ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМНО ОБСЛУЖВАНЕ by hirudov

VIEWS: 230 PAGES: 5

More Info
									              ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМНО ОБСЛУЖВАНЕ

Днес 12.02.2010 се сключи настоящият договор за рекламно обслужване между:

................................. с адрес на управление гр. ................................, БУЛСТАТ ................,
ИН ДДС ................, представлявано от .................. наричан по-долу накратко
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

................................ с адрес на управление гр. ................................, БУЛСТАТ ................,
ИН ДДС ................, представлявано от .................. наричан по-долу накратко
ИЗПЪЛНИТЕЛ

страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията на този
договор да рекламира – рекламна услуга – подготовка на предпечат, дизайн и
производство на продуктов каталог на “......................” 2015г. – гайд към продуктов
каталог ................... и каталог за мостри на цветове “......................” 2015г.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да разработи рекламна услуга с професионална квалификация и добросъвестност
при спазване условията на настоящия договор, правилниците на отделните медии и
подизпълнители, както и изискванията на всички закони и нормативни актове в
страната.
(2) Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали (сертификати, оригинали)
удостоверяващи реализацията на предмета на този Договор.
(3) Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение идеите си относно поетата рекламна
услуга.
(4) Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за евентуално възникване на нови
обстоятелства, възможности или усложнения при изпълнението на настоящия договор.
(5) Да изработи възложените му рекламни услуги във вид и качество, отговрящи на
добрата рекламна практика и естетически изисквания.
(6) Да преотстъпи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авторските права на всички изработени
рекламни материали.
(7) Да не встъпва в допълнителни финансови отношения, извън вече договорените по
предмета на този договор, без да е получил писменото одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(8) Да ползва получената търговска информация и предадения му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
рекламен материал само за целите на този договор, като спазва пълна
конфиденциалност за факти и данни, станали му известни в процеса на работа.
(9) Да отговаря, наблюдавa и контролира качественото изпълнение на дейностите по
предмета на този договор.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва материали, идеи и други елементи от
настоящата кампания при осъществяването на дейности за други възложители, както и
да консултира и осъществява съдействие при рекламната дейност на преки конкуренти
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и негови стоки, за целия период на действие на този договор и
една година след неговото прекратяване.
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че изработените от него или въз основа на негови
проекти рекламни материали и послания ще бъдат оригинални и няма да нарушават
интелектуална и/или индустриална собственост на трети лица, както и че съдържанието
им ще отговаря на нормативните изисквания и ограничения относно лоялна рекламна
практика, информиране на потребителите, невъвеждане в заблуждение, сравнителна
реклама, недопускане на дискриминация и други, естетически и етични изисквания
приложими към рекламната дейност, като ще бъде отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всяка претенция и/или санкция, претендирана или наложена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като
последица от осъществяване на рекламната кампания и ще обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
в пълния размер на вредите, претърпени от него като последица от нарушаването на
чужда интелектуална и/или индустриална собственост, увреждане на доброто име на
конкуренти или други, свързани със съдържанието и формата на рекламните материали
и послания, санкции.
Чл. 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение в
посочените срокове и условия.
(2) Да встъпва в договорни отношения с трети лица по изпълнение на дейности за
реализацията на този договор.
(3) Да не носи отговорност за съдържанието на информацията, предоставена му от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или съдържаща се в предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
материали.
(4) Да оказва съдействие в разработването и реализацията на рекламната политика на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Да иска предоговаряне на срокове и условия по изпълнение на дейностите от
договора, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направи промяна на началните, или
договорените вече анекси, параметри по дейностите.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да предостави необходимата маркетингова, рекламна и ПР информация и
материали в съгласуваните срокове, във вид и качество отговарящи на добрата
професионална практика и изискванията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отделните дейности.
(2) Да гарантира, че притежава правото да използва предоставените материали за
целите на този договор.
(3) Да носи отговорност пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица за авторските права на
материалите.
(4) Да изплати договорената цена в размери и срокове съгласно този договор.
(5) Да съдейства и сътрудничи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на изпълнението на договора.
(6) В случай, че срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде предявена рекламация и/или рискова
претенция за нарушаване на правата на трети лица при и по повод изпълнението на
услугите по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да окаже пълно съдействие
като предостави всички доказателства за защитата. При всеки случай на оспорване от
страна на трето лице, съгласно предходното изречение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
задължава да привлече като трето лице помагач ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако това не бъде
сторено, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(7) Ако в резултат на такава рекламация или искова претенция, по вина на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде издадено осъдително решение от съд,
арбитраж и/или от правомощен орган, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за понесените от него щети и други разходи, но при спазване на
условията на предишната алинея.
Чл. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи услугите, предмет на този договор, във вид и качество съобразно добрата
пофесионална практика.
(2) Да получи (да се подпишат отделни анекси за отделните права) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
авторските права на всички изработени рекламни материали.
(3) Да получава пълна информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за текущото състояние по
изпълнение на дейностите по договора.
(4) Във всеки момент от изпълнението на договора да осъществява контрол на
изпълнението на проекта, без с това да пречи на самостоятелността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако приеме, че проектът предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е негоден
или неподходящ за възложената работа, да уведоми последния за това в срок не по-
дълъг от три работни дни след представяне на проекта и придружаващия го анекс.
(5) Да получи договорените с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ условия по дейностите на договора,
както и да поиска преразглеждането им, в случай на промяна на параметрите на
заданието.
Чл. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира и декларира:
(1) Че притежава правото да използва и публикува рекламния материал за целите на
настоящия договор, както и носи отговорност пред трети лица за авторските и други
права, съдържащи се в рекламния материал;
(2) Да не предоставя за използване от трети лица цялата или елементи от рекламната
стратегия, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен при наличието на друга уговорка.
(3) Да не възлага на трети лица рекламните права от този договор.
Чл. 9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да с откаже от договора във всеки един
момент по време на изпълнението му, след надлежно уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи, извършената работа и
печалбата, която той би реализирал от изпълнението на проекта.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 10 (1) При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните суми, договорени в Оферта, която е неразделна
част от този договор.

