4-Asafjahi by AlochanaNijam

VIEWS: 4 PAGES: 8

More Info
									                             AçÜ‹œgêïßæ Ð]l…Ô¶æ…
       -        -
{MîS.Ô¶æ. 16-87ÌZ LÆý‡…-VSý gæô º$ VøÌŸP…yýl Æ>gêÅ°² fƇ¬…_ Ððl¬VýSÌŒæ                             -                ý
                                               Ð]lÊyólâ- æô .Ï "°gê… E§úªÌê' A¯ól¨ C™èl° ¼Æý‡$-§l$. C™èl° Ðól$¯]lË$Ïyl$         - ý
                   ý            ý
Ýë{Ð]l*-fÅ…ÌZ Ñί]l… ^ólÔ>-yl$. ¯ésìæ ¯]l$…_ B…{«§l §ólÔ¶æ… 37 Hâ¶æÏ                        ç           Œ
                                               õ³Æý‡$ Ð]l¬f-œÆŠ‡ f…VŠS. §ýlMýSP-¯lMýS$ ™é¯ól °f-Ðl$¯]l Æ>f-{³†°¨° Oð       ç - - «-
          -           ]-      -
´ër$ Ððl¬VýSË$Ë {ç³™èlÅ„ýS ´ëË-¯lÌZ¯ól Mö¯]lÝë-W…-¨. 17-24ÌZ °gê…-                           ý        ç              Š-
                                               A…r* {òœ…_ VýSÐ]lÆ- ‡²ÆŠ‡ yýl*õ³Ï Üà-Äæ¶ $…™ø ¯éçÜÆ- ‡f…-VSŠ òO ³ §éyìl ^ólÔ>-
            -    Š      «
EÌŒæ Ð]l¬ÌŒæP òO ßæ§ýlÆ>-»ê-§l¯]l$ Æ>f-§é-°V> ^ólÜ$-MSý $° §ýlMýSP¯Œl ´ëË-MSý $-
                              ç                          ó         ç ý -¦ ] è
                                               yýl$. AƇ¬-™l, D §éyìl° ÜÐ]l$-ƇÐl…-™l…V> G§ýl$-ÆöP¯]l² ¯éçÜƇf…-VSŠ ,        -Š-
        -           -]           ] ç
°V> E…yýlsê-°MìS Ððl¬VýSÌŒæ ^èl{MýSÐlÇ¢ Ð]l$çßæçŠl Úë A¯]l$-Ðl$† Ü…´ë-¨…-                ç -Š-           í - ] ç-
                                               Ð]l¬f-œÆ‡f…-VSŠ ¯]l$ º…© ^ólܯl³µ-sæì M- Sî , yýl*õ³Ï MýS${r M>Æý‡×æ…V>        -
    ý              Œ       ‹- - ï
^é-yl$. B¯ésìæ ¯]l$…_ §ýlMýSP-¯lÌZ AçÜœgê-ßæË ´ë˯]l {´ëÆý‡…-¿æ¶ Ðl$…- O- ð         MýSÆý‡*²Ë$ ¯]lÐéº$ ßæÐ]l$Ã-™lRê-¯l^ól ßæ™èlÅMýS$ VýS$Æý‡Äæ¶ *Å-yl$.
                                                           í     Œ- Œ ç            -    ý
         ‹- -             -     t-
¨. D AçÜœgêïßæ Ð]l…Ô¶æ ´ë˯]l 19-48, òÜò³…ºÆŠ‡ 17¯]l °gê… Æ>fÅ                    D ßæ™èlÅ ™èlÆ>Ó™èl yýl*õ³, Ð]l¬f-œÆ‡f…-VSŠ ¯]l$ º…«§l ÑÐ]l¬-MSý $¢°²
                                                      ç             Ï        ç -Š-         ý
     ]-]
ÑÎ-¯lÐl$-Äæô $Å…™èl Ð]lÆý‡MýS$ 224 Hâ¶æÏ ´ër$ ÝëW…-¨.                      í        ç - ý                ý     ó
                                               ^ólÜ §ýlMýSP¯Œl Ü$»ôæ§é-Ƈ$V> °Ä¶æ$-Ñ$…-^é-yl$. AƇ¬-™l, 17-51 œ{º-ÐlÇÌZ     í ]-
                                                    I
                                                  ç-            -]               ç      ç-
                                               MýSyýl³, MýSÆý‡*²-Ë$, ¯]lÐ]l¯l*Æý‡$ ¯]lÐé-º$Ë$ MýS${r ³°² MýSyýl³MýS$ §ýl„ìS×æ…V>    -
   ‹- -
AçÜœgêïßæ Ð]l…Ô¶æ…ÌZ 9 Ð]l$…¨ Æ>kË$ ³Ç-´ë-Í…-^é-Ƈ$.ç     ý                   Oð                  ð - ì ç-z
                                               35 Ðl$â¶æÏ §ýl*Æý‡…ÌZ E¯]l² ËMìSP-Ƈyl³ÍÏ (Æ>-Äæ¶ $-^ø-sæì ) Ð]l§ýlª Ð]l¬f-œÆŠ‡       ç
                                           H
       ‹-
  1) AçÜœgê °gê… EÌŒæ Ð]l¬ÌŒæP ({MîS.Ô¶æ.17-24&1748) ------                         ç
                                               f…VŠS¯]l$ ßæ™èlÅ ^ólÔ>-Ƈ$. ý
  2) ¯éçÜ-ÆŠ‡-f…VŠS ({MîS.Ô¶æ.17-4-8-&-1-7-5-1)
    ç                ------
  3) ÜÌê-º™Œl f…VŠS ({MîS.Ô¶æ.17-51&1761)                          çÜÌê-º-™Œl-f…VŠS :
  4) °gê… AÎ-Rꯌl ({MîS.Ô¶æ.17-61&1803) ------                           ç         ç               ç
                                               Ð]l¬f-œÆŠ‡ f…VŠS ßæ™èlÅ ™èlÆ>Ó™èl ÜÌê-º™Œl f…VŠS¯]l$ {òœ…_ õ- Ü¯é°            -
  5) ÜMìS…-§lÆŠ‡ gê ({MîS.Ô¶æ.18-03&1829)
    í ý             ------
  6) ¯éíÜ-Æý‡$-§úªÌê ({MîS.Ô¶æ.18-2-9-&-1-8-5-7)
  7) Açœj-Ë$-§úªÌê ({MîS.Ô¶æ.18-5-7-&-1-8-6-9)
                                S                -
                                                    ç - ý
                                                           ç
                                                                 -
                                               º$ïÜÞ Ü$»ôæ§é-Ƈ$V> {ç³MýSsæì …-^é-yl$. DĶæ$¯]l ³§ólâ¶æ$Ï ´ëÍ…-^é-yl$. ¯éçÜ-
                                                                - Œ í-
                                                                        ý
                                                                            -
                                                                                  ç
                                                                                   ¢ý ç Oð
                                               ÆŠ‡f…VŠS ™èlÐ]l¬Ãyól ÜÌê-º™lÜ…-VSŠ . 17-54ÌZ E™èlƇ ÜÆ>P-Ƈ¯]l }M>-MSý $-âæ¶ …,
                                               Æ>f-Ð]l$-õßæ…-{§ýl-Ð]l-Æý‡…, Ð]l¬çÜ¢-¸ë-¯]l-VýSÆý‡… (Mö…-yýl-ç³-ÍÏ-), HË*-Æý‡$-˯]l$
                                                                                         ý
                    K
                        ------
  8) Ð]l$çßæ-º*»Œæ BÎ-Rꯌl ({MîS.Ô¶æ.18-69&1911)                              ý                  ç
                                               Ý÷…™èl gêX-Ƈ$V> õ³ÆöP…r* ÜÌê-º™lf…VŠS ¯]l$…_ {òœ…_-ÐéÆý‡$   -Œ-
                      ------
  9) EÝëïŒl BÎ-Rꯌl ({MîS.Ô¶æ.19-11&1948)                                        è         ý     ç
                                               Jç³µ…-§é°² Æ>Ƈ¬…-^l$-MSý $-¯é²-Ƈ$. D ÜÐ]l$-Äæ¶ $…ÌZ fÇ-W¯]l Ð]lÊyø
                         ç - ý         - ý
°gê… ´ëË-MSý $Ë$ 17-58 Ð]lÆý‡MýS$ Ððl¬VýSÌŒæ Ü$»ôæ§é-Ƈ$-Ë$-V>¯ól E…yólÐé-Ƈ$.           -       ®          -Ï
                                               MýSÆ>~rMýS Ķ欧ýl…ÌZ B…VóSÄæ¶ ¬Ë$ {òœ…_ ÐéÇ° Kyìl…_ Ð]l$_-γ-                ç-
                  -]-ý              ý
¯é×ôæË$ MýS*yé Ððl¬VýSÌŒæ ^èl{MýSÐlƇ$¢Ë õ³Æý‡$-™ø¯ól Ð]l¬{¨…-^é-Ƈ$. "°-gê…'                      ç
                                               sê²°² ÝëÓ«©¯]l… ^ólÜ$-MSý $-¯é²-Ƈ$.      ý
        A

                      í ç- - ì       -è-ó ç
A¯ól õ³Æý‡$ BÎ-Rꯌl M>Ë… ¯]l$…_ ÜƦ ‡ý ³yl…-¨. ¯ésìæ ¿êÆý‡™l§lÔ- æ¶ ³# 560               -
                                                  17-59, Ðól$ 14¯]l ÜÌê-º™lf…VŠS B…VóSÄæ¶ ¬-Ë™ø Ü…«¨ ^ólÜ$-MSý $°
                                                               ç       -Œ-         -Ï     ç   ç
ç - -        -                 -ª ç
Ü…Ý릯é-Ë°²…-sæì ÌZMìS °gê… Æ>fÅ… ò³§ýl¨. ÜÓ§ólÔ¶æ Æ>k-ËÌZ                  VýS$…r*Æý‡$ ™èl³µ E™èlƇ ÜÆ>P-Ƈ$-Ë°²…-sæì ± B…VóSÄæ¶ ¬Ë ³Æý‡… ^ólÔ>-
                                                        ç      ¢ý ç         ý -           -Ï  ç
      ç          -
{ç³£ýlÐ]l$ ßZ§é¯]l$ A¯]l$-¿æ¶ Ñ…-_…¨ °gê… Æ>gôæ.                                       -                ‹-
                                               yýl$. D §ýlÔ¶æ…ÌZ 18-61ÌZ Ððl¬§ýlsìæ AçÜœgê ¯éË$Vø MýS$Ð]l*-Ƈ$-yl¯]l          ý Oð
                                                                     ‹-
                                               °gê… BÎ-Rꯌl Æð‡…yø AçÜœgê ¼Æý‡$-§l$™ø °gê… AĶæ*Å-yl$.   ý           ý
S


