3-Quit India by AlochanaNijam

VIEWS: 4 PAGES: 4

More Info
									           Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlÌZ MìSÓsŒæ C…yìlĶæ* E§ýlÅÐ]l$…
                             -
MìSÓsŒæ C…yìlĶæ* E§ýlÅÐ]l$ {糿êÐ]l… & òO ßæ§ýlÆ>-»ê§Šl Ü…Ý릯l…ÌZ  ç -]                                     -                       ð
                                                                      19-46, Ð]l*Ça 16¯]l M>ż-¯lsŒæ Ñ$çÙ¯Œl ¿êÆý‡™l§lÔ- æ¶ …-ÌZMìS Ayýl$VýS$       -è-ó
         ç- - ì    ç -]
MýS*yé MýS¯]l³yl…-¨. D Ü…Ý릯l…ÌZ MìSÓsŒæ C…yìlĶæ* E§ýlÅ-Ðl*°²       ]                               t-           ‹                  -è-ó
                                                                  ò³sìæ…¨. {¼sîæÙ {糿¶æ$™èlÓ… ¿êÆý‡™l§lÔ- æ¶ …ÌZ A«¨M- >-Æ>°² Ð]l§ýl$-Ë$-Mö°
      í è-
¯]lyìl…-³…-^lyé-°MìS Ð]l$à™éà V>…«© ¯]l$…_ ÝëÓÒ$ Æ>Ð]l*-¯l…§ýl ¡Æý‡¦    ]                               -Ï ç- ý ç -
                                                                  Ððlâôær³#yl$ Ü…Ý릯éË Ò$§ýl ™èlÐ]l$MýS$ VýSË ÜÆý‡Ó Üà-¨M- >Æý‡ »ê«§lÅ-™lͲ   ç ç «                ý è
       ]
A¯]l$-Ðl$† ´÷…§é-Ƈý $. »Ÿ…»êƇ¬ ¯]l$…_ V>…«©i Ð]l§ýlª ÒyøPË$ ¡çÜ$-                                                             -ì
                                                                  AÐ]l$Ë$ ^ólĶæ$-yé-°M- Sì , Jyýl…-ºylM- Sý Ë »ê«§lÅ-™lͲ °Æý‡Ó-ßæ…-^lyé-°M- Sì ,  ý è        í è-
          ý-              ]       ¦]
MýS$° òO ßæ§é-Ƈ»ê§Šl ºÄ¶æ$Ë$ §ólǯ]l Æ>Ð]l*-¯l…§ýl ¡Æý‡¯l$ ¯é…ç³ÍÏ ÆO ‡ÌôæÓ  ð                         òO ßæ§ýlÆ>-»ê§Šl Ü…Ý릯l… ™èlW¯]l ¿¶æ{§ýl™l™ø ¿¶æÑ-ÙÅ-™l$¢¯l$ ¡Æý‡a-¨§lyé-°MìS
                                                                      -          ç      ]              -è       ç è ]          - ý -ª
  çt - Œ -       ç   ç     ý        ]
õÜÙ¯lÌZ¯ól ´ùÎ-Ü$Ë$ AÆð‡Ü$t ^ólÔ>-Ƈ$. BĶæ$-¯l™ø ´ër$ ÑÐ]l$-Ìê-                                  ÒË$ MýS͵…-^lÌê ¿êÆý‡™lòO ³ ™èlW-¯l…™èl J†¢yl ^ólĶæ*-Ë° {¼sîæÙ ÜÆ>P-
                                                                                ó         -Œ       ]          ì            ‹ ç
                               Š      «ý
»êƇ¬ Ðól$ÌŸP-sæô , h.G‹Ü.Ðól$ÌŸP-sæô , h.Æ>Ð]l*-^é-Ƈ, VýS…V>-§lÆý‡ MýS–Úë~                            Æý‡$MýS$ °gê… {糿¶æ$™èlÓ… MøÇ…-¨.
                   ç í
Ð]l…sìæ ÐéÇ° {糿¶æ$™èlÓ… AÆð‡Ü$t ^ólÜ…-¨.                                                       ç -ý              -
                                                                      D ¯ól³£lÅ…-ÌZ.. ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ÝùçÙÍÜ$t ´ëÈt Ý뫧é-Ƈ×æ M>Æý‡Å-§lÇØ  - ç           ý           ý
                                                                         I
            ç ç      ý     ý- ç ‹
    Ð]l$à-Æ>çÙ‰ ³Ç-Ù™Œl M>Æý‡Å-§lÇØ VøÑ…-§l§é‹Ü ÙÆ>-œ¯]l$ LÆý‡…-V>-»ê-                             fĶæ$-{³M- >ÔŒæ ¯éÆ>-Äæ¶ $׊æ 19-47, Ðól$ 7¯]l ÜMìS…-§lÆ>-»ê§Šl MýSÆý‡¾Ìê Ðl$§é-
                                                                        ç                     -           í ý-                  Oð
          -]            «          í -ð
§ŠlÌZ yðl…sìæ¯l*ÅV> {糿¶æ$™èlÓ… °Æý‡¾…-¨…-_…-¨. Æð‡Üyl±Þ ¿¶æÐ]l¯]l…                                         ç ç
                                                                  ¯]l…ÌZ {ç³Ü…-WÜ*¢ "°gê… {糿¶æ$Ð]l# òO ßæ§ýlÆ>-»ê§Šl Ü…Ý릯鰲 ¿êÆý‡™èl     -      ç -
                                                            H
Ò$§ýl M>…{VðS‹Ü gñæ…yé¯]l$ GVýS$-Æý‡-Ðól-íÜ-¯]l…-§ýl$MýS$ 糧ýlÃ-gê-¯é-Ķæ¬-yýl$¯]l$                                   Œ         -         ì
                                                                  ĶæÊ°-Äæ¶ $-¯lÌZ ^ólÆó‡rr$Ï J†¢yl ^ólĶæ*-ÍÞ…-¨V> {ç³f-ËMýS$ ³Ë$ç³#                        í
     ç               ç     ç - ý ý -® ý -
