Docstoc

2010.02.01_Curs_Proceduri_Achizitii_Publice

Document Sample
2010.02.01_Curs_Proceduri_Achizitii_Publice Powered By Docstoc
					 Proceduri de achiziţii publice după noua legislaţie adaptată la AQUIS-ul Comunităţii Europene

 Modificarea OUG 34/2006 prin OUG 94/26.09.2007, OUG 143/28.10.2008 şi OUG 228/30.10.2008 este
 motivul principal al invitaţiei SC OMICRON CONSULTING SRL Bucureşti de a participa la cursul dedicat
 aprofundării procedurilor şi practicilor din domeniul achiziţiilor publice. Fondurile publice ale autorităţilor
 publice centrale şi locale, fondurile UE de peste 31 mld. Euro, ce vor intra în România până în anul 2013, nu
 pot fi cheltuite decât prin proceduri de achiziţii publice.

Scopul cursului:
    Îmbunătăţirea practicii de elaborare a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică
     atât de către membrii serviciilor specializate ale autorităţilor contractante şi a întreprinderilor publice
     cât şi ale operatorilor economici care primesc fonduri nerambursabile;
    Înţelegerea condiţiilor de bază pe care trebuie să le îndeplinească un ofertant sau candidat la
     procedurile de achiziţii publice ale autorităţilor contractante din România, în vederea întocmirii
     ofertelor tehnice şi financiare;
    Învăţarea de către operatorii economici, care accesează finanţări nerambursabile din cadrul
     Instrumentelor Structurale, cum să atribuie contractele de achiziţie publică
    Îmbunătăţirea comunicării dintre autorităţile contractante şi operatorii economici pentru a evita căile
     de atac (contestaţia la CNSC sau plângerea la Curtea de Apel);
    Aprofundarea condiţiilor de calificare ale operatorilor economici care participă la atribuirea
     contractelor de achiziţie publică;
    Îmbunătăţirea metodelor de elaborare a ofertelor de către operatorii economici care participă la
     competiţia de acces la contracte de achiziţii publice;
    Aprofundarea bunelor practici din ţările UE în atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a
     legislaţiei româneşti adaptată la legislaţia UE în domeniu;


 Cursul se derulează pe perioadă de 5 zile, între orele 9,00 -16,30 şi cuprinde următoarele etape:
 Ziua 1:
 Orele 9,00 – 11,00 – Prezentarea trainer - ilor, a cursanţilor şi a aşteptărilor cursanţilor de la curs
           - Principii în achiziţii publice
           - Domenii de aplicare. Estimarea valorii contractelor de achiziţie publică. Aplicaţii.
 Orele 11,00 – 11,30 – Pauză de cafea
 Orele 11,30 – 13,30 - Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire. Reguli de publicitate. Aplicaţii.
 Orele 13,30 – 14,30 - Pauză de masă
 Orele 14,30 – 16,30 - Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire. Reguli de publicitate. Studiu de
            caz.
 Ziua 2:
 Orele 9,00 – 11,00 – Elaborarea documentelor şi a documentaţiei de atribuire/a documentaţiei descriptive.
            Elaborarea ofertelor tehnice şi financiare. Studii de caz.
 Orele 11,00 – 11,30 – Pauză de cafea
 Orele 11,30 – 13,30 - Reguli de publicitate şi comunicare. Studii de caz.
 Orele 13,30 – 14,30 - Pauză de masă
 Orele 14,30 – 16,30 - Atribuirea contractului de achiziţie publică (criterii de atribuire, selecţia şi calificarea
            candidaţilor). Elaborarea ofertelor tehnice şi financiare. Studiu de caz;
 Ziua 3:
 Orele 9,00 – 11,00 – Atribuirea contractului de achiziţie publică (criterii de atribuire, selecţia şi calificarea
            Elaborarea ofertelor tehnice şi financiare. Studii de caz.
 Orele 11,00 – 11,30 – Pauză de cafea
                                                           1
Orele 11,30 – 13,30 - Atribuirea contractului de achiziţie publică (evaluarea ofertelor, finalizarea
            procedurii, garanţii, dosarul achiziţiei);
Orele 13,30 – 14,30 - Pauză de masă
Orele 14,30 – 16,30 - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică (licitaţia deschisă, licitaţia
           restrânsa, dialogul competitiv); Studiu de caz.
Ziua 4:
Orele 9,00 – 11,00 – Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică negociere cu şi fără
           publicarea unui anunţ de participare, concurs de soluţii, cererea de ofertă);
Orele 11,00 – 11,30 – Pauză de cafea
Orele 11,30 – 13,30 - Modalităţi speciale de atribuire a contractelor de achiziţie publică (acordul cadru,
           sistemul dinamic de achiziţii, licitaţia electronică); Aplicaţii;
Orele 13,30 – 14,30 - Pauză de masă
Orele 14,30 – 16,30 - Contractele sectoriale;
Ziua 5:
Orele 9,00 – 11,00 – Căi de atac (soluţionarea contestaţiilor de către CNSC şi a plângerilor în instanţă).
           Studiu de caz complex.
Orele 11,00 – 11,30 – Pauză de cafea
Orele 11,30 – 13,30 - Achiziţii în cazul fondurilor UE. Autoevaluarea cursanţilor pe bază de chestionar.
Orele 13,30 – 14,30 - Pauză de masă
Orele 14,30 – 16,30 - Evaluarea cursului, a trainerilor şi a organizării. Înmânarea certificatelor.

