Kordamisk�simused LOOMAMITMEKESISUS by HC120831133236

VIEWS: 5 PAGES: 4

									Kordamisküsimused LOOMAMITMEKESISUS

  1. Mis on zooloogia? Defineeri.

Teadust, mis uurib loomi, nimetatakse zooloogiaks (kreeka k. z_on - loom + logos - mõiste, käsitlus.)

  2. Kuidas eristada looma teistest organismidest? (too välja 10 erinevust) Mis eristab
   loomarakku teiste organismide rakkudest? Tuleta meelde loomaraku organellid.

       Liikumisvõime
       Paljunemine sugulisel teel
       aktiivsest toidu hankimisest
    Protistide ehitusest ja elutegevusest
     Protistide keha on mikroskoopiliste mõõtmetega üksik loomne rakk. See koosneb
     rakumembraanist, tsütoplasmast, rakuorganellidest ja rakutuumast. Protisti
     rakumembraan ehk plasmamembraan on loomarakule tüüpilise ehitusega ja võib olla
     kaetud tiheda kattega (pelliikuliga). Tsütoplasma välimine kiht (ektoplasma) on tihedam
     ja läbipaistvam, sisemine kiht (endoplasma) sõmeram ja vedelam. Tsütoplasmas
     paiknevad loomarakule iseloomulikud rakuorganellid (mitokondrid, ribosoomid,
     tsütoplasmavõrgustik ehk endoplasmaatiline võrgustik, Golgi kompleks, mitmesuguse
     ülesandega vakuoolid, tsütoskelett) ja rakutuum. Lisaks neile on mõnedel protistidel ka
eriülesandega rakuorganelle. Nendeks on liikumis-, toitumis-, eritus- ja kaitseorganellid
Liikumisorganellid on:
ebajalad ehk kulendid - mitmesuguse kujuga ajutised väljasirutatavad tsütoplasma
osad. Ehituse järgi jagatakse nelja kulendite tüüpi: sagarkulend (lobopood) on lai,
sagarjas; niitkulend (filopood) on peen, niitjas; juurkulend (risopood) on hargnev ja
moodustab naaberkulenditega võrgustiku; telgkulend (aksopood) on sirge, radiaalne
jätke, mille keskel on mikrotorukeste kimp, nn. telgniit (aksoneem).
viburid - pikad püsivad niiditaolised ektoplasmajätked, mis on võimelised rütmiliselt
liikuma. Tavaliselt on neid kehal 1 kuni 2. Vibur algab ektoplasmas silinderja alusteraga
(kinetosoomiga). Viburi vaba osa ultrastruktuur on kõigil viburitel sarnane. Siin
eristatakse kahte tsentraalset ja üheksat paarilist perifeerset mikrotorukest. Alusteras
tsentraalsed fibrillid puuduvad, perifeersed aga on kolmekordsed. Viburi liikumise
põhivormiks on kruvitaoline liikumine 10 kuni 40 pööret sekundis. Kui vibureid on kaks,
siis tihti on neist vaid üks seotud eelpoolmainitud liikumisega, teine, lohavibur, talitleb
tüürina. Kui vibur paikneb piki keha kulgevalt, võib ta moodustada kehaga õhukese kile,
nn. virvituskile ehk unduleeriva membraani. Selle vaba serva lainjas liikumine tagab
protisti edasiliikumise.
ripsmed – lühikesed niidikesed, mis oma põhiehituselt ei erine viburitest. Neid on
aga üldjuhul kehal palju. Erinev on aga nende liikumisviis – nad löövad vaid ühes suunas.
Väljalöögi korral on ripse sirge, tagasitõmbe ajal aga paindub see aluse lähedal. Löökide
     sagedus on kuni 30 korda sekundis. Ripsmed võivad kokku liituda kepjateks väädikuteks
(cirri) või ühineda kile abil plaatjateks membraanideks. Väädikud võivad liikuda mitmes
suunas. Sageli saab liikumisjätkeid kasutada toiduhaaramisvahenditena.
Meeleorganellidest on ainuraksetel kirjeldatud komperipsmeid ja maitsmisripsmeid,
statotsüste (tasakaaluelund) ja valgustundlikke silmtäppe.
Toitumisorganellid on seedevakuool ehk toitekublik (sisaldab seedeensüüme),
sekretoorsed vakuoolid (võivad sisaldada valke lammutavaid ensüüme) ja
ekskretoorsed vakuoolid (sisaldavad eritisi ja jääkaineid).
Parasiitsete protistide ehitus on lihtsustunud ja mõned rakuorganellid võivad puududa.
Enamik protiste toitub tahketest osistest (fagotsütoos). Parasiitsed protistid toituvad
eeskätt pinotsütoosi abil. Mõned algloomad väljundavad rakust seedeensüüme
sisaldavaid sekretoorseid vakuoole. Rakuvälises ruumis ensüümid vabanevad ja nende
poolt lagundatud toitained imenduvad hiljem rakku.
Mõnedel protistidel (taimviburloomadel) on tsütoplasmas kloroplastid ja nad on
võimelised orgaanilisi aineid ise sünteesima (autotroofne ainevahetustüüp).
Eritusorganellideks on lisaks eespool nimetatud sekretoorsetele ja ekskretoorsetele
vakuoolidele veel tuikekublik ehk pulseeriv vakuool, mis perioodiliselt täitub vedelikuga
ja tühjeneb väliskeskkonda. Tuikekubliku põhiülesandeks peetakse rakusisese osmootse
rõhu reguleerimist. Parasiitsetel, aga ka merevees elavatel protistidel, kes elavad
tingimustes, kus keskkonna osmootne rõhk on lähedane tsütoplasma omale, tuikekublik
puudub.
Kehakate ja tugiorganellid. Paljudel vabalt elavatel ainuraksetel katab kehapinda pelliikula, mis kujutab
endast ektoplasma tugevnenud väliskihti. Teistel eritab
tsütoplasma kehapinnale koja, mis võib olla orgaanilisest ainest (kodaamööbid),
kaltsiumkarbonaadist (kambriliste lubikohad), ränidioksiidist või strontsiumsulfaadist
(kiirelistel). Siseskeletina leidub tsütoplasmas kohati õõnsate mikrotorukeste või
filamentide kimpe.
Kaitseorganellid esinevad vaid ripsloomadel. Nendeks on paisatid ehk trihhotsüstid,
mis kujutavad endast ektoplasmas asetsevaid niitjaid väljapaisatavaid kehakesi. Tungides
vaenlase või saakobjekti kehasse, halvavad nad selle talitluse. Samuti võib
kaitseorganellideks lugeda väliskoda.