A§ýl$-³#-ÌZMìS ¡çÜ$-MSý $…-¨. ´ûÆý‡ ÜÓ™èl…{™èl ³#¯]lƇ$-§lƇ×æ-MSý $, »ê§ýlÅ-™é-                          C^éa-Ƈ$. ©…™ø fĶæ$-{³M- >ÔŒæ ¯éÆ>-Äæ¶ $×Šæ ³Æý‡Å-r¯lòO ³ °gê…
                                                                         ý                   ç                   ç    -]
                                        è ý
Ķ欙èl {糿¶æ$™èlÓ… MøçÜ… {ç³gê B…§ø-âæ¶ ¯]l ¯é¯é-sæì MîS ò³Æý‡$-VSý $-™l$…-yl-                          {糿¶æ$™èlÓ… B…„ýSË$ Ñ«¨…-_…-¨. ©…™ø Ð]l$Æý‡$-Üsìæ Æøk Æý‡œ¬-¯é-£l-           ç         ç          Š
                          ‹
sê°² VýSÐ]l$-°…-_¯]l °gê… {糿¶æ$™èlÓ… {¼sîæÙ {»êyŠl M>íÜ…VŠS M>Æöµ-Ƈ-ót         S                                     ç       ó         ç
                                                                  »êVŠS Ð]l§ýlª fÇVóS ÜÐ]l*-ÐlÔ¶æ… °Æý‡Ó-ßæ-×æMýS$ Ñçœ*™èl… MýSÍ-W…-¨. AƇ¬™ól
ç -Œ ç          ç ]   ç-                Œ
Ù¯lÌZ ³° ^ólÜ$¢¯l² {´÷òœÜÆŠ‡ Ç‹Ù{- º*MŠS ÑÍ-Äæ¶ $-Ðl$Þ¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ                               °gê… {糿¶æ$™èlÓ ÐlQÇ ³rÏ ¡{Ð]l Mø´ù-{§ø-MSý $-Ìæñ ¯]l {ç³fË$ B ÜÐ]l*-Ðl-
                                                                                    Oð ç                        O            ç         ó
{ç³^éÆý‡ {糆-°-«¨V> °Ä¶æ$-Ñ$…-^èl$-MýS$…-¨.                                                        ç
                                                                  Ô>-°MìS ò³§ýlª Ü…QÅÌZ àfÆý‡$ M>Ð]lyýl… §éÓÆ> ™èlÐ]l$ °Æý‡Ü¯l¯]l$ Ð]lÅMýS³-             ç- - ]        ç-¢
                                                                       ý       ç      ó             ç
                                                                  Ç-^é-Ƈ$. D ÜÐ]l*-ÐlÔ- æ¶ …ÌZ fĶæ$-{³M- >ÔŒæ ¯éÆ>-Äæ¶ $-×æŠ , º*Æý‡$YË Æ>Ð]l$-MSý –-
                            K
õÜtsŒæ M>…{VðS-‹ÜOò³ B…„ýSË ™öË-W…ç³# :                                                 - ]                  -      ] ¢
                                                                  Úë~Æ>-Ðl#, BÆŠ‡.í³.»ôæ§ýl»æŒ , Æ>Ð]l$-ÐlÊ-Ç, Ñ.¼.Æ>k, DÔ¶æÓ-ƇĶæ$Å ™èl¨-™l-              ý           è
 M>ż-¯lsŒæ Ñ$çÙ¯Œl Aç³µsZÏ ¿êÆý‡™l§lÔ- >-°MìS Ð]l_a A«¨M- >-Æ>°² ¿êÆý‡¡-
          ð                           -è-ó                       -   Æý‡$Ë$ ´ëÌŸY-¯é²-Æý‡$.
             ç
 Ķæ¬Ë ßæçÜV-¢ Sý ™èl… ^ólĶæ$-yé-°MìS Mö°² {糆-´ë-§l¯l˯]l$ ^ólÜ…-¨. Æ>Ñ          ý-]-    í
 ¯éÆ>-Äæ¶ $×æ Æð‡yìlz ¯éĶæ$-MSý ™èlÓ… MìS…§ýl Ü…Ý릯l…-ÌZ° MýSÐ]lÊÅ-°Ü$t ´ëÈt ç -]               ç
           A

                    ó
 ¿¶æ*ÝëÓÐ]l$Å Ð]lņ-ƇMýS ´ùÆ>-sê°² Ððl¬§ýlË$ ò³sìæ…¨. C§ól ™ðlË…-V>×ê            t-
              ý
 ÝëĶ欫§l ´ùÆ>-r…. D Æð‡…yýl$ ³Ç-×ê-Ðl*Ë$ °gêĶæ$… {糿¶æ$-™éÓ°²   ç     ]
       -           t          ‹-
òO ßæ§ýlÆ>-»ê§Šl õÜsæŒ M>…{VðSÜòO ³ B…„ýSͲ ™öË-W…-^lyé-°MìS M>Æý‡×æ-Ðl$-              è-        - ]
S


 Ķæ*Å-Ƈ¬.
                          ç           ]
     Ð]l¬…§ýl$V> Aç³µsìæ Ü…Ý릯l {糿¶æ$™èlÓ M>Æý‡Å-ÐlÆý‡Y A«§lÅ-„Sý $-Ë$yé           ]    ý
 E¯]l² bèlsêÈ ¯]lÐ黌æ ^èlÆý‡aË MøçÜ… Ð]l$…§ýl$-Ðl¬Ë ¯]lÆý‡Ü…-VSý Æ>-Ðl#,            ]      í- - ]
                 Š                Oð
 h.Æ>Ð]l*-^é-Ƈ, M>Ö-¯é£ýl Æ>Ð]l# Ðl§éÅ-˯]l$ 19-45, ¯]lÐ]l…-ºÆŠ‡ 24¯]l ³Í-        -             í
 í          ý
³…-^é-Ƈ$. A糚yýl$ MýS*yé "M>…-{VðSÜ' ³§é°² ™öË-W…-^é-Ë° ¯lgê…       ‹- ç                 Oð
                ç ç t-              -
 {糿¶æ$™èlÓ… ³r$t ³sìæ…¨. 19-39ÌZ Aç³µsìæ ³Ç-Ü™l$Ë §ýl–ÚëtÅ "M>…-{VðS-         ç í -¦ è
 ‹ ç                      è-
Ü' ³§é°² ™öË-W…-^lyé-°MìS ܧýl³yl¯l³µ-sæì MîS 19-45 ¯ésìæMìS õÜsæŒ  í ç-® - ì - ] ç-                   t
         ‹                  -
 M>…{VðSÜ {´ëºËÅ… ò³Æý‡V- Sý r…™ø B {糆-´ë-§l¯lMýS$ ³NÇ¢ Ð]lņ-ƇM-ó Sý ™èl         ý-] ç
 Ð]lÅMýS¢-OÐðl$…-¨.
