Sulyapinoy Newsletter July 2012 issue

Document Sample
Sulyapinoy Newsletter July 2012 issue Powered By Docstoc
					  SULYAPINOY is accepting cash donations for its monthly printing expenses. You may deposit them at Account Number: 352-0380-5104-43
                 Account Name: Lee Phu Hyeon / Nunghyeop Bank/Songbuk-gu BranchGabay sa Patakaran sa Pagpapalit ng Trabaho ng mga EPS
S   imula sa ika-1 ng Agosto,
   2012, ang Job Center (고용
센터) ay hindi na magbibigay ng
                      tipikasyon at saka suspindihin
                      sa loob ng 2 linggo ang kanilang
                      paghahanap ng trabaho (pag-
                                               -Ang mga employer na huma-
                                               hadlang sa pagpapalit ng trabaho
                                               (o pagpaparelease) ng mga day-
                                                                      <Mga Hakbang sangayon sa Re-
                                                                      sulta ng Imbestigasyon tung-
                                                                      kol sa Paggamit ng Broker>
listahan (i.e. referrals) ng mga      kalipas ng araw ng suspen-            uhang manggagawa ay maaaring
kumpanyang naghahanap ng          syon ay saka pa lamang sila           idemanda o ireport sa polisya.
                                                                      ① Kapag napatunayang gum-
mga dayuhang manggagawa           maaaring maisama sa referrals)
                                                                      amit ng broker para sa pagha-
                                               * Sangayon sa Artikulo 25 ng
                                                                      hanap ng trabaho : demanda
Nilalaman ng mga Pagbabago         2. Pansamantalang Suspen-            Batas para sa Pagtatrabaho ng
                      syon sa Operasyon ng Sistema           mga Dayuhang Manggagawa,
                                                                      ②    Kapag walang ma-
1. Pagbabago ukol sa Par-          ng Pagtatalaga ng Pagtema            ang mga hahadlang sa pagpa-
                                                                      linaw na katibayan tung-
aan ng Pagpapalit ng Tra-          ng Pagtatalaga ng Pagbibigay           palit ng trabaho o pinagtatraba-
                                                                      kol sa hinalang paggamit ng
baho: ang job placement ay         ng Trabaho (Araw ng Pag-             huhan ng mga dayuhang man-
                                                                      broker para sa pagkuha ng
ipagbibigay-alam sa mga          kikita para sa Pagkuha ng            ggagawa ay maaaring makulong
                                                                      trabaho : imbestigasyon ng
employers na naghahanap ng         Trabaho, “Sajang Day” atbp.)           ng hindi hihigit sa 1 taon o
                                                                      polisya (police investigation)
mga dayuhang manggagawa                                   kaya’y patawan ng multang nag-
                      -Pansamantalang ititigil ang           kakahalaga ng hindi hihigit sa
                                                                      ③ Pagpapatatag ng sistema
-Kung noon, ang mga EPS           sistema ng pagbibigay ng esp-          10,000,000KRW (Batas Blg. 29).
                                                                      para sa pagrereport tung-
workers (E-9) na nagpare-          esyal na permiso para sa pag-
                                                                      kol sa paggamit ng broker
lease ay nakakatanggap ng          tatalaga ng pagbibigay trabaho          -Kapag sinasadya na hindi ipasa
listahan (o referrals) ng mga        (“sajang day”, atbp.) Hindi na          ang report para sa pagpapalit
                                                                      Mangyaring tumawag lamang
kumpanyang nagha-hire ng          rin papayagan ang pagkakaroon          ng trabaho ng dayuhang man-
                                                                      kayo sa numero sa ibaba kapag
dayuhang manggagawa, sim-          ng verbal contract sa pagi-           ggagawa (kapag nairelease ang
                                                                      may mga katanungan tung-
ula sa ika-1 ng Agosto 2012,        tan ng dayuhang manggagawa            manggagawa) at hinahadlangan
                                                                      kol sa mga nabanggit sa itaas.
sa mga employers na namin          at employer at saka magkikita          niya ang pagpapalit nito ng tra-
ibibigay ang listahan ng mga        kunwari sa job center tuwing           baho, iimbestigahan ang dahilan
                                                                      Job Center ng Seoul, Gwanak;
dayuhang    manggagawang        “sajang day.” At upang mai-           sa pagpaparelease ng mangga-
                                                                      Foreign Workers’ Division:
naka-release. Samakatuwid,         wasan din ang paggamit ng            gawa tungo sa iba pang empley-
                                                                      02-3282-9200 (extension: 0)
hindi na kami magbibigay ng         broker para sa job placements.          ado at mumultahan ang employer
listahan sa mga EPS workers                                 ayon sa pamantayan para rito.
                                                                      Courtesy of Korea Support
na naghahanap ng trabaho.          * Para makatanggap ang em-
                                                                      Centers for Foreign Workers
-Sa isang kumpanyang na-          ployer ng referrals, isang            * Sangayon sa Artikulo 17, Blg.
gha-hire ng dayuhang man-          beses lamang kikilalanin ang           1 ng Batas para sa Pagtatrabaho
ggagawa,   magrerekomenda         dahilan sa pagpapalit ng mga           ng mga Dayuhang Manggagawa,          Source:    http://migrantok.org/
ang Job Center ng 3 beses          kondisyon o requirements para          kapag hindi inireport ang tung-        english/viewtopic.php?t=587

