Docstoc

ДОГОВОР ЗА ПОЕМАНЕ НА КРЕДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ

Document Sample
ДОГОВОР ЗА ПОЕМАНЕ НА КРЕДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ Powered By Docstoc
					               ДОГОВОР
         ЗА ПОЕМАНЕ НА КРЕДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ
               No.1/ 05.2007г.

Днес, 31.05.2007г. в гр. София между:

1. БАНКА ……. Регистрирано по ф.д.No. 1/1990 г. на СГС, том 1, стр.1, партида No. 5,
представлявано от законните си представители: Петер Харолд - Изпълнителен
директор и Андреа Казини -Изпълнителен директор, чрез пълномощниците им
……………. - Директор регион ”Корпоративно банкиране” - София при ………,
упълномощена съгласно пълномощно рег. No. 2 от 11.01.2007 г. на нотариус ……… с
рег. No. 6 на Нотариалната камара с район на действие РС - София и ………. -
Директор на Корпоративен център …………, гр. София при …………….. Упълномощен с
пълномощно рег. No. 2 от 13.01.2007г. на нотариус …………., с рег. No. 6 в
Нотариалната камара с район на действие РС София, наричана по-долу КРЕДИТОР
или БАНКАТА


2 …………… регистрирано в търговския регистър на Старозагорски Окръжен Съд с
решение по фирмено дело No. 2/2005г., партида No. 1, том 1, стр. 2, БУЛСТАТ 9999,
данъчен номер 7777, със седалище и адрес на управление гр. ………, бул. ……….. No.
…., представлявано от ……. – Изпълнителен Директор, притежаващ документ за
самоличност No. 19989, издаден на 11.01.2005 г. от МВР - ………, ЕГН 6666, наричано
по-долу КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ или ДЛЪЖНИК,

и

3 …………… регистрирано в търговския регистър на Старозагорски Окръжен Съд с
решение по фирмено дело No. 3/2005г., партида No. 3, том 31, стр. 32, БУЛСТАТ 9,
данъчен номер 7, със седалище и адрес на управление гр. ………, бул. ……….. No. ….,
представлявано от ……. – Изпълнителен Директор, притежаващ документ за
самоличност No. 9989, издаден на 11.01.2005 г. от МВР - ………, ЕГН 639, наричано по-
долу КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ или ДЛЪЖНИК,

се сключи настоящия договор за следното:

Чл. 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

/1/.  При  условията   на  настоящия договор БАНКАТА поема  кьм
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ кредитни ангажименти в общ размер до 10 000 000,00
(десет милиона) лева, както следва:

1. БАНКАТА предоставя и дава право на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - .................... да
ползва при Общите условия, при които БАНКА ............. поема кредитни ангажименти,
наричани за краткост “ОУ” и чл. 2. от настоящия Договор, по сметката, указана в чл. 2,
ал. /2/, т.1 от същия, кредит - овърдрафт в размер до 1 500 000.00 (един милион и
петстотин хиляди) лева; наричан по-нататък максимално допустим размер или лимит
на овърдрафта.
1.1.Овърдрафтьт, предмет на настоящия Договор, се предоставя и усвоява с цел
осъществяване текущите разплащания на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ- .......      с
контрагентите му и обслужване на съвкупния му платежен процес.

1.1.1. Първо ползване на суми от овърдрафта ще се извърши с цел рефинансиране на
текущия дълг на ............ по предоставения от банка ..... по договор No. 4/07.07.2003 и
всички анекси към него овърдрафт кредит, както и след надлежно вписване по
предвидения в закона ред на ипотека върху недвижимите имоти и учредяване на залог
по реда на 303 върху заложеното имущество, с които е обезпечен този кредит,
удостоверено от съответната служба по вписванията и потвърждения от ЦРОЗ.

1.1.2. Последващо ползване на суми от овърдрафт кредита в рамките и при условията
на разрешения лимит, съгласно установеното в чл.1. ал./1/., т.1. от Договора, както и
издаване на гаранции от лимита установен в чл.1. ал./1/., т.2, се допуска, след като
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ - ........ предостави на БАНКАТА документи, доказващи
погасяването на задължението по кредита към БАНКА ......... и прекратяване на
действието на договорите за кредит, какго и след вписване на залог по реда на 303
върху имуществото по чл.9. ал./1/.т.т. 2.1.и 2.2. от настоящия договор,

1.1.3. В срок от 10 (десет) работни дни от датата на задължаване на сметката по чл.2.
ал./2/.,  т.1.  за  първо  ползване  на  суми  по  овърдрафт   кредита,
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ да предостави удостоверения, издадени от надлежните
служби по вписванията, че вписаната в полза на БАНКАТА ипотека е първа по ред,
както и удостоверения от ЦРОЗ за вписани първи по ред особени залози в нейна
полза.

1.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ - ........... се задължава да ползва и върне, ведно с
дължимите лихви, предоставения Кредит - овърдрафт в размера, по реда и при
условията на този Договор.

1.3. Неразделна част от условията на настоящия Договор са Общите условия, при
които БАНКА ............. открива и води сметки на юридически лица и еднолични търговци
и ОУ по чл.1, ал.1, т.1, с които КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ са запознати и приемат.

1.4. Крайният срок за ползване на средства от овърдрафта е ................ След изтичане
на този срок правото на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - ....... за ползване и
кореспондиращият му ангажимент на БАНКАТА за предоставяне на неусвоени суми от
овърдрафта по чл.1. се прекратява, освен ако не е осъществен състава на т.1.5. и т.
1.6. по-долу.

1.5. Правото на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - ........... за ползване на средства от
овърдрафта в рамките на договорените лимит и краен срок за ползване, се
възстановява с всяка издължена по него сума, при условие, че няма нарушение на
настоящия договор.

1.6. При изпълнение изискванията по предходната алинея, след анализ на финансово-
имущественото състояние на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, оценка на предложените
обезпечения и положително решение, съгласно Вътрешните правила на БАНКА
............, крайният срок за ползване на суми от овърдрафт – кредита се подновява,
освен ако някоя от страните не упражни правото си за едностранното му
прекратяване.

2. БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ при условията на настоящия
Договор, Кредит под условие в размер до 8 500 000,00 (осем милиона и петстотин
хиляди) лева, предназначен за осигуряване изискуемите средства и обезпечаване на
ангажимента, поет от БАНКАТА по издадени безусловни, неотменими, .делими и,
платими на предявяване, банкови гаранции за участие в търг, за възстановяване на
аванс и за добро изпълнение. Гаранциите се издават при условията на чл. 5 от
настоящия Договор и Общите условия, при които БАНКА ......... поема кредитни
ангажименти, наричани за краткост “ОУ” и единствено и само по нареждане на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ -............ Гаранциите се издават от името, за сметка и риск на
всеки един от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ по настоящия Договор и в рамките на общия
лимит, както следва:

1. БАНКАТА издава или осигурява издаването на безусловни, неотменими, делими и
платими на предявяване банкови гаранции за участие в търг със срок на валидност не
по-дълъг от .............., като общият размер на валиидните банкови гаранции за участие
в търг не надвишава сумата от 1 000 000,00 (един милион) лева;

2. В срок до .........г. и в рамките на установения лимит по чл. чл. 1, ал. /1/ т.2 намален с
издадените по чл. 1, ал. /1/ т.2.1. и валидни банкови гаранции, БАНКАТА издава или
осигурява издаването на безусловни, неотменими, делими и платими на предявяване
банкови гаранции за възстановяване на аванс и за добро изпълнение. Максималният
срок на валидност на всяка една гаранция е не по-дълъг от 36 (тридесет и шест)
месеца от датата на издаването й. Банковите гаранции се издават на основание
спечелени от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ тръжни процедури и валидно
сключени договори за строителство, както и след изпълнението на следните условия:

2.2.1. БАНКАТА е одобрила Бенифициента и платец по договора за строителство, като
за целта КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ представят в БАНКАТА, заедно с документите по
чл. 5, ал. /1/ т.1., сключения договор за строителство и приложенията към него.

2.2.2. БАНКАТА дава одобрение или отказва издаване по всяка едно искане в срок до
10 (десет) работни дни от датата напредставяне на документите по чл. 1, ал./1/ т.2.2.1.
на гише в БАНКА ........... ул. ............., или получаване на документите по факс или е-
mail, надлежно подписани/изпратени от оторизираните за това лица, управляващи
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - .................

/2/. Допустимият дълг по овърдрафт кредита, в т.ч. заедно с условните ангажименти по
издадените банкови гаранции не може да надхвърля сумата, установена в чл.1. ал./1/.
от настоящия договор.

ОТДЕЛНИТЕ, ОПИСАНИ       ПО-ГОРЕ   АНГАЖИМЕНТИ     СЕ  ПРЕДОСТАВЯТ     ПРИ
СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

РАЗДЕЛ I. ОВЪРДРАФТ КРЕДИТ

ЧЛ. 2. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
/1/. Кредитът се ползва с влизане в сила на настоящия Договор и изпълнение на
условията, визирани в Раздел II, т.т.8.1-8.4 от ОУ и чл. 1, ал. /1/, т. 1.1.

/2/.1. Кредитът се разрешава, ползва, води и отчита по разплащателна сметка Nо. ВG
….., водена на името на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - ………….. при БАНКА ............

2. В случай на допуснато плащане съгласно установеното в т.1 по-горе, но над лимита,
сумата на надвишението се счита за ползван неразрешен овърдрафт, който е
незабавно изискуем от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - .......... и се води и отчита по сметката
по чл.2./2/, т.1 от настоящия Договор.
3. Страните приемат, че счетоводните записвания по посочената по-горе сметка са
потвърдени и обвързват окончателно КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - ......... при условие, че
не ги е оспорил в 15-дневен срок от уведомлението, получено по реда, установен в
Раздел \/, т.15.1.1. от ОУ.

/3/.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ - ............ оторизира БАНКАТА в рамките на срока по
чл.1./1/.т.1.4., съответно т. 1.5. и т. 1.6. да извършва плащания по наредените й по
надлежен ред банкови операции и съответните им такси и комисиони, надвишаващи
наличността по разппащателната сметка в съответствие с и до договорения в чл.1.
ал./1/, т.1 лимит на овърдрафта за осъществяване целите по чл.1. /1/, т. 1.1.

2. Ползването на суми от Кредита се извършва въз основа на нареждане на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - ........... за извършване на касови и безкасови плащания,
скрепени с изискуемите документи за осъществяване на банковата операция и
реализиране целта на Кредита по смисъла на чл.1 ал. /1/. от настоящия Договор.

ЧЛ. 3. ЛИХВИ И КОМИСИОНИ
/1/. За ползвания Кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ - ............ заплаща на КРЕДИТОРА
лихви, начислявани при база 365/360 дни, както следва:

1. Дългьт по заемната сметка се олихвява с годишен лихвен процент в размер, равен
на сумата от действащата и прилагана от кредитора кьм датата на олихвяването
стойност на индекса едноседмичен SOFIBOR плюс надбавка в размер на 3,50 (три
цяло и петдесет стотни), процентни пункта. Приложимият едноседмичен SOFIBOR е
равен на индекса, закръглен до третия десетичен знак, публикуван на страница
“SOFIBOR =" на REUTERS в 11.00 часа Българско време два работни дни преди
първия работен ден от всяка седмица, и важи от първия работен ден на седмицата до
деня, предхождащ първия работен ден на следващата седмица включително. Към
датата на сключване на настоящия договор и до …………7г., валидната стойност на
едноседмичния SOFIBOR е 3,915 (три цяло деветстотин и петнадесет хилядни) на сто
годишно, а съответният общ размер на лихвения процент се определя на 7,415 (седем
цяло четиристотин и петнадесет хилядни) на сто годишно. Договореният общ лихвен
процент ще се променя автоматично в първия работен ден на всяка следваща
седмица, при залагане на новата стойност на едноседмичния SOFIBOR и запазване на
размера на договорената надбавка, за което с подписването на настоящия договор
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ са уведомени и дават неотменяемото си и безусловно
съгласие.

/2/_ При неиздължаване от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - ………… на
неразрешен овърдрафт и/или изискуеми лихви върху него и/или върху ползвания
разрешен овърдрафт, съгласно установеното в чл.2. ал. /2/, т.2 и чл.4. ал. /1/ и ал. /2/,
както и в случаите на предсрочна изискуемост, цялата ползвана и неиздължена част от
овърдрафта се олихвява с лихва за просрочие, включваща договорения в чл.3. ал./1/,
т.1 лихвен процент плюс наказателна надбавка в размер на 5 (пет) пункта годишно, до
окончателното изплащане на изискуемите суми.

