1-satavahana by AlochanaNijam

VIEWS: 7 PAGES: 16

More Info
									           Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$... Ýë…çÜP–†MýS ^èlÇ{™èl
Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë Ä¶æ¬VýS ^èlÇ{™èl ({MîS.ç³N. 2Ð]l Ô¶æ™éºª… ¯]l$…_ {MîS.Ô¶æ. 2Ð]l                         ¢
                                              "Ð]l$àÆý‡¤ {™èl×æƇ¬MýS' MýS$Ð]l*Æð‡, ¯éVýS°MýS¯]l$ ÑÐéçßæÐ]l*yìl, ™èl¯]l
Ô¶æ™éºª… Ð]lÆý‡MýS$) Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë "Ķæ¬VýS…' §ýl„ìS×êç³£ýl Æ>fMîSĶæ$               ç ¦ý í            ç Oð
                                              Æ>gêÅ°² Ü$íÜƇ… ^ólÜMö¯]l²r$Ï Ô>çܯ]l³Æý‡Ðl$¯]l B«§éÆý‡… E…¨.
                 t          ý
^èlÇ{™èlMýS$ }M>Æý‡… ^èl$sìæ…¨. ÑÑ«§l Æý‡…V>ÌZÏ A´ëÆý‡Ðl$¯]l MýS–íÙ^ólÜ,  Oð     í
    ¢ý              ý
E™èlƇ&§ýl„ìS×æ §ólÔ>Ë Ð]l$«§lÅ Ýë…çÜP–†MýS ÐéÆý‡¨° ÒÆý‡$ °ÇÃ…^éÆý‡$. «          B«§éÆ>Ë$
                          ç
§ýl„ìS×êç³£ýl…ÌZ Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$ Ü$Ð]l*Æý‡$ ¯éË$VýS$¯]l²Æý‡ Ô¶æ™é»êªË                               « Oð
                                              Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ^èlÇ{™èlMýS$ {糧é¯]lÐl$¯]l B«§éÆ>Ë$, Ð]l$™èlÞÅ, ÐéĶæ¬,
           ç Oð          ç ¦ý
´ër$ Æ>fMîSĶæ$ ÜÐl$MýSÅ™èl¯]l$, Ü$íÜƇ™èl¯]l$ ¯ðlËMöÌêµÆý‡$. Ô>™èlÐéçßæ¯]l                         ç        ç     ç
                                              {ºàÃ…yýl, ¿êVýSÐ]l™èl ³#Æ>×êË° ^ðl³µÐ]l^èl$a. Ü…çÜP–™èl ¿êçÙÌZ
        ç
^èlÇ{™èlMýS$ Ü…º…«¨…_ A¯ólMýS ÑçÙĶæ*Ë$ ÑÐé§éçܵ§ýl…V> E¯é²Æ‡¬.                                              ý
                                              Ô¶æÆý‡ÓÐ]lÆý‡Ã¯Œl Æ>íܯ]l M>™èl…{™èl ÐéÅMýSÆý‡×æ…, VýS$×ê«Él$Åyýl$ Æý‡_…_¯]l
         ý              ç
AƇ¬™ól ÑÑ«§l Ýë„>Å«§éÆ>Ë ÜàĶæ$…™ø Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ´ë˯]l                          ý            ç ç
                                              º–çßæ™èlP«£l, àË$° "V>«§é ܳԢ æ¶ †' B^éÆý‡Å ¯éV>Æý‡$j° {VýS…£éË$
                                                   I
                     Oð
{MîS.ç³N. 271ÌZ BÆý‡…¿¶æÐl$, {MîS.Ô¶æ. 174ÌZ A…™èlÐ]l$Ƈ$$Å…§ýl°              Ð]l¬QÅ B«§éÆ>Ë$V> E¯é²Æ‡¬. ѧólÖ Æý‡^èl¯]lË$... {XMýS$ Æý‡^èlƇ¬™èl
                             ý
^èlÇ{™èlM>Æý‡$Ë AÀ{´ëĶæ$…. "B…{«§l Զ溪…' Ððl¬§ýlr "I™èlÆó‡Ä¶æ$                  ç ¢ ç                          ï ç
                                              Ððl$VýSܱÜ$ "C…yìlM>', sêËÒ$ "G VO Sð yŠl r$ gê{VýSœ', ßæ*ÅĶæ*¯Œl
                                          H
{»êçßæÃ×æ…'ÌZ MýS°µçÜ$¢…¨. Ð]l$™èlÞÅ, ÐéĶæ¬, ÑçÙ$~, ¿êVýSÐ]l™èl                             í        í Ï
                                              ™éÞ…VŠS Æý‡_…_¯]l Ü&ĶæÊ &MîS, ³± Æý‡^èl¯]lË$, "ò³Çç³Ü B‹œ       ‹Ï
ç          ý                    ç
³#Æ>×êÌZÏ B…{«§l$Ë {ç³Ô¶æ…çÜ E…¨. ³#Æ>×êË$ {ç³Ýë¢Ñ…_¯]l B…{«§l             ý  GÇ{†Ä¶æ$¯Œl Ü' (Agêq™l Æý‡^èlƇ¬™èl) {VýS…£éË™ø ´ër$, ³#Æ>Ð]lÜ$¢
                                                        ï       è                 ç    ç
gê¡Ä¶æ¬Ë$, Ô>çܯéË$ {ç³MýSsìæ…_¯]l Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kË õ³Æý‡$Ï                ™èlÐ]lÓM>ÌZÏ ËÀ…_¯]l ¯é×ôæË$, {糆Ð]l$Ë$, Ô>çܯéË$ {糧é¯]l        «
                     ç
JMýSsìæV>¯ól E¯é²Æ‡¬. Mö°² ³#Æ>×êË$ Ð]l¬ò³µ Ð]l$…¨ B…{«§l Æ>kË$   •      ý                              ý
                                              B«§éÆý‡…V> E…r$¯é²Æ‡¬. E§é: B…{«§l§ólÔ¶æ…ÌZ AÔZMýS$° ÕÌê Ô>çÜ
ç                               S
Ü$Ð]l*Æý‡$ ¯éË$VýS$¯]l²Æý‡ Ô¶æ™é»êªË$ ´ëÍ…_¯]lr$Ï ^ðlº$™èl$¯é²Æ‡¬.
Mö°² ³#Æ>×êË$ B…{«§l$˯]l$ "B…{«§l ¿¶æ–™èl$ÅË°' õ³ÆöP¯é²Æ‡¬.
       ç          ý
Ððl¬§ýlr Ð]l˜Æý‡Å Ýë{Ð]l*fÅ…ÌZ õÜÐ]lMýS$Ë$(¿¶æ–™èl$ÅË$)V> E¯]l²
                                ý
                                              ¯éË$ Ð]l$ïÜP, Æ>kË Ð]l$…§ýlWÇ, G{Æý‡VýS$yìl {´ë…™éÌZÏ ËÀ…^éƇ¬.
                                                    ý      ç                á
                                              A§ólÑ«§l…V> ³ÕaÐ]l$ {´ë…™éOÌæñ ¯]l ¯éíÜMŠS, MýS¯ólÇ, M>Æó‡Ï VýS$çßæÌZÏ
                                              ËÀ…_¯]l "Æ>×îæ ¯éVýS°MýS' ÐólƇ¬…_¯]l "¯é¯éçœ*sŒæ Ô>çܯ]l…', Vú™èlÒ$
                   K
     ý        ç
B…{«§l$Ë$ ™èlÆ>Ó™èl ÜÓ™èl…{™èl$OÌæñ Æ>gêÅ°² Ý릳…^éÆý‡$. A…§ýl$Ð]lËÏ   í         »êË} ÐólƇ¬…_¯]l "¯éíÜMŠS ÕÌêÔ>çܯ]l…', Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ÜÐ]l$M>Í   ç
      ý
B…{«§l¿¶æ–™èl$ÅË$V> Ð]lÇ~…^éÆý‡° Mö…™èlÐ]l$…¨ ^èlÇ{™èlM>Æý‡$Ë Ðé§ýl¯]l.              ð          ç
                                              MýS$Oyl¯]l MýSã…V>«¨³† RêÆý‡ÐólË$yýl$ ÐólƇ¬…_¯]l "à¡VýS$…¸ë Ô>çܯ]l…'
C…™èlÐ]lÆý‡MýS$ ËÀ…_¯]l B«§éÆ>Ë$ {ç³M>Æý‡…& {MîS.Ô¶æ. 230 {´ë…™é°MìS            JÇÝëÞ (E§ýlĶæ$WÇ Mö…yýlÌZÏ ÐólÔ>yýl$), Æý‡${§ýl§ýlÐ]l$¯]l$° "WÆ>²ÆŠ‡
"Ô>™èlÐéçßæ¯]l Ķæ¬VýS…' A…™èlÇ…_¯]lr$Ï ™ðlÍĶæ$gôæçÜ$¢¯é²Æ‡¬.                             O
                                              Ô>çܯ]l…' Ððl¬§ýlÌæñ ¯]lÑ Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ^èlÇ{™èlMýS$ Ð]lÊÌꫧéÆ>Ë$V>
        A

    ç ¢ ç ç            í
Ððl$VýSܱÜ$ Ü…MýS˯]l… ^ólܯ]l "C…yìlM>' {ç³M>Æý‡… B…{«§l$ËMýS$ 30      ý                                     ç
                                              E¯é²Æ‡¬. ÒÇ M>Ë…¯ésìæ º…V>Æý‡$, Ððl…yìl, ™èlVýSÆý‡³# ¯é×ôæË$, »o§ýl®
{´ëM>Æ>Ë$¯]l² MørË$¯]l²r$Ï ™ðlË$çÜ$¢…¨. AÐ]l$Æ>Ð]l† {´ë…™èl…ÌZ                          ç       Oð
                                              AÐ]lÔóæÚëOÌæñ ¯]l Ü*¦´ëË$, ^l™èlÅVýS–àË$, ÑàÆ>Ë$ B M>Ë… ¯ésìæ
               ç ¢
§öÇMìS¯]l "AÔZMýS$° Ü…¿¶æÔ>çܯ]l…' G{Æý‡VýS$yìl, Æ>kË Ð]l$…§ýlWÇ                       ç ¦è
                                              Ýë…íœ$MýS ³ÇíÜ™l$ËMýS$ A§ýl… ³yýl™éƇ¬.ª ç
(MýSÆý‡*²Ë$), Ð]l$íÜP {´ë…™éÌZÏ ËÀ…_¯]l ÕÌêÔ>çܯéË$ Ð]l˜Æý‡$ÅË
S


                            ç ç
´ë˯]lMýS$ °§ýlÆý‡Ø¯éË$. AÐ]l$Æ>Ð]l† Ü*¢³ °Æ>Ã×æ ™öͧýlÔ¶æÌZ °ÇÃ…              íÜÐ]l¬MýS$yýl$ ({MîS.ç³N. 271&248)
_¯]l Æ>†MýS…^ðl Ð]l˜Æý‡$ÅË M>Ë… ¯ésìæ ³°™èl¯é°² {糧ýlÇØçÜ$¢…¨. ç                           ç       í
                                              Ô>™èlÐéçßæ¯]l Ð]l…Ô¶æ Ý릳MýS$yýl$ ÜÐ]l¬MýS$yýl$. {MîS.ç³N. 271 ¯]l$…_ 248
Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$ Vø§éÐ]lÇ, MýS–Úë~ Ð]l$…yýlË {´ë…™é°², ™èlÆ>Ó™èl                       ç
                                              Ð]lÆý‡MýS$ 23 Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ ´ëÍ…^éyýl$. C™èlyýl$ Ððl¬§ýlr Ð]l˜Æý‡$ÅË
ç                             ý
³ÕaÐ]l*¯]l ¯éíÜMŠS Ð]lÆý‡MýS* Æ>fÅ ÑçÜÆ¢ ‡×æ ^ólÔ>Æý‡$. AÔZMýS$° Ô>çܯéË$             ç
                                              B«¨³™éÅ°² A…XMýSÇ…_, Æ>fMîSĶæ$ iљ鰲 BÆý‡…À…_¯]lr$Ï
A™èl° Æ>fÅ…ÌZ Æý‡¤MýS$Ë$, ¿¶æfMýS$Ë$, ³#ã…§ýl$Ë$, MýSã…VýS$Ë$,   ç                      í
                                              MýS°µçÜ$¢…¨. ÜÐ]l¬MýS$yýl$ Ð]l$àÆ>çÙ‰ Æ>fMýS$Ð]l*Ç "¯éVýS°MýS'¯]l$ ™èl¯]l
      ý
B…{«§l$˯]l$ ÝëÐ]l$…™èl ™ðlVýSË$V> õ³ÆöP…r$¯é²Æ‡¬. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$             MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$ Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~MSì _a ÑÐéçßæ… ^ólÔ>yýl$. DÐðl$ ¯éíÜMŠS
{´ë`¯]l Æ>f«§é° "}M>MýS$â¶æ…'(MýS–Úë~ hÌêÏ) A°, B ™èlÆ>Ó™èl                                              í
                                              VýS$çßæÌZ ÐólƇ¬…_¯]l "¯é¯éçœ*sŒæ' Ô>çܯ]l…ÌZ ÜÐ]l¬MýS$° {ç³Ýë¢Ðl¯]l    ]
«                        ç
§é¯]lÅMýSrMýSÐ]l$°, B ™èlÆ>Ó™èl ³ÕaÐ]l$ ¡Æý‡…ÌZ {糆Úëx¯l³#Æý‡Ð]l$°        ]ç                 ç               í
                                              E…¨. C™èlyýl$ ³#ã…§ýl$Ë$, ¿ZfMýS$Ë$, ³sìæ°MýS$Ë$ Ððl¬§ýlÌæñ ¯]l     O
^èlÇ{™èlM>Æý‡$Ë$ AÀ{´ëĶæ$ç³yézÆý‡$.                                                í            O
                                              gê™èl$ËÐéÇ° Kyìl…^éyýl$. ÜÐ]l¬MýS$yýl$ Ððl¬§ýlr gæñ ¯]l Ð]l$™èlÜ$¦yl$. ç ý
    AÔZMýS$° ´ë˯酙èlÆý‡… Ð]l˜Æý‡Å Ýë{Ð]l*fÅ A…™èlÆ>ÂVýSÐl$¯]l A¯ólMýS  Oð                              ç Oð ç     ð  O
                                              _Ð]lÇ ÆøkÌZÏ {MýS*Æý‡$yýl$V> Ð]l*Ç, {¿¶æÙ$tyl, ßæ™èl$Oyl¯]lr$Ï gæñ ¯]l V>£ýlË
{´ë…™éÌZÏ _¯]l² _¯]l² Æ>gêÅË$ HÆý‡µyézƇ¬. Ð]l˜Æý‡$ÅË MìS…§ýl                           í           í
                                              Ð]lËÏ ™ðlË$çÜ$¢…¨. ÜÐ]l¬MýS$yýl$ gêÈ ^ólܯ]l ¯é×ôæË$ ÑÇÑV> ™ðlË…V>×ê
ç í                     ç
³°^ólܯ]l Æ>gZ§øÅVýS$Ë$ ÜÓ™èl…{†…_ ´ëÍ…_¯]lr$Ï ¯é×ôæË                                                  ç
                                              {´ë…™èl…ÌZ° MøsìæÍ…V>Ë (MýSÈ…¯]lVýSÆŠ‡ hÌêÏ), Ü…V>Æð‡yìl, Mö…yé   z
                          «ý
B«§éÆý‡…V> ™ðlË$Ýù¢…¨. Ð]l$àÆý‡§l$Ë$, Ð]l$à ™èlËÐ]lÆý‡$Ë$, Ð]l$à              ç ý           ‰
                                              ³#Ƈ…, Ð]l$àÆ>çÙÌZ° ¯ðlÐéÝë, k¯é²ÆŠ‡, AMøÌê, Ð]l$Æý‡sêÓyéÌZ°
{V>Ñ$MýS$Ë$, Ð]l$à õܯéç³™èl$Ë$, MýS$Æý‡$Ë$, B¯]l…§ýl$Ë$, õܺMýS$Ë$             Mö°² {´ë…™éÌZÏ MýSÆ>~rMýSÌZ° "çܯ]l²†' Ð]l§ýlª ÑÇÑV> ËÀ…^éƇ¬.
™ðlË…V>×ê {´ë…™èl…ÌZ ¯é×ôæË$ gêÈ ^ólÔ>Æý‡$. Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~              ©°° ºsìæt ™öÍ Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë Æ>fÅ ÑçÜÆ¢ ‡ý ×æ ™ðlË…V>×ê {´ë…
         Oð      ‰   ¢ý
™èl…ÌZ {´ëÆý‡…¿¶æÐl$, Ð]l$àÆ>çÙ, E™èlƇ MýSÆ>~rMýS {´ë…™éËMýS$          MýS$…™èlË Ô>™èlMýSÇ~
ÑçܢDž_¯]lr$Ï ™ðlË$çÜ$¢…¨.                            Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kËÌZ 13Ð]l Ðéyýl$. Ð]l*âêÓ, Ð]l$àÆ>çÙ‰ {´ë…™é˯]l$
                                                         ç
                                         Ô¶æMýS$Ë ¯]l$…_ ÝëÓ«©¯]l… ^ólÜ$MýS$¯é²yýl$. C™èl° M>Ë…ÌZ¯ól {´ëMýS–™èl
M>¯]lá (MýS–çÙ$~yýl$) {MîS.ç³N. 248&230                              ]   ç
                                         ¿êçÙ Ý릯l…ÌZ Ü…çÜP–™èl… Æ>f¿êçÙ AƇ¬…¨. ™é¯]l$ gêÈ^ólܯ]l        í
í                       á    ~  ç
ÜÐ]l¬MýS$° ™èlÆ>Ó™èl A™èl° Ýù§ýlÆý‡$yýl$ "M>¯]l' (MýS–çÙ) 18 Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ë$    ¯é×ôæËOò³ "´ërÎç³#{™èl' _ರ² Ð]l¬{¨…^éyýl$. C™èl° BÝ릯l…ÌZ°   ]
        ç
´ëÍ…_¯]lr$Ï ³#Æ>×êË$ ^ðlº$™èl$¯é²Æ‡¬. C™èl° M>Ë…ÌZ¯ól Æ>f«§é°                                              ý
                                         Ô¶æÆý‡ÓÐ]lÆý‡Ã¯Œl M>™èl…{™èl ÐéÅMýSÆý‡×ê°², VýS$×êÉýl$Åyýl$ º–çßæ™èlP«£l¯]l$
k¯é²ÆŠ‡ {´ë…™é°MìS Ð]l*ǯ]lr$ÏV> ¯é¯éçœ*sŒæ VýS$çßæ Ô>çܯ]l… ™ðlÍĶæ$      Æ>Ô>Æý‡° {糡†. Ðé™éÞĶæ$¯]l$° "M>Ð]l$çÜ*{™èl'ÌZ D Æ>k {ç³Ýë¢Ðl¯]l     ]
  ç
gôæÜ$¢…¨. C™èl° Ð]l$Æý‡×ê¯]l…™èlÆý‡… "íÜÐ]l¬MýS$°' MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$ Ððl¬§ýlsìæ  E…¨.
      í       í t
Ô>™èlMýSÇ~ Ü…àçܯ]l… A«¨Ù…^éyýl$. MýS–çÙ$~° M>Ë…ÌZ ¯éíÜMŠSÌZ »o§ýl®
                         «ýç
VýS$çßæË$ ™öÍí³…_¯]lr$Ï ¯éíÜMŠS Ô>çܯ]l… ÑÔ¶æ§l³Æý‡$Ýù¢…¨.                       B…{«§ýl$Ë ^èlÇ{™èl & ¼sŒæÞ
                                         1."B…{«§ýlԶ溪…' Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæÝëÇV> H {»êçßæÃ×æ…ÌZ {ç³Ýë¢Ñ…
                                             I
Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~ ({MîS.ç³N. 230&220)                     ^éÆý‡$?
      í
C™èlyýl$ ÜÐ]l¬MýS$° MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$ÌZÏ Ð]lÊyýlÐ]l Æ>k. C™èl°        Oð ¢
                                          G) ™l™èlÈĶæ$ {»êçßæÃ×æ…ÌZ               O
                                                                 ¼) gæñ Ñ$±Ä¶æ$ {»êçßæÃ×æ…ÌZ
                                     H
          ç ç
´ë˯éM>Ë… ³¨ Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ìôæ AƇ¬¯é, A¨ §ýl„ìS×ê ³£l ^èlÇ{™èlÌZ  ç «ý       í      ç «ý
                                          Ü) Ô¶æ™èl³§l {»êçßæÃ×æ…ÌZ           yìl) I™èlÆó‡Ä¶æ$ {»êçßæÃ×æ…ÌZ
       ð
Ð]l¬QÅOÐl$…¨. C™èl° ¿êÆý‡Å "¯éVýS°MýS' ÐólƇ¬…_¯]l ¯é¯éçœ*sŒæ          2."AÔZMýS$° ÕÌêçÜ¢…¿¶æ Ô>çܯéË$' B…{«§ýl§ólÔ¶æ…ÌZ H hÌêÏÌZ ºÄ¶æ$r
             í
Ô>çܯ]l… Æ>†Ò$§ýl ÜÐ]l¬MýS$yýl$, Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~, ¯éVýS°MýS, ™èl¨™èlÆý‡   ç³yézƇ¬?
Æ>fMýS$Ð]l*Æý‡$Ë »ŸÐ]l$Ã˯]l$ ^ðlM>PÆý‡$. Ô>çܯ]l…ÌZ C™èl°² HMýSÒÆý‡$yýl°,     G) MýSÆý‡*²Ë$           ¼) ÑÔ>Qç³r²…

ç
              ç «ýç
                  ¢ý    ç
                            S
"Ô¶æ*Æý‡$yýl°', "§ýl„ìS×ê ³£l³†' A° Ð]lÇ~…^éÆý‡$. D ¼Æý‡$§ýl$Ë$ C™èl°
³Æ>{MýSÐ]l*°² Ýë{Ð]l*fÅ ÑçÜƇ×æ¯]l$ Ü*_çÜ$¢¯é²Æ‡¬. C™èlyýl$ ³ÕaÐ]l$
Ð]l*âêÓ {´ë…™é°², EfjƇ¬° "ѨԶæ' Ð]lÆý‡MýS$ ÑçÜÇ…^éyýl$.       ¢
                                     ç
                                          í
                                          Ü) Ððl$§ýlMŠS
                                         3.MýSã…V>«¨ç³† RêÆý‡ÐólË$yýl$ MìS…¨ Ô>çܯ鰲 {MîS.ç³N. 161ÌZ
                                          ÐólƇ¬…^éyýl$?
                                                           yìl) MýSÈ…¯]lVýSÆŠ‡
                 K
"A{糆çßæ™èl ^èl{MýS' A¯ól ¼Æý‡$§ýl$ E…¨. ¯é¯éçœ*sŒæ Ô>çܯ]l… {ç³M>Æý‡…      G) WÆ>²ÆŠ‡ Ô>çܯ]l…        ¼) à¡ VýS$…¸ë Ô>çܯ]l…
                      Oð
& C™èlyýl$ Ķæ$gêqË$, Ķæ*V>Ë$, Ðl¨MýS {MýS™èl$Ð]l#Ë$ fÇí³, {»êçßæà        í
                                          Ü) ¯é¯éçœ*sŒæ Ô>çܯ]l… yìl) ¯éíÜMŠS Ô>çܯ]l…
×æ$ËMýS$ VøÐ]l#Ë$, VýS${Æ>Ë$, H¯]l$VýS$Ë$, {V>Ð]l*Ë$ §é¯]l… ^ólܯ]lr$Ï   í   4.Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>fÅ Ýë¦ç³MýS$yðlÐ]lÆý‡$?
        «ý                      ç
™ðlË$Ýù¢…¨. §l¯]lÆý‡*ç³…ÌZ Ððl…yìl ¯é×ôæË$ "M>Æ>Û³×æË$' {»êàÃ×æ$          G) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~       ¼) Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~
       A

