РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СУБЛИЗИНГ № 10/01.01.2007г by hirudov

VIEWS: 117 PAGES: 6

More Info
									         РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СУБЛИЗИНГ № 10/01.01.2007г.

Този договор за сублизинг (,,Договорът”) се сключи на 01.01.2008 год. в гр. София,
между:
,, ………………………..” гр. ……………, ул. ………………….. №…, ИН по ЗДДС :
BG12121212, Булстат 121313 , представлявано от инж. ………………… - Изпълнителен
директор. ЕГН ……………………, притежаващ л.к. № ……….., издадена на ………г. от
МВР- гр. ……….., наричано по-долу “Сублизингодател”

и

...................., със седалище в гр. .........., ул. .......... № .... ИН по ЗДДС ВG101010,
Булстат 102222, представлявано от ……….- Управител, ЕГН ……………….,
притежаващ л.к. № …………, издадена на ………..г. от МВР- гр. ……………. наричано
по-долу “Сублизингополучател”.

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДОГОВОРА

1.1 Сублизингодателят предоставя за ползване на Сублизингополучателя
индивидуално определени вещи, наричани по-долу ”Оборудването”, подробно описано
в Приложение Б на този договор, а Сублизингополучателя се задължава да заплаща
месечни лизингови вноски съгласно погасителен план (Приложение В). Всеки лизингов
обект се описва в отделни приложения, които след подписване от Сублизингодателя и
Сублизингополучателя стават неразделна част от настоящия договор.

1.2 Сублизингодателят предоставя оборудването за ползване в работните помещения
на Сублизингополучателя на адрес гр. …….., ул. ……….№ ….

2. КЛАУЗА ЗА ИЗКУПУВАНЕ

2.1 Сублизингополучателят има опция да придобие собствеността върху
оборудването, описано в Приложение Б, след изтичане на Срока на Договора и
извършване на последното дължимо плащане от Сублизингополучателя на
Сублизингодателя след едностранно писмено изявление в срок от 30 дни от датата на
изтичане на Срока на Договора и в състоянието, в което се намира оборудването към
момента на плащането. Сублизингополучателят заплаща при прехвърляне на
собствеността сума в размер на 200 / двеста/ лева без ДДС. Сублизингополучателят
се задължава да заплати тази сума, след което има право да придобие правото на
собственост върху съответния Лизингов обект при изтичане на срока, посочен в
Договора за сублизинг или преди това съгласно изискванията на чл. 2.2.

2.2 Сублизингополучателят има опция да придобие собствеността върху оборудването
и преди изтичне на Срока на Договора, при условие, че изплати пълния размер на
остатъка по главницата съгласно Погасителния план към Договора.

3. СРОК НА ДОГОВОРА

Срокът на Договора е 36 (тридесет и шест) месеца и 3 месеца гратисен период,
считано от датата на Приемо-предавателния протокол. Упражняването на опцията при
предварително изкупуване по чл. 2.2 се приравнява на момент на изтичане на Срока
на Договора.

4. ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН

4.1 Първоначална вноска. Сублизингополучателят се задължава да заплати
Първоначална вноска в размер до 25% от цената на оборудването, определена в
Приложение А, при подписване на настоящия договор и дължима в срок до 3 (три)
месеца от датата на подписване на договора.

4.2 Лизингови вноски. Сублизингополучателят заплаща на Сублизингодателя
Лизингови вноски съгласно погасителен план (Приложение В). Всяка Лизингова вноска
е дължимадо 5-то число на месеца, за който се отнася.

4.3 Размерът на лизинговите вноски може да бъде променян едностранно от
Сублизингодателя в случай, че през време на Срока на Договора бъдат променени
нормативните актове относно такси и данъци или настъпят други обстоятелства, които
могат да доведат до промяна в размера на Лизинговите вноски.

