Docstoc

5-AndhraPradesh

Document Sample
5-AndhraPradesh Powered By Docstoc
					                        B…{«§ýl{糧ólÔŒæ HÆ>μr$
●  B…{«§ýl{糧ólÔŒæÌZ° B…{«§ýl, Æ>Ķæ$ËïÜÐ]l$ {´ë…™éË$ {¼sîæ‹ÙÐéÇ          ç³MýS$yýl$) ÑÔ>Ìê…{«§ýl BÐ]lÔ¶æÅMýS™èlOò³ MýSÆý‡ç³{™éË$ {ç³^èl$Ç…^éyýl$.
  {ç³™èlÅ„ýS ´ë˯]lÌZ E…yólÑ.                         ●  ÑÔ>Ìê…{«§ýlÐé§é°² çÜÐ]l$Ǧ…_¯]l ÐéÆ>¢ç³{†MýSË$ &
●  D Æð‡…yýl$ {´ë…™éË$ MýS*yé Ð]l${§é‹Ü {ò³íÜyðl±ÞÌZ E…yólÑ. 20Ð]l         ÑÔ>Ìê…{«§ýl,
  Ô¶æ™é¼ª BÆý‡…¿¶æ… ¯]l$…_ D Æð‡…yýl$ ™ðlË$VýS$ Ð]l*sêÏyól {´ë…™éË$        ™ðlË$VýS$§ólÔ¶æ…,
  ™èlÑ$â¶æ$Ë ¯]l$…_ ÐólÆý‡Ð]l#rMýS$ E§ýlÅÑ$…^éÆý‡$.                B…{«§ýlf¯]l™èl,
                                I
●  _Ð]lÆý‡MýS$ 1953, AMøtºÆŠæ 1Ð]l ™ól©¯]l D Æð‡…yýl$ {´ë…™éË$ B…{«§ýl       M>MýS¡Ä¶æ$
  Æ>{çÙt…V> AÐ]l™èlÇ…^éƇ¬.                          ●  1953ÌZ B…{«§ýlÆ>{çÙt… Æý‡*´÷…¨¯]l ™èlÆ>Ó™èl ÑÑ«§ýl ¿êçÙËÐéÆý‡$
                                H
●  ™ðlË…V>×æ {´ë…™èl… °gê… Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ çÜ…Ý릯]l… {ç³™èlÅ„ýS ´ëË         {´ë§ólÕMýS…V> çÜ°²íßæ™èl$OÌñæ¯]l, ÑÑ«§ýl Æ>{ÚëtËÌZ ^ðl¨Ç E¯]l² ™èlÐ]l$
  ¯]lÌZ E…yól¨.                                  {´ë…™é˯]l$ MýSÍí³, ¿êÚë {´ë†ç³¨MýSOò³ Æ>{çÙt ç³#¯]lÆý‡ÓÅÐ]lïܦ
●  1948 òÜò³t…ºÆŠæ 17¯]l ´ùÎ‹Ü ^èlÆý‡Å ™èlÆ>Ó™èl Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ çÜ…Ýë¦       MýSÆý‡×æ¯]l$, ^ólĶæ$Ð]lÌñæ¯]l° B…§øâ¶æ¯]l {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$.
  ¯]l… ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ Ñί]lOÐðl$…¨.                     ●  ©°™ø MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ… 1953 yìlòÜ…ºÆŠæ 22Ð]l ™ól©¯]l Æ>{çÙt ç³#¯]lÆŠæ
●


