ขอบเขตของงาน _ Term of Reference TOR _ by leader6

VIEWS: 13 PAGES: 6

									                   - ร่ าง -
         ขอบเขตของงานจ้ าง ( Terms of Reference : TOR )
 การพิมพ์เอกสาร Destination Brochure ภาษาอังกฤษ จานวน 18 รายการ ประจาปี 2552
ความเป็ นมา
      กองผลิ ตอุ ปกรณ์ เผยแพร่ การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.)
มี ภาระหน้าที่ ใ นการจัดทาเอกสารเผยแพร่ ป ระชาสั มพันธ์ เพื่อส่ ง เสริ มการท่องเที่ ย วประเทศไทย
ผ่านสานัก งาน ททท. ต่างประเทศทัวโลก รวมทั้งหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
                  ่
      เอกสาร Destination Brochure ฉบับภาษาอังกฤษ เป็ นหนึ่ งในเอกสารเผยแพร่ ดงกล่าว   ั
ซึ่ งจะนาเสนอข้อมูลและภาพความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว          วัฒนธรรม       ประเพณี
กิ จกรรมการท่องเที่ยว และวิถีชีวิต ฯลฯ

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเป็ นเครื่ องมื อในการส่ งเสริ มการขายการท่องเที่ยวในงาน Trade Fair และ
Consumer Fair ต่าง ๆ
                  ้                        ้
       2. สร้ างการรั บรู ้ ขอมูลและภาพความงดงามของประเทศไทย เพื่อกระตุ นให้เกิ ดการ
เดิ นทางท่องเที่ยวมากขึ้น
       3. เสริ มสร้างภาพลักษณ์ ที่ ดีของประเทศ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
          1. เป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย และมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวด
ราคาจ้างในครั้งนี้
                  ้                ้
          2. ไม่เป็ นผูท่ีถูกระบุช่ื อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูทิ้งงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิ จ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        ้                             ้
หรื อไม่เป็ นผูที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูทิ้งงานตามระเบียบของราชการ
          3. ไม่เป็ นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูมี
                 ้                                 ้
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูให้บริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิ กส์ ณ
                           ้
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         ้
หรื อไม่เป็ นผูกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
          4. ไม่เป็ นผูได้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ มกัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้ นศาลไทย
                   ้            ้
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิ ทธิ์ และความคุมกันเช่นว่านั้น
                                      ้
                                                /5. ต้องมี...
                      -2-

        5. ต้องมีผลงานเกี่ยวกับการจัดพิมพ์เอกสาร 4 สี
                               ้
ด้วยระบบออฟเซตและแยกสี ที่มีความละเอียด (Screen Ruling) ไม่นอยกว่า 200 เส้นต่อนิ้ว (Lines per
Inch) หรื อผลงานประเภทเดียวกับงานที่ ททท. จะจ้างพิมพ์ เฉพาะสัญญาเดี ย ววงเงิ น ไม่ น้อยกว่า
3,000,000 บาท (สามล้า นบาทถ้วน ) โดยเป็ นผลงานภายในปี 2550 จนถึงปัจจุบน    ั

ขอบเขตของงานจ้ าง
        ้
      ผูรับจ้างจะต้องจัดพิมพ์เอกสาร ตามรายละเอียด ดังนี้

ลาดับที่        ชื่อเอกสาร       จานวนหน้ า (รวมปก)    จานวนพิมพ์ (ฉบับ)
  1.   Ayutthaya                64           28,000
  2.   Bangkok                 64           150,000
  3.   Central Plains               60          18,000
  4.   Chiang Mai                 52          75,000
  5.   Chiang Rai                 44          36,000
  6.   Hat Yai                   60          10,000
  7.   Hua Hin & Cha - am             44          55,000
  8.   Kanchanaburi                40          25,000
  9.   Ko Chang                  36          35,000
  10.   Ko Samui                  44          65,000
  11.   Krabi                    36          55,000
  12.   Lower I – San                60          25,000
  13.   Pattaya                   60          64,000
  14.   Phuket                   60          120,000
  15.   Sukhothai                  56          15,000
  16.   Tak                     40          5,000


