íslenska leiein Almannatryggingar og velfere Stefán ólafsson

Document Sample
íslenska leiein Almannatryggingar og velfere Stefán ólafsson Powered By Docstoc
					Íslenska velferðarkerfið í nútíð og framtíð

     Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi
            eftir
         Stefán Ólafsson
           Apríl 2003
          Efnisyfirlit
• Staða og einkenni íslenska velferðarkerfisins
• Afturför íslenska velferðarkerfisins
• Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi
  – Lágskattasamkeppni og íslensk skattaparadís
  – Hvert stefnum við?
   • Skandinavískt velferðarkerfi
   • Amerískt velferðarkerfi
  – Mikilvægi velferðarkerfis í hnattvæddu
   þekkingarhagkerfi
Þjóðfélagsleg hlutverk velferðarkerfisins
    •Megin stoðir velferðarkerfisins
 • Almannatryggingar         Heilbrigðisþjónusta
 • Húsnæðiskerfi           Menntakerfi
            •Skattakerfi

   • Megin markmið velferðarkerfisins
   • Framfærslutrygging sem borgararéttindi -
    viðunandi lágmarksframfærsla fyrir alla
      • Jafna lífskjör – draga úr fátækt
 • Draga úr stéttaskiptingu=tryggja aðgang allra að
   tækifærum, menntun og heilsu, óháð efnahag
      • Auka stöðugleika í samfélaginu
  •Styrkja þjóðfélagslegar forsendur hagvaxtar
  Einkenni ólíkra almannatryggingakerfa
 Söguleg urðu til tvær megingerðir félagslegra trygginga:
       A                B
  Atvinnutengd réttindi       Borgararéttindi
Lágmarksforsjá  Bismarck    Beveridge   Skandinavískt

 Ódýrari     Örlátari     Ódýrari    Örlátari
   USA      Þýskaland    England     Svíþjóð

  Japan     Frakkland    Ástralía    Danmörk

   Sviss     Austurríki  Nýja-Sjáland    Noregur

  Kanada       Belgía    Ísland    Finnland
       Velferðarútgjöld í Evrópu 1999-%VLF
             Almannatryggingar, fjölskyldubætur, heilsugæsla,
              atvinnuleysisbætur, húsnæðismál, annað.
Heimild: NOSOSKO 2002                   Heimild: NOSOSKO 2002
     Óvenju ódýrt velferðarkerfi

• Íslenska velferðarríkið er eitt það ódýrasta á
 Vesturlöndum (bæði mælt sem % af VLF og sem
 kaupmáttur velferðarútgjalda á íbúa).
• Ástæður þess eru einkum:
  –  Grunnlífeyrir almannatrygginga er lágur
  –  Víðtækar tekjutengingar spara útgjöld alm.tr.
  –  Þjóðin er frekar ung (lágt hlutfall eldri borgara)
  –  Hlutur einkageira er frekar stór í velferðarþjónustu hér
  –  Atvinnuþátttaka hefur verið óvenjumikil á Íslandi
 Samantekt um íslenska velferðarkerfið
• Íslenska velferðarkerfið varð aldrei jafn öflugt og þau
skandinavísku – réttindi þrengri og tryggingavernd lakari
• Var þó með ýmis einkenni borgararéttinda - einkum í
heilbr.þjónustu, skólum, dagvistun barna (þ.e. aðgengi fyrir alla)
• Bætur almannatrygginga á Íslandi eru afar lágar – sumar undir
raunverulegum fátæktarmörkum
• Síaukin notkun tekjutenginga breytir kerfinu í ölmusukerfi -
“velur inn” einungis þá fátæku í stað þess að “velja út” þá ríku
(eins og gert er t.d. í Ástralíu og Kanada)
• Lágar bætur og miklar tekjutengingar fara illa saman – skapa
víðtækar fátæktargildrur
• Tekjutengingar eru þægilegar fyrir stjórnmálamenn sem vilja
draga úr útgjöldum – flóknar og sveigjanlegar-auðvelt að flækja
   Hvaða hefur breyst síðustu 12 ár?
• Vægi tekjutenginga bóta hefur aukist mikið (t.d. á
  grunnlífeyri, og vegna lífeyris úr lífeyrissjóðum)
• Aukin tekjutenging barnabóta – fækkun bótaþega
• Lífeyrisbætur hafa dregist langt afturúr launum frá 1995
• Síaukinn hlutur notendagjalda í heilbr.kerfi og skólakerfi
• Einkalífeyrir, starfstengdir lífeyrissjóðir og
  séreignasparnaður, taka í vaxandi mæli við hlutverki
  almannatrygginga – veikir almannatryggingar til lengri tíma
• Hlutverk markaðar og félagasamtaka í velferðarþjónustu
  hefur aukist – hlutverk ríkis minnkað
• Jöfnunarmarkmið, bæði í velferðarkerfi og skattakerfi, hafa
  vikið – bil milli ríkra og fátækra hefur aukist
 • Íslenska velferðarkerfið hefur fæst í átt til frjálshyggjukerfis
      Minnkandi velferðarútgjöld frá 1995
12