4.4 Цената на оборудването, определена в Приложение В, е фиксирана в евро. В
случай на промяна на валутния курс при извършване на някоя от вноските съгласно т.
4.1 и т. 4.2 от настоящия раздел на договора, то плащането им от страна на
Сублизингополучателя се извършва след преизчисляване на дължимата вноска на
базата на фиксинга на БНБ в деня на плащане.

5. НАЧИН И ВАЛУТА НА ПЛАЩАНЕ

5.1 Всички плащания към Сублизингодателя, дължими по този договор, се извършват
по банкова сметка IBAN: ВG……………….., при банка …………….

5.2 Плащането се счита извършено в деня на постъпване на сумата по банковата
сметка на Сублизингодателя. Ако падежът съвпада с почивен или друг неприсъствен
ден в България, Сублизингополучателят трябва да извърши плащането през работния
ден, непосредствено следващ почивния или неприсъствен ден.

5.3 Валута на плащане: Български лева

6. НЕУСТОЙКА ЗА ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ

6.1 В случай, че Сублизингополучателят забави плащането на дължимите Лизингови
вноски с повече от 5 (пет) дни, считано от датата на падежа по Погасителния план, той
дължи Неустойка за забавено плащане в размер на 0.03% от неизплатената част на
дължимата сума за всеки просрочен ден (изчислено от датата, на която сумата
първоначално е станала изискуема).

6.2 В случай на забава, извършените плащания ще погасяват неустойките, начислени
за съответното забавено плащане.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СУБЛИЗИНГОДАТЕЛЯ

7.1 Доставка на Оборудването. Сублизингодателят се задължава да поръча
доставката на Оборудването избрано от Сублизингополучателя след негова писмена
заявка.
7.2 Монтаж. Сублизингодателят се задължава да осигури необходимите технически
лица за монтаж и пускане в експлоатация на Оборудването. Монтажът и пускането на
Оборудването е за сметка на Сублизингодателя.

7.3 Гаранционна отговорност. Сублизингодателят се задължава да съдейства за
отстраняването безплатно на всички дефекти (без случаите на нормално износване) за
гаранционния срок, определен от Доставчика на Оборудването. Подмяната на бързо
износващите се части се извършва срещу заплащане на тяхната стойност от
Сублизингополучателя, което включва както стойността на самите бързо износващи се
части (консумативи, дефинирани от производителя като такива, например- масла,
филтри,. . .), така и труда и евентуалният транспорт на сервизните коли при подмяната
им - сервизните обслужвания съгласно графика на сервизни обслужвания на
производителя.

7.4 Инспектиране. Сублизингодателят има право да инспектира Оборудването, където
и да се намира то, като предварително уведомява Сублизингополучателят за деня и
часа на посещението.

7.5 Застраховане. Сублизингодателя застрахова Оборудването при Застрахователна
компания, одобрена от Собственика на Оборудването. Сублизингодателят се
задължава, от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, да
подновява застрахователните полици гражданска отговорност, каско и/или имущество
през цялото време на Срока на Договора като предоставя на Сублизингополучателя
копия от полиците в 5-дневен срок от издаването им.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СУБЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

8.1 Транспортни разходи. Разходите по транспортирането на оборудването от склада
на Сублизингодателя до работните помещения на Сублизингополучателя са за сметка
на Сублизингополучателя.

8.2 Задължения за плащане. Сублизингополучателят заплаща Първоначалната вноска
и лизинговите вноски, дължими по силата на този Договор, когато станат изискуеми и
по начина, предвиден в Договора. Всички останали плащания – такси управление,
вписване в ЦРОЗ, такса регистрация и други се извършват в 5-дневен срок срещу
представяне на фактура за същите.

8.3 Забрана за прехвърляне на права. Сублизингополучателят няма право да
прехвърля правата си по този договор на трети лица, нито да разрешава на трети
лица, освен на своите работници или служители да ползват Оборудването.

8.4 Застраховане. Сублизингополучателят се задължава в 5-дневен срок срещу
представяне на фактура да заплати дължимите застрахователни премии за
съответното Оборудване. При забава се дължи неустойката по т.6. 1.