ng kinakailangang bilang ng         sa pagha-hire ng kumpanya            kol sa pagpapalit ng trabaho o
manggagawa sa kumpan-            ng mga dayuhang mangga-             kaya’y kasinungalingan ang inil-
yang ito. Ang job referral         gawa. Ito rin ay upang mai-           agay sa report, mumultahan ang
form (알선장) na ito’y valid          wasan ang negatibong epekto           nasasakdal ng hindi hihigit sa
lamang sa loob ng 3 araw.          ng di makatwirang ilang ulit           5 , 0 0 0 , 0 0 0 K R W .
-Kinakailangang tawagan ng         na pagpapalit ng requirements
employer ang dayuhang man-         o kondisyon para sa trabaho.           5. Imbes-
ggagawa upang maiproseso                                   tigasyon                       PAALALA
ang paglilipat niya ng trabaho.       3. Pagpapatibay ng Paggamit ng          tungkol
Mapapabilis ang paglilipat ng        Serbisyong  Pagsasalin-salita         sa Pag-               MAPAGPALANG ARAW, SA LAHAT PO NG TAGASU-
                                                                  BAYBAY AT TUMATANGKILIK SA SULYAPINOY
trabaho kapag nakapagde-                                   gamit ng             PUBLICATION,NAIS PO NAMING IPABATID SA INYO NA
sisyon na ang employer mata-        -Sa araw ng interbyu, maaari           Broker at              MAY PAGBABAGO SA ATING WEBSITE. MAYROON
pos niyang interbyuhin ang         kayong tumawag sa Coun-             Introduk-               NA PO TAYONG BAGONG WEBSITE AT ITO AY
                      seling  Center   for  For-         syon  ng                   WWW.SULYAPINOY.INFO
mga dayuhang manggagawa.
                                                                ANG LUMANG WEBSITE NA WWW.SULYAPINOY.ORG
Kung sa ikatlong beses          eign Workers ng HRD Korea            Sistema              AY HINDI NA PO MAGAGAMIT NGAYON PANSAMAN-
na rekomendasyon at sa           (☎1577-0071) upang maka-                                        TALA.
makatwirang    kadahilanan       tanggap ng serbisyo sa pag-                              KAMI PO AY HUMIHINGI NG PAUMANHIN SA
                                                                ABALA KUNG HINDI PO KAYO MAKAPAG ACCESS SA
ay tinatanggihan pa rin ng         sasalin-salita (interpretasyon).                           LUMANG WEBSITE. HANGAD NAMIN ANG INYONG
dayuhang manggagawa ang                                                             PANG-UNAWA
inirekomendang      traba-       4. Mga Hakbang sa Ilegal na
ho, sila ay bibigyan ng no         Gawain ng mga Employers

Volume 2         Issue 27         July 2012              www.sulyapinoy.info                  NOT FOR SALE
Grace: A Typical OFW Story
G  race was a former public
   school teacher in high
                 passion, but in an empty
                 stomach she said, following
                                 ing on different houses.
                                 Alone with her husband,
                                                    ing abroad. And we are
                                                    working hard to have it,
school. She taught Math-     your passion is not a good    she started to reflect her life   even to the extent of work-
ematics subject to a class    idea if it gives you noth-    and think about her family.     ing countless of hours eve-
of around 50 students each    ing. They left their kids on   With her are lots of photos     ryday. But unless we under-
session. Teaching was her    their parents with a heavy    and videos which are won-      stand how money works and
dream and passion since     heart. They told themselves   derful moments of their       learn how to make money
she was a child. Upon fin-    that this is for their own    children’s life. That includes    work for us, we’ll end up
ishing her BS Education de-   good so they have to sacri-   first day of school, gradu-     with same fate as Grace.
gree, she passed the board    fice and live far from them.   ation,  first  communion,     Working hard is not enough,
exam and easily landed a     Years passed by, they were    birthday and other impor-      we have to work smarter.
teaching job in their mu-    great provider for anything   tant events. Thinking that      Reflect  on  yourselves
nicipality. She was a bright   that their kids wanted. They   this all happens without       now and see which path
and talented teacher and     now have their own big      them on their side, she be-     you are heading. You still
was an inspiration to some    house, luxurious appliances   gan to cry and realized the     have time to react and
of her students to excel     and cars. The fill up with ma-  TIME that had lost and was      plan ahead before any-
in field of mathematics.     terial things all those times  sacrificed in exchange of      thing gets too late. Start
After few years, she mar-    that they can’t make for     all the financial abundance     empowering    yourselves
ried her long time boy-     their kids. They send them    that they can provide. She      and learn how to move
friend who happens to be     to good schools and sup-     cannot relive those happy      out of the Rat Race where
her co-teacher in same      ported them well financially.  memories, because she was      most people are trapped.
school. They started living   Soon their kids graduated,    not part of it. All that was     I am not a pro, but I am
the life that they wanted,    worked and started their     left on her are regrets of      determined to change my
living from the means that    own family. On this stage,    living a life far away from     life focused on empowering
they have. Then they were    Grace and her husband      them. Deep inside, she felt     myself and learning how
blessed with 2 children,     decided to go back to the    the emptiness and failure      money will work for me.
aged 1 and 2 that time.     Philippines for good. Sign    of her family. She can nev-     With this vision in mind, I
One night, she had a serious   of old age can now be seen    er put back the lost time.      am seeing myself spend-
conversation with her hus-    on both of them. Plus a cou-   Lots of OFW out there have      ing quality time with my
band regarding their future   ple of some complications    the same regrets in the end.     future family. And I hope,
and how are they are going    on her health she acquired    Regret that they can never      most of us realize the se-
to support their increasing   from her jobs in Italy.     bring back the time and       riousness of this matter.
family members with a small                    watch their children grow.
amount of earnings. Though    They are now in their big    We can only live our life
both of them are work-      house,  surrounded  by    once, make sure we are do-      Posted  by  Richard  Macal-
ing, they are still struggling  luxurious appliances they    ing the right thing for the     intal on  Oct  16th, 2011
                                                    and filed under Blog, OFW
to keep up their finances.    bought but nobody was      benefit of our loved ones.      Journal,      Singapore.
Job opportunity came from    using. House was desert-     Money is the main reason       Source:   http://pinoyexpat.
Italy, and they both grab    ed as their children have    why we are all working        net/grace-a-typical-ofw-story/
it. Teaching may be her     their own family and liv-    abroad. And we are work-