  3. Kuidas jaotatakse loomsed koed? Millised on loomsetele kudedele iseloomulikud ehituslikud ja
   talituslikud omadused? Oska tunda kude pildilt.
  4. Iseloomusta loomade elundkondasid. Pööra tähelepanu elundkondade erinevale ehitusele
   loomariigis. Oska tuua näiteid erinevate elundkonnatüüpide kohta erinevatel loomadel.
   Näiteks tugielundkond: jaguneb siseskeletiks, välisskeletiks, hüdrostaatiliseks skeletiks.
   Mille poolest need teineteisest erinevad? Kellel erinevad skeletitüübid esinevad?
   Samal viisil töötage läbi kõik elundkonnad, proovides leida igale elundkonnale
   iseloomulikke jooni erinevate loomarühmade hulgas. Pöörake tähelepanu kindlasti
   näidetele. Joonised!

  6. Mittesuguline ja suguline sigimine loomariigis. Tooge välja sigimistüüpidele
    iseloomulikud jooned, eri võimalused ning pöörake tähelepanu näidetele konkreetsete
    loomade (loomarühmade) puhul.
  Hüdrad sigivad sugutult ja suguliselt. Sugutu sigimine toimub pungumise teel (12 päevaga suureneb
  hüdrade arv 8 korda). Hüdrad võivad olla nii hermafrodiitsed kui ka lahksugulised (varshüdra).
  Suguproduktid tekivad ektodermis interstitsiaalsetest rakkudest, millest moodustuvad kas
  rohkearvulised spermatosoidid või üks amöboidne munarakk.
    Tavalised aktiinid on lahksugulised. Suguproduktid kujunevad septide entodermis. Viljastamine ja
areng toimuvad gastraalõõnes ja täiesti väljakujunenud väikesed aktiinid väljuvad ema kehast läbi suuava.
Järelikult võib hobumeriroosi pidada vivipaarseks.
Mõnele vormile on omane sugutu sigimine ristipooldumise teel. Nii on poolduv Microstomum lineare.

