3-AadiAndhra by AlochanaNijam

VIEWS: 4 PAGES: 3

More Info
									B¨ B…{«§ýl/§ýlã™èl, ¯éÅĶæ$/B™èlÃVúÆý‡Ð]l E§ýlÅÐ]l*Ë$
●  ^èl™èl$Æý‡ÓÆý‡~ VýS$Ç…_ Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæÝëÇV> º¬VóSÓ§ýl…ÌZ 10Ð]l Ð]l$…    ●  ©° ™èlÆ>Ó™èl B¨ B…{«§ýl çܧýlçÜ$ÞÌZ 1920ÌZ VýS$yìlÐéyýlÌZ ¿êVýSÅ
  yýlË…ÌZ° ç³#Æý‡$çÙçÜ*MýS¢ÌZ õ³ÆöP¯]lºyìl…¨.                    Æð‡yìlzÐ]lÆý‡Ã A«§ýlÅ„ýS™èl fÇW…¨.
●  {»êçßæÃ×æ$Ë$ {ºçßæà ¯øsìæ ¯]l$…_, „ýS{†Ä¶æ¬Ë$ {ºçßæà ¿¶æ$gêË         ●  1922 HË*Æý‡$ÌZ ¿êVýSÅÆð‡yìlz, ¯]lÆ>ËÔðæsìæt §ólÐól…{§ýl$yýl$ °Æý‡Óíßæ…
  ¯]l$…_, OÐðlÔ¶æ$ÅË$ {ºçßæà ™öyýlË ¯]l$…_, Ô¶æ*{§ýl$Ë$ {ºçßæà ´ë§éË        ^éÆý‡$.
                                         I
  ¯]l$…_ ç³#sêtÆý‡° D ç³#Æý‡$çÙçÜ*MýS¢…ÌZ õ³ÆöP¯]lºyìl…¨.            ●  1925 A¯]l…™èlç³NÆŠæÌZ ¿êVýSÅÆð‡yìlz Ð]lÆý‡Ã °Æý‡Óíßæ…^éyýl$.
●  ç³…^èlÐ]l$ MýS$ËÐ]l$¯ól¨ MýS*yé D MýS$Ë…ÌZ¯ól {ç³ÐólÔ¶æò³rtºyìl…¨.      ●  1926ÌZ ¯ðlË*ÏÆý‡$ÌZ Ððl…MýSrWÇ ¯]lÆ>ËÔðæsìæt §ólÐól…{§ýl$yýl$ BÆý‡Ð]l
                                H
  ©…™ø MýS$ËÐ]l–™èl$¢Ë$ {´ëÆý‡…¿¶æÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬.                   B¨B…{«§ýl A«§ýlÅ„ýS™èl Ð]líßæ…^éyýl$.
●  Ô¶æ*{§ýl$Ë$, ç³…^èlÐ]l$ MýS$ÌêË ÐéÆý‡$ çÜÐ]l*f…ÌZ Artyýl$VýS$¯]l A×æ_     ●  1929 »ñæfÐéyýl çܧýlçÜ$ÞË {糆¢´ësìæ B¨¯éÆ>Ķæ$×æ A«§ýlÅ„ýS™èl
  ÐólĶæ$ºyézÆý‡$.                                 Ð]líßæ…^éyýl$.
●  ÒÇMìS Ððl*„ýSÐ]l¬…yýl§ýl° BÆý‡$ÅË$ õ³ÆöP¯ólÐéÆý‡$.              ●  1935 M>MìS¯éyýlÌZ 糧ýlÐ]l B¨ B…{«§ýl çܧýlçÜ$ÞMýS$ MýS$çÜ$Ð]l$ Ððl…MýS
●
●
  ÒÆý‡$ iљ酙èl… Oò³ Ð]lÊyýl$ Ð]lÆ>~Ë ÐéÇMìS õÜÐ]l ^ólçÜ$MýS$…r* E…
  yéË° õ³ÆöP¯é²Æý‡$.
