àng-ten bãn trong. Læu yï: Cuîng giäúng nhæ báút kyì thiãút bë vä tuyãún naìo khaïc, khäng chaûm vaìo àng-ten khi âang báût âiãûn thoaûi nãúu khäng cáön thiãút. Sæû tiãúp xuïc våïi àng-ten seî aính hæåíng âãún cháút læåüng cuäüc goüi vaì coï thãø laìm hao pin hån bçnh thæåìng. Khäng chaûm vaìo àng-ten khi âang coï cuäüc goüi seî giuïp cho hoaût âäüng cuía àng-ten vaì thåìi gian thoaûi âaût mæïc täúi æu.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 21

Âiãûn thoaûi cuía baûn

2. Âiãûn thoaûi cuía baûn
■ Caïc phêm vaì bäü pháûn
Phêm âaìm thoaûi (8) Phêm kãút thuïc (9) Baìn phêm (10) Micrä (11) Läù xoí dáy âeo âiãûn thoaûi (12) Âáöu näúi bäü saûc (13) Âáöu näúi Pop-PortTM (14)

ÄÚng kênh camera (15) Phêm nguäön (16) Phêm camera (17)

■ Chãú âäü chåì
Tai nghe (1) Loa âäi stereo (2) Phêm choün traïi (3) Phêm choün giæîa (4) Phêm choün phaíi (5) Phêm ám læåüng vaì phêm zoom (6) Phêm di chuyãøn 4 chiãöu (7) 22 Khi âiãûn thoaûi âaî sàôn saìng sæí duûng vaì ngæåìi sæí duûng chæa nháûp kyï tæû naìo, âiãûn thoaûi seî åí chãú âäü chåì.

Maìn hçnh
Cæåìng âäü tên hiãûu cuía maûng di âäüng (1) Tçnh traûng saûc pin (2) Chè baïo (3)

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Âiãûn thoaûi cuía baûn

khäng duìng âiãûn thoaûi. Caïc chæïc nàng naìy coï thãøø kêch hoaût hoàûc khäng. Xem Trçnh tiãút kiãûm âiãûn vaì Chãú âäü nghè trong “Maìn hçnh” trãn trang 56.

Chãú âäü chåì
Khi åí chãúú âäü chåì dæû phoìng, coï sàôn mäüt danh saïch caïc tênh nàng âiãûn thoaûi âaî choün vaì thäng tin trãn maìn hçnh âãøø baûn coï thãøø truy cáûp træûc tiãúp. Âãøø báût hoàûc tàõt, choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût hiãøn thë > Chåì dæû phoìng > Chãú âäü chåì dæû phoìng > Báût hoàûc Tàõt. Khi åí chãúú âäü chåì, di chuyãøn lãn hoàûc xuäúng âãøø kêch hoaût âiãöu hæåïng trong danh saïch, vaì choün Choün hoàûc Xem. Caïc muîi tãn traïi vaì phaíi åí âáöu vaì cuäúi cuía mäüt doìng cho biãút ràòng coìn coï thäng tin khaïc coï thãø xem âæåüc bàòng caïch di chuyãøn sang traïi hoàûc phaíi. Âãøø kãút thuïc chãúú âäü âiãöu hæåïng åí chãúú âäü chåì, choün Thoaït. Âãøø sàõp xãúp vaì thay âäøi chãúú âäü chåì dæû phoìng, báût chãúú âäü âënh hæåïng, vaì choün Tuìy choün vaì trong säú tuìy choün coï sàôn.

Tãn cuía maûng hoàûc logo maûng (4) Âäöng häö (5) Maìn hçnh chênh (6) Phêm choün traïi (7) laì Choün hoàûc mäüt phêm tàõt âãún mäüt chæïc nàng khaïc. Xem “Phêm choün traïi” trãn trang 57. Chæïc nàng phêm choün giæîa (8) laì Menu Chæïc nàng phêm choün phaíi (9) laì Ám nhaûc hoàûc laì phêm tàõt âãún mäüt chæïc nàng khaïc. Xem “Phêm choün phaíi” trãn trang 57. Caïc biãún thiãn nhaì âiãöu haình coï thãøø coï mäüt tãn cuû thãøø theo nhaì âiãöu haình âãøø truy cáûp mäüt trang Web cuû thãøø.

Tiãút kiãûm nàng læåüng
Âiãûn thoaûi coï mäüt vaìi chæïc nàng duìng âãøø tiãút kiãûm nguäön pin trong chãúú âäü chåì nãúu âang

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 23

Âiãûn thoaûi cuía baûn

Caïc phêm tàõt åí chãúú âäü chåì
• Âãøø vaìo danh saïch caïc säú væìa goüi, báúm phêm âaìm thoaûi mäüt láön. Di chuyãøn âãún säú âiãûn thoaûi hoàûc tãn baûn muäún; vaì âãø goüi säú âiãûn thoaûi âoï, báúm phêm âaìm thoaûi. • Âãø måí trçnh duyãût web, báúm vaì giæî phêm 0. • Âãø goüi säú häüp thæ thoaûi, báúm vaì giæî phêm 1. • Sæí duûng phêm di chuyãøn laìm phêm tàõt. Xem “Phêm tàõt riãng” trãn trang 57.

Baûn âaî nháûn âæåüc mäüt hoàûc nhiãöu tin nhàõn troì chuyãûn. Baìn phêm bë khoïa. Âiãûn thoaûi seî khäng reo baïo khi coï cuäüc goüi âãún hoàûc coï tin nhàõn vàn baín gæíi âãún. Âang báût baïo thæïc. Âäöng häö âãöúm ngæåüc âang hoaût âäüng. Âäöng häö báúm giåì âang hoaût âäüng áøn.
/

Caïc chè baïo
Baûn coï tin nhàõn chæa âoüc trong thæ muûc Häüp thæ âãún. Baûn coï tin nhàõn chæa gæíi, bë huíy hoàûc khäng gæíi âæåüc trong thæ muûc Häüp thæ âi. Âiãûn thoaûi âaî ghi laûi cuäüc goüi bë nhåî.
/ / /

Âiãûn thoaûi âæåüc âàng kyï våïi maûng GPRS hoàûc EGPRS. Mäüt kãút näúi GPRS hoàûc EGPRS âæåüc thiãút láûp. Kãút näúi GPRS hoàûc EGPRS âang taûm thåìi bë ngæng (åí traûng thaïi giæî). Kãút näúi Bluetooth âang hoaût âäüng. Nãúu baûn coï hai säú maïy âiãûn thoaûi, säú maïy thæï hai seî âæåüc choün. Táút caí caïc cuäüc goüi âãún seî âæåüc chuyãøn sang mäüt säú âiãûn thoaûi khaïc.

Âiãûn thoaûi âæåüc kãút näúi våïi dëch vuû troì chuyãûn vaì traûng thaïi hiãûn diãûn coï thãøø laì træûc tuyãún hay khäng træûc tuyãún.

24

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Âiãûn thoaûi cuía baûn

Chæïc nàng loa âæåüc kêch hoaût hoàûc âãöú nhaûc âæåüc näúi våïi âiãûn thoaûi. Cuäüc goüi bë giåïi haûn trong nhoïm näüi bäü. Âaî choün cáúu hçnh âàût giåì.
, , , hoàûc

cáúp. Nháûp säú âiãûn thoaûi kháøn cáúp, báúm phêm âaìm thoaûi vaì choün Coï khi âæåüc hoíi Thoaït cáúu hçnh trãn maïy bay? Âiãûn thoaûi seî cäú thæûc hiãûn cuäüc goüi kháøn cáúp.

Âiãûn thoaûi âæåüc näúi våïi caïc phuû kiãûn nhæ tai nghe, bäü tai nghe, bäü tråü thênh hoàûc âãöú nhaûc.

■ Khoïa baìn phêm (baío vãû phêm)
Âãøø traïnh viãûc tçnh cåì báúm phêm, choün Menu, vaì báúm * trong khoaíng 3,5 giáy âãøø khoïa baìn phêm. Âãøø måí khoïa baìn phêm, choün Måí, vaì báúm * trong khoaíng 1,5 giáy. Nãúu chæïc nàng Phêm baío vãû âæåüc caìi Báût, nháûp maî baío vãû vaìo nãúu âæåüc yãu cáöu. Âãøø traí låìi cuäüc goüi khi báût baìn phêm, báúm phêm âaìm thoaûi. Khi baûn kãút thuïc hoàûc tæì chäúi cuäüc goüi, baìn phêm seî tæû âäüng khoïa laûi. Âäúi våïi chæïc nàng Khoïa phêm tæû âäüng vaì Phêm baío vãû, xem “Trãn maïy” trãn trang 63. Khi báût chæïc nàng baío vãû phêm, baûn váùn coï thãøø goüi âãún caïc säú âiãûn thoaûi kháøn cáúp âæåüc láûp trçnh trong âiãûn thoaûi.

■ Chãú âäü trãn maïy bay
Baûn coï thãø tàõt táút caí caïc chæïc nàng duìng táön säú vä tuyãún maì váùn truy cáûp âæåüc vaìo caïc troì chåi ngoaûi tuyãún, lëch vaì caïc säú âiãûn thoaûi. Sæí duûng chãúú âäü trãn maïy bay åí nhæîng mäi træåìng nhaûy våïi soïng vä tuyãún—trãn maïy bay hoàûc trong bãûnh viãûn. Khi chãúú âäü trãn maïy bay âang hoaût âäüng, chè baïo seî hiãøn thë. Choün Menu > Caìi âàût > Cáúu hçnh > Trãn maïy bay > Khåíi âäüng hoàûc Caìi âàût riãng. Âãøø tàõt chãúú âäü trãn maïy bay, choün báút kyì cáúu hçnh naìo khaïc. ÅÍ chãúú âäü trãn maïy bay, baûn coï thãøø thæûc hiãûn cuäüc goüi kháøn

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 25

Âiãûn thoaûi cuía baûn

■ Caïc chæïc nàng khäng cáön duìng theí SIM
Mäüt säú chæïc nàng cuía âiãûn thoaûi coï thãø âæåüc sæí duûng maì khäng cáön làõp theí SIM (chàóng haûn nhæ truyãön taíi dæî liãûu våïi maïy tênh tæång thêch hoàûc mäüt âiãûn thoaûi tæång thêch khaïc). Mäüt säú chæïc nàng bë måì trong caïc menu vaì khäng thãø duìng âæåüc. Âäúi våïi cuäüc goüi kháøn cáúp, mäüt säú maûng coï thãø yãu cáöu phaíi làõp âuïng theí SIM håüp lãû vaìo âiãûn thoaûi.

26

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Caïc chæïc nàng goüi âiãûn

3. Caïc chæïc nàng goüi âiãûn
■ Goüi âiãûn
1. Nháûp vaìo säú âiãûn thoaûi (cuìng våïi maî vuìng). Âãøø goüi âiãûn quäúc tãúú, báúm * hai láön âãøø nháûp maî âáöu quäúc tãúú (dáúu + thay cho maî truy cáûp quäúc tãúú), nháûp maî quäúc gia, maî vuìng maì khäng cáön nháûp säú 0 âáöu, nãúu cáön, vaì säú âiãûn thoaûi. 2. Âãø goüi säú âiãûn thoaûi âoï, báúm phêm âaìm thoaûi. Âãøø âiãöu chènh ám læåüng cuäüc goüi, báúm phêm ám læåüng lãn hoàûc xuäúng. 3. Âãøø kãút thuïc cuäüc goüi hoàûc huíy cuäüc goüi, nháún phêm kãút thuïc, hoàûc âoïng âiãûn thoaûi laûi. Âãøø tçm tãn hoàûc säú âiãûn thoaûi maì baûn âaî læu trong Danh baû, xem “Tçm kiãúm säú liãn laûc”í trãn trang 49. Báúm phêm âaìm thoaûi âãø goüi säú âiãûn thoaûi âoï. Âãø vaìo danh saïch caïc säú âaî goüi, báúm phêm âaìm thoaûi mäüt láön khi åí chãú âäü chåì. Âãø goüi, choün mäüt säú âiãûn thoaûi hoàûc tãn vaì báúm phêm âaìm thoaûi.

Quay säú nhanh
Gaïn mäüt säú âiãûn thoaûi cho mäüt trong caïc phêm quay säú nhanh, tæì 2 âãún 9. Xem “Quay säú nhanh” trãn trang 51. Goüi säú âiãûn thoaûi âoï theo mäüt trong caïc caïch sau: • Báúm phêm quay säú nhanh, sau âoï báúm phêm âaìm thoaûi. • Nãúu chæïc nàng Quay säú nhanh âæåüc caìi laì Báût, báúm vaì giæî mäüt phêm quay säú nhanh cho tåïi khi cuäüc goüi bàõt âáöu. Xem Quay säú nhanh trong “Goüi” trãn trang 62.

Quay säú bàòng kháøu lãûnh caíi tiãún
Baûn coï thãø thæûc hiãûn cuäüc goüi bàòng caïch âoüc tãn âæåüc læu trong danh saïch liãn laûc cuía âiãûn thoaûi. Lãûnh thoaûi tuìy thuäüc vaìo ngän ngæî. Âãøø âàût ngän ngæî, xem N.ngæî cho l.thoaûi trong “Trãn maïy” trãn trang 63.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 27

Caïc chæïc nàng goüi âiãûn

Læu yï: Sæí duûng kháøu lãûnh coï thãø gàûp khoï khàn trong mäüt mäi træåìng äön aìo hoàûc trong træåìng håüp kháøn cáúp, vç thãú baûn khäng nãn chè dæûa vaìo chæïc nàng quay säú bàòng kháøu lãûnh trong moüi træåìng håüp. 1. ÅÍ chãú âäü chåì, báúm vaì giæî phêm choün phaíi, hoàûc báúm vaì giæî phêm giaím ám læåüng. Mäüt ám ngàõn seî phaït ra, vaì thäng baïo Xin måìi noïi seî hiãøn thë. 2. Âoüc roî lãûnh thoaûi. Nãúu viãûc nháûn daûng gioüng noïi thaình cäng, mäüt danh saïch caïc säú liãn laûc truìng khåïp seî hiãøn thë. Âiãûn thoaûi seî phaït kháøu lãûnh cuía säú liãn laûc truìng khåïp nàòm åí âáöu danh saïch. Nãúu kãút quaí khäng chênh xaïc, di chuyãøn âãún muûc khaïc. Sæí duûng lãûnh thoaûi âãøø thæûc hiãûn mäüt chæïc nàng âiãûn thoaûi âaî choün cuîng tæång tæû nhæ quay säú bàòng kháøu lãûnh. Xem Lãûnh thoaûi trong pháön “Phêm tàõt riãng” trãn trang 57.

■ Traí låìi hoàûc tæì chäúi cuäüc goüi
Âãø traí låìi mäüt cuäüc goüi âãún, báúm phêm âaìm thoaûi, hoàûc måí âiãûn thoaûi ra. Âãø kãút thuïc cuäüc goüi, báúm phêm kãút thuïc, hoàûc âoïng âiãûn thoaûi laûi. Âãø tæì chäúi cuäüc goüi âãún, báúm phêm kãút thuïc. Âãøø ngàõt tiãúng chuäng, choün Im làûng.

Cuäüc goüi chåì
Âãøø traí låìi cuäüc goüi chåì trong khi âang coï mäüt cuäüc goüi (dëch vuû maûng), báúm phêm âaìm thoaûi. Cuäüc goüi âáöu seî åí traûng thaïi giæî. Âãøø kãút thuïc cuäüc âang goüi, báúm phêm kãút thuïc. Âãøø kêch hoaût chæïc nàng Dëch vuû cuäüc goüi chåì, xem “Goüi” trãn trang 62.

■ Caïc tuìy choün trong khi goüi
Nhiãöu tuìy choün maì baûn coï thãø sæí duûng trong khi goüi laì caïc dëch vuû maûng. Âãø biãút tênh khaí duûng, xin liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû.

28

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Caïc chæïc nàng goüi âiãûn

Trong khi goüi, choün Tuìy choün vaì choün trong caïc tuìy choün sau: Caïc tuìy choün trong khi goüi bao gäöm Tàõt ám hoàûc Báût ám, Danh baû, Menu, Khoïa baìn phêm, Ghi ám, Loüc ám, Loa hoàûc Cáöm tay. Caïc tuìy choün dëch vuû maûng gäöm Traí låìi hoàûc Tæì chäúi, Giæî hoàûc Nhaí, Cuäüc goüi måïi, Thãm vaìo cuäüc goüi, Kãút thuïc cuäüc goüi, Kãút thuïc moüi c.goüi, vaì caïc tuìy choün sau: Gæíi DTMF — âãøø gæíi caïc chuäùi ám Hoaïn âäøi — âãøø chuyãøn giæîa cuäüc goüi hoaût âäüng vaì cuäüc goüi âang giæî Näúi chuyãøn — âãøø näúi cuäüc goüi âang giæî våïi cuäüc goüi hiãûn thåìi vaì taïch baûn ra khoíi cuäüc goüi naìy Häüi nghë — âãøø goüi âiãûn häüi nghë Cuäüc goüi riãng — âãøø thaío luáûn riãng trong mäüt cuäüc goüi häüi nghë. Caính baïo: Khäng âãø âiãûn thoaûi gáön tai khi sæí duûng loa vç ám læåüng loa coï thãø ráút låïn.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 29

Viãút vàn baín

4. Viãút vàn baín
Âãø nháûp vàn baín (vê duû nhæ khi viãút tin nhàõn), sæí duûng kiãøu nháûp truyãön thäúng hoàûc tiãn âoaïn. Khi baûn viãút vàn baín, báúm vaì giæî Tuìy choün âãøø chuyãøn qua laûi giæîa kiãøu nháûp truyãön thäúng, âæåüc chè baïo bàòng , vaì kiãøu nháûp tiãn âoaïn, âæåüc chè baïo bàòng . Kiãøu nháûp vàn baín tiãn âoaïn chè häù tråü mäüt säú ngän ngæî. Kiãøu chæî âæåüc chè baïo bàòng , , vaì . Âãøø âäøi sang chæî hoa hoàûc thæåìng, báúm #. Âãøø âäøi tæì kiãøu chæî sang kiãøu säú, âæåüc chè baïo bàòng , báúm vaì giæî #, vaì choün Kiãøu nháûp säú. Âãøø âäøi tæì kiãøu säú sang kiãøu chæî, báúm vaì giæî #. Âãøø caìi ngän ngæî viãút, choün Tuìy choün > Ngän ngæî viãút. nháûp chæî âoï vaìo. Caïc dáúu cáu vaì caïc kyï tæû âàûc biãût thæåìng duìng nháút âãööu coï sàôn dæåïi phêm säú 1.

■ Kiãøu nháûp tiãn âoaïn
Kiãøu nháûp vàn baín tiãn âoaïn dæûa trãn mäüt tæì âiãøn caìi sàôn maì baûn coï thãø thãm vaìo tæì måïi. 1. Bàõt âáöu viãút mäüt tæì bàòng caïch sæí duûng caïc phêm tæì 2 âãún 9. Chè báúm mäùi phêm mäüt láön âãø nháûp mäüt chæî caïi. 2. Khi baûn âaî viãút xong mäüt tæì vaì tæì âoï âuïng, xaïc nháûn bàòng caïch thãm mäüt khoaíng tràõng, báúm 0. Nãúu tæì âoï khäng âuïng, báúm * liãn tuûc vaì choün tæì trong danh saïch. Nãúu dáúu ? hiãøn thë sau tæì âoï, tæì baûn âënh viãút khäng coï trong tæì âiãøn. Âãøø thãm tæì âoï vaìo tæì âiãøn, choün Thãm. Nháûp tæì âoï bàòng kiãøu nháûp vàn baín truyãöön thäúng, vaì choün Læu laûi.

■ Kiãøu nháûp vàn baín truyãön thäúng
Báúm mäüt phêm säú, 1 âãún 9, liãn tuûc cho âãún khi kyï tæû baûn cáön hiãøn thë. Caïc kyï tæû coï sàôn phuû thuäüc vaìo ngän ngæî soaûn thaío vàn baín âæåüc choün. Nãúu chæî kãú tiãúp baûn muäún viãút nàòm cuìng phêm våïi chæî hiãûn taûi, haîy âåüi âãún khi con troí hiãøn thë vaì 30

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Viãút vàn baín

Âãø viãút tæì gheïp, nháûp pháön âáöu cuía tæì vaìo vaì báúm phêm di chuyãøn sang phaíi âãø xaïc nháûn. Nháûp pháön cuäúi cuía tæì vaìo vaì xaïc nháûn. 3. Bàõt âáöu viãút tæì tiãúp theo.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 31

Duyãût menu

5. Duyãût menu
Âiãûn thoaûi häù tråü mäüt loaût caïc chæïc nàng âæåüc phán nhoïm trong caïc menu. 1. Âãø truy cáûp menu, choün Menu. Âãøø thay âäøi cæía säø menu, choün Tuìy choün > Kiãøu menu chênh > Danh saïch, Âæåìng keí ä, B.tæåüng keìm nhaîn hoàûc Tab. Âãøø sàõp xãúp laûi menu, di chuyãøn âãún menu baûn muäún dåìi, vaì choün Tuìy choün > Sàõp xãúp > Chuyãøn. Di chuyãøn tåïi nåi baûn muäún di chuyãøn menu naìy tåïi, vaì choün OK. Âãøø læu thay âäøi, choün Xong > Coï. 2. Di chuyãøn qua menu, vaì choün mäüt tuìy choün (vê duû nhæ Caìi âàût). 3. Nãúu menu âæåüc choün coï chæïa thãm caïc menu phuû, choün menu baûn muäún (vê duû nhæ Caìi âàût cuäüc goüi. 4. Nãúu menu phuû âaî choün coï chæïa caïc menu phuû khaïc, làûp laûi bæåïc 3. 5. Choün caïc caìi âàût theo yï thêch. 6. Âãøø tråí vãöö cáúp âäü menu træåïc âoï, choün Tråí vãö. Âãøø thoaït khoíi menu, choün Thoaït.

32

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Nhàõn tin

6. Nhàõn tin
Baûn coï thãø âoüc, viãút, gæíi vaì læu tin nhàõn vàn baín, tin nhàõn âa phæång tiãûn, e-mail, tin nhàõn ám thanh, tin nhàõn nháúp nhaïy. Táút caí caïc tin nhàõn âæåüc sàõp xãúp trong caïc thæ muûc. âæåüc gæíi dæåïi daûng mäüt chuäùi hai hoàûc nhiãöu tin nhàõn. Nhaì cung cáúp dëch vuû coï thãø tênh phê theo caïch phuì håüp. Caïc kyï tæû sæí duûng dáúu troüng ám hoàûc caïc kyï hiãûu khaïc vaì caïc kyï tæû trong mäüt säú tuìy choün ngän ngæî nhæ Tiãúng Hoa, seî chiãúm nhiãöu khoaíng träúng hån, do âoï haûn chãú säú læåüng kyï tæû coï thãø âæåüc gæíi trong mäüt tin nhàõn âån. Chè baïo nàòm åí phêa trãn maìn hçnh cho biãút täøng säú kyï tæû coìn laûi vaì säú læåüng tin nhàõn cáön âãø gæíi âi. Vê duû, 673/2 coï nghéa laì coìn laûi 673 kyï tæû vaì tin nhàõn naìy seî âæåüc gæíi dæåïi daûng mäüt chuäùi gäöm 2 tin nhàõn.

■ Tin nhàõn vàn baín
Våïi dëch vuû tin nhàõn ngàõn (SMS), baûn coï thãø gæíi vaì nháûn caïc tin nhàõn vàn baín, vaì nháûn caïc tin nhàõn coï thãø coï chæïa hçnh aính (dëch vuû maûng). Baûn phaíi læu säú trung tám nhàõn tin træåïc khi baûn coï thãøø gæíi báút kyì tin nhàõn vàn baín hoàûc tin nhàõn e-mail SMS. Xem “Caìi âàût tin nhàõn” trãn trang 45. Âãøø kiãøm tra tênh khaí duûng cuía dëch vuû e-mail SMS vaì âãøø âàng kyï thuã bao dëch vuû, liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû. Âãøø læu âëa chè e-mail vaìo Danh baû, xem “Læu chi tiãút” trãn trang 49. Âiãûn thoaûi häù tråü viãûc gæíi tin nhàõn vàn baín khäng quaï giåïi haûn kyï tæû cuía mäüt tin nhàõn âån. Caïc tin nhàõn daìi hån seî

Viãút vaì gæíi tin nhàõn
1. Choün Menu > Nhàõn tin > Soaûn tin nhàõn > Tin nhàõn vàn baín. 2. Nháûp mäüt hoàûc nhiãöu säú âiãûn thoaûi hay âëa chè e-mail vaìo træåìng Âãún:. Âãøø láúy mäüt säú âiãûn thoaûi hoàûc âëa chè e-mail tæì bäü nhåï, choün Thãm.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 33

Nhàõn tin

3. Âäúi våïi e-mail SMS, nháûp chuí âãöö vaìo træåìng Chuí âãö:. 4. Viãút tin nhàõn trong træåìng Tin nhàõn:. 5. Âãøø gæíi tin nhàõn, choün Gæíi. Xem “Gæíi tin nhàõn” trãn trang 35.

thuäüc vaìo âiãûn thoaûi nháûn tin nhàõn. Mäüt tin nhàõn âa phæång tiãûn coï thãø âênh keìm mäüt säú táûp tin. Âãøø biãút tênh khaí duûng vaì thuã bao dëch vuû tin nhàõn âa phæång tiãûn (MMS), liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû cuía baûn. Xem “Caìi âàût tin nhàõn” trãn trang 45.

Âoüc vaì traí låìi tin nhàõn
1. Âãøø xem tin nhàõn âaî nháûn, choün Hiãøn thë. Âãøø xem tin nhàõn sau, choün Thoaït. Âãø âoüc tin nhàõn sau, choün Menu > Nhàõn tin > häüp thæ âãún. âæåüc hiãøn thë nãúu baûn coï tin nhàõn chæa âoüc trong Häüp thæ âãún. 2. Âãø traí låìi tin nhàõn, choün Traí låìi vaì kiãøu tin nhàõn. 3. Nháûp tin nhàõn traí låìi vaìo. 4. Âãøø gæíi tin nhàõn, choün Gæíi. Xem “Gæíi tin nhàõn” trãn trang 35.

