Docstoc

Протокол за прихващане на взаимни задължения

Document Sample
Протокол за прихващане на взаимни задължения Powered By Docstoc
					                       ПРОТОКОЛ
                   за прихващане на взаимни задълженияДнес, ……….г. се подписа настоящият протокол за уреждане на вземания и
задължения между:
Фирмата ООД, със седалище адрес на управление: град София, ул…………………..,
с адрес за кореспонденция: гр. …………………………………………………., рег. по
ф.д.№ХХХХХХ/ХХХг.на СГС, ДДС № BG999999999, ИН 999999999, от една страна

и

http://hirudov.com, със седалище и адрес на управление: град София,
ул…………………..,      с   адрес    за  кореспонденция: гр.
…………………………………………………., рег. по ф.д.№ХХХХХХ/ХХХг.на СГС,
ДДС № BG999999999, ИН 999999999, от друга страна.

      Страните се споразумяха за следното:

1. Като подписват настоящият протокол страните декларират намеренията си за
прихващане на взаимни вземания помежду си.

Фирмата ООД счита частично събрани вземанията си http://hirudov.com в размер
на 9 999.99 лв по фактура №0000000001 от 1.1.2011 г. – 9 999.99 лв

http://hirudov.com счита частично събрани вземанията си от Фирмата ООД в
размер на 9 999.99 лв по фактура №2000000001 от 1.2.2011 г. – 59 999.99 лв


2. Задължението на Фирмата ООД по фактура №2000000001 от 1.2.2011 г. в размер
на 50 000.00 лв, представляващо остатък след прихващането по фактура
№0000000001 от 1.1.2011 г. ще бъде преведено по банкова сметка на
http://hirudov.com

Прихващането се извършва съгласно клаузите на ЗЗД.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.

..................................                  ..................................
(име, фамилия и длъжност)                       (име, фамилия и длъжност)http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Протокол за прихващане на взаимни задължения между фирми с издадени фактури една към друга.