No Slide Title by k2S4876

VIEWS: 4 PAGES: 69

									Status Epilepticus
     Status Epilepticus
  Σοβαρή επείγουσα ιατρική
  κατάσταση που χρήζει άμεσης
  παρέμβασης
      Status Epilepticus
  Επιπλοκές
   Αρρυθμίες
   Διαταραχές ΑΝΣ

   Νευρογενές πνευμονικό οίδημα

   Υπερθερμία

   Ραβδομυόλυση

   Εισρόφηση

   Μόνιμη νευρολογική βλάβη
       Ορισμός
 Συνεχής επιληπτική δραστηριότητα > 30
 λεπτών ή
 Αν μεταξύ 2 κρίσεων δεν υπάρχει πλήρης
 ανάληψη του επιπέδου συνείδησης
 Νέος ορισμός: επιληπτική κρίση > 5

 λεπτών ή ε επιληπτικές κρίσεις χωρίς να
 επανέλθει ενδιάμεσα το επιπεδο
 συνείδησης
 Υποτροπιάζουσα επιληπτική
     κρίση
 Διάρκεια πάνω από 2 ώρες
 2 ή περισσότερα επεισόδια μέσα σε 1
 ώρα παρά την θεραπεία ή
 μη ανταποκρινόμενη στην αγωγή

 επιληπτική κρίση
        Ταξινόμηση
  Electroclinical features,
   (convulsive status epilepticus)
   (nonconvulsive status epilepticus)

  Επηρεάζουν
   whole brain (generalized status
   epilepticus) ή
   part of the brain (partial status
   epilepticus).
     Επιδημιολογία
 150,000 cases of status epilepticus and
 55,000 deaths from it occur annually in
 the United States.
 An incidence of between 6.2 and 18.3

 per 100,000 population has been
 reported in the United States
Αιτιολογία
              Στάδια
  The first stage generalized convulsive tonic-clonic
  seizures that are associated with an increase in
  autonomic activity that results in
    hypertension,
    hyperglycemia,
    sweating,
    salivation, and
    hyperpyrexia
  Second phase: 30 min of seizure activity,
  characterized by
    failure of cerebral autoregulation,
    decreased cerebral blood flow, an
    increase in intracranial pressure, and
    systemic hypotension.
  Electromechanical dissociation may occur
     Διάγνωση
 Κλινική εικόνα
 ΗΕΓ απαραίτητα
      Θεραπεία
 Επιθετική αντιμετώπιση
 Πρόληψη νευρολογικών βλαβών και
 συστηματικών επιπλοκών
 Διακοπή σπασμών

 Προστασία αεραγωγού

 Πρόληψη εισρόφησης

 Θεραπεία υποκείμενης πάθησης
     Γενικά μέτρα
 Επαρκής αερισμός – οξυγόνωση
 Σωστή θέση ασθενούς

 2 φλεβικές γραμμές: υγρά –

 φάρμακα
 Διασωλήνωση τραχείας
 Lorazepam
 Propofol,

 Midazolam, or

 Etomidate

 Rocuronium (1 mg/kg)

 Succinylcholine
          Άλλα μέτρα
  Hypoglycemia
  100 mg IV thiamine
  50% dextrose
  BP, ECG, and temperature
  Hyperthermia (ie, temperature 40°C), then passive cooling
  Serum chemistry levels
  Myoglobin
  Hydration is necessary to prevent myoglobin-induced renal
  failure. urinary alkalinization
  Brain imaging with a CT scan and/or MRI
  Lumbar puncture
  Endotracheal intubation and
  Neuromuscular
          Φάρμακα
 Diazepam,
 Lorazepam,

 Midazolam,

 Phenytoin,

 Fosphenytoin, and

 Phenobarbital

    have all been used as first-line therapy for
    the termination of status epilepticus.
          Φάρμακα
  lorazepam, 0.1 mg/kg;
  diazepam, 0.15 mg/kg, followed by 18 mg/kg
  phenytoin;
  phenytoin, 18 mg/kg; and
  phenobarbital, 15 mg/kg

  Status epilepticus was terminated in 64.9% of
  patients randomized to lorazepam, 58.2% of those
  randomized to phenobarbital, 55.8% of those
  randomized to diazepam and phenytoin, and
  43.6% of those randomized to phenytoin (p 0.002
  for lorazepam vs phenytoin)
        Pathophysiology of CNS
          Emergencies
  Structural Changes
    Often due to Trauma but not always
    Circulatory Changes
       Inadequate Perfusion
    Alterations of ICP
       Response to insult
  Toxic Metabolic states
    Alteration to blood chemistry or introduction of toxins
  Psychiatric ‘mimicking’
Altered Mental Status
                  Coma
  A decreased state of consciousness from
  which a patient cannot be aroused
  Mechanisms
   Structural lesions
   Toxic Metabolic states

   Psychiatric ‘mimicking’
               Brain injury
  Recall that Brain injury is often
  shown by:
   Altered Mental Status
   Seizures

   Localizing signs
Is unconsciousness itself an
immediate life threat?