/3/. Договореният в чл. 3. ал./2/ от този Договор лихвен процент се прилага и при
следните хипотези:

1. прекратяване едностранно от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ на сключения с БАНКА ....
Договор за поемане на кредитни ангажименти при условията на чл. 14, ал.1 от
настоящия договор. Олихвяването с така определения размер на лихвения процент се
извършва до окончателното издължаване на изискуемите по настоящия договор суми
(неразрешен овърдрафт, разрешен овърдрафт, лихви, комисиони);
2. неизпълнение от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ на условието, установено с
Раздел \/I, т.18.8 от ОУ. Завишеният лихвен процент по настоящата алинея се
начислява от БАНКАТА и е дължим от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - …………………. за
срока на неизпълнението до преустановяването му.

/4/. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ - ................... заплаща на БАНКАТА комисиона за
управление и обработка в размер на 0,50 (нула цяло и петдесет стотни) на сто за една
година или част от нея, която се начислява върху пълния размер на лимита на
овърдрафта и е дължима преди първо ползване на суми от кредита.

/5/. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ - ................... дава съгласието си неизплатените лихви по
Кредита да се капитализират по преценка на КРЕДИТОРА при условията на Наредба
№ 9 на Българска Народна Банка.

Чл. 4. ИЗДЪЛЖАВАНЕ

/1/.1. В случай че овърдрафт кредитът не бъде предоговорен съгласно условията по
чл. 1.ал.1, т.1.6 от Договора КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ- ....следва да погаси кредита на
5 /пет/ равни вноски, дължими на 15-то число всеки месец, считано от .........г. до
..........г.

2. До окончателното издължаване на Кредита и следващите върху него лихви при
прекратяване на настоящия договор при условията на чл. 14 Кредитът се олихвява с
лихвен процент, установен в чл.3, ал./2/.

3. В случаите на предсрочна изискуемост съгласно установеното в чл.9 от настоящия
Договор, разрешеният овърдрафт е незабавно изискуем и дължим от
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - ............ведно с лихвите за просрочие по чл. 3, ал. /2/.

4. Неразрешеният овърдрафт е незабавно изискуем и дължим ведно с лихвите за
просрочие по чл. 3, ал. /2/.

5. При хипотезите на т. 3 и 4 по-горе, както и при условието, че
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ -...........не изпълни изискуемите си задължения в срок от 15-
работни дни от датата на изискуемостта, настоящият Договор се прекратява по
отношение на предоставения при условията на Раздел I овърдрафт кредит от датата
на настъпване на основанието за изискуемост без предизвестие по вина на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - ....................

/2/ Дължимите лихви се изплащат от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ -......, както следва:

1. Лихвите по чл. 3 ал. 1, т.1 се изплащат ежемесечно от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ-
.......на 31-во число от календарния месец.

2. Лихвите за просрочие по чл. 3, ал. /2/ са незабавно изискуеми и дължими към деня
на начисляването им съгласно установеното по чл. 3 , ал./1/, блокират се и се събират
по реда на служебното инкасо на датата, установена съгласно предходната точка.

/3/. С подписване на настоящия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ -....... дава съгласие
БАНКАТА по реда на служебното събиране на задължения:

1. в деня на падежа на изискуемите си вземания по настоящия договор да задължава
служебно всички сметки, на които КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ -....... е титуляр при
БАНКАТА, както и разплащателната сметка по чл. 2 ал./2/, т.1 и с авоарите по тях да
издължава едностранно вземанията на БАНКАТА по настоящия договор (овърдрафт,
лихви, комисиони), в т.ч. разноските за поддържане и обслужване на разплащателна
сметка, съгласно условията за воденето и, до окончателното им погасяване в следната
последователност:разноски, такси и комисиони, просрочени лихви, редовни лихви,
ползван неразрешен овърдрафт и разрешен овърдрафт.

2. при липса на средства по разплащателна сметка по чл. 2, ал /2/, т. 1 и при наличие
на неусвоен лимит от овърдрафта – да издължава изискуемите разноски, такси,
комисиони и лихви от разплащателна сметка за сметка на разрешения неусвоен
овърдрафт, включително и в периода след крайния срок за ползване по чл. 1, ал./1/,
т.1.4.

3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ -....... дава изричното си съгласие БАНКАТА едностранно в
деня на падежа да издължава изискуемите си вземания, изрично посочени в
предходната точка, за сметка на неразрешения овърдрафт по смисъла на чл. 2, ал /2/,
т. 2 от Договора.

4. При прекратяване на настоящия Договор от която и да е от страните, независимо от
основанието за прекратяване правото на ползване на неусвоени суми от Кредита се
погасява.


РАЗДЕЛ II УСЛОВЕН КРЕДИТ

Чл. 5. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАНКОВИТЕ
ГАРАНЦИИ

/1/. Банковите гаранции по чл. 1, ал. /1/, т._ 2.1. се издават с текст, предоставен от
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ-НАРЕДИТЕЛ - ..................., с който, след одобрението му от
КРЕДИТОРА, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ се обвързват окончателно и без право на
възражение, със срок на валидност не по-дълг от .............г. и след изпълнение на
следните условия:

1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ и НАРЕДИТЕЛЯ - ................ са представили:

1.1.нареждане по образец, придружено с текста на гаранцията по чл. 5. ал. /1/.,
подписани от лицето, което го представлява;

1.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ са платили на БАНКАТА комисионата за издаване и
поддържане на гаранцията в размер на 0.36% (нула цяло и тридесет и шест стотни на
сто) на тримесичие или част от него върху сумата на гаранцията, но не по-малко от 40
(четиридесет) лева, начислявана от датата на издаване на банковата гаранция и
платима еднократно за целия период на действие на гаранцията преди издаването й.
Комисионата е дължима до освобождаването на БАНКАТА от страна на Бенефициента
по гаранцията в размерите и при условията на настоящия Договор и тези, определени
в Тарифата на БАНКАТА, действаща за съответния период. С подписването на
настоящия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава право на БАНКАТА да инкасират на
в съответния- падеж служебно горната изискуема комисиона от паричните му сметки в
БАНКАТА.