                       S
  Òǯól {ç³çÜ$¢™èl… §ýlã™èl$Ë$ A° í³Ë$Ýë¢Æý‡$.
  D §ýlã™èl$Ë$ ™èlÐ]l$ B™èlÃVúÆý‡Ð]l… MøçÜ… A{VýSMýS$ÌêËMýS$ Ð]lņÆó‡
                                           {sêÐ]l$Ķæ$Å, MýS$çÜ$Ð]l$ «§ýlÆý‡Ã¯]l² A«§ýlÅ„ýS™èl Ð]líßæ…^éÆý‡$. D çܧýl
                                           çÜ$ÞÌZ §ýlã™èl ѧýlÅ, E´ë«¨ Æ>fMîSĶæ$ {´ë†°«§ýlÅ… Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ
                                           yìlÐ]l*…yŠæ ^ólĶæ$ºyézƇ¬.
                                           Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ hÌêÏÝë¦Æ‡¬ B¨ B…{«§ýl çܧýlçÜ$Þ 1921ÌZ AÐ]l$Ìê
            K
●                                         ●

  MýS…V> E§ýlÅÑ$…^éÆý‡$.                              ç³#Æý‡…ÌZ Ð]l#…{yýl$ ™é™èlĶæ$ÅV>Ç ¯ól™èl–™èlÓ…ÌZ fÇW…¨.
●  B¨{§éÑyýl çÜ¿¶æ 1890ÌZ HÆý‡μyìl…¨. Aç³#μyýl$ §é°° ç³Æý‡Ä¶æ$          ●  1922ÌZ B…{«§ýl ç³Æý‡ç³† çÜ…çœ*°² Ð]l#…{yýl$ ™é™èlĶæ$Å ÌôæºÆŠæ MýSÑ$
  Ð]l$àçÜ¿¶æ A¯ólÐéÆý‡$.                              çÙ¯]lÆŠæ AƇ¬¯]l ™èlâêÇ Vø´ëËÐéÆý‡$ çÜàĶæ$…™ø HÆ>μr$
  1911ÌZ ¿êVýSÅÆð‡yìlzÌZ Ð]lÆý‡Ã Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠæÌZ B¨ íßæ…§ýl* ÝëÐ]l*        ^ólÔ>yýl$.
  A
●

  hMýS õÜÐé çÜÐ]l*Qů]l$ HÆ>μr$ ^ólÔ>yýl$.                   ●  1926ÌZ hÌêÏÝë¦Æ‡¬ ^ólĶæÊÅÆý‡$ çܧýlçÜ$ÞÌZ ¯]l*™èl¯]l M>Æý‡ÅÐ]lÆý‡Y…
●  C¨ 1922ÌZ B¨ íßæ…§ýl* gê†Äñæ*¯]l²† çÜ¿¶æV> E°MìSÌZMìS               HÆý‡μyìl…¨. ™èlÆ>Ó™èl C¨ hÌêÏ B¨ B…{«§ýl çÜ…çœ$…V> ÇhçÜtÆŠæ
  Ð]l_a…¨.                                     ^ólĶæ$ºyìl…¨.
S

●  1917 ¯]lÐ]l…ºÆŠæ 4 ¯]l$…_ 6Ð]l ™ól© Ð]lÆý‡MýS$ »ñæfÐéyýlÌZ° OÐðl$ËÐ]lÆý‡…   ●  V>…«©i Ððl¯]l$MýSºyýlz ÐéÇ° Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ ÝëÇV> çßæÇf¯]l$Ë$
  Æ>fĶæ$Å ¯érMýS Ð]l$…¨Æý‡…ÌZ Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ {´ë§ólÕMýS ç³…^èlÐ]l$        A° õ³ÆöP¯é²yýl$. ÐéÇ E§ýlªÆý‡×æ MøçÜ… ""çßæÇf¯]l'' A¯ól ç³{†MýS
  çܧýlçÜ$Þ¯]l$ VýS*yýl$Æý‡$ Æ>Ð]l$^èl…{§ýlÆ>Ð]l# °Æý‡Óíßæ…^éyýl$.         {ç³^èl$Ç…^éyýl$.