AçÜ‹œ °gê… EÌŒæ Ð]l¬ÌŒæP :
   ‹             ç ý          ç
AçÜœ gêïßæ Ð]l…Ô¶æ Ý릳M- Sý $-yl$. 24 Hâ¶æ$Ï ³Ç-´ë-Í…-^é-yl$. DĶæ$¯]l   ý        °gê… AÎ-Rꯌl :
                 ý Œ      ç
AçÜË$ õ³Æý‡$ Ò$ÆŠ‡ Q${Ò$-§l$ª¯l Rꯌl. ÜÆ>PÆŠ‡ ´ëË-MSý $-°V> DĶæ$¯]l            ç ƒ              ç       ý
                                               Ü$©-Ƈý …V> 42 Hâ¶æ$Ï ³Ç-´ë-Í…-^é-yl$. DĶæ$¯]l M>Ë… ¯]l$…^ól AçÜœ-          ‹-
    -       -¢ ] -                -            Œ- Œ
{糧ýlÇØ…-_¯]l Ô¶æMìSÝë-Ðl$-Æ>¦ÅËMýS$ Ððl$_a¯]l LÆý‡…-VSý gæô º$ "_¯Œl MìSÍ-^lRê-¯l'     gêïßæ {糿¶æ$-Ðl#Ë$ °gê… {糿¶æ$-Ðl#Ë$V> {ç³Ü¨® ^ðl…§é-Ƈ$. {¼sîæÙ
                                                         ]           ]-       í       ý     ‹
       ý     «        ý
A¯ól ¼Æý‡$-§l$¯]l$ {糧é¯]l… ^ólÔ>-yl$. DĶæ$¯]l ³NÈÓ-MSý $Ë$ EÈP §ólÔ¶æÜ$¦-
                            ç               ç-       t -ì                    ç
                                               DíÜ…ylĶæ* MýS…ò³± °gê… ´ëË-MSý $-ËòO ³ ³r$t Ý뫨…-_…-¨. §ýlÇ-Ñ$Ìê
      ‹-                ]             -]
Ë$. AçÜœgê A¯ól¨ MýS*yé DĶæ$-¯lMýS$ Ððl¬VýSÌŒæ ^èl{MýSÐlÇ¢ Ð]l$çßæçŠl Úë          E™èlƇ ÜÆ>P-Ƈ$-Ë$, §ýl™èl¢ Ð]l$…yýlÌê-Ìæñ ¯]l MýSyýl³, MýSÆý‡*²-Ë$, A¯]l…-™l³#-Ƈ…,
                                                 ¢ý ç     ý          - O       ç-           è ç- ý
         ó    -      Œ        ç
C_a¯]l ¼Æý‡$-§l. 17-28ÌZ §ýlMýSP-¯lÌZ Ð]l$à-Æ>-{Ù$tË ÑçÜÆ¢- ‡×æ¯]l$ AÇ-MSý r-t
                                     ý-       -               ‹- -     -]
                                               ºâêÏÇ hÌêÏË$ {¼sîæÙÐéÇ Ð]lÔ¶æÐl$-Äæ¶ *Å-Ƈ¬. M>ÆŠ‡² ÐéÎ‹Ü M>Ë…ÌZ
yé-°MìS °gê… EÌŒæ Ð]l¬ÌŒæP ÐéÇOò³ §éyìl ^ólÔ>-yl$. AƇ¬™ól D    ý               -     t-              ç     ý
                                               17-87, òÜò³…ºÆŠ‡ 18¯]l VýS$…r*Æý‡$ ÜÆ>P-Ƈ$¯]l$ °gê… AÎ-Rꯌl B…VóS-Ï
     ®               Oð    ç-
Ķ欧ýl…ÌZ Ð]l$à-Æ>çÙ‰ ´ëË-MSý $-yl¯]l bèl{™èl³† Ýëçßæ$ ´ëÌôæsæŒ ^ól†ÌZ    U       Ķæ¬-ËMýS$ Aç³µ-W…-^é-yýl$.
               ý    ç
°gê… KrÑ$ ^ðl…§é-yl$. D Ü…§ýlÆ- ‡ý Â…V> "Ð]l¬-¯lÙ³ V>…ÐŒl' Ü…«¨Œ í- ‹        ç           -        ç -                   ®
                                                 17-96ÌZ Ð]l$à-Æ>-Ù$‰Ë™ø Q$Æ>ª Ð]l§ýlª fÇ-W¯]l Ķ欧ýl…ÌZ °gê…MýS$
                      ç -]
fÇ-W…-¨. ©° {ç³M>-Ƈý …& ^ú™Œl, ÜÆó‡Ô-ª æŒ Ðl¬ü A¯ól Æð‡…yýl$ ³¯]l$²Í²     ç           ‹      ç ç         è- -ý
                                               {¼sîæÙ òO ܯ]lÅ… Üßæ-M>Æý‡… A…¨…-^lÌæô §l$. ©…™ø °gê… KrÑ$ ´ëË-
        -
°gê… ^ðlÍÏ…^éÍÞ Ð]l_a…-¨.                                        ý ç è         Ï ç
                                               Ķæ*Å-yl$. œÍ-™l…V> B…VóSÄæ¶ $ ³sê-Ìê-˯]l$ ™öË-W…_ °gê…-&{- òœ…_
                                                                               ç ç t ç
                                               õÜ¯é° AƇ¬¯]l Æó‡Ð]l$…yŠl ÝëĶæ$…™ø ™èl¯]l òO ܯéÅ°² ³sìæÙ… ^ólÜ$-MSý $-¯é²-
¯éçÜ-ÆŠ‡-f…VŠS :                                                                          -
                                               yýl$. Æó‡Ð]l$…yŠl ¯ðlË-Mö-͵¯]l ™èl$´ë-MSý $Ë MýSÆ>Ã-V>Æý‡… AÐ]lÔ- æó ÚëË$ ¯ólsìæMîS
                  ý     -]         ]
°gê… EÌŒæ Ð]l¬ÌŒæP Æð‡…yø MýS$Ð]l*-Ƈ$yýl$ C™èl¯l$. DĶæ$¯]l ´ëË-¯lM- >Ë…          Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§Šl-ÌZ° VýS¯Œl-¸û…-{yîlÌZ MýS°-í³-Ýë¢-Ƈ¬. Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§Šl-ÌZ° Ð]l$Ë-
    - -          ç       Yý
 MŠSõ- ³rÌZ° Æó‡Ð]l$…yŠl ÜÐ]l*«¨ §ýlVýSƇ E…¨. Cç³µ-sæì MîS CMýSPyýl {糆-Äæô $sê                 Jyýl…-ºylMýS ^ólÜ$-MSý $-¯é²-yl$. {¼sîæÙ ÐéÇMìS ¡Æ>a-ÍÞ¯]l A糚S-°Ñ$™èl…
                                                              -ì ç        ý    ‹              - ¢
              è                         Š
 E™èlÞÐ]l… fÆý‡$-VSý $-™l$…-¨. "Ð]l¬-Ýë-Æ>…' A¯ól¨ Æó‡Ð]l$…-ylMýS$ VýSË Ð]l$Æø                     ç                        ‰
                                                         D Ü…«¨ fÇ-W…-¨. ©° {ç³M>-Ƈý …& »ôæÆ>ÆŠ‡ Æ>çÙ…™ø ´ër$ §éÆ>-ÕÐl,   -Œ
 õ³Æý‡$.                                                         è             ‹   -     « -ý ¢    ý
                                                         Æ>Ķæ$-^l*ÆŠ‡ hÌêÏͲ {¼sîæÙ MýS…ò³±MìS °gê… §éÆý‡§l™èl… ^ólÔ>-yl$. 18-5-
       -     -ý      -ý
     18-00ÌZ VýSÐ]lƇ²ÆŠ‡ f¯]lƇ̌æ ÐðlËÏÜÏ {ç³ÐólÔ- æ¶ ò- ³sæì ¯l òO ܯ]lÅ Üßæ-M>-Ƈ³§l-®
                         ï       - t]      ç ç ý ç- - ý                                        Œ
                                                         3, Ðól$ 31¯]l ™èl$Æ>gŒæ AÎ-Rꯌl òO ßæ§ýlÆ- >-»ê§Šl ¨Ðé-¯lV> D ¯éíÜÆ- ‡ý $-
                 í     ç
 †MìS A…X-M>Æý‡… ™ðlÍ-³¯]l ™öÍ ÜÓ§ólÖ Æ>k °gê… AÎ-Rê-¯l. {¼sîæÙ          Œ    ‹                              è ý-   ý      Š-
                                                         §úªÌê M>Ë…-ÌZ¯ól °Ä¶æ$-Ñ$-™l$-ylÄæ¶ *Å-yl$. "Ýë-Ìê-Ƈf…-VSŠ ' A¯ól¨
                        ¢    -¢ ] ý -
òO ܯéÅ-°MìS AÄôæ$Å QÆý‡$aË °Ñ$™èl… §ýl™èlÐl$…-ylÌêͲ °gê… {¼sîæÙ             ‹            ™èl$Æ>gŒæ BÎ-Rꯌl ¼Æý‡$-§l$.  ý
      ç        ý    --
 ÐéÇ ³Æý‡… ^ólÔ>-yl$. 17-70ÌZ¯ól °gê… AÎ-Rꯌl ™èl¯]l Æ>f-§é-°°           «
                     -     Š        ý
 LÆý‡…-V>-»ê§Šl ¯]l$…_ òO ßæ§ýlÆ>-»ê-§lMýS$ Ð]l*Æ>a-yl$. Ððl*¡ Ð]l$çßæ-ÌæŒ ,                   AçœjÌŒæ E§úªÌê :
     Œ                      í        -
 VýS$ËÛ¯l Ð]l$çßæ-ÌæŒ , ÆøçÙ¯Œl º…V>Ï Ð]l…sìæ {ç³Ü§ýl® ¿¶æÐ]l¯éË °Æ>Ã×æ… fÇ-                      -ý          ý ý            ý
                                                         ¯éíÜƇ$-§úªÌê MýS$Ð]l*-Ƈ$-yl$. 12 Hâ¶æ$Ï ´ëÍ…-^é-yl$. DĶæ$¯]l M>Ë…ÌZ
         ç
 W…¨ C™èl° ßæĶæ*…-ÌZ-¯l.     ó                                              « ç           -            --
                                                         fÇ-W¯]l {糧é¯]l Ü…çœ$-r¯]l "íÜ´ë-Ƈ¬Ë †Æý‡$-VSý $-»ê-r$' (1-857, Ðól$ 10-
                                                                       j    -
                                                         ). ©°ÌZ °gê… AçœÌæŒ E§úªÌê, BĶæ$¯]l ¨Ðé¯]l$ Ððl¬§ýlsìæ ÝëÌê-ƇŠ f…-  -
                                                                I
íÜMìS…-§ýlÆŠ‡ gê :                                                      ‹    t -ì        - ç   ç ç
                                                         VŠSË$ {¼sîæÙ DíÜ…ylĶæ* MýS…ò³±MìS ³NÇ¢ Üßæ-M>Æý‡… A…¨…_ Ü´ë-    í
                     ý
°gê… AÎ-Rꯌl MýS$Ð]l*-Ƈý $-yl$. 26 Hâ¶æÏ ´ër$ ´ëÍ…-^é-yl$. Ð]lÊyø            ý                            -ó-è    ý ç- - - ý   ‹
                                                         Ƈ¬Ë †Æý‡$-VSý $-»êr$ A×æ-_Ðl™lMýS$ §øçßæ-§l³yézƇ$. {¼sîæÙ ÐéÆý‡$ D
                                                     H
    ‹                    ý
AçÜœ gê A¯ól¨ C™èl° ¼Æý‡$-§l$. DĶæ$¯]l M>Ë…ÌZ Æð‡…yø Ð]l$à-Æ>çÙ‰                                 Š       -
                                                         °gê…MýS$ "ÝëtƇ B‹œ C…yìlÄæ¶ *' ¼Æý‡$§ýl$ C^éa-Ƈ$.  ý
      ®                 ® í ý
Ķ欧ýl… fÇ-W…-¨. D Ķ欧ýl…ÌZ ÜMìS…-§lÆŠ‡ gê {¼sîæÙ ÐéÇMìS ™øyýlµyìl     ‹
       ç            - -
^ú™Œl ³¯]l$² ¯]l$…_ Ñ$¯]làƇ¬…ç³# ´÷…§é-yl$. òO ßæ§ýlÆ>-»ê-§lÌZ°    ý         -      Š-     Ð]l$çßæ-º*»Œæ BÎ-Rꯌl :
     ‹       «   í- - ð
{¼sîæÙ {糆-°¨ (Æð‡Üyl…-sæŒ ) AÁ-Úët°MìS A¯]l$-VSý $-×æ…V> ¨Ðé-¯lV>
                             -                        Œ                j        - - ] ç-
                                                         ™èl¯]l ™èl…{yìl AçœÌæŒ E§úªÌê Ð]l$Æý‡×æì …-_¯l³#yýl$ BÎ-Rꯌl Ð]lĶæ$çÜ$
"Ò$ÆŠ‡ BË…-'¯]l$ ÜMìS…-§lÆŠ‡ gê °Ä¶æ$-Ñ$…-^éÍÞ Ð]l_a…-¨. òO ßæ§ýlÆ>-»ê-§l-
             í ý
ÌZ° Ò$ÆŠ‡ BË… ^ðlÆý‡$Ð]l# D ¨Ð鯌l õ³Æý‡$™ø °ÇÃ…-_¯l§l.
         -           -      Š
     18-11, Ð]l*ÇaÌZ òO ßæ§ýlÆ>-»ê-§lMýS$ {¼sîæÙ {糆-°¨V> °Ä¶æ$-Ñ$-™l$-
                                ‹
                                       S «-
                                          -]-ó
                                                  -

                                                      è
                                                       Š  MóSÐ]lË… Ð]lÊyólâ- æ¶ $Ï. A…™èl ³¯]l² Ð]lĶæ$-Ü$-ÌZ¯ól C™èl°MìS "BÆø AçÜœ
                                                         gê'V> {¼sîæÙ {糿¶æ$™èlÓ… °Ä¶æ$-Ñ$…-_…-¨. C™èl¯]l$ 42 Hâ¶æ$Ï ´ëÍ…-^é-
                                                                  ‹
                                                                         í       ç      -

                                                                Š-               -Œ ç        - ç
                                                                                               ‹

                                                         yýl$. ÝëÌê-Ƈf…-VSŠ , AÒ$ÆŠ‡ H MýS½ÆŠ‡ (çÙÐl$-ÜÌŒæ E{Ð]l*) C™èl°MìS Ü…Æý‡„- Sý $-
                        K
O                                -è
Ìæñ ¯]l òßæ{± Æý‡òÜÞÌŒæ Æ>fÅ…-ÌZ° Ô>…† ¿¶æ{§ýl™lͲ M>´ë-ylsê-°MìS "Æý‡-           ý-          MýS$-Ë$.
                      ý     è
òÜÞÌŒæ §ýlâ¶æ…' Æý‡*´÷…-¨…-^é-yl$. A¯]l…-™lÆý‡ M>Ë…ÌZ D §ýlâ¶æÐól$ òO ßæ§ýlÆ- >-
              í -               ó
»ê§Šl òO ܯ]lÅ…V> {ç³Ü¨V-® >…-_…-¨. AƇ¬-™l, D Æý‡òÜÞÌŒæÞ {¼VóSyl$Oò³                 -ý         ³Ç-´ë-˯é-§l„- Sý $-yl¯]l Ððl¬§ýlsìæ ÝëÌê-Ƈf…VŠS ™èl¯]l ´ë˯é Ü…çÜP-Ƈ-
                                                             ç       - ý Oð                   Š-                   ç      ý
          - -è       - ]-ý
QÆý‡$a Ñç³È™l…V> ò³Ç-W´ù-Ðlyl…™ø °gê… {糿¶æ$™èlÓ… ´ëÐ]l$ÆŠ‡ A…yŠl                                  -j
                                                          ×æͲ AçœË$-§úªÌê M>Ë…ÌZ {´ëÆý‡…-À…_ D AÎ-Rꯌl M>Ë…ÌZ
          A