              Almannatryggingar og velferðarútgjöld alls
10
                 % af VLF (heilbrigðisútgjöld undanskilin)


8
%

64
20
   1980  81  82  83  84  85  86  87   88   89   90  91   92   93  94  95  96  97  98  99  2000

                        Heimild: Hagstofa Íslands-Hagvísar
    Lífeyrisþegar sátu eftir í góðærinu
130,0
        Verg landsframleiðsla
        á mann
        Ráðstöfunartekjur á
120,0     mann
        Lágmarkstekjur
        lífeyrisþega

110,0
100,0


                         Heimild: Hagstofa Íslands
 90,0
    1995     1996     1997  1998  1999   2000    2001
      Lífeyrir almannatrygginga dróst aftur úr launum
90
         Örorkulífeyrir og ellilífeyrir sem % lágmarkslauna
80
                               Skattlagning hófst!
70                                   hér
                               -------------------------
60

50

40
   Ef tengsl örorkulífeyris og lágmarkslauna hefðu haldist frá 1995
30
     væri hámark örorkulífeyris nú hátt í 20.000 kr. hærri en er,
20   eða álíka og “tímamótasamkomulagið” færir ungum öryrkjum
10

 0
   1988  89   90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  2000 2001
                                  Heimild: TR 2002
         Greiðsla barnabóta 1991-2003
           Heildarútgjöld á ári. Mkr. verðlag 2003.

8000
                              Tímamót!
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

  0
    1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

                           Heimild: Fjármálaráðuneytið
         Stuðningur ríkisins við fjölskyldur minnkaði
      2,5
                  Barna-, vaxta- og húsnæðisbætur, % af VLF 1980-2000
      2,25

       2

      1,75

      1,5
% af VLF
      1,25

       1

      0,75

      0,5

      0,25

       0
             81

                82

                  83

                     84

                       85

                          86

                            87

                               88

                                  89

                                    90

                                       91

                                          92

                                            93

                                               94

                                                 95

                                                    96

                                                      97

                                                         98

                                                           99
          1980
                                                              2000
                            Heimild: Hagstofa Íslands-Hagvísar
  Afturför að hluta í heilbrigðisþjónustu
           • Margt gott, en.....
• Aukin kostnaðarhlutdeild notenda þjónustu
• Aukin kostnaðarhlutdeild sjúklinga
  í lyfjum = efnahagur skilyrðir not almennings!
• Upplausn í heimilislæknisþjónustu
• Heilsugæslustöðvar veikari sem fyrsti viðkomustaður
• Kostnaður mikill við rekstur heilbrigðisþjónustu
• Biðlistar eftir þjónustu hafa lengst-kreppudæmi
• Hlutur markaðar og einkaaðila eykst-oft með gjöldum
• Sjúkradagpeningar ótrúlega lágir – og hafa
 stöðugt lækkað miðað við laun – sbr. næsta línurit
   Rýrnun sjúkradagpeninga almannatrygginga
40

35

30

25

20     Sjúkradagpeningar, %
      lágmarkslauna
15

10
         Upphæð á mánuði nú: um 25.000 kr.!
5

0
    89

      90

         91

           92

              93

                94

                   95

                     96

                        97

                          98

                             99
 88
                                00

                                01

                                02
19
                               20

                               20

                               20
10


 9


 8
                Atvinnuleysi á Íslandi
                          1957-2003
 7

                     Vaxandi vandamál
 6
                            % af mannafla
%
5
      Atvinnuleysisbætur eru nú 77.000 kr.
 4     en væru um 87.000 ef tengsl við laun
      hefðu ekki verið rofin af ríkisstjórn 1996
 3


 2


 1


 0
 57


   59


      61


        63


           65


             67


                69


                  71


                     73


                       75


                          77


                             79


                               81


                                  83


                                     85


                                        87


                                            89


                                               91


                                                 93


                                                    95


                                                      97


                                                         99


                                                            01


                                                                03
                                                           20


                                                               20
                     Heimild: Þjóðhagsstofnun og Hagstofa Íslands
  Velferðarkerfið hefur mætt afgangi

 Félagslega húsnæðiskerfið lagt niður 1998
 Ójafnvægi á markaði síðan þá
Húsaleiga hefur hækkað mun meira en almennt verðlag
  Gríðarleg aukning framfærslukostnaðar fyrir
  lágtekjufólk á húsaleigumarkaði
  Biðlistar eftir félagslegu leiguhúsnæði afar langir