●  ©°MìS ¿êVýSÅÆð‡yìlzÐ]lÆý‡Ã A«§ýlÅ„ýS™èl Ð]líßæ…^éyýl$. ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZMìS  ●                  ç        ý
                                           M>…{VðS‹Ü ç ßæÇf¯]l õÜÐ]lMýS Ü…çœ$… B…{«§l Ô>QË$ 1932ÌZ ÑfĶæ$
  Ð]lÊËÐéçÜ$Ͳ A…rÆ>°Ðéâ¶æåV> Ð]l*Æ>aÆý‡°, CMýS ¯]l$…_ ÒÇ°             Ðéyýl, Oòßæ§ýlÆ>»ê§ýl$ËÌZ ¯ðlËMöËμºyézƇ¬.
  B¨ B…{«§ýl$Ë$V> í³ËÐéË°/ç³ÇVýS×ìæ…^éË° õ³ÆöP¯é²yýl$.             ●  1932 & 33ÌZ V>…«©i B…{«§ýlÌZ ç³Æý‡Åsìæ…_¯]lç³#μyýl$ çßæÇf¯]l
●  B¨ B…{«§ýlÐéÇ çßæMýS$P˯]l$ yìlÐ]l*…yýl$ ^ólçÜ*¢ Ððl¬™èl¢… 18 ¡Æ>à        À„ýS A¯ól õ³Æý‡$™ø {ç³fË ¯]l$…_ ÑÆ>âêË$ õÜMýSÇ…^éyýl$.
  ¯éË$ D çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ…ÌZ BÐðl*¨…^èlºyézƇ¬.                   ●  1932ÌZ ¯]lÐ]l…ºÆŠæ 1 Ð]l${§é‹Ü Ð]l¬QÅÐ]l$…{† h.çÜ$º¾Æ>Ķæ$¯Œæ
●  »ñæfÐéyýlÌZ D çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ… fÆý‡$VýS$™èl$¯]l²ç³#μyýl$ B¨ B…{«§ýl$Ë$        §ýlã™èl$ËMýS$ BËĶæ$ {ç³ÐólÔ¶æ… MýSÍμçÜ*¢ ¡Æ>ï鰲 {ç³ÐólÔ¶æò³sêtyýl$.
  MýS¯]lMýS§ýl$Æý‡Y §ólÐéËĶæ$…ÌZMìS ^ö^èl$aMýS$Ð]lÝë¢Æý‡° ¿êÑ…_ §ólÐéËĶæ$   ●  1933ÌZ MýS–çÙ~hÌêÏÌZ° VýS$yìlÐéyýl ™éË$M> íܧ鮅™èl… {V>Ð]l$…ÌZ
  ™èlË$ç³#˯]l$ Ð]lÊíÜÐólÔ>Æý‡$.                          Æð‡…yýl$ §ólÐéËĶæ*ÌZÏ çßæÇf¯]l$Ë$ {ç³ÐólÔ>°MìS V>…«©i çÜÓĶæ$…V>
●  B¨ B…{«§ýl §ýlã™èl E§ýlÅÐ]l$…ÌZ Æð‡…yýl$ §ýlÔ¶æË$¯é²Æ‡¬.             ™é¯ól ¯éĶæ$MýS™èlÓ… Ð]líßæ…^éyýl$.
  1. 1917 & 32 çÜ…çœ$sìæ™èlÐ]l$Äôæ$Å {ç³Ä¶æ$™èl²…                ●  1935ÌZ A…»ôæ§ýlPÆŠæ »o§ýl®Ð]l$™é°² ïÜÓMýSÇ…^éyýl$.