Viãút vaì gæíi tin nhàõn âa phæång tiãûn
Maûng vä tuyãún coï thãø giåïi haûn kêch thæåïc cuía tin nhàõn MMS. Nãúu hçnh âæåüc cheìn vaìo væåüt quaï giåïi haûn naìy, âiãûn thoaûi coï thãø thu nhoí hçnh âãø coï thãø gæíi qua tin nhàõn MMS. 1. Choün Menu > Nhàõn tin > Soaûn tin nhàõn > Âa phg tiãûn. 2. Viãút tin nhàõn. Âiãûn thoaûi häù tråü tin nhàõn âa phæång tiãûn coï chæïa nhiãöu trang (slide). Mäüt tin nhàõn coï thãø coï chæïa mäüt ghi chuï lëch hoàûc mäüt danh thiãúp dæåïi daûng âênh keìm. Mäüt trang coï thãø coï chæïa vàn baín, mäüt hçnh, vaì mäüt âoaûn nhaûc; hoàûc vàn baín vaì mäüt video clip. Âãøø cheìn mäüt trang vaìo tin nhàõn,

■ Tin nhàõn âa phæång tiãûn
Læu yï: Chè nhæîng thiãút bë coï caïc tênh nàng tæång thêch måïi coï thãø nháûn vaì hiãøn thë tin nhàõn âa phæång tiãûn. Hçnh thæïc cuía tin nhàõn coï thãø thay âäøi tuìy 34

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Nhàõn tin

choün Måïi; hoàûc choün Tuìy choün > Cheìn > Trang. Âãøø cheìn mäüt táûp tin vaìo tin nhàõn, choün Cheìn; hoàûc choün Tuìy choün > Cheìn. 3. Âãøø xem tin nhàõn træåïc khi gæíi âi, choün Tuìy choün > Xem træåïc. 4. Âãøø gæíi tin nhàõn, choün Gæíi. Xem “Gæíi tin nhàõn” trãn trang 35. 5. Nháûp mäüt hoàûc nhiãöu säú âiãûn thoaûi hay âëa chè e-mail vaìo træåìng Âãún:. Âãøø láúy mäüt säú âiãûn thoaûi hoàûc âëa chè e-mail tæì bäü nhåï, choün Thãm. 6. Âãøø gæíi tin nhàõn, choün Gæíi. Xem “Gæíi tin nhàõn” trãn trang 35.

lëch, chuí âãöö, caïc liãn kãút truyãön dæî liãûu, hoàûc tháûm chê caïc táûp tin khäng âæåüc häù tråü (vê duû nhæ caïc táûp tin âaî nháûn bàòng e-mail). 1. Choün Menu > Nhàõn tin > Soaûn tin nhàõn > Multimedia plus. 2. Nháûp mäüt hoàûc nhiãöu säú âiãûn thoaûi hay âëa chè e-mail vaìo træåìng Âãún:. Âãøø láúy mäüt säú âiãûn thoaûi hoàûc âëa chè e-mail tæì bäü nhåï, choün Thãm. 3. Nháûp chuí âãöö vaì viãút tin nhàõn. 4. Âãøø thãm vaìo mäüt táûp tin, choün Cheìn vaì choün trong caïc tuìy choün. 5. Âãøø xem tin nhàõn træåïc khi gæíi âi, choün Tuìy choün > Xem træåïc. 6. Âãøø gæíi tin nhàõn, choün Gæíi. Xem “Gæíi tin nhàõn” trãn trang 35.

Viãút vaì gæíi tin nhàõn multimedia plus
Maûng vä tuyãún coï thãø giåïi haûn kêch thæåïc cuía tin nhàõn MMS. Nãúu hçnh âæåüc cheìn vaìo væåüt quaï giåïi haûn naìy, âiãûn thoaûi coï thãø thu nhoí hçnh âãø coï thãø gæíi qua tin nhàõn MMS. Báút kyì näüi dung naìo âãööu coï thãø thãm vaìo tin nhàõn multimedia plus. Caïc näüi dung naìy coï thãø laì hçnh aính, video clip, âoaûn ám thanh, danh thiãúp, ghi chuï

Gæíi tin nhàõn
Viãûc baío vãû baín quyãön coï thãøø seî khäng cho pheïp sao cheïp, chènh sæía, truyãön taíi hay chuyãøn tiãúp mäüt säú hçnh aính, nhaûc (bao gäöm kiãøu chuäng) hay näüi dung khaïc.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 35

Nhàõn tin

Âãøø gæíi tin nhàõn, choün Gæíi. Âiãûn thoaûi læu tin nhàõn trong thæ muûc Häüp thæ âi, vaì viãûc gæíi bàõt âáöu. Læu yï: Khi âiãûn thoaûi âang gæíi tin nhàõn, biãøu tæåüng hçnh âäüng âæåüc hiãøn thë. Thäng baïo naìy cho biãút âiãûn thoaûi âaî gæíi tin nhàõn âãún säú trung tám nhàõn tin âæåüc láûp trçnh trong âiãûn thoaûi. Âiãöu naìy khäng cho biãút nåi dæû âënh gæíi âãún âaî nháûn âæåüc tin nhàõn hay chæa. Âãøø biãút thãm chi tiãút vãöö dëch vuû tin nhàõn, xin kiãøm tra våïi nhaì cung cáúp dëch vuû. Nãúu viãûc gæíi tin nhàõn bë ngàõt giæîa chæìng, âiãûn thoaûi seî cäú gæíi laûi tin nhàõn vaìi láön. Nãúu nhæîng láön thæí gæíi laûi naìy váùn khäng thaình cäng, tin nhàõn váùn coìn trong thæ muûc Häüp thæ âi. Âãøø huíy viãûc gæíi tin nhàõn trong thæ muûc Häüp thæ âi, di chuyãøn âãún tin nhàõn baûn muäún, vaì choün Tuìy choün > Huíy gæíi tin.

âäúi tæåüng trong tin nhàõn âa phæång tiãûn coï thãø chæïa pháön mãöm coï haûi hoàûc caïc yãúu täú khaïc gáy haûi cho âiãûn thoaûi hoàûc maïy tênh cuía baûn. 1. Âãøø xem tin nhàõn âaî nháûn, choün Hiãøn thë. Âãøø xem tin nhàõn sau, choün Thoaït. 2. Âãøø xem toaìn bäü tin nhàõn nãúu tin nhàõn âaî nháûn chæïa pháön trçnh baìy, choün Phaït. Âãøø xem caïc táûp tin trong pháön trçnh baìy hoàûc táûp tin âênh keìm, choün Tuìy choün > Âäúi tæåüng hoàûc Âênh keìm. 3. Âãøø traí låìi tin nhàõn, choün Tuìy choün > Traí låìi vaì kiãøu tin nhàõn. 4. Nháûp tin nhàõn traí låìi vaìo. 5. Âãøø gæíi tin nhàõn, choün Gæíi. Xem “Gæíi tin nhàõn” trãn trang 35.

■ Tin nhàõn nháúp nhaïy
Tin nhàõn nháúp nhaïy laì tin nhàõn vàn baín âæåüc hiãøn thë ngay trãn maìn hçnh sau khi nháûn. Caïc tin nhàõn nháúp nhaïy khäng tæû âäüng âæåüc læu.

Âoüc vaì traí låìi tin nhàõn
Chuï yï: Tháûn troüng khi måí caïc tin nhàõn. Caïc 36

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Nhàõn tin

Viãút tin nhàõn
Choün Menu > Nhàõn tin > Soaûn tin nhàõn > T.nhàõn nháúp nhaïy. Nháûp säú âiãûn thoaûi cuía ngæåìi nháûn vaì viãút tin nhàõn. Âäü daìi täúi âa cuía mäüt tin nhàõn nháúp nhaïy laì 70 kyï tæû. Âãøø cheìn mäüt vàn baín nháúp nhaïy vaìo tin nhàõn, choün Tuìy choün > Cheìn k.tæû nh.nhaïy âãøø âaïnh dáúu saïng. Kyï tæû âæåüc âaïnh dáúu seî nháúp nhaïy. Âãø kãút thuïc mäüt âoaûn vàn baín nháúp nhaïy, cheìn mäüt pháön âaïnh dáúu tiãúp theo.

khi baûn coï thãø sæí duûng tin nhàõn ám thanh.

Soaûn tin nhàõn
1. Choün Menu > Nhàõn tin > Soaûn tin nhàõn > Tin ám thanh. Maïy ghi ám seî måí. Âãøø sæí duûng maïy ghi ám, xem “Maïy ghi ám” trãn trang 75. 2. Âoüc tin nhàõn cuía baûn. 3. Nháûp mäüt hoàûc nhiãöu säú âiãûn thoaûi vaìo træåìng Âãún:, hoàûc choün Thãm âãø truy luûc säú âiãûn thoaûi. 4. Âãøø gæíi tin nhàõn, choün Gæíi.

Nháûn tin nhàõn
Tin nhàõn nháúp nhaïy âaî nháûn âæåüc chè baïo bàòng thäng baïo Tin nhàõn: vaì mäüt vaìi tæì cuía âoaûn âáöu tin nhàõn. Âãøø âoüc tin nhàõn, choün Âoüc. Âãøø taïch láúy säú vaì âëa chè cuía tin nhàõn hiãûn haình, choün Tuìy choün > Choün chi tiãút. Âãøø læu tin nhàõn, choün Læu laûi vaì thæ muûc maì baûn muäún læu tin nhàõn vaìo.

Nghe tin nhàõn
Âãøø måí tin nhàõn ám thanh âaî nháûn, choün Phaït; hoàûc nãúu nháûn âæåüc nhiãöu tin nhàõn, choün Hiãøn thë > Phaït. Âãøø nghe tin nhàõn sau, choün Thoaït.

■ Bäü nhåï âáöy
Khi baûn nháûn mäüt tin nhàõn, vaì bäü nhåï tin nhàõn âáöy, thäng baïo Bäü nhåï âáöy. Khäng thãø nháûn tin nhàõn. seî hiãøn thë. Træåïc tiãn âãø xoïa caïc tin nhàõn cuî, choün OK > Coï vaì thæ muûc. Di chuyãøn âãún tin nhàõn baûn muäún, vaì choün Xoïa. Nãúu xoïa nhiãöu tin nhàõn, choün Choün.

■ Tin nhàõn ám thanh Nokia Xpress
Baûn coï thãø sæí duûng MMS âãø taûo vaì gæíi tin nhàõn ám thanh theo caïch tiãûn låüi. Chæïc nàng MMS phaíi âæåüc kêch hoaût træåïc

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 37

Nhàõn tin

Âaïnh dáúu táút caí nhæîng tin nhàõn baûn muäún xoïa, vaì choün Tuìy choün > Xoïa muûc âaî choün.

saïch máùu, choün Menu > Nhàõn tin > Caïc tin âaî læu > Máùu.

■ Caïc thæ muûc
Âiãûn thoaûi seî læu caïc tin nhàõn nháûn âæåüc trong thæ muûc Häüp thæ âãún. Caïc tin nhàõn chæa gæíi seî âæåüc læu trong thæ muûc Häüp thæ âi. Âãøø âàût âiãûn thoaûi læu nhæîng tin nhàõn âaî gæíi trong thæ muûc Tin âaî gæíi, xem Læu tin âaî gæíi trong “Caìi âàût chung” trãn trang 45. Âãøø chènh sæía vaì gæíi tin nhàõn maì baûn âaî viãút vaì læu trong thæ muûc Tin nhaïp, choün Menu > Nhàõn tin > Tin nhaïp. Baûn coï thãøø chuyãøn caïc tin nhàõn sang thæ muûc Caïc tin âaî læu. Âãøø sàõp xãúp caïc thæ muûc con Caïc tin âaî læu, choün Menu > Nhàõn tin > Caïc tin âaî læu. Âãøø thãm mäüt thæ muûc, choün Tuìy choün > Taûo thæ muûc. Âãøø xoïa hoàûc âäøi tãn mäüt thæ muûc, di chuyãøn âãún thæ muûc baûn muäún vaì choün Tuìy choün > Xoïa thæ muûc hoàûc Âäøi tãn thæ muûc. Âiãûn thoaûi coï caïc máùu. Âãø taûo máùu måïi, læu mäüt tin nhàõn laìm máùu. Âãøø truy cáûp vaìo danh

■ ÆÏng duûng E-mail
ÆÏng duûng e-mail duìng kãút näúi dæî liãûu daûng goïi (dëch vuû maûng) âãø cho pheïp baûn truy cáûp taìi khoaín e-mail. ÆÏng duûng e-mail naìy khaïc våïi chæïc nàng e-mail SMS. Âãø sæí duûng chæïc nàng e-mail trãn âiãûn thoaûi, baûn cáön coï mäüt hãû thäúng e-mail tæång thêch. Baûn coï thãø viãút, gæíi vaì âoüc e-mail bàòng âiãûn thoaûi. Âiãûn thoaûi naìy häù tråü server e-mail POP3 vaì IMAP4. Træåïc khi baûn coï thãø gæíi hoàûc nháûn e-mail, baûn phaíi coï taìi khoaín e-mail måïi hoàûc sæí duûng taìi khoaín hiãûn haình cuía baûn. Âãø kiãøm tra tênh khaí duûng cuía taìi khoaín e-mail baûn âang duìng, liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû e-mail cuía baûn. Kiãøm tra caïc caìi âàût e-mail cuía baûn våïi nhaì cung cáúp dëch vuû e-mail. Baûn coï thãøø nháûn thäng säú caìi âàût cáúu hçnh e-mail dæåïi daûng tin nhàõn cáúu hçnh. Xem “Dëch vuû caìi âàût cáúu hçnh” trãn trang 16. Âãøø kêch hoaût caìi âàût e-mail, choün Menu > Nhàõn tin > Caìi

38

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Nhàõn tin

âàût tin nhàõn > Tin nhàõn e-mail. Xem “Tin nhàõn e-mail” trãn trang 47. Chæång trçnh æïng duûng naìy khäng häù tråü ám baìn phêm.

tæì Bäü sæu táûp, choün Tuìy choün > Âênh keìm táûp tin. 4. Âãøø gæíi tin nhàõn e-mail, choün Gæíi > Gæíi báy giåì. Âãøø læu e-mail vaìo thæ muûc Häüp Gæíi Thæ âãøø gæíi sau, choün Gæíi > Gæíi sau. Âãøø chènh sæía hoàûc tiãúp tuûc viãút e-mail sau, choün Tuìy choün > Læu thaình baín nhaïp. E-mail âæåüc læu vaìo Häüp Gæíi Thæ > Häüp Thæ Nhaïp. Âãøø gæíi e-mail sau, choün Menu > Nhàõn tin > E-mail > Tuìy choün > Gæíi thæ âiãûn tæ hoàûc Gæíi/kiãøm tra thæ.

Trçnh hæåïng dáùn caìi âàût
Trçnh hæåïng dáùn caìi âàût seî tæû khåíi âäüng nãúu chæa quy âënh caìi âàût e-mail naìo trãn âiãûn thoaûi. Âãøø nháûp caìi âàût theo caïch thuí cäng, choün Menu > Nhàõn tin > E-mail > Tuìy choün > Quaín lyï taìi khoaín > Tuìy choün > Måïi. Tuìy choün Quaín lyï taìi khoaín cho pheïp baûn thãm, xoïa vaì thay âäøi caïc caìi âàût e-mail.

Viãút vaì gæíi e-mail
Baûn coï thãø viãút tin nhàõn e-mail træåïc khi kãút näúi våïi dëch vuû e-mail; hoàûc kãút näúi våïi dëch vuû træåïc, räöi viãút vaì gæíi e-mail. 1. Choün Menu > Nhàõn tin > E-mail > Soaûn thæ måïi. 2. Nãúu âaî quy âënh nhiãöu taìi khoaín e-mail, choün taìi khoaín maì baûn muäún gæíi e-mail âi. 3. Nháûp âëa chè e-mail cuía ngæåìi nháûn, viãút chuí âãö, vaì nháûp näüi dung tin nhàõn e-mail. Âãøø âênh keìm táûp tin

Taíi e-mail vãö
1. Âãøø taíi vãöö caïc tin nhàõn e-mail âaî âæåüc gæíi âãún taìi khoaín e-mail cuía baûn, choün Menu > Nhàõn tin > E-mail > Kiãøm tra thæ måïi. Nãúu âaî quy âënh nhiãöu taìi khoaín e-mail, choün taìi khoaín maì baûn muäún taíi e-mail vãö. ÆÏng duûng e-mail chè taíi vãö caïc tiãu âãöö e-mail træåïc tiãn. 2. Choün Tråí vãö > Häüp Nháûn Thæ, tãn taìi khoaín, vaì tin nhàõn måïi, vaì choün Truy luûc

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 39

Nhàõn tin

âãøø taíi vãöö tin nhàõn e-mail âáöy âuí. tin nhàõn e-mail. Âãøø taíi vãöö caïc tin nhàõn e-mail måïi vaì gæíi e-mail âaî læu trong thæ muûc Häüp Gæíi Thæ, choün Tuìy choün >Gæíi/kiãøm tra thæ.

Âoüc vaì traí låìi e-mail
Chuï yï: Tháûn troüng khi måí caïc tin nhàõn. Caïc tin nhàõn e-mail coï thãø chæïa pháön mãöm coï haûi hoàûc caïc yãúu täú khaïc gáy haûi cho âiãûn thoaûi hoàûc maïy tênh cuía baûn. 1. Choün Menu > Nhàõn tin > E-mail > Häüp Nháûn Thæ, tãn taìi khoaín vaì tin nhàõn baûn muäún. 2. Âãøø traí låìi e-mail, choün Traí låìi > Vàn baín gäúc hoàûc Thäng âiãûp räùng. Âãøø traí låìi nhiãöu ngæåìi, choün Tuìy choün > Traí låìi táút caí. Xaïc nháûn hoàûc chènh sæía âëa chè vaì chuí âãöö e-mail; sau âoï soaûn tin traí låìi cuía baûn. 3. Âãøø gæíi tin nhàõn, choün Gæíi > Gæíi báy giåì.

Thæ. Thæ muûc Häüp Nháûn Thæ chæïa caïc thæ muûc sau: “Tãn taìi khoaín” cho E-mail âãún Læu giæî âãøø læu giæî e-mail, Tuìy chènh 1—Tuìy chènh 3 âãøø phán loaûi email,vaì Thæ Raïc nåi læu táút caí caïc e-mail raïc. Thæ muûc Caïc häüp gæíi thæ thæ coï chæïa caïc thæ muûc sau: Häüp thæ nhaïp âãø læu caïc e-mail chæa viãút xong, Häüp gæíi thæ âãø læu e-mail chæa âæåüc gæíi âi, vaì Häüp thæ âaî gæíi âãø læu caïc e-mail âaî âæåüc gæíi âi. Âãøø quaín lyï caïc thæ muûc vaì näüi dung e-mail cuía caïc thæ muûc âoï, choün Tuìy choün âãøø xem caïc tuìy choün coï sàôn cuía tæìng thæ muûc.

Loüc thæ raïc
Âãøø báût vaì quy âënh chæïc nàng loüc thæ raïc, choün Tuìy choün > Bäü loüc spam > Caìi âàût åí maìn hçnh chåì chênh cuía e-mail. Chæïc nàng loüc thæ raïc cho pheïp baûn quy âënh nhæîng ngæåìi gæíi cuû thãø nàòm trong danh saïch tuyãøn choün hoàûc loaûi træì. Caïc tin nhàõn cuía ngæåìi gæíi nàòm trong danh saïch loaûi træì âæåüc loüc ra vaì cho vaìo thæ muûc Thæ Raïc. Caïc tin nhàõn khäng xaïc âënh vaì tin nhàõn cuía ngæåìi gæíi nàòm trong danh saïch tuyãøn choün seî âæåüc taíi vãö häüp

Caïc thæ muûc e-mail
Âiãûn thoaûi seî læu e-mail maì baûn âaî taíi vãöö tæì taìi khoaín e-mail vaìo thæ muûc Häüp Nháûn 40

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Nhàõn tin

nháûn thæ cuía taìi khoaín. Âãøø quy âënh mäüt ngæåìi gæíi vaìo danh saïch loaûi træì, choün tin nhàõn e-mail trong thæ muûc Häüp Nháûn Thæ vaì Tuìy choün > Vaìo danh saïch âen.

Truy cáûp
Choün Menu > Nhàõn tin > IMs. IMs coï thãøø âæåüc thay bàòng mäüt thuáût ngæî khaïc tuìy thuäüc vaìo nhaì cung cáúp dëch vuû. Nãúu coï nhiãöu bäü caìi âàût kãút näúi cho dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn, choün caìi âàût baûn muäún. Choün mäüt trong säú caïc tuìy choün sau: Âàng nháûp — âãøø kãút näúi våïi dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn. Âãøø caìi âiãûn thoaûi tæû âäüng kãút näúi våïi dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn khi báût âiãûn thoaûi; khi âang âàng nháûp, choün Âàng nháûp tæû âäüng: > Báût, hoàûc choün Menu > Nhàõn tin > IMs, kãút näúi våïi dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn, vaì choün Tuìy choün > Caìi âàût > Tæû âàng nháûp > Báût. Xem laûi — âãøø xem, xoïa hoàûc âäøi tãn caïc cuäüc troì chuyãûn maì baûn âaî læu trong suäút phiãn troì chuyãûn Caìi âàût kãút näúi — âãøø sæía caïc caìi âàût cáön cho tin troì chuyãûn vaì kãút näúi presence

■ Tin nhàõn troì chuyãûn
Våïi tin nhàõn troì chuyãûn (IM) (dëch vuû maûng), baûn coï thãøø gæíi tin nhàõn vàn baín ngàõn vaì âån giaín âãún ngæåìi duìng âang træûc tuyãún. Baûn phaíi thuã bao dëch vuû vaì âàng kyï våïi dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn baûn muäún sæí duûng. Âãø biãút thãm thäng tin vãö viãûc âàng kyï dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn, liãn hãû nhaì cung cáúp dëch vuû cuía baûn. Âãøø caìi caïc thäng säú caìi âàût cáön thiãút cho dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn, xem Caìi âàût kãút näúi trong “Truy cáûp” trãn trang 41. Caïc biãøu tæåüng vaì vàn baín trãn maìn hçnh coï thãø khaïc nhau tuìy thuäüc vaìo dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn. Læu yï: Tuìy thuäüc vaìo dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn, baûn coï thãø khäng truy cáûp âæåüc táút caí caïc tênh nàng âæåüc mä taí trong saïch hæåïng dáùn naìy.

Kãút näúi
Âãøø kãút näúi våïi dëch vuû, vaìo menu tin nhàõn troì chuyãûn, choün dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn nãúu cáön, vaì choün Âàng nháûp.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 41

Nhàõn tin

Âãøø ngàõt kãút näúi khoíi dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn, choün Tuìy choün > Thoaït.

chè baïo tin nhàõn troì chuyãûn âaî âoüc. chè baïo låìi måìi. Caïc biãøu tæåüng vaì vàn baín trãn maìn hçnh tuìy thuäüc vaìo dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn. Tr.tuyãún — hiãøn thë säú læåüng liãn laûc âang træûc tuyãún Ng.tuyãún — hiãøn thë säú læåüng liãn laûc âang ngoaûi tuyãún. Âãøø bàõt âáöu cuäüc troì chuyãûn, måí räüng thæ muûc Tr.tuyãún hoàûc Ng.tuyãún, vaì di chuyãøn âãún liãn laûc maì baûn muäún troì chuyãûn, vaì choün Tr.ch. Âãøø traí låìi cho låìi måìi hoàûc traí låìi tin nhàõn, måí räüng thæ muûc Cuäüc troì chuyãûn, di chuyãøn âãún liãn laûc maì baûn muäún troì chuyãûn, vaì choün Måí. Âãøø thãm säú liãn laûc, xem “Thãm caïc säú liãn laûc IM” trãn trang 44. Nhoïm > Nhoïm chung (seî khäng tháúy nãúu nhoïm khäng âæåüc maûng häù tråü) — Hiãøn thë danh saïch caïc chè muûc âãø vaìo caïc nhoïm chung do nhaì cung cáúp dëch vuû cung cáúp. Âãøø bàõt âáöu phiãn troì chuyãûn våïi nhoïm, di chuyãøn âãún mäüt nhoïm, vaì choün Tham gia. Nháûp tãn hiãøn thë maì baûn muäún duìng laìm bê danh trong khi troì chuyãûn. Khi baûn âaî

Phiãn troì chuyãûn
Khi âaî kãút näúi våïi dëch vuû, traûng thaïi cuía baûn maì ngæåìi khaïc nhçn tháúy seî âæåüc hiãøn thë åí doìng traûng thaïi: T.th.rg: Tr.tuyãún, Traûng thaïi: Báûn hoàûc Tr.thaïi: Ng.tuyãún. Âãøø thay âäøi traûng thaïi riãng, choün Âäøi. Bãn dæåïi doìng traûng thaïi, coï ba thæ muûc chæïa caïc liãn laûc cuía baûn vaì cho biãút traûng thaïi cuía caïc liãn laûc naìy: C.âäúi thoaûi, Tr.tuyãún vaì Ng.tuyãún. Âãøø måí räüng thæ muûc, læûa choün thæ muûc âoï vaì choün Måí räüng (hoàûc báúm phêm qua phaíi); âãø thu heûp thæ muûc, choün Thu heûp (hoàûc báúm phêm qua traïi). Cuäüc troì chuyãûn — hiãøn thë danh saïch caïc tin nhàõn troì chuyãûn måïi vaì âaî âoüc hoàûc låìi måìi tham gia trong phiãn troì chuyãûn hiãûn thåìi. chè baïo tin nhàõn måïi trong nhoïm. chè baïo tin nhàõn âaî âoüc trong nhoïm. chè baïo tin nhàõn troì chuyãûn måïi.

42

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Nhàõn tin

tham gia âæåüc vaìo nhoïm troì chuyãûn, baûn coï thãø bàõt âáöu phiãn troì chuyãûn trong nhoïm. Baûn coï thãø taûo nhoïm troì chuyãûn riãng. Xem “Nhoïm” trãn trang 44. Tçm > Ngæåìi sæí duûng hoàûc Nhoïm — âãøø tçm kiãúm nhæîng ngæåìi sæí duûng hoàûc caïc nhoïm chung khaïc âang tham gia troì chuyãûn trãn maûng theo säú âiãûn thoaûi, tãn hiãøn thë, âëa chè e-mail hoàûc tãn. Nãúu baûn choün Nhoïm, baûn coï thãøø tçm nhoïm qua thaình viãn nhoïm hay qua tãn nhoïm, chuí âãö hoàûc maî nháûn daûng ID. Tuìy choün > Troì chuyãûn hoàûc Tham gia nhoïm — âãøø bàõt âáöu cuäüc troì chuyãûn khi baûn âaî tçm tháúy ngæåìi sæí duûng hoàûc nhoïm baûn muäún

Âoüc tin nhàõn troì chuyãûn
Nãúu baûn nháûn âæåüc mäüt tin nhàõn måïi khäng phaíi laì tin nhàõn cuía cuäüc troì chuyãûn hiãûn thåìi, thäng baïo Tin nhàõn troì chuyãûn måïi seî hiãøn thë. Âãøø âoüc tin nhàõn, choün Âoüc. Nãúu baûn nháûn âæåüc nhiãöu tin nhàõn, choün mäüt tin nhàõn vaì Måí. Caïc tin nhàõn måïi nháûn âæåüc khi âang troì chuyãûn seî âæåüc giæî trong muûc IMs > Cuäüc troì chuyãûn. Nãúu baûn nháûn âæåüc tin nhàõn tæì mäüt ngæåìi khäng åí trong Caïc säú liãn laûc IM, ID ngæåìi gæíi seî hiãøn thë. Âãøø læu mäüt säú liãn laûc måïi khäng coï trong bäü nhåï âiãûn thoaûi, choün Tuìy choün > Læu säú liãn laûc.

Tham gia cuäüc troì chuyãûn
Âãøø tham gia hoàûc bàõt âáöu mäüt phiãn troì chuyãûn, viãút tin nhàõn, vaì choün Gæíi. Nãúu baûn nháûn âæåüc tin nhàõn måïi trong khi troì chuyãûn tæì mäüt ngæåìi khäng tham gia cuäüc troì chuyãûn hiãûn thåìi, chè baïo seî hiãøn thë, vaì âiãûn thoaûi seî phaït ám baïo. Viãút tin nhàõn, vaì choün Gæíi. Tin nhàõn cuía baûn âæåüc hiãøn thë, vaì tin traí låìi âæåüc hiãøn thë phêa dæåïi tin nhàõn cuía baûn.

Cháúp nháûn hoàûc tæì chäúi låìi måìi
Nãúu baûn nháûn mäüt låìi måìi måïi, âãø âoüc låìi måìi, choün Âoüc. Nãúu baûn nháûn âæåüc nhiãöu låìi måìi, choün mäüt låìi måìi vaì Måí. Âãøø tham gia cuäüc troì chuyãûn nhoïm riãng, choün Nháûn, vaì nháûp tãn hiãøn thë maì baûn muäún duìng laìm bê danh. Âãøø tæì chäúi hoàûc xoïa låìi måìi, choün Tuìy choün > Tæì chäúi hoàûc Xoïa.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 43

Nhàõn tin

Thãm caïc säú liãn laûc IM
Khi âaî näúi våïi dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn, trong menu IM chênh, choün Tuìy choün > Thãm säú måïi > Theo säú di âäüng, Nháûp maî thuí cäng, Tçm tæì server, hoàûc Sao cheïp tæì server (tuìy thuäüc vaìo nhaì cung cáúp dëch vuû). Di chuyãøn âãún mäüt säú liãn laûc. Âãøø bàõt âáöu cuäüc troì chuyãûn, choün Tr.ch.

cung cáúp dëch vuû, hoàûc taûo caïc nhoïm riãng cho mäüt phiãn troì chuyãûn.

