fiil kipleri by KARNEC

VIEWS: 369 PAGES: 10

									           FİİL VE FİİL KİPLERİ
    FİİL: Varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelere
FİİL denir.
Pratik olarak ismi fiilden ayırmak için –me, -ma olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek mastar
ekini kullanırız. Eğer bir kelimenin sonuna –ma ,-me olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek
mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiil demektir. Getiremiyorsak o kelime isim soylu bir
kelimedir.
*Geldi--------- gelmedi , gelmek
*Oturmuş------ oturmamış, oturmak
*Söylüyorum---------- söylemiyorum, söylemek

       Görüldüğü gibi yukarıdaki kelimelere –ma,-me ve –mak,-mek getirebilmekteyiz.
       Öyleyse bu kelimeler fiildir.


*Kitap--------- kitapma, kitapmak

*Göz-----------gözme, gözmek

     
       Yukarıdaki ‘kitap’ ve”göz” sözcüklerine ise bu ekleri getiremiyoruz. Öyleyse bu
       kelimeler isimdir.Fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır. 1. Eylem 2. Zaman 3. Kişi
                                                    1
                      ÇALIŞMA KÂĞIDI   Çiçekçi Hasan, bu yılki ürünü çuvallara doldurarak pazarda satacaktır. Aşağıdaki metni okuyarak
ona yardımcı olur musun?

        BİR ÇİÇEK VARDI

        Bir çiçek vardı,
        Güzel,
        Kokulu,
        Büyülü,
        Yaşıyordu topraktan aldığı gıdayla,
        Uzuyordu damarlarına giden kanla.
        Boyu aşınca bulutları,
        Komşu olunca yıldızlara,
        Kendini güneşe akraba sandı.
        Baktı aşağılara,
        Beslendiği toprağından utandı.
        Çekti köklerini,
        Kirden, tozdan, çamurdan kurtardı.
        Bıraktı kendini rüzgârlara.
        Yağmurlarda ıslandı,
        Sonra üşüdü birden,
        Yaprakları dağıldı.
        Isınmak istedi,
        Yaklaştığı güneşten yandı.
        ....
                        Kâmil Ozay
                       (Yaralı Bahar)
İsim köklerini yazınız.                 Fiil köklerini yazınız.
                                                  2
                    FİİLLERDE KİP

  “G e l - iyor      - um
  Eylem + zaman      + kişi

Bu örnekte olduğu gibi her fiilde “eylem, zaman, şahıs” olmak üzere üç kavram vardır. Yani fiiller
eylemleri zamana ve şahsa bağlı olarak anlatır.

    Fiillerdeki bu üç kavramın bileşkesine “kip” denir.
     .
FİİLLERDE KİP:
Fiillerin bir eylemi, oluşu zaman ya da dilek anlamlarından biriyle ilgili olarak bildirmek üzere
girdikleri biçimlere kip denir. Fiil kipleri iki grupta incelenir:


          FİİL KİPLERİ
   HABER KİPLERİ           DİLEK KİPLERİ
   (BİLDİRME)              (İSTEK)
HABER KİPLERİ:

                                   1. tekil kişi:
 Zaman eklerinin hepsine birden haber kipleri denir.         2.tekil kişi:
                                   3.tekil kişi:
Haber kipleri şunlardır:
                                   1.çoğul kişi:
                                   2. çoğul kişi:
1)Öğrenilen(duyulan) (miş’li) Geçmiş Zaman:             3.çoğul kişi:Fiillere –miş ,-mış, -muş,-müş ekleri getirilerek sağlanır. Bu eylemler daha çok başkasından
duyulma, aktarılma anlamı taşırlar. Bazen de farkında olmadan yapılma bildirir.


*Evleri yanmış.(başkasından duyma)
*Seni sormuşlar. (başkasından duyma)
*Aaa ! çorabım kaçmış. (sonradan farkına varma)
*Mutfakta elimi kesmişim. (sonradan farkında olma)
*Bu solmuş elbiseleri giymemelisin.(sıfat fiil eki)


                                                   3
2)Görülen (di’li) Geçmiş Zaman:


  Eylemlere “dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü” ekleri getirilerek yapılır. Anlatan kişi harekete bizzat
                 tanık olmuştur, eylemi görmüştür.


*Evleri yandı.
*Hep birlikte geziye gittik.
*Sınavı kazanabileceğini söyledi.
*Kalbim Ege’de kaldı.
*Beraber yürüdük bu sahillerde.
*Burada her zaman tanıdık insanlara rastlayabilirsiniz.(sıfat-fiil eki)
3)Şimdiki Zaman (-yor):


Eyleme –yor eki getirilerek yapılır. Eylem ile anlatış aynı zamanda gerçekleşir.


*Ders çalışıyorum.
*Ne diyor?
*Çocuklar yine kavga ediyor.Not: -makta,-mekte eki de fiile şimdiki zaman anlamı katar.