                                                    DISCLAIMER
                                             Different opinions are encourage to stimulate
                                             member input and involvement. SULYAPINOY’s
                                             role is to provide information that permits FEWA
                                             members to develop informed opinions on subjects
                                             that will affect their status as migrant workers and,
                                             in some instances, their personal lives. FEWA does
                                             not hold itself responsible for statements made by
                                             any con-tributor. Statements or opinions expressed
                                             in SULYAPINOY reflect the views of the author(s)
                                             and not the official policy of FEWA unless so
                                              For Comments, Suggestions, Contributions
                                                    & Advertisements
                                               e-mail: editorialstaff@sulyapinoy.info
                                                 or thesulyapinoy@gmail.com
                                            SULYAPINOY observes the Philippine Press Code of
                                                       Ethics
                                              We reserve the right to refuse any submission
                                               we deem does not meet our policies and
                                                      guidelines.
2     www.sulyapinoy.info                                                 July 2012
Pitching Philippines tourism via ‘POLVORON’, mangoes
By Jocelyn R. Uy, Philippine Daily Inquirer / July 26th, 2012
SEOUL—Don’t belittle the unpretentious “polvoron.”F   ashioned out of flour, pow
   dered milk and sugar, it is
                     ist traffic from South Korea.
                     “Korea is our No. 1 mar-
                     ket so it is only right that
                                         room is flanked by hotels,
                                         banks, malls, the subway
                                         and historical spots, such
                                                              on fiestas, ancestral weav-
                                                              ing, Jose Rizal, birdwatch-
                                                              ing, golfing and cookbooks.
one of the native Philippine
delicacies, along with dried       we set up our first ever         as ancient royal palaces.         A flat screen on the main
mangoes, offered in a one-        showroom here,” Tourism         “This is a perfect place be-       wall plays videos of the
stop shop set up on a street       Secretary    Ramon  Jime-      cause this is a very busy area      Philippines’ white, sandy
in this bustling South Korean      nez Jr. said at the opening.       and there is a huge traffic        beaches,   blue  waters
capital to attract more Kore-      He said the launch was a         of potential tourists com-        and other tourist desti-
an tourists to the Philippines.     milestone for the Philip-        ing from the subway station,       nations. Two huge post-
On the shop’s glass window,       pines, the first Asian country      the malls, restaurants, banks       ers showing Bohol’s tarsi-
an eye-catching poster greets      to have such a showcase in        and offices,” Enerio said.        ers and festival costumes
passersby: “Outdoor cafés.        South Korea. “This is where       From its signage bearing         also embellished the walls.
More fun in the Philippines.”      the Philippines has many         the slogan “It’s More Fun         Hundreds   of  brochures
Guests at the shop are offered      friends,” he told guests.        in the Philippines,” down to       feature  prime   destina-
mango juice or coffee and        Present at the opening of the      its brightly decorated glass       tions—Boracay,     Bohol,
Filipino delicacies, such as       one-stop shop were Philip-        windows,   the  showroom       Cebu, Manila, Davao, Sub-
dried mangoes and polvoron,       pine Ambassador Luis Cruz,        is eye-candy amid a tan-         ic and Clark. Tour pack-
while they browse through        Korea’s Mode Tour president       gle of concrete and steel.        ages offered by Philip-
brochures detailing holiday       Hong Ki-jeong, Assistant         Its interior showcases Fili-       pine Airlines, Cebu Pacific
packages to the Philippines.       Tourism Secretary Domingo        pino culture: The walls are        and Zest Air are on hand.
The shop’s staff is a mix        Ramon Enerio III, tourism        painted bright yellow and         “This is a one-stop shop
of Filipinos and Koreans.        attaché Maricon Ebron and        orange and the shelves are        for your travel plans … you
The Department of Tourism        other VIPs. Representatives       arrayed with colorful picture       can book your travels here,”
on Saturday opened its first       from airlines and tour opera-      frames made from indig-          Ebron said. “There is free
ever international one-stop       tors also graced the event.       enous materials, porcelain        coffee and mango juice
shop and showroom to pump        Nestled in Euljiro Jung-         dolls dressed in the tradi-        every time you visit us.”
up the already growing tour-       gu   district, the  show-      tional baro’t saya and books

Courtesy of Philippine Daily Inquirer Source: http://globalnation.inquirer.net/45575/pitching-philippine-tourism-via-polvoron-mangoes
                                         -Kapag walang Linggo na          Pilipino para sa mga kara-
                                         wala ka sa noraebang.
NASA KOReA KA KuNG?
                                                              patan ng mga manggagawa
                                                              dito? Nakasama ka na ba sa
                                         -Kapag bagong sahod ka at         pakikibaka at pakikipaglaban
                                         ang destinasyon mo ay Itae-        ng mga Pilipino para sa mga
                                         won o Tongdocheon.-Kapag         karapatan ng mga mangga-
                     Nasa Korea ka kung.....? Ka-
                                         alam mo ang salitang kopol.        gawa dito? Naranasan mo na
                     bayan, ano ba pumapasok sa
                     iyong isipan kapag tinanong                            ba ang ilang pasko at bagong
                                         -Kapag kandagapang ka sa         taon na hinde mo sila kasama?
                     ka ng pare “nasa Korea ka
                                         pag aaral sa mga anak mo,         Kabayan, kung naranasan mo
                     kung”? Maraming sagot sa ka-
                                         tapos papagapang at man-         ang mga ito, nasa Korea ka nga!
                     tanungang ito. Pero kung ikaw      ggagapang lang sila!
                     ang tatanungin, ano nga ba                             Napakaraming    ekspiryensya
                     ang mga magpapatunay na                              ng mga Pilipino dito sa Ko-
                                         -Kapag nagpapaligsahan sa         rea ang hinde kayang isulat sa
                     ang isang Pilipino ay nasa Ko-      gamit ang asawa ng mga
                     rea? Napaisip ka ano? Sigurado                           isang pahina lamang. Sa araw
                                         Koreano.                 araw na pamumuhay sa Ko-
                     ang mga sagot mo ay ganito:
                                                              rea, hinde natin maiwasan ang
                                         -Kapag ang presyo ng San         lungkot at lumbay ng pag iisa
by: Jelai Apologista and         -Kapag ikaw ay nasa loob         Miguel at Redhorse dito ay
Sharlotte Park                                                       at malayo sa pamilya. Totoo
                     ng taxi at ang pinapatugtog       ginto.                  ang sinasabi nila, na kadalasan
                     na musika ng Koreanong          -------- at marami pang iba.       makikita nila sa mga larawan