2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ са осигурили договорените в чл. 9 обезпечения по
установения в законодателството ред и документите удостоверяващи липсата на
тежести върху тях.

/2/. Банковите гаранции по чл. 1 ал. /1/ т. 2.2. се издават с текст предоставен от
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ-НАРЕДИТЕЛ - ........, с който, след одобрението му от
КРЕДИТОРА, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ се обвързват окончателно и без право на
възражение, със срок на валидност не по-дълг от 36 (тридесет и шест) месеца от
датата на издаване на всяка една банкова гаранция и след изпълнение на следните
условия:

1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ и НАРЕДИТЕЛЯТ - ......... са представили:
1.1. нареждане по образец, придружено с текста на гаранцията по чл. 5. ал. /1/.,
подписани от лицето, което го представлява;

1.2. БАНКАТА дала своето одобрение в съответствие с условията на чл. 1. ал.
/1/.т.2.2.2.;

1.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ са платили на БАНКАТА комисионата за издаване и
поддържане на гаранцията в размер на 0,36% (нула цяло и тридесет и шест стотни на
сто) на тримесечие или част от него върху сумата на гаранцията, но не по-малко от 40
(четиридесет) лева, начисляване и събирана, както следва:

1.3.1. За гаранции със срок на валидност до 12 (дванадесет) месеца от датата на
тяхното издаване, комисионата се начислява на датата на издаване на банковата
гаранция и е платима еднократно за целия период на действие на гаранцията преди
издаването й.

1.3.2. За гаранции със срок на валидност над 12 (дванадесет) месеца, комисионата се
начислява на тримесечие или част от него, считано от датата на издаване на
банковата гаранция върху валидния кьм датата на начисляването ангажимент на
БАНКАТА по гаранцията, като комисионата е платима в началото на всяко тримесечие;

1.3.3. За банкови гаранции за добро изпълнение, чиято валидност е продължена по
искане на Бенефициента и при редовно изпълнение на договора за строителство от
страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, за удължения срок се начислява комисиона в
размер на 0,12% (нула цяло и дванадесет стотни на сто) на месец или част от него
като комисионата се събира в началото на всеки месец.

1.3.4. Комисионите дължими съгласно чл. 5. ал. /2/.т.1.3.1. - 1.3.3. са дължими до
освобождаването на БАНКАТА от страна на Бенефициента/ите по гаранцията/ите в
размерите и при условията на настоящия Договор и тези, определени в Тарифата на
БАНКАТА, действаща за съответния период. С подписването на настоящия договор
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ дават право на БАНКАТА да инкасира на съответния падеж
служебно горните изискуеми комисиона от паричните им сметки в БАНКАТА.

2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ са осигурили договорените в чл. 9 обезпечения по
установения в законодателството ред и документите, удостоверяващи липсата на
тежести върху тях.

/3/. В случай, че дължимите по чл. 5, ал. /1/, т. 1.2. и чл. 5, ал. /2/, т. 1.3. комисиони не
бъдат внесени от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, респективно, не бъдат събрани от
БАНКАТА по реда на служебното събиране на задължения поради липса на средства
по паричните сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, с размера им се задължават
заемните сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, открити съгласно чл. 7 ал. /3/. и
водени при условията на чл. 6, ал. /4/, чл. 7, ал. /4/ и чл. 8 от настоящия договор.

ЧЛ. 6. ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВИТЕ Г АРАНЦИИ
/1/. В рамките до общата сума по гаранциите, издадени по реда на настоящия Договор,
БАНКАТА поема ангажимента и е длъжна да удовлетворява всеки пълен или частичен
иск за заплащане на суми по тях, срещу редовно представени документи за целта
съгласно гаранционните изисквания, без право на оспорване от страна на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ.

/2/. КРЕДИТОРЪТ извършва плащания по гаранция при договорените условия в
настоящия договор въз основа на представено писмено искане от Бенефициента за
заплащане на суми по гаранция при посочените в нея условия.

/3/. Редовно предявен иск, превишаващ размера на сумата по гаранция, се изплаща до
размера на валидния ангажимент по съответната гаранция.

/4/. При пълно или частично инкасиране на гаранция от страна на Бенефициента,
платената/ите от кредитора сума/и служебно се оформят като кредит, при
договорените условия в чл. 7 и следващите, като КРЕДИТОРЪТ служебно задължава
откритата/ите за целта заемни сметки на името на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ с
размера на платените по гаранция суми, за което последните дават безусловното си и
неотменяемо съгласие.

/5/. Формираният дълг по заемната/ите сметка/и, включващ изплатените от
КРЕДИТОРА суми по гаранцията/ите съгласно чл. 6. /4/_, комисионите, събрани по
реда на чл. 5, ал. /1/, т. 1.2., чл. 5, ал. /2/, т. 1,3. и чл. 8, ал. /4/. и дължимите на
БАНКАТА непогасени разноски ще се нарича от тук нататък в текста на настоящия
договор само Кредит.

/6/. В случай на плащане по банкова гаранция БАНКАТА преустановява издаването на
банкови гаранции от лимита по чл. 1, ал. /1/, т. 2 до установяване на причините за иска
на бенефициента. В случай, че плащането по банковата гаранция не застрашава
репутацията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ и тяхната платежоспособност и при
установяване от страна на БАНКАТА, че съответния иск за плащане няма да доведе до
неизпълнение на условията по настоящия Договор, БАНКАТА може да възстанови
издаването на банкови гаранции.

ЧЛ .7. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ПОЛЗВАНЕ И ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА КРЕДИТА
/1/. Кредитът съгласно чл. 6. ал. /5/. и чл. 7, ал. /2/. се ползва при условията на чл. 6,
ал. /4/. и с краен срок до плащане на пълната сума на банковите гаранция и
освобождаване на БАНКАТА от ангажимент по тях по определен в съответната
гаранция ред.

/2/. За дата на ползване на кредита се счита датата, на която БАНКАТА извършва
плащане по издадена по реда на настоящия Договор гаранция, респективно
задължаване на заемната сметка с изискуемите си вземания за комисиони и разноски.