Chung
Baûn coï thãø âaïnh dáúu caïc nhoïm chung maì nhaì cung cáúp dëch vuû coï thãø duy trç. Kãút näúi våïi dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn vaì choün Nhoïm > Nhoïm chung. Choün mäüt nhoïm vaì Tham gia. Nãúu baûn chæa tham gia vaìo nhoïm, nháûp vaìo tãn hiãøn thë cuía baûn âãø laìm bê danh trong nhoïm. Âãøø xoïa mäüt nhoïm khoíi danh saïch, choün Tuìy choün > Xoïa nhoïm. Âãøø tçm mäüt nhoïm, choün Nhoïm > Nhoïm chung > Tçm nhoïm.

Khoïa hoàûc måí khoïa caïc tin nhàõn
Khi baûn âang troì chuyãûn vaì muäún chàûn tin nhàõn, choün Tuìy choün > Khoïa liãn laûc. Âãøø chàûn tin nhàõn tæì mäüt säú liãn laûc cuû thãøø trong danh saïch, di chuyãøn âãún liãn laûc âoï trong Cuäüc troì chuyãûn, Tr.tuyãún, hoàûc Ng.tuyãún, vaì choün Tuìy choün > Khoïa liãn laûc > OK. Âãøø måí khoïa mäüt säú liãn laûc, trong menu IM chênh, choün Tuìy choün > Khoïa danh saïch. Di chuyãøn âãún säú liãn laûc baûn muäún måí khoïa, vaì choün Måí > OK.

Riãng
Kãút näúi våïi dëch vuû tin nhàõn troì chuyãûn, vaì tæì menu chênh, choün Tuìy choün > Taûo nhoïm. Nháûp tãn nhoïm vaì tãn hiãøn thë maì baûn muäún duìng laìm bê danh. Âaïnh dáúu caïc thaình viãn nhoïm riãng trong danh saïch liãn laûc vaì soaûn låìi måìi.

■ Tin nhàõn thoaûi
Häüp thæ thoaûi laì mäüt dëch vuû maûng maì baûn cáön phaíi thuã bao. Âãø biãút thãm thäng tin, xin liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû cuía baûn.

Nhoïm
Baûn coï thãø sæí duûng caïc nhoïm chung âæåüc cung cáúp båíi nhaì 44

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Nhàõn tin

Âãøø goüi vaìo häüp thæ thoaûi, choün Menu > Nhàõn tin > Tin nhàõn thoaûi > Nghe tin nhàõn thoaûi. Âãøø nháûp, tçm, hoàûc chènh sæía säú häüp thæ thoaûi cuía baûn, choün Säú häüp thæ thoaûi. Nãúu âæåüc maûng häù tråü, chè baïo cho biãút coï tin nhàõn thoaûi måïi. Âãøø goüi säú häüp thæ thoaûi, choün Nghe.

Theo thæ muûc âãøø xoïa táút caí caïc tin nhàõn trong mäüt thæ muûc, hoàûc Táút caí tin nhàõn.

■ Tin nhàõn trong SIM
Tin nhàõn trong SIM laì nhæîng tin nhàõn vàn baín âæåüc læu trong theí SIM cuía baûn. Baûn coï thãøø copy hoàûc chuyãøn nhæîng tin nhàõn naìy vaìo bäü nhåï cuía âiãûn thoaûi, nhæng khäng thãøø laìm ngæåüc laûi. Âãøø âoüc caïc tin nhàõn trong SIM, choün Menu > Nhàõn tin > Tuìy choün > Tin nhàõn SIM.

■ Tin thäng baïo
Baûn coï thãøø nháûn tin nhàõn vãöö nhiãöu chuí âãø khaïc nhau tæì nhaì cung cáúp dëch vuû (dëch vuû maûng). Âãø biãút thãm thäng tin, xin liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû cuía baûn. Choün Menu > Nhàõn tin > Tin thäng baïo vaì choün trong caïc tuìy choün coï sàôn.

■ Caìi âàût tin nhàõn
Caìi âàût chung
Caìi âàût chung cho caïc tin nhàõn vàn baín vaì tin nhàõn âa phæång tiãûn. Choün Menu > Nhàõn tin > Caìi âàût tin nhàõn > Caìi âàût chung vaì choün trong caïc tuìy choün sau: Læu tin âaî gæíi > Coï — âãøø caìi âiãûn thoaûi læu caïc tin nhàõn âaî gæíi trong thæ muûc Tin âaî gæíi Viãút âeì lãn T.â.gæíi > Cho pheïp — âãøø caìi âàût âiãûn thoaûi ghi âeì nhæîng tin nhàõn gæíi âaî láu bàòng nhæîng tin nhàõn måïi gæíi khi bäü nhåï tin nhàõn âáöy. Caìi âàût naìy

■ Lãûûnh dëch vuû
Viãút vaì gæíi caïc yãu cáöu dëch vuû (lãûnh USSD) âãún nhaì cung cáúp dëch vuû vê duû nhæ caïc lãûnh khåíi âäüng cho dëch vuû maûng. Choün Menu > Nhàõn tin > Caïc lãûnh dëch vuû.

■ Xoïa tin nhàõn
Âãøø xoïa tin, choün Menu > Nhàõn tin > Xoïa tin nhàõn > Theo tin nhàõn âãøø xoïa tæìng tin nhàõn,

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 45

Nhàõn tin

seî chè âæåüc hiãøn thë nãúu baûn caìi âàût Læu tin âaî gæíi > Coï. Cåî chæî — âãøø choün cåî phäng chæî trong tin nhàõn K.hiãûu vui bàòng h.veî > Coï — âãøø caìi âiãûn thoaûi thay thãú caïc kyï hiãûu vui dæûa trãn kyï tæû bàòng caïc kyï hiãûu hçnh

TT e-mail âang duìng — âãøø choün trung tám nhàõn tin e-mail SMS seî sæí duûng Thåìi haûn tin nhàõn — âãøø choün khoaíng thåìi gian maì maûng seî cäú gæíi âæåüc tin nhàõn cuía baûn Gæíi tin nhàõn daûng — âãøø choün âënh daûng cuía caïc tin nhàõn gæíi âi: Vàn baín, Nhàõn tin, hoàûc Fax (dëch vuû maûng) Duìng dæî liãûu goïi > Coï — âãøø caìi GPRS laìm soïng mang SMS æu tiãn Häù tråü kyï tæû > Âáöy âuí — âãøø choün táút caí caïc kyï tæû trong tin nhàõn seî âæåüc gæíi âi nhæ âaî hiãøn thë. Nãúu baûn choün Thu nhoí, caïc kyï tæû coï dáúu troüng ám vaì caïc dáúu khaïc coï thãøø bë chuyãøn âäøi thaình caïc kyï tæû khaïc. Tr.låìi qua cuìng tr.tám > Coï — âãøø cho pheïp ngæåìi nháûn tin nhàõn gæíi tin traí låìi qua trung tám nhàõn tin cuía baûn (dëch vuû maûng).

Tin nhàõn vàn baín
Caìi âàût tin nhàõn vàn baín seî aính hæåíng âãún viãûc gæíi, nháûn vaì xem tin nhàõn vàn baín vaì e-mail SMS. Choün Menu > Nhàõn tin > Caìi âàût tin nhàõn > Tin nhàõn vàn baín vaì choün caïc tuìy choün sau: Baïo kãút quaí > Coï — âãøø yãu cáöu maûng gæíi baïo caïo kãút quaí vãöö tin nhàõn cuía baûn (dëch vuû maûng) Trung tám nhàõn tin > Thãm trung tám — âãøø caìi säú âiãûn thoaûi vaì tãn cuía trung tám nhàõn tin cáön âãøø gæíi tin nhàõn vàn baín. Nhaì cung cáúp dëch vuû seî cáúp cho baûn säú naìy. TT t.nhàõn âang duìng — âãøø choün trung tám nhàõn tin seî sæí duûng. TT nhàõn tin e-mail > Thãm trung tám — âãøø caìi caïc säú âiãûn thoaûi vaì tãn cuía trung tám e-mail âãøø gæíi e-mail SMS. 46

Tin nhàõn âa phæång tiãûn
Caìi âàût tin nhàõn seî aính hæåíng âãún viãûc gæíi, nháûn vaì xem tin nhàõn âa phæång tiãûn. Baûn coï thãø nháûn caïc caìi âàût cáúu hçnh daình cho tin nhàõn âa phæång tiãûn dæåïi daûng tin nhàõn cáúu

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Nhàõn tin

hçnh. Xem “Dëch vuû caìi âàût cáúu hçnh” trãn trang 16. Baûn cuîng coï thãø nháûp caïc thäng säú caìi âàût theo caïch thuí cäng. Xem “Cáúu hçnh” trãn trang 64. Choün Menu > Nhàõn tin > Caìi âàût tin nhàõn > T.nhàõn â.ph.tiãûn vaì choün caïc tuìy choün sau: Baïo kãút quaí > Coï — âãøø yãu cáöu maûng gæíi baïo caïo kãút quaí vãöö tin nhàõn cuía baûn (dëch vuû maûng) K.cåî aính (MMS plus) — âãøø caìi âàût kêch cåî aính trong tin nhàõn multimedia plus Kêch cåî aính (MMS) — âãøø caìi âàût kêch cåî aính trong tin nhàõn âa phæång tiãûn Â.giåì trang m.âënh — âãø âënh thåìi gian màûc âënh giæîa caïc trang trong tin nhàõn âa phæång tiãûn Cho pheïp nháûn > Coï hoàûc Khäng — âãø nháûn hoàûc chàûn tin nhàõn âa phæång tiãûn. Nãúu baûn choün Trong maûng chuí, baûn khäng thãøø nháûn tin nhàõn âa phæång tiãûn khi åí ngoaìi vuìng maûng chuí. Caìi âàût màûc âënh cuía dëch vuû tin nhàõn âa phæång tiãûn thæåìng laì Trong maûng chuí. Tênh khaí duûng cuía menu naìy tuìy thuäüc vaìo âiãûn thoaûi cuía baûn.

Tin â.ph.tiãûn g.âãún — âãø cho pheïp nháûn tin nhàõn âa phæång tiãûn theo caïch tæû âäüng, thuí cäng sau khi âæåüc baïo nhàõc, hoàûc âãø tæì chäúi. Caìi âàût naìy seî khäng hiãøn thë nãúu Cho pheïp nháûn âæåüc caìi laì Khäng. Nháûn thäng baïo — âãøø nháûn hoàûc tæì chäúi tin nhàõn thäng baïo. Caìi âàût naìy khäng âæåüc hiãøn thë nãúu Cho pheïp nháûn âæåüc caìi laì Khäng, hoàûc Tin â.ph.tiãûn g.âãún âæåüc caìi laì Tæì chäúi. Caìi âàût cáúu hçnh > Cáúu hçnh — Chè nhæîng cáúu hçnh häù tråü tin nhàõn âa phæång tiãûn måïi âæåüc hiãøn thë. Choün mäüt nhaì cung cáúp dëch vuû, Màûc âënh, hoàûc Cáúu hçnh riãng daình cho tin nhàõn âa phæång tiãûn. Choün Taìi khoaín vaì taìi khoaín MMS nàòm trong caïc caìi âàût cáúu hçnh âang hoaût âäüng.

Tin nhàõn e-mail
Caìi âàût seî aính hæåíng âãún viãûc gæíi, nháûn vaì xem e-mail. Baûn coï thãø nháûn caïc caìi âàût dæåïi daûng tin nhàõn cáúu hçnh. Xem pháön “Dëch vuû caìi âàût cáúu hçnh” trãn trang 16. Baûn cuîng coï thãø nháûp caïc thäng säú caìi âàût theo caïch thuí cäng. Xem “Cáúu hçnh” trãn trang 64.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 47

Nhàõn tin

Choün Menu > Nhàõn tin > Caìi âàût tin nhàõn > Tin nhàõn e-mail vaì choün trong caïc tuìy choün sau: Cáúu hçnh — âãøø choün bäü cáúu hçnh maì baûn muäún kêch hoaût Taìi khoaín — âãøø choün mäüt taìi khoaín âæåüc cáúp båíi nhaì cung cáúp dëch vuû Tãn thuã bao — âãø nháûp tãn hoàûc bê danh cuía baûn vaìo Âëa chè e-mail — âãøø nháûp âëa chè e-mail cuía baûn vaìo Thäng tin âàng nháûp — âãøø nháûp thäng tin vaìo theo âuïng loaûi server Caïc caìi âàût thæ âãún — âãøø choün säú læåüng e-mail täúi âa seî nháûn âæåüc C.âàût th.gæíi âi (SMTP) — âãø nháûp caìi âàût SMTP (giao thæïc chuyãøn thæ âiãûn tæí âån giaín) Hiãûn c.säø â.nháûp > Coï — âãøø thæûc hiãûn viãûc xaïc nháûn ngæåìi duìng cho kãút näúi intranet theo caïch thuí cäng

48

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Danh baû

7. Danh baû
Baûn coï thãø læu tãn vaì säú âiãûn thoaûi (danh baû) trong caí bäü nhåï âiãûn thoaûi vaì bäü nhåï theí SIM. Bäü nhåï âiãûn thoaûi coï thãø læu caïc säú liãn laûc våïi caïc chi tiãút bäø sung, nhæ caïc säú âiãûn thoaûi khaïc nhau vaì caïc muûc vàn baín. Baûn cuîng coï thãø læu hçnh aính cho mäüt vaìi säú liãn laûc giåïi haûn. Bäü nhåï theí SIM coï thãø læu nhiãöu tãn våïi mäüt säú âiãûn thoaûi keìm theo. Caïc säú liãn laûc âæåüc læu trong theí SIM âæåüc chè baïo bàòng . choün Menu > Danh baû > Danh baû > Tuìy choün > Thãm säú måïi.

■ Læu chi tiãút
Trong bäü nhåï âiãûn thoaûi, baûn coï thãøø læu nhiãöu kiãøu säú âiãûn thoaûi khaïc nhau, ám baïo hoàûc video clip, vaì caïc muûc vàn baín ngàõn cho mäüt liãn laûc. Säú âiãûn thoaûi âáöu tiãn baûn læu âæåüc tæû âäüng caìi laìm säú màûc âënh, vaì âæåüc chè baïo bàòng mäüt khung xung quanh chè baïo kiãøu säú (vê duû ). Khi baûn choün mäüt tãn tæì danh baû (vê duû nhæ âãø goüi âiãûn), säú âiãûn thoaûi màûc âënh seî âæåüc duìng, træì khi baûn choün mäüt säú khaïc. Baío âaím ràòng bäü nhåï âæåüc choün laì bäü nhåï Trãn maïy hoàûc Maïy vaì theí SIM. Xem “Caìi âàût” trãn trang 51. Tçm säú liãn laûc maì baûn muäún thãm mäüt chi tiãút, vaì choün Chi tiãút > Tuìy choün > Thãm chi tiãút. Choün trong caïc tuìy choün hiãûn coï.

■ Tçm kiãúm säú liãn laûc
Choün Menu > Danh baû > Danh baû. Di chuyãøn qua danh saïch caïc säú liãn laûc, hoàûc nháûp chæî caïi âáöu tiãn cuía tãn maì baûn âang tçm.

■ Læu tãn vaì säú âiãûn thoaûi
Caïc tãn vaì säú âiãûn thoaûi âæåüc læu trong bäü nhåï duìng chung. Âãøø læu tãn vaì säú âiãûn thoaûi,

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 49

Danh baû

■ Sao cheïp hoàûc di chuyãøn säú liãn laûc
Âãøø sao cheïp hoàûc di chuyãøn mäüt säú liãn laûc tæì bäü nhåï danh baû âiãûn thoaûi sang bäü nhåï theí SIM hoàûc ngæåüc laûi, choün Menu > Danh baû > Danh baû. Choün liãn laûc âãøø sao cheïp hoàûc di chuyãøn vaì Tuìy choün > Sao cheïp säú liãn laûc hoàûc Chuyãøn säú liãn laûc. Âãøø sao cheïp hoàûc di chuyãøn nhiãöu säú liãn laûc, choün säú liãn laûc âáöu tiãn âãøø sao cheïp hoàûc di chuyãøn vaì Tuìy choün > Choün. Âaïnh dáúu caïc säú liãn laûc khaïc, vaì choün Tuìy choün > Sao cheïp säú âaî choün hoàûc Chuyãøn muûc âaî choün. Âãøø sao cheïp hoàûc di chuyãøn táút caí caïc säú liãn laûc tæì bäü nhåï danh baû âiãûn thoaûi sang bäü nhåï theí SIM hoàûc ngæåüc laûi, choün Menu > Danh baû > S.cheïp säú l.laûc hoàûc Ch.säú liãn laûc. Bäü nhåï theí SIM coï thãø læu nhiãöu tãn våïi mäüt säú âiãûn thoaûi keìm theo.

■ Chènh sæía chi tiãút säú liãn laûc
Tçm säú liãn laûc âoï, vaì choün Chi tiãút. Âãøø chènh sæía tãn, säú âiãûn thoaûi, hoàûc muûc vàn baín, hay âãøø thay âäøi hçnh, choün Tuìy choün > Chènh sæía. Âãøø thay âäøi kiãøu säú, di chuyãøn âãún säú baûn muäún, vaì choün Tuìy choün > Âäøi nhoïm. Âãøø caìi säú âiãûn thoaûi âæåüc choün laìm säú màûc âënh, choün Màûc âënh.

■ Âäöng bäü hoïa táút caí
Âäöng bäü hoïa dæî liãûu tæì lëch, danh baû vaì ghi chuï våïi server Internet tæì xa (dëch vuû maûng). Âãøø biãút thãm chi tiãút, xem “Âäöng bäü tæì mäüt server” trãn trang 61.

■ Xoïa säú liãn laûc
Âãøø xoïa táút caí caïc säú liãn laûc vaì caïc chi tiãút säú liãn laûc khoíi bäü nhåï âiãûn thoaûi hoàûc theí SIM, choün Menu > Danh baû > Xoïa t.caí säú l.laûc > Trong bäü nhåï maïy hoàûc Trãn theí SIM. Âãøø xoïa mäüt säú liãn laûc, tçm säú liãn laûc baûn muäún xoïa, vaì choün Tuìy choün > Xoïa säú liãn laûc.

50

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Danh baû

Âãøø xoïa mäüt säú âiãûn thoaûi, muûc vàn baín hoàûc hçnh aính keìm theo säú liãn laûc âoï, tçm säú liãn laûc vaì choün Chi tiãút. Di chuyãøn âãún chi tiãút muäún xoïa vaì choün Tuìy choün > Xoïa vaì choün trong caïc tuìy choün coï sàôn.

âiãûn thoaûi, chuïng seî âæåüc læu vaìo bäü nhåï âiãûn thoaûi. Xem danh baû — âãøø choün caïch hiãøn thë tãn vaì säú âiãûn thoaûi trong Danh baû. Hiãøn thë tãn — âãøø choün hiãøn thë tãn hoàûc hoü cuía liãn laûc træåïc Cåî chæî — âãø âàût cåî phäng chæî cho danh saïch liãn laûc Hiãûn traûng — âãøø xem dung læåüng bäü nhåï coìn träúng vaì âaî sæí duûng

■ Danh thiãúp
Baûn coï thãøø gæíi vaì nháûn thäng tin liãn laûc cuía mäüt ngæåìi tæì thiãút bë coï häù tråü chuáøn vCard dæåïi daûng danh thiãúp. Âãøø gæíi danh thiãúp, tçm säú liãn laûc coï thäng tin maì baûn muäún gæíi, vaì choün Chi tiãút > Tuìy choün > Gæíi danh thiãúp. Khi nháûn âæåüc danh thiãúp, choün Hiãøn thë > Læu laûi âãø læu danh thiãúp vaìo bäü nhåï âiãûn thoaûi. Âãøø loaûi boí danh thiãúp, choün Thoaït > Coï.

■ Nhoïm
Choün Menu > Danh baû > Nhoïm âãøø sàõp xãúp tãn vaì säú âiãûn thoaûi âæåüc læu trong bäü nhåï theo nhoïm ngæåìi goüi våïi caïc kiãøu chuäng vaì hçnh aính nhoïm khaïc nhau.

■ Quay säú nhanh
Âãøø gaïn mäüt säú âiãûn thoaûi cho mäüt phêm quay säú nhanh, choün Menu > Danh baû > Quay säú nhanh, vaì di chuyãøn âãún säú quay säú nhanh baûn muäún. Choün ÁÚn âënh, hoàûc nãúu mäüt säú âiãûn thoaûi âaî âæåüc gaïn cho phêm, choün Tuìy choün > Thay âäøi. Choün Tçm, vaì säú liãn laûc baûn muäún gaïn quay säú nhanh. Nãúu tàõt chæïc nàng Quay säú

■ Caìi âàût
Choün Menu > Danh baû > Caìi âàût vaì choün caïc tuìy choün sau: Choün bäü nhåï — âãø choün bäü nhåï theí SIM hoàûc bäü nhåï âiãûn thoaûi cho caïc säú liãn laûc cuía baûn. Choün Maïy vaì theí SIM âãø goüi laûi tãn vaì säú âiãûn thoaûi tæì caí hai bäü nhåï. Trong træåìng håüp âoï, khi baûn læu tãn vaì säú

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 51

Danh baû

nhanh, âiãûn thoaûi seî hoíi xem baûn coï muäún khåíi âäüng chæïc nàng naìy khäng. Xem thãm muûc Quay säú nhanh trong pháön “Goüi” trãn trang 62. Âãøø goüi âiãûn bàòng caïc phêm quay säú nhanh, xem “Quay säú nhanh” trãn trang 27.

■ Säú thäng tin, säú dëch vuû vaì säú maïy riãng
Choün Menu > Danh baû vaì tæì caïc tuìy choün sau: Säú maïy cáúp tin — goüi säú dëch vuû cuía nhaì cung cáúp dëch vuû nãúu caïc säú naìy coï trong theí SIM (dëch vuû maûng). Säú dëch vuû — goüi säú dëch vuû cuía nhaì cung cáúp dëch vuû nãúu caïc säú naìy coï trong theí SIM (dëch vuû maûng). Säú maïy riãng — âãø xem caïc säú âiãûn thoaûi âaî gaïn cho theí SIM nãúu caïc säú naìy coï trong theí SIM.

52

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Nháût kyï cuäüc goüi

8. Nháût kyï cuäüc goüi
Âiãûn thoaûi chè ghi laûi caïc cuäüc goüi bë nhåî, caïc cuäüc goüi væìa nháûn, vaì caïc cuäüc goüi væìa goüi nãúu maûng häù tråü caïc chæïc nàng naìy, âiãûn thoaûi âæåüc báût vaì âang trong vuìng phuí soïng. Âãøø xem thäng tin vãöö caïc cuäüc goüi, choün Menu > Nháût kyï > Cuäüc goüi bë nhåî, C.goüi væìa nháûn, hoàûc Caïc säú væìa goüi. Âãøø xem caïc cuäüc goüi bë nhåî vaì caïc cuäüc goüi væìa nháûn theo thæï tæû thåìi gian, choün Nháût kyï cuäüc goüi. Âãøø xem caïc säú liãn laûc maì baûn âaî gæíi tin nhàõn tåïi hoü gáön âáy nháút, choün Ngæåìi nháûn tin. Âãøø xem thäng tin gáön âuïng vãöö nhæîng liãn laûc gáön âáy, choün Menu > Nháût kyï > Thåìi gian goüi, Bäü âãúm DL goïi, hoàûc Thåìi gian kãút näúi. Âãøø xem säú tin nhàõn vàn baín vaì tin nhàõn âa phæång tiãûn maì baûn âaî gæíi vaì nháûn, choün Menu > Nháût kyï > Nháût kyï tin nhàõn. Læu yï: Hoïa âån thæûc tãú maì nhaì cung cáúp dëch vuû tênh cæåïc cho caïc cuäüc goüi vaì dëch vuû coï thãø thay âäøi tuìy thuäüc caïc tênh nàng maûng, hoaìn thaình viãûc láûp hoïa âån, thuãú, v.v… Mäüt säú bäü tênh giåì coï thãø âæåüc caìi laûi trong quaï trçnh náng cáúp dëch vuû hoàûc pháön mãöm.

■ Thäng tin vë trê
Maûng coï thãøø gæíi cho baûn mäüt yãu cáöu vë trê (dëch vuû maûng). Liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû âãø âàng kyï thuã bao vaì âäöng yï gæíi thäng tin vë trê. Âãøø cháúp thuáûn hoàûc tæì chäúi yãu cáöu vë trê, choün Nháûn hoàûc Tæì chäúi. Nãúu baûn boí låî yãu cáöu, âiãûn thoaûi seî tæû âäüng cháúp nháûn hoàûc tæì chäúi yãu cáöu tuìy theo nhæîng gç baûn âaî thoía thuáûn våïi nhaì âiãöu haình maûng hoàûc nhaì cung cáúp dëch vuû. Âiãûn thoaûi seî hiãøn thë 1 yãu cáöu vë trê bë nhåî. Âãøø xem yãu cáöu vë trê bë boí qua, choün Hiãøn thë.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 53

Nháût kyï cuäüc goüi

Âãøø xem thäng tin vãöö 10 thäng baïo vaì yãu cáöu riãng gáön âáy nháút hoàûc âãøø xoïa boí chuïng, choün Menu > Nháût kyï > Âënh vë > Nháût kyï vë trê > Måí thæ muûc hoàûc Xoïa táút caí.

54

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Caìi âàût

9. Caìi âàût
■ Cáúu hçnh
Âiãûn thoaûi coï nhiãöu nhoïm caìi âàût khaïc nhau âæåüc goüi laì cáúu hçnh maì baûn coï thãø caìi âàût riãng caïc kiãøu ám baïo cuía âiãûn thoaûi cho caïc sæû kiãûn vaì mäi træåìng khaïc nhau. Choün Menu > Caìi âàût > Cáúu hçnh, cáúu hçnh baûn muäún vaì choün trong caïc tuìy choün sau: Khåíi âäüng — âãø kêch hoaût cáúu hçnh âaî choün Caìi âàût riãng — âãø caìi âàût riãng cáúu hçnh. Choün caìi âàût maì baûn muäún thay âäøi vaì bàõt âáöu âäøi. Coï âàût giåì — âãø caìi cáúu hçnh hoaût âäüng trong mäüt thåìi gian nháút âënh täúi âa 24 giåì, âäöng thåìi caìi thåìi gian kãút thuïc. Khi thåìi gian caìi cho cáúu hçnh hãút haûn, cáúu hçnh khäng âæåüc âënh giåì træåïc âáy seî hoaût âäüng. Choün Menu > Caìi âàût > Chuí âãö vaì choün caïc tuìy choün sau: Choün chuí âãö — âãøø caìi mäüt chuí âãö. Mäüt danh saïch caïc thæ muûc trong Bäü sæu táûp seî måí ra. Måí thæ muûc Chuí âãö, vaì choün mäüt chuí âãö. Chuí âãö taíi xuäúng — âãøø måí mäüt danh saïch caïc liãn kãút âãø taíi vãöö thãm caïc chuí âãö.