                      S
  B…{«§ýlÆ>{çÙt…ÌZ¯]l$, ™ðlË…V>×æÌZ¯]l$ ™ðlË$VýS$ Ð]l*sêÏyól {ç³fË$
  E¯é²Æý‡$. A…§ýl$Ð]lËÏ ¿êÚë {´ë†ç³¨MýS¯]l D Æð‡…yýl$ {´ë…™éË$
  Ñί]lOÐðl$ ÑÔ>Ìê…{«§ýlV> HÆý‡μyéË° ¿êÑ…^éÆý‡$. °gê°MìS 1945         ●
                                           Ð]lÅÐ]lïܦMýSÆý‡×æ MýSÒ$çÙ¯Œæ¯]l$ çÜĶæ$ŧŠæ çœfÆŠæ BÎ A«§ýlÅ„ýS™èl¯]l HÆ>μr$
                                           ^ólíÜ…¨.
                                           D MýSÒ$çÙ¯ŒæÌZ C™èlÆý‡ çÜ¿¶æ$ÅË$ ¯é£ýl MýS$…{þ, MðS.Ķæ$ÐŒl$.´ë×ìæMýSPÆŠæ.
            K
  ¯]l$…^ól ÑÔ>Ìê…{«§ýl ¿êÐ]l¯]l ÐéÅí³¢ÌZ E…yól¨.
●  ÑÔ>Ìê…{«§ýl A¯ól ¿êÐ]l¯]l¯ól Ððl¬§ýlr Ìôæí³¯]lÐéÆý‡$ MýSÐ]lÊÅ°çÜ$tË$     Ððl¬§ýlsìæ Æ>{çÙt ç³#¯]lÆý‡ÓÅÐ]lïܦMýSÆý‡×æ MýSÑ$çÙ¯Œæ :
●  MýSÐ]lÊÅ°çÜ$t AƇ¬¯]l ç³#^èlaËç³ÍÏ çÜ$…§ýlÆý‡Ä¶æ$Å ÑÔ>Ìê…{«§ýl HÆý‡μ     ● A«§ýlÅ„ýS$yýl$ & çÜĶæ$ŧŠæ çœfÆŠæ BÎ

  yéË° õ³ÆöP…r* 1945ÌZ¯ól ÑÔ>Ìê…{«§ýl A¯ól ç³{†MýS¯]l$ Ýë¦í³…         ● C™èlÆý‡ çÜ¿¶æ$ÅË$ & ¯é«§ýl MýS$…{þ, MðS.Ķæ$ÐŒl$. ´ë×ìæMýSPÆŠæ
 A
  ^éÆý‡$.                                   ● 1953 yìlòÜ…ºÆŠæ 22¯]l HÆ>μr$ ^ólĶæ$ºyìl…¨.

●  A§ól Ñ«§ýl…V> ÑÔ>Ìê…{«§ýl HÆ>μr$¯]l$ ÑÐ]lÇçÜ*¢ ""{ç³gêÆ>fÅ…         ● 1954 þOÌñæÌZ MýSÒ$çÙ¯Œæ Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠæMýS$ Ð]l_a…¨.

  ÌZ'' A¯ól {VýS…£é°² Æý‡_…^éyýl$.                       ● Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠæÌZ ÑÔ>Ìê…{«§ýlMýS$ A¯]l$MýS*Ë…V> Mö…§ýlÆý‡$, Ð]lņÆó‡

●  1949 ¯]lÐ]l…ºÆŠæ 26¯]l AĶæ$ŧólÐ]lÆý‡ M>âôæÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l# ¯éĶæ$MýS™èlÓ…ÌZ    MýS…V> Mö…§ýlÆý‡$ ™èlÐ]l$ Ðé§ýl¯]l˯]l$ Ñ°í³…^éÆý‡$.
S


  ÑfĶæ$ÐéyýlÌZ ÑÔ>Ìê…{«§ýl Ð]l$àçÜ¿¶æ HÆý‡μyìl…¨.               ● Ð]l${Ç ^ðl¯é²Æð‡yìlz, MðS.Ñ. Æý‡…V>Æð‡yìlzË$ {ç³™ólÅMýS ™ðlË…V>×æ HÆ>μr$

●  A«¨M>ÇMýS ÑÔ>Ìê…{«§ýl Ððl¬§ýlsìæ çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ… 1950 íœ{ºÐ]lÇÌZ          ^ólĶæ*Ë° ç³r$tºsêtÆý‡$.
  Ð]lÆý‡…VýSÌŒæÌZ fÇW…¨. §é°MìS A«§ýlÅ„ýS$yýl$ Oòßæ{WÐé^éÇ.          ● ÑÔ>Ìê…{«§ýlMýS$ A¯]l$MýS*Ë…V>, Ð]lņÆó‡MýS…V> Ð]l_a¯]l Ðé§ýl¯]l˯]l$

