ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ by hirudov

VIEWS: 635 PAGES: 3

More Info
									           ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 14.02.2030 г. , в гр. София, се сключи настоящия договор за наем на недвижим
имот между:

1. ...................... с ЕИК 874872837 със седалище и адрес на управление гр. .....,
представлявано от пълномощника ....................... съгласно пълномощно, заверено на
12.02.1020 от нотариус ......................... с рег. № ...... на НК, наричано по-долу
НАЕМОДАТЕЛ, и


2. ................................... с ЕИК 98567867 със седалище и адрес на управление гр. .....,
представлявано от управителят ....................... наричан по-долу НАЕМАТЕЛ

I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.(1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно
ползване следния недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 98758738573, с адрес на имота: ......................., с предназначение на
самостоятелния обект: за офис, находящ се на пети етаж от сграда № ......,
разположена в поземлен имот с идентификатор 876475763, който офис е с площ 200
(двеста) кв.м., ведно с 20 квадратни метра идеални части от общите части на сградата,
при съдебни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – СО с идентификатор
762376, СО с идентификатор 734655, наричан по-долу ИМОТА.
     (2) НАЕМОДАТЕЛЯТ следва да докаже правото си на собственост със
съответен документ, представляващ титул за собственост.
Чл. 2. НАЕМОДАТЕЛЯТ ще използва ИМОТА като офис.
Чл. 3. НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право да преотдава ИМОТА.
Чл. 4.(1) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде имота на НАЕМАТЕЛЯ за
ползване на 17.02.2039, в състояние, което отговаря на целите, за които е нает. При
предаването той е длъжен да посочи на НАЕМАТЕЛЯ всички скрити недостатъци на
имота, които са му известни.
    (2) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да провери състоянието на имота и незабавно да
съобщи на НАЕМОДАТЕЛЯ своите възражения.
    (3) НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за недостатъците на ИМОТА, за които
НАЕМАТЕЛЯ е знаел или при обикновено внимание е могъл да узнае при включване
на договора.
    (4) Предаването на ИМОТА, неговото състояние, както и възраженията на
НАЕМАТЕЛЯ се удостоверяват с протокол-Приложение № 1, който представлява
неразделна част от настоящия договор.