                    ý
ËMýS$ §é¯]l… ^ólÔ>yýl$. AÔ¶æÓÐól$«§l, Æ>fçÜ*Ķæ$ Ķæ*V>Ë$ °Æý‡Óíßæ…_,       í í
                                          Ü) ÜÐ]l¬MýS$yýl$              ç ý
                                                           yìl) ÕÐ]lÜP…«§l$yýl$
        ç ý                     ý
Æ>gêÅ°² Ü$íÜƦ ‡… ^ólÔ>yýl$. Æð‡…yýl$ AÔ¶æÓÐól$«§l Ķæ*V>Ë$, JMýS        5.íÜÐ]l¬MýS$° ¯é×êË$ B…{«§ýl§ólÔ¶æ…ÌZ CMýSPyýl ËÀ…^éƇ¬?
            í
Æ>fçÜ*Ķæ*VýS… ^ólܯ]l ™öÍ Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>k Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÆó‡.~           ç
                                          G) ܯ]l²†             ¼) Ð]l$íÜP
                                          í
                                          Ü) VýS$…r*Æý‡$           yìl) MøsìæÍ…V>Ë (MýSÈ…¯]lVýSÆŠ‡ hÌêÏ)
S


Æð‡…yø Ô>™èlMýSÇ~ ({MîS.ç³N. 184&128)                      6.íÜÐ]l¬MýS$yýl$, Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~, ¯éVýS°MýS {糆Ð]l$˯]l$ H Ô>çܯ]l…ÌZ
Ô>™èlÐéçßæ¯]l Ð]l…Ô¶æ…ÌZ BÆø Æ>k. 56 Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ Æ>fÅ´ë˯]l
                        ç                 Ð]l$Í^éÆý‡$?
^ólÔ>yýl$. MýS×æÓ Ð]l…Ô¶æ…ÌZ BQÇÐéOyl¯]l Ü$Ô¶æÆý‡Ã¯]l$ Kyìl…_, ´ërÎ
                      ð ç                   G) §ólÒ ¯éVýS°MýS ÐólƇ¬…_¯]l ¯é¯éçœ*sŒæ Ô>çܯ]l…ÌZ
³#{™é°² fƇ¬…^éyýl$. Ô¶æ$…VýS$Ë ¯]l$…_ Ð]l*âêÓ¯]l$ fƇ¬…^éyýl$.
ç                                         ¼) Vú™èlÒ$ »êË} & ¯éíÜMŠS Ô>çܯ]l…ÌZ
C™èlyýl$ Æý‡¤MýS$Ͳ (Ð]l$àÆ>çÙ$‰Ë$), ½Æ>Æý‡$ÌZ° ¿Zk˯]l$ fƇ¬…           í
                                          Ü) Æý‡${§ýl§ýlÐ]l$¯]l$° WÆ>²Æý‡$ Ô>çܯ]l…ÌZ
^éyýl$. C™èl° M>Ë…ÌZ¯ól MýSã…V>«¨³†&RêÆý‡ÐólË$yýl$ ÐólƇ¬…_¯]l
                       ç                   yìl) RêÆý‡ÐólË$° à¡VýS$…¸ë Ô>çܯ]l…ÌZ
"çßæ¡VýS$…¸ë Ô>çܯ]l…'ÌZ ™èl¯]l 11Ð]l Æ>fÅ Ü…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ "í³£ýl$…yýl'
                         ç                7."§ýl„ìS×ê 糫£ýl糆' ¼Æý‡$§ýl$ H Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kMýS$…¨?
                í
¯]lVýSÆ>°² ¯éÔ¶æ¯]l… ^ólܯ]lr$Ï ^ðl³šMýS$¯é²yýl$. ³£ýl$…yýl ¯]lVýSÆý‡…
                     ç        í            G) Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~       ¼) Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~
VýS$…r*Æý‡$ hÌêÏÌZ° ¿¶æsìæ{t ´ùË$V> VýS$Ç¢…^éÆý‡$. C™èlyýl$ ѧólÖĶæ¬OÌæñ ¯]l   í        ç
                                          Ü) Æð‡…yø ³#ÌZÐ]l*Ñ yìl) àË$yýl$
Ô¶æMýS, Ķæ$Ð]l¯]l, ³ßæÏÐl#˯]l$ A×æ_ÐólÔ>yýl$. RêÆý‡ÐólË$° ^ól†ÌZ Kyìl´ù
          ç ç ]                            8."M>Æ>Ûç³×æ$Ë$' A…sôæ HÑ$sìæ?
Ƈ¬¯]lr$Ï ™ðlË$çÜ$¢…¨. RêÆý‡ÐólË$° Ð]l$Æý‡×ê¯]l…™èlÆý‡… C™èlyýl$ MýSã…VýS¯]l$   G) VøÐ]l#Ë$               ç
                                                           ¼) Ü*¢´ëË$
           ç
fƇ¬…^éyýl$. ³ÕaÐ]l$ Ð]l*â¶æÐ]l Æ>gêÅOÌæñ ¯]l AÐ]l…†, BMýSÆý‡ ÝëÓ«©¯]l…      í
                                          Ü) VýS–àË$             yìl) Ððl…yìl ¯é×ôæË$
^ólÜ$MýS$¯é²yýl$. Ô¶æMýS, Ð]l$VýS§l Æ>gêÅ˯]l$ fƇ¬…^éyýl$. Ð]l$VýS§lòO ³ B«¨
  ç               «ý                «ý      9.MýS×æÓÐ]l…Ô¶æ…ÌZ _Ð]lÇÐéOyðl¯]l çÜ$Ô¶æÆý‡Ã¯]l$ Kyìl…_ ´ërÎç³#{™èl ¯]lVýSÆ>°²
³™èlÅ… Ð]lßæ…_¯]l §ýl„ìS×êç³£l Æ>kËÌZ Æð‡…yø Ô>™èlMýSÇ~ {ç³£ýlÐ]l¬yýl$.
ç       í           «ý                      H Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>k fƇ¬…^éyýl$?
                                          G) Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~            ¼) Æð‡…yø Ô>™èlMýSÇ~
 í
 Ü) Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~     yìl) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~

çÜÐ]l*«§é¯éË$
1)yìl   2)G    3)¼     4)íÜ  5)yìl
6)G    7)G    8)yìl    9)¼
                                 I
                                 H
                          S
                 K
       A
S
         Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$... Ýë…çÜP–†MýS ^èlÇ{™èl-2
àË$yýl$ ({MîS.Ô¶æ. 6, 7 Ô¶æ™é»êªË$)                         Æ>r&„>{™èlç³#˯]l$ °Çj…_, "„ýSçßæÆ>r&Ð]lÔ¶æ&°Æý‡Ð]lÔóæçÙMýSÆý‡' A¯ól
Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kËÌZ àË$yýl$ 17Ð]l Æ>k. C™èl° M>Ë…ÌZ "{´ëMýS–™èl           ¼Æý‡$§ýl$ ´÷…§éyýl$. Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ °f…V> Ô>™èlÐéçßæ¯]l "MýS$Ë&
¿êçÙ'MýS$ Ð]l$…_ {´ù™éÞçßæ… ËÀ…_…¨. C™èlyýl$ 700 Զ斅V>Æý‡                      ç           ç   ç
                                           Ķæ$Ô¶æ {糆Úëx³¯]lMýSÆý‡$yól'¯]l° ^ðl³µMýS ™èl³µ§ýl$.
V>£ýl˯]l$ "Ð]l$àÆ>ïÙ‰ {´ëMýS–™èl ¿êçÙ'ÌZ, "V>£é ܳԢ æ¶ †' A¯ól õ³Æý‡$™ø
                              ç ç               ç        ç            ç ç
                                               ³ÕaÐ]l$ „>{™èl³#Ë$ (Ô¶æMýS$Ë$)ËÌZ Üßæ´ë×æ$yýl$ Vöç³µ §ýl…yýl
M>Ð]lÅ Ü…MýS˯]l… ^ólÔ>yýl$. C™èl°MìS "MýSÑ Ð]l™èlÞË$yýl$' A¯ól ¼Æý‡$§ýl$
      ç                                     Ķæ*{†MýS$yýl$V> õ³Æý‡$ ´÷…§éyýl$. C™èl° Æ>fÅ… MýS†Ä¶æ$ÐéyŠl
E…¨. ™èlÆ>Ó™èl M>Ë…ÌZ Ð]l_a¯]l "MýS$™èl*çßæË$°' ÎÌêÐ]l† ³Ç×æĶæ$…    ç                 ¢ý
                                           (VýS$fÆ>™Œl). E™èlƇ&§ýl„ìS×æ Ð]l$àÆ>çÙ‰ {´ë…™èl…, Mö…MýS×æ {´ë…™é˯]l$
                   í
(M>Ð]lÅ…) {ç³M>Æý‡… àË$yýl$ Ü…çßæâ¶æ Æ>MýS$Ð]l*Ç° Vø§éÐ]lÇ ¡Æý‡…,                          ‹Ï     ï
                                           fƇ¬…^éyýl$. ò³Çç³Ü GÇĶæ${†¯Œl Ü Æý‡^èl¯]lË {ç³M>Æý‡… ¯]lßæ´ë×æ$° ç
{§é„>Æ>Ð]l$…ÌZ ÑÐéçßæÐ]l*yìl¯]lr$Ï ™ðlË$Ýù¢…¨. àË$yýl$ JMýSP                          ç
                                           M>Ë…ÌZ {XMýS$ §ólÔ¶æÜ$¦Ë KyýlË$ Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë KyýlÆó‡Ð]l#OÌæñ ¯]l MýSâêÅ׊æMýS$
                                               I
Ü…Ð]l™èlÞÆý‡Ðól$ Æ>fÅÐól$Ìêyýl$. C™èl° Ð]l$Æý‡×ê¯]l…™èlÆý‡… „ýSàÆý‡r$Ë$,
ç                                          Ð]l_a, AMýSPyýl ¯]l$…_ »êÈV>gŒæ ([»Z^Œl)MýS$ Ð]l^ólaÑ A° õ³ÆöP¯é²yýl$.
    ç
„>{™èl³#Ë$ Ñf–…À…_ Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>fÅ… ³ÕaÐ]l$ {´ë…™é°²    ç            ç
                                           ¯]lßæ´ë×æ$° Æ>f«§é° Ñ$¯]l²V>Æý‡ (§ø৊l). C¨ EfjƇ¬±&[»Z^ŒlË
                                       H
B{MýSÑ$…^éÆý‡$.                                      ý           ç ç
                                           Ð]l$«§lÅ E…¨. „>{™èl³ ¯]lßæ´ë×æ$° ¯é×ôæË$ gZVýSÌŒæ™èl…¼ (Ð]l$àÆ>çÙ)       ‰
    àË$° ™èlÆ>Ó™èl Ð]l_a¯]l ¯]lË$VýS$Æý‡$ Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kË$ A†         Ð]l§ýlª A™èlÅ«¨MýS…V> ËÀ…^éƇ¬. (çÜ$Ð]l*Æý‡$ 13,270 ¯é×ôæË$) ¯]lßæ´ë   ç
ÜÓ˵M>Ë… 12 Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ ´ëÍ…^éÆý‡$. A§ólM>Ë…ÌZ Ô¶æMýS$Ë$,
ç             ç                                            ç
                                           ×æ$°² fƇ¬…_¯]l Ü…§ýlÆý‡Â…ÌZ Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ ÒsìæÌZ ÜVýS…    ç
{XMýS$Ë$ {´ëºËÅ…ÌZMìS Ð]l^éaÆý‡$. EfjƇ¬° Æ>k V>Æý‡ÂüÌêÏ               ¯é×ôæËOò³ ™èl¯]l »ŸÐ]l$ï]l$ Ð]l¬{¨…^éyýl$. Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ gêÈ^ól

  í                     ç
                             S ]ç
MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$ "Ñ{MýSÐ]l*¨™èl$Åyýl$' Ô¶æMýS$˯]l$ {糆Úëx¯l³#Æý‡… ¯]l$…_ ™èlÇÑ$
ÐólÜ, §é° ÑfĶæ$ _çßæ²…V> "Ô¶æMýS Ü…Ð]l™èlÞÆ>°²' {´ëÆý‡…À…^éyýl$.
                                           ܯ]l Ð]l$ÇMö°² ¯é×ôæË$ B…{«§l§ólÔ¶æ…ÌZ VýS$…r*Æý‡$ {´ë…™èl…ÌZ°
                                           í
                                           «
                                           §é¯]lÅMýSrMýS… (AÐ]l$Æ>Ð]l†), ^ól{»ZË$, Ð]l*^èlÆý‡, Ð]l*yýl$VýS$Ë, VøÍ
                                                O     ]
                                                                ý
                                                                      Ï
                                           Ððl¬§ýlÌæñ ¯]l Ýë¦ÐlÆ>ÌZÏ ËÀ…^éƇ¬. C™èl° M>Ë…¯ésìæ r…MýSÔ>Ë,
                  K
Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ ({MîS.Ô¶æ. 62&86)                                        ç
                                           Ð]lÊçÜMýSrÏ™ø (Moulds) Üà ÑfĶæ$ç³#Ç (¯éV>Æý‡$j¯lMö…yýl)        ]
Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kËÌZ 23Ð]l Ðéyýl$, A{VýSVýS×æ$Åyýl$, Vöç³µ Ñgôæ™èl.         {´ë…™éÌZÏ ËÀ…^éƇ¬.
Ô>™èlÐéçßæ¯]l$ËÌZ ™èlÐ]l$õ³Æý‡$™ø ´ër$ ™èlÍÏõ³Æý‡$¯]l$ f™èl³Æý‡$aMö¯ólç
Ü…{糧éĶæ$… Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~™ø¯ól {´ëÆý‡…¿¶æÐ]l$Ƈ¬Å…¨. C™èl°
ç                                          ÐéíÜïÙtç³#{™èl Æð‡…yø ç³#ÌZÐ]l*Ñ ({MîS.Ô¶æ. 86&114)
       A

™èlÍÏ Vú™èlÒ$ »êË} ÐólƇ¬…_¯]l "¯éíÜMŠS Ô>çܯ]l…' C™èl° ¨WÓf             Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ Ð]l$Æý‡×ê¯]l…™èlÆý‡… A™èl° MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$ Æð‡…yø
Ķæ*˯]l$, ÔoÆý‡Å&ç³Æ>{MýSÐ]l*˯]l$ ÑÔ¶æ§ýl³Æý‡$çÜ$¢…¨. C™èl°MìS Ü…{MýSÑ$…
                        ç          ç        ç                        ç
                                           ³#ÌZÐ]l*Ñ Æ>gêÅ°Mö^éayýl$. C™èlyýl$ 24 Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ Æ>fÅ´ë˯]l
_¯]l Æ>fÅ… ™ðlË…V>×æ, E™èlÆ¢ ‡ý MýSÆ>~rMýS, ѧýlÆý‡Â, §ýl„ìS×æ Ð]l$àÆ>çÙ‰                                     ª
                                           ^ólÔ>yýl$. C™èl° ¯é×ôæË$ VýS$…r*Æý‡$, Vø§éÐ]lÇ, W§ýlË*Æý‡$ {´ë…™é
          ç
{´ë…™éËMýS$ ³ÇÑ$™èlÐ]l$Ƈ¬…¨. Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ {MîS.Ô¶æ. 80ÌZ        ËÌZ ËÀ…^éƇ¬. C™èl° Ô>çܯéË$ ¯éíÜMŠS, M>Æó‡, AÐ]l$Æ>Ð]l†     Ï
S


gæñ {™èlĶæ*{™èlË$ {´ëÆý‡…À…^éyýl$. ™èl¯]l ³NÈÓMýS$Ë$ MøÌZµÆ‡¬¯]l ¿¶æ*¿ê
O                       ç                                              ð
                                           {´ë…™éËÌZ ËÀ…^éƇ¬. EfjƇ¬° ´ëËMýS$Oyl¯]l "^èlÙ¯l$yýl$' C™èl° ç t]
                   ç
V>˯]l$ †ÇW ÝëÓ«©¯]l… ^ólÜ$MýS$¯é²yýl$. C™èlyýl$ AçÜMýS (°gêÐ]l*           ç             ç t]
                                           ÜÐ]l$M>ÍMýS$yýl$. ^èlÙ¯l$yýl$ MýS°çÙ$P° ÝëÐ]l$…™èlÆ>k. ³#ÌZÐ]l*Ñ°    ç
»ê§ýl$&Vø§éÐ]lÇ hÌêÏË$), Ð]l¬ËMýS (Oò³£é¯Œl), ÝûÆ>çÙ‰ (MýS†Ä¶æ$                             «          ç t]
                                           A×æ_ÐólĶæ$yé°MìS §ýl„ìS×êç³£é°MìS MýS°çÙ$Pyýl$, ^èlÙ¯l$yìl° ³…´ëyýl$.  ç
ÐéyŠl), MýS$MýS$Æý‡ (™èl*Æý‡$µ Æ>fÝ릯l), ѧýlÆý‡Â (½Æ>Æý‡$), AÐ]l…†
                      Œ                    ç                     ç ý
                                           ³#ÌZÐ]l*Ñ ™èlÆ>Ó™èl ÕÐ]l}, ÕÐ]lÜP…«§l$yýl$ Æ>gêÅ°Mö^éaÆý‡$. ÒÇ
(ç³ÕaÐ]l$ Ð]l*â¶æÐ]l…), BMýSÆý‡ (™èl*Æý‡$µ Ð]l*â¶æÐ]l…) Aç³Æ>…™èl… (¯éíÜMŠS,     AçÜÐ]l$Æý‡¦ ´ë˯]l™ø Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>fÅ… Ð]l¬MýSPOÌæñ …¨. MýSyýl³sìæ    ç
M>Æó‡, E™èlƇ Ð]l$àÆ>çÙ) Ððl¬§ýlÌæñ ¯]l {´ë…™é˯]l$ B{MýSÑ$…^éyýl$.
    Ï    ¢ý        ‰    O                     Ô>™èlÐéçßæ¯]l$ËÌZ {ç³Ð]l¬Q$yýl$ Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ķæ$fq} ({MîS.Ô¶æ. 128&
     ý ç ç
Ñ…«§lÅ, ÜßæÅ{¨, MýS¯ólÇ, Ð]l$õßæ…{§ýlWÇ Ððl¬§ýlÌæñ ¯]l ³Æý‡Ó™èl {´ë…™é˯]l$
              á            O ç                           ç
                                           157). C™èlyýl$ 29 Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ Æ>fÅ´ë˯]l ^ólÔ>yýl$. C™èlyýl$ M>Æý‡Ðl$MýS ®]
fƇ¬…^éyýl$. C™èl° Æ>fÅ ÜÇçßæ§ýl$ªË$ Æð‡…yýl$OÐl³#Ìê ÜÐ]l¬{§ýl ³Æý‡Å…
                  ç         ðç    ç     ç               ç t]        ð
                                           Ð]l…Ô¶æ…ÌZ ^èlÙ¯l$° Ð]l$¯]l$Ð]l$Oyl¯]l Æý‡${§ýl§éÐ]l¬° ^ól†ÌZ Ķæ$fq}
™èl… ÐéÅí³…_¯]lr$Ï ™ðlË$çÜ$¢…¨. Ô¶æMýS$Ë$, Ķæ$Ð]l¯]l$Ë$, ³ßæÏÐl#˯]l$
                                 ç ç ]       Kyìl´ùĶæ*yýl$. C™èl° ¯é×ôæË$ ½Æ>Æý‡$, Mö…MýS×æ, ÝûÆ>çÙ, Ð]l$àÆ>çÙ,  ‰    ‰
fƇ¬…^éyýl$.                                        ý           ý
                                           Ð]l$«§lÅ{糧ólÔŒæ, B…{«§l{糧ólÔŒæËÌZ ËÀ…^éƇ¬. Kyýl »ŸÐ]l$à VýSË C™èl°
    Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~MSì HMýS {»êçßæÃ×æ, BVýSÐ]l$°ËĶæ$, „ýS{†Ä¶æ$               ý               ç
                                           ¯é×ôæË$ B…{«§lÆ>kË ¯úM>Ķæ*¯]l ºÌê°² Ü*_çÜ$¢¯é²Æ‡¬. Ð]l$à
§ýlÆý‡µÐ]l*¯]l Ð]l$Æý‡®¯]l, {†çÜÐ]l¬{§ýl™øĶæ$ï³™èlÐéçßæ¯]l$yýl$, HMýSÔ¶æ*Æý‡$yýl$                           ]
                                           Ķæ*¯]l Ô>QMýS$ ^ðl…¨¯]l B^éÆý‡Å ¯éV>Æý‡$j¯l$yýl$ C™èl°MìS Ñ${™èl$yýl$.
A¯ól ¼Æý‡$§ýl$Ë$¯é²Æ‡¬. Ðl¨MýS Ð]l$™é°² ´ùíÙ…^éyýl$. Ð]lÆý‡~ Ýë…MýSÆ>Å°²
               Oð                               ª     ý         ¢ý    ¢         Ï
                                           ÒǧýlÇ Ð]l$«§lÅ ÝëW¯]l E™èlƇ {ç³™èl$Å™èlÆ>Ìôæ "çÜ${çßæ$ÌôæQ' {VýS…£ýl…V>
AÇMýSsêtyl$. {»êçßæÃ×æ$ËMýS$ B{Ô¶æĶæ$Ñ$^éayýl$. "«§l¯]l MýSrMýS ÝëÓÑ$'
       ý                       ý             Ð]l_a…¨. Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~ ÑfĶæ$ç³#Ç (¯éV>Æý‡$j¯l Mö…yýl)ÌZ    ]
A¯ól ¼Æý‡$§ýl$ E¯]l²r$Ï ¯éíÜMŠS Ô>çܯ]l… õ³ÆöP…¨. C™èlyýl$ „ýSßæ       ç   ´ëÆ>Ð]l™èl Ð]l$à ÑàÆ>°² °ÇÃ…^éyýl$.
          Oð             «
    sìæ»ñær$t, ^l¯é {VýS…£éË {ç³M>Æý‡…... §é¯]lÅMýSrMýS… (AÐ]l$Æ>Ð]l†)      10."{†çÜÐ]l¬{§é«¨ç³†' A¯ól ¼Æý‡$§ýl$ H Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kMýS$…¨?
       ç ç              ]
Ð]l$à Ü*¦³ ÕÌê{´ëM>Æ>°² ¯éV>Æý‡$j¯l$yýl$ °ÇÃ…_¯]lr$Ï ™ðlË$çÜ$¢…¨.            G) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~          ¼)Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~
               ç
Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~ MýSyýl³sìæ Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kÌZÏ Vöç³µÐéyýl$V>             í
                                             Ü) Ð]lÊyø ³#ÌZÐ]l*Ñç           yìl) Æð‡…yø Ô>™èlMýSÇ~
      ç                  ç
VýS$Ç¢…³#´÷…§éyýl$. C™èl°MìS {†çÜÐ]l¬{§é«¨³† A¯ól ¼Æý‡$§ýl$ E…¨.           11.ÑfĶæ$ç³#Ç(¯éV>Æý‡$j¯]l Mö…yýl)ÌZ ´ëÆ>Ð]l™èl Ð]l$à ÑàÆ>°²
C™èl° ™èlÆ>Ó™èl Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>fÅ… „îS×ìæ…_…¨. _rt_Ð]lÇ Æ>k               °ÇÃ…_…§ðlÐ]lÆý‡$?
        ç
Ð]lÊyø ³#ÌZÐ]l*Ñ M>Ë…ÌZ D Æ>fÅ… ³NÇ¢V> A…™èlÇ…_…¨.ç                   G) Æð‡…yø Ô>™èlMýSÇ~           ¼) àË$yýl$
{MîS.Ô¶æ. 225ÌZ ÝëÐ]l$…™èlÆ>kOÌæñ ¯]l AÁÆý‡$Ë$, ^èl$r$¯éVýS$Ë$, C„>Ó           í í
                                             Ü) ÜÐ]l¬MýS$yýl$             yìl) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~
        ç ]            í
MýS$Ë$, ³ËÏÐl#Ë$ †Æý‡$VýS$»êr$ ^ólÜ §ýl„ìS×êç³£ýl…ÌZ ÜÓ™èl…{™èl  ç          12.Æð‡…yýl$ AÔ¶æÓÐól$«§ýl Ķæ*V>Ë$, JMýS Æ>fçÜ*Ķæ*VýS… ^ólíܯ]l ™öÍ
Æ>gêÅË$ HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$.                                Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>gñæÐ]lÆý‡$?
                                             G) Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~         ¼)Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~
            B…{«§ýl$Ë ^èlÇ{™èl & ¼sŒæÞ                    í        ç
                                             Ü) Æð‡…yø ³#ÌZÐ]l*Ñ           yìl) àË$yýl$
                                               I
1. H Ô>™èl Ðéçßæ¯]l Æ>fË M>Ë…ÌZ {´ëMýS–™èl ¿êçÙ Ý릯]l…ÌZ               13."«§ýl¯]lMýSrMýS ÝëÓÑ$' A¯ól ¼Æý‡$§ýl$ H Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kMýS$ E…¨?
  "çÜ…çÜP–™èl ¿êçÙ' Æ>f¿êçÙ AƇ¬…¨?                               í
                                             G) ÜÐ]l¬MýS$yýl$                     ç
                                                                 ¼) Ð]lÊyø ³#ÌZÐ]l*Ñ
                                        H
      í
  G) ÜÐ]l¬MýS$yýl$           ¼) Æð‡…yø Ô>™èlMýSÇ~              í
                                             Ü) Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~       yìl) Æð‡…yø Ô>™èlMýSÇ~
  í
  Ü) Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ yìl) MýS$…™èlË Ô>™èlMýSÇ~               14.Ô>™èlÐéçßæ¯]l Ð]l…Ô¶æ…ÌZ _rt_Ð]lÇ Æ>k GÐ]lÆý‡$?
2. "V>£é çÜç³¢Ô¶æ†' M>ÐéÅ°² àË$yýl$ H ¿êçÙÌZ çÜ…MýS˯]l… ^ólÔ>yýl$?           G) Ð]lÊyø ³#ÌZÐ]l*Ñ ç          ¼) ÑfĶæ$}
  G) Ð]l$àÆ>ïÙ‰ {´ëMýS–™èl ¿êçÙ             ç
                          ¼) Ü…çÜP–™èl ¿êçÙ           í
                                             Ü) ^èl…§ýl}               yìl) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~
  Ü) {¼gŒæ ¿êçÙ
  í                            S
                          yìl) ™ðlË$VýS$ ¿êçÙ
3. "ÎÌêÐ]l† ç³Ç×æĶæ$ M>Ð]lÅ' {VýS…£ýl Æý‡^èlƇ¬™èl GÐ]lÆý‡$?
  G) àË$yýl$                   ¼) MýS$™èl*çßæË$yýl$
                                           15.H Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>k ™é¯]l$ gêÈ^ólíܯ]l ¯é×ôæËOò³ Kyýl VýS$Æý‡$¢Í²
                                             Ð]l¬{¨…^éyýl$?
                                             G) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~          ¼)Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~
                  K
  í
  Ü) Æý‡${§ýl§éÐ]l¬yýl$              yìl) MýS$…™èlË Ô>™èlMýSÇ~       í
                                             Ü) Æð‡…yø Ô>™èlMýSÇ~             í
                                                                 yìl) ÜÐ]l¬MýS$yýl$
4. Ô¶æMýS$˯]l$ {糆Úëx¯]lç³#Æý‡… ¯]l$…_ ™èlÇÑ$ÐólíÜ, §é° ÑfĶæ$ çÜ*_
  MýS…V> "Ô¶æMýS çÜ…Ð]l™èlÞÆ>°²' {´ëÆý‡…À…_…¨?                     çÜÐ]l*«§é¯éË$
  G) Ñ{MýSÐ]l*¨™èl$Åyýl$ (EfjƇ¬°) ¼) Æý‡${§ýl§éÐ]l¬yýl$                1) yìl 2) G 3) ¼ 4) G 5) yìl
       A

