2006222234737179 by lanyuehua

VIEWS: 19 PAGES: 136

									 芯片     nForce 420   nForce 415

 芯片名称   nForce IGP 128  nForce  128
       AMD Athlon ™  AMD Athlon ™
 支持类型    AMD Duron™   AMD Duron™
 系统总线    200/266MHz   200/266MHz

处理器封装类型    Socket A    Socket A
 芯片封装类型
支持处理器数量      1        1

 内存模式    3 DDR DIMMs   3 DDR DIMMs

       Dual Channel  Dual Channel
 内存类型    DDR200/266   DDR200/266

 内存位宽     128Bits     128Bits


前端总线与内存的配
  置


 最大内存数量     3GB       3GB
 ECC支持    Non-ECC     Non-ECC

显示卡界面支持     AGP 4X     AGP 4X

        (1.5V)     (1.5V)
 集成显卡类型   GeForce2 MX     NA
 核心速度     133MHz      NA

 动态显存大小    16~64MB      NA

 显示输出支持    300MHz DAC     NA

 南桥封装类型

 南北桥带宽
 南桥支持类型      MCP-D      MCP-D
 PCI支持规格     PCI 2.1     PCI 2.1
 PCI总线数量       5        5

 存储界面支持    ATA 33/66/100  ATA 33/66/100

 RAID支持      N/A       N/A

USB端口/支持类型  6 Ports, USB 1.1 6 Ports, USB 1.1
         AC'97 6     AC'97 6
  声卡    Channel/杜比数字5.1 Channel/杜比数字5.1
          解码        解码
 nForce2 IGP    nForce2 SPP    nForce2 400

 nForce2 IGP    nForce2 SPP    nForce2 400
AMD Athlon XP™  AMD Athlon XP™  AMD Athlon XP™
 AMD Duron™    AMD Duron™    AMD Duron™
 AMD Sempron™   AMD Sempron™   AMD Sempron™
 333/266MHz    333/266MHz   400/333/266MHz

  Socket A     Socket A     Socket A

    1         1         1
 3 DDR DIMMs    3 DDR DIMMs    3 DDR DIMMs

 Dual Channel   Dual Channel   Single Channel
DDR400/333 /266  DDR400/333 /266  DDR400/333 /266

  128Bits      128Bits      64Bits
   3GB        3GB        3GB
  Non-ECC      Non-ECC      Non-ECC

  AGP8X/4X     AGP8X/4X     AGP8X/4X

   (1.5V)      (1.5V)      (1.5V)
 GeForce4 MX     N/A        N/A
   200MHz      N/A        N/A
  16~64MB       N/A        N/A
  350MHz DAC      N/A        N/A
 2x12bit DVO      N/A        N/A

HyperTransport  HyperTransport  HyperTransport
  800MB/s      800MB/s      800MB/s
  MCP/MCP-T     MCP/MCP-T     MCP/MCP-T
   PCI 2.2      PCI 2.2      PCI 2.2
    5         5         5

ATA 33/66/100/133 ATA 33/66/100/133 ATA 33/66/100/133

    N/A        N/A        N/A

 6 Ports, USB 2.0 6 Ports, USB 2.0 6 Ports, USB 2.0
   AC'97 6     AC'97 6     AC'97 6
Channel/杜比数字5.1 Channel/杜比数字5.1 Channel/杜比数字5.1
    解码        解码        解码
nForce2 Ultra 400 nForce2 Ultra 400 nForce2 Ultra 400

nForce2 Ultra 400 nForce2 Ultra 400 nForce2 Ultra 400
    SPP        IGP        IGP AMD Athlon XP™  AMD Athlon XP™  AMD Athlon XP™
  AMD Duron™    AMD Duron™    AMD Duron™
 AMD Sempron™   AMD Sempron™   AMD Sempron™
 400/333/266MHz  400/333/266MHz  400/333/266MHz

  Socket A     Socket A     Socket A

    1         1         1
 3 DDR DIMMs    3 DDR DIMMs    3 DDR DIMMs

 Dual Channel    Dual Channel   Dual Channel
DDR400/333 /266  DDR400/333 /266  DDR400/333 /266

  128Bits      128Bits      128Bits
   3GB        3GB        3GB
  Non-ECC      Non-ECC      Non-ECC

  AGP8X/4X     AGP8X/4X     AGP8X/4X

   (1.5V)       (1.5V)      (1.5V)
   N/A      GeForce4 MX    GeForce4 MX
   N/A        200MHz      200MHz
   N/A       16~64MB      16~64MB
   N/A       350MHz DAC    350MHz DAC
   N/A      2x12bit DVO    2x12bit DVO

 HyperTransport  HyperTransport  HyperTransport
   800MB/s      800MB/s      800MB/s
  MCP/MCP-T     MCP/MCP-T     MCP/MCP-T
   PCI 2.2      PCI 2.2      PCI 2.2
    5         5         5

ATA 33/66/100/133 ATA 33/66/100/133 ATA 33/66/100/133

    N/A        N/A        N/A

 6 Ports, USB 2.0 6 Ports, USB 2.0 6 Ports, USB 2.0
   AC'97 6     AC'97 6     AC'97 6
Channel/杜比数字5.1 Channel/杜比数字5.1 Channel/杜比数字5.1
    解码        解码        解码
 nForce3 150   nForce3 PRO 150   nForce3 250

 nForce3 150   nForce3 PRO 150   nForce3 250
           Single/Dual  AMD Athlon 64™ AMD
AMD Athlon 64™  AMD Athlon 64FX™ Athlon 64FX™  AMD
          AMD Opteron™     Sempron™
200/400/600MHz  200/400/600MHz  200/400/600/800MHz

 Socket 754    Socket 940     Socket 754

    1         1         1
 4 DDR DIMMs    4 DDR DIMMs    4 DDR DIMMs

 Single Channel   Dual Channel   Single Channel
DDR400/333 /266  DDR400/333 /266  DDR400/333 /266

  128Bits      128Bits      128Bits
   3GB        3GB        3GB
  Non-ECC      Non-ECC      Non-ECC

  AGP8X/4X     AGP8X/4X      AGP8X/4X

  (1.5V)      (1.5V)       (1.5V)
   N/A        N/A         N/A
   N/A        N/A         N/A
   N/A        N/A        N/A
   N/A        N/A        N/A
   N/A        N/A        N/A
   4*ATA      4*ATA    SATA 150/2   UDMA
 33/66/100/133  33/66/100/133     ATA133/4
                  RAID 0, RAID 1, and
    N/A       N/A
                     RAID 0+1
 6 Ports, USB 2.0 6 Ports, USB 2.0 8 Ports, USB 2.0
   AC'97 6     AC'97 6      AC'97 8
Channel/杜比数字5.1 Channel/杜比数字5.1 Channel/杜比数字7.1
    解码
  集成千兆网卡       解码
           集成百兆网卡        解码
            nForce3 250
 nForce3 250GB             nForce3 250 Ultra
            Professional
            nForce3 250
 nForce3 250GB             nForce3 250 Ultra
            Professional           Single/Dual AMD
 AMD Athlon 64™
            Athlon™ 64 FX   AMD Athlon™ 64 FX
 AMD Athlon 64FX™
             Processor     AMD Athlon™ 64
  AMD Sempron™
            AMD Opteron™   Sempron processors           200/400/600/800/10 200/400/600/800/1000
200/400/600/800MHz
              00MHz        MHz
  Socket 754      Socket 940     Socket 939

    1          多个          1
  4 DDR DIMMs     4 DDR DIMMs     4 DDR DIMMs

 Single Channel    Dual Channel     Dual Channel
 DDR400/333/266   DDR400/333/266    DDR400/333/266

   128Bits       128Bits       128Bits
    3GB         3GB         3GB
   Non-ECC       Non-ECC       Non-ECC

   AGP8X/4X      AGP8X/4X       AGP8X/4X

   (1.5V)       (1.5V)        (1.5V)
    N/A        N/A         N/A
    N/A        N/A         N/A
    N/A         N/A         N/A
    N/A         N/A         N/A
    N/A         N/A         N/A
   SATA 150/2    SATA 150/2    SATA 150/2
  UDMA ATA133/4  UDMA ATA133/4   UDMA ATA133/4
  RAID 0, RAID 1, RAID 0, RAID 1,  RAID 0, RAID 1,
   and RAID 0+1  and RAID 0+1   and RAID 0+1
 8 Ports, USB 2.0 8 Ports, USB 2.0 8 Ports, USB 2.0
    AC'97 8     AC'97 8      AC'97 8
Channel/杜比数字7.1解 Channel/杜比数字7.1 Channel/杜比数字7.1解码
     码
内建千兆网卡,硬件防火墙       解码
           内建千兆网卡    内建千兆网卡,硬件防火墙
   nForce4      nForce4 Ultra    nForce4 SLI

   nForce4      nForce4 Ultra    nForce4 SLI


             AMD Opteron™    AMD Opteron™
             Single/Dual    Single/Dual
 AMD Athlon™ 64 FX     Processor     Processor
 AMD Athlon™ 64    AMD Athlon™ 64 FX AMD Athlon™ 64 FX
Sempron processors   AMD Athlon™ 64   AMD Athlon™ 64
           Sempron processors Sempron processors


           200/400/600/800/10 200/400/600/800/10
200/400/600/800MHz
               00MHz       00MHz
 Socket 754/939    Socket 939/940   Socket 939/940

     1          多个         多个
  4 DDR DIMMs     4 DDR DIMMs    4 DDR DIMMs

Single/Dual Channel   Dual Channel    Dual Channel
  DDR400/333/266   DDR400/333 /266  DDR400/333 /266

   128Bits       128Bits      128Bits
    3GB         3GB        3GB
   Non-ECC       Non-ECC      Non-ECC
                      PCI Express ×16
 PCI Express ×16   PCI Express ×16      or
                     PCI Express ×8×2
   (1.5V)        (1.5V)       (1.5V)
    N/A         N/A         N/A
    N/A         N/A         N/A
    N/A         N/A        N/A
    N/A         N/A        N/A
    N/A         N/A        N/A
  SATA 150/4     SATA 150/4    SATA 150/4
 UDMA ATA133/4   UDMA ATA133/4   UDMA ATA133/4
 RAID 0, RAID 1,  RAID 0, RAID 1,  RAID 0, RAID 1,
  and RAID 0+1   and RAID 0+1   and RAID 0+1
 10 Ports, USB 2.0 10 Ports, USB 2.0 10 Ports, USB 2.0
   AC'97 8      AC'97 8      AC'97 8
Channel/杜比数字7.1解 Channel/杜比数字7.1 Channel/杜比数字7.1
     码
   内建千兆网卡        解码
          内建千兆网卡,硬件防火 内建千兆网卡,硬件防火 解码
  芯片        P4X266      P4X266A
  芯片名称       VT8753       VT8753A

         Pentium® 4 or   Pentium® 4 or
  支持类型    Celeron® processor Celeron® processor


  Hyper-
           No         No
Threading 技术

 系统总线        400MHz      400/533MHz
处理器封装类型       mPGA423     mPGA423/478
 芯片封装类型       664BGA       664BGA
支持处理器数量         1         1
        2 DDR or 2 SDR   2 DDR or 2 SDR
  内存模式       DIMMs        DIMMs


         DDR 200/266 or  DDR 200/266 or
  内存类型     PC100/133 SDRAM  PC100/133 SDRAM

          400/266      400/266
          400/200      400/200
前端总线与内存的      400/133      400/133
  配置        400/100      400/100 最大内存数量        4GB        4GB
 ECC支持       Non-ECC      Non-ECC
显示卡界面支持      AGP4X/2X/1X    AGP4X/2X/1X

 集成显卡类型        NA         NA

  核心速度        NA         NA

 最大静态显存        NA         NA


 显示输出支持
            NA         NA
          NA         NA 南桥封装类型      376BGA       376BGA
        V-Link @ 266
 南北桥带宽             V-Link @ 266 MB/sec
         MB/sec

 南桥支持类型    VT8233/8233C   VT8233/8233C/8233A

 PCI支持规格     PCI 2.2       PCI 2.2 PCI总线数量      5          5                  ATA 33/66/100
 存储界面支持    ATA 33/66/100
                 ATA133withVT8233A

 RAID支持      N/A         N/A

USB端口/支持类型  6 ports, USB 1.1  6 ports, USB 1.1
         AC'97 2.2
  声卡              AC'97 2.2 compliant
         compliant
   P4X266E        P4M266       P4M266A
   VT8753E        VT8751        VT8751A

  Pentium® 4 or    Pentium® 4 or    Pentium® 4 or
Celeron® processor  Celeron® processor  Celeron® processor


    No          No          No

  400/533MHz       400MHz       400/533MHz
  mPGA423/478     mPGA423/478     mPGA423/478
   664BGA        664BGA        664BGA
     1          1          1
            4 DDR or 2 SDR    4 DDR or 2 SDR
  4 DDR DIMMs
              DIMMs        DIMMs


            DDR 200/266 or    DDR 200/266 or
  DDR 200/266
           PC100/133 SDRAM   PC100/133 SDRAM

   400/266       400/266       400/266
   400/200       400/200       400/200
             400/133       400/133
             400/100       400/100    4GB         4GB         4GB
   Non-ECC       Non-ECC       Non-ECC

  AGP4X/2X/1X     AGP4X/2X/1X     AGP4X/2X/1X

            S3 Graphics     S3 Graphics
    NA
             ProSavage8      ProSavage8
    NA        200/266MHz      200/266MHz

    NA         32M         32M    NA        250MHz DAC      250MHz DAC
    NA       250MHz DAC     250MHz DAC   376BGA       376BGA       376BGA

V-Link @ 266 MB/sec V-Link @ 266 MB/sec V-Link @ 266 MB/sec

  VT8233C/8233A    VT8233C/8233A    VT8233C/8233A

   PCI 2.2       PCI 2.2       PCI 2.2     5          5          5  ATA 33/66/100    ATA 33/66/100    ATA 33/66/100
 ATA133withVT8233A  ATA133withVT8233A  ATA133withVT8233A

    N/A         N/A         N/A

 6 ports, USB 1.1  6 ports, USB 1.1  6 ports, USB 1.1

AC'97 2.2 compliant AC'97 2.2 compliant AC'97 2.2 compliant
   P4X333        P4X400        P4X533
   VT8754        VT8754        VT8754

                      Intel® Pentium® 4
  Pentium® 4 or    Pentium® 4 or
                        Celeron® D
Celeron® processor  Celeron® processor
                     Celeron® processor

             Supports HT     Supports HT
    No
             Technology     Technology
  400/533MHz      400/533MHz      400/533MHz
   mPGA478       mPGA478       mPGA478
   664BGA        664BGA        819BGA
     1          1          1

  4 DDR DIMMs      4 DDR DIMMs     4 DDR DIMMs DDR 200/266/333   DDR 200/266/333/400 DDR 200/266/333/400


   533/333        533/400       533/400
   533/266        533/333       533/333
   400/266        533/266       533/266
   400/200        400/333       400/333
              400/266       400/266
              400/200       400/200
    32GB         16GB        16GB
   Non-ECC        Non-ECC       Non-ECC