  2. 1932 & 80 çßæMýS$PË O^ðl™èl¯]lÅ…, A…rÆ>°™èl¯]l….              ●  M>֯髧ýl$° ¯éVóSÔ¶æÓÆý‡Æ>Ð]l# §ýlã™èl$ËMýS$ BËĶæ$ {ç³ÐólԶ慯]l$ †Æý‡
●  ™èlÆ>Ó™èl 1919ÌZ B¨ B…{«§ýl çܧýlçÜ$Þ MýS–çÙ~hÌêÏÌZ° Ð]l$_Î            çÜPÇ…^éyýl$.
  ç³r²…ÌZ fÇW…¨.
●  ¿êVýSÅÆð‡yìlz Ð]lÆý‡Ã °Æý‡Óíßæ…^éyýl$.                    ●  1928ÌZ §ýlã™èl í³ËÏË MøçÜ… Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ Ð]lç܆VýS–à°²
●  _Ë$MýS*Ç Ððl…MýSrÝëÓÑ$ D çܧýlçÜ$ÞMýS$ BàÓ¯]l A«§ýlÅ„ýS$yýl            °ÇÃ…^éyýl$.
  Ķæ*Åyýl$.
§ýlã™èl$Ë E§ýlªÆý‡×æ MøçÜ… Ýë¦í³…^èlºyìl¯]l ç³{†MýSË$:                {»êçßæÃ×æ$ËMýS$ Ð]lņÆó‡MýS…V> ò³ÇĶæ*ÆŠæ B™èlÃVúÆý‡Ð]l E§ýlÅÐ]l*°²
         ý    ç ¶
● B¨ B…{«§l & ¨yýlÏ ³#ËÏÄæ$Å                             {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$.
● ¯]lÐ]l iÐ]l¯]l & Ð]l#…{yýl$ çÜ$»ê¾Æ>Ð]l#                    ●  1938ÌZ D Ðól$Æý‡MýS$ ò³ÇĶæ$ÆŠæ fïÜt‹Ü ´ëÈtÌZ JMýS ¡Æ>ï鰲 {ç³Ðól
● iÐ]l¯]l gZņ & Ð]l$äå Ððl…MýSrÆý‡™èl²…                       Ô¶æò³yýl$™èl* {§ýlÑyýl gê† BÆý‡Ågê† ¯]l$…_ Bgê† B«¨ç³™èlÅ…ÌZ
                                           E¯]l² ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ… ¯]l$…_ Ñyìl´ùÐéË° õ³ÆöP¯é²yýl$.
¯éÅĶæ$/B™èlÃVúÆý‡Ð]l E§ýlÅÐ]l*Ë$                        ●  D ¡Æ>ï鰲 ´ëÈt BÐðl*¨…^èlyýl…™ø "{§ýlÑyýl E§ýlÅÐ]l*°MìS'
● C™èl° ç³{†MýSË$ & MýS$yìl AÆý‡çÜ$ ({ç³fË {糿¶æ$™èlÓ…)               ½gêË$ ç³yézƇ¬. D M>Ë…ÌZ¯ól {¼sîæ‹Ù ÐéÇ Ð]l¬…§ýl$MýS$ CÌê…
                                             I
● ©°² 1924ÌZ ÐéÆý‡ç³{†MýSV> {´ëÆý‡…À…^éyýl$.                     sìæ A¯ólMýS {糆´ë§ýl¯]lË$ Ð]l^éaƇ¬.