           ý                 -
MýS…ò³± §ýlVýSÆY ‡ A糚 ¡çÜ$-MSý $…-¨. 18-20ÌZ Ððl$sŒæM- >‹œ {¼sîæÙ {糆-°-            ‹                                -ý      - í ]
                                                          Ð]l$Ç…™èl Ð]l¬…§ýl$MýS$ ¡çÜ$-MSð â- êÏyl$. 18-83, œ{º-ÐlÇ 8¯]l Ððl¬§ýlsìæ ÝëÌê-
«                      ç í ¦
¨V> Ð]l^óla ¯ésìæMìS Æ>fÅ ³Ç-܆ Ð]l$È AçÜÐlÅ-ÜÐl$…-¨. Ððl$sŒæM- >‹œ -¢ ] ç O-¢ ð                  ÆŠ‡f…VŠS Ð]l$Æý‡×æ…™ø Æ>fÅ…-ÌZ° ³Ç-Ü™l$Ë$ AçÜÐlÅ-Ü…V> ™èlĶæ*-Ƈ-
                                                           -         -                 ç í -¦ è            -¢ ] ç ¦          ý
ç        ý-
Ü…çÜP-Ƈ×æË$ ¡çÜ$MýS$ Ð]l_a¯é Ìê¿¶æ… ÌôæMýS´ù-Ƈ¬…-¨.   -                            Ķæ*Å-Ƈ¬. Ð]l¬ÎP E§ýlÅÐ]l$… ¡{Ð]l Æý‡*ç³… §éÍa…-¨.
     í ý                   í ý-
     ÜMìS…-§lÆŠ‡ gê õ³Æý‡$ Ò$§ýl¯ól ÜMìS…-§lÆ>-»ê§Šl ¯]lVýSÆý‡… HÆý‡µ-yl…-¨.        ì                                    Œ
                                                             A…™èlÌZ Ð]l$çßæ-º*»Œæ BÎ-Rê-¯lMýS$ 18 Hâ¶æ$Ï °…yýlr…™ø 18-84,              -         -
S


                                                          í ]              ‹ Oð
                                                         œ{º-ÐlÇ 5¯]l {¼sîæÙ Ðl{ÝëÄŒæ$ ÌêÆŠ‡z Çç³µ¯Œl ÜÓĶæ$…V> Ð]l_a °gê…MýS$   ç
¯éíÜ-Æý‡$-§úªÌê :                                                                       ý
                                                          A«¨M- >-Æ>°² Aç³µ-W…-^é-yl$. AÌê òO ßæ§ýlÆ>-»ê§Šl Ü…Ý릯鰲 Ü…§ýl-  -        ç -           ç
í ý             ý ý                ý
ÜMìS…-§lÆŠ‡ gê MýS$Ð]l*-Ƈ$-yl$. 28 Hâ¶æ$Ï ´ë˯]l ÝëW…-^é-yl$. ¯éË$Vø                                       Oð
                                                          ÇØ…-_¯]l Ððl¬§ýlsìæ Ðl{Ýë-Ƈ¬V> ÌêÆŠ‡z Çç³µ¯Œl ^èlÇ-{™èlÌZ °Í-^é-yl$. C§ól-                ý
   ‹                 ý
AçÜœ gê A¯ól¨ C™èl° ¼Æý‡$-§l$. DĶæ$¯]l Æ>fÅ…ÌZ AçÜÐlÅçܦ ³Ç-Ü-¦ -¢ ] ç í                                                 Š-
                                                          Æøk ÝëĶæ$…{™èl… Ððl¬§ýlsìæ ÝëÌê-Ƈf…VŠS MýS$Ð]l*-Ƈ$-yl¯]l Ò$ÆŠ‡ ÌêƇ¬MŠS    ý Oð
            ç                       í- ç
™èl$Ͳ BçÜÆ> ^ólÜ$-MSý $° AÐ]l$Ã-´ëâñæ… fÒ$…-§éÆý‡$ Ððl…MýSr ¯]lÆý‡Ü…-ßæ-Æ>-                                        Š-        ý
                                                          BÎ-Rꯌl Æð‡…yø ÝëÌê-Ƈf…VŠS ¼Æý‡$-§l$™ø ¨Ðé-¯lV> °Ä¶æ$-Ñ$-™l$-ylÄæ¶ *Å-   Œ            è ý-
                        í- ç  ]
Ð]l#, _…™èlV- Sý ° fÒ$…-§éÆý‡$ M>ç³ ¯]lÆý‡Ü…-ßæ-Æ>-Ðl#, Ð]l¬¯]lV- >Ë fÒ$…-                     yýl$.
        - ý-               ý    -ý
§éÆý‡$ fVýS¯é²-£lÆ>Ð]l# †Æý‡$-VSý $-»êr$ ^ólÔ>-Ƈ$. D ¯éíÜƇ$-§úªÌê M>Ë…-                                               ]
                                                             Ð]l$çßæ-º*»Œæ BÎ-Rꯌl ´ëË-¯lÌZ fÇ-W¯]l {糧é¯]l Ü…çœ$-r¯]l &        «       ç
             ]          ¢è
ÌZ¯ól Ð]lའE§ýlÅ-Ðl$…, »ôæÆ>Æý‡$ §ýl™èl™l fÇ-V>-Ƈ¬.                                       Oð          -]        ç -‰
                                                          ^é…§é ƇÌôæÓ B…§ø-âæ¶ ¯l. Ð]l$à-Æ>-ÙÌZ° ^é…§é ¯]l$…_ Ñf-Äæ¶ $-Ðéyýl
                       í - ] í           ó
    Ð]lའB§ýlÅÐ]l$… A…sôæ ĶæÊÆø-³Äæ¶ $-¯l$Ï, ÜMýS$P-ËMýS$ Ð]lņ-ƇM- Sý …V>                  Ð]lÆý‡MýS$ ƇË$ Ð]l*Æý‡… °ÇÃ…-^lyé-°MìS {¼sîæÙ {糿¶æ$™èlÓ… & òO ßæ§ýlÆ>-»ê§Šl
                                                                Oð       Y        è-         ‹                     -
          Ï     ]
Ð]l_a¯]l Ð]l¬íÜ… E§ýlÅ-Ðl$…. C¨ 18-39 {´ë…™èl…ÌZ Ð]l_a…-¨. ©°                                       ý       -
                                                          ´ëË-MSý $Ë Ð]l$«§lÅ 18-70ÌZ JMýS Jç³µ…§ýl… MýS$¨-Ç…-¨. D ÆO ‡ð ÌôæÓ
         ç         ]                -
¯éĶæ$-MSý $yýl$ ÜĶæ$ŧŠl Açßæ-Ðl$çŠl {»ñæƇ¬-ÎÓ. ©°MìS òO ßæ§ýlÆ>-»ê-§lÌZ Š                                    -                  ç -t ]
                                                          °Æ>Ã×æ… Ð]lËÏ òO ßæ§ýlÆ>-»ê§Šl Æ>gêÅ-°MìS ¯]lÙÐl$¯ól Ð]l§ýl…† ÐéÅí³…-_…-
í ý                  ý Oð
ÜMìS…-§lÆŠ‡ gê Ð]lÊyø MýS$Ð]l*-Ƈ$-yl¯]l Ð]l¬»ê-ÇgŒæ E§úªÌê ¯éĶæ$-MSý ™èlÓ…                                                  ç
                                                          ¨. ©…™ø D Jç³µ…-§é°² Ð]lņ-Ƈó M- Sì Ü*¢ B…§ø-âæ¶ ¯]l ^ðlË-Ƈó W…-¨. ©°MìS             -
  í      ý í                    ç
Ð]lßæ…-^é-yl$. Ü´ë-Ƈ¬Ë †Æý‡$-VSý $-»ê-r$MýS$ {´ëÆý‡…¿¶æ Ü*_MýS Ð]l…sìæ¨ D                         -                           ý-
                                                         òO ßæ§ýlÆ>-»ê§Šl M>Ìôæi {í³¯ŒlÞ-´ëÌŒæ Aòœ*-Ƈ¯é£ýl bèlsZ-´ë-§éÅ-Äæ¶ $, Ð]l¬ÌêÏ        «
Ð]lའE§ýlÅ-Ðl$….   ]                                                           Œ                    í
                                                          Aº$ªÌæŒ QĶæÊ-Ðl$Ë$ ¯éĶæ$-MSý ™èlÓ… Ð]lßæ…-^é-Ƈ$. òO ßæ§ýlÆ>-»ê-§lÌZ     ý          -     Š
      -          ‹     -
    18-53, Ðól$ 21¯]l {¼sîæÙ MýS…ò³±™ø °gê… ¯éíÜÆ- ‡ý $-§úªÌê »ôæÆ>ÆŠ‡                           Oð -               ð
                                                          {ç³gê ^l™èl¯éÅ-°MìS ^é…§é ÆO ‡ÌôæÓ B…§ø-âæ¶ ¯]l ¯é…¨ ³Í-MSì …-¨.           ç
      -
   18-93ÌZ Ð]l$çßæ-º*»Œæ BÎ-Rꯌl {糿¶æ$™èlÓ… MýS¯]l$…»ê & C &
     ý    ç               ç    ý-
Ð]l¬»ê-ƇMŠS A¯ól œÆ>Ã¯é §éÓÆ> Mö°² ´ë˯é Ü…çÜP-Ƈ×æË$ {ç³ÐólÔ- æ¶ ò- ³-
  t- ç è                     -]        -
sìæ…¨. œÍ-™l…V> {糿¶æ$™èlÓ Ä¶æ$…{™é…-VSý …ÌZ Ô>çܯlÔ- >-Q, M>Æý‡Å-°Æ>Ó-
ç
ßæMýS Ô>Q, ¯éÅĶæ$ Ô>Q A¯ól Ð]lÊyýl$ Ô>QË$ HÆý‡µ-yézÆ- ‡¬.

 EÝëïŒl BÎ-Rꯌl :
 Ð]l$çßæ-º*»Œæ BÎ-Rꯌl MýS$Ð]l*-Ƈ$yýl$ C™èl¯l$. 37 Hâ¶æ$Ï ´ëÍ…-^é-yl$. ý              -]                             ý
        ç                  Oð
 D™èl° ßæĶæ*…ÌZ ¯lgê… Æ>fÅ…ÌZ ³Ë$ AÀ-Ðl–¨® M>Æý‡Å-{MýSÐl*Ë$                    ç           ]              -]
               Oð
 fÇ-V>-Ƈ¬. ƇÌôæÓ ™èl´ëÌê Ô>QË$ ³#¯lDz-ÇÃ-™lÐl$-¯é-Ƈ¬. °gê… õÜsæŒ          ç ] - è O- ð                                  t
  ð                  í             ç
ÆO ‡ÌôæÓ ¯ðlË-Mö…-¨. ÜÆý‡*µÆŠ‡ õ³³ÆŠ‡ Ñ$ÌŒæÞ, »Z«§l¯Œl ^èlMðSPÆý‡ ¸ëÅMýSÈ, Af…-                ý                 -t
                            -
 gêïßæ ¯]l*Ë$ Ñ$Ë$ÏË$, ^éÇÃ-¯éÆŠ‡ ÜVýSƇsŒæ ¸ëÅMýSÈ HÆý‡µ-yézƇ¬.                 í -ð              t            -
                                                                                      I
                             ì
 EÝëïŒl ÝëVýSÆŠ‡ (VýS…-ylõ- ³r ^ðlÆý‡$-Ðl#-), °gê… ÝëVýSƇ, ßæÐ]l*-Äæ¶ $™Œl     ]                      -Š í
                       ]             è O- ð
 ÝëVýSÆŠ‡ Ð]l…sìæ ^ðlÆý‡$-Ðl#Ë$ °ÇÃ-™lÐl$-¯é-Ƈ¬. DĶæ$¯]l M>Ë…-ÌZ¯ól 19-19,                                            -
                                                                                H
    ç
 BVýSÜ$t 28¯]l EÝëÃ-°Ä¶æ* ÑÔ¶æÓ-ѧéÅ-ËĶæ$… Ý릳™lÐl$…-¨.            -                 í - è O- ð
                               ]
     AƇ¬™ól G°² AÀ-Ðl–¨® M>Æý‡Å-{MýSÐl*Ë$ fÇ-W¯l³µ-sæì M- Sî .. EÝëïŒl         -]             - ] ç-
 BÎ-Rꯌl M>Ë…ÌZ òO ßæ§ýlÆ- >-»ê§Šl Æ>gêÅ°² Ð]l¬íÜ… Æ>fÅ…V> Ð]l*Æó‡a                         Ï
                        ý
 {ç³Ä¶æ$™èl²… fÇ-W…-§l¯ól ÑÐ]l$Æý‡Ø E…¨. {糿¶æ$™èlÓ {´ù™éÞ-ßæ…™ø Ð]l$hÏ-                               ç
 Ü&C™lßæ-§l$-ÌæŒ &Ðl¬-ÜÒ$¯Œl A¯ól Ð]l¬íÜ… Ü…çܦ Ý릳™lÐl$…-¨. C¨
 ‹ - - - ð ç-¢ ý - - ] í -Ï
 ßæ…§ýl$-Ðl#-˯]l$ CÝëÏÑ$MŠS Ð]l$™èl…-ÌZMìS Ð]l*Æó‡a ™èl¼ÏMSŠ M>Æý‡Å-{MýSÐ]l$… ^ól³-
 í
 sìæ…¨. GË-VSý …-ylË, ´ëË-ÐlÊ-Ƈ$, C…§ýl*-Ƈ$, Ððl$™èl$MýS$ ÜÐ]l$ Ð]l…sìæ
   t-
          ]
                   ý-
                         -
                                 ] ý
                                                 Ï ç