  í ç
  Ü) ¯]lßæ´ë×æ$yýl$                 yìl) ¿¶æ*Ñ$MýS$yýl$              í      í
                                            6) G 7) Ü 8) G 9) Ü 10) G
5. „ýS{†Ä¶æ$ §ýlÆý‡µÐ]l*¯]l, {†çÜÐ]l¬{§ýl ™øĶæ$ ï³™èlÐéçßæ¯]l, „ýSçßæ Æ>ç³&               í
                                            11) yìl 12) G 13) Ü 14) G 15) G
  Ð]lÔ¶æ&°Æý‡Ð]lÔóæçÙMýSÆý‡, «§ýl¯]lMýSrMýS ÝëÓÑ$ A¯ól ¼Æý‡$§ýl$Ë$ H Ô>™èlÐéçßæ¯]l
  Æ>kMýS$¯é²Æ‡¬?
S


  G) Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~            ¼) Æð‡…yø Ô>™èlMýSÇ~
  í         ç
  Ü) Æð‡…yø ³#ÌZÐ]l*Ñ               yìl) Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~
6. Ô¶æMýSÆ>Ogñæ¯]l ¯]lçßæ´ë×æ$° Æ>f«§é° H¨?
  G) Ñ$¯]l²V>Æý‡ (§ø৊l)             ¼) {»Z^Œl
  í
  Ü) MýSâêÅ×Šæ                  yìl) {糆Úëx¯]lç³#Æý‡…
7. çÔ¶æMýSÆ>Ogñæ¯]l ¯]lçßæ´ë×æ$° ¯é×ôæË$ GMýSPyýl ËÀ…^éƇ¬?
  G) EfjƇ¬°                   ¼) ¯éíÜMŠS
  í
  Ü) gZVýSÌŒæ™èl…¼                yìl) Æ>Ķæ$^èl*ÆŠ‡ §ø»Œæ
8. EfjƇ¬° ´ëËMýS$Oyðl¯]l "^èlçÙt¯]l$yýl$' H Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kMýS$ çÜÐ]l$M>
  ÍMýS$yýl$?
  G) Æð‡…yø ³#ÌZÐ]l*Ñ ç              ¼) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~
  í
  Ü) Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~          yìl) Æð‡…yø Ô>™èlMýSÇ~
9. MýSyýlç³sìæ Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kËÌZ {ç³íܧýl$®yðlÐ]lÆý‡$?
  G) ÕÐ]l}                         ç ý
                          ¼) ÕÐ]lÜP…«§l$yýl$
  í
  Ü) Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~ yìl) Ð]lÊyø ³#ÌZÐ]l*Ñ   ç
   Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ^èlÇ{™èl Ýë…íœ$MýS, BǦMýS ç³Çíܦ™èl$Ë$
Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ç³Ç´ë˯]lÌZ "AÐ]l*™èl$Åyýl$', "Æ>gêÐ]l*™èl$Åyýl$',                                   ç
                                               MýS$Ð]l*Æý‡$° "HMýS {»êçßæÃ×æ$yýl°' ^ðl³µyýl…ÌZ ¿êÐ]l…, A™èl¯öMýSPyól
Ð]l$àÐ]l*™èl$Åyýl$, ¿ê…yéÇMýS$yýl$, õßæÆý‡×ìæMýS, ÌôæQMýS$yýl$, Ð]l$à õÜ¯é                                  í
                                               (f¯]lÙèl@ M>MýS$…yé) "{»êçßæÃ×æ$yýl$'V> ³Ë$Ð]l§ýlW¯]lÐéyýl°, A™èlyýl$
ç
³†, Ð]l$à™èlÆý‡MýS$yýl$ Ð]l…sìæ E§øÅVýS$Ë õ³Æý‡$Ï MýS°í³Ýë¢Æ‡$$. ÒÆý‡…§ýlÆý‡*                     ð
                                               f¯]lÙèl@ {»êçßæÃ×æ$Oyl™ól, BÐðl$ Ar$Ð]l…sìæ A†Ô¶æÄñæ*MìS¢ Eç³Äñæ*W…^ól¨
      ç                í
Æ>fÅ ³Ç´ë˯]lÌZ Ð]l¬QÅ´ë{™èl Ð]lßæ…_¯]lÐéÆó‡! "¿ýæ*Ñ$ÕçÜ$¢'                 M>§ýl° Mö…§ýlÆý‡$ ^èlÇ{™èlM>Æý‡$Ë$ ¿êÑçÜ$¢¯é²Æý‡$. Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~
                    ð ç
{糿ýæ$™éÓ°MìS Ð]l¬QÅ B§éĶæ$…. ÆO ‡™èl$ ³…yìl…_¯]l ³…rÌZ 1/6 ç                                   ç
                                               B¯ésìæ {Ô>Ñ$MýS Ñ«§é¯éͲ, Ð]l–†¢³° ÐéÇ°, {Ôóæ×æ$˯]l$ {´ù™èlÞíßæ…^èl
                 ç          ç      ç
Ð]l…™èl$ ÕçÜ$¢V> E…yól¨. Ð]l–†¢³¯]l$², Æó‡Ð]l#Ë$, Æý‡ßæ§éÆý‡òOÏ ³ Ü$…M>Ë$…                             ¦
                                               yé°MìS VýSsìæt MýS–íÙ ^ólÔ>yýl¯ól AÆý‡…ÌZ "HMýS {»êçßæÃ×æ$yýl$'V> õ³ÆöP¯]lyýl…
                        ç
yólÑ. GVýS$Ð]l$™èl$Ë$& ¨VýS$Ð]l$™èl$ËOò³ Ü$…M>Ë$, E糚 ³¯]l$²,     ç          fÇW…§ýl° Mö…§ýlÇ Ðé§ýl¯]l. Ð]l–†¢° ºsìæt MýS$ÌêË$, Eç³MýS$ÌêË$ HÆý‡µ
                         ç
ÝëÐ]l$…™èlÆ>kË MýS´ëµË$, ºçßæ$Ð]l$™èl$ËOò³ ³¯]l$²Ë$ Ñ«¨…^ólÐéÆý‡$.                          ç                    ]
                                               yézƇ$$. Ð]lÆý‡~ Ð]lÅÐ]lܦ MýSr$t¨rt…V> E¯]l²ç³µsìæMîS Ð]l–†¢Ðl*ǵyìl MýS°í³
ç        «ý  ç
³¯]l$²Ë$ §l¯]l&Ð]lÜ$¢ Æý‡*ç³…ÌZ ^ðlÍÏ…^ólÐéÆý‡$. òO ܯ]lÅ…, ´ûÆý‡ ³Ç   ç         ç               Oð                  ç t]
                                               Ü$¢…¨. {»êçßæÃ×æ$Ë$, ÐlÔ¶æ$ÅË$, „ýS{†Ä¶æ¬Ë$ Ð]lÆý‡M¢ Sý Ð]l–†¢° ^ól³sìæ¯lr$Ï
                                                    I
´ë˯]lÌZ E§øÅVýS$Ë i™éË$ {糿ýæ$™èlÓÐól$ ¿ýæÇ…^ól¨. ÒÇM>Ë…ÌZ                 ™ðlË$Ýù¢…¨.
                                           H
              ç    í
Ððl…yìl ¯é×ôæ˯]l$ "M>Æ>Û³×æ$Ë°' ³Í^ólÐéÆý‡$. Ððl…yìl™ø ´ër$ Æ>W,
       ï ç
™èlVýSÆý‡…, ÜÜ… ¯é×ôæ˯]l$ MýS*yé Ð]l¬{¨…^ólÐéÆý‡$. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$             MýS$r$…º Ð]lÅÐ]lçܦ
      ¢ýOð                            ç
ºËÐ]l™èlƇÐl$¯]l òO ܯéÅ°² ´ùíÙ…^éÆý‡$. òO ܯ]lÅ…ÌZ VýSf, ™èl$Æý‡VýS, ³§é†,         ¯éyýl$ EÐ]l$Ãyìl MýS$r$…»êË$…yólÑ. MýS$r$…»ê°MìS ™èl…{yìl ò³§ýl, Ü…çœ$…    ª ç
                            Ï
¯úM>§ýlâ¶æ, Ô>QË$…yólÑ. MýS™èl$¢Ë$, DsñæË$, ºÌôæË$, VýS…{yýl Vöyýlâz æ¶ $Ï,             ï ˆ         í ¦
                                               ÌZ ÜËMýS$ E¯]l²™èl ܆, VúÆý‡Ð]l Ð]l$Æ>ŧýlË$…yólÑ. Æ>f MýS$r$…»êÌZÏ
yéË$ Ð]l…sìæ BĶ欫§éË$¯é²Æ‡$$.

Ýë…íœ$MýS ç³Çíܦ™èl$Ë$
                   ç
                                S
Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ Ü…çœ$…ÌZ "^é™èl$Æý‡ÓÆý‡~ Ð]lÅÐ]lÜ' HÆý‡µyìl…¨.     ç ¦
                                               M>MýS, Ý뫧éÆý‡×æ MýS$r$…»êÌZϯl* ³#Æý‡$çÙ$Ë$ ¯éĶæ$MýS™èlÓ »ê«§lÅ™èlË$
                                                           ï ˆ ç
                                                                    ] ç
                                               °Æý‡Óíßæ…_¯é, ÜËMýS$ Ü…çœ$…ÌZ ÜÐ]l¬_™èl Ý릯lÐ]l¬…yól¨. »o§é®Ë
                                                                      ç
                                                                            ç
                                               Äýæ*˯]l$ VýS–çßæç³™èl$Ë$ MýS$r$…º…™ø Üà Ü…§ýlÇØ…_, §é¯]l§l
                                                                          Ï]
                                                                                 ç
                                               Æ>ÃË$ ^ólĶæ$yýl…... Ô>çܯéÌZÏ ÐéÇ õ³Æý‡¯l$ {ç³Ýë¢Ñ…^èlyýl… VýSÐ]l$°…^èl
                                                                                   ]
                                                                                        ý

                                                                                           «ý
                    K
í                              ç
³™èl–ÝëÓÐ]l$Å EÐ]l$Ãyìl MýS$r$…º Ð]lÅÐ]lܦ E…yól¨. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë                                       ï ˆ
                                               §ýlVýSY A…Ô¶æ…. Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>×ìæÐéçÜ ÜË$ & §ólÑ ¯éVýS°MýS, Vú™èlÒ$
ç                               ç ç ]
ÜÐ]l$M>ÍMýS$OÌæñ ¯]l Ô¶æMýS$Ë$, Ķæ$Ð]l¯]l$Ë$, ³ßæÏÐl#Ë$ Ððl$$§ýlÌæñ ¯]l ѧólÖ    O    »êË} ÐólƇ$$…_¯]l Ô>çܯéÌôæ C…§ýl$MýS$ °§ýlÆý‡Ø¯]l…. Ô>™èlÐéçßæ¯]l
                  ç
Ķæ¬Ë$ ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ Ð]l$™èl Ü…{糧éÄýæ*˯]l$ A¯]l$çÜÇ…_, ÜÐ]l*f…ÌZ         ç                 ç      Oð
                                               Æ>kË$ Ð]l*™èl³NÆý‡ÓMýSÐl$¯]l õ³Æý‡$Ï B´ë¨…^èl$^èl$MýS$¯é²Æý‡$. E§éçßæÆý‡
Ñί]l… M>Ð]lyýl… B M>Ë…¯ésìæ Ýë…íœ$MýS Ð]l*Æý‡$µÌZÏ {糧é¯]lÐl$…¨.         « Oð                           ï çx    ç
                                               ×æMýS$ Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~, ÐéíÜÙ³#{™èl ³#ÌZÐ]l*Ñ. D õ³Æý‡$Ï
        A

     ç                       ý
E§éÆý‡ßæ×æMýS$ Ô¶æMýSÆ>Ogæñ ¯]l "Æý‡$çÙ¿ýæ§ýl™èl$¢yl$' M>Ö ¡Æý‡…ÌZ° ³#çÙPÆý‡       ç                      ¢          ç
                                               ™èlË$ÏË…sôæ ÐéÇMýS$¯]l² ¿ýæMìS¿êÐéË$ ™ðlÍĶæ$gôæÜ$¢¯é²Æ‡¬. ¯é¯éçœ*sŒæ
                     í
{´ë…™é°MìS Äýæ*{™èlË$ ^ólÜ, {»êçßæÃ×æ$ËMýS$ VøÐ]l#Ë$, {V>Ð]l*Ë$               Ô>çܯ]l…ÌZ "¯éVýS°MýS'... ™èl¯]l ¿ýæÆý‡¢ Ô>™èlMýSÇ~ °Æý‡Óíßæ…_¯]l A¯ólMýS Ðl¨MýS   Oð
               «ý              ¢
§é¯éË$ ^ólÔ>yýl$. §lÆý‡Ã §ólÐ]l, ÇçÙ¿ýæ§ýl™èl, AW²Ð]lÆý‡Ã¯Œl A¯ól ¿êÆý‡¡Ä¶æ$                         ý     í
                                               {MýS™èl$Ð]l#ËMýS$ ™é¯]l$ B«§lÓÆý‡Å… Ð]lßæ…_¯]lr$Ï ÑÐ]lÇ…_…¨. ÜËMýS$ BíÜ¢  ï ˆ
S