               -       t         ‹- - ç
      òO ßæ§ýlÆ>-»ê§Šl õÜsæŒ M>…{VðSÜÌZ° Ü¿¶æ$ÅË$ °gê… ³rÏ Æ>f-¿æ¶ M- Sì °            ç           ¢
    -            -     ç ¦
 {ç³MýSsæì …-^é-Ë°, B Ü…çÜÌZ A«¨M- >Æý‡ ³§ýlÐl#Ë$¯]l² ÐéÇÌZ Ð]l¬ÎPË$      ç -] -
                       ý-ý-
 M>°-ÐéÆý‡$ E…yýlM- Sý *-yl§l°, ÐðlË$-³Í H Ü…çÜM¦ Sý * A¨ A¯]l$-º…«§l… ç       ç                 ý
        ý
 M>Æ>-§l…r* °gê… {糿¶æ$™èlÓ… Mö°² ÙÆý‡™l$Ë$ Ñ«¨…-_…-¨.                  ç -è
                  ]-ýY -
 C…§ýl$ÌZ M>Æý‡Å-ÐlƇ…ÌZMìS Ð]l¬ÎP-˯]l$ ¡çÜ$-MSý $…-r*-¯l, Ð]l¬ÎPË$ M>°             ó
            ç              -
 ÐéÆý‡$ Ü¿¶æ$Å-Ë$V> E…yýlsê°² Ð]l*{™èl… ™éÐ]l¬ °Æø-¨…-^lÌæô Ðl$°                      « è- -]
         ‹
 M>…{VðSÜ ¯ól™èlË$ ܵçÙ… ^ólÔ>-Ƈ$.  ç t         ý
          ÐéÐ]l$糄ýS E§ýlÅÐ]l*Ë$ & Æý‡…V> OÆð‡™èl$ Ķæ*{™èl
                             ý
B…{«§éÌZ ÐéÐ]l$糄>Ë B«§lÓÆý‡Å…ÌZ ÆO ‡ð ™èl$ & M>ÇÃMýS ÜÐðl$ÃË$, Ü™éÅ                  ç        ç      E§ýlÅÐ]l*Ë$ ^ól³sêtË° ³r$tºsêtƇ$. {糿¶æ$™èlÓ…ÌZ Ƈ™èl$ËMýS$ {ç³£ýlÐ]l$
                                                                                  ç      ç              ý              Oð
{VýSàË$ fÇV>Ƈ¬. 1938ÌZ `Æ>Ë C…yìlĶæ$¯Œæ ΋œ sŸ»êMø yðlÐ]lË‹³                                       ]
                                                                   Ý릯l… E…yé˯ól ¡Æ>ï鰲 Ð]l*{™èl… Ð]lņÆó‡MìS…^éÆý‡$. AƇ¬™ól
Ððl$…sŒæ ÐéÆý‡$, 1939ÌZ ÑÔ>Qç³r²… hÌêÏ _sìæÐlËçÜ f¯]l³¯éÆý‡                      t]        ç       ¡Æ>ï]l… HMýS{XÐ]l…V> BÐðl*§ýl… ´÷…§ýlÌôæ§ýl$. B ÜÐ]l*ÐólÔ¶æ…ÌZ M>Æý‡ÅÐ]l           ç
     ç
Ñ$Ë$ϳ°ÐéÆý‡$, 1939ÌZ M>MìS¯éyýl & ³^èl$ M>ÇÃMýS$Ë$ fÇí³¯]l ÜÐðl$à      ï                      ç              ç
                                                                   Æ>Y°² ^ól³sêtË° A°² Ý릯éËMýS$ MýSÐ]lÊÅ°çÜ$tË$ ´ùsîæ^ólÜ Kyìl´ù                           í
          « Oð                       ç
Ë$ {糧é¯]lÐl$¯]lÑ. M>MìS¯éyýl ÜÐðl$ÃMýS$ Ü.Ñ.MðS.Æ>Ð]l# ¯éĶæ$MýS™èlÓ…        í                                                 Y
                                                                   Ķæ*Æý‡$. G¯Œæ.h.Æý‡…V> Ð]lÆý‡… ¯ðlWY…¨. B Ð]l$àçÜ¿¶æË Ü*¹Ç¢™ø WÇf                   ç
  í            ç
Ð]lßæ…^éyýl$. ³ÕaÐ]l$ Vø§éÐ]lÇ hÌêÏ "M>Öç³r²…' MýS–Úë~hÌêÏ Ð]l¬¯]lV>                                         ð
                                                                   ¯]l$Ë$, ÆO ‡™èl$Ë$, ArÒ °º…«§l¯]lË$ EËÏ…œ$…_, "Ð]l$…§ýlÝë' Ü…Ýë¦ ý            í               ç
                  ç
ËÌZ¯]l* ÆO ‡ð ™èl$Ë$ Ü™éÅ{VýSàË$ ^ólÔ> Æý‡$. 1938ÌZ C^éeç³#Ƈý … ¯]l$…_                                              ç
                                                                   ¯]l…ÌZ ArÒ Ü…ç³§ýl ¯éÔ¶æ¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. B Ü…§ýlÆý‡Â…ÌZ ´ùÎçÜ$ M>Ë$µ          ç
                              ð
Ð]l${§éçÜ$ Ð]lÆý‡MýS* fÇW¯]l "OƇ™èl$Ķæ*{™èl' B^éÆý‡Å G¯Œæ.h.Æý‡…V> ¯éĶæ$MýS                            ÌZÏ Mö…§ýlÆý‡$ ^èl°´ùÐ]lyýl… fÇW…¨. {ç³f˯]l$ ´ùÎçÜ$Ë$ ¡{Ð]l…V>
                                                                          I
™èlÓ…ÌZ fÇW…¨. D Ķæ*{™èl B…{«§l§ólÔ¶æ ^èlÇ{™èlÌZ¯ól M>MýS, ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æý                             í                    ç
                                                                   ßæ…íÜ…^éÆý‡$. Ð]l$…§ýlÜ M>Ë$µË »ê«¨™èl$Ë MøçÜ… Vú™èl$ Ë^èla¯]l²
             ð
^èlÇ„ýS™èlÌZ "OƇ™èl$ Ķæ*{™èl ^èlÇ{™èl'V> _Æý‡Ýë¦Æ‡¬V> °Í_´ùƇ¬…¨.                                 {V>Ð]l*ÌZÏ Æý‡„ýS×æ §ýlâêË$ HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. Ë^èla¯]l² M>…{VðSÜ Ü…çœ*                       ‹ ç
                                                              H
                      ‹
¯ésìæ Ð]l${§éçÜ$ M>…{VðSÜ {糿¶æ$™éÓ°MìS Ƈ™èl$Ë MýSÚët˯]l$ ѯ]l²Ñ…^é      Oð                                     ç
                                                                   °MìS °Ðól¨MýS ÜÐ]l$ǵ…^éÆý‡$. {ç³M>Ô¶æ… ³…™èl$Ë$ Ð]l$…§ýlÝë ³Æý‡Åsìæ…_,    ç                 ç
˱, fÒ$…§éÆý‡$Ï °Æý‡…MýS$Ô¶æ™èlÓ…ÌZ ÆO ‡ð ™èl$Ë »ê«§lË$ B´ëË° B                  ý                                      í
                                                                   ´ùÎçÜ$ ^èlÆý‡Å˯]l$ °Æý‡Ü…^éÆý‡$. D Ü…§ýlÆý‡Â…ÌZ¯ól hÌêÏ ¯éĶæ$MýS$yýl$  ç
           «
Ķæ*{™èl {糧é¯]l E§ólÔª æ¶ Å…. D ^éÇ{™èlMýS Ķæ*{™èlÌZ B¯éyýl$ gŸ¯]l²ËVýSyýlz                            ç³#ÌñæÏË Ô>ÅÐ]l$çÜ$…§ýlÆý‡Æ>Ð]l# Ð]l$Æý‡×ìæ…^éyýl$.
