УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО БАНКА

					               УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

                ДО БАНКА “.................”


От: Адвокат Петко Петков Петков
Относно: Договор за банков кредит № 7/2019г. от 12.12.2012г. с кредитополучател и
ипотекарен длъжник “……..” със седалище и адрес на управление: гр. ................ул.
............., с ЕИК по БУЛСТАТ 7767667, регистрирано по фирмено дело № 746/1998г. на
ЛОС, представлявано от управителя ................................ с ЕГН 8634767
Дата: 12.12.2013г.


1. С Нотариален акт за договорна ипотека № 88, том VI, рег. № 7, дело № 12.13.1029 г.
на Нотариус ...................- Нотариус с рег. № 888 на НК и с район – РС Хасково, вписан
в Служба по вписванията гр. Хасково като Акт №78, том I, дело 3/2009г., е валидно
учредена договорна имотека в полза на банка “............” върху следния недвижим
имот, собственост на ..............................., а именно: МАГАЗИН №7 за промишлени
стоки, намиращ се в партерен етаж от жилищна сграда, находяща се в гр....................ул.
................, обединен с АТЕЛИЕ №1 с обща застроена площ 98.90кв.м., с прилежащия
му СКЛАД в сутерена с площ 56.20 кв.м., заедно с прилежащите им 7.9899 % идеални
части от общите части и от общите помещения на сградата с площ от 178.98 кв.м.,
както и от правото на строеж върху УПИ XVI-7667 в стр. квартал 878 по ПУП на гр.
..............
2. Съгласно Удостоверение с № 878/12.20.1029г. на Служба по вписванията гр.
...............върху имота, описан по-горе, се оказват следните тежести за периода
08.12.2019г.-08.12.2024г. , вписани в Служба по вписванията гр. ...............

  -  ДОГОВОРНА ИПОТЕКА №78, том I/2009 г. към банка “....................”


                           С УВАЖЕНИЕ: __________________

http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Настоящото УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО БАНКА е съставено от адвокат, който е проверил Нотариален акт за договорна ипотека на кредитополучател и посочва всички тежести за периода 08.12.2019г.-08.12.2024г. ,които са вписани в Служба по вписванията.