Docstoc

01

Document Sample
01 Powered By Docstoc
					                 รหัสงบประมาณ      ปี งบประมาณ พ.ศ.2553
    รหัสงบประมาณ                                  คาอธิบาย
0100142005      การเสริมสร ้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษั ตริย ์
0100142005000000   รายการงบประจา
0100182001      การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัตราชการ      ิ
0100182001000000   รายการงบประจา
0100182001700001   ค่าใช ้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
0100182001700002   โครงการกากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาลุมน้ าทะเลสาบสงขลา    ่
0100182001700003   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาการสร ้างเครือข่ายทีปรึกษาผู ้ตรวจราชการภาคประชาชน
                                    ่
0100182001700004   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
0100182003                                              ่
           การส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิการรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีสวนร่วมของประชาชน
0100182003000000   รายการงบประจา
0100183002      นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด ้านส่งเสริมการกระจายอานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน     ่
0100183002000000   รายการงบประจา
0100183002700001   ค่าใช ้จ่ายโครงการสร ้างมาตรฐานการปฏิบัตงานขันพืนฐานและประสานการจัดทาแผนเพือการจัดบริการสาธารณะ
                                      ิ  ้ ้             ่
           ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถินในระดับจังหวัด   ่
0100189007      โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือยกระดับชุมชน   ่
0100189007000000   รายการงบประจา
0100189007500001   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือยกระดับชุมชุน ่
0100189007700001   ค่าใช ้จ่ายบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือยกระดับชุมชน  ่
0100189008               ่
           โครงการหนึงตาบลหนึงผลิตภัณฑ์    ่
0100189008000000   รายการงบประจา
0100282001                 ่
           ข ้อมูลข่าวสารทีเผยแพร่สสาธารณะ   ู่
0100282001000000   รายการงบประจา
0100282001120001   ปรับปรุงงานด ้านเทคนิค ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 100 MHz
0100282001500001               ่
           เงินอุดหนุนทั่วไปเพือเป็ นค่าบารุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific
           Broadcasting Union หรือ ABU)
0100282001500002                ่
           เงินอุดหนุนทั่วไปเพือเป็ นค่าบารุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU
0100282001500003                 ่
           เงินอุดหนุนทั่วไปเพือเป็ นค่าบารุงสมาชิกสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (The Asia
            - Pacific Institute for Broadcasting Development หรือ AIBD)
0100282001500004                  ่                     ่
           เงินอุดหนุนทั่วไปเพือเป็ นค่าบารุงสมาชิกศูนย์สารสนเทศและสือสารมวลชนแห่งเอเชีย (The Asian Media
           Information and Communication Centre หรือ AMIC)
0100282001500005                   ่                     ื่
           เงินอุดหนุนทั่วไปเพือเป็ นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สอโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International
           Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)
0100282001500006                    ่                          ้
           เงินอุดหนุนทั่วไปเพือเป็ นค่าบารุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้และ
           แปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)
0100282001700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว    ่
0100282001700002             ้
           โครงการจัดตังสานั กข่าวแห่งชาติของรัฐบาล
0100282001700003   ค่าใช ้จ่ายตามแผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0100380001      ผู ้บริโภคได ้รับการส่งเสริมความรู ้ ความเข ้าใจในสิทธิด ้านต่าง ๆ
0100380001000000   รายการงบประจา
0100380001110000         ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท  ่
0100380001110001          ่
           ชุดตู ้รางเลือนเอนกประสงค์
0100380001700001   ค่าใช ้จ่ายในการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการแก ้ไขปั ญหาและพัฒนาการคุ ้มครอง
           ผู ้บริโภค
0100380001700002                                          ิ   ่ ุ
           ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนการดาเนินงานและการจัดกิจกรรมรณรงค์สทธิผู ้บริโภคสูชมชนของชมรมหรือองค์กร
           เอกชนด ้านการคุ ้มครองสิทธิผู ้บริโภค
0100380001700003                           ่
           โครงการรณรงค์ให ้ประชาชนมีสวนร่วมในการคุ ้มครองผู ้บริโภคของชมรมคุ ้มครองผู ้บริโภคในสถานศึกษา
0100380001700004   ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนการดาเนินงานคุ ้มครองผู ้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคประจาจังหวัด 75
             จังหวัด
0100380001700005   ค่าใช ้จ่ายในการเผยแพร่เพือสร ้างความรู ้ความเข ้าใจด ้านการคุ ้มครองผู ้บริโภคแก่ประชาชนในภาพรวมระดับประเทศ
                               ่

0100380001700006   ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนการดาเนินงานศูนย์ประสานการทดสอบสินค ้าเพือผู ้บริโภค
                                              ่
0100380001700007   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานของสานั กตรวจและประสานการคุ ้มครองผู ้บริโภคภูมภาค
                                                ิ
0100380001700008   ค่าใช ้จ่ายในการขยายความร่วมมือเครือข่ายการดาเนินงานคุ ้มครองผู ้บริโภค
0100380002      ผู ้บริโภคได ้รับการคุ ้มครองสิทธิในด ้านต่าง ๆ
0100380002000000   รายการงบประจา
0100406010                   ่
           นโยบายสาธารณะเพือสุขภาพแบบมีสวนร่วม   ่
0100406010500001                                                  ่
           เงินอุดหนุนเพือเป็ นค่าใช ้จ่ายในการการส่งเสริมสนั บสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือสุขภาพแบบมีสวนร่วม
                    ่                               ่

0100406010500002   เงินอุดหนุนเพือเป็ นค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธการประเมินผลกระทบด ้านสุขภาพ
                  ่                       ี
    รหัสงบประมาณ                                    คาอธิบาย
0100442004      การบริหารจัดการของรัฐบาลด ้านความมันคง     ่
0100442004120001   เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จานวน 3 เครือง รวมทังค่าใช ้จ่ายอืนทีจาเป็ น และโรงจอดอากาศยาน
                                       ่       ้   ่ ่
0100442004500001                ิ
           เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัตการลูกเสือชาวบ ้าน
0100442004700001   ค่าใช ้จ่ายเกียวกับเครืองบินและเฮลิคอปเตอร์พระทีนั่ง
                    ่  ่                    ่
0100442004700002   ค่าใช ้จ่ายเกียวกับอากาศยานรับรองผู ้บังคับบัญชาชันสูง
                     ่                       ้
0100442004700003   ค่าใช ้จ่ายในการส่งกาลังบารุงม ้าทรงประจาพระองค์
0100442004700004   เงินราชการลับ
0100442004700005   เงินราชการลับสานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
0100442004700006   เงินราชการลับสภาความมันคงแห่งชาติ ่
0100442004700007   เงินราชการลับสานั กข่าวกรองแห่งชาติ
0100442004700008   เงินราชการลับสานั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
0100442004700009   เงินราชการลับสานั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
0100442004700010   เงินราชการลับกรมศุลกากร
0100442004700011   เงินราชการลับกรมสรรพสามิต
0100442004700012   เงินราชการลับกรมสรรพากร
0100442004700013   เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตารวจทางหลวง)
0100442004700014   เงินราชการลับสานั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
0100442004700015   เงินราชการลับกรมการปกครอง
0100442004700016   เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ
0100442004700017   เงินราชการลับสานั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
0100482001      การบริหารจัดการของรัฐบาล
0100482001000000   รายการงบประจา
0100482001700001   ค่าใช ้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธและพิธสาคัญของรัฐบาล
                              ี       ี
0100482001700002   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว      ่
0100482001700003   ค่าใช ้จ่ายโครงการประชาชนเข ้าถึงข ้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th)
0100482001700004   ค่าใช ้จ่ายบริหารจัดการสานั กงานผู ้แทนการค ้าไทย
0100482001700005   ค่าใช ้จ่ายสานักอานวยการคณะกรรมการผู ้นาชุมชนแห่งชาติ
0100482003                      ่
           การบริหารจัดการการสือสารของรัฐบาลสูสาธารณชน   ่
0100482003000000   รายการงบประจา
0100482003700001   ค่าใช ้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและเร่งด่วนของรัฐบาล
0100482003700002   ค่าใช ้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิเคราะห์และติดตามตรวจสอบข่าว
0100531002      การพัฒนากฎหมาย
0100531002500001                                            ่ ่
           การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการดาเนินการตามนโยบายของรัฐทีสวนราชการเสนอมายังสานักเลขาธิการ
           คณะรัฐมนตรี
0100582001      การสนั บสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
0100582001000000   รายการงบประจา
0100582001700001                          ิ        ่
           โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะการปฏิบัตราชการเพือสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
0100582003                       ่
           การขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์
0100582003000000   รายการงบประจา
0100582003700001           ่
           ค่าสร ้างเครืองราชอิสริยาภรณ์
0100582003700002          ่
           ค่าซ่อมเครืองราชอิสริยาภรณ์
0100630007            ิ                                     ้
           การปฏิบัตงานด ้านข่าวกรอง การต่อต ้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทังในประเทศและต่างประเทศ
0100630007000000   รายการงบประจา
0100630007420001   ก่อสร ้างอาคารสานักงานสานั กข่าวกรองแห่งชาติ 1 หลัง
0100630007700001   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ
0100630007700002   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยปฏิบัตการท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
                                      ิ
0100630007700003   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
0100630007700004   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการข่าวกรอง
0100630007700005                                              ่   ่
           ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนข ้อมูลข่าวกรองและการต่อต ้านข่าวกรองทางการสือสารเพือดารงไว ้ซึงพระเกียรติและการ
                                                        ่
                               ์
           ถวายความปลอดภัยพระมหากษั ตริยและพระราชวงศ์
0100630007700006   ค่าใช ้จ่ายในการปฏิบัตการความร่วมมือทางการข่าวกรองและการปฏิบัตการข่าวร่วมกับต่างประเทศด ้านการต่อต ้าน
                         ิ                          ิ
           การก่อการร ้ายและอาชญากรรมข ้ามชาติ
0100630007700007   ค่าใช ้จ่ายดาเนินงานกับหน่วยข่าวกรองมิตรประเทศ
0100630007700008   ค่าใช ้จ่ายดาเนินงานด ้านปั ญหาความมันคงพืนทีชายแดน
                                 ่      ้ ่
0100630007700009   ค่าใช ้จ่ายในการปกป้ องและต่อต ้านพฤติการณ์การบ่อนทาลายสถาบันหลัก
0100685003                           ่            ่ ่
           การข่าวกรองและต่อต ้านข่าวกรองเพือฟื้ นฟูความเชือมันของประเทศ และแก ้ไขปั ญหาความไม่สงบ
0100685003700001   ค่าใช ้จ่ายในการปฏิบัตงานข่าวิ
0100713003      การวางแผนและจัดทางบประมาณ
0100713003000000   รายการงบประจา
0100713003120001   ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ e-Budgeting
    รหัสงบประมาณ                                   คาอธิบาย
0100713003120002   ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
0100713003120003   การพัฒนาแบบจาลองเศรษฐกิจมหภาครายสาขาการผลิตให ้เรียกใช ้งานบนอินเทอร์เน็ ตได ้
0100713003700001   ค่าใช ้จ่ายในการเป็ นเจ ้าภาพจัดประชุม Asian OECD Senior Budget Officials Meeting
0100713003700002   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุม OECD ในต่างประเทศ
0100713005      การประเมินผล
0100713005000000   รายการงบประจา
0100713005700001   โครงการสนั บสนุนการใช ้เครืองมือ PART ในกระบวนการงบประมาณ
                          ่
0100713005700002                     ่
           โครงการจัดทารายงานการโอนเปลียนแปลงรายการงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่อรัฐสภา
0100713006             ่
           โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ
0100713006120001              ่
           ระบบสารสนเทศเพือรองรับการจัดทางบประมาณแบบมุงเน ้นผลงานตามยุทธศาสตร์่
0100713006120002                       ่
           ระบบฐานข ้อมูลในระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด
0100713006120003                   ่
           ระบบข ้อมูลและสารสนเทศเพือการติดตามและประเมินผล
0100713006700001                      ่
           โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือรองรับการจัดทางบประมาณแบบมุงเน ้นผลงานตามยุทธศาสตร์     ่
0100713007      การบริหารและติดตามงบประมาณ
0100713007000000   รายการงบประจา
0100713007420001   ค่าก่อสร ้างอาคารสานั กงานพร ้อมครุภัณฑ์ประจาอาคาร
0100835008                            ่             ่
           อานวยการ ประเมินผลการดาเนินงาน เพือรักษาความมันคงของประเทศและแก ้ไขปั ญหาความไม่สงบในจังหวัด
           ชายแดนภาคใต ้
0100835008700001   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการตามนโยบายความมันคงแห่งชาติเพือเสริมสร ้างความสมานฉั นท์และแก ้ไขปั ญหาความ
                                  ่               ่
            ่
           มันคงของชาติในภาวะสาคัญเร่งด่วน
0100835008700002   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการตามนโยบายความมันคงแห่งชาติเพือแก ้ไขปั ญหาความไม่สงบในพืนทีจังหวัดชายแดน
                                   ่               ่          ้ ่
           ภาคใต ้
0100841009                                          ่
           นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพือเสริมสร ้างและรักษาความมันคงแห่งชาติ        ่
0100841009000000   รายการงบประจา
0100841009700001   โครงการบริหารจัดการนโยบายการเตรียมพร ้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
0100841009700002   โครงการพัฒนาและบริหารนโยบายยุทธศาสตร์แก ้ปั ญหาผู ้หลบหนีเข ้าเมืองทังระบบ         ้
0100841009700003   โครงการจัดหาพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสือสาร         ่
0100841009700004   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการตามนโยบายความมันคงแห่งชาติเพือปกป้ องเทิดทูนสถาบันพระมหากษั ตริยและ
                                    ่               ่           ์
                        ่
           เสริมสร ้างรักษาความมันคงของชาติ
0100841009700005   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการตามนโยบายความมันคงแห่งชาติเพือป้ องกันประเทศและแก ้ไขปั ญหาความมันคงบริเวณ
                                     ่               ่           ่
                            ่
           ชายแดนของไทยต่อประเทศเพือนบ ้านและประเทศในแถบเอเชีย - แปซิฟิก
0100841009700006   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการตามนโยบายความมันคงแห่งชาติเพือเสริมสร ้างศักยภาพในการจัดการปั ญหาภัยคุกคาม
                                      ่               ่
           ข ้ามชาติและการก่อการร ้าย
0100841009700007   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการตามนโยบายความมันคงแห่งชาติเพือรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
                                       ่               ่
0100841009700008   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด ้านความมันคง         ่
0100931001      ร่างกฎหมายและให ้คาปรึกษาทางกฎหมาย
0100931001000000   รายการงบประจา
0100931001120001   ระบบตรวจสอบและควบคุมการเข ้าใช ้งานระบบคอมพิวเตอร์
0100931001500001   เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ
0100931001700001   โครงการพัฒนางานด ้านการร่างกฎหมาย ให ้ความเห็นทางกฎหมาย และพัฒนากฎหมายของสานั กงาน
           คณะกรรมการกฤษฎีกา
0100931002      พัฒนานั กกฎหมายภาครัฐ
0100931002000000   รายการงบประจา
0101182001                           ่         ่
           การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสูระบบทีเป็ นสากลและมีประสิทธิภาพ
0101182001000000   รายการงบประจา
0101182001700001   โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู ้สาธารณะด ้านการจัดการทุนมนุษย์
0101182001700002   โครงการพัฒนาระบบเงินเดือน     ค่าตอบแทน          ่             ิ
                                          สิงจูงใจ และคุณภาพชีวตข ้าราชการ
0101182001700003   โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ
0101182001700004                 ่
           โครงการศึกษาข ้อมูลเพือรองรับการกาหนดตาแหน่งในส่วนราชการและพัฒนาระบบค่าตอบแทน
0101182001700005   โครงการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน (HR Scorecard)
0101182001700006   โครงการติดตามผลการบังคับใช ้พระราชบัญญัตระเบียบข ้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
                                        ิ
0101182001700007                                                  ่
           โครงการศึกษาแนวทางการดาเนินการ Corporate Social Responsibility เพือส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคล

0101182002                                     ิ
           บุคลากรภาครัฐได ้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ สามารถปฏิบัตงานราชการได ้อย่างมืออาชีพ
0101182002000000   รายการงบประจา
0101182002120001   ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสาหรับอาคารใหม่ของสานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี
0101182002700001              ่ ี ิ ั
           โครงการพัฒนาผู ้นาทีมวสยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ
0101182002700002               ่
           โครงการพัฒนาผู ้นาคลืนลูกใหม่ในราชการไทย
0101182002700003                            ิ
           โครงการเสริมสร ้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวตของข ้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0101182003               ั               ่ ุ่
           บุคลากรภาครัฐมีวฒนธรรมและค่านิยมในการทางานทีมงเน ้นประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติ
    รหัสงบประมาณ                              คาอธิบาย
0101182003700001                           ิ              ่       ่
           โครงการเสริมสร ้างความโปร่งใสในการปฏิบัตงานส่งเสริมค่านิยมรักความซือสัตย์ สุจริต และการมีสวนร่วมในการ
                      ่      ุ
           ต่อต ้านการทุจริตเพือประโยชน์สขของประชาชน
0101182003700002   โครงการเสริมสร ้างคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาจรรยาของข ้าราชการ
0101182004               ่                 ี่
           การดาเนินการเรืองวินัย อุทธรณ์ และร ้องทุกข์ทรวดเร็วและเป็ นธรรม
0101182004000000   รายการงบประจา
0101182004120001                      ่
           ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพือสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (กพค.)
0101182005      การเสริมสร ้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ
0101182005000000   รายการงบประจา
0101182006                ่ ี
           ภาครัฐมีกาลังคนทีมความรู ้ ความสามารถเหมาะสมกับความต ้องการและสอดคล ้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการ
           พัฒนาประเทศ
0101182006000000   รายการงบประจา
0101182006500001   เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพือเป็ นค่าใช ้จ่ายของนั กเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.
                           ่
0101182006700001                         ่ ี
           โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทีมสมรรถนะสูง
0101182006700002                        ่
           โครงการดึงดูดบัณฑิตคุณภาพสูงเข ้าสูระบบราชการ
0101182006700003   โครงการพัฒนาระบบการวางแผนทางก ้าวหน ้าในสายอาชีพ
0101182006700004               ี้ ั
           โครงการนาชุดดัชนีชวดสุขภาพทรัพยากรบุคคลไปใช ้ในส่วนราชการนาร่อง
0101182006700005   โครงการพัฒนาระบบการบริหารกาลังคนภาครัฐ
0101182006700006   โครงการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
0101205006      แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวต      ิ
0101205006000000   รายการงบประจา
0101205006500001                       ิ              ่
           โครงการสนั บสนุนบทบาทของวุฒอาสาธนาคารสมองในการขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูชมชน    ่ ุ
0101205006500002   โครงการสนั บสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
0101205006700001   โครงการพัฒนาระบบฐานข ้อมูลและจัดทารายงานภาวะสังคม
0101205006700002                     ่            ่     ี ี ิ
           โครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู ้เกียวกับนโยบายสาธารณะทีสนั บสนุนวิถชวตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0101205006700003               ่                    ่      ิ
           โครงการขับเคลือนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัตโดยภาคประชาชน เอกชน รัฐและ
           องค์กรต่าง ๆ โดยใช ้กลไกการปฏิบัตงานของวุฒอาสาธนาคารสมอง
                                ิ       ิ
0101205006700004                                    ่
           โครงการศึกษาวิจัยนโยบายและการติดตามประเมินผลด ้านการเปลียนแปลงในบริบทวัฒนธรรม (Global Culture)
              ่ ี
             ทีมผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย
0101213001      แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
0101213001000000   รายการงบประจา
0101213001700001                ่                      ู ิ
           โครงการขับเคลือนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภมภาค (GMS IMT-GT ACMECS JDS)
                      ่                       ิ
           และการขับเคลือนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมภาคและองค์กรระหว่างประเทศ (APEC
           OECD IMF World Bank)
0101213001700002   โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.