ç             Ï]
Ü…{糧éĶæ$ õ³Æý‡¯l$ ѧólÖĶæ¬Ë$ ò³r$tMSý $¯é²Æý‡$. Ô¶æMýSÆ>Ogæñ ¯]l "Æý‡${§ýl§é       ç
                                               ßæMýS$PË$¯é²Æ‡$$. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ E§øÅVýS… ^ólÜ$Mö¯ól ÜËMýS$    ç     ï ˆ
Ð]l$¯]l$yýl$' ™èl¯]l MýS$Ð]l*Æð‡¢ "Æý‡${§ýl§ýlÐ]l$°MýS¯]l$' Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>Ogæñ ¯]l ÕÐ]l}  Ð]l$à õܯé糆°, Ð]l$àÆý‡¤°, Ð]l$à¿ZfMìS A¯ól õ³Æý‡$ϯé²Æ‡$$. {ç³fË
                          ý
Ô>™èl MýSÇ~MSì _a {MîS.Ô¶æ. 130&150 Ð]l$«§lÅM>Ë…ÌZ ò³ãÏ ^ólÔ>yýl$. A…§ýl$MóS                                  ï ˆç
                                               Ð]l–†¢ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$…. Ô>™èlÐéçßæ¯]l Ü&³#Æý‡$çÙ$Ë$ MýS…u>¿ýæÆý‡×êË$,
ç            ~ý       ç
Ü…çœ$…ÌZ Ð]lÆý‡Æ‡„ýS×æ AÐ]lÜÆý‡Ð]l$°, Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ Ð]lÆý‡~ Ýë…MýS                                         «ý
                                               àÆ>Ë$, MýS…MýS×êË$, MýSÆ>~¿æý Æý‡×êË$ GMýS$PÐ]lV> §lÇ…^ólÐéÆý‡° B¯ésìæ
                      «ý         ç
Æ>Å°² Ð]l*°µ…_, Ð]lÆ>~{Ô¶æÐ]l$ §lÆ>Ã˯]l$ ³ÇÆý‡„ìS…^èlyé°MìS G…™ø MýS–íÙ           »o§ýl® ÕÌêµË §éÓÆ> ™ðlË$Ýù¢…¨. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë Æ>f¿êçÙ {´ëMýS–
  í      ç
^ólܯ]lr$Ï ³NÆý‡Ó ^èlÇ{™èlM>Æý‡$Ë$ õ³ÆöP…r$¯é²Æý‡$. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$             ™èl…. Ô>çܯéË$, ¯é×ôæËOò³ C§ól ¿êçÙ¯]l$ ÐéyéÆý‡$. D M>Ë…ÌZ "{ºïßæÃ
{»êçßæÃ×æ$Ë° ^ðlº$™éÆý‡$. AƇ$$™ól Ô>çܯéÌZÏ B ÑçÙÄýæ*°² GMýSPyé               Íí³' AÀÐ]l–¨® ^ðl…¨…¨. VýS–àÌZÏ gêyîlË$, MýS$ÈaË$, »ñæ…`Ë$ Ð]l…sìæ
õ³ÆöP¯]lÌôæ§ýl$. Ð]l$àÆ>çÙ‰ ¯éíÜMŠS VýS$àËĶæ$…ÌZ° Vú™èlÒ$ »êË}               ÝëÐ]l${W° Ñ°Äñæ*W…^ólÐéÆý‡$. ¯]lVýSÆ>˯]l$ G™èlƇ¬¯]l {´ëM>Æ>Ë™ø   ¢
                                    ð
ÐólƇ$$…_¯]l Ô>çܯ]l…ÌZ BÐðl$, ™èl¯]l MýS$Ð]l*Æý‡$Oyl¯]l Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èl        °ÇÃ…^éÆý‡$. {ç³ÐólÔ¶æ §éÓÆ>˯]l$ Cr$MýSË$, Ü$¯]l²…™ø °ÇÃ…_,    ç
           è              ç
MýSÇ~° "Ñ°Ð]lÇ¢™l H^é™èl$Æý‡ÓÆý‡~ Ýë…MýSÜÅ' A° Ð]lÇ~…^èlyýl… Ð]lËÏ B Æ>k           ™øÆý‡×êË™ø AË…MýSÇ…^ólÐéÆý‡$. Ýë…` ™øÆý‡×êË$ C…§ýl$MýS$
         ç ¦                        Oð   «ý
"Ð]lÆý‡~ Ð]lÅÐ]lÜ'MýS$ A«¨MýS {´ë«§é¯]lÅÑ$_a... Ðl¨MýS §lÆ>ð² ³#¯]lÆý‡$§ýl®      ç            ï ˆ ç ý
                                               °§ýlÆý‡Ø¯]l…. Ü, ³#Ƈ$çÙ$Ë §ýl$çÜ$¢Ë AË…MýSÆý‡×æ JMóS Æý‡MýS…V> E…yól¨.
                 ç
Ç…_ ´ùíÙ…^éyýl° ³NÆý‡Ó ^èlÇ{™èlM>Æý‡$Ë$ ܧ鮅¡MýSÇ…^éÆý‡°        í          ï ˆ            ç     «ý            ý
                                               ÜË$ §ýl$çÜ$¢Ë¯]l$ ÜVýS… §lÇ…_¯]lr$ÏV> MýS°í³Ýë¢Æ‡$. þ§ýl…, ¯érÅ…,
Mö…§ýlÆý‡$ ^èlÇ{™èlM>Æý‡$Ë ¿êÐ]l¯]l. AƇ$$™ól D ÑçÙĶæ$…ÌZ Ð]l$ÇMö…™èl            ç
                                               Ü…X™èl… B¯ésìæ {ç³fË Ñ¯ø§éË$. {ç³fË$ ÑÌêçÜÐ]l…™èlÐl$¯]l                Oð
Ð]l$…¨ ^èlÇ{™èlM>Æý‡$Ë ¿êÐ]l¯]l {ç³M>Æý‡… Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$ {»êçßæÃ×æ                       í
                                               iљ鰲 VýSyìl³¯]lr$Ï AÐ]l$Æ>Ð]l† ÕÌêµË §éÓÆ> ™ðlË$Ýù¢…¨.
                                 ç
MýS$Ìê°MìS ^ðl…¨¯]lÐéÆý‡° ™èlÐ]l$ Ô>çܯéÌZÏ ^ðl³šMøÌôæ§ýl$. »êË} ™èl¯]l
BǦMýS ç³Çíܦ™èl$Ë$                                                            ç í        ç
                                                 »êÆý‡$MýS^èle, Ýù´ëÆý‡, MýSâêÅ׊æ Ü${ç³Ü§ýl® Æó‡Ð]l# ³rt×êË$. sêËÒ$
Ô>™èlÐéçßæ¯]l Ķæ¬VýS…ÌZ §ýl„ìS×êç³£ýl… ÜÇç܅糧ýlË™ø ÑÆ>hÍÏ…¨. í                {ç³M>Æý‡… "MýS…rMøOÔæð Ë (çœ$…rÝëË), MöyøzÇÄñæ* (VýS*yýl*Æý‡$)
{ç³fË Ð]l¬QÅÐ]l–†¢ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$…™ø´ër$ ³Ô¶æ$´ùçÙ×æ, Ð]lÆý‡M¢ Sý Ðé×ìæ
                                   ç                        Oð
                                                 (Møyýl*Æý‡$), Ðl$ÝùÍÄñæ* (Ð]l$_Îç³r²…)' ™èl*Æý‡$µ ¡Æý‡…ÌZ Ð]l¬QÅ
fÅ… Ð]l…sìæÑ õÜÓ^ée&çÜÓĶæ$… ³Ç´ë˯é A«¨M>Æ>Ë §éÓÆ>    ç                         ç
                                                 Æó‡Ð]l# ³rt×êË$. GVýS$Ð]l$™èl$ÌZÏ §ýl…™éË$, Æý‡™é²Ë$, Ñ$ÇĶæ*Ë$,
AÀÐ]l–¨® ^ðl…§éƇ¬. ÑÑ«§l Ð]l–†¢, {Ô>Ñ$MýS, Ð]lÆý‡M¢ Sý Ð]lÆ>YËMýS$
                    ý                                       ç
                                                 ¯ól™èlºrtË$, ³r$tºrtË$.. ¨VýS$Ð]l$™èl$ÌZÏ º…V>Æý‡…, Ððl…yìl, Æ>W,
^ðl…¨¯]lÐéÆý‡$ B¯ésìæ Ýë…íœ$M> ^éÆ>ËMýS$ A¯]l$VýS$×æ…V> "{Ôóæ×æ$Ë$V>'                     ç ]        ç         « Oð
                                                 V>k Ð]lÜ$¢Ðl#Ë$, ³ÇÐ]l$â¶æ {§ýlÐéÅË$ {糧é¯]lÐl$¯]lÑ. ÑfĶæ$Ðéyýl,
HÆý‡µyìl, ™èlÐ]l$ BǦMSý iÐ]l¯]l AÐ]lÜÆ>˯]l$ ¡Æý‡$aMýS$¯ólÐéÆý‡$. VýS–çßæç³™èl$
                       ç                                         ý         ç
                                                 ѯ]l$Mö…yýl, ¯ðlË*ÏƇ$, A†¢Æ>Ë (MýSyýl³ hÌêÏ) {´ë…™éÌZÏ ÆøÐ]l$¯ŒlMýS$
Ë™ø MýS*yìl¯]l "°VýSÐ]l$ Ü¿¶æË$' ³rt×æ Ìôæ§é {V>Ð]l$ ³Ç´ë˯]l °Æý‡Óíßæ…
                 ç  ç                  ç           ^ðl…¨¯]l º…V>Æý‡$ ¯é×ôæË$ Ë¿¶æÅÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬. ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ… ¯]l$…_
^ólÑ. VýS–çßæ糆 "{V>Ð]l$×ìæ'V> {V>Ð]l$…ÌZ B«¨³™èlÅ… ^èlÌêƇ¬…        ç            «        ç       ý    ç     ç ]
                                                 {糧é¯]l…V> Ü$VýS…«§l {§ýlÐéÅË$, ܯ]l²° ³r$tÐl݈ëË$, Æý‡Ð]lòÜÌêÏË$
^ólÐéÆý‡$. "{V>Ð]l$ MýS*r…, Æ>çÙ‰ MýS*r…' Ð]l…sìæ ³§éË$ ™èlÆý‡^èl$V>      ç         ÆøÐŒl$MýS$ GVýS$Ð]l$† AÄôæ$ÅÑ. ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ Ð]lÆý‡M¢ Sý $Ë$ BVóS²Ä¶æ*íÜĶæ*
Ô>çܯéÌZÏ MýS°í³Ýë¢Æ‡¬. Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ Æý‡…VýS…ÌZ Vø§é¯éË$, ¿¶æ*Ð]l¬                             ç
                                                 §ólÔ>ÌZÏ (ºÆ>Ã, ÜĶæ*…, A¯é²…) Ð]lÆý‡M¢ Sý ÐéÅ´ëÆ>Ë$ ÝëW…^ólÐéÆý‡$.
                                                     I
Ë$, {V>Ð]l*Ë$ {糧é¯]l´ë{™èl Ð]lßæ…^éƇ¬. ³…r E™èlµ†¢ÌZ 1/6Ð]l
               «      í              ç                                  ç ®
                                                 ÐéÅ´ëÆý‡ ÌêÐé§ólÒË$ »êÆý‡Æt ‡ý $ ³§ýl†, _¯]l² ¯é×ôæË §éÓÆ> fÇVóSÑ.
Ð]l…™èl$ ³¯]l$² Æý‡*ç³…ÌZ Æ>gêÅ°Mö^óla¨. Ðé×ìæfÅ ³…rÌZÏ
         ç                                  ç     Ððl…yìl, Æ>W, ™èlVýSÆý‡… Ð]l…sìæ ÌZàË™ø ¯é×ôæË$ Ð]l¬{¨…^éÆý‡$. M>Û{™èl³  ç
                                             H
ç ç             ð
³†¢³…r Ð]l¬QÅOÐl$…§ýl°.. ¯ól™èl ³Ç{Ô¶æÐ]l$MýS$ ™èl*Æý‡$µ ¡Æý‡… MóS…{§ýlÐ]l$°
                        ç                                ç                    ç
                                                 Æ>Ogæñ ¯]l ¯]lßæ´ë×æ$yýl$ Ððl…yìl ¯é×ôæͲ (M>Æ>Û³×æ$Ë$) Ð]l¬{¨…^éÆý‡$.
ò³Çç³Ü, sêËÒ$Ë Æý‡^èl¯]lË$ ^ðlº$™èl$¯é²Æ‡$$. ´÷ÌêÌZÏ ±sìæ Ķæ$…{™é
     ‹Ï                                           ÒsìæòO ³¯ól Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ ™èl¯]lõ³Æý‡$¯]l$ †ÇW Ð]l¬{¨…^éyýl$.
˯]l$ Eç³Äñæ*W…^ól ÐéÆý‡$. B M>Ë…ÌZ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$…™ø ´ër$ ÑÑ«§l               ý       ç
                                                 "M>Æ>Û³×æ$Ë$' A…sôæ "Ððl…yìl ¯é×ôæË$, "çÜ$Ð]lÆ>~Ë$' A…sôæ º…V>Æý‡$
Ð]l–™èl$¢Ë$ AÀÐ]l–¨® ^ðl…§éƇ¬. §lÐ]l$°MýS$Ë$ («§é¯]lÅ ÐéÅ´ëÆý‡$Ë$),
                          «ý                                             ï ˆ ç ý
                                                 ¯é×ôæË$. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ Ü, ³#Ƈ$çÙ$Ë$ º…V>Æý‡$ ¯é×ôæË$
MøÍMýS$Ë$ (ÝëÌñæÐéÆý‡$), †Ë ³ÜMýS (V>¯]l$VýSÐéÆý‡$), MýS$ËÇMýSË$

             ç        ¢ì ç
                          í ç      S
(MýS$Ð]l$ÃÆý‡$Ï), JyýlĶæ$…{†MýSË$ (Ķæ$…{™éË$ ^ólõÜÐéÆý‡$), Ð]lÜMýSÆý‡$Ë$
(Ðól$§ýlÇÐéÆý‡$), MýSÜMýSÆý‡$Ë$ (C™èlyl ³° ^ólõÜÐéÆý‡$) Ððl¬§ýlÌæñ ¯]l Ð]l–™èl$¢Ë$ O
                                           ç
                                                 ÑÇÑV> §lÇ…^ólÐéÆý‡$. AÐ]l$Æ>Ð]l†, Af…™é _{™éÌôæ C…§ýl$MýS$
                                                         «ý
                                                 °§ýlÆý‡Ø¯]l…. MöÌêÏƇ$ VýS¯]l$Ë$ (MøÌêÆý‡$) "çßæsìæ', Ð]l$íÜP, Æ>Ķæ$^èl*ÆŠ‡
                                                               ý              t
                                                 {´ë…™éÌZÏ º…V>Æý‡$ VýS¯]l$Ë$ MýS°í³…^éƇ$$. Ð]l$íÜP {´ë…™èl…
                    K
¯]l²r$Ï ¯éíÜMŠS&k¯éÆŠ‡ Ô>çܯéË$ õ³ÆöP¯é²Æ‡$$. »o§ýl® ÑàÆ>ËMýS$,                                    í
                                                 º…V>Æý‡… VýS¯]l$ËMýS$ {ç³Ü¨®. AÔZMýS$° õ³Æý‡$¯]l² ÕÌêÔ>çܯ]l… Ð]l$íÜPÌZ
Ð]l$àO^l™èlÅ °Æ>Ã×êËMýS$, ÑÑ«§l Ð]l–™èl$¢Ë$, ³Ç{Ô¶æÐ]l$ËMýS$ ^ðl…¨¯]l
       ð                  ý            ç                               ç ]
                                                 ËÀ…_…¨. ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ Ð]lÜ$¢Ðl#ËMýS$ ÆøÐ]l$¯ŒlÌZ G…™ø WÆ>MîS
                           «ý
ÐéÆý‡$, Ð]lÆý‡M¢ Sý $Ë$ ÑÇÑV> §é¯]l§lÆ>ÃË$ ^ólõÜÐéÆý‡$. AÐ]l$Æ>Ð]l†,               E…yól§ýl°, AÑ Ð]l…§ýlÆð‡r$Ï A«¨MýS…V> AÐ]l¬ÃyýlÄôæ$ÅÐ]l° ³± A¯ól   í Ï
        ]
¯éV>Æý‡$j¯l Mö…yýl Ô>çܯéÌZÏ "°VýSÐ]l$', "Vøw' A¯ól ³§éË$ MýS°í³         ç                               ý
                                                 ^èlÇ{™èlM>Æý‡$yýl$ õ³ÆöP¯é²yýl$. B…{«§l$Ë$ BVóS²Ä¶æ*íÜĶæ* §ólÔ>Ë™ø
        A

Ýë¢Æ‡¬. CÑ ÜÓĶæ$…´ëËMýS Ð]l–†¢ Ü…çœ*Ë$. {糆 Ð]l–†¢ ÐéÆý‡$
            ç                   ç                 MýS*yé BǦMSý ÌêÐé§ólÒË$ °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$. ™èl*Æý‡$µ BíÜĶæ* §ólÔ>ÌZÏ
ç                  ý
Ü…çœ*Ë$V> HÆý‡µyézƇ$. Òsìæ° {Ôóæ×æ$Ë$ A…sêÆý‡$. {Ôóæ×ìæMìS A«§lÅ„ýS$           ý       ý        Ï]
                                                 B…[«§l$Ë õ³Æý‡¯l$ AMýSPyìl ¯]lVýSÆ>ËMýS$ ò³r$tMSý $¯é²Æý‡$. C…§ýl$MýS$ {†Í…VýS
yýl$° "{ÔóæÙ' A°, B Ü…çœ*Ë$ HÆ>µr$ ^ólÜ$MýS$¯]l² MýSr$t»êrϯl$ "{Ôóæ×ìæ
        í t       ç                 ç           ]    (AÆý‡M>¯ŒlMìS Æ>f«§é°), AÐ]l$Æ>Ð]l† (A¯é²…MìS) M>MýS$Ë (çÜĶæ*…
§lÆý‡ÃÐ]l$'° ³Í^ólÐéÆý‡$. E™èlµ†¢, Ð]lÜ$¢Ðl#Ë Æý‡*ç³MýS˵¯]lÌZ {Ôóæ×æ$˨
«ý          í                 ç ]                   VýSÌŒæ¹MìS) °§ýlÆý‡Ø¯]l….
S


  «                            ç
{糧é¯]l´ë{™èl. CÑ »êÅ…MýS$Ë$V>¯]l* ³°^ólÔ>Ƈ¬. ¯]lVýS§ýl$Oò³ 12 Ô>™èl…
          z                    ç
Ð]lÆý‡MýS$ Ð]lyîl° A…¨…^éƇ¬. "M>Æ>Û³×æ$Ë$' (Ððl…yìl Æý‡*´ëĶæ$Ë$)
¯é×ôæË$V> ^èlÌêÐ]l$×æÄôæ$ÅÑ.

ÑçÜ¢–™èl…V> §ólÖĶæ$ ÐéÅ´ëÆý‡…
D Ķæ¬VýS…ÌZ §ólÖĶæ$, ѧólÖ ÐéÅ´ëÆý‡… »êV> ÝëW…¨. ³ÕaÐ]l$,     ç
                  ç          ‹Ï
™èl*Æý‡$µ {´ë…™éË {ç³fË$ ܅糯]l$²Ë° ò³Çç³Ü {VýS…£ýl… õ³ÆöP…
      ç
r$…¨. ³ÕaÐ]l$ §ýlMýSP¯]l$ {´ë…™èl…ÌZ òO ³£é¯Œl, ™èlVýSÆý‡, k¯éÆŠ‡, ¯éíÜMŠS,
Oð         «
ÐlfĶæ$…¡ {糧é¯]l Ð]lÆý‡M¢ Sý MóS…{§éË$V> õ³Æö…§éƇ$$. "«§é¯]lÅMýSrMýS…,
                                 O
ѯ]l$Mö…yýl, MýS*yýl*Æý‡(VýS*yýl*Æý‡$), ÑfĶæ$ç³#Ç' Ððl¬§ýlÌæñ ¯]lÑ §ýlMýSP¯]l$
                                ç
™èl*Æý‡$µ¡Æý‡ {´ë…™èl…ÌZ Ð]l¬QÅ Ð]lÆý‡M¢ Sý MóS…{§éË$. ³ÕaÐ]l$&™èl*Æý‡$µ
     ç               ç         ç
{´ë…™èl ³rt×ê˯]l$ MýSË$ç³#™èl* Æý‡ßæ§éÆý‡$Ï…yólÑ. ³yýlÐ]lË$, Gyýlºâ¶æ$Ï Ï
               ý
B¯ésìæ {ç³Ä¶æ*×æ Ý뫧l¯éË$. Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kË M>Ë…ÌZ ¯úM>
_à²Ë$¯]l² A¯ólMýS ¯é×ôæË$ ËÀ…^éƇ¬. ѧólÖ Ðé×ìæfÅ…ÌZ ÐéÆý‡$
                               ç
^èl*í³¯]l BçÜMìSM¢ Sì Ðól °§ýlÆý‡Ø¯éË$. §ýlMýSP¯]l$ {´ë…™èl ³ÕaÐ]l$ ¡Æý‡…ÌZ
               Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$.. Ð]l…Ô¶æ ^èlÇ{™èl
MðS. Ķæ*Q$»Œæ »êçÙ                                 ¯éVýS°MýS¯]l$ ™èl¯]l MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$ Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~MSì _a ÑÐéçßæ… ^ólÔ>yýl$.
OyðlÆð‡MýStÆŠ‡, G.í³. çÜtyîl çÜÇPÌŒæ çœÆŠ‡ ¼.íÜ. VýS$…r*Æý‡$                                         ªè
                                          §é…™ø ™èl¯]l Æ>gêÅ°MìS Ð]l$àÆý‡£ýl$Ë Ð]l$§ýl™l$¯]l$ MýS*yýlVýSr$tMSý $¯é²yýl$.
                                               O                                  O
                                          A™èlyýl$ gæñ ¯]l Ð]l$™éÀÐ]l*°. MýSÈ…¯]lVýSÆŠ‡ hÌêÏ Ð]l¬¯]l$ËVýS$rt Ð]l§ýlª gæñ ¯]l
                                            ç           t
                                          Ð]l܆ VýS–çßæ… MýSsìæ…^éyýl$.
¿êÆý‡™èl§ólÔ>°² Æ>fMîSĶæ$…V> çÜOÐðl$MýSÅ…^ólíÜ ´ëÍ…_¯]l ™öÍ ´ëËMýS$Ë$
Ð]l˜Æý‡$ÅË$. AƇ¬™ól B…{«§ýl§ólÔ¶æ ^èlÇ{™èlÌZ Ķæ*Ð]l§é…{«§ýl §ólÔ>°² ™öÍÝëÇV>
                                          MýS–çÙ$~yýl$
çÜOÐðl$MýSÅ… ^ólíÜ ´ëÍ…_…¨ Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$. çÜ$Ð]l*Æý‡$ ¯éË$VýS$¯]l²Æý‡
                                                                     «ý í
                                          }Ð]l¬Q$° ™èl§ýl¯]l…™èlÆý‡… Æ>gêÅ°Mö^éayýl$. AÔZMýS$° §lÐ]l$à ܧ鮅
Ô¶æ™é»êªË$ ÐéÆý‡…¨…_¯]l çÜ$íܦÆý‡ ´ë˯]l Ð]lËÏ B…{«§ýl§ólԶ慙ø ´ër$
                                          ™èl…™ø {糿êÐ]l… ^ðl…¨ Ð]l$àÐ]l$…{™èl$˯]l$ °Ä¶æ$Ñ$…^éyýl$.
§ýl„ìS×êç³£ýl… BǦMýS, Ð]l$™èl, Ýë…çÜP–†MýS Æý‡…V>ÌZÏ G…™ø AÀÐ]l–¨®
                                                I
Ý뫨…_…¨.                                      Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~
                                          C™èl° ¿êÆý‡Å ¯éVýS°MýS ÐólƇ¬…_¯]l ¯é¯éçœ*sŒæ Ô>çܯ]l…ÌZ Ô>™èlMýSÇ~MSì
                                       H
                                          E¯]l² A¯ólMýS ¼Æý‡$§ýl$Ë$ õ³ÆöP¯é²Æý‡$. AÑ "ÒÆý‡Ô¶æ*Æý‡ A{糆çßæ† ^èl{MýS,
                                          §ýl„ìS×êç³£ýl糆, Ð]l$ËÏMýSÇ~' Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ. Æð‡…yýl$ÝëÆý‡$Ï AÔ¶æÓÐól$«§ýlĶæ*VýS…
Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$
                ç
Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ^èlÇ{™èlMýS$ Ü…º…«¨…_¯]l ³#Æ>Ð]lÜ$¢ B«§éÆ>ÌZÏ Ð]l¬QÅ
                          ç    ç            ^ólÔ>yýl$. EfjƇ¬° _çßæ²… MýSÍW¯]l ¯é×ñæ… Ð]l¬{¨…^éyýl$. ³#ÙÅÑ${™èl   ç ç
Ðl$¯]lÑ Ô>çܯéË$. AÔZMýS$° 2, 13Ð]l º–çß晌l ÕÌêÔ>çܯéË$, Ô>™èlÐé
Oð                                                             «ý
                                          Ô¶æ$…VýS$yýl$ (Ð]l˜Æ>ů]l…™èlÆý‡ Ð]l$VýS§l Æ>k), RêÆý‡ÐólË$yýl$ (MýSã…VýS ^ól¨
ç

§éÓÆ> B…{«§l Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë VýS$Ç…_ ™ðlË$çÜ$MøÐ]l^èl$a.
            ý
                             S
ßæ¯]l Æ>×æ$Ë$ ÐólƇ¬…_¯]l ¯é¯éçœ*sŒæ, ¯éíÜMŠS, RêÆý‡ÐólË$° à¤
VýS$…¸ë, VýS$…r$ç³ÍÏ , Æý‡${§ýl§ýlÐ]l$¯]l$yìl k¯éçœ$yŠl Ð]l…sìæ Ô>çܯéË
                                          Ð]l…Ô¶æ Æ>k) Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~ ÜÐ]l$M>ÍMýS$Ë$. A™èl° M>Ë… ¯]l$…^ól
                                                    Oð
                                                               ç
                                          Æ>fMýS$r$…º… Ðl¨MýS Ð]l$™é°² AÐ]lË…¼…^èlyýl… {´ëÆý‡…¿¶æÐl$…¨.      Oð
                  K
     MýSÈ…¯]lVýSÆŠ‡ hÌêÏ MøsìæÍ…V>Ë {´ë…™èl…ÌZ }Ð]l¬Q$° ¯é×ôæË$,        Æð‡…yø Ô>™èlMýSÇ~
EfjƇ¬° _çßæ²… E¯]l² Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~ AÔ¶æÓÐól$«§l ¯é×ñæ…, Vú™èlÒ$
                                ý                           ç
                                          Ô>™èlÐéçßæ¯]l$ÌZÏ A™èlÅ«¨MýS M>Ë… ³Ç´ëÍ…_¯]l Æ>k Æð‡…yø Ô>™èlMýSÇ~.
³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ gZVýSÌŒæ ™èl…¼ ¯é×ôæË §éÓÆ> MýS*yé ÒÇ ^èlÇ{™èl ™ðlË$
ç                                              ç ç             ]
                                          Ýë…_ Ü*¦³ Ô>çܯ]l…ÌZ A™èl° {ç³Ýë¢Ðl¯]l E…¨.
Ýù¢…¨. D M>Ë…¯ésìæ ÆøÐ]l$¯Œl ¯é×ôæË$ B…{«§l§ólÔ¶æÐ]l$…™é ËÀ… ý
       A