       YES, IT IS!

 Loss of airway
 Vomiting, aspiration
Altered Mental State

Manage ABC’s
Before Investigating
Cause!
       Initial Assessment/Management
  Airway
    Open, clear, maintain
    If trauma or + history, control C-spine
  Breathing
    Presence? Adequacy (rate, tidal volume)?
    High concentration O2 on ALL patients with altered
    mental status
    Assist ventilations prn
  Circulation
    Pulses? Adequate Perfusion?
          Investigate Cause
  DERM
   D = Depth of Coma
   E = Eyes

   R = Respiratory Pattern

   M = Motor Function
D = Depth of Coma
 What does patient respond to?
 How does he respond?
  Avoid use of non-specific terms like
   “stuporous”, “semi-conscious”,
     “lethargic”, “obtunded”
D = Depth of Coma
 AVPU
 Glasgow Scale (later)
     Describe level of
   consciousness in terms of
    reproducible findings
E = Eyes
  Pupils
    Size - mid, dilated or constricted
      measurement  - e.g. 4 mm
   Shape - round, oval, pontine
   Equality - equal in size

   Symmetry - equal in reaction/response

   Response to light
      Yesor No
      How?
R = Respiratory Pattern
  Depth
    Unusually deep or shallow?
  Pattern
    Regular or Unusual pattern
    Can  you identify the pattern?
M = Motor Function
  Paralysis?
    Where?
  Muscle tone?
    Rigid or Flaccid
  Movement?
    Where? What is it like?
  Posturing?
    How?
  Symmetrical Motor Function?
             Physical Exam
  Vital Signs
   Shock?
   Increased ICP?

   Hypoxia/Hypercarbia

  Diagnostics
   Dysrhythmias?
   Blood glucose

   Oxygen saturation
            Physical Exam
  Detailed (Head-to-Toe) Exam
   Injuries causing coma?
   Injuries caused by coma?

   Clues to the cause
    Probable Causes of AMS
  Not enough Oxygen
  Not enough Sugar
  Not enough blood flow to deliver oxygen, sugar
  Direct brain injury
   Structural

   Metabolic
   Differentiating AMS Causes
  Structural          Metabolic
    Asymmetrical         Symmetrical deficits
    deficits           Equal pupils
    Unequal pupils        (? altered function)
    Afebrile           ? Fever
    History of trauma,      History of metabolic
    structural          disorder or illness
    abnormality          Rapid onset less
    Often a rapid onset      likely
              Management
 Maintain ABCs
 Attempt to identify cause

 Mainstays of therapy

   Oxygenation/Ventilation
   IV fluids appropriate for the patient

   D50 (if hypoglycemic)

   Narcan if possibility of opiate OD

   Flumazenil in known benzo only OD
      AEIOU TIPS
 Alcohol        Trauma
 Epilepsy       Infection

 Insulin        Psychogenic

 Overdose       Stroke/Syncope

 Uremia (Metabolic
 causes)
 Seizures
AEIOU TIPS
                    Seizures
  Alteration in behavior/consciousness 2°
  unstable, uncoordinated electrical activity
  in the brain
    Often a result of altered membrane
    permeability
    Manifested by sudden, brief episodes of:
      altered consciousness
      altered motor activity

      altered sensory phenomena

      unusual behavior
           Seizure Categories
  Generalized
    Tonic-Clonic (grand mal)
      AKA  Convulsions
    Absence (petit mal)
  Partial
    Simple partial
    Complex partial
  Hysterical
          Seizure Etiology
 CVA           Head trauma
 Hypoxia         Hypoglycemia

 Infection/Fever     Brain neoplasms

 Drug/alcohol      Psychiatric

 withdrawal       disorders
 Poisoning/OD      Eclampsia

 Thyrotoxicosis     Hypocalcemia
     Seizures Etiology

Most epileptic seizures
are idiopathic in origin
      Generalized Seizures

  Petit Mal     Grand mal
   Absence Sz     aka Convulsions
   Children      Common

   No LOC       Often w/Aura

             Sudden LOC

             Tonic / Clonic

             Postictal phase

             Status epilepticus
        Generalized Seizures
 Symmetrical
 No local onset

 Irritable focus difficult to identify

    Near simultaneous activation of entire
    cortex
    Focus may begin deep in brain and spread
    outward
       Generalized Seizures
  Tonic-Clonic Seizures (Grand Mal)
    Aura (preictal phase)
    Loss of consciousness/postural tone
    Tonic phase
    Hypertonic (tetanic) phase
    Clonic phase
    Post-ictal phase
    May experience transient neurologic
    deficits (Todd’s paralysis)
       Generalized Seizures
  Absence Seizure (Petit Mal)
    Brief loss of awareness (10 - 30 seconds)
    Usually no loss of postural tone
    May occur 100+ times a day
    Primarily pediatric problem
    Often described as “daydreaming”, not
    paying attention
    Usually disappear as child matures
         Partial Seizures
 Seizure begins locally
 May remain localized or spread to
 entire cortex
 Result from focal structural lesion

 in brain
                Partial Seizures
  Simple              Complex
   Localized clonic         Change in
   activity             behavior
   Abnormal sensory         Preceded by aura
   symptoms             Repetitive motor
   Usually no LOC          behavior
   May progress           No recall
     Jacksonian  March      May progress
     (Seizure)
            Partial Seizures
  Simple partial seizures
  (No loss of consciousness)
    Focal motor seizures
     Localclonic activity
     May display Jacksonian march