■ Ám thanh
Baûn coï thãø thay âäøi caìi âàût ám thanh cuía cáúu hçnh âaî choün. Choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût ám. Baûn coï thãøø tçm tháúy caïc caìi âàût tæång tæû trong menu Cáúu hçnh. Xem Caìi âàût riãng trong “Cáúu hçnh” trãn trang 55. Âãøø caìi âiãûn thoaûi chè reo caïc cuäüc goüi tæì caïc säú âiãûn thoaûi thuäüc nhoïm ngæåìi goüi âaî choün, choün Baïo coï cuäüc goüi. Di chuyãøn âãún nhoïm ngæåìi goüi baûn muäún hoàûc Táút caí cuäüc goüi, vaì choün Choün. Choün Tuìy choün > Læu laûi âãøø læu laûi caïc caìi âàût hoàûc Huíy boí âãøø giæî caìi âàût khäng thay âäøi.

■ Chuí âãö
Chuí âãöö bao gäöm nhiãöu yãúu täú âãø caìi âàût âiãûn thoaûi theo yï riãng.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 55

Caìi âàût

Nãúu baûn choün mæïc chuäng to nháút, nhaûc chuäng seî âaût tåïi mæïc to nháút sau vaìi giáy.

■ Maìn hçnh
Choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût hiãøn thë vaì choün trong caïc tuìy choün coï sàôn: Hçnh nãön — âãø thãm hçnh nãön åí chãúú âäü chåì Chåì dæû phoìng — âãøø tàõt hoàûc báût chãúú âäü chåì vaì âãø sàõp xãúp hoàûc caìi âàût riãng chãúú âäü chåì Maìu chæî åí ch.âäü chåì — âãøø choün maìu chæî hiãøn thë åí chãúú âäü chåì B.tæåüng ph.d.chuyãøn — âãø hiãøn thë caïc biãøu tæåüng cuía caïc phêm tàõt di chuyãøn hiãûn thåìi åí chãúú âäü chåì khi tàõt chãúú âäü chåì dæû phoìng Hçnh nàõp xoay — viãûc âàût âiãûn thoaûi hiãøn thë hçnh vaì phaït ám thanh khi måí hoàûc âoïng âiãûn thoaûi phuû thuäüc vaìo chuí âãö Maìn hçnh riãng > Báût — âãøø caìi âiãûn thoaûi hiãøn thë maìn hçnh riãng. Âãøø taíi thãm nhiãöu maìn hçnh riãng, choün Hçnh veî taíi vãö. Âãøø caìi thåìi gian maì sau âoï maìn hçnh riãng âæåüc kêch hoaût, choün Thåìi gian nghè. Trçnh tiãút kiãûm âiãûn — âãøø tiãút kiãûm pin. Ngaìy thaïng vaì mäüt 56

âäöng häö säú seî hiãøn thë khi khäng coï chæïc nàng naìo cuía âiãûn thoaûi âæåüc sæí duûng trong mäüt khoaíng thåìi gian nháút âënh. Chãú âäü nghè — âãøø tiãút kiãûm pin. Maìn hçnh seî chuyãøn hoaìn toaìn sang maìu âen khi khäng sæí duûng chæïc nàng naìo cuía âiãûn thoaûi trong mäüt thåìi gian nháút âënh. Cåî chæî — âãø caìi âàût cåî phäng chæî cho tin nhàõn, danh baû vaì trang web Logo maûng — âãøø caìi âiãûn thoaûi hiãøn thë hoàûc khäng hiãøn thë logo maûng Thäng tin maûng > Báût — âãøø hiãøn thë nháûn diãûn maûng, nãúu coï tæì maûng

■ Ngaìy giåì
Âãøø thay âäøi caïc caìi âàût kiãøu âäöng häö, giåì, muïi giåì vaì ngaìy, choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût ngaìy giåì > Thåìi gian, Ngaìy, hoàûc Tæû truy cáûp ngaìy/giåì (dëch vuû maûng). Khi âi âãún mäüt muïi giåì khaïc, choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût ngaìy giåì > Thåìi gian > Muïi giåì vaì muïi giåì nåi baûn âang åí dæåïi daûng säú giåì chãnh lãûch so våïi giåì Greenwich Mean Time

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Caìi âàût

(GMT) hoàûc giåì Universal Time Coordinated (UTC). Ngaìy giåì âæåüc caìi âuïng theo muïi giåì vaì cho pheïp âiãûn thoaûi hiãøn thë âuïng thåìi gian gæíi cuía tin nhàõn vàn baín hoàûc tin nhàõn âa phæång tiãûn nháûn âæåüc. Vê duû, GMT -5 coï nghéa laì muïi giåì cuía New York (Myî), 5giåì vãöö hæåïng táy cuía Greenwich, London (Anh quäúc). Muïi giåì cuía ÁÚn Âäü (New Dehli) laì GMT +5.5, cuía Thaïi Lan/ Indonesia/Viãûût nam laì GMT +7, cuía Singapore/Malaysia/ Philippines laì GMT +8, cuía Australia (Syndey) laì GMT +10, vaì cuía New Zealand laì GMT +12.

choün vaì choün trong caïc tuìy choün sau: Tuìy choün — âãøø thãm mäüt chæïc nàng vaìo danh saïch phêm tàõt hoàûc xoïa chæïc nàng khoíi danh saïch phêm tàõt. Sàõp xãúp — âãøø sàõp xãúp laûi caïc chæïc nàng trong danh saïch phêm tàõt riãng.

Phêm choün phaíi
Âãøø choün mäüt chæïc nàng tæì danh saïch, choün Menu > Caìi âàût > Phêm tàõt riãng > Phêm choün phaíi.

Phêm di chuyãøn
Âãøø gaïn caïc chæïc nàng khaïc cuía âiãûn thoaûi tæì danh saïch âënh sàôn cho phêm di chuyãøn, choün Menu > Caìi âàût > Phêm tàõt riãng > Phêm di chuyãøn.

■ Phêm tàõt riãng
Våïi chæïc nàng phêm tàõt riãng, baûn coï thãø truy cáûp nhanh âãún caïc chæïc nàng thæåìng sæí duûng trãn âiãûn thoaûi.

Lãûnh thoaûi
Âãøø goüi säú liãn laûc vaì thæûc hiãûn caïc chæïc nàng âiãûn thoaûi, haîy âoüc lãûnh thoaûi. Lãûnh thoaûi tuìy thuäüc vaìo ngän ngæî. Âãøø âàût ngän ngæî, xem N.ngæî cho l.thoaûi trong “Trãn maïy” trãn trang 63. Âãøø choün caïc chæïc nàng âiãûn thoaûi maì baûn muäún kêch hoaût bàòng lãûnh thoaûi, choün Menu >

Phêm choün traïi
Âãøø choün mäüt chæïc nàng tæì danh saïch, choün Menu > Caìi âàût > Phêm tàõt riãng > Phêm choün traïi. Nãúu phêm choün traïi laì Choün âãøø kêch hoaût mäüt chæïc nàng, åí chãúú âäü chåì, choün Choün > Tuìy

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 57

Caìi âàût

Caìi âàût > Phêm tàõt riãng > Lãûnh thoaûi vaì mäüt thæ muûc. Di chuyãøn âãún mäüt chæïc nàng. cho biãút ràòng kháøu lãûnh âaî âæåüc kêch hoaût. Âãøø kêch hoaût theí gioüng noïi, choün Thãm. Âãøø phaït laûi lãûnh thoaûi âæåüc kêch hoaût, choün Phaït. Âãøø sæí duûng maïy ghi ám, xem “Quay säú bàòng kháøu lãûnh caíi tiãún” trãn trang 27. Âãø quaín lyï lãûnh thoaûi, di chuyãøn âãún mäüt chæïc nàng cuía âiãûn thoaûi, vaì choün caïc tuìy choün sau: Sæía hoàûc Xoïa — âãøø thay âäøi hoàûc tàõt lãûnh thoaûi cuía mäüt chæïc nàng âaî choün. Choün táút caí hoàûc Xoïa táút caí — âãøø báût hoàûc tàõt lãûnh thoaûi cho táút caí caïc chæïc nàng trong danh saïch lãûnh thoaûi

Cäng nghãû vä tuyãún Bluetooth
Âiãûn thoaûi naìy tuán theo Thäng säú Bluetooth 2.0 + EDR häù tråü caïc cáúu hçnh sau: truy cáûp thäng thæåìng, truy cáûp maûng, trao âäøi dæî liãûu thäng thæåìng, bäü raính tay, tai nghe, trao âäøi vcard, trao âäøi táûp tin, quay säú kãút näúi maûng, truy cáûp theí SIM vaì cäøng näúi tiãúp. Âãø âaím baío khaí nàng tæång taïc giæîa caïc thiãút bë khaïc nhau häù tråü cäng nghãû Bluetooth, haîy sæí duûng caïc phuû kiãûn âæåüc Nokia phã chuáøn cho kiãøu âiãûn thoaûi naìy. Haîy kiãøm tra våïi caïc nhaì saín xuáút cuía caïc thiãút bë khaïc âãø xaïc âënh khaí nàng tæång thêch våïi âiãûn thoaûi naìy. Coï thãø coï caïc haûn chãú khi sæí duûng cäng nghãû Bluetooth åí mäüt säú nåi. Haîy kiãøm tra våïi nhaì chæïc traïch âëa phæång hay nhaì cung cáúp dëch vuû cuía baûn. Caïc tênh nàng sæí duûng cäng nghãû Bluetooth hoàûc cho pheïp caïc tênh nàng nhæ váûy hoaût âäüng áøn khi âang sæí duûng caïc tênh nàng khaïc seî laìm hao pin vaì giaím thåìi gian hoaût âäüng cuía pin.

■ Kãút näúi
Baûn coï thãø kãút näúi âiãûn thoaûi våïi mäüt thiãút bë tæång thêch qua cäng nghãû vä tuyãún Bluetooth hoàûc kãút näúi bàòng caïp dæî liãûu USB. Baûn cuîng coï thãø xaïc âënh caïc caìi âàût cho kãút näúi quay säú EGPRS.

58

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Caìi âàût

Cäng nghãû Bluetooth cho pheïp baûn kãút näúi âiãûn thoaûi våïi mäüt thiãút bë Bluetooth tæång thêch trong voìng 10 m (32 bäü). Vç caïc thiãút bë sæí duûng cäng nghãû Bluetooth liãn laûc qua soïng radio, âiãûn thoaûi vaì caïc thiãút bë khaïc khäng cáön phaíi âàût thàóng haìng, cho duì kãút näúi coï thãø bë gáy nhiãùu tæì caïc chæåïng ngaûi váût nhæ caïc bæïc tæåìng hay tæì caïc thiãút bë âiãûn tæí khaïc.

nháûp máût maî naìy khi kãút näúi våïi thiãút bë láön âáöu tiãn. Âiãûn thoaûi cuía baûn seî kãút näúi våïi thiãút bë vaì baûn coï thãøø bàõt âáöu truyãön dæî liãûu.

Kãút näúi vä tuyãún Bluetooth
Choün Menu > Caìi âàût > Kãút näúi > Bluetooth. Âãøø kiãøm tra kãút näúi Bluetooth naìo hiãûn âang hoaût âäüng, choün Thiãút bë hoaût âäüng. Âãøø xem danh saïch caïc thiãút bë Bluetooth hiãûn âang âæåüc gheïp våïi âiãûn thoaûi, choün Caïc thiãút bë âaî gheïp.

Thiãút láûp kãút näúi Bluetooth
Choün Menu > Caìi âàût > Kãút näúi > Bluetooth vaì choün trong caïc tuìy choün sau: Bluetooth > Báût hoàûc Tàõt — âãø báût hoàûc tàõt chæïc nàng Bluetooth. cho biãút kãút näúi Bluetooth âang hoaût âäüng. Tçm phuû kiãûn á.thanh — âãø tçm caïc thiãút bë ám thanh Bluetooth tæång thêch. Choün thiãút bë baûn muäún kãút näúi våïi âiãûn thoaûi. Caïc thiãút bë âaî gheïp — âãø tçm báút kyì thiãút bë Bluetooth coï trong phaûm vi hoaût âäüng. Choün Måïi âãø liãût kã báút kyì thiãút bë Bluetooth coï trong phaûm vi hoaût âäüng. Choün mäüt thiãút bë vaì Gheïp. Nháûp máût maî cháúp thuáûn Bluetooth cuía thiãút bë (âãún 16 kyï tæû) âãø gheïp thiãút bë våïi âiãûn thoaûi. Baûn chè cáön

Caìi âàût Bluetooth
Âãøø xaïc âënh caïch âiãûn thoaûi hiãøn thë trãn caïc thiãút bë Bluetooth khaïc, choün Menu > Caìi âàût > Kãút näúi > Bluetooth > Phaûm vi kãút näúi hoàûc Tãn âiãûn thoaûi. Nãúu baûn lo làõng vãöö váún âãø baío máût, tàõt chæïc nàng Bluetooth, hoàûc caìi Phaûm vi kãút näúi laì ÁØn. Chè luän cháúp nháûn caïc giao tiãúp Bluetooth tæì caïc thiãút bë maì baûn âaî thoía thuáûn.

Dæî liãûu goïi
Dëch vuû vä tuyãún troün goïi (GPRS) laì mäüt dëch vuû maûng cho pheïp sæí duûng âiãûn thoaûi di âäüng âãø gæíi vaì nháûn dæî liãûu

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 59

Caìi âàût

qua maûng sæí duûng Giao thæïc Internet (IP). Âãøø xaïc âënh caïch sæí duûng dëch vuû naìy, choün Menu > Caìi âàût > Kãút näúi > Dæî liãûu goïi > Kãút näúi dæî liãûu goïi vaì choün trong caïc tuìy choün sau: Khi cáön — âãøø caìi âàût kãút näúi dæî liãûu goïi âæåüc thiãút láûp khi mäüt æïng duûng cáön âãún. Kãút näúi seî âæåüc âoïng khi kãút thuïc æïng duûng. Luän træûc tuyãún — âãøø caìi âiãûn thoaûi tæû âäüng kãút näúi maûng dæî liãûu goïi khi baûn báût âiãûn thoaûi

thiãút láûp kãút näúi maûng, vaì choün OK. Baûn cuîng coï thãø caìi âàût dëch vuû quay säú EGPRS (tãn âiãøm truy cáûp) tæì maïy PC bàòng pháön mãöm PC Suit. Xem “Nokia PC Suite” trãn trang 91. Nãúu baûn âaî thiãút láûp caìi âàût trãn caí maïy tênh láùn âiãûn thoaûi, caìi âàût trãn maïy tênh seî âæåüc sæí duûng.

Truyãön dæî liãûu
Âäöng bäü dæî liãûu tæì lëch, danh baû, vaì ghi chuï våïi thiãút bë tæång thêch khaïc (vê duû, âiãûn thoaûi di âäüng), maïy tênh tæång thêch, hoàûc server Internet tæì xa (dëch vuû maûng). Âiãûn thoaûi cuía baûn cho pheïp truyãön dæî liãûu våïi mäüt maïy tênh hoàûc mäüt thiãút bë tæång thêch khaïc khi sæí duûng âiãûn thoaûi khäng coï theí SIM. Danh saïch âäúi taïc Âãø sao cheïp hoàûc âäöng bäü hoïa dæî liãûu tæì âiãûn thoaûi, tãn cuía thiãút bë vaì thäng säú caìi âàût phaíi nàòm trong danh saïch âäúi taïc. Nãúu baûn nháûn dæî liãûu tæì mäüt thiãút bë khaïc (vê duû nhæ mäüt âiãûn thoaûi di âäüng tæång thêch), âäúi taïc tæång æïng seî tæû âäüng âæåüc thãm vaìo danh saïch, sæí duûng dæî liãûu liãn laûc

Caìi âàût modem
Baûn coï thãø kãút näúi âiãûn thoaûi våïi maïy tênh tæång thêch sæí duûng cäng nghãû vä tuyãún Bluetooth hoàûc kãút näúi bàòng caïp dæî liãûu USB vaì sæí duûng âiãûn thoaûi nhæ mäüt modem âãø kãút näúi GPRS tæì maïy tênh. Âãøø xaïc âënh caìi âàût cho caïc kãút näúi tæì maïy tênh cuía baûn, choün Menu > Caìi âàût > Kãút näúi > Dæî liãûu goïi > Caìi âàût dæî liãûu goïi > Âiãøm truy cáûp, vaì kêch hoaût âiãøm truy cáûp baûn muäún sæí duûng. Choün Sæía âiãøm truy cáûp > Biãût hiãûu â.tr.cáûp, nháûp mäüt tãn âãø thay âäøi caìi âàût âiãøm truy cáûp, vaì choün OK. Choün Âiãøm tr.cáûp d.liãûu goïi, nháûp tãn âiãøm truy cáûp (APN) âãøø 60

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Caìi âàût

tæì thiãút bë kia. Â.b.hoïa m.chuí vaì Âäöng bäü hoïa PC laì caïc muûc gäúc trong danh saïch. Âãøø thãm mäüt âäúi taïc måïi vaìo danh saïch (vê duû nhæ âiãûn thoaûi di âäüng), choün Menu > Caìi âàût > Kãút näúi > Truyãön dæî liãûu > Tuìy choün > Thãm thiãút bë > Âäöng bäü maïy hoàûc Cheïp qua maïy, vaì nháûp caïc thäng säú caìi âàût tæång æïng våïi kiãøu truyãön dæî liãûu. Âãøø chènh sæía caïc caìi âàût sao cheïp vaì âäöng bäü hoïa, choün mäüt liãn laûc tæì danh saïch âäúi taïc vaì Tuìy choün > Chènh sæía. Âãøø xoïa mäüt âäúi taïc chuyãøn giao, choün liãn laûc âoï trong danh saïch âäúi taïc vaì Tuìy choün > Xoïa.

âàût, dæî liãûu âæåüc choün seî âæåüc sao cheïp hoàûc âäöng bäü.

Âäöng bäü tæì mäüt maïy tênh tæång thêch
Âãø âäöng bäü hoïa dæî liãûu tæì lëch, ghi chuï, vaì danh baû, caìi âàût pháön mãöm Nokia PC Suite cuía âiãûn thoaûi trãn maïy tênh. Sæí duûng cäng nghãû vä tuyãún Bluetooth hoàûc caïp dæî liãûu USB âãø âäöng bäü hoïa, vaì bàõt âáöu âäöng bäü hoïa tæì maïy tênh.

Âäöng bäü tæì mäüt server
Âãø sæí duûng server Internet tæì xa, cáön thuã bao dëch vuû âäöng bäü hoïa. Âãø biãút thãm thäng tin vaì caïc thäng säú caìi âàût cáön thiãút cho dëch vuû naìy, liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû. Baûn coï thãø nháûn caïc caìi âàût dæåïi daûng tin nhàõn cáúu hçnh. Xem pháön “Dëch vuû caìi âàût cáúu hçnh” trãn trang 16 vaì pháön “Cáúu hçnh” trãn trang 64. Âãøø bàõt âáöu âäöng bäü hoïa tæì âiãûn thoaûi, choün Menu > Khåíi âäüng > Caìi âàût > Truyãön dæî liãûu > Â.b.hoïa m.chuí. Tuìy thuäüc vaìo thäng säú caìi âàût, choün Bàõt âáöu âäöng bäü hoàûc Âang khåíi âäüng. Âäöng bäü hoïa láön âáöu hoàûc sau khi âäöng bäü hoïa bë ngàõt coï thãø

Truyãön dæî liãûu våïi thiãút bë tæång thêch
Âãø âäöng bäü hoïa, sæí duûng cäng nghãû vä tuyãún Bluetooth hoàûc kãút näúi caïp. Thiãút bë kia phaíi âæåüc kêch hoaût âãø nháûn dæî liãûu. Âãøø khåíi âäüng viãûc truyãön dæî liãûu, choün Menu > Caìi âàût > Kãút näúi > Truyãön dæî liãûu vaì choün âäúi taïc chuyãøn giao tæì danh saïch ngoaìi Â.b.hoïa m.chuí hoàûc Âäöng bäü hoïa PC. Tæång æïng våïi thäng säú caìi

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 61

Caìi âàût

máút âãún 30 phuït âãø hoaìn thaình.

■ Goüi
Choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût cuäüc goüi vaì choün caïc tuìy choün sau: Ch.hæåïng CG — âãøø chuyãøn hæåïng caïc cuäüc goüi âãún (dëch vuû maûng). Baûn khäng thãø chuyãøn hæåïng caïc cuäüc goüi nãúu mäüt säú chæïc nàng chàûn cuäüc goüi âang hoaût âäüng. Xem Dëch vuû chàûn cuäüc goüi trong “An toaìn” trãn trang 65. Loüc ám > Hoaût âäüng — âãøø laìm tàng âäü roî raìng cuía låìi noïi âàûc biãût trong mäi træåìng coï nhiãöu tiãúng äön. Phêm báút kyì > Báût — âãøø traí låìi cuäüc goüi âãún bàòng caïch báúm nhanh phêm báút kyì, træì phêm nguäön, phêm camera, caïc phêm choün traïi vaì phaíi, hoàûc phêm kãút thuïc Tæû goüi laûi > Báût — âãøø cäú goüi laûi täúi âa 10 láön sau láön goüi khäng thaình cäng. Quay säú nhanh > Báût — âãø goüi âãún caïc tãn vaì säú âiãûn thoaûi âæåüc gaïn cho caïc phêm quay säú nhanh, tæì 2 âãún 9, bàòng caïch báúm vaì giæî phêm säú tæång æïng Dëch vuû cuäüc goüi chåì > Khåíi âäüng — âãøø yãu cáöu maûng thäng baïo cho baûn biãút coï

Caïp dæî liãûu USB
Baûn coï thãø sæí duûng caïp dæî liãûu USB âãø truyãön dæî liãûu giæîa âiãûn thoaûi vaì mäüt maïy tênh tæång thêch hoàûc mäüt maïy in häù tråü cäng nghãû PictBridge. Baûn cuîng coï thãø sæí duûng caïp dæî liãûu USB våïi pháön mãöm Nokia PC Suite. Âãø kêch hoaût âiãûn thoaûi truyãön dæî liãûu hoàûc in aính, kãút näúi caïp dæî liãûu. Xaïc nháûn Âaî kãút näúi bàòng caïp dæî liãûu USB. Choün chãú âäü., vaì choün trong caïc tuìy choün sau: Chãú âäü Nokia — âãø sæí duûng caïp cho pháön mãöm PC Suite. In & media — âãøø duìng âiãûn thoaûi våïi maïy in tæång thêch PictBridge. Thiãút bë læu dæî liãûu — âãøø kãút näúi våïi maïy tênh khäng coï pháön mãöm Nokia vaì duìng âiãûn thoaûi laìm thiãút bë læu træî dæî liãûu Âãøø thay âäøi chãúú âäü USB, choün Menu > Caìi âàût > Kãút näúi > Caïp dæî liãûu USB > Chãú âäü Nokia, In & media, hoàûc Thiãút bë læu dæî liãûu.

62

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Caìi âàût

cuäüc goüi âãún khi baûn âang goüi âiãûn (dëch vuû maûng). Xem “Cuäüc goüi chåì” trãn trang 28. Chi tiãút cuäüc goüi > Hiãûn — âãø hiãøn thë nhanh thåìi gian vaì cæåïc phê gáön âuïng cuía cuäüc goüi (dëch vuû maûng) Baïo säú > Coï — âãø hiãøn thë säú âiãûn thoaûi cuía baûn cho ngæåìi baûn âang goüi (dëch vuû maûng). Âãøø sæí duûng caìi âàût âaî thoía thuáûn cuìng våïi nhaì cung cáúp dëch vuû, choün Læûa choün gäúc. Säú maïy âãø goüi âi — âãø choün säú maïy 1 hoàûc 2 âãø goüi âiãûn nãúu âæåüc theí SIM häù tråü (dëch vuû maûng). Goüi bàòng nàõp xoay — âãø caìi chæïc nàng traí låìi cuäüc goüi khi måí âiãûn thoaûi vaì kãút thuïc cuäüc goüi khi âoïng âiãûn thoaûi

ngän ngæî cho cáu lãûnh thoaûi, choün N.ngæî cho l.thoaûi. Phêm baío vãû — âãøø caìi âiãûn thoaûi hoíi maî baío vãû khi baûn måí khoïa baìn phêm. Nháûp maî baío vãû vaìo, vaì choün Báût. Khoïa phêm tæû âäüng — âãøø tæû âäüng khoïa baìn phêm sau mäüt khoaíng thåìi gian chåì âaî caìi sàôn khi âiãûn thoaûi åí chãúú âäü chåì vaì khäng sæí duûng chæïc nàng naìo. Choün Báût, vaì âàût thåìi gian. Låìi chaìo — âãøø viãút låìi chaìo hiãøn thë khi báût âiãûn thoaûi. Hoíi trãn maïy bay > Báût — Âiãûn thoaûi seî hoíi mäùi khi báût maïy xem coï sæí duûng cáúu hçnh trãn maïy bay hay khäng. Våïi cáúu hçnh trãn maïy bay, táút caí kãút näúi soïng vä tuyãún âãööu bë tàõt. Nãn sæí duûng cáúu hçnh trãn maïy bay åí nhæîng nåi nhaûy våïi bæïc xaû soïng vä tuyãún. Cáûp nháût âiãûn thoaûi — âãøø nháûn caïc cáûp nháût pháön mãöm âiãûn thoaûi tæì nhaì cung cáúp dëch vuû (dëch vuû maûng). Tuìy choün naìy coï thãø khäng coï sàôn, tuìy thuäüc vaìo âiãûn thoaûi cuía baûn. Xem pháön “Cáûp nháût pháön mãöm âiãûn thoaûi” trãn trang 66.

■ Trãn maïy
Choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût cho maïy vaì choün caïc tuìy choün sau: Caìi âàût ngän ngæî — Âãøø caìi âàût ngän ngæî hiãøn thë cho âiãûn thoaûi, choün Ngän ngæî âiãûn thoaûi. Tæû âäüng choün ngän ngæî theo thäng tin trãn theí SIM. Âãøø choün ngän ngæî theí USIM, choün Ngän ngæî SIM. Âãø âàût

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 63

Caìi âàût

Choün nhaì âiãöu haình > Tæû âäüng — âãøø caìi âiãûn thoaûi tæû âäüng choün mäüt trong caïc maûng di âäüng coï trong khu væûc sæí duûng. Våïi chãúú âäü Thuí cäng, baûn coï thãøø choün maûng coï thoía thuáûn chuyãøn vuìng våïi nhaì cung cáúp dëch vuû cuía baûn. SIM khai baïo — Xem “Dëch vuû SIM” trãn trang 90. Báût menu tråü giuïp — âãøø choün tênh nàng hiãøn thë vàn baín tråü giuïp trãn âiãûn thoaûi. Chuäng khåíi âäüng > Báût— Âiãûn thoaûi seî phaït ám baïo khi báût maïy.

hoàûc Tàõt, chæïc nàng traí låìi tæû âäüng seî âæåüc tàõt. Âeìn — âãø caìi âeìn thæåìng xuyãn Báût. Choün Tæû âäüng âãø caìi âeìn báût trong 15 giáy sau khi báúm phêm. Text phone > Duìng text phone > Coï — âãø sæí duûng caìi âàût text phone thay cho caìi âàût tai nghe hoàûc bäü tråü thênh Nãúu âiãûn thoaûi cuía baûn âæåüc cáúp keìm theo bäü tråü thênh, choün Bäü tråü thênh > Ch.âäü b.tr.thênh T-coil > Báût âãøø täúi æu hoïa cháút læåüng ám thanh khi duìng bäü tråü thênh t-coil. Biãøu tæåüng seî hiãøn thë khi Ch.âäü b.tr.thênh T-coil hoaût âäüng.