                                           /17. Trang…
                         -3-

ลาดับที่        ชื่อเอกสาร         จานวนหน้ า (รวมปก) จานวนพิมพ์ ( ฉบับ )
  17.   Trang                     36        12,000
  18.   Upper I – San                 64        23,000

แบบรู ปรายการของเอกสาร รายการที่ 1-18 มีดังนี้
      1. ขนาดรู ปเล่ม 10 X 21 เซนติเมตร
      2. ปกใช้กระดาษอาร์ ตมัน 160 แกรม เคลือบ PVC ด้าน 1 ด้าน
      3. เนื้อในใช้กระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม ในเล่มมีส่วนที่สามารถกางออกมาได้ (หน้าแผนที่)
โดยนับรวมกับหน้าเนื้ อใน
                ั
      4. พิ ม พ์ 5 สี ท้ ง เล่ ม ด้วยระบบออฟเซตชนิ ด 4 สี หรื อ 5 สี แยกสี ที่ มี ความละเอี ย ด
          ้
(Sceen Ruling) ไม่นอยกว่า 200 เส้นต่อนิ้ว (Lines per Inch)
      5. เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา
ระยะเวลาส่ งมอบงานจ้ าง
              ้
           1. ผูรับจ้างต้องมารับต้นฉบับอาร์ ตเวิร์คจาก ททท. เป็ น CD
      ั
ซึ่ งใช้กบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบ PC หรื อ Macintosh พร้อมกับสไลด์หรื อรู ปถ่ายเพื่อใช้แยกสี
               ้
           2. ผูรับจ้างจะต้องส่ งปรู๊ ฟดิจิตอลภายใน 3 วัน นับถัดจากวันได้รับอาร์ ตเวิร์คจาก ททท.
                            ้
และหาก ททท. มีการแก้ไขข้อมูลปรู๊ ฟดิจิตอล ผูรับจ้างต้องแก้ไขปรู๊ ฟดิจิตอลภายใน 2 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ททท. โดยไม่จากัดจานวนครั้งการแก้ไขและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
                             ้
           3. เมื่อปรู๊ ฟดิจิตอลถูกต้องแล้ว ผูรับจ้างต้องส่ งปรู๊ ฟจริ งให้ ททท. ภายใน 3 วัน
และหากมีการแก้ไขต้องแก้ไขให้แล้วเสร็ จภายใน 2 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ททท.
                                             ้
           4. เมื่อปรู๊ ฟจริ งถูกต้องแล้ว ททท. จะออกใบสั่งพิมพ์ให้ผูรับจ้างดาเนิ นการจัดพิมพ์
          ้
เอกสาร โดยผูรับจ้างต้องจัดพิมพ์และจัดส่ ง CD File High Resolutionโดยมีความละเอียด 300 DPI
                                            ั
ของเอกสารนั้น ๆ ที่เป็ น File สาเร็ จพร้อมที่จะ Output ด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ท้ งระบบ MAC และ PC, Copy
Font ที่ใช้ในเล่มเอกสารและระบุ Program และ Version ที่จะใช้เปิ ดงานลงบนหน้าแผ่น CD
         ั
แต่ละแผ่นให้ชดเจน จานวน 10 ชุด ต่อ 1 รายการ โดยสามารถเปิ ดใช้และแก้ไขงานได้จริ ง
     ้
ทั้งนี้ตองดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งพิมพ์ของแต่ละรายการ
ซึ่ งรวมถึงการส่ งเอกสารเข้าคลังเก็บเอกสารของ ททท. ซึ่งมี 3 แห่ง ดังนี้
                                                    /4.1…
                         -4-

                                      ั
              4.1 ททท. สานักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตดใหม่ กรุ งเทพฯ
              4.2 คลังรับส่ งสิ นค้ามหาชัย ถนนรามอินทรา กรุ งเทพฯ
              4.3 คลังเอกสารบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
         ทั้ง นี้ ททท. จะแจ้ ง สถานที่ จ ัด ส่ งเอกสารหลั ง จากผู ้รั บ จ้ า งได้ แ จ้ ง วัน
เวลาที่ พ ร้ อ มจะจัด ส่ งให้ ททท. แล้ ว
         5. งานทั้งหมดที่เกิดจากการจ้างในครั้งนี้ เป็ นลิขสิ ทธิ์ ของ ททท.
 ้
ผูรับจ้างจะนาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดมิได้