0101213001700003                            ิ ่               ิ    ้ ่
           โครงการศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางปฏิบัตเพือการรักษาฟื้ นฟูและพัฒนาย่านประวัตศาสตร์บริเวณพืนทีถนน
                          ่
           ราชดาเนินโดยการมีสวนร่วมของชุมชน
0101213001700004                          ่    ่
           โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือเพิมประสิทธิภาพขององค์กร
0101213001700005          ่                 ิ                ่  ่
           โครงการเพิมขีดความสามารถในการจัดทาสถิตบัญชีประชาชาติ และระบบฐานข ้อมูลเพือเพิมประสิทธิภาพการ
           วางแผน
0101213001700006                   ่             ้ ่
           โครงการศึกษาวิจัยเพือกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพืนทีเศรษฐกิจของประเทศ
0101213001700007   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว  ่
0101213001700008                    ่
           โครงการสารวจระดับการเพิมผลิตภาพการผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย ประจาปี 2553
0101213001700009                                 ้
           โครงการศึกษาวิจัยทายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐานระยะยาว (Vision 20 ปี )
0101213001700010   โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและประสิทธิภาพการจัดทาผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)
0101213001700011           ่                               ่
           โครงการเพิมขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข ้อมูลและการพัฒนาเครืองมือในการบริหารเศรษฐกิจ
                             ่
           มหภาคและการศึกษาวิจัยเพือการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในระยะปานกลาง
0101213001700012   โครงการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจเชิงสร ้างสรรค์
0101220012      แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม  ่
0101220012000000   รายการงบประจา
0101220012700001                 ่           ้ ่ ู    ่
           โครงการศึกษาเพือจัดทาแผนบูรณาการพัฒนาพืนทีสงในลุมน้ าปิ งและลุมน้ าน่าน  ่
0101282011      แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด ี    ่
0101282011000000   รายการงบประจา
0101282011410000    ่       ่ ี         ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0101282011410001   ค่าปรับปรุงทางเดินเท ้าและระบบระบายน้ า
0101282011420001   โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน สศช.
0101282011500001                       ่
           โครงการความร่วมมือในการแลกเปลียนความรู ้และการเรียนรู ้กับธนาคารโลก และองค์กรระหว่างประเทศ
0101282011500002   โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ
0101282011700001   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
0101282011700002   โครงการติดตามประเมินผลนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
    รหัสงบประมาณ                                คาอธิบาย
0101282011700003              ่
           โครงการศึกษาเพือวางแผน พัฒนา และแก ้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0101282011700004                   ่                          ่
           โครงการพัฒนาความรู ้เพือการวางแผนและการติดตามประเมินผลการพัฒนาตลอดจนสือสารและเผยแพร่การ
                    ่
           พัฒนาประเทศสูสาธารณะ
0101282011700005                              ่     ่             ่
           โครงการศึกษา วิจัยและติดตามประเมินผลเพือขับเคลือนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและเพิมประสิทธิภาพการ
           จัดทาแผนพัฒนากลุมจังหวัด  ่
0101282011700006   โครงการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข ้อมูลกฏหมายเพือการพัฒนา     ่
0101282011700007                                           ่    ่
           โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท ้องถินและการมีสวนร่วมในการกระจาย
           อานาจของส่วนราชการและภาคประชาชน
0101282011700008   โครงการศึกษาวางแผนพัฒนาพืนทีภาคใต ้ ้ ่
0101282011700009                                      ้ ่ ิ
           โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพืนทีพเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
0101460001      การสนั บสนุนการวิจัย
0101460001500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายบุคลากร
0101460001500002   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0101460001500003   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายในการวิจัย
0101460002      การสร ้างผลงานวิจัยและนักวิจัยทีมคณภาพ ่ ี ุ
0101460002500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายบุคลากร
0101460002500002   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0101460002500003   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายในการวิจัย
0101677001      การเสริมสร ้างให ้สถานศึกษาพร ้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
0101677001500001   เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานของสานั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
0101677001500002   เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช ้จ่ายในการศึกษานาร่องเพือการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐานทีม ี
                                        ่                   ้ ้ ่
           ขนาดเล็กและขาดโอกาสในการพัฒนา
0101677001500003                                             ้ ้   ่ ี
           เงินอุดหนุนสาหรับครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐานทีมขนาดเล็กและ
           ขาดโอกาสในการพัฒนา
0101677001500004   เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช ้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ
0101677002      การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
0101677002500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายบุคลากร
0101677002500002   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0101677002500003   เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานของสานั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
0101677003      โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท
0101677003500001   เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช ้จ่ายเพือพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก
                            ่
0101942005                ่
           การรักษาความมันคงของรัฐ
0101942005000000   รายการงบประจา
0101942005500001   โครงการเพชรในตม
0101942005700001   ค่าใช ้จ่ายงานการแก ้ปั ญหาความยากจนในหมูบ ้านตามแนวชายแดน
                                    ่
0101942005700002   ค่าใช ้จ่ายโครงการอันเนืองมาจากพระราชดาริ
                          ่
0101942005700003                      ่
           ค่าใช ้จ่ายส่งเสริมกระบวนการมีสวนร่วมของประชาชนและการดูแลพืนทีด ้านความมันคง
                                                 ้ ่  ่
0101942005700004   ค่าใช ้จ่ายงานการดาเนินการส่งเสริมความจงรักภัคดีตอสถาบันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษั ตริย ์
                                         ่
0101942005700005   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการยุทธศาสตร์ความมันคงชายแดน
                                   ่
0101942005700006   ค่าใช ้จ่ายการดาเนินการด ้านการข่าว
0101942005700007   ค่าใช ้จ่ายการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงาน    ิ
0101942005700008   เงินราชการลับ
0101942005700009   อานวยการ ประสานงาน และขยายผลงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดาริ   ่
0101942005700010                ่
           การแก ้ปั ญหาชนกลุมน ้อยและผู ้หลบหนีเข ้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
0101942005700011   การป้ องกันการก่อการร ้ายและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
0101942005700012   การอานวยการและกากับดูแล
0101985007      แก ้ไขปั ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0101985007700001   จัดระบบการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม
0101985007700002   การเมืองการปกครอง
0101985007700003   การส่งเสริมความเข ้าใจและเข ้าถึงประชาชน
0101985007700004   การต่างประเทศ
0101985007700005                          ิ
           กลยุทธ์ด ้านการรักษาความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สน         ิ
0101985007700006   กลยุทธ์ด ้านการข่าวกรองและการต่อต ้านข่าวกรอง
0101985007700007   การอานวยการและบริหารจัดการอืนๆ     ่
0101985007700008         ่
           การขับเคลือนยุทธศาสตร์
0101985007700009   การพัฒนาอาชีพและการสร ้างรายได ้
0101985007700010   ด ้านการเสริมมสร ้างความเข็มแข็งระบบเศรษฐกิจและสังคม
0101987003      การป้ องกันและการแก ้ไขปั ญหายาเสพติด
0101987003700001           ้    ่
           โครงการจัดตังหมูบ ้าน/ชุมชนเข ้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
0101987003700002   ค่าใช ้จ่ายสนั บสนุนการแก ้ไขปั ญหายาเสพติดในพืนที่ จชต.
                                       ้
    รหัสงบประมาณ                                   คาอธิบาย
0101987003700003   ค่าใช ้จ่ายการปฏิบัตการข่าวและเฝ้ าตรวจสนับสนุนการแก ้ปั ญหายาเสพติด
                     ิ
0101987003700004   ค่าใช ้จ่ายรณรงค์ทางปจว./ปชส. เพือแก ้ไขปั ญหายาเสพติด
                                    ่
0101987003700005   โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่
0101987003700006   โครงการราษฎรอาสาป้ องกันยาเสพติด
0101987003700007                 ่
           โครงการจัดชุดรณรงค์เพือแก ้ไขปั ญหายาเสพติด
0101987003700008   การอานวยการแก ้ไขปั ญหายาเสพติด
0102182001      การพัฒนาคุณภาพการให ้บริการของหน่วยงานของรัฐ
0102182001700001   โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการให ้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
0102182001700002   โครงการส่งเสริมและพัฒนาการส่งมอบบริการประชาชนระดับอาเภอและท ้องถิน ระยะที่ 2      ่
0102182002                              ่ ี ุ
           การยกระดับระบบการบริหารงานทีมคณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ
0102182002000000   รายการงบประจา
0102182002700001   โครงการพัฒนาสมรรถนะสานั กงาน ก.พ.ร.
0102182002700002   การจัดทารายงานผลงานประจาปี ของสานักงาน ก.พ.ร. (Annual Report)
0102182002700003   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงาน อ.ก.พ.ร.คณะต่าง ๆ
0102182002700004   โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการประจาปี
0102182002700005                                             ิ
           โครงการการศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภาคและส่วนท ้องถินให ้มีขอบเขตอานาจ   ่
                             ่ ั
           หน ้าที่ และความรับผิดชอบทีชดเจน เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ
0102182002700006                  ่              ่
           โครงการสนั บสนุนการมีสวนร่วมและการสือสารสร ้างความเข ้าใจกับประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน
0102182002700007                         ่
           โครงการพัฒนานักบริหารการเปลียนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3
0102182002700008                    ่
           โครงการส่งเสริมกลไกการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ
0102182002700009   โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ   ่
0102182002700010   โครงการพัฒนานักบริหารการเปลียนแปลงรุ่นใหม่  ่          รุ่นที่ 4
0102182002700011   โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
0102182002700012                       ่
           โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
0102182002700013                   ่ ี ี
           โครงการเสริมสร ้างองค์กรทีมขดสมรรถนะสูง
0102182002700014                   ิ
           ค่าจัดทาคารับรองการปฏิบัตราชการและการประเมินผลการปฏิบัตราชการของหน่วยงานของรัฐ ิ
0102182002700015                                 ่
           โครงการพัฒนาโครงสร ้างระบบราชการเพือประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน
0102182002700016   โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
0102182002700017   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ (Government Strategic
           Management System - GSMS)
0102312002      พืนทีทมศักยภาพด ้านการท่องเทียวได ้รับการพัฒนาเพือยกระดับมาตรฐานด ้านการท่องเทียว
            ้ ่ ี่ ี                ่             ่                ่
0102312002500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายบุคลากร
0102312002500002   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0102312002500003   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานส่วนกลาง
0102312002500004   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานพืนทีพเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและพืนทีเชือมโยง
                                          ้ ่ ิ             ้ ่ ่
0102312002500005   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายดาเนินงานพืนทีพเศษเกาะช ้างและพืนทีเชือมโยง
                                      ้ ่ ิ         ้ ่ ่
0102312003                  ่
           การพัฒนาการท่องเทียวชุมชนอย่างยั่งยืน
0102312003500001   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาพืนทีพเศษเพือการท่องเทียวอย่างยั่งยืน
                                                    ้ ่ ิ  ่      ่
0102312003500002   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงาน
0102488003                         ่       ่
           การจัดประชุม และการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล และการจัดแสดงสินค ้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

0102488003500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายบุคลากร
0102488003500002   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0102488003500003   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0102488004      โครงการปิ ดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
0102488004500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายบุคลากร
0102488004500002   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0200135019      การสร ้างความปรองดองสมานฉั นท์ของคนในชาติและฟื้ นฟูประชาธิปไตย
0200135019000000   รายการงบประจา
0200142001      การเทิดทูนสถาบันพระมหากษั ตริย ์
0200142001700001   การเทิดพระเกียรติ
0200142001700002                             ่
           โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา
0200184002                           ่       ่
           การเสริมเสร ้างความร่วมมือด ้านความมันคงกับประเทศเพือนบ ้านและมิตรประเทศ
0200184002000000   รายการงบประจา
0200184002410000    ่      ่ ี       ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0200184002410001   โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว ประเทศญีปน    ่ ุ่
0200184002700001   ค่าใช ้จ่ายกาลังพลประจากองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี
0200184002700002   การเสริมสร ้างความร่วมมือด ้านความมันคง่
0200184002700003                                     ่
           การประชุมสัมมนาในกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือด ้านความมันคงกับต่างประเทศ
0200184002700004   การประชุม รมว.กห.อาเซียน      อย่างไม่เป็ นทางการ
    รหัสงบประมาณ                                   คาอธิบาย
0200184003      การบริหารจัดการการป้ องกันประเทศ
0200184003000000   รายการงบประจา
0200184003110000         ี่ ี         ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0200184003110001   ครุภัณฑ์สายพลาธิการ
0200184003110002   ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์
0200184003110003   ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธา
0200184003110004   ครุภัณฑ์สายแพทย์
0200184003110005   ครุภัณฑ์สายสือสาร    ่
0200184003110006   ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ
0200184003410000    ่       ่ ี          ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0200184003410001             ่
           งานปรับปรุงทีพักอาศัย สป.(พืนที่ บางจาก) ้
0200184003410002                              ่    ่
           โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานทีและสิงอานวยความสะดวกของ สป. (พืนที่ ศอว.ศอพท.)้
0200184003410003                   ่
           งานปรับปรุงอาคาร และทีพักอาศัย สป.(พืนที่ ประชาชืน)   ้        ่
0200184003410004              ่
           งานปรับปรุงทีพักอาศัย สป.(พืนทีเกียกกาย)  ้ ่
0200184003410005                ่
           งานปรับปรุงอาคารทีพักอาศัยประทวน สป.พืนทีแจ ้งวัฒนะ    ้ ่
0200184003410006   งบงานปรับปรุงอาคารและสิงก่อสร ้าง สป.่
0200184003410007                           ่
           งานปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิงอานวยความสะดวก รภท.ศอพท.
0200184003410008   งานก่อสร ้างบ่อบาบัดน้ าเสีย (สร.)
0200184003420001   งานปรับปรุงอาคาร สป.(แจ ้งวัฒนะ)ทีเมืองทองธานี  ่
0200184003420002             ้ ่
           งานปรับปรุงพืนทีภายในศาลาว่าการกลาโหม ด ้านทิศตะวันตก
0200184003420003   งานปรับปรุงอาคาร สป.(พืนทีเกียกกาย) ้ ่
0200184003420004                 ่
           งานปรับปรุงอาคารทีพักอาศัยสัญญาบัตร สป.พืนทีแจ ้งวัฒนะ     ้ ่
0200184003420005   โครงการก่อสร ้างอาคาร ศวพท.สวท.กห.
0200184003420006                             ่          ่
           โครงการก่อสร ้างอาคารสานักงานและทีพักอาศัย พร ้อมสิงอานวยความสะดวก กอง สห.สป.
0200184003420007                               ่
           โครงการก่อสร ้างอาคารทีพักอาศัย พร ้อมสิงอานวยความสะดวก สป.พืนทีถนนศรีสมาน (โรงงานสารส ้มเดิม)
                          ่                       ้ ่

0200184003500001   เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
0200184003500002   เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย
0200184003500003             ิ
           เงินอุดหนุนมูลนิธสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
0200184003500004   เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี
0200184003500005   เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม
0200184003700001   ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและศึกษา ณ ต่างประเทศ
0200184003700002   ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและศึกษาในประเทศ
0200184003700003   เงินราชการลับ
0200184003700004   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ
0200184003700005   สป.2002
0200184003700006   สป.2003
0200184003700007   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
0200184003700008   ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กตามวงรอบประจาปี กอง สห.สป.
0200184003700009   สป.2001
0200184003700010   สป.1101
0200184005      การอุตสาหกรรมป้ องกันประเทศและพลังงานทหาร
0200184005700001   สป.1102
0200184005700002   สป.2004
0200184005700003   สป.1103
0200184005700004   สป.1104
0200184005700005   สป.1105
0200184005700006   สป.1106
0200184005700007   สป.2101
0200184005700008   สป.2102
0200184005700009   สป.2005
0200184005700010   สป.134
0200184005700011   สป.133
0200184006      งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
0200184006500001   โครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ กห.
0200184007      งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่
0200184007700001   สป.1107
0200184007700002   สป.1108
0200184007700003   สป.1109
0200184007700004   สป.132
    รหัสงบประมาณ                                คาอธิบาย
0200184007700005   สป.131
0200184008      การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
0200184008500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายบุคลากร
0200184008500002   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0200184008500003   ค่าจ ้างรายเดือน
0200184008500004   อัตราเดิม (ค่าจ ้างประจา)
0200184008500005   เงินอุดหนุนการให ้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
0200184008500006   เงินอุดหนุนการให ้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
0200184008600001   โครงการพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
0200184020                   ้
           การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐานและการช่วยเหลือประชาชน
0200184020700001              ่       ิ
           โครงการท่องเทียวเชิงประวัตศาสตร์บอน้ ามันฝาง   ่
0200184020700002   ค่าใช ้จ่ายในการช่วยเหลือ ป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัต ิ
0200184021      การสรรพกาลังกลาโหม
0200184021700001   การสัมมนาจัดทาแผนการระดมสรรพกาลัง
0200184021700002   การสัมมนาการระดมสรรพกาลัง
0200184021700003   การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมพร ้อมด ้านการระดมสรรพกาลัง
0200184021700004   การพัฒนาระบบกาลังสารองของ กห.
0200184021700005   การดาเนินการพัฒนาฐานข ้อมูลการระดมสรรพกาลัง
0200184021700006                    ่
           การสารวจข ้อมูลทรัพยากรเพือการระดมสรรพกาลัง
0200184021700007   การฝึ กการระดมสรรพกาลัง
0200184021700008   การประชาสัมพันธ์การสรรพกาลัง กห.
0200184021700009           ่
           การตรวจเยียมทางฝ่ ายอานวยการงานสรรพกาลัง
0200184021700010                          ่ ่
           การพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนทีเกียวข ้องกับงานการระดมฯ
0200184021700011                                      ่ ่ ่
           การประชุมแก ้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับ แผน/คาสัง ทีเกียวข ้องกับงานการระดมฯ
0200187010      การแก ้ไขปั ญหายาเสพติด
0200187010000000   รายการงบประจา
0200242001      การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัตตามพระราชประสงค์  ิ
0200242001000000   รายการงบประจา
0200242001110000          ี่ ี       ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0200242001110001   ครุภัณฑ์สานั กงาน
0200242001110002   รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งอืน          ่
0200242001110003   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
0200242001110004   ครุภัณฑ์งานบ ้านงานครัว
0200242001110005   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
0200242001110006   ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
0200242001110007   ครุภัณฑ์โรงงาน
0200242001110008   ครุภัณฑ์กฬาี
0200242001110009   ครุภัณฑ์สรรพาวุธ
0200242001120001                        ่ ี       ้
           ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีมราคาต่อหน่วยตังแต่ 1 ล ้านบาทขึนไป       ้
0200242001410000    ่        ่ ี         ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0200242001410001               ่
           ปรับปรุงอาคารสิงก่อสร ้าง
0200242001410002      ่                        ่         ่
           ค่าทีปรึกษาบริหารโครงการก่อสร ้างอาคารทีพักอาศัยข ้าราชการตากว่าชันสัญญาบัตร ้
0200242001420001                 ่              ่
           โครงการก่อสร ้างอาคารทีพักอาศัยข ้าราชการตากว่าชันสัญญาบัตร  ้
0200242001420002                   ิ
           โครงการก่อสร ้างศูนย์ปฏิบัตการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ
0200242001700001   ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและศึกษาต่างประเทศ
0200242001700002   ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและศึกษาในประเทศ
0200242001700003   ค่าใช ้จ่ายในการถวายการอารักขา
0200242001700004   เงินราชการลับ
0200242001700005   โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร            กรมราชองครักษ์
0200242001700006   ค่าใช ้จ่ายในการประชุมตรวจพืนทีกรณีเสด็จพระราชดาเนินต่างประเทศ
                               ้ ่
0200242001700007   ค่าใช ้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึ กอบรมราชองครักษ์ เวร         และนายตารวจราชสานั กเวร
0200242001700008   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์
0200242001700009   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของกรมราชองครักษ์
0200242001700010   ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กการใช ้อาวุธของราชองครักษ์ และข ้าราชการกรมราชองครักษ์
0200435029      การสร ้างความปรองดองสมานฉั นท์ของคนในชาติและฟื้ นฟูประชาธิปไตย
0200435029000000   รายการงบประจา
0200442006      การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัตตามพระราชประสงค์   ิ
0200442006700001   การจัดกาลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ
0200442006700002   การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ
0200442031      การเทิดทูนสถาบันพระมหากษั ตริย ์
    รหัสงบประมาณ                         คาอธิบาย
0200442031700001   การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษั ตริย ์
0200442031700002   การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
0200442031700003   โครงการสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
0200442031700004                   ่
           การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อมเฉลิมพระเกียรติ
0200484008      การเตรียมกาลังและการใช ้กาลังในการป้ องกันประเทศ และการรักษาความมันคงภายใน โดยกาลังกองทัพบก
                                            ่

0200484008000000   รายการงบประจา
0200484008110000         ี่ ี      ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0200484008110001   สายช่าง
0200484008110002   สายการสัตว์
0200484008110003   สายขนส่ง
0200484008110004   สายพลาธิการ
0200484008110005   สายยุทธโยธา
0200484008110006   สายวิทยาศาสตร์
0200484008110007   สายสรรพาวุธ
0200484008110008       ่
           สายสือสาร
0200484008110009   สายสวัสดิการ
0200484008110010   สายแพทย์
0200484008420001                         ่      ู
           ค่าก่อสร ้างบ ้านพัก โรงเรือนและก่อสร ้างอืนๆทั่วไป ไม่ผกพัน
0200484008420002   โครงการเสริมความปลอดภัย คลัง สป.5
0200484008420003   โครงการก่อสร ้างอาคารทดแทนอาคารทีหมดอายุการใช ้งานของ ทบ.