                                                     ý
                                                            S    í - è O- ð

                                                                      ï
                                                                                    ç
                                     K
     Ï]          -
 õ³Æý‡¯l$ 19-05ÌZ {糿¶æ$™èlÓ… Ð]lÆý‡$-ÜV> MýSÈ…-¯lVSý Ƈ, Ð]l$çßæ-º*-»æŒ ¯lVSý Ƈ,ç              ]- -Š                  -]- -Š
      ]          Š          -
 °gê-Ðl*-»ê-§l, Ððl$§ýlM- SŠ Ë$V> Ð]l*Ça…-¨. AÌêVóS Ð]l$¯]l$-Mø-r, ¿¶æ$Ð]l¯lWÇ                                      -]-
             Ï]
 Ð]l…sìæ õ³Æý‡¯l$ Ð]l$çßæ-º*-»ê-»ê-§l, ¿Z…X-ƇË$V> Ð]l*Ça…-¨. ´ëyýl$     Š             Š-
 A¯ól Ð]l*r™ø E…yól õ³Æý‡¯l$ ³à-ylV> Ð]l*Ça-ÐlÔ- >-Ƈ$.     Ï] ç Š                      ó ý
               A

     °gê… °Æý‡…-MSý $Ô¶æ ^èlÆý‡Å-ËMýS$ Ð]lņ-ƇM-ó Sý …V> õÜsæŒ M>…{VðSÜ, MýSÐ]lÊÅ-               t            ‹-
 °çÜ$t ´ëÈtË$ {ç³gê ´ùÆ>-sê°² {´ëÆý‡…-À…-^é-Ƈ¬. D {ç³gê ´ùÆ>-
 sê°² A×æ_ ÐólĶæ$-yé-°MìS °gê… Ð]l¬íÜ… Ð]l$™ø-¯éçýl Ü…çܦ C™ðlßæ-                  Ï                 ç          ç-¢
             -Ï Œ
 §ýl$ÌŒæ Ð]l¬íÜÒ$-¯l™ø ^ól™èl$Ë$ MýSÍ-´ë-yl$. D Ü…çܦ ¯éĶæ$-MSý $yýl$ RêíÜ…      ý          ç
S


            ç
 Æý‡iÓ. D Ü…çܦ M>Æý‡Å-MSý ƇÌæô Æý‡gê-M>-Ƈ$Ï.       -ý¢              ý
         -            -Œ
     19-47ÌZ ¿êÆý‡™lMýS$ ÝëÓ™èl…{™èlÅ… ܨ®…_¯]l ™èlÆ>Ó™èl òO ßæ§ýlÆ>-»ê§Šl        í -                          -
 ç                                  ý
 ÜÓ™èl…{™èl Æ>fÅ…V> E…yól…-§l$MýS$ EÝëïŒl BÎ-Rꯌl {ç³Ä¶æ$-†²…-^é-yl$.                                              ý
       ó          -          t - Š- -
 AƇ¬-™l, 19-48, òÜò³…ºÆ- ‡13¯]l "B-³Æ- ‡Ù¯Œl ´ùÌZ' A¯ól òO Ü°MýS ^èlÆý‡Å          ç ó ç-
              -           ç -
 fÇí³ òO ßæ§ýlÆ>-»ê§Šl Ü…Ý릯鰲 ¿êÆý‡™lÌZ Ñί]l… ^ólĶæ$yýl… fÇ-W…-              -Œ
 ¨. Aç³µsìæ ¯]l$…_ EÝëïŒl BÎ-Rꯌl Æ>gŒæ {ç³Ð]l¬-RæŒ V> Ð]l*Æ>-yl$. 19-5-                                     ý
           ç -
 6ÌZ B ³§ýlѱ MøÌZµ-Ƈ¬, 19-67, œ{º-ÐlÇ 24¯]l Ð]l$Æý‡×æì …-^é-yl$.        - í ]                       -         ý
  B…{«§ýl-{ç³-§ól-ÔæŒ ^èlÇ{™èl AçÜ‹œ gêïßæË Ð]l…Ô¶æ ´ëË-¯]l
yé‘‘ -í³. -gZ-W-¯é-Ķæ¬-yýl$                            Ððl¬§ýlsìæ AçÜ‹œgê ({MîS.Ô¶æ. 1724&1748):
yìlç³NÅ-sîæ OyðlÆð‡-MýSt-ÆŠ‡ (Ç-Osñæ-ÆŠ‡z-), BÇ-P-Ķæ*-Ë-i & Ð]lÊÅh-Ķæ$-ÐŒl$Þ                              ï            ç
                                          §ýl„ìS×æ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…, §ýlMýSP¯Œl ³uý‡¿¶æ*Ñ$ÌZ Ü$Ð]l*Æý‡$ 83,000 ^èl§ýlÆý‡³#               ç
                                          Oð        ¢ý~          ç
                                          Ðl$â¶æÏ ÑïÜƇ…ÌZ... Ü$Ð]l*Æý‡$ 200 Hâ¶æ´ër$ ^èlÇ{™èlÌZ {ç³Ð]l¬Q       Ï
ºçßæÐ]l$± Æ>fÅ…ÌZ A…™èlÆ>ÂVýS…V> E¯]l² Aç³μsìæ VøÌŸP…yýl                       ç
                                          Ý릯鰲 Ü…´ë¨…^èl$MýS$¯]l² òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl Æ>gêůól² "°gê… Æ>fÅ…'
{´ë…™é°MìS ³Ç´ë˯é ÝûË¿¶æÅ… MøçÜ…... "Æð‡…yø Ð]l$çßæÐ]l$çŠl ºçßæ
         ç                                      í
                                          A° ³Ë$Ýë¢Æ‡ý $. D Æ>gêÅ°MìS Ð]lÊËç³#Ƈý $çÙ$yýl$ "_¯Œl MìSÍ^Œl Rꯌl'.
Ð]l$±Úë'... "çÜ$Ìꢯl MýS$ÎMýS$™èl$»ŒæÚë'° §ýlMýSP¯Œl {´ë…™é°MìS Ü$»ôæ§é
              Œ                        ç    C™èl°MìS "¯]lÐé»Œæ °gê… EÌŒæÐ]l¬ÌŒæP' A¯ól ¼Æý‡$§ýl$ E…¨. Ððl¬VýSÌŒæ
Æý‡$V> °Ä¶æ$Ñ$…^éyýl$. {MîS.Ô¶æ. 1518ÌZ MýS$ÎMýS$™èl$»ŒæÚë §ýlMýSP¯ŒlÌZ                       ï
                                          ^èl{MýSÐ]lÇ¢ "çœÆý‡*MŠS ÜÆŠ‡' 1713ÌZ D ¼Æý‡$§ýl$ C^éayýl$. 1724ÌZ °gê…
                                      I
ÝëÓ™èl…{™èlÅ… {ç³MýSsìæ…^èl$MýS$¯é²yýl$. ™ðlË…V>×æ {´ë…™é°² {MîS.Ô¶æ.1687      ¯]lÐéº$ EÌŒæÐ]l¬ÌŒæP §ýlMýSP¯Œl {´ë…™é°MìS Ü$»ôæ§éÆý‡$V> Ìôæ§é Ðl{Ýë       ç            Oð
Ð]lÆý‡MýS*... Ü$Ð]l*Æý‡$ 170 Hâ¶æ$Ï MýS$™èl$»ŒæÚëïßæË$ ´ëÍ…^éÆý‡$.
       ç                                   ÄŒæ$V> °Ä¶æ$Ñ$™èl$yýlĶæ*Åyýl$. A§ól Ü…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ ÜÓ™èl…{™èl$yýl    ç            ç
                                      H
               ç
    f¯é¿êÌZ A«¨MýS Ü…RêÅMýS$Ë$ ßæ…§ýl$Ð]l#ËƇ¬¯]l³μsìæMîS... MýS$™èl$»Œæ
                       í          ç                                         Œ
                                          Ķæ*Åyýl$. C™èl¯ól² "Ò$ÆŠ‡ {MýSÐ]l¬©ª¯l Rꯌl' A° MýS*yé ³Ë$Ýë¢Æ‡ý $.                í
ÚëïßæË$ E§éÆý‡ ÜÓ¿êÐ]l#Ë$V> õ³Æý‡$´÷…§éÆý‡$. ßæ…§ýl$Ð]l#Ë AÀÐ]l–¨®,
            ç                  í                   ç               ‹
                                          C™èl°MìS œ™ólf…VŠS, AçÜœgê Ð]l…sìæ ¼Æý‡$§ýl$Ë$¯é²Æ‡¬. "°gê…'
        ç
Ð]l$™èlÝëÐ]l$Æý‡ÜÅ…, ÐéMŠS, Æý‡^èl¯é ÝëÓ™èl…{™éÅË$ MýSÍμ…^èlyýl…ÌZ MýS$™èl$»Œæ                                  t
                                          A…sôæ... "Æð‡VýS$ÅÌôærÆŠ‡ B‹œ §ýl õÜsæŒ ' A° AÆý‡…. _¯Œl MìSÍ^Œl Rꯌl         ¦
ÚëïßæË$ Vöç³μ ³Ç´ëËMýS$Ë$V> VýS$Ç¢…³# ´÷…§éÆý‡$. C¨ Ððl¬VýSÌŒæ
             ç             ç                ç           ç
                                          ³NÈÓMýS$Ë$ ÜÐ]l$ÆŠ‡Q…yŠlÌZ° º$RêÆý‡ Æ>fÅ…ÌZ BÍĶæ*»ê§ýl$MýS$§ýlMýSP¯ŒlÌZ MýS$™èl$»ŒæÚëïßæË ´ë˯]l A…™èlÐl$…¨.Oð
                            S
^èl{MýSÐ]lÇ¢ LÆý‡…VýSgôæº$MýS$ Æý‡$_…^èlÌôæ§ýl$. _Ð]lÆý‡MýS$ LÆý‡…VýSgôæº$ 1687ÌZ
VøÌŸP…yýl Æ>gêÅ°² Ððl¬VýSÌŒæ Ýë{Ð]l*fÅ…ÌZ Ñί]l… ^ólÔ>yýl$. §é…™ø
                                          ^ðl…¨¯]lÐéÆý‡$.
                                                                    ‹
                                          "°gê… EÌŒæ&Ð]l¬ÌŒæP AçÜœgê' ³Ç´ë˯]l M>Ë…ÌZ... MýSÆ>~rMýS,
                                             ç
                                                                            ç
                                          MýSyýl³, MýSÆý‡*²Ë$ ¯]lÐéº$Ë$ C™èl°MìS ÝëÐ]l$…™èl$Ë$V> E¯é²Æý‡$. AçÜœ
                                          gê D ò³™èl¯é°², B«¨³™éÅ°² ©Æý‡Mƒ >Ë… °Ë$ç³#MøÌôæMýS´ùĶæ*yýl$.
                                                       ¢         ç
                                                                                                  ‹
       K
                                          ç               ¢
                                          ³ÕaÐ]l*¯]l, E™èlÆ>¯]l Ð]l$àÆ>çÙ$‰Ë$, Ðl$çÜ*Æý‡$ Ü$Ìꢯl$Ë$ G§ýl$Æý‡$  Oð         ç   ]
§ýlMýSP¯]l$ ï³uý‡¿¶æ*Ñ$:
                                                   Oð         ç      Œ     ç
                                          †ÇV>Æý‡$. Ðl$çÜ*Æý‡$ Ü$Ìꢯl.. MýSyýl³, MýSÆý‡*²Ë$ {´ë…™é˯]l$ B{MýSÑ$…
                 ‹
MýS$™èl$»ŒæÚëïßæ.. AçÜœgêïßæ.. ºçßæÐ]l$±.. ÑfĶæ$¯]lVýSÆý‡ Æ>kË
                                                                    ¢ý
                                          ^éyýl$. Ð]l$àÆ>çÙ$‰Ë$ E™èlƇ MýSÆ>~rMýS {´ë…™é°² ™èlÐ]l$ B«©¯]l…ÌZMìS
                  ï                    ç
M>Ë…ÌZ... "§ýlMýSP¯]l$ ³uý‡¿¶æ*Ñ$' õ³Æý‡$ ™èlÆý‡^èl$V> Ð]l$¯]lMýS$ Ñ°í³Ü$¢…¨.
      A