■ Phuû kiãûn
Menu naìy hoàûc caïc tuìy choün sau chè âæåüc hiãøn thë khi âiãûn thoaûi âaî hoàûc âang âæåüc kãút näúi våïi phuû kiãûn di âäüng tæång thêch. Choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût phuû kiãûn. Choün mäüt phuû kiãûn vaì tuìy theo phuû kiãûn, choün trong caïc tuìy choün sau: Màûc âënh — âãøø choün cáúu hçnh tæû khåíi âäüng khi näúi våïi phuû kiãûn âæåüc choün Traí låìi tæû âäüng — âãøø caìi âiãûn thoaûi tæû âäüng traí låìi cuäüc goüi âãún sau 5 giáy. Nãúu Baïo coï cuäüc goüi âãún âæåüc caìi 1 häöi bêp 64

■ Cáúu hçnh
Baûn coï thãøø âënh cáúu hçnh âiãûn thoaûi våïi caïc caìi âàût cáön thiãút cho mäüt säú dëch vuû nháút âënh âãøø maïy coï thãøø hoaût âäüng bçnh thæåìng. Nhaì cung cáúp dëch vuû cuía baûn cuîng coï thãøø gæíi cho baûn caïc caìi âàût naìy. Xem “Dëch vuû caìi âàût cáúu hçnh” trãn trang 16. Choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût cáúu hçnh vaì choün caïc tuìy choün sau: C.âàût c.hçnh m.âënh — âãø xem caïc nhaì cung cáúp dëch vuû âaî

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Caìi âàût

læu trong âiãûn thoaûi. Âãøø thiãút láûp caïc caìi âàût cáúu hçnh cuía nhaì cung cáúp dëch vuû naìy laìm caìi âàût màûc âënh, choün Tuìy choün > Caìi laìm màûc âënh. K.hoaût c.hçnh m.âënh — âãø kêch hoaût caïc caìi âàût cáúu hçnh màûc âënh cho caïc æïng duûng âæåüc häù tråü Â.tr.cáûp th.duìng — âãø xem caïc âiãøm truy cáûp âaî læu. Di chuyãøn âãún mäüt âiãøm truy cáûp vaì choün Tuìy choün > Chi tiãút âãøø xem tãn cuía nhaì cung cáúp dëch vuû, âæåìng truyãön dæî liãûu, vaì âiãøm truy cáûp dæî liãûu goïi hoàûc säú kãút näúi quay säú GSM. K.näúi muûc h.tråü d.vuû — âãøø taíi vãöö caïc thäng säú caìi âàût cáúu hçnh tæì nhaì cung cáúp dëch vuû. C.âàût quaín lyï th.bë — âãø cho pheïp hoàûc ngàn khäng cho âiãûn thoaûi nháûn caïc cáûp nháût pháön mãöm. Tuìy choün naìy coï thãø khäng coï sàôn, tuìy thuäüc vaìo âiãûn thoaûi cuía baûn. Xem “Cáûp nháût pháön mãöm âiãûn thoaûi” trãn trang 66. C.âàût c.hçnh riãng — âãøø thãm caïc taìi khoaín riãng måïi cho caïc dëch vuû khaïc nhau theo caïch thuí cäng vaì âãø kêch hoaût hoàûc xoïa taìi khoaín. Âãøø thãm taìi khoaín riãng måïi nãúu baûn chæa thãm taìi khoaín naìo,

choünThãm; nãúu khäng, choün Tuìy choün > Thãm måïi. Choün loaûi dëch vuû, choün vaì nháûp tæìng thäng säú cáön thiãút. Caïc thäng säú khaïc nhau tuìy thuäüc vaìo loaûi dëch vuû âæåüc choün. Âãøø xoïa hoàûc kêch hoaût mäüt taìi khoaín riãng, di chuyãøn âãún taìi khoaín âoï, vaì choün Tuìy choün > Xoïa hoàûc Khåíi âäüng.

■ An toaìn
Khi sæí duûng caïc chæïc nàng baío vãû âãøø haûn chãúú cuäüc goüi (nhæ chàûn cuäüc goüi, nhoïm näüi bäü, vaì goüi säú áún âënh), baûn chè coï thãøø goüi âãún caïc säú âiãûn thoaûi kháøn cáúp âæåüc láûp trçnh trong âiãûn thoaûi. Choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût baío vãû vaì caïc tuìy choün sau: Hoíi maî PIN vaì Hoíi maî UPIN — âãøø caìi âiãûn thoaûi hoíi maî PIN hoàûc UPIN mäùi khi báût âiãûn thoaûi. Mäüt säú theí SIM khäng cho pheïp tàõt chæïc nàng hoíi maî. Yãu cáöu maî PIN2 — âãø choün coï yãu cáöu maî PIN2 hay khäng khi sæí duûng mäüt chæïc nàng cuû thãøø cuía âiãûn thoaûi âæåüc maî PIN2 baío vãû. Mäüt säú theí SIM khäng cho pheïp tàõt chæïc nàng hoíi maî.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 65

Caìi âàût

Dëch vuû chàûn cuäüc goüi — âãø giåïi haûn cuäüc goüi âãún vaì cuäüc goüi âi tæì âiãûn thoaûi (dëch vuû maûng). Baûn cáön coï máût maî chàûn cuäüc goüi. Goüi säú áún âënh — âãø giåïi haûn nhæîng cuäüc goüi âi âãún caïc säú âiãûn thoaûi âæåüc choün nãúu chæïc nàng naìy âæåüc theí SIM häù tråü. Khi báût chæïc nàng goüi säú áún âënh, kãút näúi GPRS khäng thæûc hiãûn âæåüc træì khi âang gæíi tin nhàõn vàn baín qua kãút näúi GPRS. Trong træåìng håüp naìy, säú âiãûn thoaûi cuía ngæåìi nháûn vaì säú trung tám nhàõn tin phaíi coï trong danh saïch goüi säú áún âënh. Nhoïm näüi bäü — âãøø xaïc âënh nhoïm ngæåìi maì baûn coï thãøø goüi âiãûn cho hoü hay hoü coï thãøø goüi âiãûn cho baûn (dëch vuû maûng). Cáúp âäü baío vãû > Âiãûn thoaûi — âãøø caìi âiãûn thoaûi hoíi maî baío vãû mäùi khi làõp theí SIM måïi vaìo âiãûn thoaûi. Nãúu baûn choün Bäü nhåï, âiãûn thoaûi seî yãu cáöu maî baío vãû khi theí SIM âæåüc choün, vaì baûn muäún thay âäøi bäü nhåï âang sæí duûng. Maî truy nháûp — âãøø âäøi maî baío vãû, maî PIN, maî UPIN, maî PIN2 hoàûc máût maî chàûn cuäüc goüi

Choün maî — âãøø choün theí PIN hoàûc maî UPIN seî âæåüc kêch hoaût. Chæïng chè baío vãû hoàûc Chæïng chè thuã bao — âãø xem danh saïch caïc chæïng chè baío vãû vaì chæïng chè thuã bao âaî âæåüc taíi xuäúng âiãûn thoaûi cuía baûn. Xem “Chæïng chè” trãn trang 88. C.âàût mäâun a.toaìn — âãø xem Ch.tiãút mäâun a.toaìn, kêch hoaût Yãu cáöu PIN mäâun, hoàûc thay âäøi PIN mäâun vaì PIN kyï tãn. Xem thãm “Maî truy cáûp”, trãn trang 16.

■ Khäi phuûc caìi âàût gäúc
Âãøø caìi laûi mäüt säú caìi âàût menu tråí vãöö giaï trë gäúc, choün Menu > Caìi âàût > K.phuûc c.âàût gäúc. Nháûp maî baío vãû. Caïc tãn vaì säú âiãûn thoaûi âaî læu trong Danh baû seî khäng bë xoïa.

■ Cáûp nháût pháön mãöm âiãûn thoaûi
Nhaì cung cáúp dëch vuû coï thãø gæíi træûc tiãúp qua maûng caïc cáûp nháût pháön mãöm âiãûn thoaûi âãún âiãûn thoaûi cuía baûn (dëch vuû maûng). Tuìy choün naìy coï thãø

66

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Caìi âàût

khäng coï sàôn, tuìy thuäüc vaìo âiãûn thoaûi cuía baûn. Caính baïo: Nãúu caìi âàût cáûp nháût pháön mãöm, baûn khäng thãø sæí duûng âiãûn thoaûi, ngay caí goüi kháøn cáúp, cho âãún khi cáûp nháût xong vaì âiãûn thoaûi âæåüc khåíi âäüng laûi. Haîy baío âaím sao læu dæî liãûu træåïc khi nháûn cáûp nháût pháön mãöm.

Yãu cáöu cáûp nháût pháön mãöm
Choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût cho maïy > Cáûp nháût âiãûn thoaûi âãøø yãu cáöu caïc cáûp nháût pháön mãöm âiãûn thoaûi hiãûn coï tæì nhaì cung cáúp dëch vuû. Choün Ch.tiãút ph.mãöm h.taûi âãøø hiãøn thë phiãn baín pháön mãöm hiãûn taûi vaì kiãøm tra xem coï cáön cáûp nháût hay khäng. Choün T.vãö ph.mãöm â.thoaûi âãø taíi vãöö vaì caìi âàût cáûp nháût pháön mãöm âiãûn thoaûi. Laìm theo caïc hæåïng dáùn trãn maìn hçnh.

Caìi âàût
Âãøø cho pheïp hoàûc khäng cho pheïp cáûp nháût pháön mãöm âiãûn thoaûi, choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût cáúu hçnh > C.âàût quaín lyï th.bë > Ph.mãöm nh.c.cáúp d.vuû vaì caïc tuìy choün sau: Luän cho pheïp — âãøø tæû âäüng taíi vãöö vaì cáûp nháût pháön mãöm Luän tæì chäúi — âãø tæì chäúi táút caí caïc cáûp nháût pháön mãöm Coï hoíi træåïc — âãø chè taíi vãöö vaì cáûp nháût pháön mãöm sau khi âæåüc xaïc nháûn (caìi âàût màûc âënh)

Caìi âàût cáûp nháût pháön mãöm
Choün C.baín c.nháût ph.mãöm âãøø bàõt âáöu caìi âàût nãúu caìi âàût bë huíy sau khi taíi vãöö. Cáûp nháût pháön mãöm coï thãøø máút vaìi phuït. Nãúu gàûp sæû cäú trong quaï trçnh caìi âàût, liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 67

Menu nhaì âiãöu haình

10. Menu nhaì âiãöu haình
Menu naìy cho pheïp baûn truy cáûp cäøng âãún caïc dëch vuû do nhaì âiãöu haình maûng cung cáúp. Tãn vaì biãøu tæåüng tuìy thuäüc vaìo nhaì âiãöu haình. Âãøø biãút thãm thäng tin, xin liãn hãû våïi nhaì âiãöu haình maûng. Nhaì âiãöu haình coï thãøø cáûp nháût menu naìy bàòng tin nhàõn dëch vuû. Âãøø biãút thãm thäng tin, xem “Häüp tin dëch vuû” trãn trang 86.

68

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Bäü sæu táûp

11. Bäü sæu táûp
Trong menu naìy, baûn coï thãøø quaín lyï hçnh aính, video clip, táûp tin nhaûc, chuí âãö, hçnh veî, nhaûc chuäng, âoaûn ghi ám vaì caïc táûp tin nháûn âæåüc. Caïc táûp tin naìy âæåüc læu trong bäü nhåï âiãûn thoaûi hoàûc trong theí nhåï microSD gàõn keìm vaì coï thãø âæåüc sàõp xãúp trong caïc thæ muûc. Âiãûn thoaûi naìy häù tråü hãû thäúng maî kêch hoaût âãø baío vãû näüi dung coï âæåüc. Luän kiãøm tra caïc âiãöu khoaín vãö näüi dung vaì maî kêch hoaût træåïc khi cháúp nháûn, vç baûn coï thãø phaíi traí phê âãø sæí duûng. Viãûc baío vãû baín quyãön coï thãøø seî khäng cho pheïp sao cheïp, chènh sæía, truyãön taíi hay chuyãøn tiãúp mäüt säú hçnh aính, nhaûc (bao gäöm kiãøu chuäng) hay näüi dung khaïc. Âãøø xem danh saïch thæ muûc, choün Menu > Bäü sæu táûp. Âãøø xem nhæîng tuìy choün hiãûn coï cuía mäüt thæ muûc, choün mäüt thæ muûc vaì choün Tuìy choün. Âãøø xem danh saïch caïc táûp tin trong mäüt thæ muûc, choün mäüt thæ muûc vaì Måí. Âãøø xem nhæîng tuìy choün hiãûn coï cuía mäüt táûp tin, choün mäüt táûp tin vaì choün Tuìy choün. Âãøø xem caïc thæ muûc cuía theí nhåï khi chuyãøn mäüt táûp tin, di chuyãøn âãún theí nhåï, vaì báúm phêm di chuyãøn sang phaíi.

■ In hçnh aính
Âiãûn thoaûi naìy häù tråü Nokia XpressPrint. Âãøø kãút näúi âiãûn thoaûi våïi maïy in tæång thêch, duìng caïp dæî liãûu hoàûc gæíi hçnh aính qua Bluetooth âãún maïy in coï häù tråü cäng nghãû Bluetooth. Xem “Kãút näúi” trãn trang 58. Baûn coï thãøø in hçnh aính åí daûng JPEG. Caïc hçnh aính chuûp bàòng camera âæåüc tæû âäüng læu åí daûng JPEG. Choün hçnh baûn muäún in vaì choün Tuìy choün > In.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 69

Bäü sæu táûp

■ Theí nhåï
Giæî táút caí theí nhåï ngoaìi táöm våïi treí em. Baûn coï thãøø sæí duûng theí nhåï microSD âãøø læu træî caïc táûp tin âa phæång tiãûn nhæ video clip, caïc baín nhaûc vaì caïc táûp tin ám thanh, hçnh aính vaì dæî liãûu nhàõn. Mäüt säú thæ muûc trong Bäü sæu táûp coï näüi dung maì âiãûn thoaûi sæí duûng (vê duû nhæ Chuí âãöö) coï thãøø âæåüc læu trãn theí nhåï. Âãøø làõp hoàûc thaïo theí nhåï microSD, xem “Gàõn theí microSD” trãn trang 18.

Khoïa theí nhåï
Âãøø caìi máût maî khoïa theí nhåï nhàûòm giuïp ngàn ngæìa viãûc sæí duûng traïi pheïp, choün Tuìy choün > Caìi máût maî. Máût maî coï thãø daìi taïm kyï tæû. Máût maî seî âæåüc læu vaìo âiãûn thoaûi vaì baûn khäng cáön phaíi nháûp laûi khi baûn âang sæí duûng theí nhåï trãn cuìng âiãûn thoaûi. Nãúu baûn muäún sæí duûng theí nhåï trãn mäüt âiãûn thoaûi khaïc, baûn seî âæåüc yãu cáöu nháûp máût maî. Âãøø xoïa máût maî, choün Tuìy choün > Xoïa máût maî.

Âënh daûng theí nhåï
Khi âënh daûng laûi theí nhåï, táút caí dæî liãûu coï trãn theí seî bë máút. Mäüt säú theí nhåï âæåüc âënh daûng sàôn khi baïn ra nhæng mäüt säú theí nhåï khaïc yãu cáöu phaíi âënh daûng. Tham khaío yï kiãún ngæåìi baïn leí âãø xaïc âënh xem baûn coï phaíi âënh daûng theí nhåï træåïc khi sæí duûng hay khäng. Âãøø âënh daûng theí nhåï, choün Menu > Bäü sæu táûp hoàûc Caïc æïng duûng, thæ muûc theí nhåï , vaì Tuìy choün > Âënh daûng theí nhåï > Coï. Khi âënh daûng xong, nháûp tãn cho theí nhåï. 70

Kiãøm tra mæïc sæí duûng bäü nhåï
Âãøø kiãøm tra mæïc sæí duûng bäü nhåï cuía caïc nhoïm dæî liãûu khaïc nhau vaì bäü nhåï hiãûn coï âãøø caìi âàût caïc æïng duûng hoàûc pháön mãöm måïi trãn theí nhåï, choün Tuìy choün > Chi tiãút.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Phæång tiãûn

12. Phæång tiãûn
Khi âang chuûp hçnh vaì sæí duûng hçnh aính hoàûc caïc video clip, phaíi tuán theo caïc quy âënh vaì tän troüng caïc phong tuûc cuîng nhæ caïc quyãön håüp phaïp vaì riãng tæ cuía tæìng âëa phæång kãø caí baín quyãön. Âãøø chuûp hçnh, choün Chuûp, hoàûc báúm phêm camera. Âiãûn thoaûi seî læu hçnh trãn theí nhåï. Choün Tuìy choün âãøø caìi Báût chãú âäü ban âãm nãúu aïnh saïng måì, Báût chuûp tæû âäüng âãø khåíi âäüng chæïc nàng chuûp tæû âäüng, hoàûc Báût chuûp liãn tiãúp âãø chuûp nhiãöu hçnh nhanh liãn tuûc. Våïi caìi âàût cåî hçnh låïn nháút coï thãøø chuûp liãn tuûc ba hçnh, våïi caïc caìi âàût kêch cåî khaïc coï thãøø chuûp âæåüc nàm hçnh. Choün Tuìy choün > Caìi âàût > Th.gian x.thæí hçnh vaì thåìi gian xem thæí âãø hiãøn thë hçnh chuûp. Trong khi xem thæí, choün Tråí vãö âãøø chuûp hçnh khaïc hoàûc Gæíi âãøø gæíi hçnh dæåïi daûng tin nhàõn âa phæång tiãûn. Âiãûn thoaûi naìy häù tråü khaí nàng chuûp hçnh våïi âäü phán giaíi 1200 x 1600 pixel. Âäü phán giaíi hçnh aính trong caïc taìi liãûu naìy coï thãø khaïc nhau.

■ Camera vaì video
Baûn coï thãø chuûp hçnh hoàûc quay video clip bàòng camera têch håüp.

Chuûp hçnh
Âãøø sæí duûng chæïc nàng chuûp hçnh, báúm phêm camera åí chãúú âäü chåì, choün Menu > Media > Camera, hoàûc nãúu chæïc nàng video âang báût, di chuyãøn sang traïi hoàûc phaíi. Âãø chuûp hçnh åí daûng ngang, cáöm âiãûn thoaûi åí vë trê nàòm ngang. Âãøø phoïng to vaì thu nhoí åí chãúú âäü camera, báúm phêm di chuyãøn lãn vaì xuäúng hoàûc caïc phêm ám læåüng.

Quay mäüt âoaûn phim
Âãøø sæí duûng chæïc nàng video, báúm vaì giæî phêm camera åí chãúú âäü chåì, choün Menu > Media > Video, hoàûc nãúu chæïc nàng

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 71

Phæång tiãûn

camera âang báût, di chuyãøn sang traïi hoàûc phaíi. Âãøø bàõt âáöu quay video, choün Quay. Âãøø taûm ngæng thu hçnh, choün Tiãúp tuûc; âãø tiãúp tuûc thu hçnh, choün Tiãúp tuûc; âãø dæìng thu hçnh, choün Dæìng. Âiãûn thoaûi seî læu Video clip trãn theí nhåï.

Choün Menu > Media > Media player > Måí Bäü sæu táûp, Chè muûc, Choün âëa chè, hoàûc File media taíi vãö âãø choün hoàûc taíi vãöö táûp tin media. Choün Menu > Media > Media player > Khoaíng FF/Rew âãø caìi khoaíng caïch thåìi gian khi quay lui hoàûc tåïi nhanh.

Caïc tuìy choün camera vaì video
Âãøø sæí duûng hiãûu æïng loüc, choünTuìy choün > Hiãûu æïng > Maìu sai, Phaûm vi maìu xaïm, Maìu Xãpia, Vä hiãûu, hoàûc Hoíng vç phåi quaï. Âãøø âaïp æïng maïy chuûp hçnh våïi âiãöu kiãûn saïng, choün Tuìy choün > Cán bàòng tràõng > Tæû âäüng, AÏnh saïng ngaìy, AÏnh âeìn vaìng hoàûc AÏnh âeìn tràõng. Âãøø thay âäøi caìi âàût maïy chuûp hçnh vaì quay video vaì âãø choün nåi læu hçnh vaì video, choün Tuìy choün > Caìi âàût.

Caìi âàût cáúu hçnh cho dëch vuû truyãön dæî liãûu
Baûn coï thãø nháûn âæåüc caïc caìi âàût cáúu hçnh cáön thiãút âãø truyãön dæî liãûu dæåïi daûng tin nhàõn cáúu hçnh tæì nhaì cung cáúp dëch vuû. Xem “Dëch vuû caìi âàût cáúu hçnh” trãn trang 16. Baûn cuîng coï thãø nháûp caïc thäng säú caìi âàût theo caïch thuí cäng. Xem “Cáúu hçnh” trãn trang 64. Âãø kêch hoaût caïc caìi âàût, laìm theo caïc bæåïc sau: 1. Choün Menu > Media > Media player > Caìi âàût âg truyãön > Cáúu hçnh. 2. Choün mäüt nhaì cung cáúp dëch vuû, Màûc âënh, hoàûc Cáúu hçnh riãng cho viãûc truyãön dæî liãûu. 3. Choün Taìi khoaín vaì taìi khoaín dëch vuû truyãön dæî liãûu nàòm trong caïc caìi âàût cáúu hçnh hoaût âäüng.

■ Media player
Våïi media player, baûn coï thãø xem, phaït vaì taíi vãö caïc táûp tin nhæ hçnh aính, ám thanh, video vaì hçnh âäüng. Baûn cuîng coï thãø xem caïc âoaûn video træûc tuyãún tæång thêch tæì mäüt server maûng (dëch vuû maûng).

72

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Phæång tiãûn

■ Maïy nghe nhaûc
Âiãûn thoaûi naìy bao gäöm mäüt bäü phaït nhaûc âãøø nghe caïc baín nhaûc hoàûc caïc táûp tin ám thanh MP3 hay AAC khaïc maì baûn âaî taíi xuäúng tæì Web hoàûc truyãön taíi vaìo âiãûn thoaûi bàòng pháön mãöm Nokia PC Suite. Xem “Nokia PC Suite” trãn trang 91. Viãûc baío vãû baín quyãön coï thãøø seî khäng cho pheïp sao cheïp, chènh sæía, truyãön taíi hay chuyãøn tiãúp mäüt säú hçnh aính, nhaûc (bao gäöm kiãøu chuäng) hay näüi dung khaïc. Caïc táûp tin ám nhaûc âæåüc læu taûi thæ muûc ám nhaûc trong bäü nhåï âiãûn thoaûi hoàûc trãn theí nhåï seî âæåüc tæû âäüng phaït hiãûn vaì thãm vaìo thæ viãûn nhaûc trong khi khåíi âäüng âiãûn thoaûi Âãøø måí maïy nghe nhaûc, choün Menu > Media > Maïy nghe nhaûc.

Maïy nghe nhaûc âæåüc váûn haình bàòng caïc phêm aío trãn maìn hçnh. Khi baûn måí menu Maïy nghe nhaûc, chi tiãút vãöö baìi nhaûc âáöu tiãn trong danh saïch màûc âënh seî hiãøn thë. Âãøø phaït nhaûc, choün . Âãøø âiãöu chènh mæïc ám læåüng, sæí duûng caïc phêm ám læåüng åí bãn häng âiãûn thoaûi. Âãøø taûm ngæìng phaït nhaûc, choün . Âãøø boí qua âãún baìi nhaûc tiãúp theo, choün . Âãøø boí qua âãún âáöu baín nhaûc træåïc âoï, choün . Âãøø tråí vãöö tæì âáöu baìi nhaûc hiãûn taûi, choün vaì giæî . Âãøø tiãún nhanh vãöö træåïc baìi nhaûc hiãûn taûi, choün vaì giæî . Thaí phêm taûi vë trê baûn muäún. Âãø ngæìng maïy nghe nhaûc, choün Tråí vãö.

Phaït caïc baín nhaûc
Caính baïo! Baûn nãn nghe nhaûc våïi ám læåüng væìa phaíi. Viãûc nghe liãn tuûc åí mæïc ám læåüng låïn coï thãøø gáy täøn haûi thênh giaïc cuía baûn.

Caïc tuìy choün cuía maïy nghe nhaûc
Trong menu Maïy nghe nhaûc, choün caïc tuìy choün sau: Danh saïch baìi nhaûc — Xem táút caí caïc baín nhaûc hiãûn coï trong danh saïch vaì phaït baín nhaûc baûn muäún nghe. Âãøø nghe mäüt baìi nhaûc, di chuyãøn âãún

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 73

Phæång tiãûn

baìi nhaûc baûn muäún, vaì choün Phaït. Thæ viãûn nhaûc — Xem toaìn bäü caïc baín nhaûc hiãûn coï âæåüc xãúp thæï tæû theo Nghãû sé, Album, Thãø loaûi, Ngæåìi saïng taïc, hoàûc Danh saïch baìi haït. Choün Cáûp nháût thæ viãûn âãø naûp laûi danh saïch. Coï thãø tçm Danh saïch baìi haït âæåüc thiãút láûp våïi trçnh Nokia Music Manager taûi Danh saïch baìi haït > DS baìi haït riãng. Tuìy choün phaït — Choün Ngáùu nhiãn âãøø phaït caïc baìi nhaûc trong danh saïch theo thæï tæû ngáùu nhiãn. Choün Phaït laûi âãø phaït laûi baín nhaûc âang nghe hoàûc toaìn bäü danh saïch baín nhaûc nhiãöu láön. Bäü chènh ám — âãø choün hoàûc xaïc âënh caìi âàût âiãöu chènh ám thanh. Thãm vaìo Æa thêch — âãø thãm baín nhaûc âang nghe vaìo thæ muûc æa thêch. Phaït qua Bluetooth — âãøø kãút näúi vaì phaït caïc baín nhaûc trãn phuû kiãûn ám thanh bàòng cäng nghãû Bluetooth. Duìng kiãøu chuäng — Caìi baín nhaûc hiãûn âang nghe laìm kiãøu chuäng chàóng haûn.

Gæíi — âãøø gæíi baín nhaûc âang nghe bàòng tin nhàõn âa phæång tiãûn hoàûc sæí duûng cäng nghãû Bluetooth. Trang web — âãøø truy cáûp trang Web âæåüc keìm theo baín nhaûc âang nghe. Taíi nhaûc — âãø kãút näúi âãún trang Web dëch vuû Hiãûn traûng — âãø xem dung læåüng bäü nhåï coìn träúng vaì âaî sæí duûng.

■ Âaìi FM
Cháút læåüng nghe âaìi FM khäng phuû thuäüc vaìo àng-ten vä tuyãún cuía âiãûn thoaûi maì phuû thuäüc vaìo àng-ten radio. Baûn phaíi gàõn tai nghe hoàûc phuû kiãûn tæång thêch våïi âiãûn thoaûi âãø âaìi FM hoaût âäüng âuïng. Caính baïo: Baûn nãn nghe nhaûc våïi ám læåüng væìa phaíi. Viãûc nghe liãn tuûc åí mæïc ám læåüng låïn coï thãøø gáy täøn haûi thênh giaïc cuía baûn. Khäng âãø âiãûn thoaûi gáön tai khi sæí duûng loa vç ám læåüng loa coï thãø ráút låïn. Choün Menu > Media > Âaìi FM. Âãøø sæí duûng caïc phêm âäö hoüa, , , , hoàûc , trãn maìn

74 Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Phæång tiãûn

hçnh, di chuyãøn sang traïi hoàûc phaíi âãún phêm baûn cáön vaì choün phêm âoï.

Dáy dáùn cuía tai nghe coï chæïc nàng nhæ mäüt àng-ten radio. Phaït mono hoàûc Phaït stereo — âãøø nghe âaìi FM åí chãúú âäü mono hoàûc stereo Caïc kãnh — âãø choün danh saïch caïc kãnh âaî læu. Âãøø xoïa hoàûc âäøi tãn mäüt kãnh, di chuyãøn âãún kãnh baûn muäún, vaì choün Tuìy choün > Xoïa kãnh hoàûc Âàût laûi tãn. T.kiãúm táút caí âaìi — âãø tæû âäüng tçm caïc âaìi âang phaït coï taûi vë trê Caìi táön säú — âãøø nháûp táön säú cuía kãnh radio theo yï muäún Danh muûc kãnh — âãø truy cáûp trang Web coï danh saïch caïc âaìi FM Khi mäüt æïng duûng duìng kãút näúi dæî liãûu goïi hoàûc HSCSD âang gæíi hoàûc nháûn dæî liãûu, æïng duûng naìy coï thãø gáy nhiãùu soïng radio.