Æ>Ð]l$Í…VýSĶæ$Å, ^èl$…yìl fVýS¯é²£ýl…, ^èlËÝë° ÐéçÜ$§ólÐ]lÆ>Ð]l#, Vú™èl$                                  1940ÌZ V>…«© Ð]lÅMìSV¢ Sý ™èl Ô>çܯøËÏ…œ$¯]l E§ýlÅÐ]l$… {´ëÆý‡…À…      ç
Ë^èla¯]l², ³#ÌñæË Ô>ÅÐ]l$çÜ$…§ýlÆý‡Æ>Ð]l#, Ü.òßæ^Œæ.Ñ.Æ>Ð]l#, MðS.Ķæ$‹Ü.G¯Œæ.
           ç Ï
Ð]lÊÇ¢ ´ëÌŸY¯é²Æý‡$. I§ýl$ Ð]l…§ýlË {V>Ð]l*Ë ÆO ‡™èl$Ë ¯]l$…_ ³§ýlMö…yýl$
          í ç
Ð]l…§ýlË$ ³sìæÙ¯]l$Ï D Ķæ*{™èl ÌZ õÜMýSÇ…^éÆý‡$. D MìSÝ믌æ Ķæ*{™èl 45
                                        í
                                              ð
                                              S           ç
                                                                                                 ç
                                                                   ^éyýl$. ѯø»ê¿êÐól {ç³£ýlÐ]l$ Ü™éÅ{V>íßæ. B…{«§éÌZ B E§ýlÅÐ]l*°MìS
                                                                   {ç³M>Ô¶æ… {ç³^éÆý‡… ^ólÔ>yýl$. D E§ýlÅÐ]l$…ÌZ AĶæ$ŧólÐ]lÆý‡ M>âôæÔ¶æÓÆý‡
                                                                         ç                  ç
                                                                   Æ>Ð]l#, ³sêtÀ, Ð]lË*ÏÇ Ü$»ê¾Æ>Ð]l#, Ð]l*VýS…sìæ »êí³±yýl$, º$Ë$çÜ$
                            K
ÆøkË ´ër$ fÇW…¨. 1938 BVýSÜ$t 27¯]l Ð]l${§éçÜ$ÌZ B¯ésìæ           ç                            Ýë…ºÐ]lÊÇ¢, B™èlÃMýS*Ç VøÑ…§é^éÇ, h.Ððl…MýSrÆð‡yìl, Ô¶æ…MýSÆý‡Æð‡yìlz                    z
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† íÜ.Æ>fVø´ëË^éÇMìS A…§ýlgôæÔ>Æý‡$.                                                O
                                                                   Ððl¬§ýlÌæñ ¯]l {ç³Ð]l¬Q$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Æý‡$. 1941ÌZ M>…{VðSܯ]l$ ÑÐ]l$ÇØçÜ*¢,             ‹
                            ‹
           1939ÌZ M>…{VðSÜ Ð]l$…{† Ð]lÆ>YË$ Æ>i¯éÐ]l* ^ólÔ>Ƈ¬. D                                           ç
                                                                   Ð]lÊMýS$Ð]l$Ãyìl Ü™éÅ{VýSàË$ ^ólĶæ*Ë° "MìSÝ믌æÜ¿¶æ' ¡Æ>ïéË$ ^ólÜ…             ç              í
ç                     ‹
ÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ M>…{VðSÜMýS$, ÐéÐ]l$糄>ËMýS$ ¿ôæ§éÀ{´ëĶæ*Ë$ Ð]l^éaƇ¬.                                ¨. 1941ÌZ `Æ>ËÌZ "fÒ$¯ŒæÆO ‡™èl$' Ð]l$àçÜ¿¶æMýS$ ¿êÆý‡¡§ólÒ Æý‡…V> ð
           A

G….G¯Œæ.Æ>ÄŒæ$ A™èl° A¯]l$^èlÆý‡$Ë$ ¸ëíÜgê°MìS Ð]lņÆó‡MýS…V> Æð‡…yø                                                 í      ç
                                                                   ¯éĶæ$MýS™èlÓ… Ð]lßæ…_, Ü…ç³NÆý‡~ ÝëÓ™èl…{™éÅ°MìS Ƈ™èl$ MýS*ÎË…™é                Oð
   ç             ®        ‹
{ç³³…^èlĶ欧ýl…ÌZ {¼sìæÙ¯]l$ ºËç³Æ>a˯é²Æý‡$. 1940 ¯]l*hÒyýl$ÌZ                                                                ç        ç
                                                                   ™éÅVýS… ^ólĶæ*Ë°, Ð]lÅMìSV¢ Sý ™èl Ü™éÅ{VýSßæ… Ð]l˯]l {ç³Äñæ*f¯]l… Ô¶æ*¯]lÅ
                         Oð
fÇW¯]l fÒ$…§éÆý‡$ Ƈ™èl$ Ð]l$àçÜ¿¶æÌZ r…VýS$r*Ç {ç³M>Ô¶æ…                                                                   ç
                                                                   Ð]l$° õ³ÆöP¯é²Æý‡$. A¯]l…™èl³NÆŠæ hÌêÏ ÆO ‡ð ™èl$ Ü…çœ$… MýS*yé Ð]lÊMýS$          ç
ç                       ç
³…™èl$Ë$ A«¨M>Æý‡… ^ól³sìæt fÒ$…§éÈ Ð]lÅÐ]lܯl$ Æý‡§ýl$ª ^ólÝë¢Ðl$°             ç ¦]                ]         ç
                                                                   Ð]l$Ãyìl Ü™éÅ{VýSàË$ ^ólĶæ*Ë° ¡Æ>ð…^éÆý‡$. D ÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ                          ç
S


                   ç
õ³ÆöP¯é²Æý‡$. D ÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ ÐéÐ]l$糄>Ë$ »êV> ³#…kMýS$¯é²Æ‡¬.                     ç               MýSÐ]lÊÅ°çÜ$tË$ ѧéÅÆý‡$¦Ë$, M>ÇÃMýS Ð]lÆ>YËÌZ Ð]l$…_ ³r$t Ý뫨…                      ç
        ‹
