Приемо-Предавателен протокол за касов апарат

Document Sample
Приемо-Предавателен протокол за касов апарат Powered By Docstoc
					    Приемо-Предавателен протокол
Днес 10.06.2011, долуподписаният Венцислав Цветков, ЕГН: ………..,
притежаващ л.к. №………., издадена на ………….г. от МВР гр. София, с адрес гр.
София, жк. ………………………………, в качеството на служител в „
http://hirudov.com ” ЕООД, БУЛСТАТ 999999999, гр. София, бул.
……………………, заявява получаването на Електронен Касов Апарат с Фискална
Памет (ЕКАФП), тип Tremol S-KL, Сериен Номер: ZK9999999, Фискална Памет
Номер 99999999, зарядно устройство, адаптор за автомобил и инструкция за
експлоатация.

Получателят ще използва касовия апарат за издаване на документи свързани с
парични транзакции, извършвани при ежедневната дейност в http://hirudov.com .
Получателят заявява че ще пази повереното му имущество като добър стопанин.
При кражба или изгубване, получателят е длъжен незабавно да уведоми органите
на МВР, а след това и http://hirudov.com. При констатирани нередности, неточности
или неизправност на устройството или издадените документи, получателят е
длъжен да уведоми http://hirudov.com.
Предал:                                Приел:
......................                   ........................
                            http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Приемо-Предавателен протокол за Електронен Касов Апарат с Фискална Памет (ЕКАФП), който ще се използва от служител за маркиране на получени суми.