8.4.1 Ако Оборудването или част от него бъде откраднато, унищожено или
невъзстановимо повредено поради каквато и да е причина (,,Погиване”),
Сублизингополучателят трябва незабавно да уведоми Сублизингодателя за
събитието. Сумата, получена по застраховката на Оборудването обезщетява
Сублизингодателя за пълния размер на претърпените от него икономически вреди.
“Икономически вреди” по смисъла на този Договор означава неизплатената част от
определената в Погасителния план главница. Частта на застраховката, която
надвишава размера на икономическите вреди на Сублизингодателя, се изплаща на
Сублизингополучателя, за което Сублизингодателя се задължава да окаже пълно
съдействие.
8.4.2 При настъпване на което и да е застрахователно събитие, включително пълно
Погиване и загуба на оборудването или част от него, Сублизингополучателят не се
освобождава от задължението си за плащане на Пизинговите вноски, съгласно
договор, до изплащане на застрахователното обезщетение.

8.5 Текуща поддръжка. Сублизингополучателят се задължава по всяко време да
поддържа оборудването в добро експлоатационно състояние и съгласно изискванията
и предписанията на производителя като всички разходи по текущата поддръжка в това
число консумативи са за сметка на Сублизингополучателя.

8.6 Връщане. В случай на прекратяване на Договора съгласно чл. 1.2.1 и 12.2
Сублизингополучателят се задължава да върне оборудването на Сублизингодателя
в същото състояние, в което е било доставено, с изключение на обикновеното
изхабяване. При подготовката за връщане Сублизингополучателят за своя сметка
превозва оборудването до местоназначение, посочено от Сублизингодателя.

8.7 Забрана за тежести и обезпечения.

8.7.1 Оборудването е собственост на ........................ до пълното изплащане на
лизинговите вноски и Сублизингополучателят няма право да го обременява с тежести
или да го използва като обезпечение за получаване на заеми. Никое лице, което е
кредитор на Сублизингополучателя не може по силата на това си положение да
придобива права върху Оборудването. Във връзка с това, оборудването се вписва в
Централния регистър на особените залози при Министерството на правосъдието
(ЦРОЗМП). На вписване в ЦРОЗМП подлежат и промените във всички обстоятелства,
подлежащи на вписване във връзка с настоящия Договор.

8.7.2 Сублизингополучателят се задължава, при подписване на настоящия Договор, да
предаде на Сублизингодателя писменото си съгласие с ноатриална заверка на
подписа за вписване на Оборудването.

8.7.3 Всички такси и разноски по вписване в ЦРОЗМП на обстоятелствата, подлежащи
на вписване във връзка с настоящия Договор, са за сметка на Сублизингополучателя.

8.8 Инспектиране. Сублизингополучателят съдейства на Сублизингодателя за
извършване на проверки на Оборудването и предоставя допълнителна информация
относно неговото състояние при поискване от Сублизингодателя.

9. ПРИЕМО-ПРЕДАВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

9.1. Приемане на Оборудването. Сублизингодателят се задължава да прегледа
внимателно Оборудването при неговото приемане и да впише всички свои възражения
за недостатъци в Приемо-предавателния протокол (Приложение Г). Подписването на
протокола без забележки има силата на пълно и окончателно приемане на
Оборудването от Лизингополучателя за целите на този Договор.

9.2. Сублизингополучателят се задължава да уведоми незабавно Сублизингодателя за
всички скрити недостатъци, които не е могъл да узнае при приемането на
Оборудването.
10. СОБСТВЕНОСТ И РИСКОВЕ

10.1 Собственост. В рамките на Срока на Договора оборудването е собственост на
..........
10.2 Рискове. По силата на този договор Сублизингодателят, със съгласието на
собственика, предоставя Оборудването на Сублизингополучателя за ползване и от
момента на подписване на Приемо-предавателния протокол всички рискове и изгоди,
свързани със собствеността са за сметка на Субпизингополучателя. Рискът от
повреждане, погиване или щети причинени от Оборудването на трети лица и
имущество, както и всички други рискове, свързани с експлоатацията на
Оборудването, са в тежест на Сублизингополучателя.

11. СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА СУБЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

11.1 Сублизингополучателят не изпълни задължението си за плащане на Лизингова
вноска и други задължения по този договор, когато те са изискуеми, и това
неизпълнение продължи 5 (пет) работни дни след падежа;

11.2 Сублизингополучателят не изпълни задълженията си по чл. 8.4.1 от този Договор;

11.3 Сублизингополучателят трайно престане да извършва търговска дейност или
пред съответния окръжен съд се открие производство по несъстоятелност на
Сублизингополучателя.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ

12.1 Прекратяване при Неизпълнение на Сублизингополучателя. Сублизингодателят
може да прекрати Договора при настъпване на който и да е Случай на Неизпълнение
на Сублизингополучатепя.

12.2 Прекратяване по взаимно съгласие. Страните могат да прекратят Договора по
взаимно съгласие. В случай на такова прекратяване, Сублизингополучателят трябва
да върне оборудването в добро състояние съгласно чл. 8.6 и да плати Лизинговите
вноски по Договора, дължими до датата на връщането. В този случай заплатените до
датата на връщането Първоначална вноска и Лизингови вноски остават в полза на
Сублизингодателя.

12.3 Прекратяване при Предварително изкупуване. Страните могат да прекратят
Договора и съгласно изискванията на чл. 2.2 от този Договор.

13. ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

13.1 При настъпване на Случай на неизпълнение, Сублизингодателят има право да
използва едно от следните защитни средства:

13.1.1 При забава на която и да е Лизингова вноска, продължава повече от 30
(тридесет) календарни дни, чрез предизвестие до Сублизингополучателя едностранно
да прекрати Договора, като в този случай Сублизингополучателят се задължава
незабавно да върне Оборудването съгласно чл. 8.6.

13.1.2 Да обяви за незабавно изискуем и дължим пълния размер на всички суми,
дължими към датата на връщане на оборудването и да предприеме действия за
събирането на пълния размер на тези суми, както и на разноските по събитието.

13.1.3 Да започне арбитражно производство срещу Сублизингонолучателя за
обезщетяване на всички претърпени загуби и пропуснати ползи, включително разноски
по връщане на владението върху Оборудването, демонтажа, транспортирането,
съхранението и ремонта и всички вреди и разноски, претърпени от Сублизингодателя,
включително действителните адвокатски хонорари и разноски по събирането на
дължимите обезщетения.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

Всички уведомления по този Договор се извършват писмено и се адресират до
страната, до която са отправени на адреса, посочен в преамбюла на Договора.
Уведомяването може да се извърши и се счита за получено, ако по факс, чрез
препоръчано писмо или куриер бъде изпратено на адресите на страните по този
Договор.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1 Приложимо право, Разпоредбите на този Договор, както и неуредените с него
отношения между страните се уреждат от законите на Република България.

15.2 Арбитраж. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с този договор,
включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, с изключение на тези, по които
двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнесени за разрешаване до Компетентния
съд.

15.3 Допълнения и изменения. Този договор съдържа изцяло постигнатото
споразумение между страните и не може да бъде допълван или изменян, освен в
писмена форма, подписана от всяка от страните.

15.4 Нотариална заверка на подписите. Страните могат да се съгласят да бъде
извършена нотариална заверка на подписите под настоящия договор или отделни
негови приложения. Разноските са за сметка на Сублизингополучателя.

15.5 Обектът се ползва от Сублизингодателя при условията на финансов лизинг с
приложения и е собственост на ...........

15.6 Неразделна част от настоящия договор са Общите условия на рамковия договор
за финансов лизинг 123123.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за
Сублизингополучателя и един за Сублизингодателя.

СУБЛИЗИНГОДАТЕЛ:            СУБЛИЗИНГОПОПУЧАТЕЛ:


                                 http://hirudov.com

								
To top