M>…{VðSÜ ÝùçÙÍçÜ$t ´ëÈtÌZ Ü$…§ýlÆý‡Ä¶æ$ÅMýS$ Ð]l$…_ ³r$t E…¨.   ç                     ç                                       ª
                                                                   ^éÆý‡$. A…™èlÐ]lÆý‡MýS$ Ķ欧鮰² Ð]lņÆó‡MìSÜ$¢¯l² MýSÐ]lÊÅ°çÜ$tË$, fÆý‡Ã±   ç ]
       ‹                        ç
M>…{VðSÜ ¯]l$…_ `Í´ùƇ¬ Ü$¿ê‹Ù ^èl…{§ýl»Z‹Ü "¸ëÆý‡ÓÆý‡$z »êÏMæŠ ´ëÈt'                                            í
                                                                   °Ä¶æ$…™èl ßærÏÆæŠ ÝùÑĶæ$sŒæ Æý‡ÚëÅOò³ §ýl…yýlĶæ*{™èl ^ólĶæ$V>¯ól Æý‡ÚëÅMýS$
      ý
ò³sêtƇ$. B…{«§éÌZ B Ô>QMýS$ Ð]l$§ýl*ªÇ A¯]l²ç³NÆý‡Äæ¶ $Å M>Æý‡Å§ýlÇØV>               ~                                                   ®]
                                                                   A¯]l$MýS*Ë…V> A¨ {ç³gê Ķ欧ýlÐl$° Æý‡ÚëÅMýS$ Ð]l$§ýl™l$ {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$.            ªè
ç
³°^ólÔ>Æý‡$. Æý‡…V> ¯éĶæ$MýS™èlÓ…ÌZ MìSÝ믌æ Ü¿¶æ {´ë^èl$Æý‡Å… ´÷…¨…¨.       ç                                                       «
                                                                   A…§ýl$Ð]l˯]l A…™èlÐ]lÆý‡MýS$ °õÙ§é°MìS VýS$OƇ¯]l MýSÐ]lÊÅ°çÜ$t ´ëÈt {糿¶æ$   ð
    ý                            ç
B…{«§l MýSÐ]lÊÅ°çÜ$t ´ëÈt ³{†MýS "çÜÓ™èl…{™èl ¿êÆý‡™Œæ' Ü™éÅ{VýSßæ…                       ç      ç              t
                                                                   ™èlÓ §ýl–íÙÌZ ^èlrtº§ýlÐl$…¨.    O® ð
{´ëÆý‡…À…^éË° Æ>íÜ…¨. 1940 f¯]lÐ]lÇÌZ ¸ëÆý‡ÓÆŠæ»êÏMæŠ A«§l„ýS$Å                      z          ý       1942 ¯ésìæ MìSÓsŒæ C…yìlĶæ* E§ýlÅÐ]l$…ÌZ M>…{VðSÜ ¯éĶæ$MýS$Ë$,                 ‹
         ç
yýl$V> Ü$¿ê‹Ù ^èl…{§ýl»Z‹Ü B…{«§é ³Æý‡Åsìæ…_, Æ>fÐ]l$…{yìl, HË*Æý‡$   ç                                      ¢ O Ï
                                                                   M>Æý‡ÅMýSÆý‡Ë$ gæñ â¶æÌZ E…yýlyýl… Ð]l˯]l {ç³gêE§ýlÅÐ]l*˱² MýSÐ]lÊÅ°çÜ$tË
ç               ç
³rt×êËÌZ Ü™éÅ{VýSàË$ ´ësìæ…^éË° E糯]lÅíÜ…^éÆý‡$. Ð]l$ÆöMýS                                     Ð]lÔ¶æÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬. B…{«§éÌZ Mö°² {´ë…™éËÌZ ""Æ>yìlMýSÌŒæ yðlÐðl*{MýSsìæMŠæ
Oðç           ý
Ðl³# B…{«§lÆ>{çÙt Æ>fMîSĶæ$ Ð]l$àçÜ¿¶æ 1940ÌZ HË*Æý‡$ÌZ ÜÐ]l*Ðól                          ç                               ‹
                                                                   ´ëÈt'' ÐðlËíÜ…¨. M>…{VðSÜ ¯]l$…_ ºÄ¶æ$rMýS$ Ð]l_a¯]l G….G¯Œæ.Æ>ÄŒæ$
  Oð               ç
Ô¶æÐl$, gê¡Ä¶æ$ ³#¯]lÇÃÆ>Ã×æ M>Æý‡Å{MýSÐ]l*Ë$ ^ól³sêtË° ¡Æ>ð…^éÆý‡$.          ç                      1940ÌZ Æ>yìlMýSÌŒæ yðlÐðl*{MýSsìæMŠæ ´ëÈt° Ý릳…^éyýl$. 1940 yìlòÜ…ºÆŠæÌZ    í
´ëËMöË$Ï, »ñæfÐéyýl, ™ðl¯éÍ, ¯ðlË*ÏƇ$ËÌZ ßæÆ>¢âæ¶ $Ï fÇV>Ƈ¬.          ý      ç                   »Ÿ…»êƇ¬ÌZ fÇW¯]l {ç³£ýlÐ]l$ Ð]l$àçÜ¿¶æMýS$ B…{«§é ¯]l$…_, MøVýS…sìæ
                               ç
1940ÌZ Ð]l*Ça 26, 27¯]l ³ÌêçÜÌZ AüË ¿êÆý‡™èl MìSÝ믌æ Ð]l$àçÜ¿¶æ                                   ç                         í
                                                                   Ü${ºÐ]l$×æÅ… H.GÌŒæ.¯]lÆý‡Ü…çßæÆ>Ð]l# ´ëÌŸY¯é²Æý‡$. 1940ÌZ B…{«§é
                    ç
fÇW…¨. MìSÝ믌æ Ü¿¶æÌZ E¯]l² MýSÐ]lÊÅ°çÜ$tË$ "MìSÝ믌æ Ð]l$gŒæ§ýl*ÆŠæ'                                Æ>yìlMýSÌŒæ yðlÐðl*{MýSsìæMŠæ ´ëÈt {ç³£ýlÐ]l$ Ð]l$àçÜ¿¶æ (1940 yìlòÜ…ºÆŠæ)
                           ç        ç
Æ>gŒæ¯]l$ A…XMýSÇ…^éÆý‡$. ³ÌêçÜ Ü¿¶æÌZ ÝëÓ™èl…{™èlÅ Ý뫧l¯]lMO Sð "M>ÇÃMýS'                  ý                            ý
                                                                   G….G¯Œæ.Æ>ÄŒæ$ A«§lÅ„ýS™èl¯]l ™ðl¯éÍÌZ fÇW…¨. MøVýS…sìæ Æ>«§éMýS–çÙ~
       ç
 Ð]lÊÇ¢ Ü…´ë§ýlMýS™èlÓ…ÌZ "Æ>yìlMýSÌŒæ' A¯ól ™ðlË$VýS$ ÐéÆý‡³{†MýS {ç³^èl$Ç™èl          ç              1. {ç³{ç³£ýlÐ]l$ "AüË ¿êÆý‡™èl MìSÝ믌æ çÜ¿¶æ' H çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ fÇW…¨?