                                         ●  1938ÌZ õÜË… çÜ¿¶æÌZ Ð]l*sêÏyýl$™èl* {»êçßæÃ×æ B«¨ç³™èlÅÐól$ §øí³
                                     H
{§éÑyýl gê¡Ä¶æ$Ðé§ýl…                                yìlMìS M>Æý‡×æÐ]l$°, E™èl¢Æ>¨ ¯]l$…_ Ð]l_a¯]l {»êçßæÃ×æ$Ë$ BÆý‡$ÅË
● {»êçßæÃ×æ$Ë$ BÆý‡$ÅË çÜ…™èl† M>ºsìæt, {»êçßæÃ×æ$Ìôæ ÐéÇ {ç³Äñæ*          çÜ…™èl† Ðéâ¶æå°, D §øí³yìl A…™èl… M>ÐéË…sôæ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…
  f¯éË MøçÜ… ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ° {ç³f˯]l$ MýS$ÌêË$V> Ñ¿¶æh…_            ¯]l$…_ Ñyìl´ùÐ]lyýlÐól$ ç³ÇÚëPÆý‡Ð]l$° õ³ÆöP¯é²Æý‡$.
  §øí³yîl ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡°, AçÜÐ]l*¯]l™èlË$ çÜ–íÙtçÜ$¢¯é²Æý‡° D AçÜÐ]l*¯]l    ●  Ð]l¬QÅ…V> Ð]l${§éçÜ$ÌZ E¯]l² ™ðlË$VýS$ÐéÇ™ø çÜà C™èlÆý‡ ¿êçÙË
                             S
  ™èlË$ ™öËW´ùÐéË…sôæ {»êçßæÃ×æÐé§é°² Kyìl…^èlyýl… Ð]l*{™èlÐól$           {ç³fË$ {§ýlÑyýl E§ýlÅÐ]l$…™ø MýSËÐ]lÆý‡ç³yézÆý‡$. íßæ…© Ð]lņÆó‡MýS
  ç³ÇÚëPÆý‡Ð]l$° "{§ýlÑyýl gê¡Ä¶æ$Ðé§ýl E§ýlÅÐ]l$…' {ç³^éÆý‡…            E§ýlÅÐ]l$ ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ 1938ÌZ CÑBÆŠæ¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ… AÆð‡çÜ$t
  ^ólíÜ…¨.                                     ^ólíÜ…¨.
                 K
● {§ýlÑyýl gê¡Ä¶æ$Ðé§ýl E§ýlÅÐ]l$ Ð]lÊÌêË$ 20 Ô¶æ™é¼ª ™öͯéâ¶æåÌZ        ●  E™èl¢Æ>¨ ¯]l$…_ Ð]l_a¯]l ÐéÅ´ëÆý‡$Ë$ §ýl„ìS×ê¨ Æ>{ÚëtÌZÏ Mö…™èl
  BÑÆý‡ÂÑ…_¯]l "B™èlà VúÆý‡Ð]l ´ùÆ>r…' E§ýlÅÐ]l$…ÌZ¯ól E¯é²Æ‡¬.           M>Ë… E…yìl, CMýSPyìl {ç³f˯]l$ §øí³yîl ^ólíÜ, CMýSPyýl çÜ…´ë¨…_¯]l
  {»êçßæÃ×æ$Ë B«¨ç³™éÅ°MìS Ð]lņÆó‡MýS…V> "fíÜt‹Ü ´ëÈt' D E§ýlÅ           Ý÷Ð]l¬Ã™ø †ÇW Ðéâ¶æå çÜÓÆ>{ÚëtËMýS$ Ððlãå AMýSPyýl ò³r$tºyýl$Ë$
  Ð]l*°² ¯]lyìlí³…¨. D E§ýlÅÐ]l$… Ð]lÊyýl$ §ýlÔ¶æÌZÏ ÑçܢDž_…¨.           ò³yýl$™èl$¯é²Æý‡¯]l²¨ fïÜt‹Ü ´ëÈt Ðé§ýl¯]l.