  7. Taksonoomilised põhiüksused. Järjekord selgem kui vesi!
  Riik   regnum      kingdom    царство
  Hõimkond phylum      phylum     тип
  Klass  classis      class     класс
  Selts  ordo       order     отряд
  Sugukond familia      family     семейство
  Perekond genus       genus     род
  Liik   species     species    вид

   Loomariigi süstemaatika.
  8. Loomade fülogeneesi põhietapid. Suuremad hõimkonnad fülogeneesipuus selged!


  9. Ainuraksed. Miks ei arvata loomade hulka? Milliste omaduste poolest võiks loomade hulka
    kuuluda, milliste poolest mitte? Näited. Miks võib tuua välja just kerasviburlast.
  10. Hõimkond käsnad (porifera)
    Liikide arv. Levik. Ehitus. Paljunemine. Miks on käsnad lihtsaimad loomad? Erinevate rakkude
  ülesanded. Tunne rakutüüpe jooniselt. Vaadake üle joonised! Näited!
11. Hõimkond ainuõõssed ((Cnidaria)
  Klassid - Hüdraloomad (Hydrozoa), Karikloomad (Scyphozoa), Õisloomad (Anthozoa)
  Liikide arv. Levik. Ehitus. Paljunemine. Ainuõõssete elutsükkel. Vaadake üle joonised!
  Näited! Klasside võrdlus. Kirjelda meripõit. Miks on see loom eriline?
14. Mille alusel jaotatakse selgrootud kahte suurde rühma: Lophotrochozoa ja ecdysozoa?
15. Hõimkond Limused (Mollusca)
  Klassid - Teod (Gastrophoda), Karbid (Bivalvia), Peajalgsed (Cephalopoda)
  Liikide arv. Levik. Ehitus. Paljunemine. Vaadake üle joonised! Näited! Klasside võrdlus.
  Peajalgsete eripärasused võrreldes teiste klassidega.
16. Hõimkond Rõngussid (Annelida)
  Klassid Hulkharjasussid (Polychaeta), Väheharjasussid (Oligochaeta), Kaanid
  (Hirudinea)
  Liikide arv. Levik. Ehitus. Paljunemine. Vaadake üle joonised! Näited! Klasside võrdlus.
  Vihmaussi ehitus!
17. Hõimkond Lameussid (Platyhelminthes)
      Klassid - Ripsussid (Turbellaria), Imiussid (Termatoda), Paelussid (Cestoda)
  Liikide arv. Levik. Ehitus. Paljunemine. Vaadake üle joonised! Näited! Naiteid parasiitsete
  eluvormide elutsüklitest. Klasside võrdlus. Lameusside ehituse ja eluviisi võrdlus ümarusside
  ja rõngussidega. Oska tuua erinevusi ka jooniste põhjal. Parasiidid vs vabalt elavad vormid.
18. Hõimkond Keriloomad (Rotifera). Üldine iseloomustus. Tunne pildilt esindajad.
19. Hõimkond Loimurid (Tardigrada). Üldine iseloomustus. Tunne pildilt esindajad.
20. Hõimkond Küüsikloomad. Üldine iseloomustus. Tunne pildilt esindajad.
21. Hõimkond Ümarussid (Nematoda)
  Liikide arv. Levik. Ehitus. Paljunemine. Vaadake üle joonised! Näited! Erinevad eluvormid.
  Too näiteid parasiitsete ümarusside elutsüklitest. Võrdle ümarusse lameusside ja rõngussidega.
22. Hõimkond Lülijalgsed (Arthropoda)
  Alamhõimkond – Lõugtundlased (Chelicerata)
      Klass– Ämblikulaadsed (Aranchida)
          Seltsid – Skorpionilised, Ämblikulised, Ebaskorpionilised, Koibikulised,
          Lestalised
  Alamhõimkond – Vähilaadsed (Crustacea)
      Klass– Vähid
  Alamhõimkond – Trahheloomad (Tracheata)
      Klass– Hulkjalgsed (Myriopoda)
          Alamklassid– Sadajalgsed ja Tuhatjalgsed
      Klass– Putukad (Insecta)