*Bir soğuk yatakta büzülmekteyim.
*Lütfen sessiz olun şu an ders çalışmaktayım
.


4)Geniş Zaman (–r, -ar, -er):
Eylemlere –r, -ar, -er ekleri getirilerek yapılır.


*Senden sana sığınırım.
*Her sabah yürürüm.
*Bu yolun sonu nereye çıkar?
*Hep böyle güler yüzlü müsün? (sıfat-fiil eki)
Not: Geniş zamanın olumsuzu –mez, -maz’dır. Ancak 1.tekil ve 1.çoğul çekimlerde –me ,-ma
şeklini alır.
*Gelmezsiniz ___ gelirsin
*gelmem____gelirim
                                                     4
5)Gelecek Zaman (–ecek , -acak):Eylemlere –ecek , -acak eki getirilerek yapılır.*Sana olan aşkımı haykıracağım.
*Gelecek de bir gün gelecek.
*Mektuba yazacak sözüm kalmadı. (sıfat)
*Okuyacak da adam olacak.
*Açacak nerede? (kalıcı isim)


                   DİLEK KİPLERİ

B-DİLEK KİPLERİ: Fiilin gerçekleşmesini ya da gerçekleşmemesini dilek, istek,gereklilik veya emir
kavramları içerisinde veren kiplerdir.Bunlar haber kipleri gibi belirli bir zaman anlamı taşımazlar.

Dilek kipleri 4 grupta incelenir:1)Dilek-şart kipi (-se, -sa) :


Fiillerin kök ya da gövdelerine –se ,-sa eki getirilerek yapılır.


Sor - sa - m
Sor - sa - n
Sor - sa
Sor - sa - k
Sor- sa - nız
Sor - sa – larDilek- şart kipi cümleye bazen ‘şart(koşul)’ anlamı katarken bazen de ‘dilek’ anlamı katar.
"Şu işler bir bitse de rahatlasak." cümlesinde dilek,

"Balkona çıksa beni görecekti." cümlesinde koşul anlamı verir.

*Ah şu sınavı bir kazansam!
*Sana olan duygularımı açıkça bir söyleyebilsem!
*Çalışırsan kazanırsın.
*Yaramazlık yaparsan bir daha seni getirmem.
*Babam gelirse gideceğiz
 *Okusa da babası gibi, adam olsa.


                                                  5
2)İstek kipi (–e, -a, -ayım, -eyim, -alım, -elim) :


Fiil kök ya da gövdelerine –e, -a, -ayım, -eyim, -alım, -elim getirilerek yapılır.Sev  -  e  - y - im (-eyim)
Sev  -  e  - sin
Sev  -  e
Sev  -  e  - lim
Sev  -  e  - siniz
Sev  -  e  – ler

Bunlardan en çok birinci tekil ve birinci çoğul şahıslar kullanılır.

"Sizinle sonra görüşelim."
"Ben de sizinle geleyim." cümlelerinde bu kipi görüyoruz.


*Sana duyduklarımı anlatayım
*Seninle yine görüşelim.
*Bunu böyle bilesin.
 *Şimdi affını yazayım.
 *İstirhamım kabul olunmazsa, kendi başımın kesilmesini isteyeyim.


3)Gereklilik Kipi (-meli, -malı):Fiil kök ya da gövdelerine –meli,-malı getirilerek oluşturulur. Eylemin yapılması gerektiğini
anlatan kiptir.Al - malı - y - ım

Al - malı - sın

Al - malı

Al - malı - y - ız

Al - malı - sınız

Al - malı – lar

                 Gereklilik kipi bazen cümleye ihtimal anlamı katar .
"Soruları bir saatte çözmeliyiz." cümlesine gereklilik anlamı katan kip,

"Soruları şimdiye kadar çözmüş olmalı." cümlesine ihtimal anlamı katmıştır.

*Bu deneme sınavında birinci olmalıyım.
                                              6
*Bu sorunun bir çözüm yolu olmalı.
*Şimdiye eve varmış olmalı. (olasılık, ihtimal)
*Haftada bir kitap okumalıyım
*Kestikten sonra affımı istirham etmelisin.


4)Emir Kipi:


    Eylemin gösterdiği hareketin emir biçiminde yapılması gerektiğini ifade eder.            Birinci tekil ve birinci çoğul şahsın emir çekimi yoktur.

Emir kipinin çekimi kişi ekleri ile yapılır.

1.  tekil kişi ......
2.  tekil kişi Koş
3.  tekil kişi Koş - sun
1.  çoğul kişi ........
2.  çoğul kişi Koş - un (koş - unuz)
3.  çoğul kişi Koş – sunlar


Görüldüğü gibi emir kipinin birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarında çekimi yoktur.