1. Предпечат, дизайн и производство на продуктов каталог на фирма “................” 2015г.
– (по оферта за 1000 бр. на обща стойност 15 000 лв. с включена 5 % търговска
отстъпка без ДДС)

2. Гайд към продуктов каталог на фирма “................” 2015г. – (по оферта за 1000 бр. на
обща стойност 5 000 лв. с включена 5 % търговска отстъпка без ДДС)

3. Каталог – мостри за цветове на папки от двустранно хромов картон 350 г. , с
двустранен ламинат мат, цветност 4+ 4, формат А4, обем 6 страници (по оферта за 100
бр. на обща стойност ........лв. без ДДС)

Авансова вноска - ...........лв. без ДДС до дата 18.02.2019г.
Финално плащане - ........ . без ДДС до дата 18.06.2019г.Чл. 11.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
договореното в Чл. 10 възнаграждение според договорените в анексите по този договор
срокове, условия и начини на плащане, в лева с банков превод в полза на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА:
БАНКОВ КОД:
БАНКА:

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извърши плащанията в посочените срокове, той
изпада в забава.
(3) Предварителният бюджет може да се допълни и коригира чрез подписване на
допълнително споразумение по взаимно съгласие на страните в зависимост от вида на
на рекламното или насърчителното мероприятие и действащите към датата на
извършването му цени и тарифи.

V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 12 При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на дължимото по
настоящия договор възнаграждение, той дължи неустойка в размер 0.05 % дневно
върху размера на неиздължената сума, но не повече от 20 % от общото възнаграждение.
Чл. 13. При неизпълнение на приетите с настоящия договор или Анексите към него
задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на
всяко задължение. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор или
Анексите към него задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 %
дневно определена върху стойността на задължението.
Чл. 14 Уговорените с предходните членове неустойки не препятстват търсенето на
обезщетения за по-големи вреди по общия ред на действащата в страната нормативна
уредба.

VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 15 Настоящият договор може да бъде изменен само по взаимно съгласие между
страните, изразено в писмена форма.
Чл. 16 Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
Чл. 17 Началната дата на започване на дейността по всеки Анекс е в зависимост от
планираното в него и датата на извършване на авансово плащане.
Чл. 18 Договорът се прекратява с изтичане на срока за извършване на последната
дейност в предмета му, според Анексите, и най- късно на ...........г. Прекратяването на
договора не препятства прилагането на клаузите му към неликвидираните отношения
между страните възникнали преди датата на прекратяване.
Чл. 19 Съгласуваните срокове могат да бъдат променяни само с предварително писмено
съгласие между страните, при съобразяване с реалните възможности на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 20 Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:
(1) преди срока по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
(2) при обективна невъзможност от неизпълнение договорът се разваля по право, като
се прилагат разпоредбите на ЗЗД.
(3) Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен, в случай на грубо и
системно нарушаване на договорните задължения на една от страните, с предварително
писмено предизвестие в срок от 30 дни отправено от изправната до неизправната
страна.
(4) в случаите по чл. 9 , както и в други посочени в закона случаи.
Чл. 21 В случай, че изработването и реализацията на дейностите по договора бъде
спряно, отменено или възпрепятствано по причини, непредвидими и извън контрола на
страните, както и по силата на актове и действия на органи на власт и управление и на
законови разпоредби, възникнали след сключване на настоящия договор, страните ще
се споразумеят по приятелски начин за изпълнение на задълженията си по този
договор, без да носят задължение за вреди и загуби.
Чл. 22 Възникналите спорове по изпълнението и тълкуването на настоящия договор се
уреждат между страните по пътя на преговорите. Постигнатите договорености се
оформят в допълнителни споразумения, неразделна част от настоящия договор.
Чл. 23 В случай, че страните не успеят да постигнат съгласие по предходната точка в
петнадесетдневен срок, спорът се отнася пред компетентния съд.
Чл. 24 По всички изрично неуговорени въпроси в настоящия договор се прилагат
правилата за договора за изработка по ЗЗД и другите релевантни нормативни актове и
изисквания.
Чл. 25 Всички допълнения и изменения по договора са ваидни, ако са направени в
писмена форма и са подписани от упълномощените представители на страните.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за
всяка от страните.


ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ:ВЪЗЛОЖИТЕЛ:............................    ИЗПЪЛНИТЕЛ:.................................


                                    http://hirudov.com

								
To top