   AGP8X/4X       AGP8X/4X       AGP8X/4X

    NA          NA          NA

    NA          NA          NA

    NA          NA          NA    NA          NA          NA
    NA         NA          NA   487BGA       487BGA        539BGA

V-Link @ 533 MB/sec V-Link @ 533 MB/sec V-Link @1066 MB/sec

   VT8235       VT8235        VT8237

   PCI 2.2       PCI 2.2       PCI 2.3     6          6          6                     SATA 150/2+(2) UDMA
 ATA 33/66/100/133  ATA 33/66/100/133
                        ATA133/4
                     RAID 0, RAID 1, and
    N/A         N/A
                        RAID 0+1
 6 ports, USB 2.0  6 ports, USB 2.0   8 ports, USB 2.0

AC'97 2.2 compliant AC'97 2.2 compliant AC'97 2.2 compliant
   PT800        PT880      PT880 PRO
   PT800        PT880      PT880 PRO

 Intel® Pentium® 4 Intel® Pentium® 4 Intel® Pentium® 4
   Celeron® D     Celeron® D     Celeron® D
Celeron® processor Celeron® processor Celeron® processor

  Supports HT     Supports HT    Supports HT
  Technology     Technology     Technology
 400/533/800MHz   400/533/800MHz   400/533/800MHz
   mPGA478       mPGA478      mPGA478
   858BGA       819BGA       819BGA
     1          1         1

  4 DDR DIMMs     4 DDR DIMMs    4 DDR DIMMs

                     StepUp™ - Dual
          DualStream64 Dual-
 FastStream64 DDR              Channel
            Channel DDR
  266/333/400              DDR400/333/266
            400/333/266
                     DDR2 533/400
   800/400       800/400       800/400
   800/333       800/333       800/333
   533/400       533/400       533/400
   533/333       533/333       533/333
   400/333       400/333       400/333
   400/266       400/266       400/266
    8GB         16GB        16GB
  ECC/Non-ECC     ECC/Non-ECC     ECC/Non-ECC
                      AGP 8X/4X
   AGP8X/4X      AGP8X/4X
                     PCI Express x4

    NA         NA         NA

    NA         NA         NA

    NA         NA         NA    NA         NA         NA
    NA         NA         NA   539BGA       539BGA       539BGA

V-Link @ 533 MB/sec V-Link @1066 MB/sec V-Link @1066 MB/sec

   VT8237       VT8237       VT8237

   PCI 2.3      PCI 2.3    PCI 2.3
              6       6
            通过VIA VPX2   通过VIA VPX2
     6     I/O扩展桥实现的双PCI- I/O扩展桥实现的双PCI-
             X总线支持     X总线支持

SATA 150/2+(2) UDMA SATA 150/2+(2) UDMA SATA 150/2+(2) UDMA
   ATA133/4      ATA133/4      ATA133/4
RAID 0, RAID 1, and RAID 0, RAID 1, and RAID 0, RAID 1, and
   RAID 0+1      RAID 0+1      RAID 0+1
 8 ports, USB 2.0  8 ports, USB 2.0  8 ports, USB 2.0

AC'97 2.2 compliant AC'97 2.2 compliant AC'97 2.2 compliant
  PT880 Ultra       PM800       PM800 PRO
  PT880 Ultra       PT800       PT800 PRO

 Intel® Pentium® 4 Intel® Pentium® 4 Intel® Pentium® 4
   Celeron® D     Celeron® D     Celeron® D
Celeron® processor Celeron® processor Celeron® processor

  Supports HT      Supports HT     Supports HT
  Technology      Technology      Technology
400/533/800/1066MHz   400/533/800MHz    400/533/800MHz
   mPGA478       mPGA478       mPGA478
    819BGA
     1          1          1

  4 DDR DIMMs      4 DDR DIMMs     4 DDR DIMMs

 StepUp™ - Dual
                      FastStream64 DDR
   Channel      FastStream64 DDR
                        266/333/400
 DDR400/333/266     266/333/400
                       DDR2 533/400
  DDR2 533/400
              800/400       800/400
              800/333       800/333
              533/400       533/400
              533/333       533/333
              400/333       400/333
              400/266       400/266
    16GB         16GB         16GB
  ECC/Non-ECC      ECC/Non-ECC     ECC/Non-ECC
   AGP 8X/4X
              AGP8X/4X       AGP8X/4X
 PCI Express x4

    NA       UniChrome Pro    UniChrome Pro

    NA         133MHz        133MHz

    NA         8~64M        8~64M

             HDTV and LCD     HDTV and LCD
            widescreen up to   widescreen up to
    NA       1080p resolution   1080p resolution
           modes,Dual display  modes,Dual display
              option        option
            HDTV and LCD     HDTV and LCD
           widescreen up to   widescreen up to
    NA      1080p resolution   1080p resolution
          modes,Dual display  modes,Dual display
             option        option
   539BGA       539BGA        539BGA

V-Link @1066 MB/sec V-Link @1066 MB/sec V-Link @1066 MB/sec

   VT8237       VT8237        VT8237

   PCI 2.3    PCI 2.3    PCI 2.3
    6       6       6
  通过VIA VPX2   通过VIA VPX2   通过VIA VPX2
I/O扩展桥实现的双PCI- I/O扩展桥实现的双PCI- I/O扩展桥实现的双PCI-
   X总线支持     X总线支持     X总线支持

SATA 150/2+(2) UDMA SATA 150/2+(2) UDMA SATA 150/2+(2) UDMA
   ATA133/4      ATA133/4      ATA133/4
RAID 0, RAID 1, and RAID 0, RAID 1, and RAID 0, RAID 1, and
   RAID 0+1      RAID 0+1      RAID 0+1
 8 ports, USB 2.0  8 ports, USB 2.0   8 ports, USB 2.0

AC'97 2.2 compliant AC'97 2.2 compliant AC'97 2.2 compliant
   PM880         PT894      PT894 PRO
   PT880         PT894      PT894 PRO

 Intel® Pentium® 4 Intel® Pentium® 4 Intel® Pentium® 4
   Celeron® D     Celeron® D     Celeron® D
Celeron® processor Celeron® processor Celeron® processor

  Supports HT     Supports HT     Supports HT
  Technology      Technology     Technology
 400/533/800MHz   400/533/800/1066MHz 400/533/800/1066MHz
   mPGA478        mPGA478       mPGA478
              819BGA       819BGA
    1           1          1

  4 DDR DIMMs     4 DDR DIMMs     4 DDR DIMMs

            StepUp™ - Dual   StepUp™ - Dual
DualStream64 Dual-
              Channel       Channel
  Channel DDR
            DDR400/333/266   DDR400/333/266
  400/333/266
            DDR2 533/400   DDR2 667/533/400
   800/400
   800/333
   533/400
   533/333
   400/333
   400/266
    16GB         16GB         16GB
  ECC/Non-ECC     ECC/Non-ECC     ECC/Non-ECC
                     PCI Express x16
   AGP8X/4X     PCI Express x16
                      PCI Express x4

 UniChrome Pro       NA         NA

   133MHz         NA         NA

   8~64M         NA         NA

  HDTV and LCD
 widescreen up to
 1080p resolution      NA         NA
modes,Dual display
   option
  HDTV and LCD
 widescreen up to
 1080p resolution      NA         NA
modes,Dual display
   option
   539BGA       539BGA       539BGA

V-Link @1066 MB/sec V-Link @1066 MB/sec V-Link @1066 MB/sec

   VT8237       VT8237       VT8237

   PCI 2.3    PCI 2.3    PCI 2.3
    6       6       6
  通过VIA VPX2   通过VIA VPX2   通过VIA VPX2
I/O扩展桥实现的双PCI- I/O扩展桥实现的双PCI- I/O扩展桥实现的双PCI-
   X总线支持     X总线支持     X总线支持

SATA 150/2+(2) UDMA SATA 150/2+(2) UDMA SATA 150/2+(2) UDMA
   ATA133/4      ATA133/4      ATA133/4
RAID 0, RAID 1, and RAID 0, RAID 1, and RAID 0, RAID 1, and
   RAID 0+1      RAID 0+1      RAID 0+1
 8 ports, USB 2.0  8 ports, USB 2.0  8 ports, USB 2.0

AC'97 2.2 compliant AC'97 2.2 compliant AC'97 2.2 compliant
   芯片       Intel® 955X    Intel® 945G

  芯片名称      955X Chipset    945G Chipset

                     Intel®
                    Pentium® 4
         Intel® Pentium®    Processor
           4 Processor     Extreme
  支持类型      Extreme Edition  Edition,Intel®
           (90nm only)    Pentium® 4
                     Processor
                    (90nm only)

Hyper-Threading
           支持超线程       支持超线程
超线程技术支持情况
                    1066/800/533
  系统总线      1066/800 MHz
                      MHz
 处理器封装类型        LGA775       LGA775
 支持处理器数量         1          1

 内存控制器类型       82955X MCH     82945G MCH

 芯片封装类型       1202 mBGA     1202 mBGA
          2 DIMMs/channel  2 DIMMs/channel
  内存模式
           2 channels    2 channels
  内存通道         双通道        双通道
 主板支持的BANK        8         8

                    Dual-Channel
         Dual-Channel DDR2
  内存类型                  DDR2
            533/667
                    667/533/400

          1066/DDR2-667   1066/DDR2-667
          1066/DDR2-533   1066/DDR2-533
前端总线与内存的配      800/DDR2-667   800/DDR2-667
  置        800/DDR2-533   800/DDR2-533最大单条内存容量      1024M(双面16片)    1024M(双面16片)

 最大内存数量        8 GB        4 GB

          256 Mbit/512    256 Mbit/512
  兆位支持       Mbit/1Gbit     Mbit/1Gbit
 ECC支持     ECC       Non-ECC

显示卡界面支持  PCI Express x16  PCI Express x16               Intel® Graphics
集成显卡类型     N/A        Media
               Accelerator 950


 核心速度      N/A       400 MHz

               Dynamic Video
        N/A        Memory
最大动态显存             Technology
                (DVMT) 3.05
                 8~256M
        N/A

               HDTV and LCD
        N/A      widescreen
显示输出支持              modes,
        N/A      Dual display
                 option
 I/O控制器   955X Chipset   945G Chipset


      Intel® ICH7    Intel® ICH7
南桥支持类型   Family: ICH7,   Family: ICH7,
        ICH7R       ICH7R


 ICH封装    652 mGBA     652 mGBA

               PCI Express X
     PCI Express X 16
                  16
PCI支持规格  PCI Express X (4
               PCI Express X
        or 6)
                 (4 or 6)
PCI总线数量     6         6
     SATA (3 Gbps)/4  SATA (3 Gbps)/4
存储界面支持     PATA/1       PATA/1

      Intel® Matrix   Intel® Matrix
       Storage      Storage
 存储技术   Technology with  Technology with
        ICH7R       ICH7R
                 8 ports, USB
USB端口/支持类型  8 ports, USB 2.0
                   2.0

                 Intel® High
        Intel® High
                 Definition
       Definition Audio,
  声卡                Audio,
        AC’97/20-bit   AC’97/20-bit
          audio       audio
                 SMBus 2.0 /
 I/O管理   SMBus 2.0 / GPIO
                   GPIO
 Intel® 945P   Intel® 925XE   Intel® 925X   Intel® 915G

 945P Chipset  925XE Chipset   925X Chipset  915G Chipset

  Intel®      Intel®
                   Intel®
 Pentium® 4    Pentium® 4
                  Pentium® 4
  Processor    Processor             Intel®
                   Processor
  Extreme     Extreme            Pentium® 4
                   Extreme
Edition,Intel®  Edition,Intel®           Celeron® D
                 Edition,Intel®
 Pentium® 4    Pentium® 4            processor
                  Pentium® 4
  Processor    Processor
                   Processor
 (90nm only)   (90nm only)


  支持超线程      支持超线程      支持超线程      支持超线程

 1066/800/533
         1066/800 MHz    800 MHz    800/533 MHz
   MHz
  LGA775      LGA775      LGA775     LGA775
    1        1        1        1

 82945P MCH   82925XE MCH    82925X MCH   82915G GMCH

  1202 mBGA   1210 FC-BGA   1210 FC-BGA   1210 FC-BGA
2 DIMMs/channel 2 DIMMs/channel     2        2
 2 channels   2 channels   DIMMs/channel
                  2 channels   DIMMs/channel
                          2 channels
   双通道       双通道       双通道       双通道
    8        8        8        8

 Dual-Channel
         Dual-Channel   Dual-Channel  Dual-Channel:
   DDR2
         DDR2 533/400   DDR2 533/400  DDR2 533/400,
 667/533/400

1066/DDR2-667  1066/DDR2-533   800/DDR2-533   DDR 400/333
1066/DDR2-533  800/DDR2-400   800/DDR2-400  800/DDR2-533
800/DDR2-667   800/DDR2-533           800/DDR2-400
800/DDR2-533   800/DDR2-400            800/DDR400
                          533/DDR400
                          533/DDR400
1024M(双面16片)   1024M(双面16片)   1024M(双面16片) 1024M(双面16片)

   4 GB       4 GB       4 GB      4 GB

 256 Mbit/512   256 Mbit/512   256 Mbit/512  256 Mbit/512
 Mbit/1Gbit    Mbit/1Gbit    Mbit/1Gbit   Mbit/1Gbit
  Non-ECC     ECC/Non-ECC   ECC/Non-ECC    Non-ECC
                   PCI Express   PCI Express
PCI Express x16 PCI Express x16
                     x16       x16


                            Intel®
                          Graphics Media
   N/A        N/A       N/A
                           Accelerator
                             900

   N/A        N/A       N/A      333 MHz

                          Dynamic Video
   N/A        N/A       N/A      Memory
                           Technology
                           (DVMT) 3.05
                            8~256M
   N/A        N/A       N/A

                           HDTV and LCD
   N/A        N/A       N/A     widescreen
                            modes,
   N/A        N/A       N/A     Dual display
                            option
 945P Chipset   925XE Chipset  925X Chipset   915G Chipset

          Intel® ICH6    Intel® ICH6  Intel® ICH6
 Intel® ICH7
          Family: ICH6,   Family: ICH6, Family: ICH6,
 Family: ICH7,
         ICH6R, ICH6W4,  ICH6R, ICH6W4, ICH6R, ICH6W4,
   ICH7R
           ICH6RW      ICH6RW     ICH6RW

  652 mGBA     609 mGBA     609 mGBA     609 mGBA

 PCI Express X
    16     (4) PCI Express   (4) PCI     (4) PCI
 PCI Express X      x1     Express x1    Express x1
  (4 or 6)
    6         6        6        6
SATA (3 Gbps)/4   SATA 150/4,   SATA 150/4,   SATA 150/4,
   PATA/1     UDMA ATA100   UDMA ATA100   UDMA ATA100
                  Intel® Matrix  Intel® Matrix
 Intel® Matrix  Intel® Matrix
                    Storage     Storage
  Storage     Storage
                   Technology   Technology
Technology with Technology with
                     with      with
   ICH7R    ICH6R/ICH6RW
                   ICH6R/ICH6RW  ICH6R/ICH6RW
8 ports, USB  8 ports, USB  8 ports, USB  8 ports, USB
   2.0      2.0      2.0      2.0

