Docstoc

2010 KARAR 146 TEVHİT

Document Sample
2010 KARAR 146 TEVHİT Powered By Docstoc
					                          T.C.
                     YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ
                      İl Encümeni Başkanlığı

Karar No : 302.03/146                                       Karar Tarihi
Konu   : Tevhit.                                         07.06.2010

                           KARAR

    İl Encümeni Genel Sekreter Muammer YANIK Başkanlığında; Üyeler Bayram EROĞLU,
Selami ŞAHİN, Kemal ŞAHİN, Recayi ŞENYÜZ ve Osman Levent BAŞKAN, Mali Hiz.Müdürü Ömer
ÇELİK, Plan Proje Yatırım ve İnş. Müdür V. Tuygun SAVACI, Yol ve Ulaşım Hiz. Müdür V. Osman
ŞİMŞEK ve Encümen Müdürü Murat CANER hazır bulunduğu halde 07.06.2010 tarihinde toplandı.
    Vilayet Makamından havaleli İl Özel İdaresinin 28.05.2010 tarih ve 4314 sayılı teklif yazısı ve
ekleri incelendi, gereği düşünüldü;
     İlimiz Çayıralan İlçesi Aşağıtekke köyünde mülkiyeti Aşağıtekke Köyü köy tüzel kişiliği adına
kayıtlı tapunun 111 ada, 2, 3, 4, 5, 15, 17 ve 114 numaralı tarla vasıflı parseller ile 111 ada 61, 62, 63 ve
64 numaralı “Arsa” vasıflı parseller ve 111 ada 60 numaralı “Kargir İlkokul binası ve müştemilatı”
vasıflı taşınmazların tevhidinin yapılmasıyla ilgili olarak, 3194 sayılı İmar Kanununun Uygulanmasına
Ait Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesinde “Üst ölçek planı bulunmayan iskân dışı alanlarda
yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parselin 5.000 M2’den küçük olamayacağı, bu parsellerin tapu kadastro veya
tapulama haritasında kamu eline geçmiş bir yola yapılan ifrazdan sonra en az (25.00) metre cephesi bulunması zorunludur.
Tevhit işlemlerinde (5.000) M2 asgari büyüklük şartı aranmaz” denildiği ve tevhidinde sakınca görülmediği tarım
müdürlüğü yazısı ve teklif yazıda da belirtilmiştir. Mülkiyeti Aşağıtekke Köyü Tüzel Kişiliği adına
kayıtlı tapunun 111 ada, 2, 3, 4, 5, 15, 17, 60, 61, 62, 63, 64 ve 114 numaralı parsellerin birleştirilmesi
sonucunda oluşan parselin alanı (A)= 19.903,67 M2 olup tevhidinde bir sakınca olmadığı dosyasında
belirtildiğinden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesi (i) fıkrası uyarınca, tevhit
işlemlerinin İl Encümenince görüşülerek karara bağlanmasının istendiği İl Özel İdaresinin 28.05.2010
tarihli ve 4314 sayılı teklif yazısı ve eklerinden anlaşılmıştır.
    Konu İl Encümeninin 07.06.2010 tarihinde yapmış olduğu toplantısında gerekli değerlendirmeye
tabi tutulmuş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24.04.2006 tarihli ve 10523
sayılı yazılarında, Belediye mücavir alan sınırları dışında tevhit, ifraz ve bunlar üzerinde irtifak hakkı
tesisi veya bu hakların terkinine ilişkin işlemlerin İl Encümeni tarafından yerine getirilmesi
belirtilmiştir. İlimiz Çayıralan İlçesi Aşağıtekke köyünde mülkiyeti Aşağıtekke Köyü köy tüzel kişiliği
adına kayıtlı tapunun 111 ada, 2, 3, 4, 5, 15, 17 ve 114 numaralı tarla vasıflı parseller ile 111 ada 61, 62,
63 ve 64 numaralı “Arsa” vasıflı parsellerin ve 111 ada 60 numaralı “Kargir İlkokul binası ve
müştemilatı” vasıflı taşınmazlar için hazırlanan tevhit krokisi ve dosyası da göz önünde bulundurularak,
3194 sayılı İmar Kanunu Uygulanmasına Ait Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi
gereğince, Çayıralan İlçesi Aşağıtekke köyünde mülkiyeti Aşağıtekke Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı
tapunun 111 ada, 2, 3, 4, 5, 15, 17, 60, 61, 62, 63, 64 ve 114 numaralı parsellerin birleştirilmesi
sonucunda oluşan parselin alanı (A) = 19.903,67 M2 olup tevhit işlemlerinin yapılmasına, gerekli
işlemlere başlanılmak üzere karar ve eklerinin İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne)
gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.07.06.2010


  Muammer YANIK
 İl Encümen Başkanı           Bayram EROĞLU       Selami ŞAHİN       Kemal ŞAHİN
   Genel Sekreter              Üye            Üye           Üye
    İMZA                 İMZA            İMZA           İMZA


                    Recayi ŞENYÜZ       O.Levent BAŞKAN        Ömer ÇELİK
                      Üye             Üye           Mali Hiz.Md
                      İMZA            İMZA            İMZA


                    Tuygun SAVACI       Osman ŞİMŞEK        Murat CANER
                    Plan ve Prj.Md.V.     Yol Ulş.Hz.Md.V.      Encümen Md.
                       İMZA            İMZA           İMZA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:8/31/2012
language:Unknown
pages:1