 Hlutur einkalífeyris hefur stóraukist >>>
 Ójafnari lífeyrisréttur í framtíðinni
Almannatryggingar verða ölmusutryggingar fyrir fátæka
       Sköttum létt af hátekjufólki
35
     Sköttum einnig létt af fyrirtækjum, úr 50% >>>18%
30
25
     Sköttun fjármagnstekna lækkuð úr 41% í 10%
      1995
20
      2001
15
10
 5
 0
                               II
         III
       II
                         I
                                        5%
   I
                   VI
            IV
                                 IX
               V
                                    X
 -5
                        VI


                              VI
                                         u
                                       st
-10
                                      ae
                                    H
               Heimild: Fjármálaráðuneytið
-15
   Lægstu tekjur                          Hæstu tekjur
  Breytingar íslenska velferðarríkisins
  •Minna hlutverk almannatrygginga – Meira vægi markaðar
  •Meira vægi einkaaðila – Stærra hlutverk notendagjalda
      •Fátækraaðstoð meira veitt sem ölmusa
       •Minni jöfnunaráhrif í velferðarkerfi
        •Minni jöfnunaráhrif í skattakerfi

Skandinavíska                Bandaríska
  leiðin                   leiðin
             Íslenska
              leiðin
                    Þjóðfélagið breytist
  Ísland fjarlægist skandinavísku leiðina
Tegund velf.kerfis: Frjálshyggju  Íhaldssamt  Skandinavískt  Íslenskt
 Helsti fulltrúi:   USA    Þýskaland    Svíþjóð    Ísland

 Stærst hlutverk:   Markaður   Fjölskylda   Ríkisvald   Ríki/Samt
Almanatryggingar:
Grundvöllur réttar:  Þarfir   Vinna/fjsk.  Borgararéttur  Þarfir
 Helstu bótaþegar:  Fátækir   Fyrirvinnur    Allir   Fátækir
 Megin markmið:    Draga úr    Tryggja    Jafna og   Draga úr
            fátækt    afkomu     tryggja    fátækt
 Fjöldi án réttar:   Mikill    Nokkur    Mjög lítill   Lítill
  Örlæti bóta:     Lítið     Mikið     Mikið     Lítið
 Tekjutengingar:    Miklar     Litlar     Litlar    Miklar
 Jöfnun tekna:     Lítil     Lítil     Mikil    Nokkur
Umfang fátæktar:    Mikið    Nokkurt     Lítið    Nokkurt
 Jöfnun kynja:    Nokkur      Lítil     Mikil     Mikil
Þróun fjölskyldutekna í USA 1947-79
Breyting fjölskyldutekna í USA 1979-97


 Gríðarleg aukning ójafnaðar -
Mest hækkun í efstu tekjuhópum
Þróun launa og verðlags í USA     Stjórnendur 463%
       Verkafólk 42%
Breyting eigna heimilanna í USA 1983-98
       Minni eignir lægstu 40% heimila
         og aukin skuldasöfnun.
      Mikil eignaaukning hjá hæstu 40%.
       Ójöfnuður tekna jókst á Íslandi
160140
            Aukinn ójöfnuður í tekjuskiptingunni 1995-2001                135
            Hækkun heildartekna hjóna/sambýlisfólks eftir tekjubilum
                     Verðlag hvers árs - % aukning
120                                            112,8


100


                 78,5    78,7    78    76,8    76,8  77,3
80            75,8
        67,7
    60,8
60


4020 0
     I    II    III   IV     V     VI    VII    VIII  IX    X   Hæstu
                                                  5%
   Lægstu  Næstu                                   Hæstu
    10%   10%           Heimild: Fjármálaráðuneytið 2002         10%
    Aukinn ójöfnuður ráðstöfunartekna
 4


3,5
       Ójöfnuður ráðstöfunartekna jókst á hverju ári
          Bil milli lægstu og hæstu tekjuhópa varð þrefalt
                                2,99  3,05
 3                          2,91
                  2,71
           2,64
   2,53
2,5


 2


1,5
       Bil milli lægstu 10% og
 1      hæstu 10% tekjuþega

0,5


 0

   1995     1996     1997       1998    1999  2000
                Heimild: Þjóðhagsstofnun 2001
Fátækt og ójöfnuður í USA-Hvar er Ísland?