       A
  AÑ:                                      ●  1940 ™èlÆý‡$Ðé™èl Æ>Ð]l$ÝëÓÑ$ ¯éĶæ$MýSÆŠæ §ólÔ¶æÐéÅç³¢…V> E¯]l²
  1. {»êçßæÃ×æ Ð]lņÆó‡MýS™èl                            ™èlÑ$â¶æ$˯]l$, Ð]l¬íÜυ˯]l$ MýSÍíÜ ™èlÑ$â¶æ§ólÔ¶æ… ¿êÐ]l¯]l¯]l$ {ç³^éÆý‡…
  2. BÆý‡Å Ð]lņÆó‡MýS™èl & {§ýlÑyýl gê¡Ä¶æ$™èl                   ÌZMìS ™ðl^éayýl$.
  3. ™èlÑ$â¶æ gê¡Ä¶æ$™èl                            ●  1940 Ðól$ ¯ðlËÌZ GÆøyŠæÌZ JMýS çÜ¿¶æÌZ Ð]l*sêÏyýl$™èl* ""h¯é²
S

                                           MøÆý‡$™èl$¯]l²r$Ï {ç³™ólÅMýS Ð]l¬íÜÏ… §ólÔ¶æ… CÐ]lÓyýl… Ð]l$…_¨. C¨ JMýS
{»êçßæÃ×æ Ð]lņÆó‡MýS™èl:                              Æý‡MýS…V> íßæ…§ýl* Ð]l¬íÜÏ… çÜÐ]l$çÜÅMýS$ ç³ÇÚëPÆý‡… ^èl*í³¯]lr$Ï
● 1916 M>Ë…ÌZ ¯é¯ésìæMìS ò³ÇW´ù™èl$¯]l² {»êçßæÃ×æ B«¨ç³™éÅ°MìS            AÐ]l#™èl$…¨. ¿êÆý‡™èl§ólÔ>°² Æð‡…yýl$V> Ñyýl©íÜ íßæ…§ýl*, Ð]l¬íÜÏ…
  Ð]lņÆó‡MýS…V>, {ç³f˯]l$ O^ðl™èl¯]lÅÐ]l…™èl… ^ólõÜ…§ýl$MýS$ ™éÅVýSÆ>f¯Œæ,    ËMýS$ ÐólÆý‡$ ÐólÆý‡$ §ólÔ>Ë$ ^ólíܯ]lsôæt {§ýlÑyýl$ËMýS$ MýS*yé {ç³™ólÅMýS {§ýlÑyýl
  sìæ.G….¯éĶæ$ÆŠæ A¯ól C§ýlªÆý‡$ ™èlÑ$â¶æ¯ól™èlË$ "¨ Ýû™Œæ C…yìlĶæ$¯Œæ      §ólÔ¶æ… M>ÐéË° VýS™èl 20 Hâ¶æ$åV> Ayýl$VýS$™èl$¯é²Æý‡$'' A°
  ͺÆý‡ÌŒæ òœyýlÆó‡çÙ¯Œæ' õ³Æý‡$™ø Ð]l${§éçÜ$ÌZ JMýS çÜ…çܦ¯]l$ HÆ>μr$       Æ>Ð]l$ÝëÓÑ$ ¯éĶæ$MýSÆŠæ ™èl¯]l yìlÐ]l*…yŠæ¯]l$ çÜμçÙt… ^ólÔ>Æý‡$.
  ^ólÔ>Æý‡$.                                  ●  1940 þ¯ŒæÌZ fÇW¯]l M>…`ç³#Æý‡… çܧýlçÜ$ÞÌZ C.Ñ.BÆŠæ {§ýlÑyýl
● AƇ¬™ól ©°MìS ÑÔóæçÙ B§ýlÆý‡×æ ËÀ…^èlyýl…™ø B çÜ…çܦ¯]l$ Æ>fMîSĶæ$        ¯éyýl$V> Mö™èl¢ §ólÔ>°MìS ¯éÐ]l$MýSÆý‡×æ… ^ólíÜ JMýS Ð]l*Å‹³¯]l$ MýS*yé
  E§ýlÅÐ]l$…V> Æý‡*´÷…¨…^ól…§ýl$MýS$ "fíÜt‹Ü ´ëÈtV>' Ð]l*ÇaÐólíÜ          Ñyýl$§ýlË ^ólÔ>Æý‡$.