M
                     mamang drayber ay “Anak”.
   araming  nagtatanong,                                                na palagi tayong nakapostura at
                                         Pero sa likod ng mga nakakata-      masasaya tignan pero sa likod
   ano nga ba ang ibig sabi      -Kapag alam mo kung saan         wang katotohanan na Nara-         ng mga ngiti at tawang iyon,
hen ng NKKK? Nasa Korea ka        ang Hyewa.                nasan mo na ba ang magtra-        ang hinde nila alam ay lumbay.
kung...?- isang grupo na na-                           baho ng dose hanggang trese        Nasa Korea ka rin kung sa mga
buo halos isang taon na ang       -Kapag walang Linggo na         oras araw araw Ang makarinig       panahon ng iyong kalungkutan
nakaraan. Ang grupong ito ay       wala ka sa noraebang.          ng mga katagang “shibal” at        at pag iisa ay makatagpo ka ng
alay para sa mga Pilipinong                            “sikya” mula sa iyong amo o        mga tunay na kaibigan. Totoo
naninirahan o nagtatatrabaho       -Kapag alam mo kung saan         sa mga katrabahong Kore-         ang sinasabi nila "no man is an
sa Korea kung saan walang        ang Hyewa.                ano? Ang tipirin ang sarili mo      island". Kapag andito ka, ang
pinipiling myembro: mula guro,                          maibili mo lang at maipadala       maituturing mong pamilya ay
Korean spouses, enter tainers,      -Kapag ang ninong at           ang pera o ang mga gadgets        ang iyong mga kaibigan. Kahit
factory workers, students,        ninang sa binyag ng anak         na hinihinge ng pamilya mo?        papano,naiibsan ang kalungku-
church leaders..name it!         mo ay mahigit limampu.          Nakasama ka na ba sa pakikiba-      tan. Kaya masuwerte ka pa rin
                                         ka at pakikipaglaban ng mga        kabayan. Hinde ka pa rin nag iisa.

3      www.sulyapinoy.info                                                      July 2012
   Pagpapatupad ng Reentry ng mga Matatapat na Dayuhang Manggagawa
                   (Araw ng Pagpapatupad: 2012. 7. 2.)

1. Kaugnay na Batas                            □ Panahon ng Eksaminasyon: 1 beses bawat 1 quarter
-Artikulo 18, Blg.4 (Eksepsyon sa Limitasyon ng Rehiring & Reentry)    □ Anunsiyo tungkol sa Eksaminasyon: Patalastas sa diyaryo o
ng “Mga batas kaugnay ng Pagtatrabaho ng mga Dayuhang Man-         anunsiyo sa opisyal na website ng sending institution (POEA)
ggagawa” at ang mga ipinatutupad na batas gaya ng Artikulo 14,
                                      Paghahalintulad ng Patakaran para sa Korean Language Test
Blg. 3 (Proseso sa Eksepsyon sa Limitasyon ng Rehiring & Reentry).     (CBT) at Reentry ng mga Matatapat na Dayuhang Manggagawa

2. Mga Naangkop na Kondisyon (kinakailangang matu-             Kategorya     Korean Language Test     Reentry ng mga Matatapat
pad ang lahat ng mga kondisyong nakasulat sa ibaba)                                    na Dayuhang Manggagawa
① Dayuhang pumasok sa Korea bilang manggagawa (E-9) na
hindi kailanman nagpalit ng lugar na pinagtrabahuhan (i.e. hin-      Sino       ex-Korea na umuwi bago    ① ang expiration ng em-
di nagparelease) at iisang kumpanya lamang ang pinagtraba-                  mag-expire  ang  ka-   ployment period ay mata-
                                               nilang employment period   pos ang ika-2 ng Hulyo, 2012
huhan hanggang sa matapos ang kanyang employment period                   (umuwi  matapos  ang    ① nagtrabaho sa mga indus-
① Ang industriyang pinagtatrabahuhan ng dayuhang man-                    ika-1 ng Enero 2010)     triyang binanggit ng Foreign
ggagawa   ay  kabilang  sa   agrikultura/livestock, pang-                            Workers’  Policy  Committee
ingisda o manufacturing na may 30 empleyado pababa                                     ①   matapat   na  nagtra-
① Ang dayuhang manggagawa ay kinakailangang pumirma ng
                                      Saklaw   na   Kahit Ano           Agrikultura/livestock, panging-
bagong kontrata para sa mahigit sa 1 taong pagtatrabaho sa nasabing
                                      Industriya                   isda, maliliit na manufactur-
kumpanya. Ang kontratang ito’y ipatutupad simula sa araw ng pag-      ng   Pinag-                  ing companies at iba pang mga
pasok ng manggagawa sa Korea at simula ng kanyang pagtatrabaho.      tatrabahuhan                  industriyang binanggit ngFor-
① Ang bawat kumpanya’y nasasailalim pa rin sa mga limitasyon sa
employment at sa restriksyon para issuance ng employment permit.      Korean Lan-    Kailangang maikapasa     Exempted
① Ang pagtatapos ng employment period ng dayuhang manggagawa        guage Test    sa Korean Language Test
                                               (CBT) na isasagawa ng 1
ay lagpas sa araw ng pagpapatupad ng batas o sa Hulyo 2, 2012.