Intel® High  Intel® High  Intel® High  Intel® High
 Definition   Definition   Definition   Definition
  Audio,     Audio,     Audio,     Audio,
AC’97/20-bit  AC’97/20-bit  AC’97/20-bit  AC’97/20-bit
  audio     audio     audio     audio
SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /
  GPIO      GPIO      GPIO      GPIO
 Intel® 915GV  Intel® 915GL  Intel® 910GL   Intel® 915P

915GV Chipset  915GL Chipset  910GL Chipset  915P Chipset
  Intel®     Intel®     Intel®      Intel®
 Pentium® 4   Pentium® 4   Pentium® 4    Pentium® 4
 Celeron® D   Celeron® D   Celeron® D    Celeron® D
  processor    processor    processor    processor
 支持超线程      支持超线程      支持超线程      支持超线程


 800/533 MHz   800/533 MHz    533 MHz    800/533 MHz

  LGA775     LGA775     LGA775      LGA775
    1        1        1        1

 82915GV GMCH  82910GL GMCH  82910GL GMCH   82915P MCH

 1210 FC-BGA   1210 FC-BGA   1210 FC-BGA   1210 FC-BGA
    2      2 DIMMs/2    2 DIMMs/2      2
DIMMs/channel,
 2 channels    channel     channel   DIMMs/channel,
                          2 channels
   双通道       双通道       双通道       双通道
    8       8        8         8

Dual-Channel:
         Dual-Channel  Dual-Channel:  Dual-Channel:
DDR2 533/400,
         DDR 400/333   DDR 400/333   DDR2 533/400
 DDR 400/333

 DDR 400/333   DDR 400/333   DDR 400/333   DDR 400/333
 800/DDR2-533   533/DDR400   533/DDR400   800/DDR2-533
 800/DDR2-400           533/DDR400   800/DDR2-400
 800/DDR400                    800/DDR400
 533/DDR400                    533/DDR400
 533/DDR400                    533/DDR400
1024M(双面16片) 1024M(双面16片) 1024M(双面16片) 1024M(双面16片)

   4 GB      4 GB      2 GB       4 GB

 256 Mbit/512  256 Mbit/512  256 Mbit/512   256 Mbit/512
 Mbit/1Gbit   Mbit/1Gbit   Mbit/1Gbit    Mbit/1Gbit
  Non-ECC     Non-ECC     Non-ECC     Non-ECC
                         PCI Express
   N/A       N/A       N/A
                           x16


  Intel®     Intel®     Intel®
Graphics Media Graphics Media Graphics Media
                           N/A
 Accelerator  Accelerator  Accelerator
   900      900      900

  333 MHz     333 MHz     333 MHz      N/A

Dynamic Video  Dynamic Video  Dynamic Video
  Memory      Memory     Memory      N/A
 Technology    Technology   Technology
 (DVMT) 3.05   (DVMT) 3.05   (DVMT) 3.05
  8~256M      8~256M     8~256M
                           N/A

HDTV and LCD   HDTV and LCD  HDTV and LCD
 widescreen    widescreen   widescreen     N/A
  modes,      modes,     modes,
Dual display   Dual display  Dual display     N/A
  option      option     option
915GV Chipset  915GL Chipset  910GL Chipset  915P Chipset

 Intel® ICH6                   Intel® ICH6
         Intel® ICH6   Intel® ICH6
 Family: ICH6,                  Family: ICH6,
         Family: ICH6,  Family: ICH6,
ICH6R, ICH6W4,                  ICH6R, ICH6W4,
           ICH6R      ICH6R
  ICH6RW                      ICH6RW

  609 mGBA    609 mGBA    609 mGBA     609 mGBA


  (4) PCI     (4) PCI     (4) PCI     (4) PCI
 Express x1   Express x1   Express x1    Express x1

   6        6        6        6
 SATA 150/4,   SATA 150/4,   SATA 150/4,   SATA 150/4,
 UDMA ATA100   UDMA ATA100   UDMA ATA100   UDMA ATA100
Intel® Matrix  Intel® Matrix  Intel® Matrix  Intel® Matrix
  Storage     Storage     Storage     Storage
 Technology    Technology   Technology   Technology
   with       with      with      with
 ICH6R/ICH6RW   ICH6R/ICH6RW  ICH6R/ICH6RW  ICH6R/ICH6RW
8 ports, USB  8 ports, USB  8 ports, USB  8 ports, USB
   2.0      2.0      2.0      2.0

Intel® High  Intel® High  Intel® High  Intel® High
 Definition   Definition   Definition   Definition
  Audio,     Audio,     Audio,     Audio,
AC’97/20-bit  AC’97/20-bit  AC’97/20-bit  AC’97/20-bit
  audio     audio     audio     audio
SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /
  GPIO      GPIO      GPIO      GPIO
Intel® 915PL  Intel® 875P  Intel® 865G  Intel® 865PE

915PL Chipset  875P Chipset  865G Chipset  865PE Chipset

          Intel®
         Pentium® 4
                 Intel®     Intel®
  Intel®     Processor
                Pentium® 4,  Pentium® 4,
 Pentium® 4    Intel®
                Celeron®, or  Celeron®, or
 Celeron® D    Celeron®
                Celeron® D   Celeron® D
 processor    Processor
                 processor   processor
         Celeron® D
         processor


 支持超线程     支持超线程     支持超线程      支持超线程

                800/533/400   800/533/400
 800/533 MHz  800/533 MHz
                  MHz       MHz
  LGA775     mPGA478    mPGA478     mPGA478
   1       1       1        1

 82915PL MCH   82875P MCH  82865G GMCH   82865PE MCH

 1210 FC-BGA  1005 FC-BGA   932 FC-BGA   932 FC-BGA
1DIMM channel  2 DIMMs/2    2 DIMMs/2   2 DIMMs/2
 /2 channel   channel     channel    channel
  双通道      双通道      双通道       双通道
   8       8       8        8

        Dual-Channel  Dual-Channel  Dual-Channel
Dual-Channel:
           DDR      DDR      DDR
 DDR 400/333
         400/333/266  400/333/266  400/333/266

 800/DDR400    800/400    800/400     800/400
 533/DDR400    800/333    800/333     800/333
 533/DDR333    533/333    533/333     533/333
         533/266    533/266     533/266
                 400/333     400/333
                 400/266     400/266
1024M(双面16片) 1024M(双面16片)   512M(双面16片)  512M(双面16片)

  2 GB      4 GB      4 GB      4 GB

256 Mbit/512  512/256/128  512/256/128   512/256/128
 Mbit/1Gbit     Mbit      Mbit      Mbit
  Non-ECC    ECC/Non-ECC    Non-ECC      Non-ECC
 PCI Express     AGP8X      AGP8X       AGP8X
   x16      (1.5V)     (1.5V)      (1.5V)                 Intel® Extreme
   N/A       N/A                N/A
                  Graphics 2   N/A       N/A      266 MHz       N/A


   N/A       N/A    96MB2 if >128MB    N/A
                    RAM

                  32MB if
   N/A       N/A                N/A
                 <=128mb ram

   N/A       N/A     350MHz DAC      N/A

   N/A       N/A     2x12bit DVO      N/A
915PL Chipset  875P Chipset   865G Chipset   865PE Chipset

 Intel® ICH6
 Family: ICH6,  Intel® ICH5 /
                 ICH5 / ICH5R   ICH5 / ICH5R
ICH6R, ICH6W4,    ICH5R
  ICH6RW

  609 mGBA    460 mGBA     460 mGBA     460 mGBA


  (4) PCI
          PCI 2.3     PCI 2.3      PCI 2.3
 Express x1

   6        6        6         6
 SATA 150/4,
         SATA 150/2    SATA 150/2    SATA 150/2
 UDMA ATA100
Intel® Matrix
  Storage
 Technology   RAID w/ICH5R   RAID w/ICH5R   RAID w/ICH5R
   with
 ICH6R/ICH6RW
8 ports, USB  8 ports, USB  8 ports, USB  8 ports, USB
   2.0      2.0      2.0      2.0

Intel® High
 Definition
  Audio,   AC’97/20-bit  AC’97/20-bit  AC’97/20-bit
          audio     audio     audio
AC’97/20-bit
  audio
SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /
  GPIO      GPIO      GPIO      GPIO
Intel® 865P  Intel® 865GV  Intel® 855GME  Intel® 855GME

865P Chipset  865GV Chipset  855GME Chipset 855GME Chipset


                 Intel®     Intel®
  Intel®     Intel®
                Pentium® M   Pentium® M
 Pentium® 4,  Pentium® 4,
                 Processor    Processor
Celeron®, or  Celeron®, or
                 Intel®     Intel®
 Celeron® D   Celeron® D
                Celeron® M   Celeron® M
 processor   processor
                 Processor    Processor 支持超线程      支持超线程      不支持超线程     不支持超线程

        800/533/400
533/400 MHz
          MHz
 mPGA478     mPGA478
   1        1        1        1

 82865P MCH   82865G GMCH   82855G GMCH   82855G GMCH

 932 FC-BGA   932 FC-BGA
 2 DIMMs/2   2 DIMMs/2
  channel    channel
  双通道       双通道       单通道       单通道
  8        8

        Dual-Channel
Dual-Channel            DDR:      DDR:
          DDR
 DDR 333/266          200/266/333   200/266/333
        400/333/266

 533/333     800/400
 533/266     800/333
 400/333     533/333
 400/266     533/266
         400/333
         400/266
512M(双面16片)  512M(双面16片)

  4 GB      4 GB      2 GB      2 GB

512/256/128   512/256/128
  Mbit      Mbit
 Non-ECC     Non-ECC     ECC/Non-ECC   ECC/Non-ECC
  AGP8X             AGP 4X/2X/1X  AGP 4X/2X/1X
          N/A
 (1.5V)             (1.5V/3.3V)   (1.5V/3.3V)        Intel® Extreme
  N/A                N/A      N/A
         Graphics 2  N/A      266 MHz       N/A      N/A


  N/A    96MB2 if >128MB    N/A      N/A
           RAM

         32MB if
  N/A                N/A      N/A
        <=128mb ram

  N/A     350MHz DAC      N/A      N/A

  N/A     2x12bit DVO3     N/A      N/A
865P Chipset  865GV Chipset   855GME Chipset 855GME ChipsetICH5 / ICH5R  ICH5 / ICH5R     ICH4    6300ESB ICH 460 mGBA    460 mGBA     421 mBGA    689 PBGA


                        PCI 2.2, PCI-X
 PCI 2.3     PCI 2.3      PCI 2.1
                           1.0

   6        6         6        6
                         ATA/100/SATA
SATA 150/2    SATA 150/2     ATA/100
                           150/2RAID w/ICH5R  RAID w/ICH5R     IAA4      IAA4
8 ports, USB  8 ports, USB  6 ports, USB  6 ports, USB
   2.0      2.0      2.0      2.0                 Yes      Yes
AC’97/20-bit  AC’97/20-bit
  audio     audio
               Enhanced 20-  Enhanced 20-
                bit Audio   bit Audio
SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /
  GPIO      GPIO      GPIO      GPIO
Intel® 852GM   Intel® 850   Intel® 850E  Intel® 848P

852GM Chipset  850 Chipset  850E Chipset  848P Chipset                          Intel®
Mobile Intel®  Pentium® 4 or  Pentium® 4 or  Pentium® 4,
  Celeron®    Celeron®    Celeron®   Celeron®, or
 Processor    processor    processor   Celeron® D
                         processor
 不支持超线程     不支持超线程     不支持超线程     支持超线程

                        800/533/400
          400MHz    533/400MHz
                          MHz
          mPGA423     mPGA478    mPGA478
   1        1        1       1

 82852 GMCH    850 MCH    850E MCH    82848P MCH

         615 OLGA    615 OLGA    932 FC-BGA
  2 DIMMs     4 RIMMs     4 RIMMs    2 DIMMs

  单通道       双通道       双通道      单通道
                          4


          RDRAM      RDRAM      DDR
 DDR 266/200
         PC800/600   PC1066/800   400/333/266


                         800/400
                         800/333
                         533/333
                         533/266
                         400/333
                         400/266
        256M(双面16片)   256M(双面16片)   512M(双面16片)

   1GB      2 GB      2 GB      2 GB

                        512/256/128
                          Mbit
  Non-ECC   ECC/Non-ECC  ECC/Non-ECC   Non-ECC
          AGP4X     AGP4X     AGP8X
   N/A
         (1.5V)    (1.5V)     (1.5V)   N/A      N/A      N/A      N/A   N/A      N/A      N/A      N/A


   N/A      N/A      N/A      N/A   N/A      N/A      N/A      N/A


   N/A      N/A      N/A      N/A

   N/A      N/A      N/A      N/A
852GM Chipset  850 Chipset  850E Chipset  848P Chipset                        ICH5 /
  ICH4      ICH2      ICH2
                       ICH5R/ICH4


                       460 mGBA/421
 421 mBGA    360 EBGA    360 EBGA
                         mBGA


  PCI 2.2    PCI 2.2    PCI 2.2    PCI 2.2


   6       6       6       6

  ATA/100    ATA/100    ATA/100    ATA/100  IAA4      IAA4      IAA4      IAA4
                       8 ports, USB
6 ports, USB  4 ports, USB  4 ports, USB
                       2.0/6 ports,
   2.0      1.1      1.1
                        USB 2.0


  Yes      Yes      Yes
                       Enhanced 20-
                        bit Audio
Enhanced 20-
          Yes      Yes
 bit Audio
SMBus 2.0 /                 SMBus 2.0 /
        SMBus / GPIO  SMBus / GPIO
  GPIO                     GPIO
 Intel® 845G  Intel® 845GV  Intel® 845PE  Intel® 845GE

845G Chipset  845GV Chipset  845PE Chipset  845GE Chipset  Intel®     Intel®     Intel®     Intel®
 Pentium® 4,   Pentium® 4,   Pentium® 4,   Pentium® 4,
Celeron®, or  Celeron®, or  Celeron®, or  Celeron®, or
 Celeron® D   Celeron® D   Celeron® D   Celeron® D
 processor    processor    processor    processor
 支持超线程      支持超线程      支持超线程      支持超线程


 533/400 MHz  533/400 MHz   533/400 MHz   533/400 MHz

  mPGA478    mPGA478     mPGA478     mPGA478
   1       1        1        1

 845G GMCH   845GV GMCH    845PE MCH   845GE GMCH

 760 FC-BGA   760 FC-BGA   760 FC-BGA   760 FC-BGA
2 DDR or 2 SDR 2 DDR or 2 SDR
                 2 DDR DIMMs   2 DDR DIMMs
   DIMMs     DIMMs
  单通道      单通道       单通道       单通道
   4       4        4        4

          DDR
DDR 266/200,
        333/266/200   DDR 333/266   DDR 333/266
 PC133 SDRAM
        PC133 SDRAM
  533/266    533/333     533/333     533/333
  533/200    533/266     533/266     533/266
  400/266    533/200     400/266     400/266
  400/200    400/266
  400/133    400/200
         400/133
512M(双面16片)  512M(双面16片)   512M(双面16片)   512M(双面16片)