●  D çÜÐ]l*ÐólÔ>°MìS B…{«§ýl ¯]l$…_ r…VýS$r*Ç {ç³M>Ô¶æ… ç³…™èl$Ë$,         ѯ]l² ™èlÆ>Ó™èl çœhÌŒæ BÎ 1955 òÜò³t…ºÆŠæ 30¯]l ™èl¯]l °Ðól¨MýS¯]l$
  ™ðlË…V>×æ ¯]l$…_ Mø§ésìæ Æ>fÍ…VýS…, sìæ.G‹Ü.Ð]lÊÇ¢Ë$ àfÆý‡            {糿¶æ$™éÓ°MìS çÜÐ]l$Çμ…^éyýl$.
  Ķæ*ÅÆý‡$.                                  ● ÑÔ>Ìê…{«§ýl Ð]lËçÜ {ç³Äñæ*f¯éË$ E¯é²Ä¶æ$…r*¯ól, ™ðlË…V>×æ

●  Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ Æ>f«§é°V> ÑÔ>Ìê…{«§ýl HÆý‡μyéË° ¡Æ>ð…              ÐéÇ ¿¶æĶæ*¯]l$Ð]l*¯éË$ ™öËVýSyé°MìS §é°° JMýS {ç³™ólÅMýS
  ^éÆý‡$. M>° Ð]l${Ç ^ðl¯é²Æð‡yìlz, MðS.Ñ. Æý‡…V>Æð‡yìlzË$ ÑÔ>Ìê…{«§ýl HÆ>μ    Æ>{çÙt…V> Mö…™èlM>Ë… E…^éË°, 1961ÌZ fÆý‡VýS¯]l$¯]l² ÝëÆý‡Ó{†MýS
  r$¯]l$ Ð]lņÆó‡MìS…^éÆý‡$.                            G°²MýSÌZÏ B Æ>{çÙt Ô>çܯ]lçÜ¿¶æMýS$ G°²OMðS¯]l ÐéÇÌZ 2/3Ð]l Ð]l…™èl$
●  ÑÔ>Ìê…{«§ýl Æð‡…yýlÐ]l Ð]l$àçÜ¿¶æ 1954ÌZ Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠæÌZ }}           çÜ¿¶æ$ÅË$ A…XMýSÇ…_¯]lç³#μyýl$, B Æ>{Úët°² B…{«§ýlÆ>{çÙt…™ø MýSÍ
  A«§ýlÅ„ýS™èl¯]l fÇW…¨.                              í³ ÑÔ>Ìê…{«§ýl¯]l$ HÆý‡μÆý‡^èlÐ]l^èl$a¯]l° ™èl¯]l °Ðól¨MýSÌZ õ³ÆöP¯é²yýl$.
●  ™ðlË…V>×æÐé§ýl… D Ð]l$àçÜ¿¶æÌZ ÌôæÐ]l©Ô>Æý‡$.                ● D °Ðól¨MýS ^éÌê Ð]l$…¨° MýSËÐ]lÆý‡ ç³Ç_…¨.

●  M>± Aç³μsìæ M>…{VðS‹Ü ¯éĶæ$MýS$Oyðl ÝëÓÑ$ Æ>Ð]l*¯]l…§ýl¡Æý‡¦ ™ðlË…     ● Aç³μsìæ Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ Ð]l¬QÅÐ]l$…{† º*Æý‡$YË Æ>Ð]l$MýS–çÙ~Æ>Ð]l# D

  V>×æ Ðé§é°² Q…yìl…^éÆý‡$.                            ÑçÙĶæ*°² Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ Ô>çܯ]lçÜ¿¶æÌZ ^èlÆý‡aMýS$ò³sêtyýl$. ÒÇÌZ
●  ÑÔ>Ìê…{«§ýl HÆ>μr$¯]l$ Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠæÌZ° A¯ólMýS Ð]l$…¨ Ð]l¬íÜÏ…         103 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$ ÑÔ>Ìê…{«§ýlMýS$ A¯]l$MýS*Ë…V> Kr$ ÐólĶæ$
  ¯éĶæ$MýS$Ë$ çÜÐ]l$Ǧ…^éÆý‡$.                          V>, 29 Ð]l$…¨ Ð]lņÆó‡MýS…V> Kr$ ÐólÔ>Æý‡$.
●  Ò$ÆŠæ Ð]l$çßæçŠæ BÎRꯌæ (Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ M>ÆöμÆó‡çÙ¯Œæ Eç³MýSÑ$çÙ¯]lÆŠæ)  ● º*Æý‡$YË Æ>Ð]l$MýS–çÙ~Æ>Ð]l# M>…{VðS‹Ü OòßæMýSÐ]l*…yŠæ çÜ*^èl¯]l Ðól$Æý‡MýS$