^éƇ¬.                                       MýS$…™èlË Ô>™èlMýSÇ~
         ç ¢ ‹                ý
    Ððl$VýSÜ±Ü {VýS…£ýl… C…yìlM>ÌZ B…{«§l$ËMýS$ 30 ¯]lVýSÆ>Ë$, Ë„ýS                                    ]    ç
                                          A…™èlÐ]lÆý‡MýS$ E¯]l² {´ëMýS–™èl ¿êçÙ¯]l$ ™öËW…_ §é° Ý릯l…ÌZ Ü…çÜP–
M>˾˅, Æð‡…yýl$ ÐólË AÔ¶æÓ§ýlâ¶æ…, ÐólƇ¬ VýSf§ýlâ¶æ… E¯]l²r$Ï {ç³Ýë¢Ñ…                                      ]
                                          ™é°² MýS$…™èlË Ô>™èlMýSÇ~ Æ>f¿êçÙV> ^ólÔ>yýl$. A™èl° BÝ릯l MýSÐ]l#Ë$
        ç                         ç
^éyýl$. ³#Æ>×êË$, gê™èlMýS MýS£ýlË$, àË$° V>£éçܳԢ æ¶ †, ÝùÐ]l$§ólÐ]l       M>™èl…{™èl ÐéÅMýSÆý‡×æ… Æý‡_…_¯]l Ô¶æÆý‡ÓÐ]lÆý‡Ã, º–çßæ™èlP£ýl Æý‡^èlƇ¬™èl
S


ç                   O
Ü*Ç MýS£éçÜÇ™éÞVýSÆý‡… Ððl¬§ýlÌæñ ¯]l {VýS…£éË$ Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë Ð]l…料       VýS$×êÉýl$Åyýl$.
                                    í
^èlÇ{™èl¯]l$ ™ðlÍõ³ C™èlÆý‡ Íü™èl B«§éÆ>Ë$. Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~ ^ólܯ]l A¯ólMýS
Oð
Ðl¨MýS {MýS™èl$Ð]l#Ë$, Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~MSì E¯]l² ¼Æý‡$§ýl$Ë Ð]lËÏ ÒÆý‡$  Ððl¬§ýlsìæ ç³#ÌZÐ]l*Ñ
                     ¢
{»êçßæÃ×æ$Ë° Mö…§ýlÆý‡$ Ðé¨õÜ, Ý린MýS gê™èl$Ë™ø ÒÇ ÐlÐéíßæMýS      Oð                          ç        «ý
                                          D Æ>k M>Ë…ÌZ fÇW¯]l Ð]l¬QÅ Ü…çœ$r¯]l Ð]l$VýS§l¯]l$ ѧólÖ §ýl…yýl
ç
Ü…º…«§éË Ð]lËÏ ÐéÆý‡$ A¯éÆý‡$ÅË° C…Mö…§ýlÇ Ðé§ýl¯]l.                                            ç        «
                                          Ķæ*{™èlË ¯]l$…_ Æý‡„ìS…^ól…§ýl$MýS$ AMýSPyìl MýS×æÓÆ>k Ü$Ô¶æÆý‡Ã¯]l$ Ð]l¨…_
                 ç           ý
    Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë gê†MìS Ü…º…«¨…_ B…{«§l$Ìê? B…{«§l™èlÆý‡$Ìê?  ó                          «ý          ç
                                          §é°² B{MýSÑ$…^èl$MøÐ]lyýl…. Ð]l$VýS§lÌZ A™èl° ´ë˯]l ³§ólâ¶æ$Ï Mö¯]lÝëW…
A¯ól ÑçÙĶæ$…ÌZ ¼¯é²À{´ëĶæ*Ë$¯é²Æ‡¬. BÆŠ‡.h. ¿¶æ…yéÆý‡PÆŠ‡,                 ç
                                          §ýl° "V>ÇYÜ…íßæ™èl' §éÓÆ> ™ðlË$çÜ$¢…¨.
       í      ‹j              ý
Ñ.G. ÜÙŒl, ºÆð‡Ü, Æ>ç³Þ¯ŒlË$ ÒÆý‡$ B…{«§l$Ìôæ A° AÀ{´ëĶæ$ç³
yézƇý $.                                      àË$yýl$
                      ç
    Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë f¯]lÿ¶æ*Ñ$ ³…yìl™èl$Ë {ç³M>Æý‡… ºâêÏÇ A°          MýSÑÆ>kË MøÐ]lMýS$ ^ðl…¨¯]l Ô>™èlÐéçßæ¯]lÆ>k àË$yýl$. A™èl° ¼Æý‡$§ýl$
ç ¢
Ü$MýS…MýSÆŠ‡ AÀ{´ëĶæ$ç³yìl™ól, ѧýlÆý‡Â A° Ñ$Æ>ïÙ õ³ÆöP¯é²yýl$. M>±                                ç
                                          "MýSÑ Ð]l™èlÞË$yýl$'. A™èlyýl$ Æý‡_…_¯]l "V>£éçܳԢ æ¶ †'(700 MýS£ýlË$) ¯ésìæ
                   ý
GMýS$PÐ]l Ð]l$…¨ÌZ ÒǨ B…{«§l {´ë…™èlÐ]l$¯ól AÀ{´ëĶæ$… E…¨.            ç       ç ¦è                          O¢ ð
                                          ÜÐ]l$M>ί]l ³ÇíÜ™l$Ë$ ™ðlË$çÜ$Mö¯ól…§ýl$MýS$ A™èlÅ…™èl Eç³Ä¶æ¬MýSÐl$…¨.
                                                         ç
                                          C…§ýl$ÌZ A¯ólMýS ™ðlË$VýS$ ³§éË$ MýS*yé E¯é²Æ‡¬. àË$° M>Ë…ÌZ°
}Ð]l¬Q$yýl$                                     Ð]l$ÆöMýS {VýS…£ýl… "ÎÌêÐ]l†'.
Ô>™èlÐéçßæ¯]l$ÌZÏ Ððl¬§ýlsìæÐéyýl$ }Ð]l¬Q$yýl$. Ð]l$àÆý‡£ýl$Ë Æ>MýS$Ð]l*Ç
Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~                             Ô>çܯ]l… A™èl¯]l$ ÐólƇ¬…_…§ól. D M>Ë…ÌZ ÝëÐ]l$…™èl$Ë$ †Æý‡$VýS$
Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ^èlÇ{™èlÌZ Ððl¬§ýlsìæ ³#ÌZÐ]l*Ñ ¯]l$…_ Vú™èlÒ$ç³#{™èl
                       ç                   »êr$ ^ólÔ>Æý‡$.
               ý
Ô>™èlMýSÇ~ Ð]lÆý‡MýS$ A…«§lĶæ¬VýS…V> ^èlÇ{™èlM>Æý‡$Ë$ õ³ÆöP…sêÆý‡$. D
Ð]l$«§lÅ M>Ë…ÌZ Æ>kË$ ^ðl³šMø§ýlVýSY Æ>fMîSĶæ$ ÑfĶæ*ÌôæÒ Ý뫨…^èl
   ý              ç                        Ð]l–™èl$¢Ë$
Ìôæ§ýl$. Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~™ø¯ól Ô>™èlÐéçßæ¯]l Ýë{Ð]l*fÅ… †ÇW ÐðlË$           ]
                                          {Ð]l™èlÅÝ÷¢Ðl* {MýS™èl$Ð]l# §éÓÆ> A¯éÆý‡$Å˯]l$ BÆý‡$ÅË$V> Ð]l*Æó‡a AÐ]lM>Ô¶æ
VýS$ÌZMìS Ð]l_a…¨. Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kË…§ýlÇÌZMìS Vöç³μÐéyýl$. A™èl°                       «ý            ç        ç
                                          Ð]l¬…yól¨. Ð]lÆ>~{Ô¶æÐ]l$ §lÆý‡Ã Æý‡„ýS×æMýS$ Æ>kË$ ³N¯]l$MýS$¯]l² EËÏ…œ$¯]lË$
                             ç ç ]
M>Ë…¯ésìæMìS MýS$Úë×æ$Ë {´ëºËÅ… ò³ÇW Ô¶æMýS ³ßæÏÐl#Ë B«¨³™èlÅ…   ç                                    ç
                                          A¯ólMýS…. Ð]l¬QÅ…V> Ð]l–™èl$¢Ë ÑçÙĶæ$…ÌZ EËÏ…œ$¯]lÌñæMýS$PÐ]l. E§é:
           ç
™èlWY…¨. ©°² ܧýlÐ]lM>Ô¶æ…V> ¡çÜ$Mö° Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ ™èl¯]l          á                               ç t]
                                          MýS¯ólÇ Ô>çܯ]l… VýSfõܯ]l$yýl¯ól „ýS{†Ä¶æ¬yýl$ ÐéÅ´ëÆý‡ Ð]l–†¢ ^ól³sìæ¯lr$ÏV>
ç                             ç
³NÆý‡Óç³# Æ>kË$ MøÌZμƇ¬¯]l Æ>gêÅË°²…sìæ° ³#¯]lÆ>{MýSÑ$…^éyýl$.                                        O
                                          ™ðlÍí³™ól.. {»êçßæÃ×æ gê™èlMýS… A¯]l$_™èl Ð]l–™èl$¢Ìæñ ¯]l Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$…,
    ç ]               ç            ç
D ³#¯lÆ>{MýSÐ]l$×æ {MýSÐ]l$…ÌZ¯ól „ýSßæÆ>r Ð]l…Ô¶æ Ô¶æMýSÆ>k ¯]lßæ´ë×æ$°                               ç
                                          Ð]l{yýl…W, ÐéÅ´ëÆý‡… Ð]l…sìæÐésìæÌZ E¯]l² ³¨Ð]l$…¨ {»êçßæÃ×æ$˯]l$
  «                     ç ]
Ð]l¨…_ A™èl° ¯é×ôæ˯]l$ ™èl¯]l õ³Æý‡$™ø ³#¯lÆý‡$Ã{¨…^éyýl$. D ¯é×ôæË$       õ³ÆöP…r$…¨. B M>Ë…ÌZ° {ç³Ð]l¬Q Ð]l–™èl$¢Ë$ & àÍMýS$Ë$ (Ð]lÅÐ]l
                                              I
                               ç
gZVýSÌŒæ ™èl…¼ A¯ól {´ë…™èl… Ð]l§ýlª ËÀ…^éƇ¬. ¯]lßæ´ë×æ$°² {XMýS$                   «
                                          ÝëĶæ$…), VýS¨MýS$Ë$ (Ð]l$…§ýl$Ë ™èlĶæ*È), Ð]lÆý‡M® Sý $Ë$ (Ð]l{yýl…VýS$Ë$),
              ‹
{VýS…£éÌZÏ Ððl¬…»êÆý‡Ü A¯ól õ³Æý‡$™ø {ç³Ýë¢Ñ…^éÆý‡$. Vú™èlÒ$ç³#{™èl                        ç              O
                                          MöËMýS$Ë$ (¯ól™èl), †Ëí³ÜMýS (V>¯]l$VýS Ð]l–†¢) Ððl¬§ýlÌæñ ¯]lÑ. JMóS MýS$r$…
                                      H
                          ð
Ô>™èlMýSÇ~MSý $¯]l² A¯ólMýS ¼Æý‡$§ýl$ÌZÏ Ð]l¬QÅOÐl$¯]lÑ »ñæ¯éMýSr ÝëÓÑ$,               ý
                                          º…ÌZ ÑÑ«§l Ð]l–™èl$¢Ë$¯]l²r$Ï AÐ]l$Æ>Ð]l† Ô>çܯ]l…ÌZ° ¨Ñ$MýS$yýl$ A¯ól
            ï
{†çÜÐ]l¬{§ýlÌZĶæ$ ³™èlÐéçßæ¯]l, HMýS{»êçßæÃ×æ, BVýSÐ]l$°ËĶæ$, Æ>gêÆý‡                                        ç
                                          ^èlÆý‡ÃM>Æý‡$yìl Ð]l–™é¢…™èl… Ð]lËÏ ™ðlË$çÜ$¢…¨. ¯ésìæ M>Ë…ÌZ Ü¡ B^éÆý‡…
        O
×Z Ððl¬§ýlÌæñ ¯]lÑ.                                            ]              ý
                                          E¯]l²r$Ï ¯éV>Æý‡$j¯lMö…yýlÌZ Ð]l$…rË Ð]l$«§lÅ JMýS °^ðla¯]lMýS$ ^ólÆý‡ºyìl
                                                  ï
                                          °Ë$a¯]l² ܈ ÕËμ… §éÓÆ>, {ÝëμsZ A¯ól {XMýS$ Æý‡^èlƇ¬™èl Æý‡^èl¯]lË
ÐéíÜïÙtç³#{™èl Æð‡…yø ç³#ÌZÐ]l*Ñ
™èl¯]l ™èlÐ]l¬Ãyýl$ ÐéíÜÙ³#{™èl ÕÐ]l} Ô>™èlMýSÇ~™ø ÐéÆý‡Ü™èlÓ ™èlV>§éË$
             ï çt
fÇV>Ƈ¬. A™èl° M>Ë…ÌZ° Ð]l$Æø Ð]l¬QÅ Ü…çœ$r¯]l Æ>f«§é°°
                          ç
                            S  ç
                                          §éÓÆ> ™ðlË$çÜ$¢…¨.

                                          Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$…
                 K
Oò³u>¯Œl({糆Úët¯]lç³#Æý‡…)¯]l$…_ «§é¯]lÅMýSrM>°MìS Ð]l*Æý‡ayýl…. Æð‡…yø        «                        ç
                                          {糧é¯]l B§éĶæ$ Ð]l¯]lÆý‡$ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$…. ³…rÌZÏ 1/6Ð]l Ð]l…™èl$¯]l$
ç                           ý
³#ÌZÐ]l*ÑMìS ^ðl…¨¯]l Ô>çܯéË$, ¯é×ôæË$ B…{«§l {´ë…™èl…ÌZ ÑÇÑV>          ç
                                          ³¯]l$²V> Ñ«¨…^éÆý‡$. Æ>fMýS…Rôær A…sôæ Æ>k Ý÷…™èl ¿¶æ*Ð]l¬Ë$. CÑ
ËÀ…^éƇ¬. ¼Æý‡$§ýl$ "§ýl„ìS×êç³£ólÔ¶æÓÆý‡$yýl$'. Æý‡${§ýl§éÐ]l¬yìl WÆ>²Æý‡     Ððl¬çœ$Ë$Ë M>Ë… ¯ésìæ QÎÝë ¿¶æ*Ð]l¬ËÐ]l…sìæÑ. Ðé™éÞĶæ$¯]l$yýl$
                                   ý
Ô>çܯ]l… {ç³M>Æý‡… Æý‡${§ýl§éÐ]l¬yýl$ ^ól†ÌZ Æð‡…yýl$ÝëÆý‡$Ï Kyìl º…«§l$™éÓ                                   ç
                                          A¯ólMýS Ð]l–™èl$¢Ë¯]l$ õ³ÆöP¯é²yýl$. D Ð]l–™èl$¢Ë±² Ü…çœ*Ë$V>, {Ôóæ×æ$
       A

                 ï çt      ç
°² Ð]l§ýl$Ë$MýS$…¨ MýS*yé ÐéíÜÙ³#{™èl Æð‡…yø ³#ÌZÐ]l*Ðól.             Ë$V> HÆý‡μyézƇ¬. Òsìæ ¯]l$…^ól ™èlÆ>Ó™èl M>Ë… ¯ésìæ MýS$ËçÜ…çœ*Ë$
                                                                           ç
                                          HÆ>μrĶæ*ÅƇ¬. MýSÆý‡$MýSÆý‡ A¯ól¨ B M>Ë… ¯ésìæ Ð]l–†¢³¯]l$². VýS*yýl*
ÐéíÜïÙt ç³#{™èl ÕÐ]l} Ô>™èlMýSÇ~                             ç                      ç      ç
                                          Æý‡$ ܯ]l²° Ð]l݈ëË$, ѯ]l$Mö…yýl ÌZçßæ ³Ç{Ô¶æÐ]l$, ³Ìê²yýl$ Ð]l{gêËMýS$
Æý‡${§ýl§éÐ]l¬° MýS$Ð]l*Æð‡¢ Æý‡${§ýl¿¶æsêtÇMýS¯]l$ ÑÐéçßæÐ]l*yìl "„>{™èl³'
                                     ç       í        ‹Ï                  «
                                          {ç³Ü¨®. ò³Çç³Ü {VýS…£ýl… {ç³M>Æý‡… ¯ésìæ {糧é¯]l GVýS$Ð]l$™èl$Ë$&
S


¼Æý‡$§ýl$™ø ™èl¯]l Ð]l*Ð]l$ fƇ¬…_¯]l Ô>™èlÐéçßæ¯]l ³ÕaÐ]l$ {´ë…™é˯]l$
                           ç                    ç ç              ç   ý
                                          {§é„ýSÆý‡Ü…, ܯ]l²° Ð]l݈ëË$, Ü$VýS…«§l {§ýlÐéÅË$, Ñ$ÇĶæ*Ë$, Æý‡™é²
´ëÍ…^èlyýl… A™èl° M>Ë…ÌZ° Ð]l¬QÅ Ü…çœ$r¯]l.  ç                         O                     ç
                                          Ë$ Ððl¬§ýlÌæñ ¯]lÑ. {Ôóæ×æ$Ë$ »êÅ…MýS$Ë$V> Ð]lÅÐ]lßæÇ…^ólÑ.
                                                      ç           ý     ý      ®
                                             A…§ýl$MóS ¯]lßæ´ë×æ$° AË$Ïyl$ Ð]l–çÙ¿¶æ§ýl™èl$¢yl$ VøÐ]lÆý‡¯éàÆý‡ÌZ°
Ķæ$fq}                                                            çÛ             z
                                          MøÍMýS {Ôóæ×ìæ Ð]l§ýlª Æð‡…yýl$ ÐólË MýSÆý‡³×æË$ °ËÓ E…_ §é° Ð]lyîl™ø ¯éíÜMŠS
C™èl° ¼Æý‡$§ýl$ {†çÜÐ]l¬{§é«©Ô¶æÓÆý‡$yýl$. Ķæ$fq} Æð‡…yýl$, Ð]lÊyýl$ ™ðlÆý‡^é                 ç ç
                                          ¼„ýS$Ð]l#ËMýS$ Ð]l݈ëË$ ÜÆý‡œÆ> AÄôæ$Å HÆ>μr$ ^ólÔ>yýl$. ÝëÆ>¢Ðéçßæ$Ë$
³Ë$ MýSÍW¯]l Kyýl ¯é×ôæË$ gêÈ ^ólĶæ$yýl… Ð]lËÏ A™èl° M>Ë…ÌZ ѧólÖ
ç                                         A¯ól ÐéÅ´ëÆý‡$Ë$ ѧólÖ Ìôæ§é §ýl*Æý‡ ÐéÅ´ëÆý‡… ^ólõÜÐéÆý‡$. ÐéÇ ¯é×ôæ
ÐéÅ´ëÆý‡… E^èle§ýlÔ¶æÌZ E¯]l²r$Ï ™ðlË$çÜ$¢…¨. C™èlyýl$ Ð]l$àĶæ*¯]l »o§ýl®         Oð               í            O
                                          ËOò³ ^l™èlÅ…, ÑË$Ï, H¯]l$VýS$, Ü…çßæ…, VýS${Æý‡… Ððl¬§ýlÌæñ ¯]l _à²Ë$ Ð]l¬
³…yìl™èl$yýl$ B^éÆý‡Å ¯éV>Æý‡$j¯l$yìl° B§ýlÇ…_, ¯éV>Æý‡$j¯l Mö…yýlòO ³
ç                  ]                ]       {¨…^éÆý‡$.
             t             ç
»o§ýl® ÑàÆ>°² MýSsìæ…^èlyýl…™ø ´ër$, } ³Æý‡Ó™èl Ü*¦´ë°² °ÇÃ… ç
^éyýl$. ¯éV>Æý‡$j¯l$yýl$ ™èl¯]l E™èl$PçÙt {VýS…£ýl… "çÜ$çßæ–ÌôæQ'¯]l$ Ķæ$fq}MìS
         ]                      Ï          B«§éņÃMýS™èl
A…MìS™èlÑ$^éayýl$.                                             Oð      ç ] ®ý      ç
                                          B M>Ë… ¯ésìæ Æ>kË$ Ðl¨MýS Ð]l$™èl ³#¯lÆý‡$§ýlƇ×æMýS$ ³N¯]l$MýS$¯]l²ç³μsìæMîS
                                          Æ>×æ$Ë$, ÝëÐ]l*¯]l$ÅË B§ýlÆý‡×æ™ø »o§ýl® Ð]l$™èl… {´ë^èl$Æý‡Å… ´÷…¨…
Ð]lÊyø ç³#ÌZÐ]l*Ñ                                                     ç   Û
                                          ¨. ¯é¯éçœ*sŒæ Ô>çܯ]l…ÌZ C…{§ýl, Ü…MýSÆý‡×æ, ÐéçÜ$§ólÐ]l, ^èl…{§ýl,
Ô>™èlÐéçßæ¯]l Ð]l…Ô¶æ…ÌZ _rt_Ð]lÇ Æ>k Ð]lÊyø ³#ÌZÐ]l*Ñ. Ðól$MýS§ø°
                       ç                   ç          ¦]               ç      ç ç
                                          Ü*Æý‡Å§ólÐ]l™é {´ëÆý‡¯lË$ {ç³Ýë¢Ñ…^éÆý‡$. V>£éçܳԢ æ¶ †ÌZ ÜÆý‡ÜÓ†
                                                            ç          ç t
                                          Ýù¢{™éË$¯é²Æ‡¬. ¨Ógôæ™èlÆý‡$Ë MøçÜ… ³#Æ>×æ V>£ýlË$ Ü–íÙ…^éÆý‡$. D
                    «
M>Ìê °MìS ^ðl…¨¯]l VýS$yìlÐ]l$ËÏ… {糧é¯]l ÔO æð Ð]l „óS{™èl…. AMýSPyìl ÕÐ]lÍ…VýS…
        ç O¢ ð
^éÌê {ç³Ô¶æÜÐl$…¨. {§é„ýSÆ>Ð]l$… ¯ésìæ {ç³Ð]l¬Q ´ëÔ¶æ$糆 Ð]l$uý‡….
    ¯éíÜMŠS Ô>çܯ]l… Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~° Æ>Ð]l$MóSÔ¶æÐ]l#Ë™ø ´ùÍa…¨.
     ç        ý
""M>ËMýSÜ*Ç {糺…«§l…'' Æ>íܯ]l M>ËM>^éÆý‡$Åyýl$ }Ð]l¬Q$° M>Ë…
            O                ç       ð
ÌZ° {ç³Ð]l¬Q gæñ ¯é^éÆý‡$Åyýl$. Ô>™èlÐéçßæ¯]l ÜÐ]l$M>ÍMýS$Oyl¯]l RêÆý‡Ðól
             O ç
Ë$yýl$ MýS$Ð]l*Æý‡WÇOò³ gæñ ¯]l Ü…X†° fÇí³…_ ¨VýS…ºÆý‡, Ôóæә酺Æý‡$Ë
   ý ç       ý                       O ç
Ð]l$«§lÅ ÜÄñæ*«§lÅ MýS$¨Æó‡a…§ýl$MýS$ Ð]l*çܯé^éÆý‡$Å˯]l$ gæñ ¯]l ܯéÅíÜ°
°Ä¶æ$Ñ$…^éyýl$.
                                           I
                                       H
                             S
                  K
       A
S
  B…{«§ýl{糧ólÔŒæ ^èlÇ{™èl, Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë Ä¶æ¬VýS…
íœÍMŠSÞ                                                                   «
                                         ´ë¯]l }M>MýS$â¶æ… ÐéçÜ$Ë°, B ™èlÆ>Ó™èl Æ>f«§é°° §é¯]lÅ MýSrM>°MìS,
¸ëÅMýSÎt, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl                                         ]ç               tŠ   ‹j
                                         §ýlMýSP¯ŒlÌZ° {糆Úët¯l³#Æ>°MìS Ð]l*Æ>aÆý‡° yéMýSƇ gñæ. ºÆð‡Ü ™ðlÍ´ëyýl$.
                                         AÔZMýS$yìl Ð]l$Æý‡×ê¯]l…™èlÆý‡… ÒÆý‡$ {MýSÐ]l${MýSÐ]l$…V> Ñf–…À…_ ™èlÐ]l$
                                                              ‰
                                         {´ëºÌêÅ°², MýSÆ>~rMýS…, Ð]l$àÆ>çÙ…, ѧýlÆý‡Â {´ë…™éËMýS$ ÑçÜÇ…    ¢
                                         ^éÆý‡$.
           ç        ç
Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$ Ü$Ð]l*Æý‡$ 450 Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ Æ>fÅ´ë˯]l ^ólÔ>Æý‡$.
ѧólÖĶæ¬ËMýS$ Ô¶æMýS$Ë; ³ßæÏÐl#Ë, Ķæ$Ð]l¯]l$Ë Ñf–…¿ýæ×æ¯]l$ AÇMýSsìæ,
                ç ç ]                     t  M>Ë…
§ýl„ìS×æ §ólÔ¶æ…ÌZ Æ>fMîSĶæ$, BǦMSý , ÝëÐ]l*hMýS, Ýë…çÜP–†MýS Æý‡…V>ÌZÏ                          ç
                                         ¯éíÜMŠS Ô>çܯéË$, Ð]l˜Æý‡$ÅË ^èlÇ{™èl, ³#Æ>×êÌZÏ ËÀ…_¯]l ÜÐ]l*     ç
                                              I
{ç³VýS†° Ý뫨…^éÆý‡$. Ð]l˜Æý‡$ÅËMýS$ ÝëÐ]l$…™èl$Ë$V> E¯]l² ÒÆý‡$ AÔZ       ^éÆý‡… {ç³M>Æý‡… Ô>™èlÐéçßæ¯]l Ð]l…Ô¶æ…ÌZ {MîS.ç³N. 230 ¯]l$…_ {MîS.Ô¶æ. 225
                                                                   ç
                                         Ð]lÆý‡MýS$ §é§éç³# 30 Ð]l$…¨ ´ëËMýS$Ë$, 450 Ü…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ Æ>fÅ´ë
                                      H
                ç       ç
MýS$yìl Ð]l$Æý‡×ê¯]l…™èlÆý‡… ÜÓ™èl…{™èl Æ>fÅÝ릳¯]l ^ólÔ>Æý‡$. Ô>™èlÐéçßæ¯]l
^èlÇ{™èlMýS$ A¯ólMýS ^éÇ{™èlMýS B«§éÆ>Ë$¯é² ÐéÇ f¯]lÃçÜË…, M>Ë…, Æ>f
                            ¦             ˯]l ^ólÔ>Æý‡$.
«        O
§é° Ððl¬§ýlÌæñ ¯]l ÑçÙĶæ*ËOò³ ^èlÇ{™èlM>Æý‡$ÌZÏ À¯é²À{´ëĶæ*Ë$
¯é²Æ‡¬.                                      Æ>fMîSĶæ$ ^èlÇ{™èl
       ý                     S
    B…{«§l$Ë$, Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$ JMýSÆó‡¯é? A¯ól ÑçÙĶæ$…ÌZ AÀ{´ë
Ķæ$¿ôæ§éË$¯é²Æ‡¬. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë Ô>çܯéÌZÏ ""B…{«§l'' Զ溪…, ³#Æ>
                             ý
×êÌZÏ ""Ô>™èlÐéçßæ¯]l'' Զ溪… ÌôæMýS´ùÐ]lyýl… Ð]lËÏ B…{«§l$Ë$, Ô>™èlÐéçßæ
                              ý