  §ýl„ìS×æ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æç³# {»êçßæÃ×ôæ™èlÆý‡$ÌZÏ Ñ§éÅ, BǦMýS, Æ>fMîSĶæ$   ●  1941ÌZ Ð]l¬íÜÏ…ÎVŠæ çܧýlçÜ$ÞÌZ ´ëÌŸY¯]lyé°MìS Ð]l${§éçÜ$MýS$
  ÝëÐ]l*hMýS A…™èlçÜ$¦¯]l$ ò³…^ól…§ýl$MýS$ D E§ýlÅÐ]l$… ç³°^ólçÜ$¢…§ýl°      Ð]l_a¯]l h¯é² "{»êçßæÃ×ôæ™èlÆý‡$Ë E§ýlÅÐ]l*°MìS ™èl¯]l ç³NÇ¢ Ð]l$§ýlª™èl$
  {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$.                                E…r$…§ýl° {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$.
● 97 Ô>™èl… f¯é¿ê E¯]l² {»êçßæÃ×ôæ™èlÆý‡$Ë$ çÜVýS… ïÜr$Ï ´÷…§ýlyýl…       ●  D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ 1944ÌZ fïÜt‹Ü´ëÈt° Æý‡§ýl$ª ^ólçÜ$¢¯]l²r$Ï {ç³MýSsìæ…_,
  MýS*yé MýSçÙtÐ]l$Äôæ$Ũ. A§ól Ñ«§ýl…V> MýSâêÔ>ËÌZÏ 71 Ô>™èl… {¼sîæ‹Ù       B Ý릯]l…ÌZ {§ýlÑyýl VýSf… (yìl.MðS)¯]l$ HÆ>μr$ ^ólÔ>Æý‡$.
  Ðéâ¶æå MöË$Ð]l#ÌZ E¯]l² ÐéÇ í³ËÏË$, {»êçßæÃ×æ$Ìôæ E…yólÐéÆý‡$.        ●  1957ÌZ Æ>{ÚëtË ç³#¯]lÇÓ¿¶æf¯]l çÜ…§ýlÆý‡Â…V> ™èlÑ$â¶æ¿êÚë Æ>{çÙt…
● D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ {»êçßæÃ×ôæ™èlÆý‡$ÌZÏ ç܅糯]l$²OÌñæ¯]l Mö…§ýlÆý‡$ Ķæ¬Ð]l      V> ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$ HÆý‡μyìl…¨. {§ýlÑyýl MýSVýSf… Æð‡…yýl$ ´ëÈtË$V>
  MýS$Ë$ "fïÜt‹Ü ´ëÈt' Ýë¦ç³¯]lMýS$ MýS–íÙ ^ólÔ>Æý‡$.               Ñyìl´ùƇ¬ {§ýlÑyýl Ð]l¬¯ól²{r MýSfVýS… (yìlG…MðS) BÌŒæ C…yìlĶæ*
● fïÜt‹Ü ´ëÈt ò³ÇĶæ*ÆŠæ C.Ñ. Æ>Ð]l$ÝëÓÑ$ ¯éĶæ$MýSÆŠæ (CÑBÆŠæ)           {§ýlÑyýl Ð]l¬¯ól²{r MýSfVýS… (GIyìlG…MðS) HÆý‡μyézƇ¬.