วงเงินในการจัดหา
      8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เงื่อนไขการชาระเงิน
        ททท. จะจ่ายค่าจ้างพิมพ์ให้ตามจริ งตามแต่ละรายการที่สั่งพิมพ์เมื่อผูรับจ้างได้ส่งมอบ
                                         ้
เอกสารรายการนั้น ๆ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ

อัตราค่ าปรับ
             ู้
         ในกรณี ผรับจ้างไม่สามารถส่ งมอบงานจ้างได้ตามกาหนดเวลา
หรื อส่ งมอบงานจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ททท.
                                     ั
จะปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุ ที่ยงไม่ได้รับมอบ
นับถัดจากวันที่ครบกาหนดแล้วเสร็ จจนถึงวันที่
ส่ งมอบงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
         หากการส่ งมอบงานจ้างล่าช้า หรื อส่ งมอบงานไม่ถูกต้องตามสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ น
หนังสื อในรายการใด ไม่เป็ นประโยชน์ต่อ ททท. หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของการจ้างนี้ แล้ว
ททท. มีสิทธิ ปฏิเสธการรับมอบงานดังกล่าว และหักราคาค่าจ้างตามส่ วนของรายการที่ ททท.
ปฏิเสธนั้นนอกจากการปรับได้อีกด้วย

                                              /การรับประกัน...
                      -5-

การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง

      ้                                    ั
     ผูรับจ้างจะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นในกรณี จดพิมพ์เอกสารไม่ถูก
ต้องหรื อไม่เรี ยบร้อยตามอาร์ ตเวิร์ค ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ ททท. ได้รับเอกสาร
   ้              ิ
โดยผูรับจ้างจะต้องนาเอกสารที่ผดแบบกลับไปแก้ไขให้เสร็ จสิ้ น ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ องจาก ททท. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้ น

ผู้รับผิดชอบโครงการ
        กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ ายบริ การการตลาด

หมายเหตุ :
         1. ททท. ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการจัดพิมพ์เอกสารบางรายการได้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
         2. ชื่ อเอกสารในแต่ละรายการข้างต้น เมื่อจัดพิมพ์จริ ง ททท. สามารถเปลี่ยนแปลง
                                          ั
ชื่ อเล่มได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้ อหาของเล่ม และเป็ นแรงจูงใจแก่นกท่องเที่ยว
ให้เกิดความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวมากยิงขึ้น
                      ่
         3. ททท.
ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะรับพิจารณาเฉพาะผูเ้ สนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็ นประโยชน์ต่อ ททท.

              ่
ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิมเติม
        หากท่านใดต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อมีความเห็นอื่นใดที่เกี่ยวกับงานดังกล่าว
                    ั
โปรดแจ้งความเห็นดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกษร หรื อมายังหน่วยงานโดยเปิ ดเผยตัว
                ้
หรื อตามอีเมล์แอดเดรสที่ระบุไว้ทายนี้

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ :
                               ั
        งานจัดจ้าง ชั้น 5 ททท. เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์หมายเลข 0 2250 5500 ต่อ 2575 – 80 โทรสารหมายเลข
0 2652 8273

อีเมล์ แอดเดรส :   boonchana.thian@tat.or.th
                    -6-

                            ั
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2552 และสิ้นสุ ดการวิจารณ์ วนที่ 25 มิถุนายน 2552

       คณะกรรมการร่ าง TOR และร่ างเอกสารประกวดราคาฯ
    1. นางสาวดารณี    ภู่โชติ     ประธานกรรมการ
    2. ร.ท.นรเศรษฐ์       ั
               อังศุวฒกกุล   กรรมการ
    3. นางลภาภัทร    มีสุขมาก     กรรมการ
                     ิั
    4. นางสาววัจนันท์ ศิลปวรณ์ววฒน์ กรรมการ
    5. นางสาววิลาวัลย์ อินทร์ เจริ ญ   กรรมการ
    6. นายสมเกียรติ   สิ ริเสาวลักษณ์ กรรมการ
    7. นายบุญชนะ     เทียนทองผาติกุล กรรมการและเลขานุการ


               --------------------------

								
To top