/3/. Кредитът се отчита по заемна сметка/и, открита/и и водена/и на името на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ при БАНКА..........

/4/. Всяка ползвана сума по кредита, с която е задължена заемната сметка, отчитана и
водена по съответната заемна сметка съгласно чл. 6, ал. /4/., чл. 6, ал. /5/. и чл. 7, ал.
/2/. е изискуема в срок от 60 (шестдесет) дни от датата на плащане и оформянето и
като Кредит. В рамките на този срок КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ възстановяват на
БАНКАТА начислените и изискуеми вземания по кредита и следващите се комисиони и
разноски. Върху така оформения Кредит и до датата на неговото погасяване БАНКАТА
начислява лихва определена при условията на чл. 8, ал. /1/, т. 1, която е дължима
ежемесечно на 15-ти число от месеца и кьм датата на окончателно погасяване на
задължението.
/5/. При условие, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не погаси задълженията си по Договора
в пълен размер и в договорения срок за тяхното уреждане съгласно чл. 7, ал. /4/.
Кредитът става незабавно изискуем и БАНКАТА има право незабавно и едностранно
да събере всичките си вземания по настоящия договор - главница (платени по
гаранцията суми, комисиони по чл. 5, ал. /1/, т. 1.2., чл. 5, ал. /2/, т. 1.3.. и чл. 8, ал. ./4/.,
разноски) и следващите се върху тях лихви, по реда на служебното събиране на
задължения срещу всяка една сметка на клиента (разплащателни, обезпечителни, и
депозитни) при БАНКАТА, преди срока им, ведно с последиците за
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, съгласно условията за водене на съответната сметка, в
това число, чрез арбитражиране по курса на БАНКАТА в деня на операцията, както и
чрез прехващания на вземанията на БАНКАТА срещу насрещните й задължения кьм
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ. В случай, че по сметките му няма достатъчно авоари за
събиране на вземанията на БАНКАТА по реда на служебното събиране на
задължения, БАНКАТА начислява лихва определена при условията на чл. 8, ал. /2/ от
настоящия Договор върху просрочените си вземания за главницата (платени суми по
гаранция, начислени комисиони и разноски) до окончателното погасяване на
изискуемите и дължимите суми по кредита и лихвите отчитани и водени по заемната
сметка по чл. 7, ал. /3/.

Чл.8. ЛИХВИ И КОМИСИОНИ
/1/. За ползвания условен кредит, предоставен съгласно Раздел II от настоящия
договор, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща на КРЕДИТОРА лихви, начислявани при
база 365/360 дни, както следва:

1. Дългът по заемната сметка се олихвява с годишен лихвен процент в размер, равен
на сумата от действащата и прилагана от КРЕДИТОРА кьм датата на олихвяването
стойност на индекса едноседмичен SOFIBOR плюс надбавка в размер на 3,50 (три
цяло и петдесет стотни) процентни пункта. Приложимият едноседмичен SOFIBOR е
равен на индекса, закръглен до третия десетичен знак, публикуван на страница
“SOFIBOR =" на REUTERS в11.00 часа Българско време два работни дни преди първия
работен ден от всяка седмица, и важи от първия работен ден на седмицата до деня,
предхождащ първия работен ден на следващата седмица включително. Към датата на
сключване на настоящия договор и до ............г., валидната стойност на едноседмичния
SOFIBOR е 3,915 (три цяло деветстотин петнадесет хилядни) на сто годишно, а
съответният общ размер на лихвения процент се определя на 7,415 (седем цяло
четиристотин и петнадесет хилядни) на сто годишно.
 Договореният общ лихвен процент ще се променя автоматично в първия работен ден
на всяка следваща седмица, при залагане на новата стойност на едноседмичния
SOFIBOR и запазване на размера на договорената надбавка, за което с подписването
на настоящия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ са уведомени и дават
неотменяемото си и безусловно съгласие.

/2/. Дължимите лихви по чл. 8, ал. /1/ са изискуеми от БАНКАТА и се начисляват
ежедневно. При неплащането им в посочения срок съгласно, чл. 7, ал. /4/. и за срока на
забавата цялата неиздължена част от Кредита, формиран съгласно установеното в чл.
6, ал. /5/., се олихвява с лихва за просрочие в размера на лихвения процент, установен
в чл. 8. ал. /1/., т.1., увеличен с надбавка в размер на 5 (пет) пункга.

/3/. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ дават съгласието си неизплатените лихви по Кредита
да се капитализират по преценка на КРЕДИТОРА при условията на Наредба No. 9 на
Българска народна банка.

/4/. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ заплащат на КРЕДИТОРА еднократна комисиона за
управление и обработка в размер на 0,80 (нула цяло и осемдесет стотни) на сто върху
размера на кредитния ангажимент по чл. 6, ал. /4/ и ал. /5/. Комисионата се заплаща
еднократно за целия период на действие на настоящия Договор при първо ползване на
Кредита. С подписването на настоящия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ дават
право на БАНКАТА да инкасира служебно горната комисионна от паричните им сметки
в БАНКАТА. В случай, че дължимата по чл. 8, ал. /4/. комисиона не бъде събрана
поради липса на средства по паричните сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, с
размера й се задължава заемната сметка открита съгласно чл. 7, ал. /3/. и водена при
условията на чл. 6, ал. /4/_, чл. 7, ал. /4/. и ал. /5/, и чл. 8 от настоящия договор.

/5/. При евентуално намаляване и/или предсрочно освобождаване на гаранция и/или
прекратяване ангажимента на БАНКАТА по гаранцията на друго основание, събраните
комисиони съгласно установеното в настоящия Договор не подлежат на връщане.