  2 GB      2 GB      2 GB      2 GB

 512/256/128  512/256/128   512/256/128   512/256/128
   Mbit      Mbit       Mbit      Mbit
  Non-ECC    ECC/Non-ECC   ECC/Non-ECC   ECC/Non-ECC
  AGP4X              AGP4X      AGP4X
           N/A
  (1.5V)             (1.5V)     (1.5V)Intel® Extreme Intel® Extreme          Intel® Extreme
                   N/A
  Graphics    Graphics             Graphics  200 MHz     266 MHz      N/A      266 MHz
  64MB2 if    64MB2 if             64MB2 if
 >=256MB RAM,  >=256MB RAM,     N/A     >=256MB RAM,
32MB if 128 to 32MB if 128 to          32MB if 128 to
  255MB RAM   255MB RAM            255MB RAM

   Yes       Yes       N/A       Yes


 350MHz DAC   350MHz DAC     N/A     350MHz DAC
 2x12bit DVO3  2x12bit DVO3           2x12bit DVO3
                   N/A
845G Chipset  845GV Chipset  845PE Chipset  845GE Chipset  ICH4      ICH4     Intel® ICH4     ICH4 421 mBGA    421 mBGA    421 mBGA     421 mBGA  PCI 2.2     PCI 2.2     PCI 2.2     PCI 2.2


   6        6        6        6

  ATA/100     ATA/100     ATA/100     ATA/100  IAA4      IAA4      IAA4       IAA4
6 ports, USB  6 ports, USB  6 ports, USB  6 ports, USB
   2.0      2.0      2.0      2.0  Yes      Yes      Yes      Yes

Enhanced 20-  Enhanced 20-  Enhanced 20-  Enhanced 20-
 bit Audio   bit Audio   bit Audio   bit Audio
SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /  SMBus 2.0 /
  GPIO      GPIO      GPIO      GPIO
Intel® 845E   Intel® 845   Intel® 845D   Intel® 845GL

845E Chipset  845 Chipset   845 Chipset  845GL Chipset  Intel®
 Pentium® 4,  Pentium® 4 or  Pentium® 4 or  Pentium® 4 or
Celeron®, or   Celeron®    Celeron®    Celeron®
 Celeron® D   processor    processor    processor
 processor
 支持超线程      不支持超线程     不支持超线程      不支持超线程


533/400 MHz    400MHz     400MHz     400 MHz

 mPGA478     mPGA423     mPGA478     mPGA478
   1        1        1        1

 845E MCH    845 MCH     845 MCH    845GL GMCH

 593 FC-BGA   593 FC-BGA   593 FC-BGA    760 FC-BGA
                        2 DDR or 2 SDR
2 DDR DIMMs   3 SDR DIMMs  2 DDR  DIMMs
                          DIMMs
  单通道       单通道       单通道       单通道
  4        4        4        4


                        DDR 266/200,
DDR 266/200   PC133 SDRAM   DDR 266/200
                         PC133 SDRAM


 533/266     400/266     400/266     400/266
 533/200     400/200     400/200     400/200
 400/266     400/133     400/133     400/133
 400/200512M(双面16片)  512M(双面16片)   512M(双面16片)   512M(双面16片)

  2 GB     3 GB SDR    2 GB DDR      2 GB

512/256/128  512/256/128/64 512/256/128/64  512/256/128
  Mbit      Mbit      Mbit       Mbit
ECC/Non-ECC  ECC/Non-ECC  ECC/Non-ECC  ECC/Non-ECC
  AGP4X     AGP4X     AGP4X
                        N/A
 (1.5V)     (1.5V)    (1.5V)                      Intel® Extreme
  N/A      N/A      N/A
                       Graphics  N/A      N/A      N/A     200 MHz
                       64MB2 if >
  N/A      N/A      N/A     128MB RAM,
                       32MB if <=
                       128MB RAM

  N/A      N/A      N/A      Yes


  N/A      N/A      N/A     350MHz DAC
                      2x12bit DVO3
  N/A      N/A      N/A
845E Chipset  845 Chipset  845 Chipset  845GL Chipset ICH4/ICH2    ICH2     ICH2      ICH4   421
        360 EBGA   360 EBGA    421 mBGA
mBGA/360EBGA


 PCI 2.2    PCI 2.2    PCI 2.2    PCI 2.2


   6       6       6       6

 ATA/100    ATA/100    ATA/100    ATA/100  IAA4     IAA4     IAA4      IAA4
6 ports, USB  4 ports, USB  4 ports, USB  6 ports, USB
   2.0      1.1      1.1      2.0  Yes      Yes      Yes      Yes

Enhanced 20-                 Enhanced 20-
          Yes      Yes
 bit Audio                  bit Audio
SMBus 2.0 /                 SMBus 2.0 /
        SMBus / GPIO  SMBus / GPIO
  GPIO                     GPIO
 Intel® 840   Intel® 820E   Intel® 820   Intel® 815P

 840 Chipset   820E Chipset   820 Chipset   815P Chipset Pentium® III                   Celeron® or
         Pentium® III  Pentium® III
  processor                   Pentium® III
          processor    processor
 Pentium® III                    processor
         Pentium® II   Pentium® II
   Xeon™                     (.13µ and
          processor    processor
  processor                     .18µ)
 不支持超线程     不支持超线程     不支持超线程      不支持超线程


 133/100 MHz   133/100 MHz   133/100 MHz  133/100/66 MHz

 Socket370    Socket370    Socket370    Socket370
   1,2       1,2       1,2       1

 82840 MCH    82820 MCH    82820 MCH   82815EP MCH

  544 BGA     324 BGA     324 BGA     544 BGA
2 RIMMs, up to
          2 RIMMs     2 RIMMs     3 DIMMs
 4 RIMMs with
  单通道       单通道       单通道       单通道
                           4

 PC800/600   PC800/700/600  PC800/700/600   PC133/100
  RDRAM      RDRAM      RDRAM      SDRAM
256M(双面16片)   256M(双面16片)   256M(双面16片)   256M(双面16片)

 4 GB (w/ 2
           1 GB      1 GB      512 MB
 repeaters)

 256/128/64   256/128/64   256/128/64   256/128/64/16
   Mbit      Mbit      Mbit       Mbit
 ECC/Non-ECC  ECC/Non-ECC  ECC/Non-ECC  ECC/Non-ECC
AGP 4X/2X/1X  AGP 4X/2X/1X  AGP 4X/2X/1X  AGP 4X/2X
 (1.5V/3.3V)  (1.5V/3.3V)  (1.5V/3.3V)  (1.5V/3.3V)AGP 4X/2X/1X  AGP 4X/2X/1X  AGP 4X/2X/1X  AGP 4X/2X  N/A      N/A      N/A      N/A


  N/A      N/A      N/A      N/A  N/A      N/A      N/A      N/A


  N/A      N/A      N/A      N/A

  N/A      N/A      N/A      N/A
840 Chipset  820E Chipset  820 Chipset  815P Chipset  ICH      ICH2      ICH      ICH 241 BGA    360 EBGA    241 BGA    241 BGA PCI 2.2    PCI 2.2    PCI 2.2    PCI 2.2


   6       6       6       6

  ATA/66    ATA/100     ATA/66     ATA/66  IAA4      IAA4      IAA4      IAA4
1 controller:  2 controllers:  1 controller:  1 controller:
 2 ports, USB  4 ports, USB   2 ports, USB  2 ports, USB
   1.1       1.1       1.1       1.1


   N/A       Yes       N/A       N/A


 Audio/Modem   Audio/Modem   Audio/Modem   Audio/Modem

SMBus / GPIO   SMBus / GPIO  SMBus / GPIO  SMBus / GPIO
Intel® 815EG   Intel® 815G  Intel® 810E2  Intel® 810E

815EG Chipset  815G Chipset  810E2 Chipset  810E Chipset Celeron® or   Celeron® or
                 Celeron® or  Celeron® or
Pentium® III  Pentium® III
                 Pentium® III  Pentium® III
 processor    processor
                Processor(.13µ Processor(.13µ
 (.13µ and    (.13µ and
                  and .18µ)   and .18µ)
  .18µ)      .18µ)
 不支持超线程     不支持超线程      不支持超线程     不支持超线程


133/100/66 MHz 133/100/66 MHz 133/100/66 MHz 133/100/66 MHz

 Socket370    Socket370    Socket370   Socket370
   1        1        1       1

82815EG GMCH   82815G GMCH   82810E GMCH  82815G GMCH

  544 BGA     544 BGA     421 BGA    421 BGA
  3 DIMMs     3 DIMMs     2 DIMMs    2 DIMMs

  单通道       单通道       单通道      单通道
   4        4        4       4

PC133/100/66  PC133/100/66
                PC100/66 SDRAM PC100/66 SDRAM
  SDRAM      SDRAM
256M(双面16片)   256M(双面16片)   256M(双面16片)   256M(双面16片)

  512 MB     512 MB     512 MB     512 MB

256/128/64/16  256/128/64/16
                128/64/16 Mbit 128/64/16 Mbit
   Mbit      Mbit
 ECC/Non-ECC  ECC/Non-ECC   ECC/Non-ECC  ECC/Non-ECC
 AGP 4X/2X   AGP 4X/2X
                  N/A      N/A
 (1.5V/3.3V)  (1.5V/3.3V)
 Integrated   Integrated
Intel® 3D with Intel® 3D with
                Integrated   Integrated
 Direct AGP,  Direct AGP,
               Intel® 3D with Intel® 3D with
 133/100 MHz  133/100 MHz
                Direct AGP   Direct AGP
 4MB display  4MB display
   cache     cache
 133/100 MHz  133/100 MHz   100/66 MHz   100/66 MHz 4MB display  4MB display   4MB display  4MB display
  cache     cache      cache     cache
815EG Chipset  815G Chipset  810E2 Chipset  810E Chipset  ICH2      ICH      ICH2      ICH 360 EBGA    241 BGA    360 EBGA    241 BGA  PCI 2.2    PCI 2.2     PCI 2.2    PCI 2.2


   6       6        6       6

  ATA/100     ATA/66     ATA/100     ATA/66  IAA4      IAA4      IAA4      IAA4
2 controllers:  1 controller:  2 controllers:  1 controller:
 4 ports, USB   2 ports, USB  4 ports, USB   2 ports, USB
   1.1       1.1       1.1       1.1


   Yes       N/A       Yes       N/A


 Audio/Modem   Audio/Modem   Audio/Modem   Audio/Modem

 SMBus / GPIO  SMBus / GPIO   SMBus / GPIO  SMBus / GPIO
 Intel® 810   Intel®450NX   Intel®440BX   Intel®440GX

 810 Chipset   450NX Chipset  440BX Chipset  440GX Chipset           Xeon™              Xeon™
  Celeron®             Celeron®
          processor,            processor,
 Pentium® III           Pentium® III
          PentiumII,            PentiumII,
 Pentium® II           Pentium® II
         PentiumIII,Xeo          PentiumIII,Xeo
  processor            processor
         n™ processor           n™ processor
 不支持超线程      不支持超线程     不支持超线程      不支持超线程


 100/66 MHz    100/66 MHz   100/66 MHz    100/66 MHz

 Socket370     Slot1      Slot1      Slot1
   1        4        1,2       1,2

 82810 GMCH   450NX PCIset  440BX AGPset   440GX AGPset

  421 BGA      492BGA     492BGA      492BGA
  2 DIMMs     8 DIMMs     4 DIMMs     4 DIMMs

  单通道       单通道       单通道       单通道
   4

           PC100
PC100/66 SDRAM           PC100 SDRAM   PC100 SDRAM
          SDRAM,EDO
256M(双面16片)            512M(双面16片)

  512 MB      8 GB      1 GB       2 GB


128/64/16 Mbit
 ECC/Non-ECC   ECC/Non-ECC  ECC/Non-ECC  ECC/Non-ECC
                 AGP 2X/1X   AGP 2X/1X
   N/A       N/A
                 (3.3V)     (3.3V)


 Integrated
Intel® 3D with    N/A      N/A      N/A
 Direct AGP


 100/66 MHz     N/A      N/A      N/A


           N/A      N/A      N/A
 4MB display
  cache

           N/A      N/A      N/A


           N/A      N/A      N/A

           N/A      N/A      N/A
 810 Chipset   450NX PCIset  440BX AGPset  440GX AGPset   ICH      PIIX4E     PIIX4E     PIIX4E  241 BGA     324BGA     324BGA     324BGA  PCI 2.2     PCI 2.1    PCI 2.1    PCI 2.1


   6        6       6       6

  ATA/66     ATA/33     ATA/33     ATA/33   IAA4      N/A      N/A      N/A
1 controller:  1 controller:  1 controller:  1 controller:
 2 ports, USB  2 ports, USB  2 ports, USB  2 ports, USB
   1.1       1.1       1.1       1.1


   N/A       N/A       N/A       N/A


 Audio/Modem     N/A       N/A       N/A

SMBus / GPIO     N/A    SM Bus / GPIO  SM Bus / GPIO
 Intel®440EX   Intel®440LX   Intel®440ZX  Intel®440ZX-66
                          440ZX-66
440EX Chipset  440LX Chipset  440ZX Chipset
                          Chipset                 Celeron®
  Celeron    Pentium® II  Pentium® III    Celeron
 processor    processor   Pentium® II   processor
                 processor
 不支持超线程     不支持超线程     不支持超线程      不支持超线程


  66 MHz     66 MHz    100/66 MHz     66 MHz

  Slot1      Slot1      Slot1      Slot1
   1        1        1        1
                          440ZX-66
440EX AGPset  440LX AGPset  440ZX AGPset
                          AGPset
  492BGA     492BGA     492BGA      492BGA
  4 DIMMs     4 DIMMs     4 DIMMs     2 DIMMs

  单通道       单通道       单通道       单通道


 PC66 SDRAM,   PC66 SDRAM,
                 PC100 SDRAM   SDRAM, EDO
   EDO       EDO
128M(双面16片)   128M(双面16片)   128M(双面16片)   128M(双面16片)
         512 MB PC66
  256 MB    SDRAM, 1 GB    256 MB      256 MB
           EDO
 Non-ECC    Non-ECC    Non-ECC    Non-ECC
 AGP 2X/1X   AGP 2X/1X   AGP 2X/1X   AGP 2X/1X
 (3.3V)     (3.3V)     (3.3V)    (3.3V)  N/A      N/A      N/A      N/A  N/A      N/A      N/A      N/A


  N/A      N/A      N/A      N/A  N/A      N/A      N/A      N/A


  N/A      N/A      N/A      N/A

  N/A      N/A      N/A      N/A
                       440ZX-66
440EX AGPset  440LX AGPset  440ZX AGPset
                       AGPset  PIIX4E     PIIX4E     PIIX4E    PIIX4E  324BGA     324BGA     324BGA    324BGA PCI 2.1    PCI 2.1    PCI 2.1    PCI 2.1


   6       6       6       6

  ATA/33     ATA/33     ATA/33    ATA/33  N/A      N/A      N/A      N/A
1 controller:  1 controller:  1 controller:  1 controller:
 2 ports, USB  2 ports, USB  2 ports, USB  2 ports, USB
   1.1       1.1       1.1       1.1