   Sensory seizures
   Autonomic seizures
          Partial Seizures
  Complex partial seizure (psychomotor
  or temporal lobe seizures)
    Distinctive aura

    Loss of consciousness

    Automatisms

    May be mistaken for drunks or
    psychotics
    May experience episodes of rage
    Hysterical “Seizures”
 Usually in front of audience
 Usually follow interpersonal stress

 Movements asymmetrical or purposeful

 Does not fall, hit head, bite tongue

 Incontinence rare

 Recalls things said, done during

 “seizure”
                   Assessment
  Seizure Assessment
    Duration
     Seizure

     Postictalphase
     Typical for the patient?

    Onset
     Events  before
     HA

     Aura

     Trauma

     Vision  Disturbances
                Assessment
  Recent History
    Trauma to the head/brain
    HA / Neck Pain
    Pregnancy
    Brain tumor
    Recent Infection/Illness
    CVA Symptoms
    Introduction of Poisons into body
              Assessment
  Past History
    Diabetes Mellitus
    Seizure Disorder
    Tumor
    CVA
    Medications
    Recreational Drug Use
    Alcohol abuse
               Assessment
  Physical Exam
    Evidence of trauma
    Evidence of alcohol, drug abuse
    Rash, stiff neck
    Pregnant
    CVA Signs
    Incontinence
      Status Epilepticus
 Two or more seizures without
 intervening conscious period
 Usually due to medication non-
 compliance
 Management same as for other
 Seizures just more aggressive
        Seizure Management
  Patient actively seizing
    Do NOT restrain
    Do NOT put anything in mouth
    Oxygen NRB if possible
    ECG Monitor when possible
    IV Access
      LgBore, NS
      Assess blood glucose
         Seizure Management
  Patient actively seizing
    If hypoglycemic: Assess IV patency FIRST!!
      Dextrose 50% 12.5 - 25 grams IV push
      Consider Thiamine 100 mg slow IV push

    Diazepam, slow IV administration until
    seizure stops or until ~ 10 mg
      Usually  aimed at 2.5 mg doses, one after another
    Phenobarbital, 100 mg/min IV push to a total
    ~390 mg or seizure stops
      Barbiturate coma
      NMB & Intubation
          Seizure Management
  Current Mainstays of Therapy for Actively Seizing
  Patient
    Diazepam
    Lorazepam
    Phenobarbital
  “New” Therapy
    Phosphenytoin
  Other Considerations
    Glucose
    MgSO4
    Paraldehyde
    Dilantin (phenytoin) 18mg/kg at 25 mg/min
        Seizure Management
  After seizure stops:
    Open -Clear- Maintain airway
    O2 via NRB
    Assist ventilations if needed
    Roll patient onto side protecting head
    Reassess ABCDs
    Assess blood glucose
    Physical Exam and History
  Most seizure deaths are due to anoxia
    Seizure Management

 If the patient is
 epileptic, do these
seizures match what
is “normal” for him?
            Just because the
            patient is epileptic,
            he does NOT have
             to be having an
            epileptic seizure!
        Mandatory Transports
  First time seizures
  Seizure patient off medications
  Change in seizure pattern
  Associated with trauma
  Pregnant patient
  Status epilepticus
  Associated with increased body temperature
    Not always; Seldom in young children
    Has infection been diagnosed and treatment
    initiated?
    Anti-seizure Medications
 Seizures caused by hyperactive brain
 areas
 Multiple chemical classes of drugs

   All have same approach
   Decrease propagation of action
   potentials
     Na+, Ca++ influx (delay
     depolarization/prolong repolarization)
      Cl- influx (hyperpolarize membrane)
   Anti-Seizure Medications
Benzodiazepines    Ion Channel Inhibitors
 diazepam (Valium)   carbamazepine

 lorazepam (Ativan)   (Tegretol)
Barbiturates       phenytoin (Dilantin)

 phenobarbital    Misc. Agents
 (Luminal)       valproic acid
             (Depakote)
  Outline of Clinical Problems
  Altered mental status---most common consult
  Seizures
  Stroke
  Delirium/dementia
  Infections
  Focal weakness
  Diffuse weakness
  Trouble breathing
  Trouble swallowing
                Seizures
 Gen tonic/clonic; complex partial;
 absence; myoclonic
 Causes usually metabolic
    Hypoxia, drugs, d/c AEDs
 Can be seen with strokes, infections
 (meningitis, encephalitis, abscess)
 Prolonged post-ictal phase

 Sub-clinical seizures--must use an EEG
    Cause of AMS

								
To top