3. Mga Benepisyo                              Training     Exempted  sa training    exempted sa training bago
                                               bago bumalik sa Korea     at matapos bumalik sa Korea
   Dayuhang Manggagawa               Employer
                                      Panahon  ng   6 na buwan matapos ang    3 buwan matapos ang pag-alis
   Eksepsyon sa pagkuha ng Ko-    Hindi  na   kailangang  su-  Limitasyon    pag-alis sa Korea       sa Korea
   rean Language Test at training   mailalim   sa   paghahanap  bago ang Pag-
                    ng  lokal  na  manggagawa
                                      R e h i r i n g  Maaaring    marehire    kailangang i-rehire kayong muli
   Reentry  sa  Korea mata-    Reentry  sa Korea mata-    ng   Dating  ng  dating  employer    ng inyong dating employer
   pos ang 3 buwang panana-      pos ang 3 buwang panana-      E m ployer    kung mahigit sa 1 taon    bago kayo umuwi ng Pilipinas
   tili sa bansa ng manggagawa    tili sa bansa ng manggagawa
                                      Aplikasyon    Hindi Kailangan        Kailangan
                    Maaaring i-employ ang mga man-   ng Employer
                    ggagawang   may  kakayahan

                                      Kailangang    Kailangan           Hindi Kailangan
4. Proseso ng Paglabas at Pagbalik ng Korea                 Maghanap
□ Aplikasyon para sa Reentry Employment Permit (Employer  Em-       ng Employer
ployment Center (고용센터)                           ng Lokal na
                                      Manggagawa
□ Panahon ng Aplikasyon
  1 buwan hanggang 7 araw bago matapos ang employment period
                                      Mga Bansang    Mga bansang mayroon ng    walang limitasyon
ng dayuhang manggagawa                           nasasaklaw    itinalagang center para
□ Pagbabayad para sa Komisyon para sa Introduction Escrow at        ng  Batas    sa Korean Language Test
Proxy (Employer ① HRD Korea)                                 (CBT)
□ Pagrereport sa Pag-alis at Pagbalik sa Bansa ng Dayuhang                  * sa unang quarter ng
                                               2012, ipinatutupad ito sa
Manggagawa (Dayuhang Manggagawa ① Sending Institution (i.e.
                                               Thailand, Vietnam, Indo-
POEA))                                            nesia, Uzbekistan, Pakistan
□ Visa Issuance (Employer ① Immigration)
□ Aplikasyon para sa Medical Check-up at iba pang Immigration Plan
                                      Panahon  ng   Nobyembre   2012:      simula sa ika-2 ng Hulyo 2012
(Dayuhang Manggagawa ①Sending Institution (POEA) ① Embahada                 Thailand,  Vietnam
                                      Pagpapatupad
(i.e. Korean Embassy)                                    Unang Quarter ng
□ Pagbabalik sa Korea at Transfer (POEA ① HRD Korea ① Employer)               2012:   Thailand,
□ Simula ng Pagtatrabaho (HRD Korea, Employment Center)                   Vietnam,   Uzbeki-
                                               stan  at Pakistan

Patakaran para sa Korean Language Test (CBT) para sa mga
maaaring ma-Rehire na mga Dayuhang Manggagawa                Gabay tungkol sa Employment Grant para sa mga Dayuhang
                                      Manggagawang may Kakayahan (Skilled Foreign Workers)
□ Kwalipikasyon: para sa mga dayuhang manggagawa (E-9) na
nagtrabaho ng 3 taon at na-rehire at saka boluntaryong bumalik ng     1. Palatuntunin
kanilang bansa matapos ang kanilang employment period (i.e. “ex-      ① Ang mga pinakamahusay at talentadong mga dayuhang mangga-
                                      gawa ay pipiliin at sila’y papayagang magtrabaho bilang mga skilled
Korea”)
                                      professionals. Ang bilang ng mga mapipiling manggagawa’y pagpa-
□ Mga Kinakailangang Dokumento: application form para sa Korean      pasiyahan base sa maximum na pinapayagang empleyado ayon sa kat-
Language Test, kopya ng pasaporteng ginamit ninyo noong bumalik      egorya ng kumpanya at ito’y pinapagtibay ng residence management.
kayo sa Pilipinas                             ① Ang napiling skilled professional ay bibigyan ng E-7 visa
□ Bansang Nagpapapatupad ng CBT: (simula noong Marso 2012         (designated  activities)  (bibigyan din   siya ng  release  pa-
hanggang sa kasalukuyan) Thailand, Vietnam, Indonesia, Uzbeki-       pers  (change  of  workplace)  at Certificate of Visa  Issuance)
stan, Pakistan (may planong ipatupad din ito sa iba pang mga ban-     2. Sino ang maaaring Mag-apply
                                      ① Iyong mga dayuhang manggagawang may hawak ng E-9 (EPS), E-10 (Vessel
sang nagpapadala ng manggagawa sa Korea)
□ Lugar ng Eksaminasyon: ‘Computer-based Testing Centers para
sa Korean Language Test (CBT)” na itinalaga sa bansa ng dayuhang                                ( continue to page 5 )
manggagawa


4      www.sulyapinoy.info                                                    July 2012
 Summer Vacation (여름휴가) at Annual Leave (연차휴가)
 By: Katherine Ann Corteza