   N/A       N/A       N/A       N/A


   N/A       N/A       N/A       N/A

SM Bus / GPIO  SM Bus / GPIO  SM Bus / GPIO  SM Bus / GPIO
Intel® 430HX  Intel® 430TX

430HX Chipset  430TX Chipset
Pentium®proces Pentium®proces
   sor      sor
 Pentium®MMX  Pentium®MMX
  processor   processor
 不支持超线程     不支持超线程


 66/50MHz    66/50MHz

  Socket7     Socket7
   1,2       1

430HX PCIset  430TX PCIset
  单通道       单通道


         SDRAM, EDO,
 EDO, FPM
           FPM
128M(双面16片)   128M(双面16片)

  512 MB     256 MB
ECC/Non-ECC   Non-ECC
  N/A      N/A
  N/A      N/A  N/A      N/A


  N/A      N/A  N/A      N/A


  N/A      N/A

  N/A      N/A
430HX PCIset  430TX PCIset  PIIX3     PIIX4E         324BGA PCI 2.1    PCI 2.1


   5       5

  BMIDE    Ultra DMA  N/A      N/A
1 controller:  1 controller:
 2 ports, USB  2 ports, USB
   1.1       1.1


   N/A       N/A


   N/A       N/A

   N/A    SM Bus / GPIO
 芯片       SIS645       SIS645DX
 芯片名称      SIS645       SIS645DX


        Pentium® 4 or    Pentium® 4 or
 支持类型   Celeron® processor  Celeron® processor


  系统总线      400MHz       400/533MHz
 处理器封装类型     mPGA423        mPGA478
 芯片封装类型
 支持处理器数量      1          1
      2条DDR333/3条DDR266/ 2条DDR333/3条DDR266/
 内存模式
          PC133       PC133
 内存通道      单通道         单通道
主板支持的BANK     4          4


 内存类型   DDR333/DDR266/PC133 DDR333/DDR266/PC133
前端总线与内存的配
  置 最大内存数量      3GB         3GB
最大单条内存容量   512M(双面16片)     512M(双面16片)
  ECC支持
 显示卡界面支持    AGP 4X/2X/1X     AGP 4X/2X/1X
        (1.5V/3.3V)     (1.5V/3.3V)

 集成显卡类型      N/A         N/A

 核心速度       N/A         N/A

 动态显存大小      N/A         N/A

 显示输出支持

          N/A         N/A
          N/A         N/A 南桥封装类型
 南北桥带宽   MuTIOLR 533MB/s   MuTIOLR 533MB/s
 南桥支持类型      SiS961      SiS961/SIS961B

 PCI支持规格     PCI2.2       PCI2.2

 PCI总线数量      6          6

 存储界面支持    ATA 100/66/33    ATA 33/66/100
                ATA133 with SIS961B

 RAID支持      N/A         N/A

USB端口/支持类型  6 ports, USB 1.1  6 ports, USB 1.1
       AC'97 v2.2 音效    AC'97 v2.2 音效
  声卡
        支持 5.1 声道      支持 5.1 声道

 特殊技术
    SIS650        SIS651         SIS648
    SIS650        SIS651         SIS648


  Pentium® 4 or     Pentium® 4 or      Pentium® 4 or
 Celeron® processor  Celeron® processor   Celeron® processor


   400MHz       400/533MHz       400/533MHz
   mPGA423        mPGA478         mPGA478

     1           1           1
2条DDR333/3条DDR266/P 2条DDR333/3条DDR266/P 2 DDR333 or 3 DDR266
    C133         C133        DIMMs
    单通道          单通道          单通道
    4           4           6


DDR333/DDR266/PC133  DDR333/DDR266/PC133    DDR333/DDR266
    3GB          3GB          3GB
  512M(双面16片)      512M(双面16片)      512M(双面16片)

  AGP 4X/2X/1X     AGP 4X/2X/1X       AGP 8X/4X
   (1.5V/3.3V)     (1.5V/3.3V)       (1.5V)
Integreates Real 256- Integreates Real 256-
 Bit 3D/128 Bit 2D   Bit 3D/128 Bit 2D      N/A
  Graphic Engines    Graphic Engines
    166MHz        166MHz          N/A
   16M~64M        16M~64M         N/A

  支持电视输出 /    支持电视输出 /
  液晶监视器 /     液晶监视器 /
第二台CRT监视器,外接SiS 第二台CRT监视器,外接SiS           N/A
   301B      301B
视讯桥接器,支持双屏幕输 视讯桥接器,支持双屏幕输
 出    RAMDAC 出    RAMDAC
  支持电视输出 /    支持电视输出 /
  液晶监视器 /     液晶监视器 /
第二台CRT监视器,外接SiS 第二台CRT监视器,外接SiS         N/A
   301B      301B
视讯桥接器,支持双屏幕输 视讯桥接器,支持双屏幕输
 出    RAMDAC 出    RAMDAC
                        371 BGA
 MuTIOLR 533MB/s   MuTIOLR 533MB/s  MuTIOLR 1066MB/s
 SiS961/SIS961B      SiS962       SiS963

   PCI2.2        PCI2.3       PCI2.3

     6          6          6

  ATA 33/66/100             ATA 33/66/100/133
ATA133 with SIS961B  ATA 33/66/100/133
    N/A         N/A         N/A

 6 ports, USB 1.1   6 ports, USB 2.0  6 ports, USB 2.0
 AC'97 v2.2 音效    AC'97 v2.2 音效    AC'97 v2.2 音效
  支持 5.1 声道      支持 5.1 声道      支持 5.1 声道
   SIS648FX        SIS649        SIS649FX
   SIS648FX        SIS649        SIS649FX
                       Intel® Pentium® 4
                       Processor Extreme
 Intel® Pentium® 4   Intel® Pentium® 4
                          Edition
Celeron® D processor  Celeron® D processor
                       Intel® Pentium® 4
                        Intel® Pentium®D

  400/533/800MHz     400/533/800MHz   400/533/800/1066MHz
   mPGA478       mPGA478/LGA775     mPGA478/LGA775

     1           1           1
  2 DDR400 or 3    2 DDR400/333/266 OR  2 DDR400/333/266 OR
 DDR333/266 DIMMs   2 DDR2-533/400 DIMMs  2 DDR2-533/400 DIMMs
    单通道          单通道          单通道
    6           4           4

            Single Channel DDR2-  Single Channel DDR2-
DDR400/DDR333/DDR266    533/400 OR      667/533/400 OR
            DDR400/DDR333/DDR266  DDR400/DDR333/DDR266
    3GB           2GB          2GB
  512M(双面16片)      1024M(双面16片)      1024M(双面16片)
  ECC/Non-ECC       ECC/Non-ECC      ECC/Non-ECC
   AGP 8X/4X      PCI Express x16    PCI Express x16
   (1.5V)

    N/A          N/A          N/A

    N/A          N/A          N/A
    N/A          N/A          N/A    N/A          N/A          N/A
   N/A          N/A          N/A 371 BGA/505 BGA     588 TEBGA       588 TEBGA
MuTIOLR 1066MB/s   MuTIOLR 1066MB/s   MuTIOLR 1066MB/s
  SiS963L/964       SiS965        SiS966L

   PCI2.3     (4+2) PCI Express x1  (4+2) PCI Express x1

    6           6           6

           SATA 150/4, UDMA   SATA 150/4, UDMA
ATA 33/66/100/133
             ATA133/4       ATA133/4

          RAID 0, RAID 1, and  RAID 0, RAID 1, and
   N/A
             RAID 0+1        RAID 0+1
6 ports, USB 2.0   8 ports, USB 2.0    8 ports, USB 2.0
 AC'97 v2.2 音效     AC'97 v2.3 音效     AC'97 v2.3 音效
 支持 5.1 声道       支持 7.1 声道       支持 7.1 声道
           SiS HyperStreming™  SiS HyperStreming™
             Technology      Technology
   SIS655TX        SIS655FX
   SIS655TX        SIS655FX


 Intel® Pentium® 4   Intel® Pentium® 4
Celeron® D processor  Celeron® D processor


  400/533/800MHz     400/533/800MHz
   mPGA478         mPGA478

     1           1

 2 DIMMs/2 channel   2 DIMMs/2 channel

    双通道          双通道
    8           8

 Dual-Channel DDR    Dual-Channel DDR
   400/333/266      400/333/266
     4GB           4GB
  1024M(双面16片)      1024M(双面16片)
   ECC/Non-ECC      ECC/Non-ECC
   AGP 8X/4X       AGP 8X/4X
    (1.5V)         (1.5V)

    N/A          N/A

    N/A          N/A
    N/A          N/A    N/A          N/A
    N/A           N/A   505 BGA         505 BGA
 MuTIOLR 1066MB/s    MuTIOLR 1066MB/s
    SiS964         SiS964

    PCI2.3         PCI2.3

     6            6

 SATA 150/2, UDMA    SATA 150/2, UDMA
   ATA133/4        ATA133/4

 RAID 0, RAID 1, and  RAID 0, RAID 1, and
    RAID 0+1        RAID 0+1
  8 ports, USB 2.0    8 ports, USB 2.0
AC'97 v2.3 音效   支持  AC'97 v2.3 音效   支持
    5.1 声道         5.1 声道
    Advanced   Advanced HyperStreaming
HyperStreaming 加速引擎     加速引擎
   SIS656         SIS656FX        SIS661
   SIS656         SIS656FX        SIS661
            Intel® Pentium® 4
             Processor Extreme
 Intel® Pentium® 4              Pentium® 4 or Celeron®
                Edition
Celeron® D processor                 processor
             Intel® Pentium® 4
             Intel® Pentium®D

  400/533/800MHz   400/533/800/1066MHz     400/533MHz
   mPGA478       mPGA478/LGA775       mPGA478

     1           1            1
            4 DDR400/333/266 OR  2条DDR400/3条DDR333
   4 DIMMs
            4 DDR2-533/400 DIMMs     DIMMs
    双通道          双通道           单通道
    8           8            6
 Dual-Channel DDR    Dual-Channel DDR
  400/333/266      400/333/266
                       DDR400/DDR333/DDR266
 Dual-Channel DDR2   Dual-Channel DDR2
  667/533/400      667/533/400
    4GB           4GB           3GB
  1024M(双面16片)      1024M(双面16片)      512M(双面16片)
  ECC/Non-ECC      ECC/Non-ECC        Non-ECC
                          AGP 8X/4X
 PCI Express x16    PCI Express x16
                           (1.5V)

                       SiS Mirage™1 Graphic
    N/A          N/A
                           Engine

    N/A          N/A          200MHz
    N/A          N/A         32M~128M

                       支持电视输出 / 液晶监视器
                            /
    N/A          N/A      第二台CRT监视器,外接SiS3
                           01B
                       视讯桥接器,支持双屏幕输出
                         RAMDAC 333MHz
                      支持电视输出 / 液晶监视器
                           /
    N/A          N/A      第二台CRT监视器,外接SiS3
                           01B
                      视讯桥接器,支持双屏幕输出
                        RAMDAC 333MHz
   588 TEBGA       588 TEBGA       371 BGA
 MuTIOLR 1066MB/s   MuTIOLR 1066MB/s   MuTIOLR 1066MB/s
    SiS965        SiS966        SiS963L
 (2) PCI Express x1  (2) PCI Express x1
                         PCI2.3
    PCI2.3        PCI2.3
     6           6          6

 SATA 150/4, UDMA   SATA 150/4, UDMA
                       ATA 33/66/100/133
   ATA133/4       ATA133/4

 RAID 0, RAID 1, and RAID 0, RAID 1, and
                           N/A
    RAID 0+1       RAID 0+1
  8 ports, USB 2.0   8 ports, USB 2.0   6 ports, USB 2.0
AC'97 v2.3 音效   支持 AC'97 v2.3 音效   支持 AC'97 v2.2 音效   支持
    7.1 声道        7.1 声道        5.1 声道
    Advanced      Advanced
HyperStreaming 加速引擎 HyperStreaming 加速引擎
   SIS661FX        SIS659
   SIS661FX        SIS659


 Intel® Pentium® 4   Intel® Pentium® 4
Celeron® D processor  Celeron® D processor


  400/533/800MHz     400/533/800MHz
   mPGA478         mPGA478

     1           1
 2条DDR400/3条DDR333      4 RIMMs
    DIMMs
    单通道          双通道
    6           8


DDR400/DDR333/DDR266    RDRAM PC1200
     3GB          4GB
  512M(双面16片)
   Non-ECC       ECC/Non-ECC
   AGP 8X/4X       AGP 8X/4X
    (1.5V)         (1.5V)

SiS Mirage™1 Graphic
                N/A
    Engine

    200MHz         N/A
   32M~128M         N/A

支持电视输出 / 液晶监视器
     /
第二台CRT监视器,外接SiS3        N/A
    01B
视讯桥接器,支持双屏幕输出
  RAMDAC 333MHz
支持电视输出 / 液晶监视器
      /
第二台CRT监视器,外接SiS3       N/A
     01B
视讯桥接器,支持双屏幕输出
  RAMDAC 333MHz
    505 BGA       588 TEBGA
 MuTIOLR 1066MB/s   MuTIOLR 1066MB/s
    SiS964        SiS965

    PCI2.3        PCI2.3

     6           6

            SATA 150/2, UDMA
 ATA 33/66/100/133
              ATA133/4

           RAID 0, RAID 1, and
    N/A
              RAID 0+1
  6 ports, USB 2.0   8 ports, USB 2.0
AC'97 v2.2 音效   支持 AC'97 v2.3 音效   支持
    5.1 声道        5.1 声道
 芯片       KT133       KT133A
 芯片名称      VT8363      VT8363A       AMD Athlon™    AMD Athlon™
 支持类型     AMD Duron™     AMD Duron™
 系统总线      200MHz      200/266MHz

 处理器封装类型    Socket A      Socket A
 芯片封装类型     552 BGA      552 BGA
 支持处理器数量      1         1

 内存模式    3 SDR DIMMs    3 SDR DIMMs

 内存通道      单通道        单通道
      PC100/133 SDRAM,  PC100/133 SDRAM,
 内存类型    Virtual Channel  Virtual Channel
          RAM        RAM前端总线与内存的配
  置 最大内存数量     1.5GB       1.5GB

最大单条内存容量   256M(双面16片)    256M(双面16片)

 ECC支持     Non-ECC      Non-ECC

 显示卡界面支持    AGP2X/4X      AGP2X/4X

 集成显卡类型      N/A        N/A

 核心速度      N/A        N/A

 动态显存大小      N/A        N/A

 显示输出支持

         N/A        N/A
          N/A         N/A 南桥封装类型     352    BGA    352    BGA

 南北桥带宽    PCI 133MB/SEC    PCI 133MB/SEC

 南桥支持类型    VT686A/686B      VT686B

 PCI支持规格     PCI 2.1       PCI 2.1 PCI总线数量        5          5
         ATA 33/66
 存储界面支持              ATA 33/66/100
       ATA100withVT686B RAID支持      N/A         N/AUSB端口/支持类型  4 ports, USB 1.1  4 ports, USB 1.1