  Ððl¬§ýlË$VýS$¯]l²ÐéÆý‡$ ÑÔ>Ìê…{«§ýlÐé§ýl¯]l¯]l$ çÜÐ]l$Ǧ…^éÆý‡$.         ™ðlË…V>×æ Ðé§ýl$Ë ¿¶æĶæ*¯]l$Ð]l*¯éËMýS$ §ýl*Æý‡… ^ólĶæ¬rMýS$ JMýS
●  §ólÐ]l#Ëç³ÍÏ Æ>Ð]l*¯]l$fÆ>Ð]l# (B…{«§ýl ÝëÆý‡çÜÓ™èl ç³ÇçÙ™Œæ Ð]lÅÐ]lÝë¦     Jç³μ…§ýl… MýS$§ýl$Æý‡$arMýS$ {ç³Ä¶æ$†²…^éyýl$. ©°¯ól ò³§ýlª Ð]l$¯]l$çÙ$Ë
  Jç³μ…§ýl… A…sêÆý‡$.                             ●  D Oò³ A…Ô>˯]l$ Æ>{çÙt ç³#¯]lÆý‡ÓÅÐ]lïܦMýSÆý‡×æ ^èlrt…ÌZ ^ólÇa, ¿êÆý‡™èl
                                          {糿¶æ$™èlÓ… §é°MìS Ý뫨M>Æý‡™èl MýSÍμ…_…¨.
ò³§ýlª Ð]l$¯]l$çÙ$Ë Jç³μ…§ýl… (gñæ…sìæÌŒæÐðl$¯Œæ A{WÐðl$…sŒæ):         £éÆŠæMýSÑ$çÙ¯Œæ:
● 1956 íœ{ºÐ]lÇ 20¯]l ÉìlÎÏÌZ° Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ ¿¶æÐ]l¯ŒæÌZ fÇW…¨.        ● ¿êÚë {ç³Ä¶æ¬MýS¢ Æ>{ÚëtË {糆´ë§ýl¯]l¯]l$ ç³ÇÖÍ…^èl$rMýS$ 1948ÌZ

● B…{«§ýl¯éĶæ$MýS$Ë$                                AËà»ê§Šæ OòßæMøÆý‡$t Ð]l*i ¯éÅĶæ$Ð]lÊÇ¢ G‹Ü.MðS. £éÆŠæ ¯ól™èl–
   »ñæfÐéyýl Vø´ëËÆð‡yìlz (B…{«§ýl Ð]l¬QÅÐ]l$…{†),                ™èlÓ…ÌZ JMýS MýSÑ$çÙ¯Œæ HÆ>μr$ ^ólĶæ$ºyìl…¨. ©°ÌZ çÜ¿¶æ$ÅË$ &
   ±Ë… çÜ…iÐ]lÆð‡yìlz,                              糯é²ÌêÌŒæ, ÌêÌŒæ fVýS™Œæ ¯éÆ>Ķæ$¯Œæ, ¼.íÜ. »ê¯]ljÆŠæ
                                             I
   AË*ÏÇ çÜ™èlůéÆ>Ķæ$×æ Æ>k,                        ● MóSÐ]lË… ´ë˯]l ÝûË¿¶æÅ… B«§éÆý‡…V> Æ>{Úët˯]l$ Ñ¿¶æh…^éË°

   çÜÆ>®ÆŠæ Vú™èl$Ë^èla¯]l².                           D MýSÑ$çÙ¯Œæ ™èl¯]l °Ðól¨MýS õ³ÆöP…¨.
                                     H
● ™ðlË…V>×æ ¯éĶæ$MýS$Ë$ &

   º*Æý‡$YË Æ>Ð]l$MýS–çÙ~Æ>Ð]l# (Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†)        ´÷sìæt}Æ>Ð]l¬Ë$ AÐ]l$Æý‡iÐ]l#Ë$ AÐ]l#r:
   MðS.Ñ.Æý‡…V>Æð‡yìlz,                            ● ´÷sìæt }Æ>Ð]l¬Ë$ 1901ÌZ f°Ã…^éÆý‡$.