 Oð                     ‹
Ðl$…¨. 1941ÌZ ¸ëíÜÜt Ð]lņÆó‡MýS Ð]l$àçÜ¿¶æ Ñ.Ñ.M>DzMŠæ A«§lÅ„ýS™èl¯]l                  ý            G) 1934 ¼) 1935              í
                                                                                       Ü) 1936         yìl) 1937
                            ç
 VýS$…r*Æý‡$ÌZ fÇW…¨. D ´ëÈt Ü¿¶æË$ B…{«§éÌZ 1942ÌZ ÑfĶæ$                                  ç
                                                               ÜÐ]l*«§é¯]l…: Ü í
 Ðéyýl, 1941ÌZ ÑÔ>Qç³r²…, ™ðl¯éÍ Ð]l…sìæ ³rt×êËÌZ Æ>fMîSĶæ$            ç                     2. B…{«§éÌZ MýSÐ]lÊÅ°‹Üt ´ëÈt A«¨M>ÇMýS…V> H çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ
 ´ëuý‡Ô>ËË$ °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$. 1941ÌZ "VýS$…r*Æý‡$ Æ>yìlMýSÌŒæ ѧéÅǦ                                {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$?
               í
 ĶæʰĶæ$¯Œæ' Ý릳…^éÆý‡$. ™ðl¯éÍ, `Æ>Ë, Æó‡³ÌñæÌZ Æ>yìlMýSÌŒæ ѧéÅǦ     ç Ï                        G) 1934 ¼) 1935              í
                                                                                       Ü) 1938         yìl) 1939
 ç             í                  ç ð
Ü…çœ*Ë$ Ý릳…^éÆý‡$. ""Æ>yìlMýSÌŒæ Ü*tyl…sŒæ'' A¯ól ™ðlË$VýS$ ÐéÆý‡                              ç
                                                               ÜÐ]l*«§é¯]l…: G
 ç         í                í  ~
 ³{†MýS, ³.A^èl$Å™èlÆ>ÐŒl$, ³.MýS–çÙ^ú§ýlÇ Ü…´ë§ýlMýS™èlÓ…ÌZ ÐðlË$Ð]l   ç                          3. B…{«§éÌZ "MýSÐ]lÊÅ°‹Üt ´ëÈt í³™éÐ]l$çßæ$yýl$'V> DĶæ$¯]l¯]l$
                        ç
 yìl…¨. "C…yìlĶæ$¯Œæ òœyýlÆó‡Ù¯Œæ B‹œ ÌôæºÆŠæ'MýS$ A¯]l$º…«§l…V> B…{«§éÌZ          ý                  õ³ÆöP…sêÆý‡$?
      ] Ï
 ¯ðlÍÏÐl$Æý‡, ÑÔ>Qç³r²… Ððl¬§ýlËVýS$ ^ørÏ M>ÇÃMýS Ü…çœ*Ë$ Ý릳…              ç            í       G) ^èl…{yýlÆ>gôæÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l#           ç      ç
                                                                                       ¼) ³#^èlaËç³ÍÏ Ü$…§ýlÆý‡Ä¶æ$Å
 ^éÆý‡$. ò³Ð]l$ÃÆ>k Ððl…MýSrÆ>Ð]l#, Aº*¾Ç Ðé×îæ MýS$Ð]l*ÆŠæ C…§ýl$ÌZ                               í
                                                                 Ü) ™èlÇÐðl$Ë ¯éWÆð‡yìlz          yìl) ºçÜÐ]lç³#¯]l²Ä¶æ$Å
                                                                    I
    «            í              ç
 {糧é¯]l´ë{™èl Ð]lßæ…^éÆý‡$. h.¯]lÆý‡ßæÇ Ü…´ë§ýlMýS™èlÓ…ÌZ "B…{«§l   ç                         ý  ç
                                                               ÜÐ]l*«§é¯]l…: ¼
 ÌôæºÆŠæ' A¯ól ™ðlË$VýS$ ÐéÆý‡³{†MýS Ð]l_a…¨.  ç                                      4. "MýSÐ]lÊÅ°‹Üt C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ' ¯éĶæ$MýS™éÓ°MìS G°²OMðS¯]l Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ
                                                           H
 1943 ¯]l$…_ ÆO ‡ð ™èl$ MýS*ÎË E§ýlÅÐ]l*˯]l$ MýSÐ]lÊÅ°çÜ$t ´ëÈt ºËç³Ç                              ¿êÆý‡¡Ä¶æ¬yðlÐ]lÆý‡$?