                               ่
0200484008420004   โครงการก่อสร ้างอาคารและสาธารณูปโภค ป.พัน.13
0200484008420005   โครงการแปรสภาพ ร ้อย สท. เป็ น พัน.สท.
0200484008420006             ้
           โครงการจัดตัง ร.1 พัน.4 รอ.
0200484008420007   โครงการก่อสร ้างรัวลวดหนามแสดงแนวเขตและป้ องกันการบุกรุกทีดนของรัฐในความดูแลรักษาและใช ้ประโยชน์
                      ้                      ่ ิ
           ของกองทัพบก
0200484008420008   โครงการก่อสร ้างอาคารและสาธารณูปโภคของ กส.ทบ.
0200484008420009                           ่ ้
           โครงการย ้าย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เข ้าทีตังปกติถาวร จว.ส.บ.
0200484008420010                  ่
           โครงการก่อสร ้างอาคารและสิงอานวยความสะดวก ร.2 พัน.1 รอ.
0200484008420011   โครงการเสริมสร ้างความสมบูรณ์ พัน.ขกท.
0200484008420012   โครงการก่อสร ้างอาคารบ ้านพักของ พล.ม.2 รอ. และ นขต.
0200484008420013                   ่
           ค่าปรับปรุงบ ้านพัก โรงเรือนอืนๆ ทั่วไป
0200484008420014                                  ่     ิ
           โครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้ าภายในค่ายทหารของทบ.เพือโอนเป็ นทรัพย์สนของ กฟภ.
0200484008420015                             ่      ิ
           โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพือโอนเป็ นทรัพย์สนของ กปภ.
0200484008420016                    ้
           โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวชันนายร ้อย
0200484008420017   โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ.
0200484008420018                          ่
           ค่าก่อสร ้างบ ้านพัก โรงเรือนและก่อสร ้างอืนๆ ทั่วไป ผูกพัน
0200484008420019   โครงการผูกพันงบประมาณเดิม
0200484008420020                                  ้ ่
           โครงการก่อสร ้างบ ้านพักข ้าราชการ ทบ. ส่วนที่ 5 ระยะที่ 2 พืนทีเกียกกาย
0200484008500001   เงินอุดหนุนโรงพยาบาล 37 แห่ง
0200484008500002   ค่าใช ้จ่าย ศึกษา
0200484008500003   เงินอุดหนุนการศึกษา นนร.ศึกษาต่างประเทศ
0200484008500004            ่
           เงินอุดหนุนอืน ค่าฌาปณกิจ
0200484008700001   ทบ.270
0200484008700002   ทบ.260
0200484008700003   ทบ.280
0200484008700004   ทบ.100
0200484008700005   ทบ.110
0200484008700006   ทบ.210
0200484008700007   ค่าใช ้จ่าย ศึกษา
0200484008700008   งบงานศึกษา ดูงานและประชุมในต่างประเทศ
0200484008700009   ทบ.200
0200484008700010   ทบ.250
0200484008700011   ทบ.300
0200484008700012   ทบ.310
0200484008700013   ทบ.304
0200484008700014   ทบ.400
0200484008700015   ทบ.420
0200484008700016   ทบ.305
0200484008700017                     ่ ู
           โครงการเสริมสร ้างกาลังกองทัพทีผกพันข ้ามปี งบประมาณ
    รหัสงบประมาณ                                คาอธิบาย
0200484008700018            ่ ู
           โครงการทีผกพันตามสัญญาแล ้ว
0200484008700019   ทบ.1382
0200484008700020   ทบ.1388
0200484008700021   ทบ.1390
0200484008700022   ทบ.1396
0200484008700023   ทบ.1391
0200484008700024   ทบ.1393
0200484008700025   ทบ.1387
0200484008700026   ทบ.1408
0200484008700027   ทบ.1403
0200484008700028   ทบ.1400
0200484008700029   ทบ.1409
0200484008700030   ทบ.1405
0200484008700031   ทบ.1401
0200484008700032   ทบ.1402
0200484008700033   ทบ.1399
0200484008700034   ทบ.1406
0200484008700035   ทบ.1407
0200484008700036   ทบ.1404
0200484008700037   ทบ.1398
0200484008700038   ทบ.1397
0200484010                      ้
           การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน และการช่วยเหลือประชาชน
0200484010110000          ี่ ี          ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0200484010110001   การจัดหาเรือท ้องแบนพร ้อมเครือง      ่     10 ลา
0200484010120001   การจัดหารถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ 1 คัน
0200484010120002   การจัดหารถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ าพร ้อมบันไดขนาดความสูงไม่น ้อยกว่า 22 เมตร 1 คัน
0200484010120003                ่                     ่
           การจัดหาชุดเครืองสูบน้ าขนาดใหญ่ พร ้อมรถยนต์สาหรับเคลือนย ้าย และอุปกรณ์ครบชุด  2 คัน
0200484010120004   การจัดหารถยนต์กู ้ภัยเคลือนทีเร็ ว ่   ่    1 คัน
0200484010120005              ่
           การจัดหารถเครืองกาเนิดไฟฟ้ า พร ้อมไฟฟ้ าส่องสว่าง        1 คัน
0200484010120006   การจัดหารถเครืองอัดอากาศ่           1 คัน
0200484010120007   การจัดหารถบรรทุกพร ้อมคานยก            1 คัน
0200484010120008                 ่   ่
           จัดหายานกู ้ภัยเคลือนทีเร็ วทางน้ า         1 ลา
0200484010700001   รายการดาเนินการของ กร.ทบ.
0200484010700002   รายการดาเนินการของ สปร.ทบ.
0200484010700003   รายการค่าใช ้จ่ายสานั กงานประสานงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดาริ
                                          ่
0200484010700004   รายการดาเนินการของ ทภ.1 รวม 16 โครงการ
0200484010700005   รายการดาเนินการของ ทภ.2 รวม 49 โครงการ
0200484010700006   รายการดาเนินการของ ทภ.3 รวม 45 โครงการ
0200484010700007   รายการดาเนินการของ          ทภ.4 รวม 12 โครงการ
0200484010700008   รายการดาเนินการของ พบ. รวม 6 โครงการ
0200484010700009   รายการดาเนินการของ กส.ทบ.
0200484010700010   รายการดาเนินการของ ศร.
0200484010700011                  ่
           การส่งเสริมการท่องเทียวในหน่วยทหาร
0200484022                                ่      ่
           การเสริมสร ้างความร่วมมือด ้านความมันคงกับประเทศเพือนบ ้านและมิตรประเทศ
0200484022000000   รายการงบประจา
0200484022110000           ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท ่
0200484022110001   สายพลาธิการ
0200484022700001         ่
           รายการเชือมไมตรีทางทหารกับประเทศเพือนบ ้านและมิตรประเทศ ่
0200484022700002   โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
0200485009      การแก ้ไขปั ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0200485009700001   ทบ.600
0200485009700002   ทบ.601
0200487002      การแก ้ไขปั ญหายาเสพติด
0200487002000000   รายการงบประจา
0200487002700001        ้
           การสกัดกันยาเสพติดตามแนวชายแดน
0200487002700002   การพัฒนางานข่าวด ้านยาเสพติด
0200487002700003   การสร ้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
0200487002700004   การควบคุมพืชเสพติด
0200535034      การสร ้างความปรองดองสมานฉั นท์ของคนในชาติและฟื้ นฟูประชาธิปไตย
0200535034000000   รายการงบประจา
    รหัสงบประมาณ                                   คาอธิบาย
0200542026      การเทิดทูนสถาบันพระมหากษั ตริย ์
0200542026700001   ค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
0200542027      การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัตตามพระราชประสงค์     ิ
0200542027700001   ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์
0200584001      การเตรียมกาลังและใช ้กาลังในการป้ องกันประเทศและรักษาความมันคงภายในโดยกาลังกองทัพเรือ
                                                 ่
0200584001000000   รายการงบประจา
0200584001110000           ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท่
0200584001110001   ครุภัณฑ์สายงานยุทธศึกษา
0200584001110002   พัสดุทั่วไป อร.
0200584001110003     ่             ่
           เครืองจักรทดแทน เครืองมือกลและเครืองทุนแรง    ่    ่
0200584001110004   ค่าใช ้จ่ายในการต่อเรือและดัดแปลงเรือ
0200584001110005   ค่าใช ้จ่ายสุนัขทหาร
0200584001110006   พัสดุทั่วไป พธ.ทร.
0200584001110007   ครุภัณฑ์ประจาสานักงาน
0200584001110008   ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์
0200584001110009       ่          ่       ่ ่
           ค่าเครืองจักร เครืองมือกลและเครืองทุนแรง สายพลาธิการ
0200584001110010   พัสดุทั่วไปการเชือเพลิง  ้
0200584001110011         ุ
           พัสดุอปกรณ์การพิมพ์
0200584001110012   พัสดุทั่วไป ขส.
0200584001110013   ค่าซ่อมบารุงยานพาหนะ
0200584001110014   ค่าใช ้จ่ายกิจการวิทยาศาสตร์
0200584001110015        ่
           ค่าเครืองมือ อุปกรณ์การเดินเรือสารวจแผนทีทางทะเลและอุทกศาสตร์่
0200584001110016      ่             ่
           เครืองจักรทดแทน เครืองมือกลและเครืองทุนแรง     ่    ่
0200584001110017   พัสดุทั่วไป ชย.
0200584001110018   ค่าซ่อมแซมอาคารและสิงก่อสร ้าง   ่
0200584001110019   พัสดุทั่วไป อล.
0200584001110020          ่             ่
           พัสดุเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองฝึ กยุทธกีฬาและอืนๆ        ่
0200584001420001   ค่าปรับปรุงบ ้านพักโรงเรือนและก่อสร ้างอืนๆ ทั่วไป  ่
0200584001420002                           ้ ่
           ปรับปรุงระบบประปาของกองทัพเรือ พืนทีอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
0200584001420003                          ้ ่
           ปรับปรุงระบบไฟฟ้ าของกองทัพเรือ พืนทีอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
0200584001420004                               ่
           ค่าปรับปรุงบ ้านพัก โรงเรือนและก่อสร ้างอืนๆ ทีผกพันงบประมาณ  ่ ู
0200584001420005               ้ ่                        ่
           โครงการจัดตังทีทาการใหม่ของหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. ทีย ้ายออกจากเขตพระราชวังเดิม และใกล ้เคียง
0200584001500001   เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ
0200584001500002   เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ
0200584001500003   เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ
0200584001500004   เงินอุดหนุนโรงพยาบาล
0200584001700001   งบรายจ่ายอืนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
                      ่
0200584001700002   ค่าใช ้จ่ายในการฝึ ก และศึกษา
0200584001700003   ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรม ศึกษา ณ ต่างประเทศ
0200584001700004   ค่าใช ้จ่ายในการเผยแพร่กจการของ ทร. ิ
0200584001700005   ทร.3125
0200584001700006   เงินราชการลับ
0200584001700007   ทร.110
0200584001700008   ทร.1101
0200584001700009   ทร.1102
0200584001700010   ทร.1103
0200584001700011   ทร.2001
0200584001700012   ทร.220
0200584001700013   ทร.2201
0200584001700014   ทร.2202
0200584001700015   ทร.2203
0200584001700016   ทร.2204
0200584001700017   ทร.310
0200584001700018   ทร.301
0200584001700019   ทร.310
0200584001700020   ทร.3101
0200584001700021   ทร.3102
0200584001700022   ทร.3103
0200584001700023   ทร.3104
0200584001700024   ทร.3105
    รหัสงบประมาณ                        คาอธิบาย
0200584001700025   ทร.3106
0200584001700026   ทร.3107
0200584001700027   ทร.3108
0200584001700028   ทร.3109
0200584001700029   ทร.3110
0200584001700030   ทร.3111
0200584001700031   ทร.3112
0200584001700032   ทร.3113
0200584001700033   ทร.3114
0200584001700034   ทร.3115
0200584001700035   ทร.310
0200584001700036   ทร.3116
0200584001700037   ทร.3117
0200584001700038   ทร.3118
0200584001700039   ทร.3119
0200584001700040   ทร. 3119
0200584001700041   ทร.3120
0200584001700042   ทร.3120
0200584001700043   ทร.3121
0200584001700044   ทร. 3121
0200584001700045   ทร.3122
0200584001700046   ทร. 3122
0200584001700047   โครงการเสริมสร ้างยุทโธปกรณ์
0200584001700048   ทร.120
0200584001700049   ทร.1201
0200584001700050   ทร.1202
0200584001700051   ทร.1203
0200584001700052   ทร.1204
0200584001700053   ทร.1205
0200584001700054   ทร.1206
0200584001700055   ทร.1207
0200584001700056   ทร.200
0200584001700057   ทร. 2001
0200584001700058         ้             ่  ่
           โครงการจัดตัง ปรับปรุง และขยายหน่วย ทีจะเริมผูกพันใหม่ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 จานวน 1 รายการ

0200584001700059   ทร.208
0200584001700060   ทร.2002
0200584001700061   ทร.2003
0200584001700062   ทร.2004
0200584001700063   ทร.2005
0200584001700064   ทร.2006
0200584001700065   ทร.2007
0200584001700066   ทร.2008
0200584001700067                    ่ ู
           โครงการเสริมสร ้างกาลังกองทัพทีผกพันข ้ามปี งบประมาณ
0200584001700068         ่  ่
           โครงการทีจะเริมผูกพันในปี งบประมาณ พ.ศ.2552
0200584001700069   ทร.210
0200584001700070   ทร.211
0200584001700071   ทร.212
0200584001700072   ทร.213
0200584001700073   ทร.214
0200584001700074          ่
           โครงการทีทาสัญญาแล ้ว
0200584001700075   ทร.190
0200584001700076   ทร.203
0200584001700077   ทร.204
0200584001700078   ทร.205
0200584001700079   ทร.206
0200584001700080   ทร.207
0200584003                  ้
           การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐานและการช่วยเหลือประชาชน
0200584003700001   ค่าใช ้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดาริ
                                 ่
0200584003700002            ้ ่    ้         ่ ่
           โครงการพัฒนาพืนทีป้อมผีเสือสมุทรเป็ นสถานทีทองเทียว ่
    รหัสงบประมาณ                            คาอธิบาย
0200584003700003   ค่าใช ้จ่ายโครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ ฝั่ งอันดามัน
0200584003700004         ิ            ิ
           ค่าปฏิบัตงานของศูนย์เตือนภัยพิบัตแห่งชาติ
0200584003700005   ค่าใช ้จ่ายโครงการระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครืองหมายทางเรือในน่านน้ าไทย
                                           ่
0200584003700006   ค่าใช ้จ่ายในการปฏิบัตการใช ้และบารุงรักษาสนามบินอูตะเภา
                        ิ              ่
0200584003700007   ค่าใช ้จ่ายโครงการหมูบ ้านป้ องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา
                       ่
0200584003700008   ค่าใช ้จ่ายในการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล ้อมทางทะเลและชายฝั่ ง
0200584003700009   ค่าใช ้จ่ายโครงการสร ้างหลักประกันความปลอดภัยในน่านน้ าไทย
0200584003700010   ค่าใช ้จ่ายในการให ้บริการด ้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล
0200584003700011   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการด ้านความปลอดภัยในการเดินเรือ
0200584003700012   ค่าใช ้จ่ายในการปรับปรุงเครืองหมายทางเรือพืนทีฝั่งทะเลอันดามัน
                            ่       ้ ่
0200584003700013   ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบรรยายศูนย์อนุรักษ์ พันธุเต่าทะเล ของหน่วยบัญชาการต่อสู ้อากาศยานและรักษาฝั่ ง
                                     ์
            จ.ชลบุร ี
0200584003700014   การปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินสวนป่ าชายเลน สอ.รฝ.
0200584003700015                      ่   ้ ่
           การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเทียวพืนทีของ อศ.
0200584003700016   การพัฒนาเส ้นทางท่องเทียวของ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร.
                          ่
0200584023                          ่        ่
           การเสริมสร ้างความร่วมมือด ้านความมันคงกับประเทศเพือนบ ้านและมิตรประเทศ
0200584023000000   รายการงบประจา
0200584023110000          ี่ ี       ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0200584023110001   พัสดุทั่วไป พธ.ทร.
0200584023700001   ค่าใช ้จ่ายของสานักงานประสานงานพืนทีชายแดนไทย-กัมพูชา กองกาลังป้ องกันชายแดนไทยด ้านจันทบุร-ตราด
                                ้ ่                         ี
            (สน.ปท.กปช.จต.)