S  ummer na! Panahon na na-
  man ng pagbabakasyon. Pero
                    gamit nito, hindi maaaring ikaltas
                    ito ng employer sa inyong swel-
                                         nakailangang bigyan kayo ng in-
                                         yong kumpanya ng karagdagang
                                                             ng
                                                             x 6
                                                                 KRW219,840  (KRW36,640
                                                                 araw) o kaya’y gawing 9
teka, hindi ba kamo kayo binibig-   do. Dahil sa ito ay “paid leave,”     kabayaran para rito (KRW36,640      araw  na lamang ang inyong an-
yan ng amo ninyo ng summer va-     ang bayad para sa mga araw na       x 8 araw = KRW293,120). Sub-       nual  leave sa susunod na taon.
cation? “Paglabag ‘yan sa batas!    ito’y nakabase sa average dai-      alit, kung sinabihan na kayo ng
Bilang mga manggagawa, may       ly wage ng mga manggagawa.        inyong kumpanyang gamitin ang      Kapag nagbigay naman ng sum-
karapatan kaming magbakasyon!”                          nasabing leave ngunit kayo mis-     mer or winter vacation ang inyong
Subalit, tama nga ba sila? Maaari   Gayunpaman, ang paggamit ng 15      mo ang tumanggi, wala kayong       kumpanya maaaring ibawas nila
nga ba silang magreklamo dahil     araw na annual leave ay sangayon     makukuhang kaukulang bayad        ito sa inyong sweldo (ibig sabihi’y
dito? Maaari ba silang magpa-     pa rin sa inyong employer. Kung      para rito (Artikulo 61 ng SLA).     hindi babawasan ang inyong an-
release dahil sa ganitong dahilan?   halimbawa’y nais ninyong mag-                           nual leave) o bayaran nila ang
                    bakasyon ng 15 araw sa Pilipinas sa    Ang mga manggagawa naman         araw na ‘yun subalit ibabawas nila
Sangayon sa Standard Labor Law     buwan ng Disyembre at hindi kayo     na hindi pa nakakaisang taon sa     ito sa annual leave ninyo. Natural
(SLA) ng Korea, ang pagbabakasy-    pinayagan ng inyong kumpanya,       kumpanya ay maaari ring mag-       lamang ang mga ganitong paraan
on tuwing panahon ng tag-init o    hindi ito sapat na dahilan sa pag-    file ng leave. Ito ang tinatawag     sa pagbibigay ng summer or win-
taglamig ay hindi mandatoryo. Sa    paparelease o kaya’y pagrereklamo     na monthly leave (월차). Para sa      ter vacation. At gaya ng nabang-
madaling salita, hindi kinakailan-   sa Labor dahil ang mga employer      1 buong buwan ng pagtatrabaho,      git sa itaas, hindi ito sapat na
gan ng kumpanyang magbigay       ay may karapatan ding magde-       ang manggagawa ay bibigyan ng      dahilan sa pagpaparelease. Ngu-
ng summer o winter vacation sa     sisyon kung kailan ninyo maaaring     1 araw na leave. Kung 6 na bu-      nit kung parehong ginawa ito ng
kaniyang mga empleyado. Subalit,    gamitin ang nasabing annual leave.    wan na kayong nagtatrabaho sa      employer, o binawas sa sweldo at
ang lahat ng mga manggagawa ay                          inyong kumpanya, maaari kayong      binawasan rin ang annual leave,
maaaring gumamit ng annual leave    Kung sakali namang hindi ninyo      magleave ng 6 na araw. Gayun-      saka pa lamang kayo maaar-
(연차휴가). Ang mga manggaga-       nagamit ang 15 araw na annual       paman, gaya ng annual leave,       ing magreklamo tungkol dito.
wang maaaring mag-file ng annual    leave, kinakailangan kayong ba-      maaaring tumanggi ang em-
leave ay iyong mga nakapagtra-     yaran ng inyong kumpanya para       ployer dito. Hindi ito mandatory     Sana po ay naging malinaw ang
baho sa kani-kanilang kumpanya     dito (minimum wage/araw (base       na kailangang gamitin sa loob ng     tungkol sa paggamit ng leave.
sa loob ng 1 buong taon at nagtra-   sa standard na 8 oras na pagtatra-    1 taon. Kung sakaling gagamit      Para sa mga katanungan, man-
baho ng mahigit sa 80% ng work-    baho)= KRW36,640 x 15 araw =       kayo ng monthly leave maaar-       gyaring tumawag lamang sa
ing days (Artikulo 60 ng SLA). Sa   KRW549,600). Halimbawa, 7 araw      ing ikaltas ito sa inyong sweldo     1644-0644  (extension:  7).
susunod na taon ng kanilang pag-    lamang kayo nakapagbakasyon        o ‘di kaya’y ibawas ito sa karam-
tatrabaho sila ay mabibigyan ng    at may natitira pa kayong 8 araw     patang annual leave sa susunod
15 araw na annual leave. Sa pag-    na hindi nagamit na bakasyon ki-     na taon. Kaya’t sa pagleave ng 6     Happy summer po sa inyong lahat!