   Ð]l${Ç ^ðl¯é²Æð‡yìlz,                           ● B…{«§ýlÆ>{çÙt Ýë¦ç³¯]l MøçÜ… 1952 AMøtºÆŠæ 19Ð]l ™ól©¯]l Ð]l${§é‹Ü
                           S
   gñæ.Ñ. Æý‡…V>Æ>Ð]l#.                             ÌZ° º$Ë$çÜ$ Ýë…ºÐ]lÊÇ¢ °ÐéçÜ…ÌZ ´÷sìæt}Æ>Ð]l¬Ë$ °Æ>à
                                          Æý‡©„ýS {´ëÆý‡…À…^éyýl$.
CMýS Jyýl…ºyìlMýSÌZ° A…Ô>Ë$                           ● 58 ÆøkË ´ër$ °Æ>àÆý‡©„ýS ^ólíÜ 1952 yìlòÜ…ºÆŠæ 15Ð]l ™ól©¯]l
                 K
1. Ððl¬™èl… Æ>{çÙt…ÌZ ç³Ç´ë˯é Ð]lÅĶæ*°² BĶæ* {´ë…™éË$ ™èlÐ]l$          }Æ>Ð]l¬Ë$ çÜÓÆý‡YçÜ$¦ËĶæ*ÅÆý‡$. DÑ«§ýl…V> AÐ]l$Æý‡iÑ AĶæ*ÅÆý‡$.
   f¯]lçÜ…RêÅ °çÙμ†¢ÌZ A¯]l$çÜÇ…_ ¿¶æÇ…^èlÐ]lÌñæ¯]l$. ™ðlË…V>×æMýS$      ● C™èl° Ð]l$Æý‡×æ…™ø B…{«§ýl§ólÔ¶æÐ]l$…™èl íßæ…ÝëM>…yýl ^ðlËÆó‡W…¨.

   çÜ…º…«¨…_¯]l…™èlÐ]lÆý‡MýS$ QÆý‡$a´ùV> Ñ$Wͯ]l B§éĶæ$Ð]l$…™é         {糿¶æ$™èlÓ BçÜ$¢Ë$ «§ýlÓ…çÜÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬.
   ™ðlË…V>×æ AÀÐ]l–¨®MóS Ñ°Äñæ*W…^éÍ. D HÆ>μr$ Ððl¬§ýlsìæ 5          ● M>Ë$μÌZÏ A¯ólMýS Ð]l$…¨ Ð]l$Æý‡×ìæ…^éÆý‡$.
       A
   çÜ…Ð]l™èlÞÆ>Ë Ð]lÆý‡MýS$ E…r$…¨. JMýS Ðólâ¶æ B {´ë…™èl Ô>çܯ]lçÜ¿¶æ    ● ©…™ø gñæ.GÌŒæ.¯ðl{çßæ* ÑÐé§éçÜμ§ýl… M>° ™ðlË$VýS$ {´ë…™éËÌZ

   çÜ¿¶æ$ÅË$ MøÇ™ól Ð]l$ÆöMýS 5 çÜ…‘‘Ë$ ©°° Mö¯]lÝëW…^èlÐ]l^èl$a.        B…{«§ýlÆ>{çÙt… HÆý‡μyýl$™èl$…§ýl° yìlòÜ…ºÆŠæ 19¯]l ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæÌZ
2. ™ðlË…V>×æ {ç³fË$ MøÇ™ól¯ól Ð]l$§ýlÅ´ë¯]l °õÙ§ýl… Ѩ…^éÍ.            {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$.
3. Ð]l¬QÅÐ]l$…{† Ìôæ§é Eç³Ð]l¬QÅÐ]l$…{† GÐ]lÆø JMýSÆý‡$ ™ðlË…V>×æ
S

   ¯]l$…_ E…yéÍ.                               Ðé…bèl* MýSÑ$sîæ:
4. ™ðlË…V>×æÌZ° Ýë…MóS†MýS ѧéÅ çÜ…çܦËÌZÏ {ç³ÐólÔ¶æ… ™ðlË…V>×æ         ● B…{«§ýlÆ>{çÙt HÆ>μr$™ø E™èlμ¯]l²Ð]l$Äôæ$Å BǦMýS´ë˯]l C™èlÆý‡ çÜÐ]l$

   ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ MýSÍμ…^éÍ Ìôæ§é Ððl¬™èl¢… Æ>{çÙt…ÌZ        çÜÅ˯]l$ ç³ÇÖÍ…^èl$rMýS$ Æ>fÝ뢯Œæ OòßæMøÆý‡$t ¯éÅĶæ$Ð]lÊÇ¢ fíÜt‹Ü
   Ar$Ð]l…sìæ ѧéÅçÜ…çܦËÌZ {糆 §é°ÌZ¯]l$ Ð]lÊyýlÐ]l Ð]l…™èl$          OMðSÌêçܯ駊æ Ðé…bèl* MýSÑ$sîæ° MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ… HÆ>μr$ ^ólíÜ…¨.
   ™ðlË…V>×æ ѧéÅÆý‡$¦MýS$ MóSsêƇ¬…^éÍ. D Æð‡…yýl$ 糧ýl®™èl$ËÌZ H¨     ● 1953 Ð]l*Ça 25¯]l Ðé…bèl* MýSÑ$sîæ ™èl¯]l °Ðól¨MýS¯]l$ çÜÐ]l$Çμ…

   ™ðlË…V>×êMýS$ GMýS$PÐ]l Ì꿶æ§éĶæ$MýSÐðl* §é°¯ól ^ólç³sêtÍ.         _…¨.
5. çÜOÐðl$MýSÅ Æ>{çÙt… HÆý‡μyól çÜ…§ýlÆý‡Â…ÌZ Mö°² E§øÅV>˯]l$ ™èlWY…_     ● ©°² BÐðl*¨çÜ*¢ }M>MýS$â¶æ…, ÑÔ>Qç³r²…, ™èl*Æý‡$μ Vø§éÐ]lÇ,

   ÐólĶæ$yýl… ™èlç³μ°çÜOÆð‡™ól B ™èlVýS$Y§ýlË Æð‡…yýl$ {´ë…™éË E§øÅV>ËMýS$   ç³ÕaÐ]l$ Vø§éÐ]lÇ, MýS–Úë~, Vø§éÐ]lÇ, ¯ðlË*ÏÆý‡$, _™èl*¢Æý‡$, MýSyýlç³,
   E_™èl °çÙμ†¢ÌZ Ð]lÇ¢…^éÍ.                           A¯]l…™èlç³#Æý‡…, MýSÆý‡*²Ë$™ø ´ër$ ºâêåÇ hÌêÏËÌZ B§ø°,
6. EÆý‡*® A«¨M>Æý‡ ¿êçÙV> Ððl¬§ýlsìæ 5 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ Mö¯]lÝëV>Í.         BË*Æý‡$, Æ>Ķæ$§ýl$Æý‡Y…, ™éË$M>Ë™ø Mö™èl¢ Æ>{çÙt… HÆý‡μyýl$™èl$…
7. ™ðlË$VýS$ ¯ólÆý‡$aMøÐ]l$° GÐ]lÇ° ºËÐ]l…™èl… ^ólĶæ$MýS*yýl§ýl$.         §ýl° MóS…{§ýl… {ç³MýSsìæ…_…¨.
8. ™ðlË…V>×æ ´ûÆý‡$yìlV> E§øÅVýS… ´÷…§éË…sôæ MýS±çÜ… 12 çÜ…‘‘Ë$         ● Æ>{çÙt Æ>f«§é°MìS çÜ…º…«¨…_ ÑÐé§éË$ {´ëÆý‡…¿¶æÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬.