0200584023700002   ค่าใช ้จ่ายในการปฏิบัตการของกาลังทางเรือ และอากาศยานเข ้าร่วมการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา
                         ิ

0200584023700003   ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กผสมกับต่างประเทศ
0200584023700004   ค่าใช ้จ่ายจัดกาลังทางเรือไปปฏิบัตราชการกับต่างประเทศ
                            ิ
0200584023700005   ค่าใช ้จ่ายในการประชุมคณะทางานร่วมไทย - มิตรประเทศ
0200584023700006   ค่าใช ้จ่ายในการแลกเปลียนการเยือนประเทศเพือนบ ้านและมิตรประเทศ
                        ่          ่
0200584023700007   ค่าใช ้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมในการลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา
0200585010               ่
           การรักษาความมันคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
0200585010000000   รายการงบประจา
0200585010700001   ทร.3125
0200585010700002   ทร.310
0200585010700003   ทร.3123
0200585010700004   ทร.3124
0200585010700005   โครงการจัดหายุทโธปกรณ์
0200585010700006   ทร.110
0200585010700007   ทร.1104
0200585010700008   ทร.1105
0200585010700009   ทร.1106
0200585010700010   ทร.1107
0200585010700011   ทร.1108
0200585010700012   ทร.1109
0200585010700013   ทร.1110
0200585010700014   ทร.1111
0200585010700015   ทร.1112
0200585010700016   ทร.1113
0200585010700017   ทร.1114
0200585010700018   ทร.1115
0200585010700019   ทร.1116
0200585010700020   ทร.1117
0200585010700021   ทร.1118
0200585010700022   ทร.1119
0200585010700023   ทร.1120
0200585010700024   ทร.1121
0200585010700025   ทร.1122
0200587005      การแก ้ไขปั ญหายาเสพติด
0200587005000000   รายการงบประจา
0200587005110000         ี่ ี      ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0200587005110001             ่
           ค่าครุภัณฑ์ราคาตากว่า 1 ล ้านบาท
0200587005700001   ค่าใช ้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม
    รหัสงบประมาณ                          คาอธิบาย
0200635026      การสร ้างความปรองดองสมานฉั นท์ของคนในชาติและฟื้ นฟูประชาธิปไตย
0200635026000000   รายการงบประจา
0200642006                                ิ
           การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัตตามพระราชประสงค์
0200642006700001   ค่าใช ้จ่ายสนั บสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดาเนินภายในและต่างประเทศ
0200642025      การเทิดทูนสถาบันพระมหากษั ตริย ์
0200642025700001   ค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษั ตริย ์
0200684007      การเตรียมกาลังและใช ้กาลังในการป้ องกันประเทศและการรักษาความมันคงภายในโดยกาลังกองทัพอากาศ
                                          ่
0200684007000000   รายการงบประจา
0200684007110000         ี่ ี     ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0200684007110001   ครุภัณฑ์สายสือสาร   ่
0200684007110002   ครุภัณฑ์สายช่างอากาศ
0200684007110003   ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ
0200684007110004   ครุภัณฑ์สายถ่ายรูป
0200684007110005   ครุภัณฑ์สายพลาธิการ
0200684007110006   ครุภัณฑ์สายช่างโยธา
0200684007110007   ครุภัณฑ์สายขนส่ง
0200684007110008   ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์
0200684007110009   ครุภัณฑ์สายการแพทย์
0200684007110010   ครุภัณฑ์สายการแพทย์
0200684007120001   ครุภัณฑ์สายการแพทย์
0200684007410000    ่       ่ ี     ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0200684007410001                        ่
           ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรือน และก่อสร ้างอืนๆ ทั่วไป
0200684007500001   เงินอุดหนุนอืน  ่
0200684007500002   เงินอุดหนุนโรงพยาบาล
0200684007500003   เงินอุดหนุนการศึกษา
0200684007700001   ทอ.220
0200684007700002   ทอ.220
0200684007700003   ทอ.220
0200684007700004   ค่าใช ้จ่ายปกติ
0200684007700005             ้
           โครงการจัดตังปรับปรุงและขยายหน่วย
0200684007700006   ทอ.200
0200684007700007   ทอ.200
0200684007700008   ทอ.200
0200684007700009   ทอ.200
0200684007700010   ทอ.200
0200684007700011   ทอ.200
0200684007700012   ทอ.200
0200684007700013   ทอ.200
0200684007700014   ทอ.200
0200684007700015   ทอ.200
0200684007700016   ทอ.200
0200684007700017   ทอ.200
0200684007700018   ทอ.200
0200684007700019   ทอ.200
0200684007700020   โครงการขยายขีดความสามารถของหน่วย
0200684007700021   ทอ.210
0200684007700022   ทอ.210
0200684007700023   ทอ.210
0200684007700024   ทอ.210
0200684007700025   ทอ.210
0200684007700026   ค่าใช ้จ่ายในการปฏิบัตการตามแผนป้ องกันประเทศ
                       ิ
0200684007700027   ทอ.180
0200684007700028   ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ
0200684007700029   ทอ.220
0200684007700030   เงินราชการลับ
0200684007700031   ค่าใช ้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)
0200684007700032   ทอ.220
0200684007700033   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนากาลังทางอากาศ
0200684007700034   โครงการเสริมสร ้างกาลังกองทัพ
0200684007700035   โครงการเสริมสร ้างยุทโธปกรณ์
    รหัสงบประมาณ                              คาอธิบาย
0200684007700036   ทอ.190
0200684007700037   ทอ.190
0200684007700038   ทอ.190
0200684007700039   ทอ.190
0200684007700040   ทอ.190
0200684007700041   ทอ.190
0200684007700042   ทอ.190
0200684007700043   โครงการใหม่ไม่ผกพัน    ู
0200684007700044   ทอ.190
0200684007700045   โครงการเสริมสร ้างหน่วย
0200684007700046   ทอ.100
0200684007700047                           ่ ู
           โครงการเสริมสร ้างกาลังกองทัพทีผกพันข ้ามปี งบประมาณ
0200684007700048           ่ ู
           โครงการทีผกพันตามสัญญาแล ้ว
0200684007700049   ทอ.162
0200684007700050   ทอ.164
0200684007700051   ทอ.170
0200684007700052   ทอ.169
0200684009                                ่   ่
           การเสริมสร ้างความร่วมมือด ้านความมันคงกับประเทศเพือนบ ้านและมิตรประเทศ
0200684009000000   รายการงบประจา
0200684009110000         ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท ่
0200684009110001   ครุภัณฑ์สายสือสาร    ่
0200684009110002   ครุภัณฑ์สายถ่ายรูป
0200684009110003   ครุภัณฑ์สายพลาธิการ
0200684009110004   ครุภัณฑ์สายช่างโยธา
0200684009110005   ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์
0200684009410000    ่         ่ ี           ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0200684009410001   งานปรับปรุงสานั กงานผู ้ช่วยทูตฯ
0200684009700001   ค่าใช ้จ่ายด ้านการสร ้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ
0200684017                     ้
           การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐานและการช่วยเหลือประชาชน
0200684017700001   ค่าใช ้จ่ายสาหรับวัสดุ อุปกรณ์สาหรับช่วยเหลือประชาชน
0200684017700002   ค่าใช ้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล ้อมและช่วยเหลือประชาชน
0200684017700003   โครงการพัฒนาการท่องเทียวเขตทหาร    ่
0200684017700004                   ่
           งานปรับปรุงแหล่งท่องเทียวโรงเรียนการบินฯ
0200684017700005   งานปรับปรุงแหล่งท่องเทียวกองบิน 5 ่
0200684017700006                     ่
           งานปรับปรุงแหล่งท่องเทียวพิพธภัณฑ์กองทัพอากาศ ิ
0200685008      การแก ้ไขปั ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0200685008700001   ค่าใช ้จ่ายในการแก ้ปั ญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
0200685008700002   ทอ.190
0200687002      การแก ้ไขปั ญหายาเสพติด
0200687002000000   รายการงบประจา
0200835011      การสร ้างความปรองดองสมานฉั นท์ของคนในชาติและฟื้ นฟูประชาธิปไตย
0200835011000000   รายการงบประจา
0200842004      การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัตตามพระราชประสงค์ ิ
0200842004700001   งบหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
0200842004700002   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
0200842005      การเทิดทูนสถาบันพระมหากษั ตริย ์
0200842005000000   รายการงบประจา
0200884003                                 ่   ่
           การเสริมสร ้างความร่วมมือด ้านความมันคงกับประเทศเพือนบ ้าน และมิตรประเทศ
0200884003000000   รายการงบประจา
0200884003700001   ค่าใช ้จ่ายทีปรึกษาทางทหารประจาคณะทูตถาวรแห่งสหประชาชาติ
                    ่
0200884003700002              ิ   ่
           งบศูนย์ปฏิบัตการทุนระเบิดแห่งชาติ
0200884003700003   บส.210
0200884006      การเตรียมกาลังและใช ้กาลังในการป้ องกันประเทศ และการรักษาความมันคงภายในโดยกาลังกองบัญชาการ
                                            ่
           กองทัพไทย
0200884006000000   รายการงบประจา
0200884006110000          ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท  ่
0200884006110001   ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธา
0200884006110002   ครุภัณฑ์สายพลาธิการ
0200884006110003   ครุภัณฑ์สายแพทย์
0200884006110004   ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ
    รหัสงบประมาณ                                      คาอธิบาย
0200884006110005   ครุภัณฑ์สายสือสาร     ่
0200884006110006   ครุภัณฑ์สายขนส่ง
0200884006110007   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
0200884006420001                       ่
           ค่าก่อสร ้างอาคารทีพักอาศัยข ้าราชการ ขนาด 40 หน่วย พร ้อมสิงก่อสร ้างประกอบ   ่
0200884006500001   เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ
0200884006500002   เงินอุดหนุนการศึกษา
0200884006700001   ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กและศึกษา
0200884006700002   เงินราชการลับ
0200884006700003   บส.200
0200884006700004   บส.210
0200884006700005   บส.220
0200884006700006   บส.240
0200884006700007   บส.184
0200884006700008   บส.185
0200884006700009   บส.180
0200884006700010   บส.176
0200884006700011   บส.177
0200884006700012   บส.167
0200884006700013   บส.174
0200884006700014   บส.100
0200884006700015   โครงการเสริมสร ้างกาลังกองทัพ
0200884006700016            ่ ู
           โครงการทีผกพันข ้ามปี งบประมาณ
0200884006700017   บส.189
0200884006700018   บส.193
0200884006700019   บส.194
0200884006700020   บส.191
0200884006700021   บส.196
0200884006700022   บส.197
0200884006700023   บส.195
0200884006700024   บส.192
0200884006700025   บส.188
0200884007                             ้
           การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐานและการช่วยเหลือประชาชน
0200884007110000          ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท     ่
0200884007110001   ครุภัณฑ์ระบบส่งกาลังและซ่อมบารุงยานพาหนะและเครืองมือกล          ่
0200884007410000    ่          ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท    ่
0200884007410001                               ่ ี
           ค่าก่อสร ้างและจัดหาแหล่งน้ าทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท    ่
0200884007410002                                  ่ ี
           ค่าก่อสร ้างและปรับปรุงทางชนบททีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท     ่
0200884007700001   งบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
0200884007700002   งบส่งเสริมการปศุสตว์         ั
0200884007700003   งบประมงหมูบ ้าน   ่
0200884007700004   งบทหารพัฒนาการ
0200884007700005   โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน (เศรษฐกิจพอเพียง)
0200884007700006   โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดาริ ฯ    ่
0200884007700007                     ้ ่         ี
           โครงการปลูกป่ าพืนทีบ ้านสันติคร ี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
0200884007700008   โครงการฟื้ นฟูพนทีต ้นน้ า    ื้ ่
0200884007700009                   ุ        ิ     ้ ่
           โครงการฟื้ นฟูคณภาพชีวตและพืนทีต ้นน้ าน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
0200884007700010   ค่าใช ้จ่ายในการเตรียมความพร ้อมในการช่วยเหลือ ป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัต ิ
0200885010      การแก ้ไขปั ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0200885010700001   บส.210
0200887013      การแก ้ไขปั ญหายาเสพติด
0200887013000000   รายการงบประจา
0200887013110000           ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท      ่
0200887013110001   ครุภัณฑ์สายสือสาร      ่
0200887013700001   ค่าใช ้จ่ายในการปฏิบัตงานด ้านการข่าว   ิ
0200887013700002   ค่าใช ้จ่ายในการสกัดกันยาเสพติดตามพืนทีชายแดน
                                ้            ้ ่
0200984001      การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
0200984001500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายบุคลากร
0200984001500002   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0200984001500003      ่ ิ
           ค่าทีดนและสิงก่อสร ้าง  ่
0200984001500004         ิ
           ครุภัณฑ์วทยาศาสตร์
    รหัสงบประมาณ                                     คาอธิบาย
0300213001      การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัตราชการของหน่วยงานในกากับ  ิ
0300213001000000   รายการงบประจา
0300213001120001                   ้
           โครงการจัดตังศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง (Disaster Recovery Center:DRC)
0300213001700001   ค่าใช ้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
0300213001700002   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให ้เป็ นนักบริหารมืออาชีพ
0300213001700003   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการป้ องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
0300213001700004   ค่าใช ้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)
0300213001700005   โครงการระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ในสังกัดกระทรวงการคลัง
0300213001700006   โครงการ คลังของไทย คลังของชาติ
0300313001      การบริหารทีราชพัสดุ      ่
0300313001000000   รายการงบประจา
0300313002      การบริหารเหรียญกษาปณ์
0300313002000000   รายการงบประจา
0300313003                ิ    ่
           ทรัพย์สนมีคาของแผ่นดินได ้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์
0300313003000000   รายการงบประจา
0300313004      ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
0300313004000000   รายการงบประจา
0300413001      การบริหารและกากับดูแลด ้านรายจ่ายภาครัฐ
0300413001000000   รายการงบประจา
0300413001420001   โครงการก่อสร ้างสานักงานคลังเขต 7
0300413001700001   ค่าใช ้จ่ายในการจัดทา GPP แบบ Bottom up และการจัดทาดัชนีของจังหวัด (Sensimental Index)
0300413001700002   ค่าใช ้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข ้าราชการ
0300413001700003   ค่าใช ้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
0300413001700004   ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์เพือพัฒนารูปแบบวิธการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู ้ป่ วยนอกภายใต ้ระบบสวัสดิการ
                                      ่       ี
           รักษาพยาบาลข ้าราชการ
0300513001      การจัดเก็บภาษีศลกากร        ุ
0300513001000000   รายการงบประจา
0300513001110000              ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท     ่
0300513001110001   รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล ้อ แบบดับเบิลแค็บ่           ้
0300513001110002   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 4 ล ้อ แบบดับเบิลแค็บ  ่          ้
0300513001110003                               ่
           รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล ้อ แบบมีชองว่างด ้านหลังคนขับ     ่
0300513001110004   รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ขับเคลือน 2 ล ้อ แบบธรรมดา    ่
0300513001120001                      ้
           โครงการการจัดตังการให ้บริการระบบ National Single Window (NSW)
0300513001420001                       ้                ่
           ปรับปรุงยกระดับพืนผิวจราจรและระบบระบายน้ าพร ้อมสิงประกอบอืนภายในบริเวณกรมศุลกากร   ่
0300513001420002            ้
           ค่าติดตังระบบไฟฟ้ าสาหรับอาคารสานั กงาน 9 ชัน           ้
0300513001420003   โครงการก่อสร ้างด่านพรมแดนบ ้านประกอบ
0300513001420004                        ่
           ค่าก่อสร ้างอาคารทีพักอาศัยข ้าราชการ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
0300513001420005                         ่
           ค่าก่อสร ้างอาคารทีทาการด่านศุลกากรแม่กลองแห่งใหม่ พร ้อมสิงปลูกสร ้างประกอบ     ่
0300513001420006   โครงการก่อสร ้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที่ 3
0300513001500001   ค่าบารุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร
0300513002      การให ้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ศลกากร         ุ
0300513002000000   รายการงบประจา
0300513003      ป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางศุลกากร
0300513003000000   รายการงบประจา
0300613001      การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
0300613001000000   รายการงบประจา
0300613001110000               ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท      ่
0300613001110001                          ิ
           ตู ้อบควบคุมอุณหภูมอัตโนมัต ิ (Automatic Drying Oven) สาหรับน้ ามันเตา
0300613001120001   โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักของกรมสรรพสามิต
0300613001120002                                 ื่
           โครงการติดตังมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สอสารทางไกลมาใช ้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครืองดืม
                            ้                             ่  ่
0300613001120003           ่
           "เครือง High Performance Liquid Chromatography, HPLC"
0300613001120004      ่
           เครือง X-ray Fluorescence Spectrometer
0300613001120005       ่
           เครือง Gas Chromatograph
0300613001120006        ่
           เครือง Atomic Absorption
0300613001120007         ่
           เครืองหาความหนืดแบบอัตโนมัต ิ (Automatic Viscometer)สาหรับน้ ามันดีเซล
0300613001120008          ่
           เครืองหาความหนาแน่น (Density Meter) สาหรับน้ ามันเตา
0300613001500001   เงินอุดหนุนสาหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไพ่ แสตมป์ สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต
           พ.ศ. 2527
0300613001700001   ค่าใช ้จ่ายในการป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกียวกับปิ โตรเลียม     ่
0300613001700002   ค่าใช ้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์ สรรพสามิต
    รหัสงบประมาณ                           คาอธิบาย
0300613001700003   ค่าเช่ารถยนต์สาหรับใช ้ในการป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกียวกับปิ โตรเลียม
                                              ่
0300713001      การจัดเก็บภาษีสรรพากร
0300713001000000   รายการงบประจา
0300713001110000         ี่ ี        ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0300713001110001                       ่           ้
           รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล ้อ แบบดับเบิลแคบ (ทดแทนคันเดิม)
0300713001120001                     ่
           รถโดยสาร (เบนซิน) ขนาด 11 ทีนั่ง (ทดแทนคันเดิม)
0300713001120002            ้ ่         ่      ่
           โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แม่ขายทดแทนเครืองเดิมและ Consolidate ระบบงานภาษี สรรพากร
0300713001120003   โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินได ้หัก ณ ทีจาย  ่ ่
0300713001420001                           ้ ่              ้ ่
           ค่าก่อสร ้างอาคารสานั กงาน (สานั กงานสรรพากรพืนทีนครปฐม 2 สานักงานสรรพากรพืนทีสมุทรสงคราม)
0300713001420002                                  ้ ่ ุ
           ค่าก่อสร ้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 39 หน่วย (สานักงานพืนทีอบลราชธานี สงขลา สมุทรสงคราม)
0300713001420003                                     ้ ่
           ค่าก่อสร ้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 76 หน่วย(สานั กงานสรรพากรพืนทีระยอง สานั กงานสรรพากรภาค 8
           ภาค 12)
0300713001420004                                     ้ ่
           ค่าก่อสร ้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 71 หน่วย(สานั กงานสรรพากรพืนทีปทุมธานี 2)
0300713001700001   ค่าใช ้จ่ายในการจัดพิมพ์อากรแสตมป์
0300713001700002                ี้
           ค่าใช ้จ่ายในการรณรงค์ชแจงแนะนาผู ้ประกอบการเข ้าระบบ
0300813001      การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
0300813001000000   รายการงบประจา
0300813001120001           ่
           โครงการเชือมโยงระบบฐานข ้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)ระบบกรรมการผู ้แทนกระทรวงการคลังใน
           รัฐวิสาหกิจ(Excel/Standalone)ระบบศูนย์ประสานงานและบริการข ้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ(MOF Board
                            ่
           Center)และระบบบัญชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจ(Directors Pool)
0300813001700001                 ่
           โครงการประชาสัมพันธ์เพือเสริมสร ้างความเข ้าใจนโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ
0300813001700002                  ่
           โครงการประชาสัมพันธ์เพือการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ            ิ ุ    ิ
                                        ตามพระราชบัญญัตคณสมบัตมาตรฐานสาหรับ
           กรรมการและพนั กงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
0300813001700003   "โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSA,PSO)"
0300813001700004                          ่      ่
           โครงการจัดทาแผนยกระดับการบริหารจัดการเพือสร ้างมูลค่าเพิมและความแข็งแกร่งทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ

0300813001700005           ่                            ่   ่
           โครงการจ ้างทีปรึกษาในการบริหารหลักทรัพย์ในรัฐวิสาหกิจและกิจการทีรัฐถือหุ ้นตากว่าร ้อยละ 50
0300813001700006                         ่
           โครงการสัมมนา/ฝึ กอบรมบุคคลในบัญชีรายชือกรรมการรัฐวิสาหกิจ
0300813002      การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
0300813002000000   รายการงบประจา
0300813002700001   การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
0300813002700002   โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
0300913001                 ้
           การบริหารจัดการหนีสาธารณะ
0300913001000000   รายการงบประจา
0300913001120001                      ่
           โครงการพัฒนาระบบข ้อมูลสารสนเทศเพือการตัดสินใจ
0300913001120002                             ี่
           โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข ้อมูลของศูนย์ทปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
0300913001700001                ่    ่               ่
           โครงการว่าจ ้างบริษัททีปรึกษาเพือพัฒนาแบบจาลองบริหารความเสียง (Risk Model) ระยะที่ 3
0300913001700002             ่                   ้     ่ ่
           โครงการวิจัยเรืองภาระผูกพันทางการคลังของรัฐบาล: หนีสาธารณะทีซอนเร ้น
0300964002                  ้
           การบริหารการชาระหนีของรัฐบาล
0300964002700001   ชาระคืนต ้นเงินกู ้
0300964002700002   ชาระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู ้
0300964002700003            ้
           ชาระค่าดอกเบียเงินกู ้
0301113001                                  ่ ่
           นโยบาย มาตรการด ้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจทีเกียวข ้อง
0301113001000000   รายการงบประจา
0301113001120001   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด ้านการเงินและเศรษฐกิจมหภาค
0301113001700001                 ่                ้
           การบริจาคเงินสาหรับการเพิมทุนในกองทุนพัฒนาเอเซีย ครังที่ 7 (ADF:VII)
0301113001700002                  ่                ้
           การบริจาคเงินสาหรับการเพิมทุนในกองทุนพัฒนาเอเซีย ครังที่ 8 (ADF:IX)
0301113001700003   เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund
0301113001700004   การชาระค่าหุ ้น (General Capital Increase : GCI)
0301113001700005   ค่าใช ้จ่ายโครงการเวทีสานั กงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum)
0301113001700006   ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาวิจัย
0301113001700007                   ่             ้
           การบริจาคเงินสาหรับการเพิมทุนกองทุนพัฒนาเอเซีย ครังที่ 9 (ADF : X)
0301213001                              ่ ่
           การให ้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการทีเกียวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงิน
0301213001500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายบุคลากร
0301213001500002   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0301213001500003                                                ่
           เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสาหรับโครงการให ้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพือนบ ้าน
0301213001500004   เงินอุดหนุนเป็ นค่าครุภัณฑ์
0400267009      โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์
0400267009420001   ค่าปรับปรุงวังสราญรมย์
0400267012      ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี
    รหัสงบประมาณ                               คาอธิบาย
0400267012000000   รายการงบประจา
0400267012410000    ่      ่ ี       ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0400267012410001   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานทูตสถานกงสุล
0400267012420001           ่
           ค่าก่อสร ้างทีทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
0400267012420002   ค่าควบคุมงานก่อสร ้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
0400267012420003   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
0400267012500001                        ่
           เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศทีประเทศไทยเข ้าร่วมเป็ นสมาชิก
0400267012500002                                            ่
           เงินอุดหนุนการให ้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด ้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ตางประเทศ
0400267012500003   เงินอุดหนุนค่าใช ้จ่ายในการเดินทางสาหรับผู ้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ
0400267012500004            ่               ่
           เงินบริจาคเพือกิจกรรมสาธารณกุศลของท ้องถินสาหรับสถานทูตสถานกงสุลต่างๆ
0400267012700001   ค่าใช ้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
0400267012700002   ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนการดาเนินภารกิจต่างประเทศตามยุทธศาสตร์เชิงรุก
0400267012700003   ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-ลาว
0400267012700004   ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-พม่า
0400267012700005   ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-กัมพูชา
0400267012700006   ค่าใช ้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม
0400267012700007   ค่าใช ้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
0400267012700008   ค่าใช ้จ่ายในการให ้ความช่วยเหลือด ้านอาหารแก่มตรประเทศทีประสบภัยพิบัต ิ
                                        ิ     ่
0400267012700009             ่
           ค่าภาษี ชดเชยผู ้เชียวชาญและมูลนิธ ิ
0400267012700010   ค่าใช ้จ่ายคณะทางานไปจัดทาแผนการให ้ความช่วยเหลือ
0400267012700011               ่
           ค่าใช ้จ่ายสมทบผู ้เชียวชาญและอาสาสมัคร
0400267012700012   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว  ่
0400267012700013   ค่าใช ้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
0400267012700014   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินภารกิจทีมประเทศไทย
0400267012700015   ค่าใช ้จ่ายในการเพิมบทบาทด ้านเศรษฐกิจของกงสุลกิตติมศักดิไทยในต่างประเทศ
                      ่                       ์
0400267012700016   ค่าใช ้จ่ายในการเปิ ดสถานทูตสถานกงสุล
0400267012700017   ค่าใช ้จ่ายโครงการ Global Intelligence Unit
0400267012700018   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานสันถวไมตรี
0400267012700019   ค่าใช ้จ่ายด ้านการข่าวและนโยบายเกียวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต ้
                               ่
0400267012700020   ค่าใช ้จ่ายโครงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือนบ ้านและตลาดใหม่
                                               ่
0400267012700021   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย
0400267012700022   ค่าใช ้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพือเสริมสร ้างภาพลักษณ์ประเทศไทย
                              ่
0400267012700023   ค่าใช ้จ่ายในการเป็ นเจ ้าภาพจัดประชุมกรอบความร่วมมือเอเชีย-ตะวันออกกลาง ครังที่ 3
                                                   ้
0400267013      ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี
0400267013000000   รายการงบประจา
0400267013500001                         ่
           เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศทีประเทศไทยเข ้าร่วมเป็ นสมาชิก
0400267013500002   เงินอุดหนุนค่าซ่อมแซมอาคารสานักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค
0400267013500003                                        ่        ่
           เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ทีให ้กับประเทศกาลังพัฒนาอืน ๆ ตาม
           ข ้อตกลงระหว่างประเทศ
0400267013700001   ค่าใช ้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
0400267013700002   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมการประชุมความร่วมมือเอเชีย (ACD)
0400267013700003   ค่าใช ้จ่ายในดาเนินกิจกรรมประจาปี อาเซียน
0400267013700004   ค่าใช ้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
0400267013700005   ค่าใช ้จ่ายในการเป็ นเจ ้าภาพจัดประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ ้าพระยา-แม่น้ าโขง
           (ACMECS)
0400267013700006   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมตามความริเริมแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ
                                   ่
           และเศรษฐกิจ (BIMSTEC)
0400267013700007   ค่าใช ้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาโรคเอดส์
0400267013700008   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมประจาปี ของเอเปค
0400267013700009   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว   ่
0400267013700010   ค่าใช ้จ่ายโครงการเสริมสร ้างความร่วมมือระหว่างประเทศด ้านการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหายาเสพติด
0400267013700011   ค่าใช ้จ่ายด ้านการส่งเสริมความมันคงในภูมภาคและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพือต่อต ้านอาชญากรรม
                            ่      ิ                   ่
           ข ้ามชาติ
0400267014      บริการด ้านการต่างประเทศ รวมถึงการให ้บริการด ้านกงสุล
0400267014000000   รายการงบประจา
0400267014500001                ่
           เงินช่วยเหลือคนไทยทีตกทุกข์ได ้ยากในต่างประเทศ
0400267014500002   เงินอุดหนุนค่าใช ้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต ้องการของ
           กระทรวงการต่างประเทศ
0400267014700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว    ่
0400267014700002   ค่าใช ้จ่ายในการประชุมเจ ้าหน ้าทีเศรษฐกิจและเจ ้าหน ้าทีกงสุลของสถานทูตสถานกงสุล
                             ่             ่
    รหัสงบประมาณ                           คาอธิบาย
0400267014700003   ค่าใช ้จ่ายโครงการบัวแก ้วสัญจร
0400267014700004   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์ขาวในประเทศและต่างประเทศ
                           ่
0400267014700005   ค่าใช ้จ่ายโครงการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาการค ้ามนุษย์
0400267014700006   ค่าใช ้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพือคุ ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ
                               ่
0400267014700007   ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ
0400267014700008   เงินสนั บสนุนโรงเรียนนานาชาติ
0400267014700009   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
0500212001      นโยบาย แผน และงานด ้านการท่องเทียว    ่
0500212001000000   รายการงบประจา
0500212001700001   ค่าใช ้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
0500212001700002   ค่าใช ้จ่ายโครงการยุวทูตการท่องเทียวอาเซียน (ASEAN Tourism Young Ambassador Project)
                             ่
0500212001700003   ค่าใช ้จ่ายโครงการ ASEAN Family Rally
0500212001700004   ค่าใช ้จ่ายโครงการ ASEAN MRA สัญจร (ASEAN MRA Mobile Mission)
0500212001700005                  ่
           ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาความเชือมโยงด ้านการท่องเทียวกับประเทศเพือนบ ้าน
                                     ่     ่
0500212001700006   ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาแผนแม่บทและสนั บสนุนการท่องเทียวในโครงการพระราชดาริ
                                       ่
0500212001700007   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานของสานั กงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเทียวแห่งชาติ
                                                 ่
0500212001700008   ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาและขับเคลือนแผนปฏิบัตการท่องเทียวเขตพัฒนาการท่องเทียว
                            ่      ิ     ่        ่
0500212001700009   ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการท่องเทียว่
           และกีฬา (ค.ต.ป.กก.)
0500212001700010   ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนการดาเนินงานสานักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัด
                                         ่
0500212001700011   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิการบริหารจัดการสานักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัด
                                      ์             ่

0500212001700012   ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาเขือนแควน ้อยอันเนืองมาจากพระราชดาริเพือการท่องเทียว จังหวัดพิษณุโลก
                           ่        ่          ่     ่

0500212001700013   ค่าใช ้จ่ายในการรวบรวมสถิตนักท่องเทียวและรายได ้
                              ิ  ่
0500212001700014   ค่าใช ้จ่ายโครงการท่องเทียวตามรอยสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ ้า
                           ่
0500212001700015   ค่าใช ้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้การท่องเทียวในกลุมนักเรียนและเยาวชนเนืองในปี ASEAN Youth
                                      ่    ่         ่
           Travellers Years
0500212001700016   ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาและสารวจออกแบบการพัฒนาพืนทีทองเทียว Royal Coast กรณีทาเรือท่องเทียว จังหวัด
                                       ้ ่ ่  ่           ่     ่
                       ี ั       ่             ่
           เพชรบุร ี ประจวบคีรขนธ์ และศูนย์สงเสริมการดาน้ าเชิงการท่องเทียว จังหวัดชุมพร
0500212001700017   ค่าใช ้จ่ายในการส่งเสริมความเป็ นศูนย์กลางการท่องเทียว (Medical Tourism Hub) ตามแนวทางพัฒนาเขต
                                       ่
           เศรษฐกิจสามฝ่ าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
0500212001700018   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานโครงการช่วยเหลือด ้านการเงินแก่ผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเทียวทีได ้รับผลกระทบจาก
                                                     ่  ่
           วิกฤตเศรษฐกิจและปั ญหาภายในประเทศ
0500212001700019                  ้
           ค่าชดเชยส่วนต่างดอกเบียเงินกู ้
0500212001700020   ค่าส่วนต่างค่าธรรมเนียมค้าประกันเงินกู ้
0500212003      ระบบและข ้อมูลด ้านสารสนเทศ
0500212003000000   รายการงบประจา
0500212003700001   ค่าใช ้จ่ายในการปรับปรุงเวปไซต์กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
                                     ่
0500212003700002   ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาระบบฐานข ้อมูลผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตราชการ ิ
0500269002      นโยบาย แผน และงานด ้านการกีฬา
0500269002000000   รายการงบประจา
0500269002700001   ค่าใช ้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
0500269002700002   ค่าใช ้จ่ายโครงการ ASEAN Youth Football Cup
0500269002700003   ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนการเป็ นเจ ้าภาพการแข่งขันซีเกมส์ ณ ประเทศลาว
0500369001      บุคลากรด ้านกีฬา นั นทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได ้รับการพัฒนา
0500369001000000   รายการงบประจา
0500369001110000         ี่ ี         ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0500369001110001   Switch L3 24 ports
0500369001110002   Switch Fiber 16 ports
0500369001110003   Switch L2 24 ports
0500369001500001                 ้
           เงินอุดหนุนโครงการจัดตังศูนย์การเรียนรู ้ กีฬา นั นทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
0500369001500002   เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน
0500369001700001   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรนักบริหารการกีฬา
0500369001700002   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาผู ้นาการออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ
0500369001700003   ค่าใช ้จ่ายพัฒนาผู ้ฝึ กสอนกีฬา และผู ้ตัดสินกีฬา
0500369006      เด็ก เยาวชน และประชาชนได ้รับการส่งเสริมและพัฒนาด ้านกีฬา นั นทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
0500369006000000   รายการงบประจา
0500369006110000          ี่ ี         ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0500369006110001    ้
           พืนสนามวอลเลย์บอลมาตรฐาน
    รหัสงบประมาณ                                               คาอธิบาย
0500369006110002      ้
           พืนสนามแบดมินตันพร ้อมเสาและตาข่าย
0500369006110003   แป้ นบาสเกตบอล 3 คน
0500369006110004        ่
           เครืองจับเวลาถอยหลังแป้ นบาส
0500369006110005         ุ
           ชุดประตูฟตบอลมาตรฐาน
0500369006120001   สกอร์บอร์ด ขนาด 7x15 เมตร
0500369006120002   สกอร์บอร์ด ขนาด 2.50x3.50 เมตร
0500369006410000    ่         ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท     ่
0500369006410001   ค่าปรับปรุงสนามเทพหัสดิน
0500369006420001   ค่าปรับปรุงสนามศุภชลาศัย
0500369006500001   เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกองค์กรกีฬานั กเรียนระหว่างประเทศ
0500369006500002   เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย
0500369006500003   เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการสร ้างสรรค์คณภาพชีวต               ุ       ิ
0500369006500004                       ่
           เงินอุดหนุนโครงการเพือส่งเสริมและพัฒนากีฬาขันพืนฐาน               ้ ้
0500369006500005   การจัดการแข่งขันกีฬานั กเรียน นั กศึกษาแห่งประเทศไทย
0500369006500006   โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมภาค                      ิ
0500369006500007   โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสาหรับนั กเรียนคนพิการ
0500369006500008   โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานั กเรียนเพือการแข่งขันในระดับนานาชาติ   ่
0500369006500009   โครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร ้อน
0500369006500010   โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก
0500369006500011                        ่
           เงินอุดหนุนโครงการเพือส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพือมวลชน                   ่
0500369006500012   การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
0500369006500013   การจัดการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ ประเทศไทย
0500369006500014   การส่งเสริมกีฬาผู ้สูงอายุ
0500369006500015   การจัดการแข่งขันกีฬาวันข ้าราชการพลเรือน
0500369006500016   การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต ้
0500369006500017   การอนุรักษ์และเผยแพร่ศลปมวยไทย       ิ
0500369006500018   การส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นั นทนาการและสุขภาพ
0500369006500019   เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวตกลุมบุคคลพิเศษและผู ้ด ้อยโอกาส   ิ  ่
0500369006500020   โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสาหรับมวลชน
0500369006500021   โครงการกีฬาสร ้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
0500369006500022   เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช ้เทคโนโลยีในประเทศเพือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา   ่
0500369006500023   เงินอุดหนุนการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู ้สูงอายุ
0500369006500024   เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนั นทนาการในเด็กและเยาวชน
0500369006500025   เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและการละเล่นพืนบ ้าน                  ้
0500369006500026   เงินอุดหนุนโครงการนั นทนาการพัฒนาคุณภาพชีวตกลุมบุคคลพิเศษและผู ้ด ้อยโอกาส     ิ   ่
0500369006500027   เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร ้างและพัฒนาเครือข่ายทางนั นทนาการ
0500369006500028   เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร ้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
0500369006500029                                              ่
           เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬานั นทนาการท ้องถินสัมพันธ์เชือมความสามัคคีในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ่          ้ ่
0500369006500030                                     ี    ่
           เงินอุดหนุนโครงการสนั บสนุนอุปกรณ์กฬาเพือพัฒนาคุณภาพชีวตและเสริมสร ้างความมันคงในพืนทีจังหวัด     ิ           ่   ้ ่
           ชายแดนภาคใต ้
0500369006500031   โครงการพัฒนาอาคารกีฬาเพือมวลชน            ่
0500369006500032   โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพือพัฒนาสุขภาพของมวลชนในท ้องถิน   ่                       ่
0500369006700001   ค่าใช ้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด ้านการกีฬาและนันทนาการ
0500369006700002   ค่าใช ้จ่ายโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ                           ฉบับที่ 1(พ.ศ.2550 - 2554)
0500369006700003   ค่าใช ้จ่ายเพือจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
                    ่
0500412001      มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเทียว                 ่
0500412001000000   รายการงบประจา
0500412001410000     ่        ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท      ่
0500412001410001          ิ     ั
           ปรับปรุงภูมทัศน์วดจอมแจ ้ง จ.แพร่
0500412001410002                  ่
           พัฒนาแหล่งท่องเทียว อ.นากลางและสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู
0500412001410003                 ่                 ่
           ก่อสร ้างถนนเข ้าสูแหล่งท่องเทียวและปรับปรุงภูมทัศน์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร    ิ
0500412001410004                   ่
           พัฒนาแหล่งท่องเทียวตาบลยางเนิง จ.เชียงใหม่            ้
0500412001410005                    ่
           พัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศภูฝอยลม สังกัดสานักงานบริหารพืนทีอนุรักษ์ ที่ 10 (อุดรธานี)          ้ ่
0500412001410006   ปรับปรุงภูมทัศน์แหล่งท่องเทียวสาธารณะห ้วยโศกอ ้น บ ้านตูบช ้างหมูท ี่ 7 ต.เมืองแฝก อ.ลาปลายมาศ จ.