Læu laûi caïc kãnh radio
1. Âãøø bàõt âáöu doì âaìi, choün vaì giæî hoàûc . Âãøø thay âäøi táön säú kãnh radio theo mäùi 0,05 MHz, báúm nhanh phêm hoàûc . 2. Âãø læu mäüt táön säú vaìo vë trê bäü nhåï tæì 1 âãún 9, báúm vaì giæî phêm säú tæång æïng. Âãøø læu mäüt táön säú vaìo vë trê bäü nhåï tæì 10 âãún 20, báúm nhanh 1 hoàûc 2, báúm vaì giæî phêm säú baûn cáön, tæì 0 âãún 9. 3. Nháûp tãn cuía âaìi FM.

Nghe âaìi FM
Choün Menu > Media > Âaìi FM. Âãøø di chuyãøn âãún táön säú baûn muäún, choün hoàûc , hoàûc báúm phêm tai nghe. Âãø choün mäüt âaìi FM, báúm nhanh phêm säú tæång æïng. Âãø âiãöu chènh ám læåüng, báúm caïc phêm ám læåüng. Choün mäüt trong säú caïc tuìy choün sau: Tàõt — âãø tàõt âaìi FM Loa hoàûc Tai nghe — âãø nghe âaìi qua loa hoàûc tai nghe. Giæî tai nghe kãút näúi våïi âiãûn thoaûi.

■ Maïy ghi ám
Baûn coï thãøø ghi ám låìi noïi, ám thanh hoàûc cuäüc âang goüi, vaì læu chuïng vaìo Bäü sæu táûp. Âiãöu naìy ráút coï êch khi ghi laûi tãn vaì säú âiãûn thoaûi âãø viãút laûi sau. Baûn khäng thãø sæí duûng maïy ghi ám khi âang coï mäüt cuäüc

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 75

Phæång tiãûn

goüi dæî liãûu hoàûc kãút näúi GPRS âang hoaût âäüng.

Ghi ám
1. Choün Menu > Media > Maïy ghi ám. Âãøø sæí duûng caïc phêm âäö hoüa, , , hoàûc , trãn maìn hçnh, di chuyãøn sang traïi hoàûc phaíi âãún phêm baûn cáön, vaì choün phêm âoï. 2. Âãøø bàõt âáöu ghi ám, choün . Âãøø bàõt âáöu ghi ám trong khi âang coï cuäüc goüi, choün Tuìy choün > Kãút thuïc moüi c.goüi. Trong khi ghi ám cuäüc goüi, táút caí caïc thaình viãn tham gia âaìm thoaûi seî nghe mäüt tiãúng bêp nhoí. Khi ghi ám, nãn cáöm âiãûn thoaûi åí vë trê thäng thæåìng gáön tai. Âãøø taûm ngæìng ghi ám, choün . 3. Âãøø ngæìng ghi ám, choün . Âoaûn ghi ám seî âæåüc læu vaìo Bäü sæu táûp > Maïy ghi ám. Âãøø nghe âoaûn ghi ám måïi nháút, choün Tuìy choün > Phaït muûc cuäúi. Âãøø gæíi âoaûn ghi ám måïi nháút, choün Tuìy choün > Gæíi muûc cuäúi.

Âãøø xem danh saïch caïc âoaûn ghi ám trong Bäü sæu táûp, choün Tuìy choün > Danh saïch ghi ám > Maïy ghi ám.

■ Bäü chènh ám
Baûn khäng thãøø kiãøm soaït cháút læåüng ám thanh khi sæí duûng bäü phaït nhaûc bàòng caïch khuãúch âaûi hoàûc giaím båït táön säú ám thanh. Choün Menu > Media > Bäü chènh ám. Âãøø kêch hoaût mäüt nhoïm, di chuyãøn âãún mäüt trong caïc nhoïm chènh ám thanh, vaì choün K.âäüng. Âãøø xem, chènh sæía hoàûc âäøi tãn nhoïm âaî choün, choün Tuìy choün > Xem, Sæía, hoàûc Âäøi tãn. Baûn chè coï thãø chènh sæía hoàûc âäøi tãn mäüt säú nhoïm.

■ Tàng ám stereo
Tàng ám stereo náng cao cháút læåüng ám thanh cuía âiãûn thoaûi bàòng caïch báût hiãûu æïng tàng thãm ám stereo. Âãøø thay âäøi caìi âàût, choün Menu > Media > Tàng ám stereo.

76

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Sàõp xãúp

13. Sàõp xãúp
■ Baïo thæïc
Baûn coï thãø caìi âiãûn thoaûi baïo thæïc vaìo thåìi âiãøm mong muäún. Choün Menu > Sàõp xãúp > Baïo thæïc. Âãøø caìi giåì baïo thæïc, choün Giåì baïo thæïc, vaì nháûp thåìi gian baïo. Âãøø âäøi giåì baïo thæïc âaî caìi, choün Báût. Âãøø caìi âiãûn thoaûi thäng baïo vaìo nhæîng ngaìy maì baûn âaî choün trong tuáön, choün Làûp laûi ám baïo. Âãøø choün ám baïo hoàûc caìi kãnh radio laìm ám baïo, choün Ám baïo. Nãúu baûn choün âaìi FM laìm ám baïo, haîy kãút näúi tai nghe vaìo maïy. Âãøø caìi khoaíng thåìi gian nghè cho ám baïo laûi, choün Thåìi gian chåì baïo laûi vaì choün thåìi gian. hoàûc Baïo laûi, ám baïo seî ngæìng trong khoaíng thåìi gian baûn âaî caìi trong Thåìi gian chåì baïo laûi, räöi sau âoï tiãúp tuûc laûi. Nãúu âãún giåì baïo thæïc trong khi tàõt âiãûn thoaûi, âiãûn thoaûi seî tæû báût vaì phaït ám baïo. Nãúu baûn choün Dæìng, âiãûn thoaûi seî hoíi baûn coï muäún khåíi âäüng âãø goüi âiãûn thoaûi khäng. Choün Khäng âãøø tàõt âiãûn thoaûi hoàûc Coï âãø goüi vaì nháûn cuäüc goüi. Khäng âæåüc choün Coï khi âiãûn thoaûi coï thãøø gáy nhiãùu soïng hoàûc nguy hiãøøm.

■ Lëch
Choün Menu > Sàõp xãúp > Lëch. Ngaìy hiãûn taûi seî âæåüc âoïng khung. Nãúu coï báút kyì ghi chuï naìo âæåüc âàût cho ngaìy, ngaìy naìy âæåüc in âáûm, vaì âoaûn âáöu cuía ghi chuï seî âæåüc hiãøn thë phêa dæåïi lëch. Âãøø xem caïc ghi chuï ngaìy, choün Xem. Âãøø xem caí tuáön, choün Tuìy choün > Xem theo tuáön. Âãøø xoïa táút caí ghi chuï trong lëch, choün kiãøu xem thaïng hoàûc tuáön, vaì choün Tuìy choün > Xoïa hãút ghi chuï.

Ngæìng baïo thæïc
Âiãûn thoaûi seî phaït ra ám baïo vaì chåïp saïng Baïo thæïc! vaì thåìi gian hiãûn taûi trãn maìn hçnh cho duì baûn âaî tàõt âiãûn thoaûi. Âãøø ngæìng baïo thæïc, choün Dæìng. Nãúu baûn âãøø âiãûn thoaûi tiãúp tuûc phaït ám baïo trong mäüt phuït

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 77

Sàõp xãúp

Trong Caìi âàût, baûn coï thãøø caìi ngaìy, giåì, muïi giåì, kiãøu ngaìy hoàûc kiãøu giåì, dáúu ngàõt ngaìy, kiãøu xem màûc âënh, hoàûc ngaìy âáöu tiãn trong tuáön.Trong Tæû âäüng xoïa ghi chuï, baûn coï thãøø caìi âiãûn thoaûi tæû âäüng xoïa ghi chuï cuî sau mäüt thåìi gian nháút âënh.

■ Cäng viãûc
Âãøø læu ghi chuï cho cäng viãûc maì baûn phaíi thæûc hiãûn, choün Menu > Sàõp xãúp > Cäng viãûc. Âãøø taûo ghi chuï nãúu khäng coï ghi chuï naìo âæåüc thãm vaìo, choün Thãm; nãúu khäng, choün Tuìy choün > Thãm. Âiãön thäng tin vaìo caïc træåìng, vaì choün Læu laûi. Âãøø xem ghi chuï, di chuyãøn âãún ghi chuï âoï, vaì choün Xem. Khi âang xem ghi chuï, baûn cuîng coï thãø choün mäüt tuìy choün âãø chènh sæía caïc thuäüc tênh. Baûn cuîng coï thãøø choün xoïa ghi chuï âaî choün cuîng nhæ xoïa táút caí caïc ghi chuï maì baûn âaî âaïnh dáúu hoaìn táút.

Taûo mäüt ghi chuï lëch
Choün Menu > Sàõp xãúp > Lëch. Di chuyãøn âãún ngaìy baûn muäún, vaì choün Tuìy choün > Viãút ghi chuï vaì choün mäüt trong caïc loaûi ghi chuï sau: Cuäüc hoüp, Cuäüc goüi, Sinh nháût, Ghi chuï, hoàûc Nhàõc nhåí. Âiãön thäng tin vaìo caïc træåìng cho sàôn.

Ám baïo ghi chuï
Âiãûn thoaûi hiãøn thë ghi chuï vaì nãúu âæåüc caìi sàôn, seî phaït mäüt ám baïo. Våïi ghi chuï cuäüc goüi trãn maìn hçnh, âãøø goüi säú âiãûn thoaûi hiãøn thë, báúm phêm âaìm thoaûi. Âãøø ngæng ám baïo vaì xem ghi chuï, choün Xem. Âãøø ngæìng ám baïo trong khoaíng 10 phuït, choün Baïo laûi. Âãøø ngæìng ám baïo maì khäng xem ghi chuï, choün Thoaït.

■ Ghi chuï
Âãøø viãút vaì gæíi ghi chuï, choün Menu > Sàõp xãúp > Ghi chuï. Âãøø taûo ghi chuï nãúu chæa thãm ghi chuï naìo, choün Thãm; nãúu khäng, choün Tuìy choün > Taûo ghi chuï. Viãút ghi chuï, vaì choün Læu laûi.

■ Maïy tênh
Maïy tênh trong âiãûn thoaûi cung cáúp caïc chæïc nàng cå baín vãö læåüng giaïc vaì säú hoüc, duìng âãø

78

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Sàõp xãúp

tênh bçnh phæång vaì càn báûc hai, nghëch âaío cuía mäüt säú vaì chuyãøn âäøi caïc giaï trë tiãön tãû. Læu yï: Maïy tênh coï âäü chênh xaïc giåïi haûn vaì âæåüc thiãút kãú âãø thæûc hiãûn caïc pheïp tênh âån giaín. Choün Menu > Sàõp xãúp > Maïy tênh. Báúm # âãø nháûp dáúu tháûp phán. Di chuyãøn âãún chæïc nàng hay thao taïc muäún tênh, hoàûc choün tæì Tuìy choün. Âãøø læu tè giaï, choün Tuìy choün > Âënh tè giaï.

■ Âäöng häö báúm giåì
Baûn coï thãø sæí duûng âäöng häö báúm giåì âãø âo thåìi gian thäng thæåìng, thåìi gian tæïc thåìi hoàûc tênh thåìi gian gheïp. Trong khi tênh giåì, baûn cuîng coï thãø sæí duûng caïc chæïc nàng khaïc cuía âiãûn thoaûi. Âãø caìi âäöng häö báúm giåì chaûy áøn, báúm phêm kãút thuïc. Sæí duûng âäöng häö báúm giåì hoàûc âãø âäöng häö báúm giåì chaûy áøn khi sæí duûng caïc tênh nàng khaïc seî tiãu thuû pin nhiãöu hån, âäöng thåìi laìm giaím thåìi gian sæí duûng pin. Choün Menu > Sàõp xãúp > Â.häö báúm giåì vaì choün caïc tuìy choün sau: Thåìi gian taïch — âãø tênh thåìi gian tæïc thåìi. Âãøø bàõt âáöu xem giåì, choün Bàõt âáöu. Choün Taïch mäùi khi baûn muäún âo thåìi gian tæïc thåìi. Âãøø ngæìng xem giåì, choün Dæìng. Âãøø læu thåìi gian âaî âo, choün Læu laûi. Âãøø bàõt âáöu xem giåì laûi, choün Tuìy choün > Bàõt âáöu. Thåìi gian måïi seî âæåüc thãm vaìo thåìi gian træåïc âoï. Âãøø caìi laûi thåìi gian maì khäng læu, choün Caìi laûi.

■ Bäü baïo giåì
Âãøø khåíi âäüng âäöng häö âãúm ngæåüc, choün Menu > Sàõp xãúp > Â.häö â.ngæåüc > Bäü baïo giåì, nháûp thåìi gian baïo, vaì viãút näüi dung ghi chuï hiãøn thë khi hãút thåìi gian. Âãøø khåíi âäüng bäü baïo giåì, choün Bàõt âáöu. Âãøø thay âäøi thåìi gian âãúm ngæåüc, choün Âäøi giåì. Âãøø ngæìng bäü âãúm giåì, choün Tàõt heûn giåì. Âãøø khåíi âäüng bäü baïo giåì ngàõt quaîng âãún 10 láön, nháûp khoaíng thåìi gian. Choün Menu > Sàõp xãúp > Â.häö â.ngæåüc > B.baïo giåì ngàõt quaîng. Âãøø khåíi âäüng bäü baïo giåì, choün Baïo giåì > Bàõt âáöu.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 79

Sàõp xãúp

Thåìi gian gheïp — âãø tênh thåìi gian gheïp Tiãúp tuûc — âãøø xem viãûc âënh giåì maì baûn âaî âàût chaûy áøn Kãút quaí cuäúi — âãøø xem thåìi gian âaî âo gáön âáy nháút nãúu chæa caìi laûi âäöng häö báúm giåì Xem giåì hoàûc Xoïa giåì — âãø xem hoàûc xoïa thåìi gian âaî læu

80

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Caïc æïng duûng

14. Caïc æïng duûng
Trong menu naì y, baûn coï thãø quaí n lyï caï c æïn g duû n g vaì troì chåi. Caï c táûp tin naì y âæåü c læu trong bäü nhåï âiãû n thoaûi hoàû c trong theí nhåï microSD gàõn keìm vaì coï thãø âæåü c sàõ p xãú p trong caï c thæ muûc . Âäú i våï i caïc tuìy choü n øâ ãø âënh daûn g hoàû c khoï a vaì måí khoï a theí nhåï , xem “Theí nhåï” trãn trang 70.

■ Chaûy mäüt æïng duûng
Pháön mãöm cuía âiãûn thoaûi naìy bao gäöm mäüt säú æïng duûng Java. Choün Menu > Caïc æïng duûng > ÆÏng duûng. Di chuyãøn âãún mäüt æïng duûng, vaì choün Måí.

■ Vaìo mäüt troì chåi
Pháön mãö m cuí a âiãûn thoaû i naìy bao gäö m mäüt säú troì chåi. Choü n Menu > Caï c æï n g duû n g > Troì chåi. Di chuyãøn âãún troì chåi baû n muäú n, vaì choü n Måí. Âãø ø caì i ám thanh, âeìn vaì âäü rung cho troì chåi, choün Menu > Caï c æï n g duû n g > Tuì y choün > Caìi âàû t æïn g duû ng. Âãø ø biãút thãm caï c tuì y choün, xem “Caïc tuìy choün æïng duûng” trãn trang 81.

■ Caïc tuìy choün æïng duûng
Cáûp nháût måïi — âãøø kiãøm tra nãúu phiãn baín måïi cuía æïng duûng coï sàôn âãøø taíi vãöö tæì Web (dëch vuû maûng) Truy cáûp æïng duûng — âãøø haûn chãúú æïng duûng truy cáûp maûng. Trang web — âãøø cung cáúp thãm thäng tin hoàûc dæî liãûu bäø sung cho æïng duûng tæì trang web trãn Internet (dëch vuû maûng) nãúu coï.

■ Taíi mäüt æïng duûng
Âiãûn thoaûi cuía baûn häù tråü caïc æïng duûng Java J2ME. Baûn cáön âaím baío ràòng caïc æïng duûng

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 81

Caïc æïng duûng

naìy tæång thêch våïi maïy cuía baûn træåïc khi taíi vãö. Chuï yï: Chè caìi âàût vaì sæí duûng caïc æïng duûng vaì pháön mãöm khaïc tæì caïc nguäön âaím baío tênh baío máût vaì baío vãû chäúng laûi pháön mãöm coï haûi. Baûn coï thãø taíi vãö caïc æïng duûng Java vaì troì chåi måïi theo nhiãöu caïch khaïc nhau. Sæí duûng Nokia Application Installer tæì pháön mãöm PC Suite âãøø taíi caïc æïng duûng vãöö âiãûn thoaûi, hoàûc choün Menu > Caïc æïng duûng > Tuìy choün > Taíi xuäúng > Taíi æïng duûng; danh saïch caïc chè muûc hiãûn coï seî hiãøn thë. Xem “Chè muûc” trãn trang 84. Âãø biãút tênh khaí duûng, giaï caí vaì cæåïc phê cuía caïc dëch vuû khaïc nhau, liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû. Âiãûn thoaûi cuía baûn coï mäüt säú chè muûc dáùn âãún mäüt säú trang khäng liãn kãút våïi Nokia. Nokia seî khäng âaím baío hoàûc xaïc nháûn caïc trang naìy. Nãúu muäún truy cáûp caïc trang naìy, baûn nãn âãöö phoìng vãö sæû an toaìn hoàûc näüi dung cuía chuïng nhæ åí báút kyì trang Internet naìo.

82

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Web

15. Web
Baûn coï thãøø truy cáûp vaìo caïc dëch vuû Internet di âäüng khaïc nhau bàòng caïch sæí duûng trçnh duyãût trong âiãûn thoaûi cuía baûn. Chuï yï: Chè nãn sæí duûng caïc dëch vuû maì baûn tin cáûy vaì cung cáúp caïc tênh nàng an toaìn vaì baío máût âuí âãø ngàn chàûn caïc pháön mãöm coï haûi. Kiãøm tra tênh khaí duûng, giaï cæåïc, thuãú vaì hæåïng dáùn cuía caïc dëch vuû naìy våïi nhaì cung cáúp dëch vuû. Våïi trçnh duyãût cuía âiãûn thoaûi, baûn coï thãøø xem caïc trang dëch vuû sæí duûng ngän ngæî âaïnh dáúu vä tuyãún (WML) hoàûc ngän ngæî âaïnh dáúu siãu vàn baín måí räüng (XHTML). Caïch hiãøn thë coï thãøø khaïc nhau tuìy theo kêch thæåïc maìn hçnh. Baûn coï thãøø seî khäng xem âæåüc táút caí chi tiãút cuía caïc trang Internet. duyãût dæåïi daûng tin nhàõn cáúu hçnh tæì nhaì cung cáúp dëch vuû âang cung cáúp dëch vuû maì baûn muäún sæí duûng. Xem “Dëch vuû caìi âàût cáúu hçnh” trãn trang 16. Baûn cuîng coï thãøø nháûp caïc thäng säú caìi âàût cáúu hçnh theo caïch thuí cäng. Xem “Cáúu hçnh” trãn trang 64.

■ Kãút näúi våïi dëch vuû
Âaím baío ràòng caïc caìi âàût cáúu hçnh thêch håüp cuía dëch vuû âaî âæåüc khåíi âäüng. 1. Âãøø choün caïc caìi âàût cho kãút näúi våïi dëch vuû, choün Menu > Web > Caìi âàût > Caìi âàût cáúu hçnh. 2. Choün Cáúu hçnh. Chè caïc cáúu hçnh häù tråü dëch vuû duyãût web måïi âæåüc hiãøn thë. Choün mäüt nhaì cung cáúp dëch vuû, Màûc âënh, hoàûc Cáúu hçnh riãng âãø trçnh duyãût. Xem “Thiãút láûp trçnh duyãût” trãn trang 83. 3. Choün Taìi khoaín vaì taìi khoaín dëch vuû trçnh duyãût nàòm trong caïc caìi âàût cáúu hçnh hoaût âäüng.

■ Thiãút láûp trçnh duyãût
Baûn coï thãø nháûn caïc caìi âàût cáúu hçnh cáön thiãút cho trçnh

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 83

Web

4. Choün Hiãûn c.säø â.nháûp > Coï âãøø thæûc hiãûn viãûc xaïc nháûn kãút näúi intranet theo caïch thuí cäng. Sæí duûng mäüt trong caïc caïch sau âãø kãút näúi våïi dëch vuû: • Choün Menu > Web > Trang chuí. • Âãøø choün mäüt chè muûc cuía dëch vuû, choün Menu > Web > Chè muûc. • Âãøø choün âëa chè URL måïi nháút, choün Menu > Web > Âëa chè måïi nháút. • Âãøø nháûp mäüt âëa chè cuía dëch vuû, choün Menu > Web > Choün âëa chè. Nháûp âëa chè cuía dëch vuû vaì choün OK.

Trçnh duyãût bàòng caïc phêm cuía âiãûn thoaûi
Âãø trçnh duyãût qua trang, di chuyãøn theo hæåïng báút kyì. Âãøø choün mäüt muûc, báúm phêm âaìm thoaûi, hoàûc choün Choün. Âãøø nháûp säú vaì caïc kyï tæû, báúm caïc phêm tæì 0 âãún 9. Âãø nháûp caïc kyï tæû âàûc biãût, báúm phêm *.

Goüi træûc tiãúp
Trong khi trçnh duyãût, baûn coï thãø goüi âiãûn, vaì læu tãn vaì säú âiãûn thoaûi tæì trang web.

■ Chè muûc
Baûn coï thãø læu caïc âëa chè trang web laìm chè muûc trong bäü nhåï âiãûn thoaûi. 1. Trong khi trçnh duyãût, choün Tuìy choün > Chè muûc; hoàûc khi åí chãúú âäü chåì, choün Menu > Web > Chè muûc. 2. Di chuyãøn âãún mäüt chè muûc, vaì choün chè muûc âoï; hoàûc báúm phêm âaìm thoaûi âãø kãút näúi våïi trang âæåüc liãn kãút våïi chè muûc. 3. Choün Tuìy choün âãøø xem, chènh sæía, xoïa hoàûc gæíi chè muûc; taûo mäüt chè muûc måïi;

■ Caïc trang trçnh duyãût
Sau khi kãút näúi våïi dëch vuû, baûn coï thãøø bàõt âáöu trçnh duyãût caïc trang cuía dëch vuû naìy. Chæïc nàng cuía caïc phêm trãn âiãûn thoaûi coï thãø thay âäøi khaïc nhau tuìy theo caïc dëch vuû. Thæûc hiãûn theo caïc hæåïng dáùn trãn maìn hçnh. Âãø biãút thãm thäng tin, xin liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû cuía baûn.

84

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Web

hoàûc læu chè muûc vaìo mäüt thæ muûc. Âiãûn thoaûi cuía baûn coï mäüt säú chè muûc dáùn âãún mäüt säú trang khäng liãn kãút våïi Nokia. Nokia seî khäng âaím baío hoàûc xaïc nháûn caïc trang naìy. Nãúu muäún truy cáûp caïc trang naìy, baûn nãn âãöö phoìng vãö sæû an toaìn hoàûc näüi dung cuía chuïng nhæ åí báút kyì trang Internet naìo.

Baïo läùi > B.läùi k.näúi ko a.toaìn > Coï — âãøø caìi âiãûn thoaûi baïo läùi khi âäøi sang kãút näúi khäng an toaìn trong khi trçnh duyãût Baïo läùi > B.läùi muûc ko an toaìn > Coï — âãø caìi âiãûn thoaûi baïo läùi khi trang web an toaìn coï chæïa muûc khäng an toaìn. Caïc thäng baïo naìy seî khäng baío âaím kãút näúi an toaìn. Âãøø biãút thãm thäng tin, xem “Baío máût trçnh duyãût” trãn trang 87. Maî hoïa kyï tæû > Maî hoïa näüi dung — âãøø choün phæång thæïc maî hoïa cho näüi dung trang trçnh duyãût Maî hoïa kyï tæû > Daûng Unicode (UTF-8) > Báût — âãø caìi âiãûn thoaûi gæíi âëa chè URL dæåïi daûng maî UTF-8. Kêch cåî maìn hçnh > Væìa maìn hçnh hoàûc Nhoí — âãøø caìi âàût hiãøn thë maìn hçnh JavaScript > Coï — âøãø cho pheïp Java scripts

Nháûn chè muûc
Khi baûn nháûn âæåüc mäüt chè muûc âæåüc gæíi dæåïi daûng chè muûc, Âaî nháûn 1 chè muûc seî hiãøn thë. Âãøø xem chè muûc, choün Hiãøn thë.

■ Caìi âàût hiãøn thë
Trong khi trçnh duyãût, choün Tuìy choün > Tuìy choün khaïc > Caìi âàût hiãøn thë; hoàûc khi åí chãúú âäü chåì, choün Menu > Web > Caìi âàût > Caìi âàût hiãøn thë vaì choün trong caïc tuìy choün sau: Phuí vàn baín — âãøø choün caïch näüi dung hiãøn thë trãn maìn hçnh. Cåî chæî — âãø caìi kêch cåî phäng chæî Hiãøn thë hçnh aính > Khäng — âãøø khäng hiãøn thë hçnh aính trãn trang web.

■ Caìi âàût baío vãû
Cookie
Cookie laì dæî liãûu maì mäüt trang web læu trong bäü nhåï cache cuía âiãûn thoaûi. Cookie seî âæåüc læu cho âãún khi baûn xoïa bäü

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 85

Web

nhåï cache. Xem “Bäü nhåï cache” trãn trang 87. Trong khi trçnh duyãût, choün Tuìy choün > Tuìy choün khaïc > Baío máût > Caìi âàût cookie; hoàûc khi åí chãúú âäü chåì, choün Menu > Web > Caìi âàût > Caìi âàût baío vãû > Cookie. Âãøø nháûn hoàûc khäng nháûn cookie, choün Cho pheïp hoàûc Tæì chäúi.

■ Häüp tin dëch vuû
Âiãûn thoaûi coï thãø nháûn tin dëch vuû do nhaì cung cáúp dëch vuû gæíi âãún (dëch vuû maûng). Tin dëch vuû laì nhæîng thäng baïo (vãö caïc tiãu âãöö tin tæïc chàóng haûn), vaì coï thãø chæïa tin nhàõn vàn baín hoàûc âëa chè dëch vuû. Âãøø truy cáûp Häüp tin dëch vuû åí chãúú âäü chåì khi baûn âaî nháûn tin nhàõn dëch vuû, choün Hiãøn thë. Nãúu baûn choün Thoaït, tin nhàõn seî âæåüc chuyãøn âãún Häüp tin dëch vuû. Âãøø truy cáûp Häüp tin dëch vuû sau, choün Menu > Web > Häüp tin dëch vuû. Âãøø truy cáûp Häüp tin dëch vuû trong khi trçnh duyãûût, choün Tuìy choün > Tuìy choün khaïc > Häüp tin dëch vuû. Di chuyãøn âãún tin dëch vuû baûn muäún, vaì âãø khåíi âäüng trçnh duyãût vaì taíi vãöö näüi dung âaî âæåüc âaïnh dáúu, choün Taíi tin. Âãøø hiãøn thë thäng tin chi tiãút vãöö thäng baïo dëch vuû hoàûc xoïa tin dëch vuû, choün Tuìy choün > Chi tiãút hoàûc Xoïa.