¯]l$Ë$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Ð]l…Ô>ËÐéÆý‡¯ól AÀ{´ëĶæ*°MìS M>Æý‡×æOÐl$…¨. M>±
                                ð
                                   ç
                                         MýS™éçÜÇ™éÞVýSÆý‡… {ç³M>Æý‡… Ô>™èlÐéçßæ¯]l$yýl¯ól Æ>k D Ð]l…Ô¶æ Ð]lÊËç³#
                                         Æý‡$çÙ$yýl$. }Ð]l¬MýS$yýl$ Ìôæ§é }Ð]l¬Q$yýl$ °fOÐl$¯]l B…{«§l Æ>fÅ
                                                                      ð
                                         Ý릳MýS$yýl$. }Ð]l¬Q$yýl$ ßæ™èlÅMýS$ VýS$Æý‡Äýæ*Åyýl° gæñ ¯]l Ýëíßæ™èlÅ… ^ðlº$
                                            ç           ç
                                         ™èl$…¨. ™èl§ýl$ç³Ç MýS–çÙ$~° ´ë˯]lÌZ ³ÕaÐ]l$ ¨Ô¶æÐl³# Æ>gêÅ°² ÑçÜÇ…
                                                                 ç
                                                                     O
                                                                    Oðç
                                                                            ý

                                                                               ¢
                 K
Ð]l$™èlÞÅ ³#Æ>×æ…ÌZ B…{«§l Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>Ogæñ ¯]l }Ð]l¬Q$yýl$ ""B…{«§l
      ç           ý                    ý             ç
                                         ^éÆý‡$. ¯éíÜMŠS ÜÒ$ç³…ÌZ° ""MýS¯ólÓÇ'' VýS$çßæÌZ° ÕÌêμË$ BĶæ$¯]l
gê¡Ä¶æ¬yýl°'' õ³ÆöP¯é²Æý‡$. A…§ýl$Ð]lËÏ ""Ô>™èlÐéçßæ¯]l'' A¯ól¨ "Ð]l…料     M>Ë…ÌZ°Ðól. Ð]lÊyø Æ>k Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~ L¯]l²™éÓ°² Æ>×ìæ
¯éÐ]l$Ð]l$°', "B…{«§l' A¯ól¨ gê† ¯éÐ]l$Ð]l$° ^ðl³μÐ]l^èl$a.
            ý              ç                                        ç
                                         ¯éVýS°MýS, ¯é¯éçœ$sŒæ Ô>çܯ]l…ÌZ ™ðlÍĶæ$gôæÜ$¢…¨. C™èl¯]l$ AÔ¶æÓÐól$«§l,   ý
                                         Æ>fçÜ*Ķæ$ Ķæ*V>˯]l$ ^ólÔ>yýl°, "A{糆çßæ™èl ^èl{MýSÐ]lÇ¢', "§ýl„ìS×æ
       A

ÑÑ«§ýl AÀ{´ëĶæ*Ë$                                ç «ýç
                                         ³£l³†' ¼Æý‡$§ýl$Ë$¯é²Ä¶æ$° Ô>çܯ]l… ^ðlº$™èl$…¨. 17Ð]l Æ>Ogæñ ¯]l
Mö°² Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë Ô>çܯéË$ ºâêåÇ {´ë…™èl…ÌZ §öÆý‡MýSyýl… Ð]lËÏ         ç            ç       ç
                                         ßæË$yýl$ ""V>«§éçܳԢ æ¶ †''° Ü…MýS˯]l… ^ólÔ>yýl$. 23Ð]l Æ>Ogæñ ¯]l
ºâêåÇ {´ë…™èl… (MýSÆ>~rMýS…) B…{«§l Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë f¯]lÿ¶æ*Ñ$ A°
                        ý                 Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ Vöç³μ™èl¯é°², A™èl° ™èlÍÏ ™é¯]l$ ÐólƇ¬…_¯]l
S


Ñ.G‹Ü. Ü$M>¢…MýSÆŠ‡ AÀ{´ëĶæ$…. AƇ¬™ól D Ô>çܯéË$ _Ð]lÇ
        ç                                 "¯éíÜMŠS' Ô>çܯ]l…ÌZ ^ðlº$™èl*.. ""Vöç³μ Ķ欧ýl® ÒÆý‡$yýl°, Ô>…†M>Ð]l¬
Ô>™èlÐéçßæ¯]l ´ëËMýS$ËÑ M>Ð]lyýl… Ð]lËÏ D Ðé§ýl¯]lMýS$ A…™èl ºË…                                í           «ý
                                         MýS$yýl°, C™èl°MìS "{†çÜÐ]l¬{§ýl™øĶæ$ ³™éÐéçßæ¯]l', „ýS{†Ä¶æ$ §lÆý‡μÐ]l*×æ
^ólMýS*Æý‡Ìôæ§ýl$. MýSã…VýS ^èl{MýSÐ]lÇ¢ M>Æý‡ÐólË$° ß憢VSý $…ç³ Ô>çܯ]l… B«§é
                            ç                  ¦]
                                         Ð]l$Æý‡¯l, "HMýS {»êçßæÃ×æ', "BVýSÐ]l$ °ËĶæ$' ¼Æý‡$§é…MìS™èl$yýl° Æ>Ô>Æý‡$.
Æý‡…V> Ñ$Æ>íÜ ³…yìl™èl$yýl$ ѧýlÆý‡Â, B…{«§l Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë f¯]lÃçÜË
             ç              ý            ¦     ç
                                         MýSyýl³sìæ Ô>™èlÐéçßæ¯]l ^èl{MýSÐ]lÆý‡$¢ÌZÏ Vöç³μÐéyýl$ Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~.
            í
Ð]l$° ^ðl´ëμyýl$. ³.sìæ. }°ÐéçÜĶæ$Å…V>ÆŠ‡, gŸVðSËPÆŠ‡ Ððl¬§ýlÌæñ ¯]l ÐéÆý‡$
                                   O                           ç
                                         »ê×æ$yýl$ C™èl°² ""{†çÜÐ]l¬{§é«¨³†'' A° MîSÇ¢…^éyýl$. B^éÆý‡Å
Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$ Ð]l$àÆ>çÙ$‰Ë° AÀ{´ëĶæ$ç³yézÆý‡$.                                ]        ç
                                         ¯éV>Æý‡$j° MøçÜ… ¯éV>Æý‡$j¯l Mö…yýlÌZ Ü*¦´ë°², ÑàÆ>°² °ÇÃ…_
                                                        ç
                                         ¯]lr$Ï ™ðlË$çÜ$¢…¨. MýS™é ÜÇ™éÞVýSÆý‡… {ç³M>Æý‡… B^éÆý‡Å ¯éV>Æý‡$j¯l$yýl$]
B…{«§ýl§ólÔ¶æÐól$ Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë f¯]lÃçܦ˅                                        ç
                                         Ô>™èlÐéçßæ¯]l Ķæ¬Ð]lÆ>k ^ól†ÌZ ßæ™èl$yýlĶæ*Åyýl°, Æ>fÅ… AËÏMSý ÌZÏ
      í
Æ>ç³Þ¯Œl, ÜÙŒl, º…yéÆý‡PÆŠ‡, Æ>ÄŒæ$ ^ú§ýl$Ç Ððl¬§ýlÌæñ ¯]l ^èlÇ{™èlM>Æý‡$Ë
                            O                    ð
                                         Ìê°MìS VýS$OƇ…§ýl° ^èlÇ{™èl ^ðlº$™èl$…¨. Mö¯é²â¶æåMóS Ô>™èlÐéçßæ¯]l _Ð]lÇ
{ç³M>Æý‡… Ô>™èl Ðéçßæ¯]l$Ë$ B…{«§l §ólÔ¶æ…ÌZ° MýS–Úë~, Vø§éÐ]lÇ A…™èl
                 ý                                   ç
                                         ´ëËMýS$yýl$ Ð]lÊyø ³#ÌZÐ]l*Ñ° C„>ÓMýS Æ>k }Ô>…™èlÐ]l$Ë$yýl$ ´ëÆý‡
Æó‡Ó¨ f¯]lÃÐéçÜ$Ë$. ÎÌêÐ]l† M>Ð]lÅ…ÌZ Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>Ogæñ ¯]l ßæË$yýl$
                                 ç        §øÍ ™èl¯]l Ð]l…Ô¶æ´ë˯]l {´ëÆý‡…À…^éyýl° ™ðlË$çÜ$¢…¨.
Vø§éÐ]lÇ {´ë…™èl ÐéçÜ$yýl° ™ðlÍ´ëÆý‡$. Ô>™èlÐéçßæ¯]l ¯é×ôæ˯]l$ ³ÇÖ  ç
          ç         ˆ
Í…_¯]l ÐéçÜ$§ólÐ]l ³Æý‡{ºçßæà Ô>íÜ, ÒÆý‡$ ™ðlË…V>×êÌZ° MøsìæÍ…
V>Ë, §l*ãMýSrt, ò³§ýlª º…MýS*Æý‡$(MýSÈ…¯]lVýSÆŠ‡ hÌêÏ), Mö…yéç³NÆŠ‡ {´ë…
    «ý                                    {ç³Ô¶æ²Ë$ D Ñ«§ýl…V> Æ>Ðö^èl$a
                        ý
™éË ¯]l$…_ Ð]l^éaÆý‡° AÀ{´ëĶæ$ç³yézƇ$. Ð]l$_Îç³rt×ê°MìS ÜÒ$      ç     1. B…{«§ýl$Ë {ç³çÜMìS¢ E¯]l² {»êçßæÃ×æ…?
      Oð
  G) ™l™èlÈĶæ$             O
                 ¼) gæñ Ñ$±Ä¶æ$                       G) Ð]l$…iÆý‡MýS…             ý ç
                                                             ¼) A…«§lMýS ³#Ƈý …
  í
  Ü) I™èlÆó‡Ä¶æ$         yìl) Ô¶æ™èl³™èlç                     Ü) B…{«§lÐ]l°
                                               í       ý              ý
                                                             yìl) B…{«§lQ…yŠl
2. MýS¯óláÈ VýS$çßæÌZÏ ÕËμ MýSâêQ…yéË$ D Ô>™èlÐéçßæ¯]l ^èl{MýSÐ]lÇ¢MìS          12. Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ ¼Æý‡$§ýl$Ë$?
  ^ðl…¨¯]lÑ?                                        G) BVýSÐ]l$ °ËĶæ$… ¼) HMýS {»êçßæÃ×æ
  G) }Ð]l¬Q$yýl$        ¼) Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~                  í             í
                                               Ü) {†çÜÐ]l¬{§ýl™øĶæ$ ³™éÐéçßæ¯]l
  í ç
  Ü) ßæË$yýl$          yìl) MýS–çÙ$~yl$   ý                  yìl) òO ³Ð]l°²Ä¶æÊ
3. Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~ Ð]l$Æý‡×ê¯]l…™èlÆý‡… A™èl° ¿êÆý‡Å ¯éVýS°MýS           13. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ ¯]lVýSÆý‡ çÜ¿¶æË$¯]l²r$Ï D Ô>çܯ]l…
  ÐólƇ¬…_¯]l Ô>çܯ]l…?                                  §éÓÆ> ™ðlË$çÜ$¢…¨?
  G) ¯éíÜMŠS           ¼) ¯é¯éçœ$sŒæ                       G) ¯éíÜMŠS          ¼) ¿¶æsìæ{t ´ùË$
  í ç
  Ü) ßæ†VýS$…ç³         yìl) IçßZË$                        í
                                               Ü) ¯é¯éçœ$sŒæ           ç
                                                             yìl) ßæ†VýS$…ç³
4. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$ B§ýlÇ…_¯]l ¿êçÙË$?                          14. Ýë{Ð]l*fÅ ÑçÜ¢Æý‡×æMýS$ VýS$Æý‡$¢V> AÔ¶æÓÐól$«§ýl, Æ>fçÜ*Ķæ$
                                                  I
  G) {´ëMýS–™èl…             ç
                 ¼) Ü…çÜP–™èl…                       Ķæ*V>Ë$ ^ólíܯ]l Ô>™èlÐéçßæ¯]l ^èl{MýSÐ]lÇ¢?
                                        H
  í
  Ü) MýS¯]l²yýl…        yìl) òO ³Ð]l±²                       G) MýS–çÙ$~yl$  ý         ç
                                                             ¼) ßæË$yýl$
5. "A{糆çßæ™èl ^èl{MýSÐ]lÇ¢', "§ýl„ìS×æ 糫£ýl糆' ¼Æý‡$§é…MìS™èl$yýl$?           í
                                               Ü) Ððl$$§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~ yìl) MýS$…™èlË Ô>™èlMýSÇ~
  G) Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~              ç
                           ¼) ßæË ^èl{MýSÐ]lÇ¢         15. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ {Ôóæ×æ$Ë$ A…sôæ?
  í
  Ü) Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~                   çt ç
                           yìl) Ð]lÕíÙ³#{™èl ³#ÌZÐ]l*Ñ      G) Æ>fÅ ¿êV>Ë$ ¼) ´ûÆý‡ Ü¿¶æË$        ç
6. çßæË ^èl{MýSÐ]lÇ¢MìS VýSË ¼Æý‡$§ýl$?
  G) MýSÑ Ð]l™èlÞË$yýl$ ¼) MýSÑÆ>k
  Ü) BVýSÐ]l$ °ËĶæ$ yìl) §ýl„ìS×ꫨ³†
  í
                             Sç
                                               í
                                               Ü) Ð]l–†¢ Ü…çœ*Ë$ yìl) òO Ü°MýS {Ôóæ×æ$Ë$
                                                       ç
                                             16. Ð]lÊyø ç³#ÌZÐ]l*Ñ Ð]l$ÅMýS§ø° Ô>çܯ]l… ËÀ…_¯]l {´ë…™èl…?
                                               G) AÐ]l$Æ>Ð]l†        ¼) ºâêåÇ
                  K
7. Ô¶æMýSÆ>k Æý‡${§ýl«§éÐ]l¬° MýS$Ð]l*Æð‡¢ Æý‡${§ýl«§ýlÐ]l$°MýS¯]l$ ÑÐéçßæ…         í ç
                                               Ü) œ$…rÝëË             Oð
                                                             yìl) Ðl$ÝùÍĶæ$
  ^ólçÜ$Mö¯]l² Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>k?                            17. Ðé™éÞÅĶæ$¯]l M>Ð]l$çÜ*{™éÌZÏ õ³ÆöP¯]l² Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>k?
  G) MýS$…™èlË Ô>™èlMýSÇ~ ¼) ÕÐ]l} Ô>™èlMýSÇ~                       G) }Ð]l¬Q$yýl$            ç
                                                             ¼) ßæË$yýl$
  í                  ç
  Ü) Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~ yìl) ³#ÌZÐ]l*Ñ                         í
                                               Ü) MýS$…™èlË Ô>™èlMýSÇ~ yìl) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~
       A

8. MýSã…VýSÆ>k RêÆý‡ÐólË$yìlMìS çÜÐ]l$M>ÍMýS$Oyðl¯]l Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>k?          18. ÝùÐ]l$§ólÐ]l#yìl MýS™éçÜÇ™éÞ…VýSÆý‡… Ô>™èlÐéçßæ¯]l Ð]lÊËç³#Æý‡$
  G) }Ð]l¬Q$yýl$               ç
                   ¼) ßæË$yýl$                      çÙ$yìlV> C™èl°² õ³ÆöP…r$…¨?
  í
  Ü) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~ yìl) Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~                     G) MýS–çÙ$~yl$  ý               ç
                                                             ¼) Ððl$$§ýlsìæ ³#ÌZÐ]l*Ñ
S


9. OÐðl$§ýlÐøË$ Ô>çܯ]l… H ç³ËÏÐ]l Æ>kMýS$ ^ðl…¨…¨?                     í
                                               Ü) Ô>™èlÐéçßæ¯]l$yýl$ yìl) }Ð]l¬Q$yýl$
        ç
  G) ÕÐ]lÜP…§ýl Ð]lÆý‡Ã ¼) Ü…çßæÐ]lÆý‡Ã   í                      19. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë Ð]l…Ô¶æ Ð]l–„>°² ™ðlÍõ³ ç³#Æ>×æ…?
  í                        í
  Ü) ÒÆý‡MýS$Æý‡$^èl Ð]lÆý‡Ã yìl) ¯]lÆý‡Ü…çßæ Ð]lÆý‡Ã                   G) ÑçÙ$~           ¼) Ð]l$™èlÞÅ
10. B…{«§ýl §ólÔ>°² ""B…{«§ýl MýSÆý‡rt…''V> õ³ÆöP¯]l² ÐéfqÃĶæ$…               í
                                               Ü) ÐéÄ¶æ¬          yìl) VýSÆý‡$yýl
  H¨?                                          20. B^éÆý‡Å ¯éV>Æý‡$j¯]l$yýl$ Æý‡_…_¯]l {VýS…£éË$?
  G) Ðól§ýl ÐéfqÃĶæ$… ¼) »o§ýl® ÐéfqÃĶæ$…                        G) {ç³gêq´ëÆý‡Ñ$™èl
  í O
  Ü) gæñ ¯]l ÐéfqÃĶæ$… yìl) H© M>§ýl$                                 ý     ç
                                               ¼) Ð]l*«§lÅÑ$MýS Ü*{™éË$
11. »o§ýl® gê™èlMýS MýS£ýlË$ B…{«§ýl 糣鰲 D Ñ«§ýl…V> çÜ…»Z«¨çÜ$¢              í ç
                                               Ü) Ü$çßæ–ÌôæQ    Ï    yìl) G, ¼, Ü   í
  ¯é²Æ‡¬?


