СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СДРУЖЕНИЕ by hirudov

VIEWS: 68 PAGES: 4

More Info
									                    СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СДРУЖЕНИЕ

Днес, .....................година се сключи споразумение между:


“..................................”
                         адрес: бул. ..................................... № .....
                            гр..................................................
                            Р България, представлявано от
                            Инж. ................................
                            БУЛСТАТ: 87878778

“..................................”
                         адрес: бул. ..................................... № .....
                            гр..................................................
                            Р България, представлявано от
                            Инж. ................................
                            БУЛСТАТ: 44444444


/наричани по-нататък “Партньори”/

С НАСТОЯЩОТО СЕ ДЕКЛАРИРА И ПОСТИГА СЪГЛАСИЕ ВЪРХУ
СЛЕДНОТО:

1. Предмет на дейност
   Водени от взаимен интерес, насочен към постигане на общи стопански цели и
при условията на настоящото споразумение, партньорите учредяват сдружение, за да
обединят усилията си за:
   -участие в търг за определяне на изпълнител за строителство на обект:

ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, Лот №
....., ........................... област, Идентификационен № .....

с Възложител ФОНД РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
(ФРПИ), бул. “..................”№ ....., 1818 София, България

      -  изпълнение на договора в случай, че бъде възложен на сдружението
        Настоящото сдружение няма статут на юридическо лице по смисъла на
        българското законодателство. Партньорите запазват своята юридическа
        самостоятелност на субекти, регистрирани и действащи съобразно
        българското законодателство.

2. Осъществяване на дейности на “Сдружението”
2.1. Всеки партньор ще се ангажира в дейността на “Сдружението” като упражни
внимание и грижа и ще извърши определените му за изпълнение дейности и ще спазва
всички споразумения, имащи правна сила, сключени в рамките на “Сдружението”.
Партньорите дават съгласието си офертата да е така подписана, че юридически да
обвързва всички партньори, но ясно показваща, че всички партньори ще бъдат заедно и
поотделно отговорни за изпълнението на договора, така както е посочено по-долу.
“.........................” се определя за Лидер на “Сдружението” и ще бъде отговорен за
управлението на сдружението, при получаването на инструкции от Възложителя.
Цялото изпълнение на договора, включително плащанията ще са отговорност на
Водещия партньор.

2.2. Лидерът на “Сдружението” има задължението да предоставя всяка помощ на
партньорите в процес на изпълняване на техните функции, насочени към изпълнението
на Проекта. Партньорите имат същото задължение по отношение на Лидера на
“Сдружението”.

2.3.Лидерът с настоящото споразумение следва да се счита за безусловно
упълномощен да поема отговорности и да получава инструкции от името на всеки
и всички партньори в “Сдружението”.

Всеки  от  партньорите  в  “Сдружението”   поема  изцяло  финансовите
задължения/разходи/ по участието в оферирането и изпълнението на Договора, както и
задължнията по точното изготвяне и прилагане на всички необходими документи.

2.5. Всеки от партньорите ще участва с процент в изпълннието на Договора, както
следва:
    1. “.........................” – 51 %
    2. “.........................” – 49 %

В съответствие с горното се определят и финансовите задължения на всеки един от
партньорите от стойността на Договора.

Печалбите и загубите ще се разпределят между партньорите съобразно процентното им
участие в изпълнението на Договора.
Уточненият процент на участие може да бъде коригиран в зависимост от конкретното
участие на всеки партньор в Договора.

2.6. Всеки партньор в сдружението има право да бъде информиран по всички въпроси,
свързани със съвместната им дейност. Като всеки участник има задължението да
съдейства и участва активно в изпълнението на съвместната им дейност. Като всеки
участник има задължението да съдейства и участва активно в изпълнението на
съвместната дейност, да изпълни задълженията си /финансови и всякакви други/,
представляващи негов дял и процент в съответствие с договореното с Възложителя, да
обезщети изцяло останалите участници, когато с виновните си действия или
бездействия е нанесъл вреда на Сдружението, да пази в тайна цялата информация,
станала му известна във връзка със съвместната дейност, да поеме съответната част от
разходите във връзка със съвместната дейност, да поема съответната част от разходите
във връзка със сдружението, неговата дейност и управлението на сдружението, да
изпълнява указанията на представителя на Лидер на Сдружението, да не извършва
нелоялна конкуренция.

3. Име на Сдружението
   Името на Сдружението е “....................................”.
4. Правомощия на Партньорите
4.1.Партньорите упълномощяват инж. .............................., Изпълнителен директор на
“..........................” да поеме задължения, да подписва офертата и да получава
инструкции от Възложителя, както за и от името на Сдружението, така и за и от името
на всеки един от партньорите в “Сдружението”.

4.2. Всички взаимоотношения между участниците в рамките на “Сдружението”, които
не са предмет на настоящото Споразумение, ще се уредят чрез сключване на
допълнителни договори между тях в рамките на Сдружението, които ще определят
евентуалните по-нататъшни отговорности за обезпечаване интресът на Възложителя.

5. Задължения на Партньорите
5.1. Всеки партньор трябва да се отнася към другите партньори с възможно най-
голямата степен на лоялност и да проявява добра воля и е задължен да им дава пълна
информация относно постигането на целите на “Сдружението”.

5.2. Партньорите ще са заедно и поотделно юредически отговорни за изпълнението
на Договора, който ще се сключи между “Сдружението” и Възложителя. Всеки от
участниците носи отговорност пред сдружението за изпълнение на неговите
задължения, произтичащи от предмета и целта на сдружението, очертани в чл. 1
от настоящото споразумение. Водещият партньор с настоящото споразумение се
оторизира да поема отговорности и получава инструкции от името на всеки и
всички партньори. Цялото изпълнение на договора, включително плащанията ще
са отговорност на водещият партньор.

5.3. Всички партньори в сдружението с настоящото споразумение юредически
безусловно се обвързват да останат в Сдружението за целия период на изпълнение
на Договора. Партньорите дават съгласие и се задължават да извършват работите в
едно с всички задължения, произтичащи от Договора, сключен между Сдружението и
Възложителя.

6. Ограничения
Участниците са задължени да не участват самостоятелно и в други конкурентни
сдружения или консорциуми, формирани със същата цел като “Сдружението”.

7. Прекратяване
Сдружението ще прекрати действието си едва след изтичане на гаранционните срокове
по евентуално възложения договор в случай на възложено изпълнение на договора.
Сдружението ще се прекрати и в случай, че договорът за изпълнение не му бъде
възложен.

8. Обезщетения
При нарушаване на този Договор от един от участниците на “Сдружението”, другите
партньори имат право да бъдат възмездени за претърпените от тях вреди.

9. Арбитраж
Всички дейности на партньорите, насочени към осъществяване на Проекта ще бъдат
правно уреждани от условията на местното законодателство в страната.
Споровете ще се разрешават пред Арбитража на Българската Търговско- промишлена
палата.

10. Седалище
 Седалище на сдружението “......................”, е седалището на лидера на сдружението
“.............................”.

Спесимен на подписа на инж. .....................................:

                     ..........................................................


Централно управление на Лидера на Сдружението:
бул. ..................................... № ....., гр.................................................., факс:..........., тел .
................, е-маил:................................


Подписи:


1. От името на “.............................”

инж. .....................................:                      ..........................................................1. От името на “.............................”

инж. .....................................:                      ..........................................................


                                                          http://hirudov.com

								
To top