   Mat ASÍ á þróun fátæktar á Íslandi, 1995 til 2001:
      Hækkun úr 8,8% í 13,2%
 Hvers vegna stækkar lágtekjuhópurinn á Íslandi?
•Vegna aukins ójafnaðar í tekjuskiptingunni 1995-2001
  Lífeyristekjur TR drógust afturúr vinnumarkaðstekjum
         Skattbyrði lágra tekna jókst
   Aukið atvinnuleysi bætir síðan í fátæktina 2002-3

 •Aukin framfærslubyrði lágtekjufólks á síðustu árum
     •Húsaleiga jókst langt umfram almennt verðlag
   eftir niðurlagningu félagslega húsnæðiskerfisins 1998
 •Eftirspurn fyrir neyðaraðstoð jókst hjá Félagsþjónustu Rvíkur,
      Mæðrastyrksnefnd og öðrum hjálparstofnunum
   •Framfærslugrunnur almannatrygginga
   (opinberu fátæktarmörkin) er langt undir
    lágmarksframfærslukostnaði í landinu
 Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi
Nýtt viðhorf: Paradísarheimt frjálshyggjumanna
 Ísland sem skattaparadís fyrir erlenda auðmenn
 Frelsi fjármagnsins og lágskattasamkeppni
 Lágskattasamkeppni til að brjóta niður velferðarríkið?
 Færa velferðarþjónustuna og tryggingar til markaðarins?
 Sjálfstæðisflokkur hóf lágskattasamkeppnina á Íslandi
 í kosningabaráttunni 2003-framhald stefnunnar síðan 1995?

Hnattvæðing og þekkingarhagkerfi
 Upplýsingatækni breytir gömlum atvinnugreinum
  og getur af sér nýjar >>> Gríðarleg ný tækifæri
 Tæknin breytir lífsháttum og þjóðfélagsskilyrðum
 Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi
Hnattvæðing og þekkingarhagkerfi frh....
 Hnattvæðing er líka markaðsvæðing
 Afnám hindrana á flæði fjármagns, fyrirtækja,
  vöru, þjónustu, upplýsinga, afþreyingarefnis og fólks
 Fjárfestar fá stærra hlutverk – Stórfyrirtækin einnig
 Völd og verkefni færast til markaðar frá ríkisvaldinu
 Markaðurinn mótar þjóðfélag og lífshætti meira en áður

Hefur velferðarríkið hlutverk í hnattvædda
  þekkingarhagkerfinu?
 Skiptir markaðurinn einn máli?
 Skipta lágir skattar einir máli?
 Það sem ræður staðsetningu þekkingarfyrirtækja

I. Álitleg lífsgæði á svæðinu
II. Aðgengi að vel menntuðu vinnuafli
III. Nálægð við markaði
IV. Hagstæður viðskiptakostnaður á svæðinu
V. Nálægð við háskóla + miðborg
VI. Hagstætt viðskiptaumhverfi (hagstætt
  reglugerðarumhverfi, framtaksmenning, vinnuvilji, o.fl.)
VII. Lágir skattar
•  = Lífsgæði á svæðinu skipta miklu máli
•  Höfða þarf til fólks og fyrirtækja jöfnum höndum.
      •  Heimild: Pennsylvania Economy League, 1997
Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi
Áhættur: Harðara samkeppnisumhverfi
 Vinnumarkaður breytist
 Starfsferlar verða óreglulegri
 Uppsöfnun réttinda óreglulegri
 Starfsöryggi minna
 Hætta á atvinnuleysi eykst

Án launþegahreyfingar og velferðarríkis
verða áhættur venjulegs lífs meiri og staða
launafólks gagnvart atvinnurekendum mun
veikari
 Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi
 Áhættur: Harðara samkeppnisumhverfi
  Fjárfestar og fyrirtæki vilja meiri arðsemi en áður
 Krefjast góðs vinnuafls, fárra regluhafta, lágra skatta
     Samkeppnishæfni ræður farsæld

Velferðarkerfið getur bætt samkeppnisskilyrði
     Með meiri jöfnuði og öryggi
   Bætir lífsskilyrði-eykur stöðugleika
  Þarf að vera hagkvæmt og sveigjanlegt
 Skandínavar hafa öflugt velferðarkerfi og
      öflugt þekkingarhagkerfi
     Velferð á nýrri öld
 Skandinavíska leiðin stendur fyrir:
  Hagkvæmni – Réttlæti – Öryggi

  Bandaríska leiðin stendur fyrir:
Hagkvæmni – Arðsemi/Ójöfnuð – Áhættu

Hvað verður um íslensku leiðina?
 Amerískara eða skandinavískara
   velferðarþjóðfélag?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:8/29/2012
language:Unknown
pages:34