   °ÐéçÜ AÆý‡á™èl MýSÍW E…yéÍ. (Ð]l¬ÎP °º…«§ýl¯]l)              ● ÑfĶæ$Ðéyýl Æ>f«§é° AÐéÓË° MýSÐ]lÊÅ°çÜ$tË$ yìlÐ]l*…yŠæ

9. ™ðlË…V>×æ {´ë…™èl Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$MýS ¿¶æ*Ð]l¬Ë AÐ]l$ÃMýS…Oò³ °Ä¶æ$Ð]l$      ^ólÔ>Æý‡$.
   ¯é«¨M>Æý‡… {´ë…¡Ä¶æ$ çÜ¿¶æMýS$ E…yýl$¯]l$.                 ● M>° r…VýS$r*Ç {ç³M>Ô¶æ… ç³…™èl$Ë$ MýSÐ]lÊÅ°çÜ$tË$ ºËç³yýl™é

10.™ðlË…V>×æ çÜÆý‡Ó™øÐ]l¬RêÀÐ]l–¨®OMðS JMýS {´ë…¡Ä¶æ$ çÜ¿¶æ (Èh¯]lÌŒæ       Æý‡° Æ>f«§é°° ÑfĶæ$Ðéyýl MýS…sôæ MýSÆý‡*²Ë$ ¯]lĶæ$Ð]l$° õ³ÆöP
   Mú°ÞÌŒæ) 20 Ð]l$…¨™ø HÆ>μr$ ^ólĶæ*Í.                     ¯é²Æý‡$.
11.Æ>{çÙt {糿¶æ$™èlÓ Ð]l$…{† Ð]l$…yýlÍÌZ B…{«§ýl & ™ðlË…V>×æ {´ë…™é      ● 1953 AMøtºÆŠæ 1Ð]l ™ól©¯]l {ç³™ólÅM>…{«§ýlÆ>{çÙt… MýSÆý‡*²Ë$ Æ>f«§é

           ý
   ËMýS$ {´ë†°«§lÅ… 60 : 40 °çÙμ†¢ÌZ E…yéÍ.                   °V> HÆý‡μyìl…¨.
● 1954 þOÌñæ 4¯]l B…{«§ýl OòßæMøÆý‡$t VýS$…r*Æý‡$ÌZ HÆý‡μyìl…¨. ©°  ●  MðS.Ñ. Æý‡…V>Æð‡yìlz Eç³Ð]l¬QÅÐ]l$…{† AĶæ*ÅÆý‡$.
  Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ {糫§é¯]l ¯éÅĶæ$Ð]lÊÇ¢              ●  AĶæ$ŧólÐ]lÆý‡ Ô>çܯ]lçÜ¿¶æMýS$ ïÜμMýSÆŠæ AĶæ*ÅÆý‡$.
-& MøM> çÜ$»ê¾Æ>Ð]l#                         ●  Ð]l*yýl´ësìæ çßæ¯]l$Ð]l$…™èlÆ>Ð]l# Ô>çܯ]l Ð]l$…yýlÍMìS ObðlÆý‡Ã¯Œæ AĶæ*ÅÆý‡$.
● B…{«§ýlÆ>{çÙt Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†            ●  D çÜ…§ýlÆý‡¾…V> §ýlÔ¶æÆý‡«¨ Æý‡…V>^éÆý‡Å D MìS…¨ VóSĶæ*°²
& r…VýS$r*Ç {ç³M>Ô¶æ…                           Æý‡_…^éÆý‡$ ""G°²¯éâ¶æå çÜÓç³²Ñ$¨''.
                                        I
● B…{«§ýl Æ>{çÙt Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ Eç³ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†

& ±Ë… çÜ…iÐ]lÆð‡yìlz
                                H
● B…{«§ýl Æ>{çÙt Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ VýSÐ]lÆý‡²ÆŠæ

& íÜ.GÐŒl$.{†Ðól¨
B…{«§ýl{糧ólÔŒæÌZ AÐ]l™èlÆý‡×æ:
● 1956 ¯]lÐ]l…ºÆŠæ 1
               S
● Oò³ Jç³μ…§ýl… B«§éÆý‡…V> ¿êÚë {´ë†ç³¨MýS¯]l Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ

  ÝëÇV> B…{«§ýl{糧ólÔŒæ Æ>{çÙt… BÑÆý‡ÂÑ…_…¨.
● íÜ.GÐŒl$.{†Ðól¨ VýSÐ]lÆý‡²Æý‡Ä¶æ*ÅÆý‡$.
               K
● ±Ë… çÜ…iÐ]lÆð‡yìlz Ð]l¬QÅÐ]l$…{† AĶæ*ÅÆý‡$.
      A
S

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:4
posted:8/29/2012
language:
pages:3
Description: group exam papers