Проекто-договор

DOCUMENT INFO
Description: Този проекто-договор е изготвен на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки. При него Кмета на Общината възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛ работите по “Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в община ................”. Можете да видите правата и задълженията на всяка от страните и някои по-особени условия на самия договор.