Декларация за предоставяне на данни

					                        ДЕКЛАРАЦИЯ
                     за предоставяне на данни

      Подписаният ............................................................................................................... с
ЕГН ........................................, постоянен адрес ................................................................. – в
лично      качество       и    в    качеството        си    на    законен      представител         на
.....................................................................................................................................................,
с ЕИК/БУЛСТАТ ................................................................. ,
Декларирам, че съм съгласен:
   - данните, които са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни,
      както и
   - данните относно имуществено и финансово състояние, в това число банкова,
      данъчна, осигурителна и друга информация – за мене и за посоченото
      дружество,
да бъдат обработвани, проверявани, изисквани, събирани, разменяни и използвани за
необходимото кредитно проучване по това заявление от http://hirudov.com.

Дата:..........                      Декларатор: ....................
                                    (подпис, печат)
Проверяваното лице положи подписа си лично пред мен -
..........................................................................., длъжност .......................................................


Дата:.................                              Служител на http://hirudov.com :..............
                                                        (подпис)

				
DOCUMENT INFO
Description: Декларация за предоставяне на данни, в която деклариращия се съгласява личните му данни да бъдат използвани за кредитно проучване. Бланка за попълване (шаблон), състояща се от една страница.