                                  1   2     3  4   5   6   7   8  9   10
                                  C   D     B  D   C   A   B   B  A   B
                        fÐéº$Ë$       11   12    13  14  15  16  17  18  19  20
                                  B   D     B  C  C   B   C   C   B   D
                 Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$...
            Ð]l$™èl ç³Çíܦ™èl$Ë$.. Õ˵…, ÐéçÜ$¢ MýSâ¶æ
             ç
Ô>™èlÐéçßæ¯]l$ËMýS$ ³NÆý‡Óç³# Æ>kË$, Ô>™èlÐéçßæ¯]l Ð]l…Ô¶æ…ÌZ°                         «   ¢]         ç         í
                                            B¯ésìæ Ð]l$™èl… {糧é¯]l MýSÆý‡ÐlÅ…V> E…yól¨. ³ÕaÐ]l$ §ýlMýSP¯ŒlÌZ ³™èlÌŒæ
                          ð
™öÍ™èlÆý‡… Æ>kË$ ¿êVýSÐ]l™èl Ð]l$™é°² (OÐl¨MýS Ð]l$™èl…) ÜÓMýSÇ…_ ¯]lr$Ï ï                ç        ç
                                            MøÆ>, MöÌêá³NÆŠ‡.. ™èl*Æý‡$µ¯]l œ$…rÝëË, ¿¶æsìæ{t ´ùË$ {´ë…™éÌZÏ
™ðlË$Ýù¢…¨. ©°MìS °§ýlÆý‡Ø¯]l…... "çÜ…Æý‡„ýS×æ ÐéçÜ$§ólÐ]l §ólÐéĶæ$™èl¯]l…'      ç        Oð
                                            Ü*¦´ëË$, ^l™éÅË$, ÑàÆ>Ë$ ÑËíÜÌêÏƇ¬. Ô>™èlÐéçßæ¯]l ™öÍ
^èl$r*t °ÇÃ…_¯]l {´ëM>Æ>°² "òœ*çÜ…yìl' Ô>çܯ]l… ({MîS.ç³N. 2Ð]l                          ý
                                            Æ>kË$ MýS¯]lá (MýS–çÙ$~yl$) »o§ýl® À„ýS$Ð]l#Ë MøçÜ… ¯éíÜMŠSÌZ VýS$àËĶæ$…
Ô¶æ™éºª…) {ç³Ýë¢Ñ…^èlyýlÐól$. ©…™ø´ër$ "ѨԶæ' (Ð]l$«§lÅ{糧ólÔŒæ)       ý    °ÇÃ…^éyýl$. Vú™èlÒ$ »êË} MýS*yé »ê§ýl±Ä¶æ$ Ô>Q »o§ýl® À„ýS$
                 ‹      í     ¢
{´ë…™èl…ÌZ "ïßæÍÄñæ*yøÆý‡Ü' Ðólܯ]l "çÜ…¿ýæ Ô>çܯ]l…' ({MîS.ç³N.                       ç          Ï
                                            Ð]l#ËMýS$... Æð‡…yø ³#ÌZÐ]l*Ñ... "M>Æó‡'ÌZ Ð]l$à Ýë…íœ$MýS$ËMýS$ VýS$çßæ
Ððl$$§ýlsìæ Ô¶æ™éºª…) MýS*yé ¿êVýSÐ]l™èl… VýS$Ç…_ ^ðlº$™ø…¨. ѧólÖ                                  ç            ý
                                            §é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. Ô>™èlÐéçßæ ¯]l$Ë ÜÐ]l$M>ÍMýS$yýl$ Æý‡$çÙ¿¶æ§ýl™èl$¢yl$,
                               I
                       ï
Ķæ¬Ë$ MýS*yé ¿êVýSÐ]l™èl Ð]l$™é°² ÜÓMýSÇ…_¯]lr$Ï D Æð‡…yìlsìæ §éÓÆ>              ®]     í
                                            VøÐ]lÆý‡¯lÌZ ({†Æý‡ÜÃíßæÌŒæ) VýS$çßæ °ÇÃ…^èlyýl…™ø´ër$ »o§ýl® À„ýS$Ð]l#Ë
                               H
™ðlË$Ýù¢…¨. Ô>™èlÐéçßæ¯]l Ķæ¬VýS… Ð]l$™èl ÝëÐ]l$Æý‡ÝëÅ°MìS {糡MýSV>                        ç
                                            MøçÜ… ¯éË$VýS$ÐólË M>Æ>Û³×æ$Ë$ (Ððl…yìl ¯é×ôæË$) §é¯]lÑ$^éayýl$.
                  Oð      O
°Í_…¨. §ýl„ìS×êç³£ýl…ÌZ Ðl¨MýS, gæñ ¯]l, »o§ýl® Ð]l$™éË$ ÐéÅí³¢
                              Oð
^ðl…§éƇ$$. ™öÍ™èlÆý‡… Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kË$ Ðl¨MýS Ð]l$™èlÜ$¦Ë$. B¯ésìæ   ç      »o§é®°MìS Ô¶æ™é»êªË {´ë«§é¯]lÅ…...
              Oð
Æ>k Ô>™èlMýSÇ~ A¯ólMýS Ðl¨MýS {MýS™èl$Ð]l#Ë$ °Æý‡Óíßæ…_¯]lr$Ï ¯é¯éçœ*sŒæ        {MîS.ç³N. Æð‡…yø Ô¶æ™éºª… ¯]l$…_ {MîS.Ô¶æ. Ð]lÊyø Ô¶æ™éºª… Ð]lÆý‡MýS$ ³ÕaÐ]l$,   ç
                              S
Ô>çܯ]l… ™ðlË$ç³#™ø…¨. Ô>™èlMýSÇ~, ¯éVýS°MýS §ýl…ç³™èl$Ë$ ™èlÐ]l$
MýS$Ð]l*Æý‡$yìlMìS "Ðól¨}' A° õ³Æý‡$ ò³sêtƇ$. ¯éíÜMŠS Ô>çܯ]l… Vú™èlÒ$ç³#{™èl
Ô>™èlMýSÇ~° HMýS{»êçßæÃ×æ BVýSÐ]l$ °ËĶæ¬yýl$V> õ³ÆöP…sZ…¨. BĶæ$¯]l
ßæÄýæ*…ÌZ Ð]l¬{¨…_¯]l ¯é×ôæËOò³ ¿êVýSÐ]l™èl Ü…{糧éĶæ*°² Ü*_…
ç
                         ý

                              ç          ç
                                            ™èl*Æý‡$µ §ýlMýSP¯]l$ {´ë…™éÌZÏ »o§ýlÐl$™èl… ÑÔóæÙ {´ë«§é¯]lÅ™èl Ü…™èlÇ…
                                            ^èl$MýS$…¨. Ð]l–†¢ ³°Ðéâ¶æ$Ï, Ð]lÆý‡M¢ Sý {Ôóæ×æ$Ë$, Æ>×ìæÐéçܳ# Ü, ³#Ƈ$çÙ$Ë$
                                                        ç
                                            A¯ólMýS »o§ýl® Ü*¦´ëËMýS$, ^l™èlÅVýS–àËMýS$, ÑàÆ>ËMýS$ ÑÇÑV>
                                                         ç
                                                                 Oð
                                                                     ®]     ç
                                                                               ç ï ˆ ç ý

                                            §é¯éË$ ^ólÔ>Æý‡$. ©°MìS °§ýlÆý‡Ø¯]l…V>... ¯éíÜMŠS, M>Æó‡, MýS¯ólÇ, k¯éÆŠ‡,
                                                                                Ï á
                                                                                     ç
                   K
          ç
^ól Ô¶æ…Q…, ³§ýlÃ… _à²Ë$ MýS°í³Ýë¢Æ‡¬. Vú™èlÒ$ »êË} Ô>çܯ]l…..             MýS$yýl, Ð]l$৊l, MøÌŒæ, ¿êgê, »ôæyéÞ, Af…™é, AÐ]l$Æ>Ð]l†, fVýSÄæ¶ $Å         Y
                    è           ç
Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~° "Ñ°Ç¢™l ^é™èl$Æý‡ÓÆý‡~ Ü…MýSÆý‡' A° õ³ÆöP…         õ³r, ¿¶æsìæ{t ´ùË$ {´ë…™éÌZÏ A¯ólMýS »o§ýl® °Æ>Ã×êË$ Cç³µsìæMîS
r$…¨. ™ðlVýS˯]l$, AÌêVóS {V>Ð]l$§ólÐ]l™èlË$, ^ðlr$Ï&³#rÏ&ÜÆ>µË¯]l$   ç ç                      ®]
                                            MýS°í³Ýë¢Æ‡$$. »o§ýlÐl$™èl…ÌZ¯ól A¯ólMýS Ô>QË$ ÑçÜÇ…^éƇ$$. ÒsìæÌZ ¢
BÆ>«¨…^èlyýl…, Ð]l*Äýæ*, Ð]l$…{™éËOò³ ¯]lÐ]l$ÃM>Ë$ Ð]l…sìæÑ Ô>™èlÐé              ý            ý
                                            A…«§lMýSÔ>Q (B…{«§l$Ë$), »ê§ýl±Ä¶æ$ Ô>Q (¯éíÜMŠS, MýS¯ólÇ), Ð]l$à       á
        A

ç
ßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ E¯é²Æ‡$$. M>Ë{MýSÐ]l$…ÌZ Ðól§éË$, Eç³°çÙ™èl$¢Ë$,                            Ï «ý       ¢
                                            Ýë…íœ$MýS$Ë$ (M>Æó‡), §lÐ]l$ÃÐ]l*™èlÈĶæ$Ë$ (Ýù´ëÆý‡, k¯éÆŠ‡), ^l™èlÅ          Oð
O                                ç
gæñ ¯]l, »o§ýl® Ð]l$™éË$ {´ë^èl$Æý‡Å… ´÷…§éƇ$$. Ü…çœ$…ÌZ ^é™èl$Æý‡ÓÆý‡~                           ç
                                            MýS$Ë$ (AÐ]l$Æ>Ð]l†), ³NÆý‡Ó ÔO æð ÎĶæ¬Ë$, Aç³Æý‡ ÔO æð ÎĶæ¬Ë$ (¯éV>Æý‡$j¯l          ]
    ç ¦] ç                            ç
Ð]lÅÐ]lܯl$, ³#Æý‡$ÚëÆ>¦Ë¯]l$ ´ësìæ…^ólÐéÆý‡$. C…{§ýl Ü…MýSÆý‡×æ, ÐéçÜ$   Û                              ç
                                            Mö…yýl) A™èlÅ…™èl {´ë«§é¯]lÅ™èl Ü…™èlÇ…^èl$MýS$¯é²Æ‡$$. B…{«§l§ólÔ¶æ…         ý
S


           ç                       ç
§ólÐ]l, ^èl…{§ýl, Ü*Æý‡Å, Ķæ$Ð]l$, Ð]lÆý‡$×æ MýS$»ôæÆý‡$˯]l$ ³Nh…^ólÐéÆý‡$. ³Ô¶æ$ç                                ç
                                            MýS*yé Ð]l$àÄýæ*¯]l »o§ýl® Ð]l$™èl Ô>QMýS$ ³r$tMöÐ]l$ÃV> °Í_…¨.
ç
³†, VúÇ, Æý‡${§ýl, ´ëÆý‡Ó†, ËMîSÿ¯éÆ>Ķæ$×æ {´ë«§é¯]lÅ™èl˯]l$ àË$°               ý
                                            Ð]l*«§lÅÑ$MýSÐé¨, Ð]l$àÄýæ*¯]l Ð]l$™èl {ç³^éÆý‡MýS$yìlV> õ³Æý‡$ VýSyìl…_¯]l
      ç         ç      ç     ¦
"V>«§éçܳԢ æ¶ †' ÑÐ]lÇ Ü$¢…¨. ³#×æÅçÜÌêË ³Æý‡År¯]l, »êÐ]l#Ë$,  ç                        ]
                                            B^éÆý‡Å ¯éV>Æý‡$j¯l$yýl$ D M>Ë…Ðéyól. BĶæ$¯]l Æ>íܯ]l {VýS…£éÌZÏ
^ðlÆý‡$Ð]l#Ë$, ^ðlr$Ï ¯éryýl… Ð]l…sìæ M>Æý‡Å{MýSÐ]l*˯]l$ °Æý‡Óíßæ…^èlyýl…                  ç
                                            MýS°çÙ$Pyýl$, Ð]lÜ$Ñ${™èl$yýl$, AÔ¶æÓòœ*çÙ$yýl$ ™èl¨™èlÆý‡$˯]l$ {ç³Ýë¢Ñ…
                                            ^éÆý‡$. ©° B«§éÆý‡…V> BĶæ$¯]l {MîS.Ô¶æ. Æð‡…yø Ô¶æ™é»êª°MìS ^ðl…¨¯]lÐéyýl°
         B^éÆý‡Å ¯éV>Æý‡$j¯]l$yýl$ Æ>íܯ]l çÜ…çÜP–™èl {VýS…£éË$                           ]
                                            A…^èl¯é. ¯éV>Æý‡$j¯l$yýl$, Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~Ë Ð]l$«§lÅ ÝëW¯]l E™èlƇý            ¢ý
  {ç³gêq ´ëÆý‡Ñ$™èl Ô>çÜ…  ˆ                                  ¢              Ï
                                            {ç³™èl$Å™èlÆ>Ë™ø "çÜ$çßæ–ÌôæQ' {VýS…£ýl… Ð]l_a…¨. ¯éV>Æý‡$j¯l$yýl$ iÑ™èl  ]
           ý
  Ð]lÊË Ð]l*«§lÅÑ$MýS Ô>çÜ…   ˆ                                            ç         ]          í
                                            ^èlÆý‡Ð]l$§ýlÔ¶æ¯]l$ "} ³Æý‡Ó™èl…' (¯éV>Æý‡$j¯lMö…yýl)Oò³ VýSyìl³¯]lr$Ï »o§ýl®
  §éÓ§ýlÔ¶æ °MýSĶæ$ Ô>çÜ… ˆ                                                    Oð
                                            {VýS…£éË$ õ³ÆöP…r$¯é²Æ‡¬. ^l¯é »o§ýl{® VýS…£éË$ ¯éV>Æý‡$j¯l$yìl° Ðl       ]      Oð
  Ô¶æ*¯]lÅçÜç³¢†                                                                   ý
                                            §ýl$Åyýl$, gZņçÙ$Pyýl$, Ð]l*Ķæ*gêËMýS$yýl$, Ð]l*«§lÅÑ$MýS ™èl™èlÓ Ðól™èlV>        ¢
  çÜ$çßæ–ÌôæÏQ                                                                ï tŒ
                                            ^ðlº$™éƇ$$. BĶæ$¯]lMýS$ "C…yìlĶæ$¯Œl I¯Œlܯl', "Æð‡…yø ™èl£éVýS™èl$yýl$',
  Äñæ*V>^éÆý‡ Ô>çÜ…   ˆ                                             Œ
                                            "C…yìlĶæ$¯Œl Ð]l*Çt¯l Ë*£ýlÆŠ‡' A¯ól ¼Æý‡$§ýl$Ë$¯é²Æ‡¬.
  Æý‡†Ô>ç܈…
  Æý‡çÜÆý‡™é²MýSÆý‡…
                                            Õ˵…&ÐéçÜ$¢
             Oð
  CÐ]l±² C糚yýl$ ^l¯é ¿êçÙÌZ ËÀçÜ$¢¯é²Æ‡¬. Òsìæ° Ü…çÜP–™èl…     ç
                                                              t
                                            D M>Ë…ÌZ ¿ýæÐ]l¯]l °Æ>Ã×ê°MìS Ð]l$sìæ, Cr$MýSË$, Ððl§ýl$Æý‡$ »Ÿ…VýS$Ë$
       Oð
  ¯]l$…_ ^l¯é ¿êçÙÌZMìS A¯]l$Ð]l¨…^éÆý‡$.
                     Ï ç
 Ñ°Äñæ*W…^ólÐéÆý‡$. Cr$MýSË$, Æ>â¶æ™ø ³ÕaÐ]l$, ™èl*Æý‡$µ ¡Æý‡ {´ë…                                      ¦
                                          hÌêÏ), Ô>Íçßæ$…yýl… (}M>MýS$â¶æ… hÌêÏ), Æ>Ð]l$¡Æý‡… (ÑfĶæ$¯]l
            Oð            ç
 ™éÌZÏ Æ>†VýS$çßæË$, ^l™éÅË$, ÑàÆ>Ë$, Ü*¦´ëË$ °ÇÃ…^éÆý‡$.                                      ç
                                          VýSÆý‡…), Ô¶æ…MýSÆý‡… (A¯]lM>ç³ÍÏ), VýS$yìlÐéyýl, œ$…rÝëË, Mö…yéç³NÆŠ‡,
                                 Y
òO ³£é¯Œl, Ð]l$íÜP, Mö…yéç³NÆŠ‡, ¿¶æsìæ{t ´ùË$, AÐ]l$Æ>Ð]l†, fVýSÄæ¶ $Åõ³r     ç
                                          œ×ìæWÇ, _¯]l VýS…gê… &ò³§ýlVýS…gê…ËÌZ A¯ólMýS »o§ýl® °Æ>Ã×êË$
        ]        ç ý
 {´ë…™éÌZϯl* °Æ>Ã×êË$ ^ól³sêtƇ$.                         ÐðlÍÔ>Ƈ¬.

¿¶æsìæt{´ùË$                                    Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$&¿êÚë Ýëíßæ™èlÅ…
    ý               Oð
B…{«§l »o§ýl® „óS{™éÌZÏ A† {´ë`¯]lÐl$…¨ ¿ýæsìæ{t ´ùË$. ©°² "{糆´ëË        ""AÐ]l$–™èlÐŒl$ {´ëMýS–™èl M>Ð]lÅÐŒl$'' A° ¿êÑ…_¯]l Ķæ¬VýSÑ$¨. ÒÇ
ç
³#Ƈý …' A° MýS*yé A…sêÆý‡$. {MîS.ç³N. Ð]lÊyø Ô¶æ™é¼ªÌZ °VýSÐ]l$çÜ¿ýæ,       Æ>f¿êçÙ {´ëMýS–™èl…. Ô>çܯéË$, ¯é×êË$, {´ëMýS–™èl ¿êçÙÌZ, {ºïßæÃ
í      x ç ç
Ü…çßæVøçÙË ÜßæM>Æý‡…™ø D {´ë…™é°² "MýS$»ôæÆý‡MýS$yýl$' ³Ç´ëÍ…ç           Íí³'ÌZ E¯é²Æ‡$$. »o§ýl® Ýëíßæ™éÅ°² "{†ï³rM>Ë$' A¯ólÐéÆý‡$.
             ì «            ð      Oð
^éyýl$. CMýSPyýl º$§ýl$®yl §é™èl$Ð]l#Ë Ò$§ýl Ð]l$àO^l™èlÅ… °ÇÙèlÐl$…¨.             ì ç
                                          º$§ýl$ªyl ³NÆý‡Óf¯]là MýS£ýl˯]l$ »o§ýl® gê™èlMýS MýS£ýlË° ³Ë$Ýë¢Æ‡$. í     ý
           ç ¢                 ç
"º$§ýl® Ô¶æÈÆ>°, °„ìS³… º$§ýl® Ô¶æÈÆ>° Ð]l$çßæ±Ä¶æ¬° ÜÃÆý‡×ôæ' A¯ól        "MýSÑÐ]l™èlÞË$yýl$' ¼Æý‡$§é…MìS™èl$yýl$, Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë 17Ð]l Æ>k
                                              I
Ô>çܯ]l ÐéM>ÅË$¯é²Æ‡¬.                                            ç
                                          àË$yýl$ "V>«§éçܳԢ æ¶ †' {VýS…£é°² {´ëMýS–™èl¿êçÙÌZ Ü…MýS˯]l…     ç
                                          ^ólÔ>yýl$. B M>Ë…ÌZ Ð]l$…{†V> E¯]l² VýS$×êÉýl$Åyýl$ òO ³Ô>^èl ¿êçÙÌZ
                                      H
VýS$…r$ç³ÍÏ                                    ({´ë`¯]l {´ëMýS–™èl ¿êçÙ) º–çßæ™èlP£ýl¯]l$ Æ>Ýëyýl$. ©° B«§éÆý‡…V>
         ç
¿¶æsìæ{t ´ùË$MýS$ ÜÐ]l$M>ί]lÐl$…¨. ³ÕaÐ]l$ Vø§éÐ]lÇ hÌêÏ M>Ð]l$ Ð]lÆý‡³#
               Oð   ç                 ç             ç
                                          "MýS£é ÜÇ™éÞVýSÆý‡…, ™ðlËMýSÐ]l$…fÈ, º$§ýl® MýS£éÖÇÛMSý ' Ð]l…sìæ C™èlÆý‡
     ç
Mør ÜÒ$ç³…ÌZ E…¨. CMýSPyýl Mö…yýlÒ$§ýl ^l™èlÅVýS–çßæ… °ÇÃ…^éÆý‡$.
                        Oð                                 «ý
                                          {VýS…£éË$ Ð]l^éaƇ¬. §l¯]l´ëË$yýl$ Æý‡_…_¯]l ™ðlËMýSÐ]l$…fÈ, ÝùÐ]l$
                                             ç
                                          §ólÐ]lÜ*Ç "MýS£éçÜÇ™éÞVýSÆý‡…', „ýSÐól$…{§ýl$yýl$ Æ>íܯ]l º–çßæ™èlP£é
AÐ]l$Æ>Ð]l† Ð]l$àO^ðl™èlÅ… (çÜ*¦ç³…)
    ý
                            S
B…{«§l$Ë Ýë…çÜP–†MýS ^èlÇ{™èlÌZ AÐ]l$Æ>Ð]l†¨ {ç³™ólÅMýS Ý릯l…. {MîS.ç³N.
                                ]
                     «
Ð]lÊyø Ô¶æ™éºª…ÌZ D {´ë…™é°² §é¯]lÅMýSrMýS…, §lÆý‡×ìæ Mør, ©´ëË
                            «ý
                                                                         ç ç
                                                     ý
                                          Ð]l$…fÇ, º$«§lÝëÓÑ$¯Œl Æý‡_…_¯]l º–çßæ™èlP ÔZÏMSý Ü…{VýSßæ… {´ëMýS–™èl
                                          ¿êçÙÌZ ÐðlË$Ð]lyézƇ¬. AƇ¬™ól Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ÜÐ]l$M>ÍMýS$Oyl¯]l
                                               ç
                                                                           ç      ð
                                          „>{™èl³#Æ>k (Ô¶æMýS$yýl$) Æý‡${§ýl §ýlÐ]l$¯]l$yýl$ {MîS.Ô¶æ. 150ÌZ ™èl¯]l WÆ>²ÆŠ‡
                 K
¨¯ðl² A° ³Í^ólÐéÆý‡$. AÐ]l$Æ>Ð]l† Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ™èl*Æý‡$µ¡Æý‡
          í                                                              á ç
                                          Ô>çܯ鰲 "çÜ…çÜP–™èl…'ÌZ ÐólĶæ$yýl… VýSÐ]l$¯éÆý‡…. Ü…çÜP–™èl ¿êçÙ
Æ>f«§é°V> E…yól¨. ³ÕaÐ]l$¡Æý‡ Æ>f«§é° òO ³£é¯Œl ¯]lVýSÆý‡…. ^l¯é
              ç                     Oð     {MýSÐ]l$…V> Ô>çܯ]l¿êçÙV> Æý‡*ç³#¨§ýl$ªMSý $…§ýl° ©°²ºsìæt ™ðlË$Ýù¢…¨.
Ķæ*{†MýS$yýl$ ßæ*ÅĶæ*¯Œl™éÞ…VŠS §é¯]lÅMýSrMýS… ÑàÆý‡…ÌZ "AÀ«§lÐ]l$Ã
        ç           «                ý               « ç
                                          MýSã…V> ¨³† RêÆý‡ÐólË$yýl$, Ô¶æMýSÆ>k Æý‡${§ýl§ýlÐ]l$¯]l$yýl$, àË$yýl$,
ï
³rM>°²' ({VýS…£ýl…) A¿¶æÅíÜ…_¯]lr$Ï Æ>çÜ$MýS$¯é²yýl$. º$§ýl$®yl$     ý                   ¢       ç            ý
                                          VýS$×êÉýl$Åyýl$ ѧéÅÐól™èlË$V> VýS$Ç¢…³# ´÷…§éÆý‡$. º$«§lÝëÓÑ$ Æý‡^èl¯]l
        A