        Integrated 2    Integrated 2
  声卡     Channel AC-97    Channel AC-97
          Audio        Audio
   KM133       KLE133       KT266
   VT8365       VT8361      VT8366 AMD Athlon™    AMD Athlon™    AMD Athlon™
  AMD Duron™     AMD Duron™     AMD Duron™  200/266MHz     200/266MHz    200/266MHz

  Socket A      Socket A     Socket A
  552 BGA       552 BGA      552 BGA
    1          1         1
                   3 DDR or 2 SDR
 3 SDR DIMMs    3 SDR DIMMs
                      DIMMs
   单通道        单通道        单通道
PC100/133 SDRAM,  PC100/133 SDRAM,
                    DDR 200/266 or
Virtual Channel   Virtual Channel
                   PC100/133 SDRAM
    RAM        RAM
   1.5GB       1.5GB        4GB

 256M(双面16片)    256M(双面16片)    512M(双面16片)

  Non-ECC      Non-ECC      Non-ECC

  AGP2X/4X       N/A       AGP2X/4X
 S3 Graphics    S3 Graphics
                      N/A
 ProSavage4™    ProSavage4™
  133MHz       133MHz       N/A
   16MB        16MB        N/A                      N/A
                       N/A  376    BGA    376    BGA    376    BGA

 PCI 133MB/SEC    PCI 133MB/SEC    V-Link @ 266
                       MB/sec
  VT83231       VT686B       VT8233

  PCI 2.2       PCI 2.2       PCI 2.2     8          8          5
 ATA 33/66/100    ATA 33/66/100    ATA 33/66/100   N/A         N/A         N/A4 ports, USB 1.1  4 ports, USB 1.1  6 ports, USB 1.1

 Integrated 2     Integrated 2    Integrated 2
 Channel AC-97    Channel AC-97    Channel AC-97
   Audio        Audio        Audio
 KT266A      KM266       KN266
 VT8366A     VT8375      VT8372AMD Athlon™   AMD Athlon™    AMD Athlon™
AMD Duron™    AMD Duron™    AMD Duron™ 200/266MHz   200/266MHz    200/266MHz

 Socket A    Socket A     Socket A
  552 BGA    552 BGA      552 BGA
   1       1         1
       2 DDR or 2 SDR  2 DDR or 2 SDR
3 DDR DIMMs
          DIMMs       DIMMs
  单通道       单通道        单通道
        DDR 200/266 or  DDR 200/266 or
DDR 200/266
       PC100/133 SDRAM  PC100/133 SDRAM
  4GB       4GB        4GB

512M(双面16片)  512M(双面16片)    512M(双面16片)

 Non-ECC     Non-ECC      Non-ECC

 AGP2X/4X    AGP2X/4X       N/A
        S3 Graphics    S3 Graphics
  N/A
        ProSavage8™    ProSavage8™
  N/A      133MHz      133MHz
  N/A      8~32MB      8~32MB  N/A
    N/A   376    BGA    376    BGA    376    BGA
 V-Link @ 266     V-Link @ 266    V-Link @ 266
   MB/sec        MB/sec       MB/sec
VT8233/8233C/8233A VT8233/8233C/8233A   VT8233/8233C

   PCI 2.2       PCI 2.2      PCI 2.2      5          5          5
                     ATA 33/66/100
 ATA 33/66/100    ATA 33/66/100
ATA133withVT8233A  ATA133withVT8233A

    N/A         N/A        N/A 6 ports, USB 1.1  6 ports, USB 1.1  6 ports, USB 1.1

                     Integrated 2
 AC'97 6 Channel   AC'97 6 Channel
                     Channel AC-97
                       Audio
  KT333       KT400       KT400A
  VT8367      VT8377       VT8377A


                   AMD Athlon XP™
AMD Athlon XP™  AMD Athlon XP™
                    AMD Duron™
 AMD Duron™    AMD Duron™
                  Sempron processors200/266/333MHz  200/266/333MHz   200/266/333MHz

  Socket A     Socket A      Socket A
  552 BGA      664 BGA       664 BGA
   1         1          1
 3 DDR DIMMs    3 DDR DIMMs    3 DDR DIMMs

  单通道        单通道        单通道
                   FastStream64 DDR
DDR 200/266/333  DDR 200/266/333
                   200/266/333/400
   4GB        4GB        4GB

512M(双面16片)    512M(双面16片)     512M(双面16片)

  Non-ECC      Non-ECC      Non-ECC

  AGP2X/4X     AGP4X/8X      AGP4X/8X

   N/A        N/A        N/A

   N/A        N/A        N/A
   N/A        N/A        N/A   N/A        N/A        N/A
    N/A         N/A         N/A  376/487  BGA     487    BGA     539 BGA
            V-Link @ 533
V-Link @ 266 MB/sec    MB/sec     V-Link @ 533 MB/sec
VT8233/8233C/8233A/
              VT8235      VT8235CE/VT8237
    8235
   PCI 2.2       PCI 2.2       PCI 2.3     5           6         6
  ATA 33/66/100             SATA 150/2+(2) UDMA
 ATA133withVT8233A             ATA133/4(VT8237)
   OR VT8235    ATA 33/66/100/133

                     RAID 0, RAID 1, and
    N/A         N/A
                      RAID 0+1(VT8237)

 6 ports, USB 1.1
 VT8235 USB 2.0 6   6 Ports, USB 2.0  6/8 Ports, USB 2.0
   Ports
                     AVIA Vinyl Six-TRAC
 AC'97 6 Channel   AC'97 6 Channel
                        6通道AC'97
  KM400(A)        KT600        KT880
   VT8378        KT600        KT880


 AMD Athlon XP™    AMD Athlon XP™    AMD Athlon XP™
  AMD Duron™      AMD Duron™      AMD Duron™
Sempron processors  Sempron processors  Sempron processors 200/266/333MHz   200/266/333/400MHz  200/266/333/400MHz

   Socket A       Socket A       Socket A
  552 HSBGA       664 BGA       806 BGA
    1           1          1
  3 DDR DIMMs     4 DDR DIMMs     4 DDR DIMMs

   单通道         单通道          双通道
                      DualStream64™ -
           FastStream64 DDR
 DDR 200/266/333               Dual Channel
           200/266/333/400
                      DDR400/333 SDRAM
    4GB         4GB         8GB

 512M(双面16片)     512M(双面16片)     1024M(双面16片)

   Non-ECC       Non-ECC       Non-ECC

   AGP4X/8X       AGP4X/8X       AGP4X/8X
 UniChrome™ 2D/3D
              N/A         N/A
   Graphics
   133MHz        N/A         N/A
              N/A         N/A
   8~64MB
  HDTV and LCD
 widescreen up to
 1080p resolution      N/A         N/A
modes,Dual display
   option
  HDTV and LCD
 widescreen up to
 1080p resolution      N/A         N/A
modes,Dual display
   option
   539 BGA       539 BGA       539 BGA

V-Link @ 533 MB/sec V-Link @ 533 MB/sec V-Link @ 533 MB/sec
 VT8235CE/VT8237   VT8235CE/VT8237     VT8237

   PCI 2.3       PCI 2.3       PCI 2.3    6          6          6
SATA 150/2+(2) UDMA SATA 150/2+(2) UDMA SATA 150/2+(2) UDMA
 ATA133/4(VT8237)  ATA133/4(VT8237)    ATA133/4


RAID 0, RAID 1, and RAID 0, RAID 1, and RAID 0, RAID 1, and
 RAID 0+1(VT8237)  RAID 0+1(VT8237)    RAID 0+1


6/8 Ports, USB 2.0  6/8 Ports, USB 2.0  8 Ports, USB 2.0

AVIA Vinyl Six-TRAC AVIA Vinyl Six-TRAC VIA Vinyl™ Gold 8-
   6通道AC'97      6通道AC'97     channel Audio
    K8T800        K8T800         K8M800
    K8T800        K8T800         K8M800


AMD Opteron/Athlon64   AMD Athlon™ 64   AMD Opteron/Athlon64
 Sempron processors  Sempron processors  Sempron processors
  单路/双路处理器        单路处理器        单路/双路处理器


1.6GHz/16位上下行的Hype 1.6GHz/16位上下行的Hyp 1.6GHz/16位上下行的Hyper
   rTransport    erTransport     Transport

   578 BGA        578 BGA        578 BGA


  4 DDR DIMMs      4 DDR DIMMs      4 DDR DIMMs处理器集成64位单通道DDR 处理器集成64位单通道DDR 处理器集成64位单通道DDR内
内存控制器DDR400/333/26 内存控制器DDR400/333/2 存控制器DDR400/333/266
  6 SDRAM      66 SDRAM      SDRAM
    4GB          4GB          4GB

  1024M(双面16片)     1024M(双面16片)      1024M(双面16片)

  ECC/Non-ECC      ECC/Non-ECC      ECC/Non-ECC

   AGP4X/8X       AGP4X/8X        AGP4X/8X
                      S3 Graphics UniChrome™
    N/A          N/A
                          Pro IGP
    N/A          N/A          200MHz
    N/A          N/A         16-64MB

                         HDTV and LCD
                      widescreen up to 1080p
    N/A          N/A
                       resolution modes,Dual
                         display option
                         HDTV and LCD
                      widescreen up to 1080p
    N/A          N/A
                       resolution modes,Dual
                         display option

   539 BGA        539 BGA        539 BGA

V-Link @ 533 MB/sec  V-Link @ 533 MB/sec  V-Link @ 533 MB/sec
   VT8237        VT8237         VT8237

   PCI 2.3        PCI 2.3        PCI 2.3
    6
  通过VIA VPX2
                6           6
I/O扩展桥实现的双PCI-
  X总线支持SATA 150/2+(2) UDMA  SATA 150/2+(2) UDMA  SATA 150/2+(2) UDMA
   ATA133/4        ATA133/4        ATA133/4


RAID 0, RAID 1, and  RAID 0, RAID 1, and  RAID 0, RAID 1, and
   RAID 0+1        RAID 0+1        RAID 0+1


 8 Ports, USB 2.0   8 Ports, USB 2.0    8 Ports, USB 2.0

VIA Vinyl™ Gold 8-  VIA Vinyl™ Gold 8-   VIA Vinyl™ Gold 8-
 channel Audio     channel Audio     channel Audio
   K8T800 pro        K8T890        K8T890 pro
   K8T800 pro        K8T890        K8T890 pro

   AMD Opteron™  AMD Opteron™   Single    AMD Opteron™
Single/Dual Processor     Processor    Single/Dual Processor
  AMD Athlon™ 64 FX   AMD Athlon™ 64 FX    AMD Athlon™ 64 FX
   AMD Athlon™ 64    AMD Athlon™ 64      AMD Athlon™ 64
 Sempron processors  Sempron processors    Sempron processors

2GHz/16位上下行的Hyper 2GHz/16位上下行的Hyper 2GHz/16位上下行的Hyper
   Transport     Transport     Transport

    578 BGA        933 BGA        933 BGA


   4 DDR DIMMs      4 DDR DIMMs      4 DDR DIMMs处理器集成128位双通道DDR 处理器集成128位双通道DDR 处理器集成128位双通道DDR
内存控制器DDR400/333/2 内存控制器DDR400/333/2 内存控制器DDR400/333/2
  66 SDRAM     66 SDRAM     66 SDRAM
     4GB          4GB          4GB

  1024M(双面16片)      1024M(双面16片)      1024M(双面16片)

   ECC/Non-ECC      ECC/Non-ECC      ECC/Non-ECC

   AGP4X/8X        PCI-E16     PCI-E16(Dual GFX)

     N/A          N/A          N/A

     N/A          N/A          N/A
     N/A          N/A          N/A     N/A          N/A          N/A
    N/A          N/A          N/A   539 BGA        539 BGA        539 BGA
  Ultra V-Link     Ultra V-Link     Ultra V-Link
  (1066MB/s)      (1066MB/s)      (1066MB/s)
   VT8237      VT8237R/VT8251    VT8237R/VT8251

   PCI 2.3     PCI 2.3/PCI Express  PCI 2.3/PCI Express


    6           6/7          6/7           SATA 150/2+(2) UDMA  SATA 150/2+(2) UDMA
SATA 150/2+(2) UDMA    ATA133/4 OR      ATA133/4 OR
   ATA133/4      SATA 300/4 UDMA    SATA 300/4 UDMA
              ATA133/4       ATA133/4

RAID 0, RAID 1, and  RAID 0, RAID 1, and  RAID 0, RAID 1, and
   RAID 0+1        RAID 0+1       RAID 0+1


 8 Ports, USB 2.0   8 Ports, USB 2.0   8 Ports, USB 2.0

VIA Vinyl™ Gold 8-  VIA Vinyl™ Gold 8-  VIA Vinyl™ Gold 8-
  channel Audio     channel Audio     channel Audio
                              SiS 南桥芯片 - 规格比较表
  南桥芯片      SiS961    SiS962    SiS962L   SiS963   SiS963L    SiS964

  封装方式                         371 BGA   371 BGA   505 BGA
 PCI-Express
          N/A     N/A      N/A     N/A     N/A     N/A
   支持
  PCI 版本     PCI 2.2   PCI 2.3    PCI 2.2   PCI 2.2   PCI 2.2   PCI 2.3
  PCI 总线      6      6       6      6      6      6
 Serial ATA &
          No     No      No      No      No     Yes
  RAID 支持
 Serial ATA
          N/A     N/A      N/A     N/A     N/A      2
  支持端口数
        ATA100/66/3 ATA133/100/ ATA133/100/ ATA133/100/ ATA133/100/ ATA133/100/
 最大IDE速度      3     66/33    66/33    66/33    66/33    66/33
               1394a OHCI        1394a OHCI
  IEEE1394     N/A            N/A           N/A     N/A
                 1.1            1.1
  USB支持     USB1.1    USB1.1   USB 2.0/1.1 USB 2.0/1.1 USB 2.0/1.1 USB 2.0/1.1
        10/100 base-10/100 base-10/100 base-10/100 base-10/100 base-10/100 base-
 快速以太网       T      T      T      T      T      T
          2   2   2   2   2   2
 P-ATA 端口   控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控
         制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口

   音效     AC'97 v2.2  AC'97 v2.2  AC'97 v2.2  AC'97 v2.2  AC'97 v2.2  AC'97 v2.3


 I/O 控制器    SMBus/GPIO  SMBus/GPIO  SMBus/GPIO  SMBus/GPIO  SMBus/GPIO  SMBus/GPIO                            VIA 南桥芯片 - 规格比较表
  南桥芯片      596A    596B     686A     686B     8233    8233A

 南北桥带宽     133MB/s   133MB/s   133MB/s   133MB/s   266MB/s   266MB/s
 PCI-Express    N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
Serial ATA 端口   N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
 RAID 功能     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
  USB 2.0     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
 USB2.0/1.1
          4      4      4      4      6      6
   port
 集成音效功能      N/A     N/A     2声道     2声道     2声道     6声道

 集成网络功能      N/A     N/A    10/100Mb  10/100Mb   10/100Mb   10/100Mb

          2   2   2   2   2   2
 P-ATA 端口   控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控
         制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口
 最大ATA 速度    UDMA 33   UDMA 66   UDMA 66   UDMA 100   UDMA 100   UDMA 133
                                      INTEL 南桥芯片
  南桥芯片     82371EB  82801AA  82801BA  82801DB  82801EB  82801ER