  ¯éĶæ$MýS™èlÓ…ÌZ E§ýlÅÐ]l$Æý‡*ç³… çÜ…™èlÇ…^èl$MýS$…¨. 1929ÌZ         ●  {§ýlÑyýl gê¡Ä¶æ$Ðé§ýl E§ýlÅÐ]l$… §ýl„ìS×ê¨MöMýS ÑÕçÙt™èl¯]l$ {ç³™ólÅMýS
  VýS$Ç¢…ç³#¯]l$ {†¿êÚëçÜ*{™é°² Ý뫨…_ò³sìæt¯é ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ {´ë…    ●  C™èl° ¼Æý‡$§ýl$ ""Ð]l$à™éÃ''.
  ¡Ä¶æ$ E§ýlÅÐ]l*Ë ^èlÇ{™èlÌZ Ð]l*{™èl… "{§ýlÑyýl§ólÔ¶æ…' JMýS ^ðl¨Ç¯]l  ●  ™èl¯]l ¿êÆý‡Å ÝëÑ{†»êÄŒæ$™ø MýSÍí³ ç³N¯ðlÌZ Ððl¯]l$MýSºyýlz Ð]lÆ>YË
  çÜÓç³²…V> Ñ$WÍ´ùƇ¬…¨.                           MøçÜ… JMýS ´ëuý‡Ô>˯]l$ Ýë¦í³…^éyýl$.
                                      ●  ""VýS$Ìê…WÇ'' A¯ól ¯]lÐ]l˯]l$ {ç³^èl$Ç…^éyýl$.
A…»ôæ§ýlPÆŠæ                                ●  ¨Ð]lÅgêq¯]l çÜÐ]l*f… MýS˲̌æ KÌêPsŒæ ç³Æý‡Ä¶æ*ËMýS$ AyýlĶæ*Æý‡ Ð]l§ýlª
                                          I
● C™èl¯]l$ A™èlÅ«¨MýS…V> A…rÆ>°™èl¯é°MìS Ð]lņÆó‡MýS…V> ´ùÆ>r…         ´ëuý‡Ô>ËË$ Ýë¦í³…^èl$r ™èlÆ>Ó™èl A¯ólMýS ´ëuý‡Ô>ËË$ Ýë¦í³…^èl
 ^ólÔ>yýl$                                  ºyézƇ¬.
                                  H
● ""§ýl DÑÌŒæÞ B‹œ M>Å‹Üt'' A¯ól ç³#çÜ¢MýS…ÌZ A…rÆ>°™èl¯é°² Q…       ●  1898ÌZ AÐðl$ÇM> §ólÐ]lçÜ$¦Æ>Ë$ Ķæ$‹Ü.C.´ëÐ]l$ÆŠæ ç³…^èlÐ]l$ ´ëuý‡Ô>
 yìl…^éyýl$.                                 ËËMýS$ Ð]l¬QÅ M>Æý‡Ã§ýlÇØ AƇ¬…¨.
● ""ºíßæçÙP–™Œæ íßæ™èlM>Ç×ìæ'' A¯ól ÐéÆ>¢ç³{†MýS¯]l$ {ç³^èl$Ç…^éyýl$.

● AüË ¿êÆý‡™èl ºyýl$VýS$ Ð]lÆ>YË òœyýlÆó‡çÙ¯Œæ¯]l$ Ýë¦í³…^éyýl$.      §ýlã™èl E§ýlÅÐ]l*Ë çœÍ™èl…:
                S
                                      ● ¿êÆý‡™èl 1955ÌZ (¯]lÐ]l…ºÆŠæ 19¯]l AÐ]l$Ë$ÌZMìS Ð]l_a…¨.) A…r

gZņ»êç³NÌôæ:                                  Æ>°™èl¯]l… °õÙ¨…^èlºyìl…¨.
● Ð]l$àÆ>{ÚëtÌZ Ððl¯]l$MýSºyýlz Ð]lÆ>YË ÐéÇ MøçÜ… A™èlÅ«¨MýS…V> ´ùÆ>
               K
  r… ^ólíܯ]l Ð]lÅMìS¢ gZņ»êç³NÌôæ.
      A
S

								
To top