ЧЛ. 9. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

/1/. За обезпечаване погасяването на всички вземания на КРЕДИТОРА предмет на
настоящия Договор (главница, лихви, комисиони и разноски) до окончателното им
събиране в пълен размер, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ осигуряват учредяването в
полза на КРЕДИТОРА при спазване на установените от закона ред и форма с
изискуемия за целта отделен договор, неразделна част от настоящия, и в
съответствие с Раздел I\/, т.11 и следващите от ОУ на следните обезпечения:

1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ - ….. се задължава лично или чрез трето задължено лице
да учреди в полза на КРЕДИТОРА договорна ипотека върху собствен недвижим имот
съгласно Нотариален акт No. 1, том ХХ, дело No. 2 от 21.01.2001г. на нотариус
……………. вписана в регистъра на СРС под No. 131, представляващ офис No. ….,
находящ се в гр. София, в жилищната сграда на улица ………….No……, който е офис
на две нива, първо ниво на кота +16,69 метра и второ ниво на кота +39,41 метра, със
застроена площ ................. кв.м. и с площ ........... кв.м., в която площ е включена и
площта на прилежащите към офиса идеални части от общите части на сградата
състоящ се на първо ниво от: входно преддверие, антре, четири стаи и баня-тоалетна,
при съседи: улица ............, улица .................., двор, двор и стълбищна клетка, заедно с
прилежащите кьм офиса 8,85% идеални части от общите части на сградата, без
идеални части на подеземните гаражи и заедно със съответните идеални части от
правото на строеж върху дворно място, върху което е построена сградата, цялото с
площ от ........ кв.м., съставляващо УПИ No. ХX-5, от квартал 211 по плана на гр.
………., местността ……., при съседи : улица ………, улица ……….., УПИ No.\/-4 и УПИ
No. ХI.

1.1. До заличаване на вписването в полза на банка ………… се допуска поредно
(второ) вписване на ипотеки в полза на БАНКА …….., като след заличаването на
вписванията в срока по чл.1./ал./1/.т.1.1.2. от Договора, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ -
……. се задължава да представи съдебно
удостоверение за липса на вписани искови молби и вещни тежести за недвижимия
имот.

1.2. Размерът на сумата (обезпеченото вземане), върху която се вписва като
обезпечение ипотеката е равен на поне 150 % (сто и петдесет процента) от пазарната
стойност на недвижимия имот, приета от БАНКАТА кьм датата на учредяването.
Пазарната оценка направената от лицензиран от АП оценител е в размер на 1 000 000
лева.

2. С отделен договор, неразделна част от настоящия Договор за поемане на кредитни
ангажименти, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ лично или чрез трето задължено лице
осигуряват учредяването в полза на КРЕДИТОРА на особен залог по реда на 303
върху, както следва:

2.1. Дълготрайни материални активи собственост на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - ...........
на обща застрахователна стойност ........... лева, представляващи транспортни
средства, строителна техника и офис оборудване, индивидуализирани в съответния
договор за залог;

2.2.Дълготрайни материални активи собственост на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - ...............
на обща застрахователна стойност ................. лева, представляващи строителна
транспортна техника индивидуал изирана в съответния договор за залог;

2.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ се задължават в срок до 3 (три) работни дни от датата
на издаване на банкова гаранция за възстановяване на аванс или добро изпълнение
при условията на чл. 5, ал. /2/. от Договора да учредят залог по реда на 303 върху
вземанията си по всички договори за строителство на основание, на които се издават
банковите гаранции и постъпленията от същите се насочват изцяло по сметките им в
БАНКА .......... , като за заложени в полза на БАНКАТА се считат до 125% от размера по
чл.1 ал.1 от настоящия договор и пред БАНКАТА следва да бъде представено
потвърждение от ЦРО3 за извършеното вписване, удостоверение за поредност и
уведомление по. 17 от 303.

3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ се задължават в срок до .............г. да допълнят масата
на  обезпеченията с  дълготрайни   материални       активи собственост на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ и на обща пазарна стойност, определена от утвърден от
БАНКАТА лицензиран оценител, не по-ниска от ................... лева;

С подписването на настоящия Договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ дават писмено
съгласие за служебно събиране на задължения в полза на КРЕДИТОРА съгласно
Наредба No. 3 на БНБ за паричните преводи и платежните системи въз основа на
което последният може да инкасира дължимите изискуеми суми по настоящия Договор
съгласно установеното по- горе от сметките им в национална и чуждестранна валута
при него, включително и чрез откупуване на чуждестранната валута, съответно
арбитражиране, когато това е необходимо, по съответния курс на БАНКА ............. в
деня на операцията.

5. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ дават съгласие за директен дебит в полза на
КРЕДИТОРА по смисъла на Наредба No. 3 на БНБ за паричните преводи и платежните
системи за размера на дължимите изискуеми суми по настоящия Договор, въз основа
на което КРЕДИТОРЪТ може да ги инкасира от сметките им в национална и
чуждестранна вал а при всички останали банки, когато това е необходимо, чрез
откупуване на чуждестра ата валута, съответно арбитражиране по курса на БАНКА .....
в деня на операцията, както и преди падежа на вземанията, водени по съответната
сметка.
6. Страните приемат, че кьм датата на постъпване на запор срещу сметките на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ в БАНКАТА, вземанията на последната по настоящия
Договор за сума в размер до запорираната са незабавно изискуеми и прихванати
срещу равностойните й задължения за салдата по сметките им при БАНКАТА.

/3/.1. Учредяването на Обезпеченията по чл. 9, ал. /1/. т.т. 1. и 2. е условие за влизане
в сила на настоящия Договор.

2.  БАНКАТА   има   право   да  иска   допълнителни обезпечения, които
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ са длъжни да учредят ведно с последиците съгласно
установеното в Раздел I\/, т.14, 14.1. и 14.2. от ОУ.
/3/ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ се задължават да сключи и поддържат за своя сметка и
за целия срок на настоящия Договор застраховката, предвидена в Раздел I\/, т.14.3. от
ОУ.

Чл. 10. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
/1/. Правата    и  задълженията    на  БАНКАТА, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ,
представляващи съществена част от съдържанието на настоящия Договор са уредени
в Раздел \/, т.т.15-17 и Раздел \/I, т.т.18-23 от ОУ.

/2/. От датата на сключване на настоящия Договор до момента на пълно погасяване на
всички дължими суми, негов предмет (главница, лихви и комисиони), реализиране на
правата   на   БАНКАТА   и  кореспондиращите   им   задължения   на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, както и на всичките им други задължения по този и
останалите им Договори с БАНКАТА, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ се задължават да
съобразяват, спазват и не оспорват дадените й оторизации и изпълняват стриктно
установеното в Раздел \/I, т.18-23 от ОУ и задълженията си по ОУ и настоящия
Договор.