 南北桥带宽     133MB/s  133MB/s  133MB/s  266MB/s  266MB/s  266MB/s

Serial ATA 端口   N/A    N/A    N/A    N/A     2     2

 RAID 功能     N/A    N/A    N/A    N/A    N/A     O

  USB 2.0    N/A    N/A    N/A     O     O     O
 USB2.0/1.1
          4     4     6     6     8     8
  port
 集成音效功能      N/A   2声道    2声道    6声道    6声道    6声道

 集成网络功能      N/A    N/A   10/100Mb  10/100Mb  10/100Mb  10/100Mb

          2   2   2   2   2   2
 P-ATA 端口   控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控
         制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口
 最大ATA 速度    UDMA 33  UDMA 33  UDMA 66  UDMA 100  UDMA 100  UDMA 100
 PCI-Express   N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A
规格比较表
   SiS964L   SiS965   SiS965L    SiS966   SiS966L

   505 BGA  588 TEBGA  588 TEBGA  588 TEBGA  588 TEBGA
        PCI Express PCI Express PCI Express PCI Express
    N/A
          x 1     x 1     x 1     x 1
   PCI 2.3   PCI 2.3   PCI 2.3   PCI 2.3   PCI 2.3
     6     6      6      6      6

    No     Yes     Yes     Yes     Yes

    N/A     4      4      4      2

  ATA133/100/ ATA133/100/ ATA133/100/ ATA133/100/ ATA133/100/
   66/33    66/33    66/33    66/33    66/33

    N/A    N/A     N/A     N/A     N/A

  USB 2.0/1.1 USB 2.0/1.1 USB 2.0/1.1 USB 2.0/1.1 USB 2.0/1.1
  10/100 base-10/100/1000 10/100 base-10/100/1000 10/100 base-
    T     Base-T    T     Base-T    T
   2   2   2   2   2
  控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控
  制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口
                       HDA     HDA
  AC'97 v2.3  AC'97 v2.3  AC'97 v2.3  v1.0/AC'97  v1.0/AC'97
                       v2.3     v2.3
  SMBus/GPIO  SMBus/GPIO  SMBus/GPIO  SMBus/GPIO  SMBus/GPIO规格比较表
   8233C    8235     8237    8237R     8251

  266MB/s   533MB/s   533MB/s   533MB/s   1066MB/s
    N/A    N/A     N/A     N/A     2 ports
    N/A    N/A      2      2    4(SATA300)
    N/A    N/A      O      O      O
    N/A     O      O      O      O

     6     6      8      8      8

   6声道     6声道     8声道     8声道     8声道
   3 COM                       10/100/
         10/100Mb  10/100Mb   10/100Mb
  10/100Mb                       1000Mb
   2   2   2   2   2
  控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控
  制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口
  UDMA 100   UDMA 133  UDMA 133   UDMA 133   UDMA 133
INTEL 南桥芯片 - 规格比较表
  82801FB   82801FR  82801FRW   82801FW   82801GB   82801GDE   82801GDH

 2048MB/s(  2048MB/s(  2048MB/s(  2048MB/s(  2048MB/s( 2048MB/s(双向 2048MB/s(双向
  双向)     双向)     双向)     双向)     双向)      )      )
   4      4      4      4    4(SATA300)  4(SATA300)  4(SATA300)
                                 O(RAID
   N/A     O      O     N/A     N/A          O(RAID 0+1)
                                 0+1,5)
   O      O      O      O      O      O       O

   8      8      8      8      8      8       8

  8声道     8声道     8声道     8声道     8声道     8声道      8声道
                          10/100/   10/100/    10/100/
 10/100Mb  10/100Mb  10/100Mb  10/100Mb
                          1000Mb    1000Mb    1000Mb
   1   1   1   1
 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控 控制器/每控
  制器2端口 制器2端口 制器2端口 制器2端口
 UDMA 100  UDMA 100  UDMA 100  UDMA 100   UDMA 100   UDMA 100   UDMA 100
   N/A     N/A     N/A     N/A    4 LANE    6 LANE    6 LANE
 82801GDO   82801GR

2048MB/s(双向 2048MB/s(双向
   )      )
 4(SATA300)  4(SATA300)
        O(RAID
  N/A
        0+1,5)
   O      O

   8      8

  8声道     8声道
 10/100/   10/100/
  1000Mb    1000Mb
 UDMA 100   UDMA 100
  4 LANE    6 LANE
 芯片      VIA CN400      VIA CLE266
 芯片名称     VIA CN400       VT8623


       VIA Eden™, VIA    VIA Eden™, VIA
 支持类型    Antaur™, VIA C3™   Antaur™, VIA C3™


  系统总线    200/133/100MHz    133/100/66MHz
 处理器封装类型    Socket 370      Socket 370
 芯片封装类型                548针BGA
 支持处理器数量      1           1

 内存模式
        FastStream64   PC100/133 or Single
 内存类型    DDR400/333/266   Channel DDR266/200前端总线与内存的配
  置 最大内存数量       8G          2G
最大单条内存容量    1GB(双面16片)      512M(双面16片)
  ECC支持     Non-ECC       Non-ECC
 显示卡界面支持   AGP 8X 内部总线     AGP 8X 内部总线

 集成显卡类型   UniChrome Pro IGP    UniChrome IGP
 核心速度      200MHz        133MHz

 动态显存大小    8/16/32/64 MB     8/16/32/64 MB

        HDTV and LCD     HDTV and LCD
 显示输出支持   widescreen up to   widescreen up to
       1080p resolution   1080p resolution
      modes,Dual display  modes,Dual display
         option        option

 南桥封装类型      539 BGA       487 BGA
        Ultra V-Link       V-Link
 南北桥带宽     1 GB / Sec      266MB / Sec
 南桥支持类型      VT8237        VT8235
 PCI支持规格      PCI 2.2       PCI 2.2
 PCI总线数量        6          6
       SATA 150/2+(2) UDMA
 存储界面支持               ATA 33/66/100/133
          ATA133/4
       RAID 0, RAID 1, and
 RAID支持                  N/A
          RAID 0+1
USB端口/支持类型   8 Ports, USB 2.0   6 Ports, USB 2.0
       VIA Vinyl Gold 8-  VIA Vinyl 6-channel
  声卡      channel Audio       Audio
          Controller
 芯片     Radeon 9100IGP
 芯片名称      RS300
      Intel® Pentium® 4,
        Celeron®, or
 支持类型     Celeron® D
         processor

  系统总线   800/533/400 MHz
 处理器封装类型     mPGA478
 芯片封装类型
 支持处理器数量      1

 内存模式   2 DIMMs/2 channel

       Dual-Channel DDR
 内存类型     400/333/266前端总线与内存的配
  置 最大内存数量       4G
最大单条内存容量    1GB(双面16片)
  ECC支持     NON-ECC
 显示卡界面支持      AGP8X
          (1.5V)
 集成显卡类型     Radeon 9200
 核心速度       300MHz

 动态显存大小      1~32MB

        HDTV and LCD
 显示输出支持   widescreen modes,
        Dual display
         option
 南桥封装类型
 南北桥带宽
      IXP150/IXP200/IXP2
 南桥支持类型       50
 PCI支持规格     PCI 2.3
  PCI总线数量      5
 存储界面支持   ATA 33/66/100/133
  RAID支持      N/A
USB端口/支持类型  6 ports, USB 2.0

  声卡     AC'97 6 Channel
 芯片      SIS5581/82     SIS591      SIS596
 芯片名称     SIS5581/82     SIS591      SIS596

         Pentium®     Pentium®     Pentium®
        Pentium®MMX   Pentium®MMX   Pentium®MMX
 支持类型   processor CR6X86 processor CR6X86 processor CR6X86
         AMD K5      AMD K6     AMD K6-2

 系统总线     66/50MHz     66/50MHz     66/50MHz

 处理器封装类型    Socket7      Socket7     Socket7

 芯片封装类型             533BGA      388BGA
 支持处理器数量      1         1         1

 内存模式
      PC66 SDRAM, EDO, PC100 SDRAM, EDO, PC66 SDRAM, EDO,
 内存类型       FPM       FPM        FPM前端总线与内存的配
  置 最大内存数量     512M       768M       512M
最大单条内存容量     128M       256M       128M
  ECC支持    Non-ECC      Non-ECC     Non-ECC
 显示卡界面支持     PCI      AGP2X/1X    ONBOARD/PCI

 集成显卡类型      N/A        N/A       SIS
 核心速度      N/A        N/A       SIS

 动态显存大小      N/A        N/A        4M

 显示输出支持      N/A        N/A       CRT

 南桥封装类型
 南北桥带宽
 南桥支持类型   SIS5597/SIS5598    SIS5513     SIS5513
 PCI支持规格     PCI2.1      PCI2.1      PCI2.1
 PCI总线数量      5         5        5
 存储界面支持     UDMA33      UDMA33      UDMA33
 RAID支持      N/A       N/A        N/A
 1394支持      N/A        N/A        N/A
       1 controller: 2  1 controller: 2  1 controller: 2
USB端口/支持类型  ports, USB 1.1  ports, USB 1.1  ports, USB 1.1

  声卡       N/A        N/A        N/A
  SIS597/98     SIS5600       SIS530
  SIS597/98     SIS5600       SIS530

   Pentium®                Pentium®
  Pentium®MMX   Pentium® II      Pentium®MMX
processor CR6X86   processor    processor CR6X86
AMD K6/K6-2/K6-3            AMD K6/K6-2/K6-3

  100/66MHz    100/66MHz      100/66MHz

   Socket7      Solt 1       Socket7

            487BGA       576BGA
    1         1          1


PC100 SDRAM, EDO, PC100 SDRAM, EDO,
                     PC100 SDRAM
    FPM        FPM
   512M       1.5G         1.5G
   128M       512M         512M
   Non-ECC     Non-ECC       Non-ECC
  ONBOARD/PCI    AGP2X/1X       ONBOARD
    SIS       N/A        SIS6326
    SIS       N/A
    4M        N/A         8M

    CRT       N/A         CRT
   208PQEP     208PQEP       208PQEP

   SIS5595     SIS5595       SIS5595
   PCI2.1      PCI2.1        PCI2.1
    5         5          5
   UDMA66      UDMA66        UDMA66
    N/A        N/A         N/A
   N/A        N/A        N/A
2 controller: 4  2 controller: 4  2 controller: 4
 ports, USB 1.1  ports, USB 1.1  ports, USB 1.1

   N/A        N/A        N/A
   SIS540     SIS600    SIS620
   SIS540     SIS600    SIS620

   Pentium®
  Pentium®MMX   Pentium® II  Pentium® II
processor CR6X86  processor   processor
AMD K6/K6-2/K6-3

  100/66MHz    100/66MHz   100/66MHz

  Socket7     Solt 1    Solt 1

   618BGA
    1        1       1 PC100 SDRAM   PC100 SDRAM  PC100 SDRAM
   1.5G       1.5G     1.5G
   512M       512M     512M
  Non-ECC     Non-ECC    Non-ECC
  ONBOARD     AGP2X/1X    ONBOARD
   SIS300      N/A     SIS6326
            N/A
   8M~64M      N/A      8M

   CRT       N/A      CRT
  208PQEP     208PQEP    208PQEP

  SIS5595     SIS5595    SIS5595
  PCI2.1      PCI2.1    PCI2.1
    5         5       5
  UDMA66      UDMA66    UDMA66
   N/A        N/A      N/A
   N/A        N/A        N/A
2 controller: 4  2 controller: 4  2 controller: 4
 ports, USB 1.1  ports, USB 1.1  ports, USB 1.1

   N/A        N/A        N/A
  SIS630       SIS630E      SIS633
  SIS630       SIS630E      SIS633

  Celeron®      Celeron®     Celeron® or
 Pentium® III   Pentium® III  CY  Pentium® III
 Pentium® II      Tualatin   processor (.13µ
  processor     processor     and .18µ)

 133/100/66MHz   133/100/66MHz   133/100MHz

Socket370/Solt 1 Socket370/Solt 1    Socket370


    1         1         1
                   2 DDR or 2 SDR
                      DIMMs
                    DDR 200 or
PC133/100 SDRAM  PC133/100 SDRAM
                   PC100/133 SDRAM
   1.5G        1.5G       1.5G
   512M        512M       512M
  Non-ECC      Non-ECC      Non-ECC
  ONBOARD      ONBOARD     AGP2X/4X
  SIS300       SIS300       N/A
                      N/A
  8M~64M       8M~64M       N/A

   CRT        CRT        N/A
  PCI2.2       PCI2.2      PCI2.2
    5          5         5
  UDMA100      UDMA100      UDMA100
   N/A         N/A        N/A
   N/A        N/A        N/A
2 controller: 4  2 controller: 4  2 controller: 6
 ports, USB 1.1  ports, USB 1.1  ports, USB 1.1

   N/A        N/A      AC97 2.1
  SIS633T      SIS635      SIS635T
  SIS633T      SIS635      SIS635T

 Celeron® or    Celeron® or    Celeron® or
 Pentium® III   Pentium® III   Pentium® III
processor (.13µ  processor (.13µ  processor (.13µ
  and .18µ)     and .18µ)     and .18µ)

 133/100MHz    133/100MHz    133/100MHz

  Socket370     Socket370     Socket370


    1         1         1
 2 DDR or 2 SDR  2 DDR or 2 SDR  2 DDR or 2 SDR
   DIMMs       DIMMs       DIMMs
  DDR 200 or   DDR 200/266 or  DDR 200/266 or
PC100/133 SDRAM  PC100/133 SDRAM  PC100/133 SDRAM
   1.5G        1.5G       1.5G
   512M        512M       512M
  Non-ECC      Non-ECC      Non-ECC
  AGP2X/4X     AGP2X/4X     AGP2X/4X
   N/A        N/A        N/A
   N/A        N/A        N/A
   N/A        N/A        N/A

   N/A        N/A        N/A
  PCI2.2       PCI2.2      PCI2.2
    5         5         5
  UDMA100      UDMA100      UDMA100
   N/A        N/A        N/A
   N/A        N/A        N/A
2 controller: 6  2 controller: 6  2 controller: 6
 ports, USB 1.1  ports, USB 1.1  ports, USB 1.1

  AC97 2.1     AC97 2.1     AC97 2.1
                VIA Apollo Pro
 芯片     VIA Apollo Pro
                   Plus
 芯片名称     VT82C693      VT82C693A

         Celeron®     Celeron®
       Pentium® III    Pentium® III
 支持类型     Pentium® II    Pentium® II
        processor     processor

  系统总线    66 / 100 MHz    66 / 100 MHz
 处理器封装类型  Socket370/Solt 1  Socket370/Solt 1
 芯片封装类型
 支持处理器数量      1         1
       4 EDO or 4 SDR   4 EDO or 4 SDR
 内存模式      DIMMs       DIMMs

      PC100 SDRAM, EDO, PC100 SDRAM, EDO,
 内存类型       FPM        FPM
前端总线与内存的配
  置 最大内存数量     1024M       1024M
最大单条内存容量   256M(双面16片)    256M(双面16片)
  ECC支持    Non-ECC      Non-ECC
 显示卡界面支持    AGP2X/1X      AGP2X/1X