La fiecare capitol se vor rezolva aplicaţii şi studii de caz în cadrul unor ateliere de lucru. Întregul curs va fi
însoţit de un studiu de caz complet (de la anunţul de participare până la soluţionarea prin căi de atac a
contestaţiilor şi plângerilor).
Prezentarea este în PowerPoint, cursul este interactiv pe baza unei reguli a dialogul stabilite în prealabil.
Aplicaţiile şi studiile de caz se vor prezenta pe flipchart.
Locul desfăşurării cursului este în Bucureşti, într-o locaţie ce va fi comunicată participanţilor la curs, în
funcţie de sălile libere.
Preţul ursului este 1.200 lei cu TVA inclus şi acoperă cheltuielile pentru chiria şi logistica sălii, suportul de
curs şi studiile de caz, cofee break, masa de prânz şi onorariul trainerilor. Numărul de locuri este limitat la 25
pentru a asigura eficienţa derulării cursului.

Procedură de înscriere:
Înscrierile se fac pe bază de talonului de înscriere de mai jos şi plata contravalorii cursului în contul bancar
RO 80 RNCB 0076 0294 1249 0001 deschis l BCR sector 5, agenţia Alba Iulia, Bucureşti. Înscrierile
confirmate de plata participării (copii după ordinele de plată), prin fax sau e-mail se pot face până cu cel
puţin patru zile înainte de începerea cursului.

Lector este domnul Pavel Mărculeţ (0744 332 415; e-mail: pavel.marculet@clicknet.ro), consultant şi trainer
la firma OMICRON CONSULTING Bucureşti, cu experienţă îndelungată în asigurare de training şi
consultanţă pentru autorităţi contractante şi operatori economici în întocmirea documentaţiilor de atribuire şi
a ofertelor. Este fondator şi membru al Asociaţiei Specialiştilor în Achiziţii Publice din România (ASAPRO)
din anul 2005 şi membru a Asociaţiei Consultanţilor în Management din România (AMCOR) din anul 1992.
Pentru detalii suplimentare vă aşteptăm la datele de contact de mai jos.

Persoană de contact:
Cornelia Mărculeţ, Project Manager OMICRON CONSULTING
Telefon / Fax: 021 317 72 06;
Mobil: 0744 332 415; 0744 350 561
E-mail: office@omicronconsulting.ro
www.omicronconsulting.ro
                                                         2
                                 TALON DE ÎNSCRIERE


Confirmăm prin prezenta înscrierea următoarelor persoane la cursul cu tema:
„Proceduri de achiziţii publice după noua legislaţie adaptată la AQUIS-ul Comunităţii Europene”
Din data de:………………………………………………………………………………………………………………………..

Locaţia:………………………………………………………………………………………………………………………….....

Nume şi prenume participant:
………………………………………................................................................ …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nume Organizaţie……………………………………......................................................................................................................

Domeniu de activitate al organizaţiei……………………………………………………………………………………………..

Număr de înmatriculare: ……………………………………Cod fiscal:………………………………….

Adresa organizaţiei………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon........................................Fax.........................................E-mail……………………………………................................

Cont bancar ……………………..................................................................................................................................................

Banca ……………………………….............................................................................................................................................Preşedinte/ Director General                                  Data:

Nume:

Semnătura:


ŞtampilaFişa de prezentare a programului cursului, împreună cu prezentul talon ţine loc de contract de
instruire între părţi. Dacă se doreşte contract separat se va menţiona pe talon în vederea elaborării
contractului şi transmiterii lui spre semnare. Factura de plată se va înmâna participanţilor la curs.
                                                                                     3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:8/27/2012
language:Romanian
pages:3