"Bu soruları hemen çöz."
"Gelin de yaptığınıza bir bakın."cümlelerinde altı çizili fiiller emir kipiyle çekimlenmiştir.

*Söyle yanıma gelsin.(3.tekil kişi emir eki)
*İçeri buyrunuz. (2.tekil kişi emir eki)
*Lütfen işlerinizi iyi yapınız. (2.çoğul kişi emir eki)
*Çeneni kapa. (2.tekil kişi emir eki)
*Beni beklesinler (3.çoğul kişi emir eki)
Not: Emir ekleri ile şahıs eklerini birbiri ile karıştırmamak gerekir. Şahıs ekleri hiçbir
zaman fiilin üzerine direkt olarak gelmez; ancak bir kip ekinden sonra gelebilir. Emir ekleri
ise fiilin üzerine direkt olarak gelir.
*Geliyorsun ,gitmelisin (şahıs eki)

*Gelsin ,gitsin (emir eki)
                                                 7
Fiil
            FİİLLERİN OLUMLU, OLUMSUZ VE SORU ŞEKİLLERİ


                            Fiil Çekimlerinde Olumsuzluk

 Fiillerin olumlusu olduğu gibi olumsuzu da vardır. Fiillerin olumsuz biçimleri, kip eklerinden önce "-ma, -me" olumsuzluk ekinin getirilmesiyle
                                     yapılır.


         Ara - dı - m               ara - ma - dı - m

         Bil - miş - sin             bil - me - miş - sin

         Bak - acak                bak - ma - y - acak

         Koş - malı - y - ım           koş - ma - malı - y - ım                     Not: Fiillerin olumsuz çekiminde geniş zaman farklı özellik gösterir.

                   Geniş zaman çekiminde olumsuzluk eki, kaynaşmış olarak karşımıza çıkar.
        Gül - er - im               gül - me - m

        Gül - er - sin               gül - mez - sin

        Gül - er                  gül - mez

        Gül - er - iz               gül - me - y - iz

        Gül - er - sin - iz            gül - mez - siniz

        Gül - er - ler               gül - mez - ler


                                Çekimlerinde Soru

                         Fiil çekiminin soru şekli "mı, mi" soru eki ile yapılır.

                 Fiil çekiminde "mi", bazen kip ekiyle kişi eki arasında, bazen kişi ekinden sonra gelir.


      bildin              bildin mi?

      bilmişiz             bilmiş miyiz?

      biliyorsun            biliyor musun?

      bilmeliyim            bilmeli miyim?

      bilsek              bilsek mi?

      bileyim             bileyim mi?
                                                                          8
KIZAMIK AĞIDI

Gamlı türkümle tepeden aşağı bıraktım,
Bıraktım kendimi, düşesiye ölesiye.
Bu acıdan sonra nasıl doğacaktım
Nasıl dönecektim aynı köye?

İniyor ve kar altında örtüyordum,
Bu çocukları, bu habersiz çocukları,
Görmediniz anlatamam, ürperiyorum
Bir şey demek için açılmıştı dudakları.
Ah, ben bir gün tepelerden, tepelerden,
Varıp önünüze, dikilip duracağım.
Aydınlardan, hekimlerden, öğretmenlerden,
Bir gün soracağım, bu çocukları soracağım.

              CEYHUN ATUF KANSU

1.Yukarıdaki şiirde bulunan fiillerin altını çiziniz.

2.Bu fiillerin basit zamanlı mı, birleşik zamanlı mı olduklarını yazınız.
3.Yine aynı şiirden olumsuz fiiller bularak, onların olumlu şekillerini yazınız.
4.”Bıraktım” fiilindeki zaman ve şahıs eklerini gösteriniz.
5.”Soracağım” fiilinin olumsuzunun soru şeklini söyleyiniz.
                                          9
   Oku-mak fiilini tüm şahıs çekimlerine göre uygun yere yazınız.

            GÖRÜLEN    ÖĞRENİLEN
                           ŞİMDİKİ   GELECEK   GENİŞ
             GEÇMİŞ    GEÇMİŞ
                           ZAMAN    ZAMAN    ZAMAN
             ZAMAN     ZAMAN
            Okudum    Okumuşum    Okuyorum  Okuyacağım  Okurum
       OLUMLU
       ŞEKLİ
       OLUMSUZ
        ŞEKLİ
      OLUMLU
      SORU
       OLUMSUZ
       SORU
   Oku-mak fiilini tüm şahıs çekimlerine göre uygun yere yazınız.

             DİLEK-ŞART   GEREKLİLİK
     İSTEK KİPİ                 EMİR KİPİ
              KİPİ      KİPİ
     Okuyayım    Okusam    Okumalıyım    ---
OLUMLU
 ŞEKLİ
OLUMSUZ
 ŞEKLİ
                                       TÜRKÇE ÖĞRET.
OLUMLU
 SORU
                                               10

								
To top