                                                               ç
                                          ™ðl^èl$aMýS$¯é²Æý‡$. AƇ¬¯]l³μsìæMîS Ððl¬§ýlsìæ AçÜœgê ™èl¯]l Æ>gêÅ°²         ‹
             ý ç
¯]lÆý‡Ã§é ¯]l¨MìS&Ñ…«§lÅ ³Æý‡Ó™éËMýS$ §ýl„ìS×æ ¿¶æ*¿êV>°² "§ýlMýSP¯]l$' A°
                                                                             Oð
                                          }M>MýS$â¶æ… ¯]l$…_ †Æý‡$糆 Ð]lÆý‡MýS*.. Ðl$çÜ*Æý‡$ ¯]l$…_ †Æý‡$^èl$¯éç³ÍÏ
             ¢• ]                  ï
A…sêÆý‡$. C¨ G™ðl¯l {糧ólÔ¶æ…. A…§ýl$MóS ©°MìS §ýlMýSP¯]l$ ³uý‡¿¶æ*Ñ$ A°
                                                     ¢
                                          Ð]lÆý‡MýS* ÑçÜÇ…^éyýl$. 1729ÌZ Ð]l$àÆ>çÙ&Ð]l$Æ>u>Ë ¯]l$…_ ÜÆó‡Ôª æŒ         ‰           ç
õ³Æý‡$ Ð]l_a…¨. C¨ ™èl*Æý‡$μ, E™èlÆ¢ ‡ý ¨MýS$P ¯]l$…_ {MýSÐ]l${MýSÐ]l$…V>
                                                        ç              ç
                                          Ð]l¬RŒæ&^ú™Œl Ü$…M>˯]l$ Ð]lÜ*Ë$ ^ólÔ>yýl$.("çÜÆó‡Ôª æŒ Ð]l¬RŒæ' A…sôæ..
                   ç                 è
G™èl$¢V> ò³Æý‡$VýS$™èl*.. ³yýlÐ]l$Æý‡, §ýl„ìS×æ ¨Ô¶æÌZÏ G™èl$¢ ™èlVýS$Y™l* A…™èlÇ
S


                                                         ç
                                          B§éĶæ$…ÌZ ³¨…r JMýS ¿êVýS… ³¯]l$² Ð]lÜ*Ë$ ^ólĶæ$yýl….) Aç³μsìæ ç       ç
ç                       ç
Ü$¢…¨. A…§ýl$Ð]lËÏ §ýlMýSP¯Œl ¯]l§ýl$Ë$.. ³yýlÐ]l$Æý‡ ¯]l$…_ ™èl*Æý‡$μ ¨Ô¶æV>
                                          ¯]l$…_ Ð]l$àÆ>çÙ$‰Ë$ °gê…™ø Ñ¿ô樅^éÆý‡$. AçÜœgê ™èl¯]l Ü$»ê                ‹      ç
    í
{ç³Ð]lßæçÜ$¢¯é²Æ‡¬. VøÌŸP…yýl Æ>fÅ…ÌZ MýS$™èl$»ŒæÚëïßæË$, AçÜœgê        ‹
                                          ¯]l…™èlsìæ± Ð]lÊyýl$ ¿êV>Ë$V> Ñ¿¶æh…^éyýl$. AÑ : ÜÆý‡¹Rê‹Ü,                      ç
ï     ç
ßæË ³Ç´ë˯é M>Ë…ÌZ §ýlMýSP¯Œl {´ë…™èl… {ç³Ð]l¬Q Ý릯l… Ü…´ë        ] ç
                                                                       ç
                                          ¨Ðé±, gêXÆý‡$Ë$. A…§ýl$ÌZ ÜÆý‡¹Rê‹Ü ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ ™èl¯]lMýS*, ™èl¯]l
¨…^èl$MýS$…¨. {MîS.Ô¶æ. 1707ÌZ LÆý‡…VýSgôæº$ Ð]l$Æý‡×ìæ…^éyýl$. Æ>fÅ…
                                               ç
                                          Ð]l…Ô¶æÜ$¦Ë$, MýS$r$…½MýS$ËMýS$ {ç³™ólÅMýS QÆý‡$aË MøçÜ… Ñ°Äñæ*W…
MøçÜ… A…™èl@MýSËàË™ø Ððl¬VýSÌŒæ Ýë{Ð]l*fÅ… Ñ_e¯]l²OÐl$…¨. ÝëÐ]l$…  ð
                                                    ¢ý í            Œ
                                          ^éyýl$. E™èlƇ ßæ…§ýl*Ý릯l ¯]l$…_ ™èl¯]l™ø Ð]l_a¯]l ßæ…§ýl*&Ð]l¬çÜ              í
       ç            ï        ç
™èl$Ë$, Ü$»ôæ§éÆý‡$Ï, ™èlÆý‡œ§éÆý‡$Ï, VýSÐ]lÆý‡²Æý‡$Ï ÜÓ™èl…{™èl A«¨³™èl$Ë  ç
                                                            ç
                                          ÌêïŒl E§øÅVýS$Ë ÜàĶæ$…™ø Æ>gêÅ…VýS òO Ü°MýS HÆ>μr$Ï ^ólÔ>yýl$.
Ķæ*ÅÆý‡$. A…§ýl$MóS ^èlÇ{™èl M>Æý‡$Ë$ {MîS.Ô¶æ.1708 ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ ^èlÇ{™èlÌZ
                                          ÐéÇMìS {糆çœË…V> gêXÆý‡$Ë$, Ð]l¬¯]lÞº$Ë$ Cí³μ…^éyýl$.
                         ç
ò³§ýlª Ð]l$Ë$ç³# A¯é²Æý‡$. §é§éç³# 400 Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ ¿êÆý‡™èl§ólÔ>°²
                      ç
´ëÍ…_¯]l Ððl¬VýSÌŒæ Ð]l…ÖĶæ¬Ë ³™èl¯]l….. §ólÔ¶æ ÝëÓ™èl…{™èlÅ… MøçÜ…
´ùÆ>sêË$ fÆý‡$ç³#™l$¯]l² Ð]l$àÆ>çÙ$‰Ë$... ѧólÖĶæ¬Ë ´ë˯]lÌZ
                è
                                          ¯é¨Æ>Û §ýl…yýlĶæ*{™èl:
Ð]l$™ø¯éçýl$Ë §ýl$Æ>VýS™éË ¯]l$…_ ÑçÜ$VýS$ ^ðl…¨¯]l ¿êÆý‡™èl {ç³gê±                    ‹
                                          {MîS.Ô¶æ.1737ÌZ AçÜœgê° †ÇW ÉìlÎÏMSì BàÓ°…^éÆý‡$. B{V>, Ð]l*ÌêÓ
MýS…ÌZ Ñç³Ðl ½gêË$ ¯ér$MøÐ]lyýl….. AÑ M>Æý‡ÅÆý‡*ç³… §éËayýl…
        Ï]                                          ç
                                          {´ë…™éËMýS$ Ü$»ôæ§éÆý‡$V> °Ä¶æ$Ñ$™èl$yýlĶæ*Åyýl$. 1738ÌZ "¯é¨Æ>Û'
     O       ç
Ððl¬§ýlÌæñ ¯]l G¯ø² ³Ç×êÐ]l*Ë$ Ü…¿¶æÑ…^éƇ¬.
                     ç                                         ç        ‹
                                          ÉìlÎÏòO ³ §ýl…yýlĶæ*{™èl ^ólÔ>yýl$. B ÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ AçÜœgê... ¯é¨Æ>Û,
                                               ç   ]     ý ç            ‹
                                          ÉìlÎÏ Ü$Ìꢯl$Ë Ð]l$«§lÅ Ü…«¨ MýS$¨Æ>ayýl$. AçÜœgê Æ>f±†MìS ¯é¨Æ>Û
                                          Ððl$^èl$aMýS$°... "AÒ$ÆŠ‡&EÌŒæ&E {Ð]l*¯Œl' A¯ól ¼Æý‡$§ýl$ {糧é¯]l… ^ólÔ>
          ‹            ç
 yýl$. AçÜœgê ÉìlÎÏÌZ E¯]l² ÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ A™èl° Möyýl$MýS$ ¯]lÜÆý‡$ f…VŠS  ï           ¼) Ð]l$çßæçŠl Úë
            ç
 §ýlMýSP¯ŒlMýS$ ÜÆý‡ÓçÜÓ™èl…{™èl$yýl$V> {ç³MýSsìæ…^èl$MýS$¯é²yýl$. D MýS${r¯]l$ ™ðlË$      í         Œ í
                                                 Ü) ™ék©ª¯l œÆøgŒæ Úë
 ç              ‹
Ü$MýS$¯]l² AçÜœgê ÉìlÎÏ ¯]l$…_ §ýlMýSP¯Œl ^ólÆý‡$Mö°.. 1741ÌZ ¯]lÜÆŠ‡         ï     yìl) Æð‡…yø Ð]l$çßæÐ]l$çŠl ºçßæÐ]l$± Úë
                                ï
 f…VŠS™ø ´ùÆ>yéÍÞ Ð]l_a…¨. B ´ùÆý‡$ÌZ ¯]lÜÆý‡$f…VŠS Kyìl´ùĶæ*yýl$.              2.™ðlË…V>× {´ë…™é°² MýS$™èl$»ŒæÚëïßæË$ G°² çÜ…Ð]l™èlÞÆ>Ë$
 ¯é…§ólyŠl Ð]l§ýlª M>…«§øÆŠ‡ MørÌZ A™èl¯]l$ º…«© AĶæ*Åyýl$.                   ç³Ç´ëÍ…^éÆý‡$?
                     ‹
       Ððl¬§ýlsìæ °gê… AçÜœgê Ð]l$Æý‡×ê¯]l…™èlÆý‡…... Æ>gêÅ«¨M>Æý‡…                    ç
                                                 G) 150 Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ ¼) 160 Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ë$       ç
                 ï            ý
 MøçÜ… MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$ ¯]lÜÆŠ‡f…VŠS, Ðól$ ¯]lË$Ïyl$ Ð]l¬fçœÆŠ‡f…VŠSË Ð]l$«§lÅ       ý   í      ç
                                                 Ü) 100 Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ yìl) 170 Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ë$     ç
 ´ùÆ>r… fÇW…¨. {òœ…_ÐéÆý‡$ Ð]l¬fçœÆý‡$f…VýS$¯]l$, MýSÆ>~rMýSÌZ                 3. Ððl¬VýSÌŒæ ^èl{MýSÐ]lÇ¢ LÆý‡…VýSgôæº$ VøÌŸP…yýl Æ>gêÅ°² H çÜ…Ð]l™èlÞ
                        ªè
 ^èl…§é Ýëòßæº$ËMýS$ ™èlÐ]l$ Ð]l$§ýl™l$ {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. B…VóSÄæ¶ ¬Ë$      Ï        Æý‡…ÌZ Ñί]l… ^ólÔ>yýl$?
             ï                    ç
 ¯]lÐéº$ ¯]lÜÆý‡$f…VŠS, ¯]lÐéº$ A¯]lÓÆý‡$©ªË¯]l$ ÜÐ]l$Ç®…^éÆý‡$. B…VóSÏ             G) 1687ÌZ             ¼) 1656ÌZ
 Ķæ¬Ë$, {òœ…_ÐéÆý‡$ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ° Æ>gêÅË ÑçÙĶæ$…ÌZ gZMýSÅ…                í
                                                 Ü) 1653ÌZ             yìl) 1680ÌZ
                                           I
   ç
 ^ólÜ$MøÐ]lyýl… C¨ Ððl¬§ýlsìæÝëÇ. D ´ùÆ>r…ÌZ ™èl$§ýlMýS$ Ð]l¬fçœÆŠ‡              4.AçÜ‹œgêïßæË Ð]l…Ô¶æ Ýë¦ç³MýS$yðlÐ]lÆý‡$?
                           ç
 f…VŠS.. {òœ…_ MýSÐ]l*…yýlÆŠ‡ yýl*Åò³MŠSÞ ÜàĶæ$…™ø Æ>gêÅ«¨M>Æý‡…                G) °gê… AÎRꯌl                ç
                                                                  ¼) œÆý‡*MŠSÜÆŠ‡    ï
                                           H
     ç      ç
MO Sð Ð]lÜ… ^ólÜ$MýS$¯é²yýl$. ÒÇ ™èlÆ>Ó™èl Æ>gêÅ«¨M>Æý‡ ´ùÆ>r…... Ððl¬§ýlsìæ           í
                                                 Ü) _¯Œl MìSÍ^Œl Rꯌl yìl) Ð]l$çßæº*»Œæ AÎ ´ëÚë
      ‹                    ç
 AçÜœgê MýS$Ð]l*Æý‡$OÌæñ ¯]l hĶ欩ªRꯌl, ÜÌ꺙Œlf…VŠSË Ð]l$«§lÅ ´ùÆ>     ý        5.°gê… A…sôæ AÆý‡¦… HÑ$sìæ?
                ç
 r… fÇW…¨. ÜÌ꺙Œlf…VŠS Æ>gêÅ«¨M>Æý‡… ^ólhMìSP…^èl$MýS$¯é²-yl$.             ý    G) gêXÆý‡$§éÆý‡$         ¼) ³sêÓÈ ç
 AƇ¬™ól C™èlyìl ´ë˯]l G…™ø M>Ë… Mö¯]lÝëVýSÌôæ§ýl$. A™èl° _¯]l²                 í
                                                 Ü) §ólÔŒæÐ]l¬RŒæ                         t
                                                                  yìl) Æð‡VýS$ÅÌôærÆŠ‡ B‹œ §ýl õÜsæŒ
 ™èlÐ]l¬Ãyýl$ °gê… AÎRꯌl... 1761ÌZ ÜÌ꺙Œlf…VŠS° ™öËW…  ç