 集成显卡类型      N/A        N/A

 核心速度      N/A        N/A

 动态显存大小      N/A        N/A

 显示输出支持      N/A        N/A

 南桥封装类型    324-pin BGA    324-pin BGA

 南北桥带宽   PCI 133MB/SEC   PCI 133MB/SEC

 南桥支持类型    VT82C596A     VT82C596B
 PCI支持规格      PCI2.1      PCI2.1
 PCI总线数量       5         5
 存储界面支持   UltraDMA-33/EIDE  UltraDMA-66/EIDE
 RAID支持       N/A        N/A
  1394支持      N/A        N/A
       2 controller: 4  2 controller: 4
USB端口/支持类型   ports, USB 1.1  ports, USB 1.1

  声卡       N/A        N/A
           VIA Apollo PLE
VIA Apollo PLE 133           VIA Apollo Pro133A
              133T
   VT8601       VT8602      VT82C694X

              Celeron®
   Celeron®                Celeron®
             Pentium® III
  Pentium® III              Pentium® III
           Celeron® Tualatin
VIA C3™ processors           VIA C3™ processors
           VIA C3™ processors

 66 /100 /133 MHz  66 /100 /133 MHz  66 /100 /133 MHz
   Socket370      Socket370      Socket370
  510-pin BGA     510-pin BGA     510-pin BGA
     1          1          2
  4 SDR DIMMs     4 SDR DIMMs    4 SDR DIMMs

 PC100/133 SDRAM,  PC100/133 SDRAM,  PC100/133 SDRAM,
 Virtual Channel   Virtual Channel   Virtual Channel
    RAM         RAM         RAM
   1024M        1024M       4096M
 256M(双面16片)     256M(双面16片)    512M(双面16片)
   Non-ECC       Non-ECC      Non-ECC
    N/A         N/A       AGP4X/2X

 integrating the   integrating the
  ProSavage4      ProSavage4      N/A
 Graphics Engine   Graphics Engine
                        N/A
    8M         8M         N/A

    CRT         CRT        N/A
  376-pin BGA     376-pin BGA    376-pin BGA

 PCI 133MB/SEC    PCI 133MB/SEC   PCI 133MB/SEC

  VT82C686A/B     VT82C686A/B    VT82C686A/B
   PCI2.1       PCI2.1       PCI2.1
     5         5         5
 UltraDMA66/100   UltraDMA66/100   UltraDMA66/100
    N/A        N/A        N/A
    N/A        N/A        N/A
 2 controller: 4  2 controller: 4  2 controller: 4
 ports, USB 1.1   ports, USB 1.1   ports, USB 1.1
Integrated AC'97  Integrated AC'97  Integrated AC'97
   Audio        Audio       Audio
VIA Apollo Pro133T VIA Apollo Pro266T

  VT82C694T      VT8653

   Celeron®     Celeron®
  Pentium® III   Pentium® III
 Celeron® Tualatin Celeron® Tualatin
VIA C3™ processors VIA C3™ processors

66 /100 /133 MHz  66 /100 /133 MHz
  Socket370      Socket370
  520-pin BGA     552-pin BGA
    1          1
           2 DDR or 2 SDR
  3 SDR DIMMs
             DIMMs
PC100/133 SDRAM,
           DDR 200/266 or
 Virtual Channel
          PC100/133 SDRAM
    RAM
   1.5G        4096M
 512M(双面16片)    512M(双面16片)
   Non-ECC      Non-ECC
  AGP4X/2X      AGP4X/2X


    N/A        N/A

    N/A        N/A
    N/A        N/A

    N/A        N/A
  376-pin BGA    376-pin BGA
             V-Link
 PCI 133MB/SEC
           266MB / Sec
  VT82C686A/B      VT8233
   PCI2.1       PCI2.2
     5          5
 UltraDMA66/100    UltraDMA100
    N/A         N/A
    N/A         N/A
 2 controller: 4  3 controller: 6
 ports, USB 1.1   ports, USB 1.1
Integrated AC'97  Integrated AC'97
   Audio        Audio
 芯片      SIS 733       SIS 730S
 芯片名称     SIS 733       SIS 730S
                 AMD Athlon XP™
       AMD Athlon™
 支持类型            AMD Duron™ Polamino,
        AMD Duron™
                   Morgan

 系统总线    200/266MHz      200/266MHz

 处理器封装类型    Socket A       Socket A
 芯片封装类型    682BGA        682BGA
 支持处理器数量      1          1

 内存模式    3 SDR DIMMs     3 SDR DIMMs


 内存类型   PC100/133 SDRAM   PC100/133 SDRAM
前端总线与内存的配
  置 最大内存数量     1.5GB        1.5GB
最大单条内存容量   512M(双面16片)     512M(双面16片)
  ECC支持    Non-ECC       Non-ECC
 显示卡界面支持    AGP 4X/2X      AGP 4X/2X
       (1.5V/3.3V)     (1.5V/3.3V)
               Integreates Real 128-
 集成显卡类型      N/A      Bit 3D/128 Bit 2D
                 Graphic Engines
 核心速度      N/A        100MHz

 动态显存大小      N/A        8M~64M

                 支持电视输出 /
 显示输出支持              液晶监视器 /
         N/A     第二台CRT监视器,外接SiS
                  301B
               视讯桥接器,支持双屏幕输
 南桥封装类型      N/A        N/A
 南北桥带宽      N/A        N/A
 南桥支持类型      N/A        N/A
 PCI支持规格     PCI2.2       PCI2.2

 PCI总线数量      6         6

 存储界面支持    ATA 100/66/33   ATA 100/66/33

 RAID支持      N/A        N/A

  1394支持     N/A        N/A
USB端口/支持类型  6 ports, USB 1.1  6 ports, USB 1.1

  声卡    AC'97 V2.1 Audio  AC'97 V2.1 Audio
   SIS 735        SIS 740       SIS 741GX
   SIS 735        SIS 740       SIS 741GX
  AMD Athlon XP™    AMD Athlon XP™
                       AMD Athlon XP™
AMD Duron™ Polamino, AMD Duron™ Polamino,
                        AMD Duron™
    Morgan        Morgan

   200/266MHz      200/266MHz     333/266MHz

   Socket A       Socket A      Socket A
    682BGA                  695 BGA
     1          1          1
3 DDR or 3 SDR DIMMs 3 DDR or 3 SDR DIMMs   3 DDR DIMMs


DDR266/DDR200/PC133  DDR266/DDR200/PC133   DDR266/DDR333
    1.5GB         1.5GB         3GB
  512M(双面16片)      512M(双面16片)     1GB(双面16片)
   Non-ECC        Non-ECC       Non-ECC
   AGP 4X/2X       AGP 4X/2X      AGP8X/4X/2X
  (1.5V/3.3V)      (1.5V/3.3V)     (1.5V/3.3V)
           Integreates Real 256-
                      SiS Mirage™1 Graphic
    N/A       Bit 3D/128 Bit 2D
                         Engine
             Graphic Engines
    N/A         100MHz       166MHz
    N/A         16M~128M      16M~128M

             支持电视输出 /    支持电视输出 /
              液晶监视器 /     液晶监视器 /
    N/A      第二台CRT监视器,外接SiS 第二台CRT监视器,外接SiS
               301B       301B
           视讯桥接器,支持双屏幕输 视讯桥接器,支持双屏幕输
    N/A                 505 BGA
    N/A       MuTIOLR 533MB/s MuTIOLR 1066MB/s
    N/A          961       964
  PCI2.2       PCI2.2       PCI2.3

    6         6          6
                    SATA 150/2, UDMA
 ATA 100/66/33   ATA 100/66/33
                      ATA133/4
                   RAID 0, RAID 1, and
   N/A        N/A
                      RAID 0+1
   N/A         N/A        3 ports
6 ports, USB 1.1  6 ports, USB 1.1   8 ports, USB 2.0
          AC'97 V2.2 Audio   AC'97 v2.3 音效
AC'97 V2.1 Audio
          支 援 5.1 声 道     支持 5.1 声道
   SIS 741        SIS 745        SIS 746
   SIS 741        SIS 745        SIS 746
             AMD Athlon XP™
  AMD Athlon XP™               AMD Athlon XP™
            AMD Duron™ Polamino,
   AMD Duron™                 AMD Duron™
               Morgan

   400/333MHz       200/266MHz      200/266MHz

   Socket A        Socket A       Socket A
               682BGA        717BGA
     1            1           1
  2 DDR400 OR                 2 DDR333 or
              3 DDR DIMMs
 3 DDR333/266 DIMMs              3DDR266/200 DIMMs

  DDR400/333/266     DDR266/DDR333     DDR266/DDR333
    3GB           3GB         3GB
  1GB(双面16片)       1GB(双面16片)      1GB(双面16片)
   Non-ECC         Non-ECC       Non-ECC
  AGP8X/4X/2X       AGP 4X/2X      AGP8X/4X/2X
  (1.5V/3.3V)       (1.5V/3.3V)     (1.5V/3.3V)

SiS Mirage™1 Graphic
                N/A          N/A
    Engine

    166MHz         N/A          N/A
   16M~128M         N/A          N/A

  支持电视输出 /
  液晶监视器 /
第二台CRT监视器,外接SiS        N/A          N/A
    301B
视讯桥接器,支持双屏幕输
   505 BGA          N/A         371 BGA
 MuTIOLR 1066MB/s       N/A      MuTIOLR 1066MB/s
    964           N/A         SiS963
   PCI2.3        PCI2.3       PCI2.3

     6          6         6
 SATA 150/2, UDMA
            ATA 100/66/33   ATA 100/66/33
   ATA133/4
RAID 0, RAID 1, and
              N/A        N/A
   RAID 0+1
    3 ports       3 ports      3 ports
 8 ports, USB 2.0  6 ports, USB 1.1  6 ports, USB 2.0
 AC'97 v2.3 音效
           AC'97 6 Channel  AC'97 6 Channel
  支持 5.1 声道
    SIS 746FX          SIS 748
    SIS 746FX          SIS 748
   AMD Athlon XP™       AMD Athlon XP™
AMD Duron™       AMD AMD Duron™      AMD
    Sempron™          Sempron™

   200/266/333MHz      266/333/400MHz

    Socket A          Socket A
                  682 BGA
      1              1
2 DDR400 OR       3  3 DDR400/DDR333/266
  DDR333/266 DIMMs         DIMMs

   DDR400/333/266      DDR400/333/266
      3GB            3GB
   1GB(双面16片)        1GB(双面16片)
     Non-ECC          Non-ECC
    AGP8X/4X/2X        AGP8X/4X/2X
    (1.5V/3.3V)        (1.5V/3.3V)

     N/A            N/A

     N/A            N/A
     N/A            N/A     N/A            N/A


    371 BGA          371 BGA
  MuTIOLR 1066MB/s     MuTIOLR 1066MB/s
    SiS963L          SiS963L
   PCI2.3        PCI2.3

    6           6

 ATA 133/100/66/33   ATA 133/100/66/33

    N/A          N/A

   3 ports        3 ports
 6 ports, USB 2.0   6 ports, USB 2.0

AC'97 2.2 6 Channel  AC'97 2.2 6 Channel
    SIS 755FX         SIS 755
    SIS 755FX         SIS 755

                AMD Athlon64
   Athlon64 FX
                 单路处理器

200/400/600/800/1000 MHz  200/400/600/800 MHz

   Socket 939/940      Socket 754/940
    663 BGA          663 BGA
      1             1
  2 DIMMs/2 channel    3 DDR400/333/266 DIMMs


处理器集成64/128位双通道DDR 处理器集成64位单通道DDR内存控
 内存控制器DDR400/333/266 制器DDR400/333/266
   SDRAM
      4GB           3GB
   1GB(双面16片)        1GB(双面16片)
    ECC/Non-ECC       ECC/Non-ECC
    AGP8X/4X/2X       AGP8X/4X/2X
    (1.5V/3.3V)       (1.5V/3.3V)

     N/A            N/A

     N/A            N/A
     N/A            N/A     N/A            N/A


    505 BGA          371 BGA
  MuTIOLR 1066MB/s     MuTIOLR 1066MB/s
     964           SiS963L
     PCI2.3          PCI2.2

      6            6

SATA 150/2, UDMA ATA133/4  ATA 133/100/66/33

RAID 0, RAID 1, and RAID
                  N/A
      0+1
     3 ports         3 ports
  8 ports, USB 2.0     6 ports, USB 2.0
   AC'97 v2.3 音效
              AC'97 2.2 6 Channel
   支持 5.1 声道
    SIS 756         SIS 760/760GX
    SIS 756          760/760GX

AMD Opteron/Athlon64 FX
              AMD Opteron/Athlon64
   单路/双路处理器

200/400/600/800/1000 MHz   200/400/600/800 MHz

   Socket 939/940      Socket 754/940
    823 FCBGA         698 TEBGA
     1,2             1
              2 DDR333/266/200 DIMMs
  2 DIMMs/2 channel
                 4 DIMMs Reg

处理器集成64/128位双通道DDR 处理器集成64位单通道DDR内存控
 内存控制器DDR400/333/266 制器DDR400/333/266
   SDRAM
      4GB           3GB
   1GB(双面16片)        1GB(双面16片)
    ECC/Non-ECC       ECC/Non-ECC
                AGP8X/4X/2X
  PCI Express x16
                (1.5V/3.3V)

              SiS Mirage™2 Graphic
     N/A
                  Engine

     N/A           200MHz
     N/A           32M~128M


              支持电视输出 / 液晶监视器 /
     N/A       第二台CRT监视器,外接SiS301B
              视讯桥接器,支持双屏幕输出

    588 TEBGA          505 BGA
  MuTIOLR 1066MB/s     MuTIOLR 1066MB/s
   SiS965/965L         SiS964
(2) PCI Express x1 PCI2.3      PCI2.3

      6             6

SATA 150/4, UDMA ATA133/4 SATA 150/2, UDMA ATA133/4

RAID 0, RAID 1, and RAID  RAID 0, RAID 1, and RAID
      0+1             0+1
     3 ports           3 ports
  8 ports, USB 2.0      8 ports, USB 2.0
   AC'97 v2.3 音效       AC'97 v2.3 音效
   支持 7.1 声道         支持 5.1 声道
    SiS761GX
    SiS761GX

AMD Sempron™, Athlon™64,
 Athlon™64 FX, Opteron™

 200/400/600/800 MHz

  Socket 754/939/940
    839 FPGA
      1
  2 DIMMs/2 channel


处理器集成64位单通道DDR内存控
 制器DDR400/333/266
      3GB
   1GB(双面16片)
    ECC/Non-ECC
  PCI Express x16

 SiS Mirage™1 Graphic
     Engine

     166MHz
    16M~128M


支持电视输出 / 液晶监视器 /
第二台CRT监视器,外接SiS301B
 视讯桥接器,支持双屏幕输出

    588 TEBGA
  MuTIOLR 1066MB/s
     SiS966
(2) PCI Express x1 PCI2.3

      6

SATA 150/4, UDMA ATA133/4

RAID 0, RAID 1, and RAID
      0+1
     3 ports
  8 ports, USB 2.0
   AC'97 v2.3 音效
   支持 7.1 声道

								
To top