( continuation from page 4 )
          , o agrikultura/pangingisda sa loob ng 4 na taon       sabing kumpanya,” ay tumutukoy sa mga sumusunod na kaso:
          sa nakalipas n Legal na nagtatrabaho sa mga in-       1. Kapag napatunayang dahil sa pagkalugi ng employer o pag-
          dustriya ng manufacturing, constructiona 10 taon       sasara ng kumpanya’y (tatawagin na lamang bilang “employ-
          ① 35 taong gulang pababa na may Bachelor’s Degree
                                         er”) hindi na maaaring magtrabaho pa ang manggagawa doon.
          (Subalit, sangayon sa Artikulo 2 ng Root Industry Pro-
          motion Act, ang mga manggagawang nagtatrabaho sa
                                         2. Kapag hindi na maaaring magpatuloy sa pagtatrabaho ang dayuhang
 ①Naangkop na    ilalim ng Root Industry ay kinakailangan lamang na na-    manggagawa dahil sa paglabag ng employer sa mga employment conditions
 Kwalipikasyon①   kagradweyt ng hayskul at 40 taong gulang pababa)       o kung hindi makatarungan ang pagtrato ng employer sa mga manggagawa.
          ① Nakatanggap ng sertipiko para sa pagiging certi-      3. Kung kinansela ang employment permit ng employer o kung nakatang-
          fied skilled worker (para sa isang ispesipikong uri ng in-  gap sila ng restriksyon sa pagtanggap ng mga dayuhang manggagawa
          dustriya) o kaya naman ay nakakatanggap ng sahod
          na mas mataas kaysa sa pangkaraniwan na sahod para            <Nilalaman ng Nirebisang Batas ukol sa
          sa mga manggagawa (sangayon sa uri ng trabaho)          Dahilan at Bilang ng Pagpaparelease (Artikulo 25, Blg. 1)>
          ① Nakatanggap ng sertipiko para sa Korean Language Level
          3 o higit pa (Subalit, sangayon sa Artikulo 2 ng Root In-     Kasalukuyang Batas             Nirebisang Batas
          dustry Promotion Act, ang mga manggagawang nagtatra-
          baho sa ilalim ng Root Industry ay kinakailangan lamang na  Dahilan sa Pagpaparelease   Bilang   Dahilan sa Pagpaparelease   Bilang
          makatanggap ng sertipiko para sa Korean Language Level
          2 o higit pa) o nakumpleto ang Social Integration Program  1. terminasyon ng kontra-  kasama   1. terminasyon ng kontra-  kasama
                                         ta o paghinto sa trabaho   sa bilang  ta o paghinto sa trabaho   sa bilang
4. Proseso ng Aplikasyon
①   Mag-apply para   sa  request  of  change  of  sojourn sta-   2. pagkalugi o pag-     h i n d i  2. pagkalugi o pagsasara   h i n d i
tus  sa pinakamalapit  na  immigration  office sa  inyong  kumpanya.   sasara ng Kumpanya,     kasama   ng kumpanya, kanse-     kasama
                                         iba pang dahilan na     sa bilang  lasyon ng employment     sa bilang
          Application Form, Passport, Alien Registration Card     hindi  kasalanan  ng         permit, limitasyon sa
          (ARC), Certificate of Employment (tungkol sa lahat ng    dayuhang manggagawa           pagbibigay ng trabaho sa
①Mga   Ki-    inyong mga pinagtrabahuhan), Employment Contract,      at mahirap ng mag-            dayuhang manggagawa,
nakailangang    Sertipikong Pang-edukasyon at iba pang mga uri ng ser-    patuloy sa pagtatrabaho         hindi  makatarungang
Dokumento①     tipiko O Invoice of Withholding Tax para sa kita ng mga                        pagtrato at iba pang
          manggagawa, Transcript para sa Korean Language o ser-    3. kanselasyon ng em-          mga dahilang sangayon    h i n d i
                                                       kasama
          tipikto ng pagtatapos ng Social Integration program     ployment permit, limi-          sa  panlipunang  pa-   kasama
                                                       sa bilang
                                         tasyon sa pagbibigay           mantayan na tinatang-    sa bilang
                                         ng trabaho sa dayu-           gap na dahilan upang
                                                             huminto sa pagtatrabaho
5. Araw ng Pagpapatupad: 2011.10.10 (Para sa Root Indus-
                                                             ang manggagawa. Ito
try: 2012.6.1)                                  4. paglabag sa mga      kasama   ay kailangang tumu-     h i n d i
                                         kondisyon ng pagtatraba-   sa bilang  tupad sa notipikasyon    kasama
Notipikasyon ukol sa Pagpapalit ng Trabaho (i.e. Pagpaparelease) sa       ho o paglabag sa kontra-         ng direktor ng MOEL.     sa bilang
kadahilanang hindi kasalanan ng Dayuhang Manggagawa               ta o batas ng EPS, hindi
   - kapag ang dahilan ay makatarungan, hindi ito isasama
      sa limitasyon ng bilang ng pagpaparelease -             5. pagkakasakit, aksi-    kasama   5. pagkakasakit, aksi-    kasama
                                         dente (artikulo 30, blg.1)  sa bilang  dente (artikulo 30, blg.1)  sa bilang
Sangayon sa Artikulo 25, Talata 1, Blg. 2 ng ①Mga Batas kaugnay
ang Pagtatrabaho ng mga Dayuhang Manggagawa① (sa madaling
salita’y tatawagin na lamang bilang “batas”) ang sinasabing “ang da-
hilan ng pagpaparelease na hindi kasalanan ng manggagawa at base         Courtesy of Korea Support Centers for Foreign Workers
rin sa panlipunang pamantayan ay katanggap-tanggap ang dahilan          Source: http://www.migrantok.org/english/viewtopic.php?t=585&sid=a61644a00
kung bakit kinakailangan nilang huminto sa pagtatrabaho sa na-          012804ebb51e8f49c799de6


 5      www.sulyapinoy.info                                                       July 2012
HOARSENESS               ‘Pag ‘di na laos ang paos
Rodante A. Roldan, MD
Otorhinolaryngologist - Head and Neck Surgeon
Diplomate, Philippine Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery

Hoarseness (paos) is the       also cause hoarseness by ex-   better to consult a doctor    apy and anti-reflux medi-
symptom of having a change      cessive dryness of the throat.  sooner, rather than later. If   cation, but may some-
in your voice quality. It can     Frequent  throat  clearing  you smoke, or drink alcohol,   times need surgery also.
be breathy (mahangin), raspy     may also cause hoarseness     or have severe pain on talk-   Malignant tumors of the lar-
(garalgal), weak (mahina), or     because the act of throat     ing or swallowing, difficulty   ynx, and other neck masses
strained (ipit). It may cause     clearing rubs the vocal cords   of breathing, a lump on your   should be handled by ENTs
distress in daily living, and     together and strains the     neck, coughing up blood, or    and other qualified specialists.
may also impact at the work      muscles in the neck. Acid     have been hoarse for more
place for voice professionals.    reflux also causes laryngitis   than 2 weeks, it would be     Prevention
                   because the acid is irritating  better if you consult an ENT   Drink lots of fluids. A com-
Causes                to the larynx or voice box.    as they can insert an endo-    mon dictum to follow is
Voice abuse, voice misuse.                       scope in your mouth, to look   that your pee should be
Voice abuse happens when       Some women have monthly      at your larynx and see your    pale,  not   yellow-colored.
you shout or scream, for       bouts of hoarseness due to,    vocal cords. A videolaryngo-   Avoid shouting, and avoid
example, scolding your chil-     you guessed right, chang-     stroboscopy (recording your    whispering.    Shouting is
dren, or getting in an argu-     es in the menstrual cycle.    vocal cords in slow motion)    commonly known to be bad
ment. It may also happen       Other hormonal states like    may also be requested to     for your voice, but what a
in less obvious settings as in    hypothyroidism or an hy-     check for microscopic lesions   lot of people don’t know is
when you try to talk loudly in    poactive thyroid gland can    in the vocal cords. Other     that whispering is also as
a noisy environment to make      also  cause  hoarseness.    possible diagnostic exams     bad because they strain the
yourself heard, as in a fac-                      may include a neck ultra-     muscles of your voice box
tory, or in a concert. Even      Presbylaryngis, or the ag-    sound, CT scan, or MRI, and    and neck, and puts abnormal
improper telephone place-       ing larynx, can also cause    a chest x-ray, to check for tu-  tension on your vocal cords.
ment, like when you sand-       hoarseness because of the     mors of the neck and chest.    Use   amplification   when
wich the phone with your       atrophy or thinning of the vo-  Specialized blood tests may    speaking to large groups,
shoulder and ear, may inad-      cal cords. Neurological con-   also be used to screen for    or in noisy environments.
vertently make you speak       ditions such as Parkinson’s    hormonal    abnormalities.  Teachers and other public
louder than normal, thereby      disease, stroke, multiple scle-  Nerve studies may also be     speakers should use micro-
causing strain on your vocal     rosis, and myasthenia gravis   used to investigate pos-     phones instead of forcing
cords. Voice professionals,      may also cause hoarseness     sible neurologic disorders.    a louder volume from their
such as teachers, priests/      because they interfere with                     throats. Resting your voice
preachers, doctors, lawyers,     the nerve signaling from the   Treatment             in between speaking engage-
singers, call center agents,     brain to the voice box, caus-   Different causes of hoarse-    ments will also be beneficial.
etc., are particularly at risk    ing weakness and incoordi-    ness require different treat-   Avoid dehydrating and irri-
because the demands of        nation in voice production.    ments. Suffice it to say that   tating agents like smoking,
the job necessitate frequent                      avoidance of the aggravating   alcohol, and caffeine-con-
and prolonged voice use.       Tumors, both benign and      behavior, adequate hydra-     taining beverages like coffee,
                   malignant, can also cause     tion, no smoking, no alcohol   tea, chocolate, etc. Unfor-
Infections can also cause       hoarseness.   Fortunately,   drinking, and proper voice    tunately, decaffeinated cof-
hoarseness, whether virus-      benign tumors are more      use are the cornerstones     fee, though containing less
es or bacteria. The com-       common, usually vocal cord    of hoarseness treatment.     caffeine, still has caffeine
mon cold, and sinusitis, can     nodules (kalyo), vocal cord    Viral infections should resolve  and should be avoided. So-
both cause inflammation and      cysts, or vocal cord polyps.   spontaneously in 2 weeks     das and cola’s should also
swelling of the vocal cords      Malignant or cancerous tu-    or less. Allergies should be   be removed from the diet.
or laryngitis, because of       mors of the vocal cords,     identified and avoided as ap-   Avoid   throat    clearing.
the coughing and thick mu-      usually squamous cell carci-   propriate.Speech    therapy  Though you may some-
cus dripping down into the      noma, are rare, but the risk   may also be of use if you     times feel the urge to clear
throat. The viruses can also     of developing these increases   have been speaking improp-    your throat, drink water
directly cause laryngitis, even    if you drink alcohol and/or    erly or have developed bad    instead.   This lessens the
in the absence of sinusitis.     smoke. Tumors of the thyroid   speaking habits through the    trauma to your vocal cords.
                   gland (bosyo) can also cause   years. This is especially im-   Avoid allergens if you know
Allergies (like pollen, house     hoarseness if they impinge    portant for professional voice  them, and avoid food (i.e.,
dust mite, cockroach, animal     on the vagus nerve, the nerve   users. Singing therapy by     spicy, sour food or drink,
dander, etc.) and irritants      that makes your vocal cords    certified voice coaches may    etc.) or activities (i.e., skip-
(like cigarette smoke, air pol-    move. An enlarged heart,     also be important for pro-    ping meals, lying down after
lution, chemicals in factories,    and tumors of the lungs may    fessional singers.    Celine  eating, etc.) that exacerbate
dust, etc.) can also cause      also impinge on this nerve so   Dion and Sarah Geronimo      acid reflux if you suffer from it.
hoarseness by causing lar-      consulting a specialist, and   consult their ENTs and voice   There is no scientific proof
yngitis. Some compounds,       proper work-up is essential.   coaches frequently before     that cold drinks cause hoarse-
like caffeine-containing food                      performances, especially if    ness, but as I always tell my
and drink, alcohol, and ex-      Diagnostics            they’re not feeling 100%.     patients, in the absence of
tremes of temperature and       If you don’t have a cold,     Benign tumors of the lar-     good-quality evidence, kung
humiyity (very hot, or very      flu, or allergies, and you    ynx are handled conserva-     saan ka hiyang, dun ka.
cold, or very dry air), can      have hoarseness, it may be    tively with speech ther-


 6      www.sulyapinoy.info                                             July 2012
7  www.sulyapinoy.info  July 2012
8  www.sulyapinoy.info  July 2012

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:250
posted:8/31/2012
language:
pages:8