          Seltsid – ühepäevikulised, kiililised, prussakalised, termiidilised,
  nahktiivalised, sihktiivalised, väivilised, kõdutäilised, täilised,
  sarnastiivalised, lutikalised, mardikalised, ehmestiivalised, liblikalised,
  kiletiivalised, kahetiivalised, kirbulised.
  Liikide arv. Levik. Ehitus. Paljunemine. Vaadake üle joonised! Näited! Klasside ja seltside
  võrdlus. Iseloomustage ülaltoodud üksusi. Seltsi tundmine välisilme järgi. Pildid, joonised!
23. Mida tähendab esmassuune ja teissuune loom? Kes sinna kuuluvad?
24. Hõimkond Okasnahksed (Echinodermata)
      Klassid - Meritähed (Asteroidea), Madutähed (Ophiroidea), Merisiilikud
      (Echinoidea), Meripurad (Holothuroidea), Meriliiliad (Crinoidea).
   Liikide arv. Levik. Ehitus. Paljunemine. Vaadake üle joonised! Näited! Klasside võrdlus.
25. Hõimkond – Keelikloomad (Chordata)
  Alamhõimkond – Selgroogsed (Vertebrata)
      - Klassid Silmulised, pihklaselised, kõhrkalad (seltsid hailised, railised), luukalad
          (seltsid heeringalised, karpkalalised, haugilised, angerjalised, tuulekalalised,
          tursalised, ogalikulised, liitlõualised, ahvenalised, lestalised, kerakalalised),
          koaankalad.
          Liikide arv. Levik. Ehitus. Paljunemine. Vaadake üle joonised!
          Näited! Võrrelge omavahel klasse ja seltse. Näiteid Eesti faunast.
      - Klass – Kahepaiksed (Amphibia)
          Seltsid – sabakonnalised, siugkonnad, päriskonnalised.
          Liikide arv. Levik. Ehitus. Paljunemine. Vaadake üle joonised!
          Näited! Näited Eesti faunast.
      - Klass – Roomajad (Reptilia) Linnud (Aves)
          Seltsid – kilpkonnalised, soomuselised (Alamselts – sisalikulaadsed, maolised),
          krokodillilised.
          Liikide arv. Levik. Ehitus. Paljunemine. Vaadake üle joonised!
          Näited! Näited Eesti faunast.
      - Linnud
          Seltsid – pingviinilised, jaanalinnulised, nandulised, kaasuarilised, kiivilised,
          kaurilised, pütilised, toruninalised, pelikanilised, toonekurelised, hanelised,
          kullilised, kanalised, kurelised, kurvitsalised, tuvilised, papagoilised, käolised,
          kakulised, piiritajalised, rähnilised, värvulised.
          Liikide arv. Levik. Ehitus. Paljunemine. Vaadake üle joonised!
          Näited! Seltside kirjeldused. Tunne pildilt ja oska nimetada näiteid seltside
          kohta. Näited Eesti faunast.
      - Klass – Imetajad (Mammalia)
          Seltsid – ainupilulised, kukrulised, putuktoidulised, käsitiivalised,
          esikloomalised, napihambulised, jäneselised, närilised, kiskjalised, vaalalised,
          londilised, kabjalised, sõralised.
          Liikide arv. Levik. Ehitus. Paljunemine. Vaadake üle joonised! Näited! Seltside
          kirjeldused. Tunne pildilt ja oska nimetada näiteid seltside kohta. Näited Eesti
          faunast.
26. Võrrelge selgroogsete klasse omavahel, kirjeldage arengut veelisest eluviisilt maismaalisele.
  Milliseid uusi omadusi tuleb iga astmega juurde?
27. Oska võrrelda omavahel ka selgroogsete seltse.

								
To top