/3/. За срока на действие на настоящия Договор до окончателното погасяване на
всичките си задължения по него насочва постъпленията от дейностга си по сметките
си в БАНКА ……… така, че да поддържа обороти по тях в размер, минимум
пропорционален на задълженията кьм кредиторите си.

Чл. 1 1. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
/1/. Всяка от страните по този Договор се задължава да пази, не разпространява и не
злоупотребява с факти и обстоятелства, отнасящи се до търговски, деловите и
банковите тайни на другата страна, станали й известни във връзка със сключването и
изпълнението на настоящия Договор, включително и след неговото прекратяване,
освен в предвидените в закона случаи.

Чл. 12. ДЕКЛАРАЦИИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ
/1/. С подписването на настоящия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ декларират, че
са право и дееспособни, в съответствие със законодателството, да сключват,
обезпечават и изпълняват настоящия Договор и в качеството си на солидарни
длъжници и се задължават:

1. На основание чл. 101 и във връзка с чл. 121 - 127 от Закона за задълженията и
договорите да отговаря солидарно за изпълнението на задълженията му до
погасяване на кредита в пълен размер, вкл. главница, лихви и разноски по събиране
на вземането при условията на този договор и до окончателното погасяване на всички
дължими по кредита суми и освобождаване на БАНКАТА от ангажимент по издадените
банкови гаранции.

2. Да изпълняват всички договорени солидарно условията по настоящия договор,
касаещи обезпечението.

/2/. Към датата на сключване на настоящия Договор, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ
правят следните декларации и потвърждения, за които ще се счита, че са валидни и
препотвърдени кьм края на всеки календарен месец, освен по отношение на
променените обстоятелства, които се декларират от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ пред
БАНКАТА незабавно след датата на настъпването им:
1. Цялата информация, представена при договаряне на Кредита и сключване на
настоящия Договор, е вярна и пълна, изготвена в съответствие с нормативните
изисквания.

2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ потвърждават, че:

2.1.чрез действията на лицата, подписали Договора и приложенията към него, са
правосубектни за сключването им и притежават всички изискуеми за целта
разрешения и/или лицензи.

2.2. не са ответници по юрисдикционни спорове, които биха могли да му попречат да
изпълняват задълженията си по този Договор.

2.3.са разкрили пред КРЕДИТОРА всички свои задължения и всички съществуващи
тежести върху активите си.

2.4. са предоставили на КРЕДИТОРА пълната информация, изискуема от банковото
законодателство във връзка със сключването на договори за кредит, в т.ч. данните за
свързаност с други лица.

3. Сключването на настоящия Договор и неговото изпълнение няма да има за резултат
неизпълнение на задължения по друг договор или противоречие с него.

4. На работните площи на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ не се намират никакви опасни
отпадъци или същите са надлежно защитени и той няма никакви задължения по
опазване на околната среда по приложими нормативни актове.

5. До крайния срок на валидност на всяка една от издадените, по реда на настоящия
Договор гаранции и до окончателното издължаване на Кредита, лихвите, комисионите
и всички разноски по настоящия Договор, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ няма да третират
преференциално други свои настоящи и бъдещи кредитори.

6. Предоставеното Обезпечение по чл. 9 от настоящия Договор, не е обременено с
каквито и да е тежести в полза на трети лица освен тежестите учредени в полза на
БАНКА ...................

7. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ нямат изискуеми просрочени задължения по данъчни и
други публични вземания и приравнените на тях такива.

Чл. 13. ОТГОВОРНОСТ, ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА КРЕДИТА И
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

/1/.1. Поетите ангажименти от КРЕДИТОРА за отпускане на средства от овърдрафт
кредита,  както  и  по  всеки  друг  Кредитен   инструмент,  по  който
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ имат права на вземания срещу БАНКАТА, с изключение на
ангажирания лимит за банкови гаранции, се прекратяват и погасяват, а ползвания
овърдрафт кредит, ведно с лихвите по чл. 3, ал. /1/ и ал./2/_, както и дължимите по
овърдрафт кредит и по издадените банкови гаранции комисиони и разноски в пълен
размер, стават по преценка на БАНКАТА изцяло или частично предсрочно изискуеми, в
случай че възникне което и да е от основанията изрично изброени в Раздел \/, т.17.4.-
17.4.10 от ОУ.

2. При постъпване на запор по законоустановения ред, издаден от компетентен орган,
срещу сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ в БАНКАТА, предоставените кредити, с
изключение на ангажирания лимит за банкови гаранции съгласно чл. 1, ал. /1/ т, 2. от
Договора, лихвите върху тях, ведно с дължимите по овърдрафт кредита и по
издадените банкови гаранции комисиони и разноски в размера на запора са незабавно
изискуеми. Постьлването на запора има действието на упражнено волеизявление на
БАНКАТА за прихващане на изискуемите й вземания в размера на сумата по запора
срещу равностойните й задължения за размера на запорираната сума от салдата по
сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ при нея, за което последните дават изричното
си съгласие и се считат за уведомени.

/2/. При възникване на което и да е от основанията, визирани в предходната алинея и
Раздел \/, т.17.4-17.4.10. от ОУ, КРЕДИТОРЪТ реализира правата си по чл. 13. ал. /1/
ведно със следващите от това последици, за което страните дават изричното си
съгласие, а именно:

1. Пълният размер на Кредита ведно с лихвите и разноските или определена от
КРЕДИТОРА част от него, по силата на настоящата клауза са незабавно предсрочно
изискуеми, дължими и платими.

2. КРЕДИТОРЪТ може да обяви за предсрочно изискуеми част или всичките си
вземания по всеки друг  договор, сключен  с  банката, по  който
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ са страна.

3. КРЕДИТОРЪТ пристъпва към незабавно служебно събиране на изискуемите суми за
главницата, лихвите и разноските по настоящия Договор чрез реализиране на правата
си на служебно събиране на задължения по чл. 9. ал. /1/., т. 5 от настоящия Договор и
по т.т.12.4., 12.6. и 12.7. от ОУ, като пълният размер на изискуемите му вземания се
прихваща    срещу   равностойния   размер  на  задълженията   му  към
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ за салдата по сметките, на които са титуляри в БАНКАТА.

4. КРЕДИТОРЪТ пристъпва към принудително изпълнение на вземанията си, обявени
за изискуеми по горепосочения ред, без съдебна намеса по реда на 303 и/или по реда
на чл.311 от Търговския закон според вида на Обезпечението.