                               ç
                                S
 ^éyýl$. òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl §ýlMýSP¯Œl {´ë…™é°MìS °gê… AÎRꯌl Ü$ÌꢯlV>
              ç
 Ð]l^éayýl$. ÜÌ꺙Œlf…VŠSMýS$ {òœ…_ÐéÆý‡$ ÜàĶæ$ç³yézƇ$. {ç³†çœ     ý
                                       ç    Œ
                                                6.°gê… EÌŒæ Ð]l¬ÌŒæP _¯Œl MìSÍ^Œl Rꯌl §ýlMýSP¯Œl {´ë…™é°MìS GMýSPyìl ¯]l$…_
                                                 Ð]lËçÜ Ð]l^éaÆý‡$?
                                                    ç
                                                 G) ÜÐ]l$ÆŠ‡Q…yŠl               ç
                                                                  ¼) ßæ…§ýlÐŒl$
        K
                   ç
 Ë…V> {òœ…_ÐéÇMìS E™èlÆ¢ ‡ý ÜÆ>PÆý‡$ {´ë…™é˯]l$ {òœ…_ º$ïÜÞ òO ܯ]lÅ…              í
                                                 Ü) CÆ>¯Œl                ç
                                                                  yìl) ³ÇÛÄæ¶ *
                    ¢
 QÆý‡$aË MøçÜ… §éÆ>§ýl™èl… ^ólÔ>yýl$. Ð]l$_Îç³rt×ê°MìS E™èlÆ>¯]l&         ¢      7."Ò$ÆŠ‡ MýS{Ð]l¬©ª¯Œl Rꯌl' A° C™èl°² í³Ë$Ýë¢Æý‡$?
                        ¢ý ç
 §ýl„ìS×æ ¨Ô¶æÌZ E…yól {´ë…™éͲ E™èlƇ ÜÆ>PÆý‡$Ë…sêÆý‡$.                     G) Æð‡…yø AçÜœgê    ‹     ¼) ¯]lÜÆý‡$§úªÌê ï
                                                 í
                                                 Ü) Ò$ÆŠ‡ EÝëïŒl AÎRꯌl
       A

Æð‡…yø AçÜ‹œ gê:                                         yìl) ¯]lÐé»Œæ °gê… EÌŒæÐ]l¬ÌŒæP
òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl&§ýlMýSP¯Œl {´ë…™é°MìS Æð‡…yø AçÜœgêV> °gê… AÎ
                            ‹                    8.MìS…¨ ÐésìæÌZ "_¯Œl MìSÍ^Œl Rꯌl' ¼Æý‡$§ýl$Ë$ HÑ?
 Rꯌl VýS$Ç¢…³# ´÷…§éyýl$. °gê… AÎRꯌl.. ³Ç´ë˯é ÝûË¿¶æÅ…
        ç                   ç                      G) °gê… EÌŒæÐ]l¬ÌŒæP ¼) œ™ólf…VŠS        ç
 MøçÜ… Æ>f«§é°° LÆý‡…V>»ê§Šl ¯]l$…_ òO ßæ§ýlÆ>»ê§ŠlMýS$ Ð]l*Æ>ayýl$.               í
                                                 Ü) AçÜœgê ‹           yìl) òO ³Ð]l±²
S


 Aç³μsìæ ¯]l$…_ òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl AçÜœgêïßæËMýS$ {糧é¯]l Æ>f«§é°V>
                    ‹         «                  9."¯]lÐé»Œæ °gê… EÌŒæÐ]l¬ÌŒæP' A¯ól ¼Æý‡$§ýl$¯]l$ °gê…MýS$ GÐ]lÆý‡$
 E…r* Ð]l_a…¨. Ððl¬§ýlsìæ AçÜœgê MìS¯Œl MìSÍ^ŒlRꯌl ™èlÆ>Ó™èl
                     ‹                           {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$?
              ï                 ç
 ¯éfÆŠ‡f…VŠS Ìôæ§é(¯]lÜÆŠ‡f…VŠS) Ð]l¬fçœÆŠ‡f…VŠS, ÜÌ꺙Œl f…VŠSË                   ç
                                                 G) œÆý‡*MŠS ÜÆŠ‡ ï        ¼) ºçßæ§ýl*ÆŠ‡ Úë
    ý
 Ð]l$«§lÅ fÇW¯]l Æ>gêÅ«¨M>Æý‡ ´ùÆ>r…ÌZ... Ü$Ð]l*Æý‡$ 14 Ü…Ð]l™èlÞ
                          ç      ç                í
                                                 Ü) AçßæçŠl Úë          yìl) Ð]l$çßæÐ]l$çŠl Úë
 Æ>Ë ´ër$ §ýlMýSP¯Œl Ü$»ôæ§éÆý‡$ÏV>¯ól VýS$Ç¢…³# ´÷…§éÆý‡$. Ððl¬VýSÌŒæ
               ç          ç                       10. °gê… EÌŒæÐ]l¬ÌŒæP ç³Ç´ë˯é M>Ë… H¨?
                   ‹
 ´ëËMýS$Ë$... D Ð]l¬VýS$YÇMîS AçÜœgê Ìôæ§é "°gê…' ¼Æý‡$§ýl$˯]l$                 G) 1724&1744           ¼) 1724&1748
 CÐ]lÓÌôæ§ýl$. A…§ýl$Ð]lËÏ ÐéÆý‡$ ^èlÇ{™èlÌZ "°gê…'Ë$V> VýS$Ç¢…³#  ç              í
                                                 Ü) 1724&1750           yìl) H© M>§ýl$
                ‹
 ´÷…§ýlÌôæ§ýl$. Æð‡… yø AçÜœgê, °gê… AÎRê¯ól... "°gê…'V> VýS$Ç¢…
 ç                            ç
³# ´÷…§éyýl$. òO ³ Ð]l¬VýS$YƇý * "°gê…'Ë$V> VýS$Ç¢…³# ´÷…¨™ól... °gê…              fÐéº$Ë$      1   2  3  4  5   6  7  8  9  10
                                                          D   D  A  C  D   A  D  D  A  B
 AÎRꯌl I§ø °gê… AÄôæ$ÅÐéyýl$.

{´ë-MîSt-‹Ü {ç³Ô¶æ²-Ë$
1.çÜ$ÌꢯŒl "MýS$ÎMýS$™èl$»ŒæÚë' §ýlMýSP¯Œl {´ë…™é°MìS çÜ$»ôæ§éÆý‡$V> H
 ºçßæÐ]l$± çÜ$ÌꢯŒl M>Ë…ÌZ °Ä¶æ$Ñ$™èl$yýlĶæ*Åyýl$?
         Œ ç
 G) AÌêÏE©ª¯l ßæçܯŒl Ð]l$çßæÐ]l$çŠl Úë
-í³.-gZ-W-¯é-Ķæ¬-yýl$                                 ¯]lÐ黌æ Ò$ÆŠ‡ Ð]l$çßæº*»Œæ AÎRꯌl ({MîS.Ô¶æ. 1869&1911) :
yìlç³NÅ-sîæ OyðlÆð‡-MýSt-ÆŠ‡ (Ç-Osñæ-ÆŠ‡z-), BÇ-P-Ķæ*-Ë-i & Ð]lÊÅh-Ķæ$-Ðl$Þ
                                     Π          j
                                            AçœÌæŒ E§úªÌê Ð]l$Æý‡×ê¯]l…™èlÆý‡… "Ð]l$çßæº*»Œæ AÎRꯌl' Ð]lÊyólâ¶æÏ
                                                                     ç
                                            Ð]lĶæ$çÜ$ÞÌZ¯ól Æ>fÄýæ*Åyýl$. D ÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ Ððl¬§ýlsìæ ÝëÌêÆŠ‡
                                                      «
                                            f…VŠS {糧é¯]lÐ]l$…{†V>, Ð]l$çßæº*»ŒæMýS$ "´ùçÙMýS$yýl$'V> E…r*
¯]lÐéº$ AçœjÌŒæ E§úªÌê ({MîS.Ô¶æ.1857&1869)                             ç             ç ý
                                            A¯ólMýS Ü…çÜPÆý‡×æË$ ^ól³sêtyl$. Ð]l$çßæº*»Œæ AÎ M>Ë…ÌZ¯ól
¯éË$Vø AçÜœgê ¯éïÜÆý‡$§úªÌê A¯]l…™èlÆý‡… A™èl° ò³§ýlª MýS$Ð]l*
               ‹                               ð
                                            "OÐl{Ô>ÄŒæ$ Çç³μ¯Œl' òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl Ð]l^éayýl$. °gê… Æ>gêÅ°MìS
                                                            Oð
                                            Ð]l_a¯]l {ç³£ýlÐ]l$ Ðl{Ô>ÄŒæ$ C™èlyýl$. Ððl¬§ýlsìæ ÝëÌêÆŠ‡f…VŠS
                                         I
           j                í t
Æý‡$yýl$ "AçœÌæŒ E§úªÌê' Æ>gêÅ°² A«¨Ù…^éyýl$. D M>Ë…ÌZ¯ól
1857ÌZ Ü´ëƇ¬Ë †Æý‡$VýS$»êr$ fÇ-W…¨. E™èlƇ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…
          í                         ¢ý                                 «
                                            Ð]l$Æý‡×ìæ…_¯]l ™èlÆ>Ó™èl C™èl°MìS {糧é¯]lÐ]l$…{™èl$Ë$V> ÜÆŠ‡ AÝëà     ç
                                        H
A…™é †Æý‡$VýS$»êrÏ™ø AËÏMSý ÌZÏË…V> E…¨. Ò$Æý‡sŒæ, ÉìlÎÏ,                       ç
                                            ¯Œlgê, ÜÆŠ‡ ÑM>ÆŠ‡&EÐŒl&E{Ð]l*, Ò$ÆŠ‡ ÌêĶæ$MŠS AÎRꯌl,
Æý‡n*±Þ.. {糆^ør E§ýlÅÐ]l*Ë$ Ð]l^éaƇ¬. B…VóSÄæ¶ ¬Ë$ Ð]l¬íÜ…   Ï        Ï               ç          ç
                                            Ð]l$àÆ>gê MìSÙ¯Œl {ç³Ý맊lË$ ³°^ólÔ>Æý‡$. Ð]l$çßæº*»Œæ AÎ
ËMýS$ Ð]lņÆó‡MýS$Ë°, Ð]l˜ÎÓ AÌêÏE©ª¯l, Ð]l˜ÎÓ C{ºïßæ… A¯ól
                          Œ                       ç        ç
                                            {¼sìæÙ$ÐéÇMìS ÜàĶæ$…V> Ð]l$…_ Õ„ýS×æ ´÷…¨¯]l òO ܯ]lÅ…--
Ð]l$™èl ¯éĶæ$MýS$Ë$ òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl Ð]l$M>P Ð]l$ïܧýl$ÌZ ÜÐ]l*ÐólÔ¶æ… ç        &"C…ï³ÇĶæ$ÌŒæ {r*‹³Þ' HÆ>μr$ ^ólÔ>yýl$. Ð]l$çßæº*»Œæ AÎ
             Ï

               Ï]
                j           «
                             S
fÇí³, B…VóSÄæ¶ ¬ËOò³ i৊l {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. A¯ólMýS AËÏƇ$Ï Ü–íÙ…
^éÆý‡$. ¯]lÐ黌æ AçœÌæŒ E§úªÌê A™èl° {糧é¯]lÐ]l$…{† ÝëÌêÆŠ‡f…VŠS
Ë$ D AËÏƇý ¯l$ A×æ_ ÐólÔ>Æý‡$. ÝëÌêÆŠ‡f…VŠS òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl Ü…-Ýë¦
                                       ý ç t