Caïc script trong kãút näúi baío máût
Baûn coï thãø choün âãø âiãûn thoaûi cho pheïp hoàûc khäng cho pheïp kêch hoaût caïc maî script cuía trang baío máût. Âiãûn thoaûi häù tråü caïc maî script WML. Trong khi trçnh duyãût, âãøø cho pheïp caïc maî script, choün Tuìy choün > Tuìy choün khaïc > Baío máût > Caìi âàût WMLScripts; hoàûc khi åí chãúú âäü chåì, choün Menu > Web > Caìi âàût > Caìi âàût baío vãû > WMLScripts tr.knäúi > Cho pheïp.

■ Taíi caïc caìi âàût
Âãøø tæû âäüng læu táút caí caïc táûp tin âaî taíi vãöö trong Bäü sæu táûp, choün Menu > Web > Caìi âàût > Caìi âàût taíi vãö > Læu tæû âäüng > Báût.

Caìi âàût häüp tin dëch vuû
Choün Menu > Web > Caìi âàût > C.âàût h.thæ d.vuû. Âãøø caìi nháûn hoàûc khäng nháûn tin nhàõn dëch vuû, choün Tin dëch vuû > Báût hoàûc Tàõt.

86 Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Web

Âãøø caìi âiãûn thoaûi chè nháûn tin nhàõn dëch vuû tæì nguäön âæåüc nhaì cung cáúp dëch vuû phã chuáøn, choün Bäü loüc tin nhàõn > Báût. Âãøø xem danh saïch caïc nguäön âæåüc phã chuáøn, choün Kãnh tin cáûy. Âãøø caìi âiãûn thoaûi tæû khåíi âäüng trçnh duyãût åí chãúú âäü chåì khi maïy nháûn tin dëch vuû, choün Kãút näúi tæû âäüng > Báût. Nãúu baûn choün Tàõt, âiãûn thoaûi chè kêch hoaût trçnh duyãût sau khi baûn âaî choün Taíi tin khi âiãûn thoaûi nháûn âæåüc tin dëch vuû.

■ Baío máût trçnh duyãût
Nhæîng tênh nàng baío máût coï thãøø âæåüc yãu cáöu cho mäüt säú dëch vuû, vê duû nhæ caïc dëch vuû ngán haìng hoàûc mua haìng træûc tuyãún. Âäúi våïi nhæîng kãút näúi naìy baûn cáön caïc chæïng nháûn baío vãû vaì coï thãøø caí mäâun baío vãû, chuïng coï thãøø âaî coï trong theí SIM cuía baûn. Âãø biãút thãm thäng tin, xin liãn hãû våïi nhaì cung cáúp dëch vuû cuía baûn.

■ Bäü nhåï cache
Cache laì mäüt vë trê bäü nhåï âæåüc duìng âãø læu dæî liãûu taûm thåìi. Nãúu baûn thæí truy cáûp hoàûc âaî truy cáûp caïc thäng tin baío máût cáön âãún máût maî, xoïa saûch bäü nhåï cache sau mäùi láön sæí duûng. Thäng tin hoàûc dëch vuû maì baûn âaî truy cáûp seî âæåüc læu trong bäü nhåï cache. Âãøø xoïa bäü nhåï cache trong khi duyãût web, choün Tuìy choün > Tuìy choün khaïc > Xoïa cache; åí chãúú âäü chåì, choün Menu > Web > Xoïa cache.

Mä-âun an toaìn
Mäâun an toaìn giuïp caíi thiãûn caïc dëch vuû baío máût cho caïc æïng duûng cáön kãút näúi trçnh duyãût vaì cho pheïp baûn sæí duûng chæî kyï kyî thuáût säú. Mäâun an toaìn chæïa caïc chæïng chè cuîng nhæ caïc khoïa riãng vaì khoïa chung. Caïc chæïng chè âæåüc nhaì cung cáúp dëch vuû læu trong mäâun an toaìn. Âãøø xem hoàûc thay âäøi caìi âàût mä-âun baío máût choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût baío vãû > C.âàût mäâun a.toaìn.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 87

Web

Chæïng chè
Chuï yï: Ngay caí khi viãûc sæí duûng caïc chæïng chè naìy khäng an toaìn khi kãút näúi tæì xa vaì viãûc caìi âàût pháön mãöm tæång âäúi nhoí, chuïng váùn phaíi âæåüc duìng âuïng caïch âãø coï thãø táûn duûng låüi êch coï âæåüc tæì caïc tênh nàng baío vãû náng cao. Caïc chæïng chè naìy tæû baín thán chuïng khäng cung cáúp caïc tênh nàng baío vãû; muûc quaín lyï chæïng chè phaíi chæïa caïc chæïng chè chênh xaïc, xaïc thæûc hoàûc âaïng tin cáûy âãø âaím baío tàng cæåìng tênh baío vãû khaí duûng. Caïc chæïng chè âãööu coï thåìi haûn sæí duûng. Nãúu Chæïng chè hãút haûn hoàûc Chæïng chè khäng håüp lãû hiãøn thë, ngay caí khi chæïng chè cuía baûn váùn coìn håüp lãû, baûn cáön kiãøm tra laûi xem ngaìy giåì trãn maïy cuía baûn coï âæåüc caìi âuïng khäng. Træåïc khi thay âäøi báút kyì caìi âàût chæïng chè naìo, baûn phaíi baío âaím ràòng baûn thæûc sæû tin 88

tæåíng ngæåìi såí hæîu chæïng chè vaì chæïng chè naìy thæûc sæû thuäüc såí hæîu cuía ngæåìi âæåüc liãût kã trong danh saïch. Coï ba loaûi chæïng chè: chæïng chè server, chæïng chè baío vãû vaì chæïng chè thuã bao. Baûn coï thãø nháûn nhæîng chæïng chè naìy tæì nhaì cung cáúp dëch vuû cuía baûn. Chæïng chè baío vãû vaì chæïng chè thuã bao cuîng coï thãø âæåüc læu trong mäâun an toaìn do nhaì cung cáúp dëch vuû cung cáúp. Âãøø xem danh saïch caïc chæïng chè baío vãû hoàûc chæïng chè thuã bao âaî âæåüc taíi vãöö âiãûn thoaûi, choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût baío vãû > Chæïng chè baío vãû hoàûc Chæïng chè thuã bao. âæåüc hiãøn thë trong khi kãút näúi nãúu viãûc truyãön dæî liãûu giæîa âiãûn thoaûi vaì server näüi dung âæåüc maî hoïa. Biãøu tæåüng an toaìn khäng cho biãút viãûc truyãön dæî liãûu giæîa cäøng vaì server nguäön (hoàûc nåi læu näüi dung nguäön yãu cáöu) âæåüc baío vãû. Nhaì cung cáúp dëch vuû baío vãû viãûc truyãön dæî liãûu giæîa cäøng vaì server nguäön.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Web

Chæî kyï kyî thuáût säú
Baûn coï thãø taûo chæî kyï kyî thuáût säú bàòng âiãûn thoaûi nãúu theí SIM coï mäâun an toaìn. Kyï tãn bàòng chæî kyï kyî thuáût säú cuîng giäúng nhæ kyï tãn trãn hoïa âån giáúy, håüp âäöng hoàûc chæïng tæì khaïc. Âãø taûo chæî kyï kyî thuáût säú, choün mäüt liãn kãút trãn trang web (vê duû tæûa âãöö vaì giaï cuía quyãøn saïch maì baûn muäún mua). Vàn baín cáön kyï tãn seî hiãøn thë, bao gäöm säú tiãön vaì ngaìy thaïng. Kiãøm tra vàn baín tiãu âãö laì Âoüc vaì biãøu tæåüng chæî kyï kyî thuáût säú âæåüc hiãøn thë. Nãúu biãøu tæåüng chæî kyï kyî thuáût säú khäng hiãøn thë, nghéa laì khäng baío âaím an toaìn vaì baûn khäng nãn nháûp báút kyì dæî liãûu caï nhán naìo nhæ PIN kyï tãn. Âãøø kyï tãn vaìo vàn baín, âoüc toaìn bäü vàn baín træåïc, räöi choün Kyï tãn. Vàn baín coï thãø khäng væìa våïi mäüt maìn hçnh âån. Vç thãú, baûn cáön phaíi baío âaím âoüc qua hãút vàn baín træåïc khi kyï tãn. Choün chæïng chè thuã bao maì baûn muäún sæí duûng. Nháûp PIN kyï tãn. Biãøu tæåüng chæî kyï kyî

thuáût säú seî biãún máút vaì dëch vuû coï thãøø hiãøn thë xaïc nháûn viãûc mua sàõm cuía baûn.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 89

Dëch vuû SIM

16. Dëch vuû SIM
Theí SIM cuía baûn coï thãø cung cáúp caïc dëch vuû bäø sung. Baûn chè coï thãø truy cáûp vaìo menu naìy nãúu âæåüc häù tråü båíi theí SIM cuía baûn. Tãn vaì näüi dung cuía menu naìy tuìy thuäüc vaìo caïc dëch vuû sàôn coï. Liãn hãû våïi nhaì cung cáúp theí SIM âãø biãút tênh khaí duûng vaì thäng tin vãö viãûc sæí duûng caïc dëch vuû SIM. Âáy coï thãø laì nhaì cung cáúp dëch vuû, nhaì âiãöu haình maûng hoàûc âaûi lyï khaïc. Âãøø caìi âàût âiãûn thoaûi hiãøn thë cho baûn tin nhàõn xaïc nháûn âæåüc gæíi giæîa âiãûn thoaûi vaì maûng khi baûn sæí duûng caïc dëch vuû SIM, choün Menu > Caìi âàût > Caìi âàût cho maïy > SIM khai baïo > Coï. Baûn coï thãø bë tênh phê khi truy cáûp caïc dëch vuû naìy, bao gäöm viãûc gæíi tin nhàõn hoàûc goüi âiãûn.

90

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Kãút näúi våïi maïy tênh

17. Kãút näúi våïi maïy tênh
Baûn coï thãø gæíi vaì nháûn e-mail, cuîng nhæ truy cáûp Internet khi âiãûn thoaûi âæåüc näúi våïi mäüt maïy tênh tæång thêch qua kãút näúi Bluetooth hoàûc caïp dæî liãûu. Baûn coï thãø sæí duûng âiãûn thoaûi våïi caïc chæång trçnh æïng duûng âa daûng vãö truyãön thäng dæî liãûu vaì kãút näúi våïi maïy tênh. GSM). Âãø biãút tênh khaí duûng vaì thuã bao dëch vuû dæî liãûu, xin liãn hãû våïi nhaì âiãöu haình maûng hoàûc nhaì cung cáúp dëch vuû. Xem “Caìi âàût modem” trãn trang 60. Viãûc sæí duûng dëch vuû HSCSD seî laìm hao pin âiãûn thoaûi nhiãöu hån caïc cuäüc goüi thoaûi hoàûc cuäüc goüi dæî liãûu thäng thæåìng.

■ Nokia PC Suite
Våïi pháön mãöm Nokia PC Suite, baûn coï thãø âäöng bäü danh baû, lëch, ghi chuï vaì ghi chuï cäng viãûc giæîa âiãûn thoaûi vaì maïy tênh tæång thêch hoàûc server Internet tæì xa (dëch vuû maûng). Baûn coï thãøø tçm tháúy thãm nhiãöu thäng tin vaì pháön mãöm PC Suite trãn trang Web cuía Nokia taûi www.nokiaasia.com/support hoàûc trang web cuía Nokia taûi âëa phæång.

■ Bluetooth
Sæí duûng cäng nghãû Bluetooth âãø kãút näúi Maïy tênh xaïch tay tæång thêch våïi Internet. Âiãûn thoaûi cuía baûn phaíi kêch hoaût nhaì cung cáúp dëch vuû coï häù tråü truy cáûp Internet vaì maïy tênh cuía baûn phaíi häù tråü Bluetooth PAN (Maûng Cuûc Bäü Caï Nhán). Sau khi kãút näúi våïi dëch vuû âiãøm truy cáûp maûng (NAP) cuía âiãûn thoaûi vaì gheïp våïi maïy tênh, âiãûn thoaûi seî tæû âäüng måí kãút näúi dæî liãûu goïi våïi Internet. Khäng cáön thiãút caìi âàût pháön mãöm PC Suite khi sæí duûng dëch vuû NAP cuía âiãûn thoaûi. Xem “Cäng nghãû vä tuyãún Bluetooth” trãn trang 58.

■ Dæî liãûu goïi, HSCSD vaì CSD
Våïi âiãûn thoaûi naìy, baûn coï thãøø sæí duûng caïc dëch vuû dæî liãûu goïi, dæî liãûu chuyãøn maûch täúc âäü cao (HSCSD), vaì dæî liãûu chuyãøn maûch (CSD, Dæî liãûu

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 91

Kãút näúi våïi maïy tênh

■ Caïc æïng duûng truyãön thäng dæî liãûu
Âãø biãút thäng tin vãö viãûc sæí duûng chæång trçnh æïng duûng truyãön thäng dæî liãûu, tham khaío taìi liãûu âi keìm våïi æïng duûng âoï. Khäng nãn goüi âiãûn hoàûc traí låìi âiãûn thoaûi khi âang kãút näúi våïi maïy tênh, vç âiãöu naìy coï thãøø laìm giaïn âoaûn viãûc kãút näúi. Âãø kãút näúi täút hån khi truyãön dæî liãûu, nãn âàût âiãûn thoaûi trãn mäüt màût phàóng cäú âënh våïi màût baìn phêm uïp xuäúng. Khäng duìng tay di chuyãøn âiãûn thoaûi trong khi truyãön dæî liãûu.

92

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Thäng tin vãö pin

18. Thäng tin vãö pin
■ Saûc vaì Xaí pin
Âiãûn thoaûi cuía baûn âæåüc cáúp âiãûn bàòng mäüt loaûi pin coï thãø saûc laûi âæåüc. Læu yï ràòng pin måïi chè naûp âáöy âiãûn sau hai hoàûc ba chu kyì saûc âuí vaì xaí hãút pin. Pin coï thãø âæåüc saûc vaì xaí haìng tràm láön nhæng seî hao moìn dáön dáön. Khi nháûn tháúy thåìi gian thoaûi vaì thåìi gian chåì ngàõn hån bçnh thæåìng, âoï laì baûn cáön thay pin måïi. Chè sæí duûng pin âæåüc Nokia phã chuáøn vaì chè saûc pin bàòng bäü saûc âæåüc Nokia phã chuáøn vaì âæåüc thiãút kãú cho riãng kiãøu âiãûn thoaûi naìy. Nãúu pin thay thãú âæåüc sæí duûng láön âáöu hoàûc nãúu pin khäng âæåüc sæí duûng trong mäüt thåìi gian daìi, baûn phaíi näúi pin våïi bäü saûc räöi ngàõt ra vaì sau âoï näúi laûi âãø khåíi âäüng quaï trçnh saûc. Ruït dáy bäü saûc ra khoíi äø càõm âiãûn vaì âiãûn thoaûi khi khäng sæí duûng. Khäng âãø pin âaî naûp âáöy kãút näúi våïi bäü saûc, vç viãûc naûp quaï mæïc coï thãø laìm giaím tuäøi thoü cuía pin. Nãúu âãø pin saûc âáöy nhæng khäng sæí duûng thç pin seî tæû xaí theo thåìi gian. Nãúu pin hãút hàón thç phaíi máút vaìi phuït træåïc khi chè baïo saûc pin hiãøn thë trãn maìn hçnh hoàûc træåïc khi coï thãø thæûc hiãûn báút kyì cuäüc goüi naìo. Chè sæí duûng pin âuïng muûc âêch. Khäng sæí duûng bäü saûc hoàûc pin âaî bë hæ. Khäng âãø pin bë cháûp maûch. Viãûc cháûp maûch coï thãø báút ngåì xaíy ra khi âãø mäüt váût bàòng kim loaûi vê duû nhæ âäöng tiãön, keûp giáúy hoàûc buït bi tiãúp xuïc træûc tiãúp våïi cæûc dæång (+) vaì cæûc ám (-) cuía pin. (Nhæîng váût naìy giäúng nhæ daîi kim loaûi trãn pin.) Âiãöu naìy coï thãø xaíy ra, vê duû nhæ khi baûn mang pin dæû phoìng trong tuïi hoàûc vê. Viãûc cháûp maûch caïc cæûc pin coï thãø laìm hæ pin hoàûc váût näúi hai cæûc. Âãø pin trong mäi træåìng noïng hoàûc laûnh, chàóng haûn nhæ trong xe âoïng kên cæía vaìo muìa âäng hoàûc muìa heì seî laìm giaím âiãûn têch vaì âäü bãön cuía pin. Luän giæî pin åí nhiãût âäü khoaíng tæì 15°C âãún 25°C (59°F âãún 77°F). Âiãûn thoaûi seî taûm ngæìng hoaût âäüng khi pin noïng hoàûc laûnh, ngay caí khi

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 93

Thäng tin vãö pin

pin âæåüc saûc âáöy. Hoaût âäüng cuía pin âàûc biãût bë giåïi haûn åí nhiãût âäü dæåïi âäng. Khäng boí pin vaìo trong læía vç pin coï thãø näø. Pin cuîng coï thãø phaït näø nãúu bë hoíng. Boí pin theo quy âënh cuía âëa phæång. Taïi chãú laûi pin nãúu coï thãø. Khäng âæåüc boí pin nhæ raïc sinh hoaût.

quyãön hoàûc âaûi lyï phán phäúi chênh thæïc cuía Nokia seî kiãøm âënh tênh xaïc thæûc cuía pin. Nãúu baûn khäng thãø xaïc minh vãö sæû xaïc thæûc cuía pin, haîy traí laûi pin cho nåi baïn. Xaïc nháûn aính ba chiãöu 1. Khi nhçn vaìo aính ba chiãöu trãn nhaîn, baûn phaíi tháúy âæåüc dáúu hiãûu hai baìn tay kãút näúi cuía Nokia tæì mäüt goïc âäü nháút âënh vaì biãøu tæåüng Phuû kiãûn Chênh haîng Nokia khi nhçn tæì goïc âäü khaïc.

■ Hæåïng dáùn xaïc nháûn pin Nokia
Luän sæí duûng caïc loaûi pin chênh haîng Nokia âãø âaím baío an toaìn cho baûn. Âãø chàõc chàõn laì baûn âang sæí duûng pin chênh haîng Nokia, haîy mua pin taûi âaûi lyï phán phäúi chênh thæïc cuía Nokia tçm biãøu tæåüng Phuû kiãûn Chênh haîng Nokia trãn bao bç vaì kiãøm tra nhaîn aính ba chiãöu theo caïc bæåïc sau: Viãûc thæûc hiãûn âáöy âuí bäún bæåïc cuîng khäng phaíi laì âaím baío hoaìn toaìn âãø xaïc thæûc pin chênh haîng. Nãúu baûn coï báút cæï nghi ngåì naìo vãö viãûc pin cuía baûn khäng phaíi laì phuû kiãûn chênh haîng Nokia, baûn nãn ngæng sæí duûng vaì mang pin tåïi trung tám dëch vuû Nokia hay âaûi lyï phán phäúi chênh thæïc cuía Nokia âãø âæåüc häù tråü. Trung tám dëch vuû Nokia âæåüc uíy 94

2. Khi baûn nghiãng aính ba chiãöu sang traïi, phaíi, trãn vaì dæåïi, baûn phaíi tháúy âæåüc 1, 2, 3 vaì 4 cháúm láön læåüt trãn mäùi caûnh.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Thäng tin vãö pin

3. Caìo caûnh cuía nhaîn âãø laìm hiãûn ra maî pin 20 säú, vê duû 12345678919876543210. Láût pin âãø caïc säú hæåïng lãn trãn. Baûn coï thãø âoüc maî pin 20 säú bàõt âáöu tæì caïc säú tæì trãn xuäúng dæåïi.

Âäü: Nháûp maî pin 20 säú, vê duû 12345678919876543210 vaì gæíi âãún +61 427151515 • Chè daình cho ÁÚn Âäü: Nháûp chæî 'Battery' vaì sau âoï laì maî pin 20 säú, vê duû Battery 12345678919876543210, vaì gæíi âãún 5555. Cæåïc phê gæíi tin trong næåïc vaì quäúc tãú seî âæåüc aïp duûng. Baûn seî nháûn âæåüc mäüt tin nhàõn thäng baïo vãö viãûc coï thãø xaïc thæûc âæåüc maî pin hay khäng. Nãúu baûn cáön sæû häù tråü vãö xaïc nháûn maî pin, liãn hãû våïi caïc Trung tám Chàm soïc Khaïch haìng cuía Nokia âæåüc liãût kã taûi www.nokia-asia.com/ carecentrelocator. Phaíi laìm gç nãúu pin cuía baûn khäng phaíi laì chênh haîng? Nãúu baûn khäng thãø xaïc nháûn pin Nokia cuía baûn qua hçnh näøi ba chiãöu trãn nhaîn laì pin chênh haîng Nokia, âãö nghë baûn khäng sæí duûng pin naìy. Haîy mang pin âãún dëch vuû hoàûc âaûi lyï âæåüc uíy quyãön gáön nháút cuía Nokia âãø âæåüc giuïp âåî. Viãûc sæí duûng pin khäng âæåüc nhaì saín xuáút phã chuáøn coï thãø gáy nguy hiãøm, hiãûu nàng hoaût âäüng keïm hoàûc laìm hoíng thiãút

4. Xaïc nháûn tênh håüp lãû cuía maî pin 20 säú bàòng caïch thæûc hiãûn theo caïc hæåïng dáùn trãn trang web www.nokia.com/ batterycheck.

Âãø taûo mäüt tin nhàõn vàn baín, nháûp maî 20 säú, vê duû nhæ 12345678919876543210 vaì gæíi âãún +44 7786 200276. Âãø taûo mäüt tin nhàõn vàn baín, • Âäúi våïi caïc quäúc gia taûi khu væûc Cháu AÏ Thaïi Bçnh Dæång, khäng bao gäöm ÁÚn

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 95

Thäng tin vãö pin

bë vaì caïc phuû kiãûn náng cáúp cuía baûn. Âiãöu naìy cuîng coï thãø laìm máút hiãûu læûc cuía caïc phã chuáøn hay baío haình âäúi våïi thiãút bë. Âãø biãút thãm thäng tin vãö caïc loaûi pin chênh haîng Nokia, haîy vaìo trang www.nokiaasia.com/battery.

96

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Caïc phuû kiãûn chênh haîng

19. Caïc phuû kiãûn chênh haîng
Mäüt loaût phuû kiãûn hiãûn âang coï sàôn cho âiãûn thoaûi cuía baûn. Choün caïc phuû kiãûn thêch håüp våïi nhu cáöu liãn laûc cuía riãng mçnh. Mäüt vaìi phuû kiãûn âæåüc mä taí chi tiãút dæåïi âáy. Âãø biãút thãm vãö caïc phuû kiãûn coï sàôn, liãn hãû våïi âaûi lyï taûi âëa phæång. Sau âáy laì mäüt säú hæåïng dáùn thæûc tãú vãö caïch sæí duûng phuû kiãûn: • Âãø phuû kiãûn ngoaìi táöm tay treí em. • Khi baûn ruït dáy dáùn cuía báút kyì phuû kiãûn naìo ra, cáöm vaìo phêch càõm, khäng nãn keïo dáy. • Thæåìng xuyãn kiãøm tra moüi thiãút bë âiãûn thoaûi di âäüng trong xe xem âaî âæåüc làõp vaì váûn haình âuïng chæa. Chè sæí duûng pin, bäü saûc vaì phuû kiãûn do nhaì saín xuáút âiãûn thoaûi kiãøm duyãût. Viãûc sæí duûng báút kyì loaûi naìo khaïc seî laìm máút hiãûu læûc kiãøm duyãût hoàûc baío haình vaì coï thãø gáy nguy hiãøm.

■ Nguäön
Loaûi Cäng Thåìi nghãû gian thoaûi * Thåìi gian chåì *

BL-4B Li-lon Täúi âa 2 Täúi âa - 2.5 giåì 250 giåì * Thåìi gian hoaût âäüng coï thãø thay âäøi tuìy thuäüc theí SIM, caïc caìi âàût maûng vaì sæí duûng, caïch thæïc vaì mäi træåìng sæí duûng. Sæí duûng âaìi FM vaì bäü tai nghe têch håüp seî aính hæåíng âãún thåìi gian thoaûi vaì thåìi gian chåì.

■ Tai nghe khäng dáy
Tai nghe Bluetooth Nokia BH-700
Thoaíi maïi vaì raính tay våïi Bäü tai nghe khäng dáy Nokia BH700. Tênh nàng âån giaín dãù thao taïc våïi caïc nuït báúm Traí låìi/Kãút thuïc vaì nuït ám læåüng, mäüt bäü voìng tai tuìy choün, vaì dáy cáöm tay thuáûn tiãûn âãø cáöm giæî khi khäng sæí duûng.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 97

Caïc phuû kiãûn chênh haîng

■ Giaíi phaïp cho xe håi – Giaíi phaïp sæí duûng Plug-in
Tai nghe khäng dáy trãn xe håi Plug-in Nokia HF-3
Bao gäöm mäüt loa têch håüp, micrä håüp nháút, vaì xaûc âiãûn thoaûi. Gàõn vaìo äø càõm báût læía âiãûn trong xe håi vaì baûn coï thãø thoaíi maïi âaìm thoaûi thäng qua âiãûn thoaûi di âäüng tæång thêch.

■ Theí nhåï
Theí nhåï Nokia microSD MU-28 dung læåüng 512 MB
Theí nhåï microSD cung cáúp 512 MB læu træî ngoaìi vaì tàng cæåìng bäü nhåï khaí duûng cho dæî liãûu, ám nhaûc vaì caïc pháön mãöm æïng duûng.

■ Tai nghe – Tai nghe hæîu tuyãún
Tai Nghe Thåìi Trang Ám Thanh Näøi Nokia HS-31
Tai nghe Thåìi trang Ám thanh näøi Nokia cung cáúp mäüt tiãûn êch raính tay vä cuìng thuáûn låüi vaì taûo caím hæïng làõng nghe âaìi FM hoàûc chåi nhaûc MP3 tæì âiãûn thoaûi Nokia tæång thêch.