 _…¨. 1944ÌZ »ñæfÐéyýlÌZ fÇW¯]l "AüË ¿êÆý‡™èl MìSÝ믌æ Ü¿¶æ' Ü…§ýl                   ç ç                í
                                                                 G) ³.íÜ.gZíÙ          ¼) ^èl…{yýlÆ>gôæÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l#
 Æý‡Â…V> MýSÐ]lÊÅ°çÜ$tË$ Ë„ýS Ð]l$…¨ {ç³f˯]l$ ÜÒ$MýSÇ…^éÆý‡$. ™ðl¯éÍ      ç                        í
                                                                 Ü) G….G¯Œæ.Æ>ÄŒæ$          ç       ç
                                                                                 yìl) ³#^èlaËç³ÍÏ Ü$…§ýlÆý‡Ä¶æ$Å
  ð
ÆO ‡™èl$ Ð]l$àçÜ¿¶æMýS$ 50 ÐólË Ð]l$…¨° ÜÒ$MýSÇ…^éÆý‡$. ÑÔ>Ìê…{«§l ç                           ý  ç
                                                               ÜÐ]l*«§é¯]l…: Ü í
 M>Ðé˯]l² MøÆð‡P¯]l$ 1946ÌZ MýSÐ]lÊÅ°çÜ$tË$ {ç³^éÆý‡… ^ólÔ>Æý‡$. B…{«§é

 °gê… ¯]lÐéº$MýS$ Ð]lņ Æó‡MýS…V> ´ùÆ>yéÆý‡$. 1948&1949 Ü…Ð]l™èlÞ
                                   ç
 ÌZ MýSÐ]lÊÅ°çÜ$t ´ëÈt M>ÇÃMýS$Ë$, MýSÆý‡MÛ Sý $Ë ßæMýS$PË MøçÜ… ´ùÆ>yìl…¨.
                                            S        ç
                                                               5. M>{Ðól$yýl$Þ AÝùíÜÄôæ$çÙ¯Œæ H çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ HÆý‡µyìl…¨?

                                                               ç
                                                               ÜÐ]l*«§é¯]l…: yìl
                                                                 G) 1927 ¼) 1929              í
                                                                                       Ü) 1934         yìl) 1940
                           K
                 ç
 Æ>ËÌZ "ç³…sìæMìS ³¯]l$² & MýS…sìæMìS MýS¯]l$²' A¯ól °¯é§ýl…™ø ¿¶æ*ÝëÓÐ]l$Å                          6. "¯ólsìæÆý‡ÚëÅ' A¯ól {VýS…£ýl Æý‡^èlƇ¬™èl GÐ]lÆý‡$?
            j]
 ´ùÎçÜ$ §úÆý‡¯lÅM>…yýl¯]l$ G¨Ç…_ ´ùÆ>sêË$ fÇí³…¨. M>…{VðSÜ                               ‹     G) §ólÐ]l#Ëç³ÍÏ Ððl…MýSsôæÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l# ¼) ¯éÆý‡Ï Ððl…MýSsôæÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l#
                  «
 ÝùçÙÍçÜ$t ´ëÈt {糧é¯]l M>Æý‡Å§ýlÇØ fĶæ${ç³M>ÔŒæ¯éÆ>Ķæ$×æ 1947 Ðól$                              í
                                                                 Ü) G¯Œæ.h.Æý‡…V>              yìl) BâêÓÆŠæ ÝëÓÑ$
 7¯]l òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šæ Ð]l^éaÆý‡$. 1946ÌZ AÔZMŠæ Ððl$çßæ™é, G¯Œæ.h.VøÆó‡Ë$                           ç
                                                               ÜÐ]l*«§é¯]l…: ¼
           A

òO ßæ§ýlÆ>»ê§ŠæÌZ °gê… °Æý‡…MýS$Ô¶æ ´ë˯]l¯]l$ Ð]lņÆó‡MìSÜ*¢ òO ßæ§ýlÆ>»ê           ç               7. Ð]l*MìSÞ…VøÇP ¯]lÐ]lË "Ð]l$§ýlÆŠæ'¯]l$ ™ðlË$VýS$ÌZMìS GÐ]lÆý‡$ A¯]l$Ð]l¨…
        ç
 §ŠæÌZ {ç³Ü…W…^éÆý‡$. òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šæ E§ýlÅÐ]l$ °Æ>ÓçßæMýS Ü…çœ$ A«§lÅ„ýS$             ç       ý        ^éÆý‡$?
                   ‹
 Æ>Ë$ AÆý‡$×ê AçÜœ AÎ òO ßæ§ýlÆ>»ê§Šæ Ð]l_a {ç³Ü…W…^éÆý‡$.               ç                     G) Vøï³^èl…§Šæ               ¼) º$_a»êº$
     1948ÌZ °gê… ¯]lÐéº$Oò³ ¿êÆý‡™èl {糿¶æ$™èlÓ… ´ùÎ‹Ü ^èlÆý‡Å ^ól³                       ç      í
                                                                 Ü) {MöÑÓyìl Í…VýSÆ>k                  «ý
                                                                                       yìl) ™éï³ §lÆ>ÃÆ>Ð]l#
S


   t
 sìæ…¨. ´ùÎ‹Ü ^èlÆý‡Å A¯]l…™èlÆý‡… MýSÐ]lÊÅ°‹ÜË$ ™ðlË…V>×êÌZ 1951       t                        ç
                                                               ÜÐ]l*«§é¯]l…: Ü í
                                      ð
 Ð]lÆý‡MýS$ E§ýlÅÐ]l*Ë$ ¯]lyìl´ëÆý‡$. 1952 Ððl¬rtÐl¬§ýlsìæ f¯]lÆý‡ÌŒæ G°²MýSÌZÏ                        8. {¼sìæ‹Ù {糿¶æ$™èlÓ… °õÙ«¨…_¯]l "Ñç³ÏÐ]l ÒÆý‡$Ë$' A¯ól {VýS…£é°²
     ï
 14 Ür$Ï VðSË$^èl$MýS$¯é²Æý‡$.                                                  GÐ]lÆý‡$ Æý‡_…^éÆý‡$?
                  ý t
     1953ÌZ B…{«§lÆ>{çÙ… MýSÆý‡*²Ë$ Æ>f«§é°V> HÆý‡µyìl…¨. {ç³M>Ô¶æ…                              G) {õ³ÐŒl$^èl…§Šæ        ¼) Ð]l¬ÌŒæPÆ>gŒæ B¯]l…§Šæ
 ç                         í
³…™èl$Ë$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†, Ü.G….{†Ðól© VýSÐ]lÆý‡²ÆŠæV> Ð]l^éaÆý‡$. AƇ¬™ól                              í
                                                                 Ü) VýS§ðlª Í…VýSĶæ$Å            «ý
                                                                                 yìl) ™éï³ §lÆ>ÃÆ>Ð]l#
         ç                        ç
 {ç³M>Ô¶æ… ³…™èl$Ë$ {糿¶æ$™èlÓ… JMýSsìæ¯]l²Æý‡ Ü…Ð]l™èlÞÆý‡… M>Ë… Ð]l*{™èlÐól$                        ç
                                                               ÜÐ]l*«§é¯]l…: Ü í
 A«¨M>Æý‡…ÌZ Mö¯]lÝëW…¨. ™èlÆ>Ó™èl 6 ¯ðlËË ´ër$ A«§lÅ„ýS™èl ³Ç´ë                   ý    ç        9. 1936ÌZ "f¯]lÐé×ìæ' ç³{†MýS GÐ]lÇ çÜ…´ë§ýlMýS™èlÓ…ÌZ ÐðlË$Ð]lyìl…¨?