                                         ç
                                            M>Ë…ÌZ¯ól I§ýlÐ]l gêÇj ^èl{MýSÐ]lÇ¢ ({í³¯ŒlÞ B‹œ ÐólÌŒæÞ) òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl
                                            Ü…§ýlÇØ…^éyýl$. BĶæ$¯]l Æ>MýSMýS$ ÝëÃÆý‡MýS _çßæ²…V> JMýS f¯é¯é
                                            ç
                                            Ðl§ýlÅÔ>Ë, Ðl§ýlÅѧýlÅ ´ëuý‡Ô>Ë Ý릳…^éyýl$. DĶæ$¯]l M>Ë…ÌZ¯ól
                                            Oð          Oð             í
       K
                       ]
¯]l…ÌZ 1857 ¯ésìæ †Æý‡$VýS$»êrϯl$ MýSv¯]l…V> A×æ_ÐólÜ, B…VóSÏ      í                      ]
                                            E¯]l²™èl ¯éÅĶæ$Ý릯l…, "§éÆý‡$ÌŒæ EË*…' ´ëuý‡Ô>ËË$ ¯ðlËMöÌêμ
Ķæ¬-ËM- Sý $ ™øyýlμyézyl$. 1857 þOÌæñ 17¯]l "ÆöíßæÌêÏË$' òO ßæ§ýlÆ>
                 ý                                               ¢] ç ®è    ç
                                            yýl$. {糿¶æ$™éÓ°² E™èlÐl$ ³§ýl™l$ÌZÏ ¯]lyýl³yé°MìS "M>ż¯ðlsŒæ
»ê§Šl Æð‡Üyðl±ÞOò³ §éyìl ^ólÔ>Æý‡$. §é°² ÝëÌêÆŠ‡f…VŠS A×æ_ÐólÔ>yýl$.
        í                                                      ç              ç è
                                            Mú°ÞÌŒæ' (A…™èlÆý‡…VýS Ü¿¶æ) HÆ>μr$^ólÔ>yýl$. {ç³Ü$¢™l Ð]l$çßæº*»Œæ
       j
    AçœÌæŒ E§úªÌê M>Ë…ÌZ òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl Ñ$…sŒæÌZ ¯é×ôæË$              M>Ìôæi, AÍÄýæ* M>ÌôæiË$ DĶæ$¯]l M>Ë…ÌZ¯ól H-Æ>μ-rÄæ¶ *Å-Ƈ¬.         -
       A

Ð]l¬{¨…^éÆý‡$. B ¯é×ôæËOò³ VýS™èl…ÌZ E¯]l² ºçßæ§ýl*ÆŠ‡ Úë (ÉìlÎÏ                                      «
                                                1884ÌZ Ò$ÆŠ‡ ÌêĶæ$MŠS AÎRꯌl {糧é°V> °Ä¶æ$Ñ$™èl$yýl
                  ]
^èl{MýSÐ]lÇ¢) õ³Æý‡$ Ý릯l…ÌZ "°gê… EÌŒæ Ð]l¬ÌŒæP&AçÜœ gê ºçßæ    ‹                                          t] ç
                                            Äýæ*Åyýl$. C™èlyýl$ Ððl¬§ýlsìæ ÝëÌêÆŠ‡f…VŠS {ç³ÐólÔ¶æò³sìæ¯l Ü…çÜPÆý‡×æË
§ýl*ªÆ‡Š ' A° JMýS Ðl³#¯l, Ð]l$Æø Ðl³#¯l òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl Ñ$…sŒæÌZ
                Oðç ]      Oðç ]                  °²…sìæ± AÐ]l$Ë$ ^ólÔ>yýl$. Ð]l$çßæº*»Œæ AδëÚë ³†¢Æ‡™èl$Ë           ç Oð
S


Ð]l¬{¨çÜ$¢¯l²r$Ï A^èl$a ÐólÔ>Æý‡$. Ðésìæ° "çßZÍíÜM>P ¯é×ôæË$V>'
         ]                                        ¦
                                            §ýl$í܆° VýSÐ]l$°…_, òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl, VýS$˾Æ>Y, LÆý‡…V>»ê§ŠlËÌZ
Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^ólÐéÆý‡$.                                 ç
                                            ³†¢ Ñ$Ë$ÏË$ ¯ðlËMöÌêμyýl$. °ÝëÞÆý‡ ¿¶æ*Ð]l¬ËMýS$ ÝëVýS$±sìæ° ÜÆý‡         ç
    AçœÌæŒ E§úªÌê 1860ÌZ òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl Æ>çÙ… ¯]l$…_ Æ>Ķæ$
      j                         ‰             ç
                                            œÆ> ^ólĶæ$yé°MìS ^ðlÆý‡$Ð]l#Ë$ Ð]l$Æý‡Ð]l$Ùèl$¢Ë$ ^ólƇ¬…^éyýl$. Ô>ïÜÄæ¶ $    ˆ
^èl*ÆŠ‡ Ð]l*Æý‡…ÌZ ÐðlâôæÏ »Ÿ…»êƇ¬&Ð]l${§éçÜ$ ƇÌôæÓ Ð]l*Æ>Y°MìS
              Y                  Oð           ç ®         Oð
                                            ³§ýl†ÌZ Ðl§ýlÅѧýlÅ, _MìS™èlÞMýS$ {´ë«§é¯]lÅ™èl°^éayýl$. DĶæ$¯]l
¿¶æ*Ñ$° C^éayýl$. B ™èlÆ>Ó™èl §é°² "Ðéyîl' Ð]lÆý‡MýS$ ÑçÜÇ…^éyýl$.     ¢      M>Ë…ÌZ¯ól 1897ÌZ "çÜÆŠ‡ Æø¯éÌŒæz Æ>‹Ü' »ôæVýS…õ³rÌZ Ð]l$ÌôæÇĶæ*
    DĶæ$¯]l M>Ë…ÌZ¯ól "{糿¶æ$™èlÓ MóS…{§ýl Qgê¯é', "Ýët…³# õ³³       ç ç   ç
                                            Ü*MýSÿiÐ]l#˯]l$ MýS¯]l$Vö¯é²yýl$. 1891ÌZ Ð]l$çßæº*»Œæ AδëÚë
                   ]
ÆŠ‡' M>Æ>ÅËĶæ*Ë-¯l$ HÆ>μr$ ^ólÔ>Æý‡$. {ç³Ü$¢™l òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl
                              ç è                                            í
                                            AÆý‡¼MŠS&ç³ÇÛÄæ¶ * Æ>™èl{ç³™èl$Ë$ õÜMýSÇ…_, "AçܜĶæ* Æ>çÙ‰ {VýS…
³¼ÏMSŠ V>Æð‡¯l ÜÌê°² Æ>gê»êËMýS–çÙ~ §ýlVýSÆY ‡ ¯]l$…_ õÜMýSÇ…_
ç           zŒ ç ¦               ý               £éËĶæ$…' Ý릳…^éyýl$. A§ól {ç³Ü$¢™l CÑ$Ϻ¯l º‹ÜõÜÙ¯ŒlMýS$ G§ýl$
                                                        í          ç è     -Œ       çt
                      ç
AÀÐ]l–¨® ^ólÔ>yýl$. ¯]lVýSÆý‡ ³Ç«¨ÌZ "Ð]l$§ýlÅ…' Ñ{MýSƇ¬…^ól §ýl$M>×ê                            O
                                            Æý‡$V> E¯]l² òÜ…{rÌŒæ Ìæñ {ºÈ. Ð]l$ËMŠSõ³sŒæÌZ "VýS${Æý‡³# ³…§éË$' ç ç
˯]l$ °õÙ¨Ü*¢ E™èlÆ¢ ‡$ÓË$ gêÈ ^ólÔ>yýl$. AçœÌæŒ VýS…gŒæ ºgêÆŠ‡,
          « ç         ý            j                             ç è
                                            HÆ>μr$ ^ólÔ>yýl$. {ç³Ü$¢™l "AòÜ…½Ï àË$'MýS$ ¯ésìæ ³¼ÏMSŠ V>Æð‡¯l    ç       zŒ
    j
AçœÌæŒ Ð]l…™ðl¯]l, AçœÌæŒ VýS…gŒæ Ð]l$ïܧýl$ DĶæ$¯ól °ÇÃ…^éyýl$.
                     j                                                     ç
                                            ÌZ Ð]l$çßæº*»Œæ AδëÚë ™èl¯]l 40Ð]l f¯]lè¯]l Ü…§ýlÆý‡Â…V> Ô¶æ…MýS$
DĶæ$¯]l M>Ë…ÌZ¯ól òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl Ð]l¬°Þ´ëÍsîæ HÆ>μrƇ¬…¨.                 ç
                                            Ý릳¯]l ^ólÔ>yýl$. D àË$¯]l$ Aç³μsZÏ "so¯]l$ àË$'V> ³Í^ól            í
DĶæ$¯]l 1869ÌZ Ð]l$Æý‡×ìæ…^éyýl$.                                    ç
                                            ÐéÆý‡$. ÜÆý‡*ÆŠ‡¯]lVýSÆŠ‡ÌZ "ÑMøtÇĶæ* ÝëÃÆý‡MýS A¯é£ýl Ô¶æÆý‡×êË
                                            Ķæ*°²' HÆ>μr$ ^ólÔ>yýl$. 1908ÌZ Ð]lÊïÜ ¯]l¨MìS Ð]lÆý‡§ýlË$ Ð]lõÜ,           ¢
                                            Ð]lÊyýl$ ¯ðlËË$ ´ër$ "çœËMŠS¯]l$Ð]l*' ´ëÅË‹ÜÌZ {ç³fË MøçÜ…
ç ]
³#¯lÆ>ÐéçÜ MóS…{§éË$ HÆ>μr$ ^ólÔ>yýl$. DĶæ$¯]l õ³Æý‡$ Ò$§ól                                           ç ý
                                                 EÝëïŒl AÎRꯌl A¯ólMýS {ç³gZç³M>Æ>ÅË$ ^ól³sêtyl$. EÝëðÄýæ*
Ð]lÆý‡…VýSÌŒæ hÌêÏÌZ° "Ð]l*¯]l$MørMýS$' "Ð]l$çßæº*»ê»ê§Šl' A°,                  ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ, EÝëðÄýæ* àíÜμrÌŒæ, ´ù^èl…ç³ÍÏ {´ëgñæMŠSt Üà     ç
´ëËÐ]lÊÆý‡$MýS$ Ð]l$çßæº*»Œæ¯]lVýSÆŠ‡ A° õ³Æý‡$Ï Ð]l*Æ>aÆý‡$. 1895ÌZ               14 {´ëgñæMýS$tË$ DĶæ$¯]l M>Ë…ÌZ¯ól HÆ>μrÄýæ*ÅƇ$$. EÝëïŒl
     ð
Ððl¬rtÐl¬§ýlsìæ sñæ͸ù¯]l$ ÝûMýSÆý‡Å… MýSÍμ…^éyýl$. Ð]l$çßæº*»Œæ                 AÎRꯌl LÆý‡…V>»ê§ŠlÌZ° Af…™é, GÌZÏÆ> VýS$çßæËMýS$ Æý‡ßæ§é    ç
AδëÚë Ð]l*¯]lÐ]l™éÐé¨V> õ³Æý‡$ {ç³RêÅ™èl$Ë$ VýSyìl…^éyýl$.                   Æý‡$Ë$ HÆ>μr$ ^ólÔ>yýl$. CrÎ ¯]l$…_ MýSâêM>Æý‡$˯]l$ Æý‡³μ…_  í
C™èlyýl$ 1911ÌZ Ð]l$Æý‡×ìæ…^éyýl$.                                Af…™é, GÌZÏÆ>ÌZ° _{™èlMýSâ¶æ¯]l$ ò³Æ‡$$…sìæ…VŠSË Æý‡*ç³…ÌZMìS
                                                         ç   ç
                                                 Ð]l*Æ>ayýl$. ³#Æ>Ð]lÜ$¢ Ô>Q Ð]lÊÅhĶæ$…ÌZ D ò³Æ‡$$…sìæ…VŠSË$
Ò$ÆŠ‡ EÝëïŒl AÎRꯌl (1911&1948): AçÜœ gêïßæË
                   ‹                             ¯ólsìæMîS ¿ýæ{§ýl…V> E¯é²Æ‡$$. BÆ>Ķæ$™Œl ºÌêª õ³Æý‡$™ø DĶæ$¯]l
 Ð]l…Ô¶æ…ÌZ HyýlÐ]l ¯]lÐ黌æ "Ò$ÆŠ‡ EÝëïŒl AÎRꯌl' òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl               °ÇÃ…_¯]l ¿ýæÐ]l¯]lÐól$ ¯ólsìæ ºÍªÄæý *. ™éÒ$Æ>™Œl BÐ]l* õ³Æý‡$™ø
Ü…Ý릯鰲 1911 ¯]l$…_ 1948 Ð]lÆý‡MýS$ ´ëÍ…^éyýl$. 1948
 ç                                                ï          ç ¦             ç     ç
                                                 ³yýlº*ÏÅyîl Ð]lÅÐ]lÜ, B»Œæ´ëïÙ õ³Æý‡$™ø CÇVóSÙ¯Œl Ð]lÅÐ]lܦ DĶæ$¯]l
                                            I
 ¯]l$…_ 1956 Ð]lÆý‡MýS$ EÝëïŒl ´ë™èl òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl Æ>Ú‰ë°MìS "Æ>f{ç³                                     Oð      ç
                                                 M>Ë…ÌZ Æý‡*ç³#¨§ýl$ªMSý $¯]l²Ðól. ´ëuý‡Ô>ËË$, Ðl§ýlÅÔ>ËË$, ÜÆ>PÈ
            ç
 Ð]l¬RŒæ'V> Ð]lÅÐ]lßæÇ…^éyýl$. òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl Æ>ډ밲 ´ëMìSÝ뢯lMýS$         Œ                                 ý
                                                 MýS^ólÈË MøçÜ… A¯ólMýS ¿ýæÐ]l¯éË$ °ÇÃ…^éyýl$. ÑÑ«§l §ólÐéËÄýæ*
                                            H
 Aç³μW…^é˯ól Äñæ*^èl¯]l™ø, Æ>ډ밲 "CÝëÏ… õÜr$'V> Ð]l*Æ>a   t                                        ç
                                                 Ë$, ^èlÇaË$, VýS$Æý‡$§éÓÆ>Ë °Æ>Ã×ê°MìS ÜàĶæ$… A…¨…^éyýl$.
       ç
 ˯ól ™èl³¯]l™ø ÜÓ™èl…{™èl Æ>fÅ…V> {ç³MýSsìæ…^èl$MøÐéË° DĶæ$¯]l
          ç                                            ý
                                                 gêXÆ>ªÆ‡$˯]l$ HÆ>μr$ ^ólÔ>yýl$. EÝëïŒl AÎRꯌl A«¨M>Æý‡…
                               ç
 ¿êÑ…^éyýl$. "C™ól¢ à§ýl$ÌŒæ Ð]l¬çÜÎïŒl' A¯ól Ð]l$™èlÜ…çܦ A«§lÅ„ýS$yýl$   ý           ç        ç      ç
                                                 ^ól³sìæt 25 Hâ¶æ$Ï ³NÆý‡Æ¢ ‡$$¯]l Ü…§ýlÆý‡Â…V> »êVóSBÐŒl$ (ç³¼ÏMSŠ V>Æð‡z
 ºçßæ§ýl*ÆŠ‡ Ķæ*ÆŠ‡f…VŠS Ð]l¬íÜ…Ìôæ ´ëËMýS$Ë°, °gê… ÐéÇ
                   Ï                                                ç è      ç
                                                 ¯ŒlÞ)ÌZ °ÇÃ…_¯]l þ½ÏàÌôæ {ç³Ü$¢™l Ñ«§é¯]l Ü¿ýæ ¿ýæÐ]l¯]l….
 {糆°«¨ Ð]l*{™èlÐól$¯]l° {ç³^éÆý‡… ^ólÔ>yýl$. ©°™ø °gê… Ð]l$…yìl
³yìl, ºçßæ§ýl*ÆŠ‡ Ķæ*ÆŠ‡f…VŠS° A«§lÅ„ýS ³§ýlÑ ¯]l$…_ ™èl³μ…_,
 ç
        ç   ç
                      ý ç
 A¼§Šl ßæçܯŒl ÜƇʧŠl Aΰ, C™ólà§ýl$ÌŒæ Ð]l¬çÜÎïŒl A«§lÅ„ýS$
                       ¢
                                 S      í
                                           ý
                                                 {´ë-MîSt-‹Ü-{ç³-Ô¶æ²-Ë$
                                                 1. Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl Æ>Ú‰ë°Mö_a¯]l Ððl$$rtÐðl$$§ýlsìæ {¼sìæ‹Ù OÐðl{Ô>ÄŒæ$
        K
                              ç
 °V> ^ólÔ>yýl$. C™èl° ™èlÆ>Ó™èl RêíÜ… Æý‡iÓ D Ü…çÜM¦ Sý $ A«§lÅ„ýS$yýl      ý         GÐ]lÆý‡$?
                ç
 Ķæ*Åyýl$. òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl Ü…Ý릯é°MìS °gê… ¯]lÐé»ôæ ÝëÆý‡Ó¿oÐ]l*                 G) ÌêÆŠ‡z Çç³μ¯Œl      ¼) ÐéÆý‡¯Œl õßæíÜ…VŠSÞt
 «                            ç
¨M>Ç A° Æý‡iÓ {ç³MýSsìæ…^éyýl$. òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl Ü…Ý릯l… ¿êÆý‡™èl    ]             í
                                                  Ü) ÌêÆŠ‡z yýlÌoáÜ ï     yìl) ÌêÆŠ‡z »ñæ…sìæMŠS
                  Œ
 ĶæʰĶæ$¯ŒlÌZ V>°, ´ëMìSÝ릯lÌZ V>° ^ólÆý.»Z§ýl° ÜÓ™èl…{™èl…V> ç               2. B…VóSÏĶæ¬ËMøçÜ… Ð]l$…_ Õ„ýS×æ ´÷…¨¯]l "C…ï³Ç Ķæ$ÌŒæ {r*‹³Þ'
       A