98

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

GIÆÎ GÇN VAÌ BAÍO TRÇ

GIÆÎ GÇN VAÌ BAÍO TRÇ
Âiãûn thoaûi laì saín pháøm âæåüc coï thiãút kãú vaì kyî thuáût làõp raïp cao cáúp, vç váûy phaíi âæåüc giæî gçn cáøn tháûn. Nhæîng âãö nghë sau âáy seî giuïp baûn khäng bë máút caïc baío haình. • Giæî âiãûn thoaûi khä raïo. Cháút kãút tuía, âäü áøm vaì táút caí caïc loaûi cháút loíng hoàûc áøm æåït coï chæïa khoaïng cháút seî àn moìn caïc maûch âiãûn tæí. Nãúu âiãûn thoaûi cuía baûn bë áøm æåït, thaïo pin ra khoíi âiãûn thoaûi vaì âãø âiãûn thoaûi tháût khä træåïc khi làõp pin tråí laûi. Khäng sæí duûng hoàûc âàût âiãûn thoaûi åí nhæîng nåi coï buûi báøn. Caïc bäü pháûn di âäüng vaì caïc linh kiãûn âiãûn tæí cuía âiãûn thoaûi coï thãø bë hæ. Khäng nãn cáút âiãûn thoaûi åí nhæîng nåi noïng. Nhiãût âäü cao coï thãø laìm giaím âäü bãön cuía thiãút bë âiãûn tæí, laìm hæ pin, cong hoàûc chaíy mäüt säú bäü pháûn bàòng nhæûa. Khäng nãn cáút âiãûn thoaûi åí nhæîng nåi laûnh. Khi âiãûn thoaûi tråí vãö nhiãût âäü bçnh thæåìng cuía noï, håi áøm coï thãø âoüng laûi trong âiãûn thoaûi vaì gáy hæ hoíng caïc baín maûch âiãûn tæí. Khäng tçm caïch måí âiãûn thoaûi khaïc våïi nhæîng chè dáùn trong saïch hæåïng dáùn naìy. • Khäng laìm råi, âáûp, hoàûc làõc âiãûn thoaûi. Viãûc duìng maûnh tay coï thãø laìm hæ caïc baín maûch âiãûn tæí vaì pháön cå khê tinh vi bãn trong. Khäng sæí duûng hoïa cháút maûnh, cháút táøy ræía, hoàûc xaì phoìng âáûm âàûc âãø lau chuìi âiãûn thoaûi. Khäng sån âiãûn thoaûi. Næåïc sån coï thãø laìm ngheîn caïc bäü pháûn di âäüng vaì khiãún âiãûn thoaûi hoaût âäüng khäng âuïng. Khäng cho caïc váût liãûu cæïng hoàûc coï goïc caûnh chaûm vaìo maìn hçnh chênh. Caïc váût nhæ bäng tai hoàûc âäö trang sæïc coï thãø laìm tráöy maìn hçnh. Duìng miãúng vaíi mãöm, saûch vaì khä âãø lau chuìi caïc äúng kênh (vê duû nhæ camera, bäü caím biãún khoaíng caïch, vaì bäü caím biãún aïnh saïng). Chè sæí duûng àng-ten âæåüc cung cáúp hoàûc àng-ten thay thãú âæåüc phã chuáøn. Viãûc sæía âäøi àng-ten vaì caïc thiãút bë làõp keìm khäng âæåüc phã chuáøn coï thãø laìm hæ âiãûn thoaûi vaì vi phaûm caïc quy âënh vãö thiãút bë vä tuyãún. Sæí duûng bäü saûc trong nhaì. Luän taûo baín sao dæû phoìng cho dæî liãûu maì baûn muäún giæî laûi (vê duû nhæ caïc säú liãn laûc vaì ghi

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 99

GIÆÎ GÇN VAÌ BAÍO TRÇ

chuï lëch) træåïc khi gæíi âiãûn thoaûi cuía baûn âãún dëch vuû sæía chæîa. Táút caí caïc âãö nghë trãn seî aïp duûng chung cho âiãûn thoaûi, pin, bäü saûc hoàûc báút kyì phuû kiãûn náng cáúp naìo. Nãúu âiãûn thoaûi khäng hoaût âäüng âuïng, âem maïy âãún dëch vuû âæåüc uíy quyãön gáön nháút âãø âæåüc sæía chæîa.

100 Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

THÄNG TIN BÄØ SUNG VÃÖ SÆÛ AN TOAÌN

THÄNG TIN BÄØ SUNG VÃÖ SÆÛ AN TOAÌN
Âiãûn thoaûi vaì caïc phuû kiãûn náng cáúp cuía baûn coï thãø coï caïc linh kiãûn nhoí. Giæî chuïng ngoaìi táöm tay treí em. Caïc bäü pháûn cuía âiãûn thoaûi coï tæì tênh. Nhæîng váût liãûu bàòng kim loaûi coï thãø bë huït båíi âiãûn thoaûi. Khäng âæåüc âàût theí tên duûng hoàûc caïc thiãút bë læu træî coï tæì tênh khaïc gáön âiãûn thoaûi vç thäng tin âæåüc læu træî coï thãø bë xoïa.

■ Mäi træåìng hoaût âäüng
Phaíi tuán thuí caïc luáût lãû âàûc biãût hiãûn haình åí nhæîng nåi coï qui âënh, vaì âäöng thåìi phaíi luän tàõt âiãûn thoaûi åí nhæîng nåi bë cáúm sæí duûng, hoàûc coï thãø gáy nhiãùu soïng hay nguy hiãøm. Chè sæí duûng âiãûn thoaûi åí vë trê váûn haình thäng thæåìng. Âiãûn thoaûi naìy âaïp æïng caïc tiãu chuáøn tiãúp xuïc RF khi cáöm åí vë trê thäng thæåìng gáön tai hoàûc caïch xa cå thãø êt nháút 2.2 cm (7/8 inch). Khi sæí duûng tuïi âeo, keûp thàõt læng hoàûc ngàn chæïa âãø mang âiãûn thoaûi bãn mçnh, baûn cáön âaím baío caïc váût duûng naìy khäng chæïa kim loaûi vaì caïch xa cå thãø våïi khoaíng caïch nãu trãn. Âãø truyãön caïc táûp tin dæî liãûu hoàûc tin nhàõn, thiãút bë naìy cáön âæåüc kãút näúi våïi maûng mäüt caïch äøn âënh. Trong mäüt säú træåìng håüp, viãûc truyãön caïc táûp tin dæî liãûu hoàûc tin nhàõn coï thãø bë trç hoaîn cho âãún khi kãút näúi trãn âaût âæåüc tênh äøn âënh. Haîy âaím baío ràòng caïc hæåïng dáùn vãö khoaíng caïch giæîa caïc thiãút bë trãn âæåüc tuán thuí cho âãún khi viãûc truyãön dæî liãûu hoaìn táút.

■ Thiãút bë y tãú
Khi sæí duûng báút kyì thiãút bë vä tuyãún naìo, kãø caí âiãûn thoaûi di âäüng, âãöu coï thãø gáy nhiãùu soïng mäüt säú chæïc nàng cuía caïc thiãút bë y tãú väún khäng âæåüc baío vãû âuïng mæïc. Tham váún våïi baïc sé hoàûc nhaì saín xuáút thiãút bë y tãú âãø biãút caïc thiãút bë naìy coï âæåüc baío vãû khoíi nàng læåüng bæïc xaû soïng vä tuyãún bãn ngoaìi hay khäng hoàûc nãúu baûn coï báút kyì thàõc màõc naìo khaïc. Tàõt âiãûn thoaûi åí caïc cå såí y tãú khi taûi åí nhæîng nåi âoï coï daïn qui âënh yãu cáöu baûn tàõt âiãûn thoaûi. Bãûnh viãûn hoàûc caïc cå såí chàm soïc y tãú coï thãø âang sæí duûng caïc thiãút bë nhaûy våïi soïng vä tuyãún.

Maïy âiãöu hoìa nhëp tim
Caïc nhaì saín xuáút maïy âiãöu hoìa nhëp tim khuyãún nghë âàût âiãûn thoaûi vä tuyãún caïch maïy âiãöu hoìa nhëp tim täúi thiãøu laì 15,3 cm (6 inch) âãø traïnh gáy ra khaí nàng nhiãùu cho maïy âiãöu hoìa nhëp tim. Nhæîng khuyãún nghë naìy nháút quaïn våïi kãút

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 101

THÄNG TIN BÄØ SUNG VÃÖ SÆÛ AN TOAÌN

quaí cuía quaï trçnh nghiãn cæïu âäüc láûp vaì caïc khuyãún nghë cuía Viãûn Nghiãn cæïu Cäng nghãû Vä tuyãún. Ngæåìi âeo maïy âiãöu hoìa nhëp tim nãn: • luän âàût âiãûn thoaûi caïch maïy âiãöu hoìa nhëp tim êt nháút 15,3 cm (6 inch); khäng âãø âiãûn thoaûi trong tuïi aïo ngæûc; vaì nghe bàòng tai âäúi diãûn våïi maïy âiãöu hoìa nhëp tim âãø giaím thiãøu nguy cå nhiãùu soïng.

• •

Nãúu baûn nghi ngåì vãö viãûc coï gáy nhiãùu, haîy tàõt âiãûn thoaûi vaì cáút âi.

Thiãút bë tråü thênh
Mäüt säú thiãút bë vä tuyãún kyî thuáût säú coï thãø gáy nhiãùu soïng cho thiãút bë tråü thênh. Nãúu xaíy ra nhiãùu soïng, tham váún våïi nhaì cung cáúp dëch vuû.

■ Xe cäü
Tên hiãûu vä tuyãún RF coï thãø laìm aính hæåíng khäng täút âãún caïc hãû thäúng âiãûn tæí chæa âæåüc baío vãû âuïng mæïc hoàûc làõp âàût khäng âuïng trong caïc loaûi xe, vê duû nhæ hãû thäúng båm xàng âiãûn tæí, hãû thäúng thàõng chäúng træåüt (chäúng khoïa) âiãûn tæí, hãû thäúng kiãøm soaït täúc âäü âiãûn tæí, hãû thäúng tuïi âãûm khê. Âãø biãút thãm thäng tin, kiãøm tra våïi nhaì saín xuáút hoàûc âaûi diãûn cuía hoü vãö báút kyì thiãút bë naìo âæåüc gàõn thãm trãn xe. Chè nhæîng nhán viãn coï khaí nàng chuyãn män måïi âæåüc sæía chæîa

âiãûn thoaûi di âäüng, hoàûc làõp âiãûn thoaûi trong xe. Làõp âàût sai hoàûc sæía âiãûn thoaûi khäng âuïng coï thãø gáy nguy hiãøm vaì laìm máút hiãûu læûc báút cæï baío haình naìo âæåüc aïp duûng cho thiãút bë. Thæåìng xuyãn kiãøm tra moüi thiãút bë âiãûn thoaûi di âäüng trãn xe cuía baûn âaî âæåüc làõp vaì váûn haình âuïng chæa. Khäng læu træî hoàûc chuyãn chåí caïc cháút loíng dãù chaïy, gas hoàûc cháút näø chung våïi âiãûn thoaûi, caïc phuû kiãûn náng cáúp, hoàûc phuû tuìng âiãûn thoaûi trong cuìng mäüt ngàn chæïa. Âäúi våïi xe håi coï trang bë tuïi âãûm khê, xin læu yï tuïi âãûm khê khi näø seî bung ra våïi mäüt læûc låïn. Khäng âæåüc âàût âäö váût, kãø caí thiãút bë vä tuyãún làõp sàôn hoàûc di âäüng åí khu væûc phêa trãn tuïi âãûm khê hoàûc trong khu væûc sæí duûng tuïi âãûm khê. Nãúu thiãút bë vä tuyãún trãn xe khäng âæåüc làõp âàût âuïng caïch thç khi tuïi âãûm khê bung ra coï thãø gáy thæång táût nghiãm troüng. Cáúm sæí duûng âiãûn thoaûi di âäüng khi åí trãn maïy bay. Tàõt âiãûn thoaûi di âäüng cuía baûn træåïc khi lãn maïy bay. Sæí duûng thiãút bë viãùn thäng vä tuyãún trãn maïy bay coï thãø gáy nguy hiãøm cho viãûc váûn haình maïy bay, laìm giaïn âoaûn maûng âiãûn thoaûi vä tuyãún vaì coï thãø bë xem laì báút håüp phaïp.

■ Mäi træåìng coï khaí nàng gáy näø
Tàõt âiãûn thoaûi khi åí trong khu væûc dãù phaït näø vaì phaíi tuán theo táút caí caïc biãøn baïo vaì baíng hæåïng dáùn.

102 Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

THÄNG TIN BÄØ SUNG VÃÖ SÆÛ AN TOAÌN

Mäi træåìng coï khaí nàng gáy näø bao gäöm caí caïc khu væûc nåi baûn thæåìng âæåüc yãu cáöu tàõt maïy xe. Caïc tia læía trong nhæîng khu væûc nhæ thãú coï thãø gáy ra chaïy näø dáùn âãún bë thæång táût hoàûc tháûm chê tæí vong. Tàõt âiãûn thoaûi taûi caïc traûm tiãúp nhiãn liãûu, vê duû nhæ khi åí gáön truû âäø xàng taûi caïc traûm dëch vuû. Tuán theo caïc quy âënh haûn chãú viãûc sæí duûng caïc thiãút bë vä tuyãún taûi caïc kho chæïa, kho læu træî vaì khu væûc phán phäúi nhiãn liãûu, nhaì maïy hoïa cháút hoàûc khu væûc âang tiãún haình phaï näø. Nhæîng khu væûc coï khaí nàng gáy näø thäng thæåìng nhæng khäng phaíi luïc naìo cuîng âæåüc ghi caính baïo roî raìng. Nhæîng khu væûc naìy bao gäöm dæåïi boong taìu, caïc phæång tiãûn truyãön dáùn hoàûc chæïa hoïa cháút, caïc phæång tiãûn sæí duûng khê hoïa loíng (nhæ khê propan hay butan); åí nhæîng nåi khäng khê coï chæïa hoïa cháút hay nhæîng haût nhoí chàóng haûn nhæ caïc haût, buûi hoàûc buûi kim loaûi.

tuyãún naìo cho caïc cuäüc liãn laûc kháøn cáúp nhæ cáúp cæïu y tãú chàóng haûn.

Âãø goüi kháøn cáúp:
1. Báût âiãûn thoaûi nãúu chæa báût. Kiãøm tra cæåìng âäü tên hiãûu. Mäüt säú maûng coï thãø yãu cáöu phaíi làõp âuïng theí SIM håüp lãû vaìo âiãûn thoaûi. 2. Báúm phêm kãút thuïc nhiãöu láön âãø xoïa maìn hçnh hiãøn thë vaì sàôn saìng cho caïc cuäüc goüi. 3. Nháûp säú âiãûn thoaûi kháøn cáúp chênh thæïc taûi âëa âiãøm hiãûn thåìi cuía baûn. Säú kháøn cáúp thay âäøi tuìy theo âëa phæång. 4. Báúm phêm goüi. Nãúu âang sæí duûng mäüt säú tênh nàng nháút âënh, træåïc tiãn baûn cáön tàõt caïc tênh nàng naìy måïi coï thãø goüi säú kháøn cáúp âæåüc. Nãúu âiãûn thoaûi âang åí chãú âäü trãn maïy bay hoàûc ngoaûi tuyãún, baûn phaíi âäøi cáúu hçnh âãø khåíi âäüng chæïc nàng âiãûn thoaûi træåïc khi baûn coï thãø thæûc hiãûn cuäüc goüi kháøn cáúp. Âãø biãút thãm thäng tin, tham khaío taìi liãûu naìy hoàûc tham khaío yï kiãún cuía nhaì cung cáúp dëch vuû. Khi goüi säú kháøn cáúp, cung cáúp táút caí thäng tin cáön thiãút caìng chênh xaïc caìng täút. Âiãûn thoaûi vä tuyãún coï thãø laì phæång tiãûn liãn laûc duy nháút taûi hiãûn træåìng xaíy ra tai naûn. Khäng nãn cuïp âiãûn thoaûi cho âãún khi âæåüc pheïp cuïp.

■ Cuäüc goüi kháøn cáúp
Chuï yï quan troüng: Cuîng nhæ caïc thiãút bë vä tuyãún khaïc, âiãûn thoaûi naìy sæí duûng tên hiãûu truyãön thanh, maûng vä tuyãún vaì hæîu tuyãún cuîng nhæ caïc chæïc nàng khaïc do ngæåìi sæí duûng láûp trçnh. Do âoï, caïc kãút näúi khäng âæåüc âaím baío trong moüi âiãöu kiãûn. Baûn khäng nãn chè dæûa vaìo báút cæï thiãút bë vä

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 103

THÄNG TIN BÄØ SUNG VÃÖ SÆÛ AN TOAÌN

■ Thäng tin vãö chæïng nháûn (SAR)
ÂIÃÛN THOAÛI NAÌY ÂAÏP ÆÏNG CAÏC HÆÅÏNG DÁÙN QUÄÚC TÃÚ VÃÖ TIÃÚP XUÏC VÅÏI SOÏNG VÄ TUYÃÚN. Âiãûn thoaûi di âäüng cuía baûn laì mäüt thiãút bë truyãön vaì nháûn soïng vä tuyãún. Âiãûn thoaûi âæåüc thiãút kãú vaì saín xuáút sao cho khäng væåüt quaï giåïi haûn tiãúp xuïc våïi táön säú vä tuyãún (RF) âæåüc khuyãún nghë theo caïc hæåïng dáùn quäúc tãú (ICNIRP). Caïc giåïi haûn naìy laì mäüt pháön thuäüc caïc hæåïng dáùn toaìn diãûn vaì thiãút láûp caïc mæïc âäü tiãúp xuïc bæïc xaû soïng vä tuyãún cho pheïp daình cho cäng chuïng. Caïc hæåïng dáùn naìy âæåüc triãøn khai båíi caïc täø chæïc khoa hoüc âäüc láûp thäng qua viãûc âaïnh giaï âënh kyì kyî læåîng caïc nghiãn cæïu khoa hoüc. Caïc hæåïng dáùn naìy bao gäöm mäüt ngæåîng an toaìn âaïng kãø âæåüc thiãút kãú âãø baío âaím an toaìn cho táút caí moüi ngæåìi, báút kãø tuäøi taïc cuîng nhæ sæïc khoíe. Tiãu chuáøn tiãúp xuïc daình cho thiãút bë di âäüng aïp duûng mäüt âån vë âo âæåüc goüi laì Tè lãû Háúp thuû Riãng, hoàûc SAR. Giåïi haûn SAR âæåüc nãu trong hæåïng dáùn quäúc tãú laì 2,0 W/kg* (W/kg)*. Caïc thæí nghiãûm vãö SAR âæåüc tiãún haình coï sæí duûng caïc vë trê váûn haình chuáøn khi âiãûn thoaûi truyãön åí mæïc nàng læåüng âæåüc chæïng nháûn laì cao nháút trong moüi bàng táön thæí nghiãûm. Màûc duì SAR âæåüc kiãøm tra åí mæïc nàng læåüng cao nháút, nhæng mæïc SAR thæûc sæû cuía âiãûn thoaûi trong khi

váûn haình coï thãø dæåïi giaï trë cæûc âaûi naìy. Lyï do laì thiãút bë naìy âæåüc thiãút kãú âãø váûn haình åí nhiãöu mæïc nàng læåüng âãø chè sæí duûng mæïc nàng læåüng yãu cáöu âãø näúi maûng. Noïi chung, nãúu baûn caìng gáön traûm phaït, thç nàng læåüng phaït ra caìng tháúp. Giaï trë SAR cao nháút cho kiãøu âiãûn thoaûi naìy khi thæí nghiãûm âàût åí tai laì 0.73 W/kg. Giaï trë SAR khaïc nhau tuìy thuäüc vaìo caïc yãu cáöu baïo caïo trong næåïc vaì hãû thäúng maûng. Viãûc sæí duûng caïc phuû kiãûn vaì caïc phuû kiãûn caíi tiãún coï thãø taûo ra nhæîng giaï trë SAR khaïc nhau. Thäng tin thãm vãö SAR coï thãø âæåüc cung cáúp dæåïi thäng tin saín pháøm taûi www.nokiaasia.com. * Giåïi haûn SAR daình cho cäng chuïng sæí duûng thiãút bë di âäüng laì 2,0 watts/kilogram trung bçnh trãn mæåìi gram mä cå thãø. Caïc hæåïng dáùn naìy bao gäöm mäüt ngæåîng an toaìn âaïng kãø âãø baío vãû thãm cho cäng chuïng vaì âãø dæû phoìng cho báút kyì dung sai naìo trong âo âaûc. Giaï trë SAR coï thãø khaïc nhau tuìy thuäüc vaìo caïc yãu cáöu baïo caïo trong næåïc vaì bàng táön cuía maûng. Âãø biãút thãm thäng tin vãö SAR åí nhæîng khu væûc khaïc, vui loìng xem muûc thäng tin saín pháøm taûi âëa chè web: www.nokia.com.

104 Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

Tæì muûc
À
àng-ten 21 khäi phuûc caìi âàût gäúc 66 maìn hçnh chênh 56 giåì 56 goüi 62 ngaìy 56 phuû kiãûn 64 phêm tàõt riãng 57 häüp tin dëch vuû 86 hçnh nãön 56 Taíi æïng duûng 86 tin nhàõn 45 truyãön dæî liãûu 60 caìi âàût âäöng häö 56 caìi âàût gäúc 66 caìi âàût ngaìy 56 caìi âàût ngän ngæî 63 caìi âàût thåìi gian 56 caïc bäü pháûn 22 caïc chè baïo 24 caïc chè baïo traûng thaïi 22 Caïc phuû kiãûn chênh haîng 97 caïc phêm 22 baío vãû phêm 25 baìn phêm 22 báût/tàõt nguäön 22 caïc phêm choün 22 khoïa baìn phêm 25 Phêm di chuyãøn 22 phêm âaìm thoaûi 22 phêm kãút thuïc 22 caïc phêm choün 22 caïc æïng duûng caïp dæî liãûu 62 cáúu hçnh 55, 64 caìi âàût 21 dëch vuû caìi âàût 16 cáûp nháût pháön mãöm 63, 67 cookie 85 Cäng tàõc nguäön 22 cäng viãûc 78 cåî chæî 56

Á
ám 55

B
baío máût caìi âàût 65 maî 16 mä-âun 87 baío vãû phêm 25 baìn phêm 22 baïo thæïc 77 báût vaì tàõt 20 Bluetooth 58, 91 bäü baïo giåì 79 bäü loüc ám thanh 76 bäü nhåï cache 87 bäü nhåï duìng chung 14 bäü nhåï âáöy 37 bäü sæu táûp 69 bäü sæu táûp æïng duûng 81 bäü tai nghe. Xem loa.

C
camera 22 caìi âàût 72 Chuûp hçnh 71 loüc 72 quay mäüt âoaûn phim 71 hiãûu æïng 72 caìi âàût ám 55 baío máût 65 camera 72 Caïp dæî liãûu USB 62 cáúu hçnh 55, 64 chuí âãöö 55 âiãûn thoaûi 63 âäöng häö 56 GPRS, EGPRS 59 kãút näúi 58

CH
chãú âäü chåì 22, 23, 56, 57 Chãú âäü khäng træûc tuyãún 26

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 105

chuí âãöö 55 Chuûp hçnh 71 chæî kyï kyî thuáût säú 89 chæïc nàng xoay 56 chæïng chè 88 chè muûc 84 cuäüc goüi lãûnh thoaûi 27 goüi 27 quay säú nhanh 27 quäúc tãú 27 traí låìi 28 tæì chäúi 28 cæåìng âäü tên hiãûu 22

Â
Âaìi FM 74 Âáöu näúi Pop-Port 22 âiãûn thoaûi caìi âàût 63 caïc bäü pháûn 22 caïc phêm 22 cáúu hçnh 64 cáûp nháût 63, 67 måí 20 Âiãûn thoaûi chæî 64 âäöng bäü hoïa 60 âäöng häö báúm giåì 79 âënh vë. Xem thäng tin vë trê.

D
danh baû caìi âàût 51 copy 50 chènh sæía 50 læu 49 nhoïm 51 quay säú nhanh 51 säú dëch vuû 52 säú maïy riãng 52 tçm kiãúm 49 xoïa 50 danh saïch loaûi træì 40 danh thiãúp 51 dáy âeo 21 dáy âeo cäø tay 21 di chuyãøn 32 dæî liãûu truyãön 60 Truyãön thäng 92 dæî liãûu goïi 59 Dæî liãûu goïi Xem dëch vuû vä tuyãún troün goïi. dëch vuû 83–89 caïc lãûnh 45 säú 52 häüp thæ âãún 86 tin nhàõn 86 dëch vuû khaïch haìng 17 dëch vuû Plug and play 21 dëch vuû truyãön dæî liãûu 72

E
EGPRS 59

F
file hçnh aính 71

G
ghi chuï 78 ghi chuï lëch 78 Giaíi phaïp cho xe håi - Giaíi phaïp sæí duûng Plug-in 98 goüi caìi âàût 62 caïc chæïc nàng 27 chåì 28 nháût kyï 53 tuìy choün 28 GPRS 59

I
IMAP4 38 Internet 83–89

K
Kãút näúi våïi maïy tênh 91 kãút thuïc goüi 27 kiãøu chuäng 55 kiãøu chæî 30 kiãøu nháûp tiãn âoaïn 30

106 Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.

tæì gheïp 30 kiãøu nháûp vàn baín truyãön thäúng 30

P
PictBridge 62 Pin 97 pin saûc 19 POP3 38

KH
khoïa baìn phêm 25 khoïa maïy. Xem khoïa baìn phêm.

L
làõp âàût 18 loa 22, 28 Loüc thæ raïc 40 lëch 77

PH
Pháön mãöm PC Suite 91 phuû kiãûn 15, 64 phuû kiãûûn. Xem pháön phuû kiãûn. phêm ám læåüng 22 Phêm di chuyãøn 22 phêm di chuyãøn 57 phêm di chuyãøn Xem phêm di chuyãøn. phêm âaìm thoaûi 22 phêm kãút thuïc 22 phêm tàõt 24, 57 phêm zoom 22

M
maìn hçnh 22 maìn hçnh chênh 56 maìn hçnh riãng 56 maî 16 Maî PIN 16, 20 Maî PUK 16 maî truy cáûp 16 maïy ghi ám 75 maïy nghe nhaûc 73 maïy tênh 78 maûng dëch vuû 14 tãn trãn maìn hçnh 22, 23 máût maî chàûn cuäüc goüi 16 media player 72 menu 32 menu nhaì âiãöu haình 68 Micrä 22 MMS. Xem tin nhàõn âa phæång tiãûn. måí khoïa baìn phêm 25

Q
quay säú nhanh 27, 51

S
saûc pin 19 sàõp xãúp 77 SIM dëch vuû 90 làõp theí 18 tin nhàõn 45 theí 26 SMS. Xem tin nhàõn vàn baín säú 52 hçnh 71 hçnh nãön 56

NG
ngän ngæî âaïnh dáúu vä tuyãún 83

T
radio 74 tai nghe 22 Tai nghe - Tai nghe hæîu tuyãún 98 Tai nghe Bluetooth Nokia BH-700 97 Tai nghe khäng dáy 97 Tai nghe khäng dáy trãn xe håi Plug-in Nokia HF-3 98

NH
nháût kyï 53 nháût kyï âiãûn thoaûi Xem nháût kyï cuäüc goüi.

Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü. 107

Tai Nghe Thåìi Trang Ám Thanh Näøi Nokia HS-31 98 Taíi æïng duûng 17, 86 tàng ám stereo 76 tin nhàõn caìi âàût cho 45–48 chè baïo âäü daìi 33 lãûnh dëch vuû 45 säú trung tám 33 tin ám thanh 37 tin nhàõn nháúp nhaïy 36 tin nhàõn thoaûi 44 tin thäng baïo 45 thæ muûc 38 vàn baín 33 tin nhàõn ám thanh 37 tin nhàõn âa phæång tiãûn 34 tin nhàõn nháúp nhaïy 36 tin nhàõn troì chuyãûn 41 tin nhàõn vàn baín 33 tin quaíng baï 86 tin thäng baïo 45

chè muûc 84 trçnh tiãút kiãûm âiãûn 56

U
UPIN 20

Æ
æïng duûng e-mail 38

V
vàn baín 30 Viãút tiãúng Viãût trãn maïy âiãûn thoaûi di âäüng Nokia. 4 viãút vàn baín 30

W
web 83–89

X
XHTML 83 xoïa tin nhàõn 45 xoïa tin nhàõn 45

TH
Theí nhåï 98 theí nhåï 70 Theí nhåï Nokia microSD MU-28 dung læåüng 512MB 98 thiãút bë tråü thênh 64 thoaûi caïc lãûnh 57 maïy ghi ám 75 quay säú 27 tin nhàõn 44 thäng tin an toaìn 12 thäng tin liãn laûc 17 Thäng tin liãn laûc cuía Nokia 17 Thäng tin vãö pin loaûi 97 thäng tin vë trê 53 thæ muûc Thæ Raïc 40

TR
troì chåi 81 trçnh duyãût baío máût 85 caìi âàût 83 caìi âàût hiãøn thë 85

108 Baín quyãön © 2006 Nokia. Baín quyãön âaî âàng kyï baío häü.


								
To top