"M>Ë^èl{MýS {ç³Ð]l^èl¯]l…' ^ólÜ…¨MýSPyól. §ólÔ¶æ Õ˵^èlÇ{™èlÌZ "AÐ]l$Æ>Ð]l†
               í                          "º$§ýl® MýS£éÖÇÛMSý ', MýS$™èl*çßæË$yìl "ÎÌêÐ]l†' M>Ð]lÅ… Ô>™èlÐéçßæ¯]l
Õ˵Ȇ' A¯ól Ü…{糧éĶæ$… HÆý‡µyìl…¨. C¨ Ð]l$ËĶæ*, gêÐé,
           ç                               Ķæ¬VýS ç³Çíܦ™èl$˯]l$ ™ðlÍĶæ$gôæÝë¢Æ‡¬.
ç
Ü$Ñ${™é, Ü…àâ¶æ §ólÔ>ËOò³¯é ™èl¯]l§l¯]l Ð]l¬{§ýl ÐólÜ…¨. AÐ]l$Æ>Ð]l†
       í               Oð       í                                   ç
                                              D M>Ë…ÌZ¯ól Ô¶æÆý‡ÓÐ]lÆý‡Ã¯Œl Ü…çÜP–™èl… Æý‡^èl¯]l "M>™èl…{™èl
Ð]l$àçÜ*¦³…Oò³ Æý‡*´÷…¨…_¯]l gê™èlMýS MýS£ýlË (º$§ýl$®° ³NÆý‡Óf¯]lÃ
      ç                           ç        ÐéÅMýSÆý‡×æ…', Mö…yýl MýS$…§é^éÇ Æý‡^èl¯]l "çÜÐ]l$Ķæ$ÝëÆý‡…' ÐðlË$VýS$ÌZMìS
S


MýS£ýlË$) ÕÌêµËÌZ B¯ésìæ ÜÐ]l$M>ί]l Ýë…íœ$MýS, Ýë…çÜP–†MýS,
                  ç                       Ð]l^éaƇ¬. "§ólÖĶæ$ ¿êçÙ' MýS*yé {´ë^èl$Æý‡Å… ´÷…¨…¨. àË$°
B^éÆ>Ë$ {ç³Ü$¹r…V> MýS°í³Ýë¢Æ‡$$.
         ç                                         ç    ç
                                          "V>«§éçܳԢ æ¶ †'ÌZ ³Ë$ "§ólÖĶæ$糧éË$' MýS°í³Ýë¢Æ‡¬. §ólÖĶæ$ ¿êçÙ
                                              ç
                                          gê¯]l³§ýl$OÌæñ E…yýlÐ]l^èl$a. ™ðlË$VýS$, MýS¯]l²yýl ¿êçÙËMýS$ Ð]l*™èl–MýS A¯ól
fVýSYĶæ$Åõ³r                                                            ç
                                          AÀ{´ëĶæ$… E…¨. C¨ ™ðlË$VýS$MýS$ Ü°²íßæ™èl…V> E…§ýl° yìl.íÜ.
          Oð                     ç
AÐ]l$Æ>Ð]l†MìS 20 Ðl$â¶æÏ GVýS$Ð]l ´ëÌôæÆý‡$, MýS–Úë~ ¯]l§ýl$Ë Ü…VýSÐ]l$ ÜÌê°MìS
                                     ç ¦    ç                     ý
                                          ÜÆ>PÆý‡$ AÀ{´ëĶæ$…. ѧéÅ»Z«§l¯]l {»êçßæÃ×æ B{Ô¶æÐ]l*ÌZÏ, »o§ýl®
ÜÒ$ç³…ÌZ {ç³Ü§ýl® »o§ýl„® Só {™èl…V> ÑËíÜÍÏ…¨¨. {MîS.ç³N. Æð‡…yø
ç        í                                 ÑàÆ>ÌZÏ fÇVóS¨. {ç³Ð]l¬Q ѧéÅMóS…{§éͲ "çœ$sìæMýSË$' A¯ólÐéÆý‡$.
Ô¶æ™éºª…ÌZ CMýSPyýl Ð]l$àO^l™èlÅ… (çÜ*¦³…), ÑàÆ>Ë$ °ÇÃ…^éÆý‡$.
                ð       ç                                ]
                                          }ç³Æý‡Ó™èl… (¯éV>Æý‡$j¯l Mö…yýl) {ç³Ð]l¬Q ѧéÅMóS…{§ýl…V> {ç³Ü¨®      í
ÕÌêµË AÐ]l$Æ>Ð]l† Õ˵ȆÌZ Ð]l$Í^éÆý‡$. Ü, ³#Ƈ$çÙ$Ë _{™éË$
                            ï ˆ ç ý          V>…_…¨.
Af…™é MýS$yýlÅ _{™é˯]l$ ´ùÍ E…sêƇ¬.

Ðól…W
ç                ý
³ÕaÐ]l$ Vø§éÐ]lÇ hÌêÏÌZ B…{«§l$Ë Ð]l$Æø Æ>f«§é° Ðól…Xç³#Ƈ…. ý
ç               í
ßæ*ÅĶæ*¯Œl™éÞ…VŠS "Ðól…X'° ³…VŠS.MìS.ÌZ A° õ³ÆöP¯é²yýl$. CMýSPyýl
       áè    Oð ç
A^èlË AÆý‡™l$yýl$ CÆý‡Ðl Ü…çœ*Æ>Ð]l*Ë$ °ÇÃ…^éyýl° {糡†. ^èl…§ýl
              ç ç       ç ç
Ð]lÆý‡… ({ç³M>Ô¶æ… hÌêÏ) Ü*¦³…, »êÑMö…yýl Ü*¦³… (ÑÔ>Qç³r²…
                 Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ¯é×ôæË$
òœÍ--MŠSÞ                                     Ë¿¶æÅÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬.
-ïÜ-°-Ķæ$-ÆŠ‡ ¸ëÅMýSÎt, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl
                                        2 . Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë VýS$Ç…_ ѧólÖ Æý‡^èl¯]lË$
ÆøÐ]l$¯Œl ¯é×ôæË$&Ð]l$¯]l§ólÔ¶æ Ð]lÜ$¢Ðl#ËMýS$ AÝ뫧éÆý‡×æ WÆ>MîS E…yýlr…
                   ç ]                                       ç
                                        ÆøÐ]l$¯Œl Ýë{Ð]l*fÅ…™ø Ð]lÆý‡M¢ Sý Ü…º…«§éË$ E…yýlyýl… Ð]lËÏ {XMýS$,
Ð]lËÏ ÆøÐ]l$¯Œl Ð]lÆý‡M¢ Sý $Ë$ Ð]l¬{¨…_¯]l º…V>Æý‡$ ¯é×ôæ˯]l$, Ð]l¬{¨…^èl°  ÆøÐ]l$¯Œl ¯éÑMýS$Ë$ ¿êÆý‡™èl§ólÔ>°MìS Ð]l^éaÆý‡$. ÐéÇÌZ Mö…§ýlÆý‡$ A…¨…
º…V>Æ>°² Ð]l$¯]lMýS$ ^ðlÍÏ…^éÆý‡$. ѧólÖ Ð]l*Æý‡MýS{§ýlÐ]lÅ…V> Ü…´ë¨…^èl$
                                ç          ç        ç
                                        _¯]l ³#çÜM¢ Sý Æý‡*ç³ ÜÐ]l*^éÆý‡Ðól$ Ô>™èlÐéçßæ¯]l ^èlÇ{™èlMýS$ Ð]l¬QÅ B«§éÆ>Ë
Mö¯]l² D ¯é×ôæ˯]l$ B¿¶æÆý‡×êËMýS$ Ððl_a…^èlMýS$…yé Ð]l$Æý‡Ìê ¨VýS$Ð]l$™èl$                           è
                                        Ķæ*ÅƇ¬. Ar$Ð]l…sìæ ÐésìæÌZ JMýS Agêq™l ¯éÑMýS$yýl$ Æ>íܯ]l "ò³Çç³Ü      ‹Ï
                                            I
ËMýS$ QÆý‡$a ^ólõÜÐéÆý‡$.                                         ï ç - ] O- ð ] - ï Ï
                                        B‹œ §ýl GÇ{†Ä¶æ$¯Œl Ü' {- ³Ðl¬-QÐl$-¯l¨. ³± Æý‡_…_¯]l "{ç³MýS–†
   §ólÖĶæ$ ¯é×ôæË$&ÆøÐ]l$¯Œl Ðé×ìæfÅ… º…V>Æý‡… §éÓÆ> fÇW¯é,         ^èlÇ{™èl' (Natural History), sê-ËÒ$ Æ- >-ܯl "¿¶æ*Vøâ¶æ Ô>çÜ…'
                                                             -      í -]         ˆ
                                    H
                                        (Geogra-phy) Ð]l¬QÅOÐðl$¯]lÑ.
                       ï
Ý린MýS ´ëËMýS$Ë$ §ólÖĶæ$ ÐéÅ´ëÆ>°MìS ßæ¯]lÌZçßæ ¯é×ôæ˯]l$ ÐéyéÆý‡$.
         ï ç
Æ>W, ™èlVýSÆý‡…, ÜÜ…, ´ùsì毌l A¯ól Ñ${Ô¶æÐ]l$ÌZçßæ ¯é×ôæ˯]l$ Ô>™èlÐéçßæ
¯]l$Ë$ Ð]l¬{¨…^éÆý‡$.                             ò³Çç³Ï‹Ü ÑÐ]lÆ>Ë$
                                        ●            ç -      -
                                         ºÆý‡$MýS^èla Æó‡Ð]l# ³rt×æ… ºÆý‡$-VSý fV- >, òÜÑ$ÌêÏ A¯ól ¯]l*™èl¯]l Æó‡Ð]l#
™öÍ Ô>™èlÐéçßæ¯]l ¯é×ôæË$

 ç
                   ý
                           S
1.Ð]l$íÜP, V>kË º…yýl, Mö…yéç³#Ƈ…, Ð]lÆý‡…VýSË$Ï ÜÒ$ç³…ÌZ Ýë§éÓ
                              ç
 ßæ¯]l A¯ól õ³Æý‡$™ø {´ë`¯]l ¯é×ôæË$ ËÀ…^éƇ¬. MýSÈ…¯]lVýSÆŠ‡ hÌêÏ
                                         ç
                                         ³rt×ê°² ^úÌŒæV> VýS$Ç¢…^éÆý‡$.
                                        ● ™èl*Æý‡$μ¡Æý‡…ÌZ° MöòÜ•ÞË(çœ$…rÝëË), Möyýl*zƇ$ (VýS*yýl$Æý‡$&

                                                               ç
                                                                      ý
                                         MýS–Úë~hÌêÏ), ºÇVýSf(ºÆý‡$MýS^èla) Æó‡Ð]l# ³rt×æ… ¯]l$…_ CrÎ, AÆó‡
                                                                   ï ç
                                         ¼Ä¶æ* §ólÔ>ÌZÏ E™èlμ†¢ AÄôæ$Å Ð]l$§ýlÅ…, Æ>W, ÜÜ…, ™èlVýSÆý‡… Ð]l…sìæ
                  K
                    í
 MøsìæÍ…V>ËÌZ §öÇMýS¯]l ¯é×ôæË$ ÜÐ]l¬MýS$°MìS ^ðl…¨¯]lÑ.
2.}MýS–çÙ~ Ô>™èlMýSÇ~ "´ùsì毌l' ¯é×ôæËOò³ JMýSÐl³# H¯]l$VýS$, {ºíßæÃ
                          Oðç                     ç                      è
                                         ÌZàË$ ³VýSyéË$, Ðól$OÌæñ ¯]l Ð]l݈ëË$ ¨VýS$Ð]l$† AÐ]l#™l$¯]l²r$Ï ÑÐ]lÇ
 A„ýSÆ>ÌZÏ "íÜÇMýS ÝëÓ™èlMýS×ìæÜ' A° E…¨. Æð‡…yø Ðl³# EfjƇ¬°
                ç               Oðç        çÜ$¢…¨.
                                                                       Oð
                                        ● ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ… ÆøÐŒl$ ¯]l$…_ V>Ķæ$MýS$˯]l$, A…§ýlÐl$¯]l Ü˯]l$,  ï ˆ
 _çßæ²… E…¨.
       A

3.Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~ ¯é×ôæË$ VøâêM>Æý‡…V> E¯]l² ´ùsì毌l ¯é×ôæË$ JMýS     ç     ý ç              ç           ]
                                         Ü$VýS…«§l Ìô泯é˯]l$ ¨VýS$Ð]l$† ^ólÜ$MýS$…r$…§ýl° {ç³Ýë¢Ðl¯]l E…¨.
                                                        ç ç ]
                                        ● ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ… ¯]l$…_ §ýl…™èl³# Ð]lÜ$¢Ðl#Ë$, Æý‡™é²Ë$ Ð]l{gêË$, ¯]l*Ë$,
 Oðç                          ðç
 Ðl³# EfjƇ¬° _çßæ²…, ¿Z¨ Ð]l–„ýS… Ð]l$ÆøOÐl³# "Æý‡&´ëÌôæMýSÆý‡×ìæÜ'  ç
 A° E…¨.                                    í                        ç
                                         ÜÌŒæP Ð]l݈ëË$, §éÆý‡…, Ð]l¯]lÐ]lÊÍMýSË$ ÑÔóæÙ…V> E…yólÐ]l° Æ>Ô>yýl$.
                                               ï                           ð
                                        ● §ýlMýSP¯Œl ³uý‡¿¶æ*Ñ$ {´ë…™èl…ÌZ Ð]l{gêË$, Æý‡™é²Ë$, ÑË$OÐl¯]l Æ>â¶æ$Ï
                                   í
4.Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ ¯é×ôæËOò³ H¯]l$VýS$, VýS${Æý‡…, Ð]l–„ýS…, ÜÇĶæ*
S


          O
 §ólÐ]l™èl Ððl¬§ýlÌæñ ¯]l _à²Ë$¯é²Æ‡¬. Ððl¯]l$MýSÐl³# EfjƇ¬° _çßæ²…
                         Oðç                 ç
                                         ÑÔóæÙ…V> ËÀçÜ$¢¯é²Ä¶æ$° ™ðlÍ´ëyýl$.
                                              ý        ‹Ï
                                        ● D Ñ«§l…V> ""ò³Çç³Ü B‹œ ¨ GÇ{†Ä¶æ$¯Œl Ü'' B…{«§l$Ë ™öÍï      ý
        ç
 E…¨. ¯]lßæ´ë×æ$°² Kyìl…^éMýS A™èl° ¯é×ôæËOò³ †ÇW ™èl¯]l »ŸÐ]l$Ã
                       ý
 Ë™ø, _à²Ë™ø Ð]l¬{¨…^éyýl$. B Ñ«§l…V> ³#¯lÆý‡$Ã{¨…_¯]l Ððl…yìl
                           ç ]                            ð
                                         ^èlÇ{™èl Æý‡^èl¯]lMýS$ AÐ]lÊËÅOÐl$¯]l B«§éÆý‡…V> °Í_…¨.
 ¯é×ôæË$ 13,250, JMýS VýS$rtV> 1906 ÌZ ¯éíÜVŠS Ð]l§ýlª gZVýSÌŒæ ™èl…¼
 A¯ól ^ør Ë¿¶æÅÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬.                         Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ¯é×ôæË$
                                        1.B…{«§ýl Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ Eç³Äñæ*W…_¯]l ¯é×ôæË$ D ÌZà
1.MýSyýlç³sìæ Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ¯é×ôæË$                      Ë™ø ™èlĶæ*Æý‡$^ólÔ>Æý‡$?
1.Ð]lÕíÙ³#{™èl ³#ÌZÐ]l*Ñ ¯é×ôæË$ ´ùsì毌l §é™èl$ °ÇÙéË$. CÑ
    çt    ç               «                G) Æ>W               ¼) ÜÜ… ï ç
 VýS$…r*Æý‡$, Vø§éÐ]lÇ {´ë…™éÌZÏ, §ýl„ìS×ê¯]l MýSyýlË*ÆŠ‡ {´ë…™èl…ÌZ      í
                                         Ü) ´ùsì毌l             yìl) G, ¼, Ü  í
 Ë¿¶æÅÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬.                              2.ÆøÐ]l$¯Œl Ð]lÆý‡¢MýS$Ë$ §ólÖĶæ$ Ð]lÆý‡¢MýS$ËMýS$ ÒsìæÌZÏ ^ðlÍÏ…ç³#Ë$ fÇ´ëÆý‡$?
2.ÕÐ]l} Ô>™èlMýSÇ~ ¯é×ôæË$ MýS–Úë~, M>ÐólÇ {´ë…™éÌZÏ Ë¿¶æÅÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬.     G) º…V>Æý‡$ ¯é×ôæË$ ¼) Ð]l¬{¨…^èl° º…V>Æý‡…
3.Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~ ¯é×ôæË$ Ýù´ëÆý‡, VýS$fÆ>™ŒlÌZ ËÀ…^éƇ¬. C™èl°MìS      í
                                         Ü) Ððl…yìl             yìl) òO ³Ð]l±²
 Ü…º…«¨…_ Ððl…yìl, MýS…^èl$, ÜÜ… ¯é×ôæË$ Ë¿¶æÅÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬. Mö°²
 ç               ï ç                      3.Ýë§éÓçßæ¯]l A¯ól õ³Æý‡$¯]l² {´ë`¯]l ¯é×ôæË$ D {´ë…™éÌZÏ ËÀ…
 ¯é×ôæËOò³ "¯éÐ]l' »ŸÐ]l$à MýS*yé E…¨.                     ^éƇ¬?
4._Ð]lÇ Æ>Ogæñ ¯]l Ð]lÊyø ³#ÌZÐ]l*Ñ ¯é×ôæË$ M>…`ç³#Ƈ… {´ë…™èl…ÌZ
             ç              ý             G) Ð]l$íÜP, V>kË º…yýl, Mö…yéç³#Ƈý …
 ¼) IçßZË$, AËà»ê§Šl, MýSÆý‡*²Ë$                           G) H¯]l$VýS$, VýS${Æý‡…, »Z«¨ Ð]l–„ýS…, ¯éÐ]l
 í
 Ü) AÐ]l$Æ>Ð]l†, ¿¶æsìæ{t ´ùË$                                í
                                            ¼) Ü…çßæ…, Æ>Ñ^ðlr$t
      Y
 yìl) fVýSÄæ¶ $Åõ³r, Ýù´ëÆ>                              í
                                            Ü) Ð]l{gêĶ欫§l… ý      yìl) H© M>§ýl$
4.MýSÈ…¯]lVýSÆŠ‡ hÌêÏ MøsìæÍ…V>ËÌZ §öÇMìS¯]l ¯é×ôæ˯]l$ D õ³Æý‡$™ø          9.B…{«§ýl §ólÔ¶æ…ÌZ Æ>kË õ³Æý‡$Ï ""Æý‡×æVø¿¶æ{§ýl'', ""Æý‡×êçÜÐ]l$VøÐ]l'' E¯]l²
 Ð]l¬{¨…^éÆý‡$?                                    Ñ${Ô¶æÐ]l$ÌZçßæ (Æ>W, ´ùsì毌l) ™öÍ ¯é×ôæË$ ËÀ…_¯]l {´ë…™èl…?
 G) _Ð]l¬MýS$yýl$          ¼) MýS¯é²                     G) AMøË            ¼) MøsìæÍ…V>Ë
 í
 Ü) MýS–çÙ~             yìl) Ô>™èlMýSÇ~                  í
                                            Ü) V>k˺…yýl         yìl) Ð]l*âêÓ
5.Vú™èlÑ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ ç³#¯]lÆý‡$Ã{¨…_¯]l ¯é×ôæË$ CMýSPyýl ËÀ…^éƇ¬?      10. MìS…¨ ¯é×ôæË$ Ô>™èlÐéçßæ¯]l$ËÑ?
 G) AÐ]l$Æ>Ð]l†           ¼) gZVýSÌŒæ™èl…¼                    ç
                                            G) Ü$Ð]lÆý‡~         ¼) Ð]l$íÜMýS
 í
 Ü) ѯ]l$Mö…yýl                   ]
                   yìl) ¯éV>Æý‡$j¯lMö…yýl              í     ç
                                            Ü) MýSÆ>Û³×æ         yìl) G, ¼
6. EfjƇ¬° _çßæ²…, »Z«¨ Ð]l–„ýS… E…-yìl VøâêM>Æý‡…ÌZ E¯]l² ´ùsì毌l         11.Ð]l¬ò³•μ AƇ¬§ýl$ MýSÆ>Ûç³×æÐ]l¬ËMýS$ JMýS çÜ$Ð]lÆý‡~ Ð]l$° GÐ]l-Ç Ô>çܯ]l…
                                               I
 ¯é×ôæË$ Ð]l¬{¨…_…¨?                                 ^ðlç³#™ø…¨?
                          ç ç
 G) Vú™èlÑ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ ¼) Ð]lÕíÙt ³#{™èl ³#ÌZÐ]l*Ñ               G) Ô>…™èl}          ¼) Ô>™èlMýSÇ~&1
                                     H
 í
 Ü) Ððl¬§ýlsìæ Ô>™èlMýSÇ~      yìl) MýS$…™èlË Ô>™èlMýSÇ~             í
                                            Ü) EçÙÐ]l§ýl™èl¢           ç
                                                           yìl) ³#ÌZÐ]l*Ñ
7.Ý린MýS Ð]lÆý‡¢M>Ð]lçÜÆ>Ë MøçÜ… ÒÆý‡$ MýS*yé ¯é×ôæË$ ^ðlÌêÐ]l$×ìæ ^ólÔ>Æý‡$?    12.Æð‡…yýl$ ™ðlÆý‡^éç³Ë$, JMýS ^èl$M>P° VýSË Kyýl »ŸÐ]l$ÃË™ø VýSË
 G) Ð]lÆý‡M¢ Sý $Ë$         ¼) ÆøÐ]l$¯]l$Ë$                  ¯é×ôæ˯]l$ Ð]l¬{¨…_¯]lÐéyýl$?
 í        «
 Ü) Ð]l$àÆý‡¨, Ð]l$à¿Zf ¼Æý‡$§é…MìS™èl$Ë$                       G) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~     ¼) MýS–çÙ&1~
 yìl) AÐ]l*™èl$ÅË$                  S
8.Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$ Ð]l¬{¨…_¯]l ¯é×ôæËOò³ D _à²Ë$ MýS°í³Ýë¢Æ‡¬?
                                            í       ç
                                            Ü) Ð]lÊyø ³#ÌZÐ]l*Ñ yìl) H© M>§ýl$
                 K
                        1   2   3   4   5  6    7   8   9   10 11 12
          fÐéº$Ë$           D   D   A   A   B  C    C   A   B   D C A
       A
S

								
To top