DOA SEMPENA PERLANTIKAN PENGAWAS

Document Sample
DOA SEMPENA PERLANTIKAN PENGAWAS Powered By Docstoc
					             DOA SEMPENA PERLANTIKAN PENGAWAS

                     ِ ِ َّ ِ َ ْ َّ
                     ‫بسم هللاِ الرحمن الرح ْيم‬
                                ِْ ِ
     َ‫الـحمد للِ الذي بنِعمتِه تتِم ُالصالِـحات ، والصلَة ُوالسلَم علَى رسولِنا األم ْينَ وعل‬
  ِ َ
  ‫ِ َ َ ى ءألِه‬     َ ْ َ َ     َّ َ    َّ َ     َ َّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ    ْ َ ْ
                      . َ‫َوأصحابهُِ أجـ َم ِع ْين‬
                             ْ ِ َ ْ
Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk
berada dan menghadiri Majlis Penghargaan Pengawas Sesi (Tahun Lalu) dan Majlis
    Perlantikan Rasmi Pengawas Sesi (Tahun Semasa) pada hari ini.

            Ya Allah , Ya Hafiizu , Ya Syaafi ,
   Jadikanlah Badan Pengawas Sekolah ini sebagai wahana untuk membentuk
     perpaduan nasional , bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan
   menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan
           kelancaran pengurusan sekolah kami .

           Ya Allah , Ya Faliqul Habbi wan nawa ,
 Berkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan (dengan usaha-usaha kami ini) ,
  barisan pengawas kami akan menjadi pengawas yang bertanggungjawab ,
  mempunyai keyakinan diri yang tinggi , ketabahan yang padu, dan bersedia
 mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini . Sekaligus menjadi pegawas
yang cemerlang, terbilang , pengawas yang disegani dan dihormati, samada dalam
 aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi seterusnya mampu melahirkan
       barisan pegawas yang berketrampilan dan berwibawa .

              Ya ‘Azizi Ya Latif , Ya Kaafi ,
 Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri
  kami dengan sifat lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan
           indahkanlah diri kami dengan kesihatan.


                           ََ ِ ِ َْ ِ َ ََ َ       ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ
 َ‫اَللَّهم اجعلْ جمعنا هذا جمعا مرحوما ، وتفرقـ ََنا منْ بعده تفرقا معصوما ، ولَ تجعل اللَّهم فِ ْينا ول‬
   َ َ َّ       ِ َ ْ َ َ    ْ َْ
                     ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َََ
                  . ‫معنا ولَ منْ ي ْتبعنا شقِيا ولَ مطرودا ولَ محروما‬
       ‫اللَّهم اجعلْ خ ْير أَعمارنا ءاخره وخ ْير أَعمالِنا خواتِمه وخ ْير أيامنا يوم ألقاك ف ِْيه‬
       ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ِ َّ َ َ َ         َ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ َ َ ْ َّ
                                          ِ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َّ
    ‫اللَّهم اغفِرلَنا ذنوبنا ولِخوانِنا الَّذ ْينَ سبقونا بال ِْيمان ولَ تجعلْ فِي قـلوبِنا غِ ل لِلَّذينَ ءامنوا‬
     ْ َ َ ِْ         َ ْ ْ    َ ْ َ َ ِ َ ِ َ ْ ََ
                             ِ َ  ْ َ َ َّ َ َّ َ
                           ‫ربناإنك رءوف رح ْيم‬
              ِ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِ            ََ َ َ
              ُ ‫ربنا ءاتِنا فِي الد ْنيا حسنة ُ وفِي األخرة حسنة وقِنا عذاب النار‬
                                   َ            َ َ َ َّ َ
           َّ ِ ‫وصلَّى هللا علَى محمد وعلَى ءالِه وصحبِه وسلَّم ، والحمد‬
َ‫َ ِ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ ْ للِ رب العالَم ْين‬
   ِ َ      َ                       َ َ َّ َ    َ    َ َ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:8/29/2012
language:Arabic
pages:1