II. НАЕМНА ЦЕНА
Чл. 5.(1) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ срещу ползване
на ИМОТА месечна наемна цена в размер на 1600 (хиляда и шестстотин) лева без ДДС.
   (2) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ отделно от
цената на наема, сумата в размер на 20 лева без ДДС месечно за покриване на текущите
разходи свързани с ползване на асансьора и общите части на сградата, в която се
намира имотът.
Чл. 6.(1) Наемните вноски следва да се изплащат авансово в срок до пето число на
текущия месец.
     (2) Плащането ще се извършва по сметка: ............................, BIC: …………… при
.........банка, гр. Варна.
     (3) НАЕМОДАТЕЛЯT се задължава да издаде фактура на НАЕМАТЕЛЯ за
платените месечни наемни вноски.
     (4) Наемната цена се коригира всяка година на 01.01. съгласно инфлацията за
предходната година на база информацията на Националния статистически институт.
Тъй като НСИ публикува тази информация до 01.04 на текущата година, то в наема за
месец април се извършва корекция за предходните три месеца.
    (5) НАЕМОДАТЕЛЯT има право да коригира наема и текущо, ако инфлацията
премине ниво от 15 % съгласно информацията на Националния статистически
институт.
    (6) Наемната цена се коригира единствено в случаите посочени в ал.4 и 5 на
предходния член чрез писмено споразумение / анекс/ сключен между страните.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл. 7 (1). НАЕМОДАТЕЛЯT е длъжен да предаде ИМОТА на НАЕМАТЕЛЯ съобразно
правилата, посочени в чл. 4 от този договор.
(2) НАЕМОДАТЕЛЯT предава владението на ИМОТА като е изплатил всички
режийни разноски към момента: ток и вода.
(3) НАЕМОДАТЕЛЯT е длъжен да обезпечи несмущаваното ползване на наетия ИМОТ
от НАЕМАТЕЛЯ.
 Чл. 8 (1). НАЕМОДАТЕЛЯT е длъжен за своя сметка да отстрани само повредите,
които не са причинени виновно от НАЕМАТЕЛЯ и не се дължат на обикновеното
ползване на ИМОТА.
(2) НАЕМОДАТЕЛЯT има право да извърши основен ремонт, когато той е
наложителен, с оглед състоянието на ИМОТА.В този случай НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен
да търпи извършването на ремонта.
Чл. 9. При прехвърляне на имота НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да защити пред
приобритателя правата на НАЕМАТЕЛЯ, произтичащи от този договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл. 10(1) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да плаща наемната цена по начина и в сроковете,
посочени по-горе.
(2) При забава в плащането на наемна вноска НАЕМОДАТЕЛЯT дължи неустойка в
размер на 0.2 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет
процента).
(3) Ако наемната вноска и неустойката по предходната алинея не бъдат платени в
продължение на 15 дни от изтичане на срока по чл. 6 ал. 1, НАЕМОДАТЕЛЯT има
право да развали договора едностранно без предизвестие.
Чл. 11(1) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне ИМОТА след прекратяване на договора в
същото състояние, в което е бил предаден, като се отчита обикновено изхабяване.
(2) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да полага грижите на добър стопанин като ползва
наеманото помещение, съобразно уговореното в този договор при спазване на всички
нормативни изисквания, свързани с експлоатацията на същото.
(3) Всички повреди свързани с обикновеното ползване на имота, както и тези, свързани
с използването на имота по начин, различен от посочения по-горе в чл. 2, са за сметка
на НАЕМАТЕЛЯ.
(4) Всички разходи, свързани с ползването на имота са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
(5) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ дължимата такса смет
за имота, предмет на този договор, при представянето от НАЕМОДАТЕЛЯ на платежен
документ за платената такса смет на Община ..............
(6) НАЕМАТЕЛЯТ може да извърши подобрения в ИМОТА само със съгласието на
НАЕМОДАТЕЛЯ. В този случай разходите са за негова сметка и той няма право да
задържа ИМОТА след изтичане срока на договора.
(7) НАЕМОДАТЕЛЯТ дължи обезпечение за вредите, причинени виновно през време
на ползването от ИМОТА. Той дължи обезщетение и в случаите, когато вредите са
причинени от лица свързани с дружеството, наемател чрез трудови договори или други
правоотношения.
(8) Връщането на ИМОТА и евентуалните възражения на наемодателя се удостоверяват
с протокол.
Чл. 12 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за
повредите като и за посегателствата на трети лица върху ИМОТА.
Чл. 13 НАЕМАТЕЛЯТ има право да прекарва кабели за ползване на телефон и
интернет само след съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ и дадено съгласие от същия.

V. СРОК НА ДОГОВОРА, ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 14 (1) Настоящият договор влиза в сила от ..............г. и се сключва за срок от 3 (три)
години.
(2) Ако след изтичане на срока на договора по предходната алинея страните нямат
претенции един към друг, те могат да продължат срока на действие с нарочен писмен
анекс.
Чл. 15 Договорът се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. при изтичане на срока на договора, за който е сключен;
3. едностранно с писмено предизвестие на която и да е от страните
4. при погиване на имота

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16 Настоящият договор може да бъде променян или допълван само по взаимно
съгласие на страните, изразено в писмена форма.
Чл. 17 Посочените в настоящият договор адреси на страните, до писменото
уведомление за промяната им, служат като такива за кореспонденция между тях и
всички съобщения, отправени до тези адреси се считат за валидно получени.
Чл. 18 За всички неуредени в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите
на гражданското законодателство на Република България.
Чл. 19 Страните ще уреждат всички спорни въпроси по изпълнението на настоящия
договор по пътя на преговорите при зачитане на взаимните интереси. В случай, че това
е невъзможно спорът се отнася до съответния компетентен съд в Р България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един от всяка
от страните.

НАЕМОДАТЕЛ: ..........................          НАЕМАТЕЛ: .............................                                       http://hirudov.com

								
To top