5. КРЕДИТОРЪТ едностранно обявява целия Кредит ведно с лихвите и комисионите за
незабавно предсрочно изискуем и прекратява действието на настоящия Договор по
вина на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, като пристъпва към съдебно удовлетворяване на
вземанията си и се снабдява с изпълнителен титул по реда на чл.60, ал.2 от ЗКИ, във
връзка с чл.237, б. ”в” от ГПК след отправено по реда на Раздел \/, т.15.1.1. от ОУ 7-
дневно писмено предизвестие, съдържащо покана за доброволно изпълнение до
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ.

/3/. При посочените по-горе условия КРЕДИТОРЪТ пристъпва към събиране на
изискуемите си вземания по реда, предвиден в този Договор, както и чрез
принудително изпълнение върху всички Обезпечения едновременно или върху няколко
от тях, както и върху цялото имущество на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ съгласно
действащото законодателство.

/4/. При условие, че БАНКАТА изплати в полза на Бенефициент по издадена банкова
гаранция при условията и по реда на чл. 5 от настоящия Договор за своя сметка 1/2
(една втора) от сумата на задължението, поето с издаването на гаранцията, с която
сума е дебитирана заемна сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ водена съгласно чл.
6, ал. /4/., чл. 5, ал. /5/. и чл. 7, ал. /2/.от Договора и същите не са погасили изискуемите
си задължения към БАНКАТА по настоящия договор в пълния им размер, съгласно
установеното в чл. 7, ал. /4/. от Договора и по сметките им няма достатъчно налични
средства, срещу които БАНКАТА да упражни правото си на служебно събиране на
задължения, БАНКАТА по своя преценка може да пристъпи към принудително
събиране на вземанията си чрез продажба на заложените й активи по реда на ЗОЗ
съгласно чл. 9, ал. /1/, т. 1 и чл. 9, ал. /2/. от Договора по реда, установен в закона, при
което след удовлетворяването на вземанията й разликата между получената от
БАНКАТА сума до продажната цена на активите, но не повече от размера на сумата по
гаранцията, остава в БАНКАТА, блокирана по сметките (специалната обезпечителна
сметка) на името на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, чиито салда са заложени в полза на
БАНКАТА по силата на настоящия Договор, за осигуряване и обезпечаване на
задълженията по банковата гаранция до освобождаване на БАНКАТА от същите чрез
плащане по гаранцията до пълния й размер или изрично писмено заявление за целта,
направено при условията на гаранцията от БЕНЕФИЦИЕНТА.

Чл.14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
/1/.1. Действието на настоящия Договор по отношение на предоставения кредит –
овърдрафт съгласно чл.1, ал./1/ т.1 от договора е със срок до .............г. освен в
случаите на подновяване, предсрочно прекратяване и предсрочна изискуемост,
съгласно Договора, а по отношение издадените банкови гаранции действието на
договора е до срока на валидност и изискуемост на задълженията на БАНКАТА по
банковата гаранция, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ нямат право едностранно и
предсрочно да го прекратяват по отношение на издадените банкови гаранции, спрямо
установеното по-горе.

2. Действието на Договора по отношение предоставения кредит - овърдрафт може да
се прекрати от която и да е от страните преди изтичане на срока му и при условията на
чл.14, ал.1, т.1 с 30 /тридесет/ дневно писмено предизвестие от датата на изтичането
му. В случай, че инициативата за прекратяване изхожда от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ,
същите дължат неустойка в полза на БАНКАТА в размерите по т.10.5. от ОУ върху
разрешения размер на Кредита по чл.1 от настоящия Договор.

Чл. 15. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ
/1/. Всички такси, комисиони и други разходи, дължими на БАНКАТА и/или трети лица,
съгласно установеното в Раздел \/I, т.22 и 22.1. от ОУ са за сметка на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ и плащането им е основание за предприемане на
кореспондиращото задължение от страна на БАНКАТА. При прекратяване на Договора,
предсрочна изискуемост и/или предсрочно погасяване на Кредита същите остават
дължими до окончателното им погасяване, в т.ч. по реда на принудителното
изпълнение, ведно със следващите се върху тях законни лихви, а в случай че са
събрани от БАНКАТА - не подлежат на връщане.

/2/. Настоящият договор може да бъде изменен с писмено споразумение между
страните.

/3/. За всички неуредени с настоящия Договор въпроси важат приложимите разпоредби
на действащото законодателство в Република България Общите условия, при които
БАНКА ……. поема кредитни ангажименти (ОУ), с които КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ са
запознати при подписване на настоящия Договор и приемат като неразделна и
задължителна част от него и анексите към него.

/4/. Всички спорове между страните се решават чрез преговори и постигане на
съгласие, а когато това е невъзможно се отнасят за решаване пред компетентния
български съд по реда на ГПК.

/5/. Неразделна и задължителна част от настоящия договор са: .
1 Общите условия, при които БАНКА ……….. поема кредитни ангажименти ;
2. Нареждане за издаване на банкова гаранция - образец, и издадените банкови
гаранции, както и исковете за плащане, ако бъдат предявени.
3. Договорите за обезпечения по чл. 9 от настоящия договор, документите за
учредяването им и приложенията към тях;
4. Застрахователни полици;
5 Удостоверения за актуално състояние на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, данъчна
регистрация, регистрация БУЛСТАТ, актуален устав или дружествен договор (за
юридическите лица), решения на компетентните им органи за сключване и
обезпечаване на настоящия Договор;

/6/. Ако някоя клауза от този Договор бъде обявена за недействителна или
неприложима или бъде отменена от компетентна юрисдикция, то това не води до
недействителност или неприложимост на целия договор.
Настоящият Договор се сключи в ............ (словом) еднообразни екземпляра по един за
всяка от страните.

КРЕДИТОР:


КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ


                                   http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Description: ДОГОВОР ЗА ПОЕМАНЕ НА КРЕДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ се подписва когато клиент кандидатства за кредит и банката му отваря овърдрафт сметка и му разрешава да тегли определена сума от нея. В самия документ ще попаднете на Наредби и други закони, които са от съществено значение за всеки бъдещ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ. Четете преди да подписвате, приятели. ;-)