СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА by hirudov

VIEWS: 123 PAGES: 2

More Info
									                СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА
                  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Днес ............. год. в гр. ....................... между:

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – Областно пътно
управление - ..............с адрес: гр. ................., ул. ................№ ...представлявано от инж.
........................... – директор, наричано Възложител, от една страна и

Сдружение “ ............” – гр. ..............., със седлище и адрес на управление: гр.
............................ ................., ул. ................ № ..... ЕИК ................, вписано в Търговския
регистър на .................. окръжен съд под партиден № ..... том ....стр. ...., с Решение № .
12/2007 г. фирмено дело № ..... данъчен № ....., представлявано от ........................... –
Изпълнителен директор, наричано за кратко Изпълнител,

на основание чл. 43, ал. 2, т.1 от Закона за обществените поръчки и чл. 2 от сключения
договор с предмет: “Текущ ремонт и поддържане /ТРП/ и зимно поддържане /ЗП/ на
Републиканските пътища на територията на ....... с дължина 500 км” се подписа
настоящото споразумение, за следното:

   Страните констатираха, че поради неритмично и недостатъчно финансиране на
дейностите, включени в предмета на договора, неговата стойност и предмет не са
изчерпани. Тези обстоятелства са предизвикани от обективни причини, независещи от
страните по договора, които по същество представляват непреодолима сила.

   Финансовите затруднения се обуславят с неосигурените и неутвърдени
бюджетни средства, което е основна причина за невъзможността да се осъществи
предмета на договора в цялост.

В тази връзка са издадени:

а) Заповед № ..... на Изпълнителния директор на НА”ПИ” за спиране на финансирането
и преустановяване на дейностите по ТРП и ЗП.

б) Заповед № ..... на Изпълнителния директор на НА”ПИ” – София за отпочване отново
на същата дейност.

В тази връзка се влоши технико – експлоатационното състояние на републиканските
пътища през зимния сезон 2003-2004 г. на територията на ....................

Неосигуреното финансиране на ремонта през периода на договора и неритмичното
изплащане на извършените работи на Изпълнителя, по представените от
.............задания, съгласно предвидените количества в количествена стойностна сметка,
не позволиха пълното изчерпване на стойността на договора.


   Поради посочените по горе факти и обстоятелства страните по договора се
споразумяха за следното:
    Срокът на сключения договор се удължава до изчерпване на неговата стойност,
но за срок не по-дълъг от сключването на нов договор за обществена поръчка със
същия предмет.

   Останалите клаузи по договора остават в сила и без промяна.

   Това споразумение се състави, подписа и подпечата в три еднообразни
екземпляра, един за Изпълнителя и два за Възложителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ :             ИЗПЪЛНИТЕЛ:


                                 http://hirudov.com

								
To top