 ˯]l ÝëW…¨. 1955ÌZ »ñæfÐéyýl Vø´ëËÆð‡yìlz ¯éĶæ$MýS™èlÓ…ÌZ ¯]l*™èl¯]l                              G) ¯éÆý‡Ï Ððl…MýSsôæÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l#            «ý
                                                                                       ¼) ™éï³ §lÆ>ÃÆ>Ð]l#
 {糿¶æ$™èlÓ… HÆý‡µyìl…¨. B G°²MýSÌZÏ MýSÐ]lÊÅ°çÜ$tË$ Kyìl´ùĶæ*Æý‡$.                               í
                                                                 Ü) Vøï³^èl…§Šæ                      ç
                                                                                       yìl) RêÝë Ü$»ê¾Æ>Ð]l#
      ç
 ™èlÐ]l$ ³NÆý‡Ó {糆çÙ¯l$ MøÌZµÄ¶æ*Æý‡$.t]                                          ç
                                                               ÜÐ]l*«§é¯]l…: ¼
                      ý
     1956 ÑÔ>Ìê…{«§l E§ýlÅÐ]l$… M>Ë…ÌZ MýSÐ]lÊÅ°çÜ$tË$ ™ðlË…V>                              10.1938ÌZ C^éeç³#Æý‡… ¯]l$…_ Ð]l${§é‹Ü Ð]lÆý‡MýS* 45 ÆøkË´ër$
           ð
 ×êÌZ ºËOÐl$¯]l Ô¶æMìSV¢ > G¨V>Æý‡$. 1964 ¯ésìæMìS ܧ鮅™éË Ñ»ôæ§éË         í             «         OÆð‡™èl$ Ķæ*{™èl ÝëW…¨. ©°MìS ¯éĶæ$MýS™èlÓ… GÐ]lÆý‡$ Ð]líßæ…^éÆý‡$?
 ç
œÍ™èl…V> MýSÐ]lÊÅ°‹Üt ´ëÈt §ólÔ¶æÐéÅç³…V> Æð‡…yýl$V> `Í´ùƇ¬…¨. ¢                                 G) Vú™èl$Ë^èla¯]l²             ¼) ™ðl¯ól²sìæ ÑÔ¶æӯ髧l…ý
 í                              í
 Ü.í³.I.MýS$ ^èl…{yýl Æ>gôæÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l#, Ü.í³.G….MýS$ ³#^èlaËç³ÍÏ Ü$…§ýl        ç         ç           í              ~
                                                                 Ü) Ð]l$§ýl*ªÇ A¯]l²ç³NÆý‡Äæ¶ $Å      yìl) B^éÆý‡Å G¯Œæ.h.Æý‡…V>
 Æý‡Ä¶æ$Å ¯éĶæ$MýS$ËĶæ*ÅÆý‡$.                                                ç
                                                               ÜÐ]l*«§é¯]l…: yìl
11.1934ÌZ G¯Œæ.h.Æý‡…V> Ððl¬§ýlsìæÝëÇV> "Æ>fMîSĶæ$ ´ëuý‡Ô>˯]l$'
  GMýSPyýl °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$?
  G) VýS$…r*Æý‡$              ¼) °yýl${»ZË$
  í
  Ü) `Æ>Ë                 yìl) ™ðl¯éÍ
ç
ÜÐ]l*«§é¯]l…: ¼
12.çÜ$¿ê‹Ù^èl…{§ýl»Z‹Ü Ýë¦í³…_¯]l "¸ëÆý‡ÓÆý‡$z»êÏMŠæ' ´ëÈt B…{«§ýlÔ>QMýS$
  M>Æý‡Å§ýlÇØV> D MìS…¨ ÐésìæÌZ JMýSÆý‡$ ç³°^ólÔ>Æý‡$?
                 ~
  G) Ð]l$§ýl*ªÇ A¯]l²ç³NÆý‡Äæ¶ $Å     ¼) G¯Œæ.h.Æý‡…V>
  í
  Ü) ÐðlË$ªÇ¢ Ð]l*×ìæM>ÅËÆ>Ð]l#      yìl) ÝëÓÒ$ Æ>Ð]l*¯]l…§ýl¡Æý‡¦
ç
ÜÐ]l*«§é¯]l…: G
13."AüË ¿êÆý‡™èl MìSÝ믌æ çÜ¿¶æ' 1940ÌZ B…{«§éÌZ GMýSPyýl fÇW…¨?
                                       I
  G) Ð]l$…§ýlÝë            ç
                  ¼) ³ÌêçÜ
  í
  Ü) MýSrMŠæ           yìl) ÑÔ>Qç³r²…
                                   H
ç
ÜÐ]l*«§é¯]l…: ¼
14."VýS$…r*Æý‡$ Æ>yìlMýSÌŒæ ѧéÅǦ ĶæʰĶæ$¯Œæ' H çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ
  Ýë¦í³…^éÆý‡$?
  G) 1940 ¼) 1941             í
                       Ü) 1950       yìl) 1952
ÜÐ]l*«§é¯]l…: ¼
ç                          S
15."B…{«§ýlÌôæºÆŠæ' A¯ól ™ðlË$VýS$ÐéÆý‡ç³{†MýS GÐ]lÇ çÜ…´ë§ýlMýS™èlÓ…ÌZ
  ÐðlË$Ð]lyìl…¨?
                K
         ç
  G) h.¯]lÆý‡ßæÇ                 í  ~
                       ¼) ³. MýS–çÙ^ú§ýlÇ
  í              ~]        í
  Ü) MøVýS…sìæ Æ>«§éMýS–çÙÐlÊÇ¢ yìl) ³.A^èl$Å™èlÆ>ÐŒl$
ç
ÜÐ]l*«§é¯]l…: G
16.Ð]l${§éçÜ$ {糿¶æ$™èlÓ… MýSÐ]lÊÅ°çÜ$t ´ëÈt° Gç³#µyýl$ °õÙ«¨…_…¨?
       A

  G) 1944 ¼) 1940             í
                       Ü) 1936       yìl) 1938
ç
ÜÐ]l*«§é¯]l…: ¼
S

								
To top