         ç                 ç
 E…r$…§ýl° œÆ>ïé gêÈ^ólÔ>Æý‡$. ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ ÜÐ]l${VýS™èlMýS$ ¿¶æ…VýS…              A¯ól OòÜ°MýS §ýlâê°² H °gê… HÆ>μr$ ^ólÔ>yýl$?
 ÐésìæÌôæÏ ^èlÆý‡ÅËMýS$ °gê… ¯]lÐ黌æ EÝëïŒl AÎRꯌl ´ëËμyézyl$.             ý    G) Ò$ÆŠ‡ EÝëïŒl AÎRꯌl         ¼) Ð]l$çßæº*»Œæ AδëÚë
     ç ¦è          t
 D ³ÇíÜ™l$ÌZ 1948 òÜò³…ºÆý‡$ 13¯]l ¿êÆý‡™èl òO ܯ]lÅ… °gê…                     í
                                                  Ü) ¯éïÜÆý‡$§úªÌê             yìl) °gê… AÎRꯌl
S


 ç     ]                 ~
Ü…Ý릯l… Ò$§ýl "´ùÎçÜ$ ^èlÆý‡Å'MýS$ °Æý‡Æ‡¬…_…¨. f¯]lÆý‡ÌŒæ gñæ.G¯Œl.              3. "AçÜíœÄýæ* Æ>çÙ‰ {VýS…£éËÄýæ*°²' Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlÌZ "Ò$ÆŠ‡
                         è   -
 ^ú§ýlÇ ¯éĶæ$MýS™èlÓ…ÌZ ¿êÆý‡™èl {糿¶æ$-™lÓ… òO ßæ§ýlÆ>-»ê-§l Ü…Ý릯é-Š ç- -           Ð]l$çßæº*»Œæ AÎRꯌl' H çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ Ýë¦í³…^éyýl$?
             -            t
 °-MSì òO ܯéÅ-°² ™èlÆý‡Í…_…¨. 1948 òÜò³…ºÆý‡$ 17¯]ll °gê… ¯]lÐé                  G) 1800        ¼) 1890 Ü) 1824  í         yìl) 1891
               Œ     ]-ý
 »Œæ EÝëïŒl AÎRê-¯l ÌŸ…W-´ù-Ðlyl…™ø òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl Ü…Ý릯l…       ç       ]    4. ÑMøtÇÄýæ* ÝëÃÆý‡MýS A¯é£ýl Ô¶æÆý‡×êËÄýæ*°² "Ð]l$çßæº*»Œæ
 ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ Ñί]l… AƇ$$…¨. ©…™ø §ýlMýSP¯]l$ÌZ AçÜœ                  ‹   AδëÚë' GMýSPyýl °ÇÃ…^éyýl$?
 gêïßæË Ð]l…Ô¶æ´ë˯]l A…™èl… AƇ$$…¨.                               G) Ð]l$çßæº*»Œæ¯]lVýSÆŠ‡ÌZ        ¼) Ð]l*¯]l$Mö…yýlÌZ
    Ò$ÆŠ‡ EÝëïŒl AÎRꯌl "íÜsîæ C…{ç³NÐŒlÐðl$…sŒæÞ »ZÆý‡$z'                  í
                                                  Ü) °gêÐ]l*»ê§Šl
 {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$. òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šl ¯]lVýSÆ>°MìS Ð]l$…_±sìæ ܧýl$´ëĶæ$…ç              yìl) Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl (çÜÆý‡*ÆŠ‡¯]lVýSÆŠ‡ÌZ)
 MøçÜ… VýS…yìlõ³r {V>Ð]l$… Ð]l§ýlª "EÝëïŒl ÝëVýSÆŠ‡ ^ðlÆý‡$Ð]l#' Ð]lÊïܯ]l           5. Ð]l$çßæº*»Œæ ¯]lVýSÆŠ‡ AçÜË$ õ³Æý‡$ HÑ$sìæ?
              ç
 ¨Oò³ °Æ>Ã×ê °MìS ³£ýlMýS… Æý‡*´÷…¨…_, §é°° 1920ÌZ °ÇÃ…                      G) ´ëËÐ]lÊÆý‡$        ¼) BËÐ]lÊÆý‡$
 ^éyýl$. 1927ÌZ "íßæÐ]l*Ķæ$™ŒlÝëVýSÆŠ‡' °ÇÃ…^éyýl$. 1928ÌZ                    í
                                                  Ü) Ð]l$çßæº*»ê»ê§Šl yìl) H© M>§ýl$
                     ý           Oð
òO ßæ§ýlÆ>»ê§ýl$&»ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$Ë Ð]l$«§lÅ Ò$rÆŠ‡VóSgŒæ ƇÌôæÓÐ]l*Æý‡… H      Y       6. "C™ól¢à§ýl$ÌŒæ Ð]l¬çÜÎïŒl' A¯ól Ð]l$™èlçÜ…çܦMýS$ {ç³£ýlÐ]l$ A«§ýlÅ„ýS$
 Æ>μr$ ^ólÔ>yýl$. 1923 ¯ésìæMóS ѧýl$Å™Œl, ±sìæ ܧýl$´ëĶæ$…,    ç               yðlÐ]lÆý‡$?
 sñæ͸ù¯]l$ ÝûMýSÆ>ÅË$ {ç³fËMýS$ A…§ýl$»êr$ÌZMìS ™ðl^éayýl$.                    G) M>Ö… Æý‡iÓ        ¼) A½§Šl ßæçܯŒlç
 í
 Ü) ºçßæ§ýl*ÆŠ‡ Äýæ*ÆŠ‡f…VŠS          ç
                      yìl) ÜĶæ$ŧŠl AÎ
7. "Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl çÜ…Ý릯]l…' ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ H çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ
 Ñί]l… AƇ$$…¨?
 G) 1948        ¼) 1940       í
                      Ü) 1947       yìl) 1942
8. H °gê… M>Ë…ÌZ I§ýlÐ]l gêÇj ^èl{MýSÐ]lÇ¢ ({í³¯ŒlÞ B‹œ ÐólÌŒæÞ)
 Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl¯]l$ çÜ…§ýlÇØ…^éyýl$?
        í
 G) °gê… ÜMìS…§ýlÆŠ‡ gê          ¼) °gê… ¯éïÜÆý‡$§úªÌê
 í
 Ü) °gê… Ð]l$çßæº*»Œæ AδëÚë
 yìl) °gê… Ò$ÆŠ‡ EÝëïŒl AÎRꯌl
9. {糿ýæ$™éÓ°² çÜÐ]l$Æý‡¦Ð]l…™èl…V> ¯]lyýlç³yé°MìS "M>ż¯ðlsŒæ Mú°ÞÌŒæ'
                                   I
 (A…™èlÆý‡…VýS çÜ¿ýæ)¯]l$ HÆ>μr$ ^ólíܯ]l °gê… ¯]lÐ黌æ GÐ]lÆý‡$?
 G) Ò$ÆŠ‡ EÝëïŒl AÎRꯌl         ¼) Ð]l$çßæº*»Œæ AδëÚë
                                  H
 í
 Ü) °gê… AÎRꯌl                  j
                      yìl) AçœÌæŒ E§úªÌê
10.Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl {¼sìæçÙ$ Æð‡íÜyðl±ÞOò³ H çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ "Æöíßæ
 ÌêÏË$' §éyìl ^ólÔ>Æý‡$?
 G) 1850        ¼) 1857       í
                      Ü) 1854       yìl) 1848
                         S
11.Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl ¯]lVýSÆý‡ ç³Ç«¨ÌZ Ð]l$§ýlÅ… Ñ{MýSƇ$$…^ól §ýl$M>×ê˯]l$
 °õÙ«¨…_¯]l °gê… GÐ]lÆý‡$?
      j
 G) AçœÌæŒ E§úªÌê             ¼) ¯éïÜÆý‡$§úªÌê
      K
 í í
 Ü) ÜMìS…§ýlÆŠ‡ gê             yìl) °gê… AÎRꯌl
         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 fÐéº$Ë$     A  B  D  D  A  C  A  C  B  B
      A
S

								
To top