                   ิ                 ่                             ่
           บุรรัมย์ี
0500412001410007   โครงการปรับปรุงภูมทัศน์อทยานกล ้วยไม ้ป่ าช ้างกระ อ.เมืองขอนแก่น บ ้านแฮดและมัญจาคีร ี จ.ขอนแก่น
                             ิ     ุ
0500412001410008                           ่
           โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยชุมชน
0500412001420001   ค่าพัฒนาแหล่งท่องเทียวเสือมโทรม   ่      ่
0500412001420002   ค่าก่อสร ้างพัฒนาแหล่งท่องเทียว จ.สมุทรปราการ       ่
    รหัสงบประมาณ                                                          คาอธิบาย
0500412001420003   โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้ าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร ้างป้ อมจาหน่ายบัตรผ่านประตู ด ้านทิศเหนือ
              และปรับปรับปรุงซ่อมแซมป้ อมจาหน่ายบัตรผ่านประตูด ้านทิศใต ้ ของอุทยานประวัตศาสตร์พมาย                         ิ  ิ
0500412001500001   ค่าสมาชิกองค์การท่องเทียวโลก (WTO)                          ่
0500412001500002   เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเทียวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)                     ่
0500412001500003   เงินอุดหนุนสานั กงานประสานการท่องเทียวลุมแม่น้ าโขง GMS (MTCO)                     ่   ่
0500412001500004   เงินอุดหนุนองค์การท่องเทียวโลกสาหรับโครงการ ST-EP การท่องเทียวเพือขจัดความยากจน     ่                   ่  ่
0500412001700001            ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาด ้านมาตรฐานบริการท่องเทียว                                 ่
0500412001700002             ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาด ้านมาตรฐานแหล่งท่องเทียว                                ่
0500412001700003   ค่าจ ้างทีปรึกษาเพือจัดทาแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทียวตามเส ้นทางท่องเทียวเลียบฝั่ งแม่น้ าโขง
                      ่                             ่                 ่          ่
0500412001700004               ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาพัฒนาศูนย์ข ้อมูลกลางด ้านแหล่งท่องเทียวประเทศไทย                         ่
0500412003      การอนุญาตการประกอบธุรกิจนาเทียว มัคคุเทศก์ ผู ้นาเทียว และการถ่ายทาภาพยนตร์            ่          ่
0500412003000000   รายการงบประจา
0500412003410000     ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท            ่ ี           ่
0500412003410001   ค่าปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสานักงานพัฒนาการท่องเทียว                                  ่
0500412003500001   ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ
0500412003500002   ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)
0500412003700001   ค่าใช ้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ
0500412003700002                ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาด ้านวิชาการ
0500412005      การให ้บริการด ้านการอานวยความสะดวกและความปลอดภัย
0500412005000000   รายการงบประจา
0500412005700001                 ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาด ้านการรักษาความปลอดภัยและให ้บริการแก่นักท่องเทียว                               ่
0500669002      ผู ้สาเร็ จการศึกษาด ้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สขภาพ และนั นทนาการ                        ุ
0500669002000000   รายการงบประจา
0500669002110000                   ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท                          ่
0500669002110001       ่
           เครืองฉายภาพ 3 มิต ิ
0500669002110002   โทรทัศน์ส ี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิว                                   ้
0500669002110003   กล ้องวีดโอ         ี
0500669002110004           ่
           "เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์                     ี              ระดับ XGA ขนาดไม่น ้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens"
0500669002110005   จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส ้นทะแยงมุม                                        ้
                                                                      100 นิว
0500669002110006   กล ้องถ่ายภาพนิงระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 8 ล ้านพิกเซล      ่      ิ
0500669002110007   โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366*768 พิกเซล ขนาด 32 นิว                                  ้
0500669002110008   ชุดอุปกรณ์ห ้องปฏิบัตการทางภาษา                         ิ
0500669002110009   ชุดอุปกรณ์กฬาเทนนิส         ี
0500669002110010   ชุดอุปกรณ์กฬาเซปั คตะกร ้อ      ี
0500669002110011   ชุดอุปกรณ์กฬายูโด            ี
0500669002110012   ชุดอุปกรณ์กฬาว่ายน้ า           ี
0500669002110013   ชุดอุปกรณ์กฬามวยปล้า            ี
0500669002110014   ชุดอุปกรณ์กฬายิงธนู              ี
0500669002110015   ชุดอุปกรณ์กฬาวอลเลย์บอล             ี
0500669002110016   ชุดอุปกรณ์กฬาเทเบิลเทนนิส             ี
0500669002110017   ชุดอุปกรณ์กฬาเทควันโด                ี
0500669002110018   ชุดอุปกรณ์กฬาแฮนด์บอล                 ี
0500669002110019   ชุดอุปกรณ์กฬาปั ญจสีลัต                 ี
0500669002110020        ่
           เครืองยิงลูกเทนนิส
0500669002110021   ชุดอุปกรณ์กรีฑา
0500669002110022    ่ ิ่
           ลูวงไฟฟ้ า
0500669002110023         ่
           เครืองวัดปฏิกรยาตอบสนองแบบ WHOLE BODY REACTION TIME          ิ ิ
0500669002110024   อุปกรณ์นันทนาการ
0500669002110025   ชุดนวดเท ้าและเตียงนวดแผนไทย
0500669002110026   ชุดอุปกรณ์กระบีกระบอง                            ่
0500669002110027   เบาะกระโดดสูง
0500669002110028   ชุดอุปกรณ์กฬาฟุตซอล                    ี
0500669002110029   เตียงสปริง
0500669002110030   ชุดอุปกรณ์กฬายิงปื นยาวอัดลม                ี
0500669002110031   ชุดอุปกรณ์กฬายิงปื นสันลูกกรด                 ี          ้
0500669002110032   ชุดอุปกรณ์กฬามวย                        ี
0500669002110033   ชุดอุปกรณ์กฬาวอลเลย์บอลชายหาด                   ี
0500669002110034   ชุดเปลเคลือนย ้ายเอนกประสงค์   ่
0500669002110035          ่
           เครืองวัดความจุปอดแบบแห ้ง
0500669002110036      ่
           "หุนจาลองโครงกระดูก เพศหญิง,ชาย"
    รหัสงบประมาณ                                                               คาอธิบาย
0500669002110037    ่
           หุนจาลองระบบสมอง
0500669002110038     ่
           หุนจาลองระบบโลหิต
0500669002110039      ่
           หุนจาลองระบบทางเดินอาหาร
0500669002110040       ่
           หุนจาลองระบบไต
0500669002110041        ่
           หุนจาลองระบบขับถ่ายปั สสาวะ
0500669002110042         ่
           หุนจาลองอาหารหลัก 5 หมู่
0500669002110043          ่
           หุนแสดงกล ้ามเนือภายใน 2 เพศ พร ้อมอวัยวะภายใน                ้
0500669002110044           ่
           เครืองวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย แบบเครืองชัง                                   ่  ่
0500669002110045   จักรยานออกกาลังกายแบบนั่งตรง
0500669002110046   ชุดอุปกรณ์คายพักแรม กีฬาและนันทนาการ             ่
0500669002110047            ่
           เครืองวัดแรงบีบมือแบบดิจตอล                               ิ
0500669002110048   สนามเซปั คตะกร ้อพืนยางสังเคราะห์ ( แข่งขัน )                  ้
0500669002110049   ชุดอุปกรณ์กฬายกน้ าหนัก ประเภทฝึ กซ ้อม ( สาหรับผู ้ชาย )    ี
0500669002110050   ชุดอุปกรณ์กฬายกน้ าหนัก ประเภทฝึ กซ ้อม ( สาหรับผู ้หญิง )    ี
0500669002110051   ชุดอุปกรณ์กฬายกน้ าหนัก ประเภทแข่งขัน ( สาหรับผู ้หญิง )      ี
0500669002110052   เบาะรองรับบาร์ตางระดับ                           ่
0500669002110053   กล่องครอบเบาะกระโดดสูง
0500669002110054   บาร์คู่
0500669002110055   บาร์เดียว                      ่
0500669002110056   สนามพร ้อมอุปกรณ์แข่งขันคาราเต ้โด
0500669002110057             ่
           เครืองวัดแรงเหยียดขาและหลังแบบดิจตอล                                 ิ
0500669002110058              ่
           เครืองขึนเอ็นไม ้เทนนิส                   ้
0500669002110059               ่
           เครืองวัดความอ่อนตัวด ้านหน ้าแบบดิจตอล                              ิ
0500669002110060                ่
           เครืองวัดความอ่อนตัวด ้านหลังแบบดิจตอล                               ิ
0500669002110061                 ่
           เครืองวัดอัตราการเต ้นของหัวใจแบบไร ้สาย
0500669002110062   อุปกรณ์เสริมสร ้างความแข็งแรงของกล ้ามเนือแบบ Barbell รวมแผ่นน้ าหนักและม ้านั่ง               ้
0500669002110063   จักรยานออกกาลังกายแบบเอนปั่ นหน ้าจอคอมพิวเตอร์
0500669002110064   อุปกรณ์เสริมสร ้างความแข็งแรงของกล ้ามเนือแบบ Dum bell พร ้อมม ้านั่ง                      ้
0500669002110065                  ่
           เครืองวัดความดันและอัตราชีพจรขณะพักแบบอัตโนมัต ิ
0500669002110066   ชุดวัดอัตราการเต ้นของหัวใจชนิดเป็ นทีม แบบออนไลน์
0500669002110067   ชุดสเตปแอโรบิก
0500669002110068   เครืองนวดระบบไฟฟ้ า       ่
0500669002110069   ตู ้อินฟาเรตเซาว์น่า
0500669002110070   ชุดอุปกรณ์กฬากอล์ฟ (สาหรับผู ้ชาย)                  ี
0500669002110071   เบาะกระโดดค้า
0500669002110072   ชุดอุปกรณ์ฝึกยิงปื น
0500669002110073   ชุดวิเคราะห์และช่วยฝึ กการเคลือนไหวด ้วยสัญญาณภาพ                      ่
0500669002110074                    ่
           เครืองฝึ กความแข็งแรงและพลังกล ้ามเนือส่วนล่างแบบกระบอกลม                        ้
0500669002110075                     ่
           เครืองฝึ กความแข็งแรงของกล ้ามเนือชนิดบาร์เบล แบบหยุดอัตโนมัตด ้วยไฟฟ้ า            ้                  ิ
0500669002110076                      ่          ่
           เครืองสันสาหรับการกระตุ ้นระบบประสาทและผ่อนคลายกล ้ามเนือแนวระนาบ                                 ้
0500669002110077                       ่
           เครืองฝึ กความแข็งแรงและทดสอบพลังกล ้ามเนืออิสระแบบกระบอกลม                              ้
0500669002110078   ชุดหุนจาลองประกอบการเรียนการสอน          ่
0500669002110079   ชุดอุปกรณ์ห ้องปฏิบัตการถ่ายภาพ                          ิ
0500669002110080   ชุดอุปกรณ์ห ้องปฏิบัตการนั นทนาการ                         ิ
0500669002110081   เครืองวัดการกระโดดสูงแบบตัวเลข      ่
0500669002110082   เครืองวัดอัตราการเต ้นหัวใจ         ่
0500669002110083   เสากระโดดค้า
0500669002110084   ชุดอุปกรณ์กฬายิงปื นสันอัดลม                      ี       ้
0500669002110085   ชุดเครืองขยายเสียงภาคสนาม               ่
0500669002110086   เครืองช่วยสอนขยายเสียงแบบพกพา         ่
0500669002110087   ชุดเครืองขยายเสียง สาหรับห ้องประชุมพร ้อมอุปกรณ์    ่
0500669002110088   ชุดขยายเสียงสาหรับโรงยิมส์เนเซียม                               ่
0500669002120001   ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ
0500669002120002   รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 25 ทีนั่ง                                    ่
0500669002120003   รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ทีนั่ง                                      ่
0500669002120004   ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วทยาศาสตร์การกีฬา                         ิ
0500669002120005   ชุดห ้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่                 ิ
0500669002120006   ชุดฝึ กความแข็งแรงและพลังของกล ้ามเนือ                                  ้
0500669002120007                           ่
           เครืองมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี
0500669002120008   ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์
    รหัสงบประมาณ                           คาอธิบาย
0500669002120009     ่
           เครืองมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 6 สถานี
0500669002120010      ่            ่
           เครืองวิเคราะห์ทักษะการเคลือนไหวแบบ 2 มิต ิ
0500669002120011   เบาะมวยปล้า
0500669002120012       ่                  ้
           เครืองฝึ กความแข็งแรง พลังและบาบัดกล ้ามเนือชนิดบาร์เบลฝึ กเอนกประสงค์แบบกระบอกลม
0500669002120013                ิ    ่ ่
           ครุภัณฑ์ห ้องปฏิบัตการผลิตสือสิงพิมพ์
0500669002410000    ่         ่ ี     ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0500669002410001   บ ้านพักข ้าราชการระดับ 10 ( ไม่ตอกเสาเข็ม )
0500669002410002   บ ้านพักข ้าราชการระดับ 9 ( ไม่ตอกเสาเข็ม )
0500669002410003   ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้ า ประปา ถนนของโรงเรียนกีฬา
0500669002410004   ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้ า ประปา ถนน ของวิทยาเขต
0500669002420001   อาคารโรงอาหาร-หอประชุม
0500669002420002   อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3 - 4
0500669002420003   ปรับปรุงถนนภายในวิทยาเขตชลบุร ี
0500669002420004   อาคารสานั กงานอธิการบดี
0500669002420005   อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
0500669002420006   อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
0500669002420007   อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
0500669002420008   อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
0500669002420009   อาคารหอพักนั กศึกษา วิทยาเขตยะลา
0500669002420010   อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกรุงเทพ
0500669002420011   อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกระบี่
0500669002420012   อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตชลบุร ี
0500669002420013   อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตชัยภูม ิ
0500669002420014   อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตชุมพร
0500669002420015   อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตตรัง
0500669002420016   อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0500669002420017   อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตมหาสารคาม
0500669002420018   อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตลาปาง
0500669002420019   อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0500669002420020   อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุโขทัย
0500669002420021   อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตอุดรธานี
0500669002420022   อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตอ่างทอง
0500669002500001   เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน
0500669002500002   เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
0500669002500003   เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์
0500669002500004   เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย
0500669002500005   เงินอุดหนุนนั กเรียนทุนคิวบา
0500669002700001           ่
           ค่าจ ้างผู ้เชียวชาญกีฬา สาหรับโรงเรียนกีฬา
0500669002700002   ค่าใช ้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด ้านกีฬา
0500669002700003            ่
           ค่าจ ้างผู ้เชียวชาญกีฬา สาหรับวิทยาเขต
0500669002700004   ค่าใช ้จ่ายพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา
0500669003                  ่
           ผลงานวิจัยเพือสร ้างองค์ความรู ้
0500669003000000   รายการงบประจา
0500669003120001                     ่
           ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือรักษาความปลอดภัย
0500669003120002                      ่
           ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนั บสนุนการปฏิบัตงาน ิ
0500669003500001   เงินอุดหนุนโครงการวิจัย
0500669004      การให ้บริการด ้านกีฬา
0500669004000000   รายการงบประจา
0500669004500001   เงินอุดหนุนโครงการสถาบันการพลศึกษาพัฒนาพลศึกษา กีฬาและนันทนาการชุมชน
0500669004700001   ค่าใช ้จ่ายโครงการผลิตครูพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ
0600274001                                        ่
           การกาหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด ้านการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
0600274001000000   รายการงบประจา
0600274001700001   ค่าใช ้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
0600274001700002   ค่าใช ้จ่ายการเตรียมเข ้าร่วมงาน The World Exposition Shanghai China 2010
0600274001700003         ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาในการเข ้าร่วมงาน The World Exposition Shanghai China 2010
0600274001700004   ค่าก่อสร ้างพร ้อมตกแต่งอาคารศาลาไทยในงาน The World Exposition Shanghai China 2010
0600274002                ่
           เครือข่ายทีได ้รับการเสริมสร ้างและพัฒนาศักยภาพ
0600274002000000   รายการงบประจา
0600274002500001   เงินอุดหนุนโครงการสนั บสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด ้านสวัสดิการสังคม
0600274003                    ่
           ประชากรเป้ าหมายทีได ้รับบริการสวัสดิการสังคม
    รหัสงบประมาณ                           คาอธิบาย
0600274003000000   รายการงบประจา
0600274003110000         ี่ ี      ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0600274003110001                  ้
           รถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล ้อ ่
0600274003110002                    ้
           รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 4 ล ้อ ่
0600274003110003   รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซ ี
0600274003120001              ่
           รถโดยสาร 12 ทีนั่ง (ดีเซล)
0600274003410000     ่      ่ ี      ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0600274003410001   ค่าถมดินถนนทางเข ้า ออกโรงรถ
0600274003410002                        ่
           ปรับปรุงสานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัด
0600274003410003                               ่
           ปรับปรุงบ ้านพักข ้าราชการสานั กงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัด
0600274003410004   ค่าถมดินถนนเข ้าบ ้านพักข ้าราชการ
0600274003410005    ้                              ่
           รัวคอนกรีตบล็อกบ ้านพักข ้าราชการสานั กงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัด
0600274003500001   เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู ้ประสบปั ญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
0600274003500002                                        ้ ่
           เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต ้

0600274010                                 ่
           ประชากรเป้ าหมายทีได ้รับการป้ องกันและคุ ้มครองจากปั ญหาการค ้ามนุษย์
0600274010000000   รายการงบประจา
0600308005                                  ่
           ประชากรเป้ าหมายทีได ้รับบริการการจัดสวัสดิการผู ้สูงอายุ
0600308005000000   รายการงบประจา
0600308005110000   ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาที่ ี         ่
0600308005110001    ้
           ชันวางเอกสาร
0600308005110002   เครืองโทรสาร แบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได ้ครังละ 20แผ่น
              ่                                     ้
0600308005110003   เครืองโทรสาร แบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได ้ครังละ 30แผ่น
               ่                                     ้
0600308005110004        ่
           เครืองขัดพืน               ้
0600308005110005         ่
           เครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจตอล ความเร็ ว 40 แผ่น/นาที        ิ
0600308005110006          ่                               ้ ้
           เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 38000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง     ี  ้
0600308005110007           ่
           เครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจตอล ความเร็ ว 30 แผ่น/นาที         ิ
0600308005110008   "ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร"
0600308005110009            ่                             ้ ้
           เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 56000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง      ี  ้
0600308005110010   ตู ้เย็น                ขนาด 9 คิวบิกฟุต
0600308005110011   ตู ้แช่อาหาร                ขนาด 45 คิวบิกฟุต
0600308005110012             ่
           เครืองทาน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก
0600308005110013              ่
           เครืองทาน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
0600308005110014               ่
           เครืองตัดหญ ้า แบบข ้อแข็ง
0600308005110015   เครืองตัดหญ ้า      ่            แบบเข็น
0600308005110016   เตาแก๊ส
0600308005110017   เครืองซักผ ้า        ่           ขนาด 50 ปอนด์
0600308005110018   โทรทัศน์ส ี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิว                     ้
0600308005110019   กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดพร ้อมอุปกรณ์
0600308005110020                         ่         ิ
           กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 7 ล ้านพิกเซล
0600308005110021                          ่         ิ
           กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 12 ล ้านพิกเซล
0600308005110022   จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส ้นทะแยงมุม ขนาด 180 นิว              ้
0600308005110023   โทรทัศน์ส ี ชนิดจอธรรมดา ขนาด 29 นิว                      ้
0600308005110024   จักรทาลวดลาย
0600308005110025   ชุดไมโครโฟนไร ้สายแบบเหน็ บเสือ(UHF)                  ้
0600308005110026   จักรอุตสาหกรรมเข็มเดียว
0600308005110027   วงล ้อบริหารหัวไหล่
0600308005110028   รถเข็น ชนิดนั่ง
0600308005110029   รถเข็น อาหาร
0600308005110030                  ่
           เครืองวัดความดันโลหิต แบบตังพืน                    ้ ้
0600308005110031   รถเข็น ชนิดนอน
0600308005110032   โต๊ะบริหารมือพร ้อมน้ าหนัก
0600308005110033   จักรยานมือ
0600308005110034   โต๊ะบริหารขา + เข่า แบบเอนกประสงค์
0600308005110035   จักรยานบริหารระบบแม่เหล็ก
0600308005110036                   ่
           เครืองฝึ กการทรงตัวท่ายืนทากิจกรรม
0600308005110037   ลิฟท์สาหรับเคลือนย ้าย             ่
0600308005110038   บาร์คขนานสาหรับฝึ กยืนและเดิน    ู่
0600308005110039   เครืองช่วยเดินแบบมีทนั่ง     ่           ี่
0600308005110040   เบาะนั่งจัดท่าทางขนาดเล็ก
    รหัสงบประมาณ                                                                                 คาอธิบาย
0600308005110041   เบาะนั่งจัดท่าทางขนาดใหญ่
0600308005110042   โต๊ะทากิจกรรมแบบปรับสูง-ตาได ้ (ใช ้กับเบาะนั่งจัดท่าทาง)                                      ่
0600308005110043   4 in 1 บล๊อกฝึ กการทรงตัว
0600308005110044   แผ่นปูพนกันกระแทก                                     ื้
0600308005110045   อุปกรณ์บริหารมือและนิว                                               ้
0600308005110046   ชุดพยุงตัวช่วยในการเคลือนไหว                                              ่
0600308005110047      ่
           เครืองบริหารข ้อเข่า กล ้ามเนือแขนและหัวไหล่                                              ้
0600308005110048       ่
           เครืองบริหารแขน กล ้ามเนือไหล่ หลัง                                             ้
0600308005110049        ่
           เครืองบริหารแขน
0600308005110050         ่
           เครืองนวดหลังระบบเอนกประสงค์
0600308005110051          ่
           เครืองวัดความดันโลหิต แบบดิจตอล                                                     ิ
0600308005110052           ่
           เครืองทาความร ้อนสาหรับต ้มแผ่นประคบร ้อน พร ้อมแผ่นประคบร ้อน ขนาด 12 แผ่น
0600308005110053   ชุดเครืองเสียงพร ้อมอุปกรณ์                               ่
0600374001      ประชากรเป้ าหมายทีได ้รับบริการสวัสดิการสังคม                                 ่
0600374001000000   รายการงบประจา
0600374001110000   ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท                            ี่ ี            ่
0600374001110001   ตู ้ล็อกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง
0600374001110002            ่
           เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 18000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                                   ้ ้              ี         ้
0600374001110003             ่
           เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 36000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                                    ้ ้              ี         ้
0600374001110004   ตู ้บานเลือน 2 ตอน ตอนบนและตอนล่างเป็ นกระจก                         ่
0600374001110005              ่
           เครืองพิมพ์ดด แบบไฟฟ้ า ชนิดมีหน่วยความจา                               ี
0600374001110006   เครืองโทรสาร แบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได ้ครังละ 20แผ่น
                       ่                                                                     ้
0600374001110007   เครืองโทรสาร แบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได ้ครังละ 30แผ่น
                        ่                                                                     ้
0600374001110008                 ่
           เครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจตอล ความเร็ ว 20 แผ่น/นาที                                       ิ
0600374001110009   เครืองพิมพ์สาเนาระบบดิจตอล  ่                                             ิ                       ้
                                                                                 ความละเอียด 300*400 จุด/ตร.นิว
0600374001110010                   ่
           เครืองทาลายเอกสาร แบบทาลาย 20 แผ่น
0600374001110011                    ่
           เครืองเจาะกระดาษและเข ้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข ้าเล่มมือโยก
0600374001110012                     ่
           เครืองเจาะกระดาษและเข ้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้ าและเข ้าเล่มมือโยก
0600374001110013   "เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 44,000 บีทย"         ่                                  ้ ้               ี ู
0600374001110014   เครืองดูดฝุ่ น            ่                                   ขนาด 15 ลิตร
0600374001110015   เครืองดูดฝุ่ น             ่                                  ขนาด 25 ลิตร
0600374001110016   เครืองขัดพืน               ่                             ้
0600374001110017   "ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร"
0600374001110018   ชุดรับแขกชนิดโซฟายาว 1 ตัว พร ้อมเก ้าอีโซฟา 3 ตัว                                                    ้
0600374001110019   โต๊ะวางเครืองคอมพิวเตอร์                                     ่
0600374001110020   ตู ้ล็อกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง
0600374001110021   เครืองพิมพ์ดด แบบไฟฟ้ า ชนิดไม่มหน่วยความจา ่                              ี                   ี
0600374001110022                          ่
           เครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจตอล ความเร็ ว 10 แผ่น/นาที                                        ิ
0600374001110023                           ่
           เครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจตอล ความเร็ ว 30 แผ่น/นาที                                         ิ
0600374001110024   "เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทย"          ่                                 ้ ้               ี ู
0600374001110025   "เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 40,000 บีทย"           ่                                 ้ ้               ี ู
0600374001110026                            ่
           เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือแขวนขนาด 30000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                                 ้ ้             ี         ้
0600374001110027                             ่
           เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวนขนาด 12000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                                   ้ ้             ี         ้
0600374001110028                              ่
           เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือแขวนขนาด 16000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                                  ้ ้              ี         ้
0600374001110029                               ่
           เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 24000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                                   ้ ้              ี         ้
0600374001110030   "ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร"
0600374001110031   โต๊ะประชุมขนาด 40 ทีนั่งพร ้อมเก ้าอี้                                        ่
0600374001110032   เครืองเรียงกระดาษดิจตอล                  ่                           ิ
0600374001110033   ตู ้กระจกบานเลือนพร ้อมฐานรอง                                       ่
0600374001110034   เครืองไมโครคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลระดับสูง      ่
0600374001110035   เครืองสแกนเนอร์                        ่
0600374001110036   เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดา (18 หน ้า/นาที)           ่
0600374001110037   เครืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงและเครือง UPS        ่                                             ่
0600374001110038   เครืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สาหรับงานประมวลผล             ่
0600374001110039   เครืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สาหรับงานกราฟิ ก              ่
0600374001110040   เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ส ี                        ่
0600374001110041   เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ส ี แบบ Network                   ่
0600374001110042   เครืองควบคุมและสารองไฟฟ้ า (UPS) ขนาด 500 วัตต์               ่
0600374001110043   เครืองคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลระดับสูงด ้านงานกราฟิ ก           ่
0600374001110044   เครืองกรองน้ า                                 ่
    รหัสงบประมาณ                                                              คาอธิบาย
0600374001110045   เตียงนอน
0600374001110046   โต๊ะอาหารพร ้อมเก ้าอี้
0600374001110047   ตู ้เสือผ ้าขนาด 2 บาน              ้
0600374001110048   ตู ้เย็น                          ขนาด 9 คิวบิกฟุต
0600374001110049   ตู ้แช่อาหาร                                ขนาด 45 คิวบิกฟุต
0600374001110050      ่
           เครืองทาน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก
0600374001110051       ่
           เครืองทาน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
0600374001110052        ่
           เครืองตัดหญ ้า แบบข ้อแข็ง
0600374001110053         ่
           เครืองตัดหญ ้า แบบข ้ออ่อน
0600374001110054   เครืองตัดหญ ้า่                                     แบบเข็น
0600374001110055           ่
           เครืองตัดหญ ้า แบบล ้อจักรยาน
0600374001110056            ่
           เครืองตัดหญ ้า แบบนั่งขับ
0600374001110057   เตาแก๊ส
0600374001110058   เครืองซักผ ้า    ่                                 ขนาด 50 ปอนด์
0600374001110059   เครืองอบผ ้า     ่                                ขนาด 50 ปอนด์
0600374001110060   ตู ้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
0600374001110061   ตู ้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต
0600374001110062   หม ้อหุงข ้าวใช ้แก๊สขนาด 10 ลิตร
0600374001110063   โต๊ะอาหาร
0600374001110064   โต๊ะรับประทานอาหารพร ้อมเก ้าอี้ ขนาด 8 ทีนั่ง                                   ่
0600374001110065               ่
           เครืองซักผ ้า ขนาด 125 ปอนด์
0600374001110066                ่
           เครืองอบผ ้า ขนาด 100 ปอนด์
0600374001110067   เตียงนอนพร ้อมทีนอน                                  ่
0600374001110068   ตู ้เสือผ ้า                    ้
0600374001110069   เตียงนอนเด็ก
0600374001110070                 ่
           เครืองซักผ ้าอัตโนมัตชนิดฝาเดียว ขนาด 6 กิโลกรัม                       ิ
0600374001110071                  ่
           เครืองซักผ ้าอัตโนมัต ิ ขนาด 8 กิโลกรัม
0600374001110072   เตาไมโครเวฟ
0600374001110073   หม ้อต ้มน้ าไฟฟ้ า ขนาดจุ 20ลิตร
0600374001110074   โต๊ะรับประทานอาหารพร ้อมเก ้าอี้ ขนาด 6 ทีนั่ง                                    ่
0600374001110075    ้
           ชันควาจานสแตนเลส 3 ชัน                  ่                    ้
0600374001110076   จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส ้นทะแยงมุม ขนาด 200 นิว                                       ้
0600374001110077   กล ้องถ่ายรูประบบดิจตอล                                  ิ
0600374001110078   บอร์ดประชาสัมพันธ์
0600374001110079   จอรับภาพ                                       ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า    ขนาดเส ้นทะแยงมุม  150 นิว ้
0600374001110080   โทรทัศน์ส ี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิว                                      ้
0600374001110081   กล ้องถ่ายวิดโอ                             ี
0600374001110082   กล ้องถ่ายวีดโอระบบดิจตอลพร ้อมอุปกรณ์                  ี          ิ
0600374001110083   จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส ้นทะแยงมุม ขนาด 100 นิว                                        ้
0600374001110084   กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 8 ล ้านพิกเซล      ่            ิ
0600374001110085   จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส ้นทะแยงมุม 120 นิว                                       ้
0600374001110086                   ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2200 ANSI Lumens  ี
0600374001110087   เครืองบันทึกภาพแบบดิจตอล     ่                               ิ
0600374001110088                     ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2400 ANSI Lumens   ี
0600374001110089                      ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens    ี
0600374001110090   กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 10 ล ้านพิกเซล      ่            ิ
0600374001110091                       ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2600 ANSI Lumens     ี
0600374001110092                        ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens      ี
0600374001110093   กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 12 ล ้านพิกเซล       ่            ิ
0600374001110094   กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 9 ล ้านพิกเซล         ่            ิ
0600374001110095   จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส ้นทะแยงมุม ขนาด 180 นิว                                         ้
0600374001110096   โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 32 นิว                                    ้
0600374001110097   โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 26 นิว                                     ้
0600374001110098   โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 46 นิว                                      ้
0600374001110099   เครืองฉายภาพทึบแสง             ่
0600374001110100   บอร์ดพร ้อมขาตังติดฟริบชาร์ต                            ้
0600374001110101                              ่
           "เครืองสูบน้ า มอเตอร์ไฟฟ้ า สูบน้ าได ้ 1,500 ลิตร/นาที"
0600374001110102                          ่
           เครืองสูบน้ า มอเตอร์ไฟฟ้ า สูบน้ าได ้ 450 ลิตร/นาที
0600374001110103   "เครืองสูบน้ า (ดีเซล) สูบน้ าได ้ 3,800 ลิตร/นาที"   ่
0600374001110104   เครืองปั๊ มน้ า ขนาด 650 วัตต์         ่
    รหัสงบประมาณ                                                          คาอธิบาย
0600374001110105        ่
           เครืองปั๊ มน้ า
0600374001110106     ่ ิ่
           ลูวงไฟฟ้ า
0600374001110107   ชุดระบบไมโครโฟน ห ้องประชุม
0600374001110108   จักรธรรมดา ชนิดมีมอเตอร์
0600374001110109   จักรทาลวดลาย
0600374001110110   จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ ้า
0600374001110111   ม ้าโยก Body Rid
0600374001110112         ่
           เครืองเดินแบบวงรี
0600374001110113          ่
           เครืองมือทดสอบบุคลิกภาพและการพัฒนา 4 ด ้าน
0600374001110114   อุปกรณ์ในการบาบัดและพัฒนาทักษะ
0600374001110115   ไมโครโฟนไร ้สาย 2 ช่องสัญญาณ
0600374001110116   กลองชุด
0600374001110117   จักรโพ ้ง
0600374001110118           ่
           เครืองเหยียบขึนลง (Elip Train)                     ้
0600374001110119   ชุดยกน้ าหนักรวม
0600374001110120   กรรเชียงบก
0600374001110121            ่
           เครืองบริหารหน ้าท ้อง
0600374001110122   ชุดปี นป่ ายสีเหลียม (อุโมงค์ลอดห่วงและกระดานเลือน 2 ทาง)    ่      ่                ่
0600374001110123   โต๊ะฝึ กอาชีพพร ้อมเก ้าอี้ ขนาด 8 ทีนั่ง                                 ่
0600374001110124   ชุดบ่อบอลบุนวมพร ้อมบันได
0600374001110125   บ ้านน่ารัก
0600374001110126             ่
           เครืองเหยียบขึนลง และโยกเหวียง (Time Work)                ้               ่
0600374001110127   จักรยานกึงนั่งกึงนอน (Ergocycle)               ่       ่
0600374001110128              ่
           เครืองบริหารแขนและหัวไหล่
0600374001110129               ่
           เครืองบริหารแบบจักรยานนั่งปั่ น
0600374001110130                ่
           เครืองบริหารแบบวิงอยูกับที่                           ่   ่
0600374001110131   เครืองบริหารยกน้ าหนั ก  ่
0600374001110132   เครืองบริหารเอว-ขา      ่
0600374001110133   เครืองชุดยิม          ่
0600374001110134   รถแทรกเตอร์สามล ้อ
0600374001110135   ชุดกระดานลืนคอมโบ                         ่
0600374001110136   ชุดกระดานลืนพาฝั น                          ่
0600374001110137    ้
           รัวเด็ก
0600374001110138   ชุดปี นป่ ายโคมกระดานลืน                                  ่
0600374001110139   ชุดค่ายผจญภัย
0600374001110140   กระดานลืนคูสตอเบอรี่                    ่ ่
0600374001110141   เครืองบินเด็กอนุบาล       ่
0600374001110142   โปงลาง
0600374001110143   วงล ้อบริหารหัวไหล่
0600374001110144   เครืองกระตุ ้นกล ้ามเนือด ้วยไฟฟ้ า่                        ้
0600374001110145                      ่
           เครืองอบถุงความร ้อน (ถุงซิลก ้า)ประคบกล ้ามเนือ                         ิ     ้
0600374001110146   รอกคูเหนือศรีษะบริหารไหล่ แขน            ่
0600374001110147   ชุดออกกาลังกายโดยวิธการแขวนและการพยุง (ซีสเพนชัน)                    ี            ่
0600374001110148   ถังอ๊อกซิเจนพร ้อมทีพนยา                              ่ ่
0600374001110149   เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก
0600374001110150   เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ข
0600374001110151   รถเข็น ชนิดนั่ง
0600374001110152   รถเข็น ทาแผล
0600374001110153   รถเข็น อาหาร
0600374001110154   หม ้อต ้มเครืองมือ                       ่
0600374001110155   เครืองชังน้ าหนั ก           ่       ่
0600374001110156   เครืองวัดความดันโลหิต แบบตังพืน     ่                              ้ ้
0600374001110157   รถเข็น ชนิดนอน
0600374001110158   เครืองชังน้ าหนั กชนิดมีทวดส่วนสูง     ่      ่                  ี่ ั
0600374001110159   โต๊ะบริหารขา + เข่า แบบเอนกประสงค์
0600374001110160   เครืองชังน้ าหนั กเด็กเล็กแบบดิจตอล     ่      ่                     ิ
0600374001110161   จักรยานบริหารระบบแม่เหล็ก
0600374001110162   เครืองฝึ กการทรงตัวท่ายืนทากิจกรรม       ่
0600374001110163   ลิฟท์สาหรับเคลือนย ้าย                             ่
0600374001110164   บาร์คขนานสาหรับฝึ กยืนและเดิน          ู่
    รหัสงบประมาณ                                                                        คาอธิบาย
0600374001110165      ่
           เครืองช่วยเดินแบบมีทนั่ง                                      ี่
0600374001110166   4 in 1 บล๊อกฝึ กการทรงตัว
0600374001110167   แผ่นปูพนกันกระแทก                       ื้
0600374001110168   อุปกรณ์บริหารมือและนิว                                         ้
0600374001110169   ชุดพยุงตัวช่วยในการเคลือนไหว                                        ่
0600374001110170       ่
           เครืองทาความร ้อนสาหรับต ้มแผ่นประคบร ้อน พร ้อมแผ่นประคบร ้อน ขนาด 12 แผ่น
0600374001110171        ่
           เครืองกระตุกไฟฟ้ า
0600374001110172         ่
           เครืองชังน้ าหนั กเด็กโต (ระบบดิจตอล)            ่                               ิ
0600374001110173   ตู ้อบความร ้อนฆ่าเชือโรคพร ้อมตะแกรงขนาด 108 ลิตร                  ้
0600374001110174          ่
           เครืองขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ พร ้อมลาโพง
0600374001110175           ่
           เครืองขยายเสียงพร ้อมลาโพง 1 คู่ พร ้อมอุปกรณ์
0600374001110176            ่
           เครืองขยายเสียงขนาด 500 วัตต์
0600374001110177   เครืองดีวด ี    ่                      ี
0600374001110178   ชุดเครืองเสียงพร ้อมอุปกรณ์(ชุดใหญ่)          ่
0600374001110179              ่
           เครืองเล่นวีซดและดีวด ี                             ี ี      ี
0600374001110180   ชุดเครืองเสียงพร ้อมอุปกรณ์                ่
0600374001110181               ่
           เครืองขยายเสียง ขนาด 350 วัตต์ พร ้อมลาโพง
0600374001110182                ่
           เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่ 10 วัตต์
0600374001110183   เครืองขยายเสียงขนาด 50 วัตต์่
0600374001110184                  ่
           เครืองกาเนิดไฟฟ้ า ขนาด 5 กิโลวัตต์
0600374001110185   รถยกมือลากแฮนด์ลฟท์                                   ิ
0600374001120001   ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานผลการปฏิบัตงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                                  ิ
0600374001420001   ก่อสร ้างอาคารสานักงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600374001600001   เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลียงตามบ ้าน                                      ้
0600374001600002   เงินอุดหนุนสถานรับเลียงเด็กเอกชน                                 ้
0600374001600003   เงินอุดหนุนเป็ นค่ากายอุปกรณ์สาหรับช่วยคนพิการ
0600374001600004   เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
0600374001600005   เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได ้ยากในประเทศ กลับภูมลาเนาเดิม                                           ิ
0600374001600006   เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู ้รับการสงเคราะห์กลับภูมลาเนาเดิม                                       ิ
0600374001600007   เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู ้มีรายได ้น ้อยและผู ้ไร ้ทีพง                                       ่ ึ่
0600374001600008   เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด ้านเงินทุนประกอบอาชีพ
0600374001600009   เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว
0600374001600010   เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู ้ติดเชือเอดส์และครอบครัว                                   ้
0600374001700001   ค่าใช ้จ่ายในการจ ้างทีปรึกษาประเมินผลผลิต                           ่
0600374003      ประชากรเป้ าหมายทีได ้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ                    ่
0600374003000000   รายการงบประจา
0600374003110000   ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท              ี่ ี                    ่
0600374003110001                   ่
           เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 36000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                         ้ ้             ี    ้
0600374003110002                    ่
           เครืองพิมพ์ดด แบบไฟฟ้ า ชนิดมีหน่วยความจา                  ี
0600374003110003   เครืองโทรสาร แบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได ้ครังละ 20แผ่น
                             ่                                                      ้
0600374003110004   เครืองอัดสาเนา            ่
0600374003110005                       ่
           เครืองเจาะกระดาษและเข ้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข ้าเล่มมือโยก
0600374003110006                        ่
           เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวนขนาด 12000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                         ้ ้             ี    ้
0600374003110007                         ่
           เครืองพิมพ์สาเนาระบบดิจตอล ความละเอียด 300*300 จุด/ตร.นิว                          ิ                     ้
0600374003110008   เครืองทาน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก    ่
0600374003110009   กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 8 ล ้านพิกเซล          ่               ิ
0600374003110010   จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส ้นทะแยงมุม 120 นิว                                                ้
0600374003110011                           ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3400 ANSI Lumens        ี
0600374003110012   เครืองฉายภาพ 3 มิต ิ               ่
0600374003110013   เครืองกาเนิดไฟฟ้ า ขนาด 10 กิโลวัตต์        ่
0600374003600001   เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลียงตามบ ้าน                                       ้
0600374003600002   เงินอุดหนุนค่าใช ้จ่ายเพือช่วยเหลือชาวเขาด ้านสังคมสงเคราะห์                       ่
0600374003600003   เงินอุดหนุนค่าใช ้จ่ายงานพระธรรมจาริก
0600374003700001   ค่าสารวจรังวัดการถือครองทีดน                                             ่ ิ
0600374004      ประชากรเป้ าหมายทีได ้รับการส่งเสริมความรู ้และพัฒนาอาชีพ                  ่
0600374004000000   รายการงบประจา
0600374004110000   ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท               ี่ ี                    ่
0600374004110001   ตู ้เหล็ก ขนาด 2 บาน
0600374004110002   ตู ้ล็อกเกอร์ ขนาด 18 ช่อง
0600374004110003   เครืองพิมพ์ดด แบบไฟฟ้ า ชนิดมีหน่วยความจา       ่            ี
    รหัสงบประมาณ                                                                   คาอธิบาย
0600374004110004   เครืองโทรสาร แบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได ้ครังละ 20แผ่น
              ่                                                                ้
0600374004110005   เครืองโทรสาร แบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได ้ครังละ 30แผ่น
               ่                                                                ้
0600374004110006        ่
           เครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจตอล ความเร็ ว 20 แผ่น/นาที                             ิ
0600374004110007         ่
           เครืองทาลายเอกสาร แบบทาลาย 10 แผ่น
0600374004110008          ่
           เครืองเจาะกระดาษและเข ้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้ าและเข ้าเล่มมือโยก
0600374004110009   "เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 44,000 บีทย" ่                              ้ ้          ี ู
0600374004110010   เครืองขัดพืน  ่                               ้
0600374004110011   "ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร"
0600374004110012   โต๊ะประชุมพร ้อมเก ้าอีขนาด 30 คน                                 ้
0600374004110013   โต๊ะประชุม
0600374004110014   ตู ้ล็อกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง
0600374004110015            ่
           เครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจตอล ความเร็ ว 10 แผ่น/นาที                              ิ
0600374004110016             ่
           เครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจตอล ความเร็ ว 30 แผ่น/นาที                               ิ
0600374004110017              ่
           เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือแขวนขนาด 30000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                      ้ ้          ี      ้
0600374004110018               ่
           เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวนขนาด 12000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                       ้ ้          ี      ้
0600374004110019                ่
           เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 24000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                       ้ ้           ี      ้
0600374004110020   "ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร"
0600374004110021   ตู ้เหล็ก ขนาด 4 ลินชัก                                     ้
0600374004110022   ตู ้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลินชัก                                         ้
0600374004110023                 ่
           เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                                   ี      ้
0600374004110024   เก ้าอีตัดผม                              ้
0600374004110025   พัดลมตังพืน ใบพัดขนาด 24 นิว                       ้ ้                   ้
0600374004110026   เครืองกรองน้ า        ่
0600374004110027   หม ้อหุงข ้าวแก็ส
0600374004110028   เครืองตัดหญ ้า แบบสะพาย     ่
0600374004110029   ตู ้เย็น                                  ขนาด 9 คิวบิกฟุต
0600374004110030   ตู ้เย็น                                  ขนาด 13 คิวบิกฟุต
0600374004110031   ตู ้แช่อาหาร                                       ขนาด 20 คิวบิกฟุต
0600374004110032   ตู ้แช่อาหาร                                       ขนาด 32 คิวบิกฟุต
0600374004110033                    ่
           เครืองทาน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก
0600374004110034                     ่
           เครืองทาน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
0600374004110035   เครืองตัดหญ ้า แบบข ้อแข็ง      ่
0600374004110036   เครืองตัดหญ ้า แบบข ้ออ่อน       ่
0600374004110037   เครืองตัดหญ ้า              ่                          แบบเข็น
0600374004110038   เตาแก๊ส
0600374004110039   เครืองซักผ ้า                ่                         ขนาด 50 ปอนด์
0600374004110040   เครืองตัดหญ ้า ขนาด 5 แรงม ้า         ่
0600374004110041   โต๊ะอาหารพร ้อมเก ้าอี้ ขนาด 6 ทีนั่ง                                        ่
0600374004110042   หม ้อหุงข ้าวชนิดใช ้แก็ส
0600374004110043   เครืองทาน้ าเย็น แบบใช ้ขวด           ่
0600374004110044   เตารีดไอน้ า
0600374004110045   ตู ้ชาร์ทแบตเตอรี่
0600374004110046   โทรทัศน์ส ี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิว                                             ้
0600374004110047   กล ้องถ่ายวิดโอ                                     ี
0600374004110048                            ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ พร ้อมอุปกรณ์นาเสนอผลงาน              ี
0600374004110049   จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส ้นทะแยงมุม 120 นิว                                           ้
0600374004110050                             ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2200 ANSI Lumens            ี
0600374004110051   กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 10 ล ้านพิกเซล            ่      ิ
0600374004110052                              ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2000 ANSI Lumens             ี
0600374004110053                               ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2600 ANSI Lumens              ี
0600374004110054   กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 12 ล ้านพิกเซล             ่      ิ
0600374004110055   เครืองฉายภาพทึบแสง                    ่
0600374004110056   "เครืองสูบน้ า (ดีเซล) สูบน้ าได ้ 1,750 ลิตร/นาที"         ่
0600374004110057   "เครืองสูบน้ า มอเตอร์ไฟฟ้ า สูบน้ าได ้ 1,500 ลิตร/นาที"       ่
0600374004110058   เครืองปั๊ มน้ าไดรโว่                    ่
0600374004110059   เครืองอบไอน้ า                        ่
0600374004110060   จักรลา
0600374004110061   ชุดไมโครโฟนไร ้สายแบบมือถือ(UHF)
0600374004110062   เครืองวัดออสซิลโลสโคป ขนาด 40 MHz                ่
0600374004110063   จักรธรรมดา ชนิดมีมอเตอร์
    รหัสงบประมาณ                                                                     คาอธิบาย
0600374004110064   จักรทาลวดลาย
0600374004110065   จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ ้า
0600374004110066   จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนั ง
0600374004110067      ่
           เครืองมือประเมินเชาว์ปัญญา
0600374004110068   เตียงนวด
0600374004110069   จักรคอมพิวเตอร์ปักลาย
0600374004110070   จักรเย็บพันริมชนิด 2 เข็ม 5 ด ้าย
0600374004110071   จักรพันริมอุตสาหกรรม ชนิด 5 เข็ม
0600374004110072       ่
           เครืองจักรเย็บฐานราบ ตีนผีตะกรุย ขนาด 2.5 มิลลิเมตร
0600374004110073   ปั ตตาเลียนไฟฟ้ า                              ่
0600374004110074   หม ้อต ้มเครืองมือ                                    ่
0600374004110075        ่
           เครืองชังน้ าหนั ก                            ่
0600374004110076         ่
           เครืองวัดความดันโลหิต แบบตังพืน                                            ้ ้
0600374004110077          ่
           เครืองบริหารเข่า
0600374004110078           ่
           เครืองมือทดสอบกล ้ามเนือมือและตา                                  ้
0600374004110079            ่
           เครืองมือทดสอบความแข็งแรงของกล ้ามเนือ                                              ้
0600374004110080             ่
           เครืองมือฝึ กกาลังกล ้ามเนือขาและหลัง                                 ้
0600374004110081   อุปกรณ์วดแรงบีบมือแบบเข็ม                            ั
0600374004110082              ่
           เครืองมือทดสอบความไม่ได ้ยินในระดับต่างๆ
0600374004110083               ่
           เครืองออกกาลังกายบริหารแขน
0600374004110084                ่
           เครืองออกกาลังกายบริหารแขนและหน ้าท ้อง
0600374004110085                 ่
           เครืองบริหารหลัง ข ้อสะโพกและไหล่แบบไร ้สปริง
0600374004110086   เครืองยกน้ าหนั ก       ่
0600374004110087   เครืองดึงไหล่          ่
0600374004110088   เครืองบริหารไหล่และแขน      ่
0600374004110089   เก ้าอีนวดฝ่ าเท ้าบุหนังพร ้อมทีพักเท ้า               ้                      ่
0600374004110090   ตู ้อบความร ้อน
0600374004110091   รังถึงไฟฟ้ าสาหรับนึงลูกประคบ                                  ่
0600374004110092   เครืองขยายเสียงขนาด 500 วัตต์    ่
0600374004110093   ชุดเครืองเสียงพร ้อมอุปกรณ์                       ่
0600374004110094   เครืองเจียร/ตัด ขนาด 7 นิว      ่                                    ้
0600374004110095   เครืองปั๊ มลม              ่
0600374004600001   เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี
0600374004600002   เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว
0600374007      เครือข่ายทีได ้รับการเสริมสร ้างและพัฒนาศักยภาพ                    ่
0600374007000000   รายการงบประจา
0600374007110000   ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท                      ี่ ี          ่
0600374007110001   เครืองโทรสาร แบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได ้ครังละ 30แผ่น
                                ่                                                ้
0600374007110002   เครืองทาลายเอกสาร แบบทาลาย 20 แผ่น     ่
0600374007110003   "เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 32,000 บีทย" ่                               ้ ้              ี ู
0600374007110004                          ่
           เครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจตอล ความเร็ ว 40 แผ่น/นาที                               ิ
0600374007110005   โพเดียมเอนกประสงค์พร ้อมระบบเสียงในตัว
0600374007110006                           ่
           เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 24000 บีทยู                                ้ ้             ี
0600374007110007                            ่
           เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือแขวนขนาด 25000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                        ้ ้             ี      ้
0600374015      เด็กและเยาวชนทีได ้รับการเสริมสร ้างความรู ้และสภาพแวดล ้อมทางครอบครัวทีเหมาะสม        ่                               ่
0600374015000000   รายการงบประจา
0600374015110000   ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท                       ี่ ี          ่
0600374015110001     ้
           ชันวางเอกสาร
0600374015110002   ตู ้บานเลือนชันบนเป็ นกระจก ชันล่างทึบมีฐานรอง                ่      ้            ้
0600374015110003   ตู ้เอนกประสงค์ 4 ลินชัก                                     ้
0600374015110004   เครืองโทรสาร แบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได ้ครังละ 20แผ่น
                                     ่                                            ้
0600374015110005   เครืองโทรสาร แบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได ้ครังละ 30แผ่น
                                      ่                                            ้
0600374015110006   เครืองพิมพ์สาเนาระบบดิจตอล               ่                        ิ                      ้
                                                                       ความละเอียด 300*400 จุด/ตร.นิว
0600374015110007                                ่
           เครืองเจาะกระดาษและเข ้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้ าและเข ้าเล่มมือโยก
0600374015110008                                     ่
           "เครืองฟอกอากาศ แบบติดเพดาน ขนาดความเร็ วของแรงลมปรับระดับสูง 1,000 CFM"
0600374015110009   เครืองดูดฝุ่ น                       ่                ขนาด 25 ลิตร
0600374015110010   เครืองถ่ายเอกสาร ระบบอนาล็อก ความเร็ ว 10 แผ่น/นาที      ่
0600374015110011   โพเดียมเอนกประสงค์พร ้อมระบบเสียงในตัว
0600374015110012   โต๊ะทางาน ระดับ 1-2
0600374015110013                                   ่
           เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 44000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                        ้ ้             ี      ้
    รหัสงบประมาณ                                                                      คาอธิบาย
0600374015110014   โต๊ะทางาน ระดับ 3-6
0600374015110015   เก ้าอีพลาสติกอย่างหนา เกรดเอ 1 ชุด (100 ตัว)     ้
0600374015110016   รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลือน 4 ล ้อ แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน                   ่                 ้
0600374015110017   รถจักรยานยนต์                                    ขนาด 120 ซีซ.         ี
0600374015110018   หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน                                              ชนิดหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
0600374015110019      ่
           เครืองกรองน้ า
0600374015110020   ตู ้เย็น                            ขนาด 9 คิวบิกฟุต
0600374015110021   ตู ้เย็น                            ขนาด 13 คิวบิกฟุต
0600374015110022       ่
           เครืองทาน้ าร ้อน - น้ าเย็น
0600374015110023        ่
           เครืองทาน้ าเย็นสแตนเลส ขนาด 4 ก๊อก
0600374015110024   โทรทัศน์ส ี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิว                                             ้
0600374015110025   กล ้องถ่ายวีดโอระบบดิจตอลพร ้อมอุปกรณ์                   ี       ิ
0600374015110026   กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 7 ล ้านพิกเซล        ่           ิ
0600374015110027         ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens       ี
0600374015110028                                             ่
           กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 11.8 ล ้านพิกเซล พร ้อมอุปกรณ์เสริม         ิ
0600374015110029   ไมค์ลอย
0600374015110030   ม ้าหมุน ขนาด 6 ทีนั่ง                                 ่
0600374015110031   ม ้ากระดก
0600374015110032   ไมโครโฟนตังพืน                                ้ ้
0600374015110033   ชุดเปตอง
0600374015110034          ่
           เครืองดนตรีสากลวงเล็ก จานวน 7 ชิน                                           ้
0600374015110035   กระดานลืน 2 ทาง                         ่
0600374015110036   ม ้าโยก (6 ตัว)
0600374015110037   บาร์ปีนป่ ายอุโมงค์ลอดกระดานลืน                                       ่
0600374015110038   ชิงช ้าปี นป่ าย
0600374015110039           ่
           เครืองดนตรีไทยวงเล็ก จานวน 14 ชิน                                            ้
0600374015110040            ่
           เครืองชังน้ าหนั กชนิดมีทวดส่วนสูง             ่                ี่ ั
0600374015110041   "เครืองบริหารขา,น่อง,ข ้อเข่า แบบสปริง"      ่
0600374015110042   ม ้าโยกซิกอัพบริหารขาและหน ้าท ้อง
0600374015110043             ่
           เครืองบริหารกล ้ามข ้างลาตัว แขน ขา
0600374015110044   เครืองวิงล ้อถ่วง   ่                  ่
0600374015110045   จักรยานเอนหลัง
0600374015110046   "เครืองโยกแขน-ขา,สะโพก"               ่
0600374015110047   จักรยานผีเสือบริหารหน ้าอก                       ้
0600374015110048   เครืองซิกอัพและนวดหลัง ่
0600374015110049   เครืองผีเสือบริหารหน ้าอก ่                     ้
0600374015110050                 ่
           เครืองขยายเสียงพร ้อมลาโพงเคลือนที่                                      ่
0600374015110051   เครืองดีวด ี         ่                ี
0600374015110052   เครืองตัดกระแสไฟฟ้ า      ่
0600374015110053   ชุดเครืองเเสียงลาโพงเคลือนที่ พร ้อมอุปกรณ์เสริม    ่                     ่
0600374015120001   รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ทีนั่ง                                         ่
0600374015120002   "รถโดยสาร (เบนซิน) ขนาด 11 ทีนั่ง 2,700 ซีซ"                                     ่         ี
0600374015600001   เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลียงตามบ ้าน                                  ้
0600374015700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว                                           ่
0600374016      ประชากรเป้ าหมายทีได ้รับการป้ องกันและคุ ้มครองจากปั ญหาการค ้ามนุษย์        ่
0600374016000000   รายการงบประจา
0600374016110000   ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท              ี่ ี                ่
0600374016110001                    ่
           เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 18000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                        ้ ้          ี  ้
0600374016110002   โต๊ะทางานพร ้อมเก ้าอี้ ระดับ 1-2
0600374016110003   โต๊ะทางานพร ้อมเก ้าอี้ ระดับ 3-6
0600374016110004   โต๊ะทางานพร ้อมเก ้าอี้                                     ระดับ 7-9
0600374016110005                     ่
           เครืองพิมพ์ดด แบบธรรมดา ขนาดแคร่ 18 นิว                    ี                          ้
0600374016110006   เครืองโทรสาร แบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได ้ครังละ 30แผ่น
                              ่                                                   ้
0600374016110007                       ่
           เครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจตอล ความเร็ ว 20 แผ่น/นาที                             ิ
0600374016110008   เครืองทาลายเอกสาร แบบทาลาย 20 แผ่น    ่
0600374016110009   เครืองพิมพ์สาเนาระบบดิจตอล         ่                          ิ
0600374016110010   เครืองทาน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก    ่
0600374016110011   เครืองตัดหญ ้า แบบล ้อจักรยาน          ่
0600374016110012   ตู ้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
0600374016110013   จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส ้นทะแยงมุม ขนาด 100 นิว                                             ้
    รหัสงบประมาณ                                                                                  คาอธิบาย
0600374016110014      ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2600 ANSI Lumens           ี
0600374016110015   กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 12 ล ้านพิกเซล                     ่          ิ
0600374016110016   จอพลาสม่า ขนาด 42 นิว                                                    ้
0600374016110017       ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens พร ้อมอุปกรณ์     ี
0600374016110018   โทรทัศน์ส ี ชนิดจอธรรมดา ขนาด 29 นิว                                                        ้
0600374016110019   "เครืองสูบน้ า มอเตอร์ไฟฟ้ า สูบน้ าได ้ 1,130 ลิตร/นาที"        ่
0600374016110020   ชุดระบบเสียงห ้องศูนย์การเรียนรู ้
0600374016600001   เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู ้มีรายได ้น ้อยและผู ้ไร ้ทีพง                                                 ่ ึ่
0600374016700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว                                                     ่
0600374017      ประชากรเป้ าหมายทีได ้รับการคุ ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพือเป็ นครอบครัวเข ้มแข็ง                    ่                           ่
0600374017000000   รายการงบประจา
0600374017110000   ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท                   ี่ ี                       ่
0600374017110001        ่
           เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 18000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง                                 ้ ้                  ี   ้
0600374017110002         ่
           เครืองพิมพ์ดด แบบธรรมดา ขนาดแคร่ 18 นิว                                ี                       ้
0600374017110003   เครืองโทรสาร แบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได ้ครังละ 20แผ่น
                  ่                                                                           ้
0600374017110004   เครืองโทรสาร แบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได ้ครังละ 30แผ่น
                   ่                                                                           ้
0600374017110005            ่
           เครืองพิมพ์สาเนาระบบดิจตอล                                                ิ       ความละเอียด 300*400 จุด/ตร.นิว    ้
0600374017110006   เครืองอัดสาเนา   ่
0600374017110007              ่
           เครืองทาลายเอกสาร แบบทาลาย 10 แผ่น
0600374017110008               ่
           เครืองเจาะกระดาษและเข ้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข ้าเล่มมือโยก
0600374017110009                ่
           เครืองเจาะกระดาษและเข ้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้ าและเข ้าเล่มมือโยก
0600374017110010   เครืองดูดฝุ่ น       ่                                           ขนาด 15 ลิตร
0600374017110011   เครืองดูดฝุ่ น        ่                                          ขนาด 25 ลิตร
0600374017110012   "ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร"
0600374017110013                   ่
           เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 12000 บีทยู                                        ้ ้                   ี
0600374017110014                    ่
           เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 16000 บีทยู                                         ้ ้                   ี
0600374017110015                     ่
           เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 24000 บีทยู                                          ้ ้                   ี
0600374017110016                      ่
           เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือแขวนขนาด 36000 บีทยู                                        ้ ้                   ี
0600374017110017   "ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร"
0600374017110018   "ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร"
0600374017110019   เครืองพิมพ์ดด แบบธรรมดา ขนาดแคร่ 15 นิว ่                                ี                       ้
0600374017110020   ตู ้เย็น                                  ขนาด 13 คิวบิกฟุต
0600374017110021   ตู ้แช่อาหาร                                                ขนาด 20 คิวบิกฟุต
0600374017110022   เครืองทาน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก  ่
0600374017110023   เครืองทาน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก   ่
0600374017110024   เครืองตัดหญ ้า แบบข ้อแข็ง          ่
0600374017110025   เครืองตัดหญ ้า แบบข ้ออ่อน           ่
0600374017110026   เครืองตัดหญ ้า                  ่                                 แบบเข็น
0600374017110027   เครืองตัดหญ ้า แบบล ้อจักรยาน            ่
0600374017110028   เตาแก๊ส
0600374017110029   เตาแก๊ส 2 หัว
0600374017110030   โทรทัศน์ส ี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิว                                                      ้
0600374017110031   กล ้องถ่ายวีดโอระบบดิจตอลพร ้อมอุปกรณ์                                ี         ิ
0600374017110032   จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส ้นทะแยงมุม ขนาด 100 นิว                                                            ้
0600374017110033   กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 8 ล ้านพิกเซล                      ่          ิ
0600374017110034   เครืองฉายภาพข ้ามศรีษะ                ่
0600374017110035   จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส ้นทะแยงมุม 120 นิว                                                          ้
0600374017110036   จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส ้นทะแยงมุม 135 นิว                                                           ้
0600374017110037                               ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 1600 ANSI Lumens             ี
0600374017110038                                ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2200 ANSI Lumens              ี
0600374017110039   เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2400 ANSI Lumens ่              ี
0600374017110040   กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 10 ล ้านพิกเซล                       ่          ิ
0600374017110041   เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2000 ANSI Lumens  ่              ี
0600374017110042   เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2600 ANSI Lumens   ่              ี
0600374017110043   เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens    ่              ี
0600374017110044   กล ้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 12 ล ้านพิกเซล                        ่          ิ
0600374017110045                                     ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens พร ้อมอุปกรณ์            ี
0600374017110046   เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3400 ANSI Lumens      ่              ี
0600374017110047   "เครืองสูบน้ า (เบนซิน) สูบน้ า 1,100 ลิตร/นาที ขนาด 5 แรงม ้า"      ่
0600374017110048   จักรทาลวดลาย
    รหัสงบประมาณ                                      คาอธิบาย
0600374017110049   เรือนกิจกรรมและศูนย์การเรียนรู ้
0600374017110050      ่  ่
           เครืองชังน้ าหนั ก
0600374017700001                             ่
           ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาระบบเชือมโยงการป้ องกันและช่วยเหลือผู ้ถูกกระทาด ้วยความรุนแรงในครอบครัว
0600474001                        ่
           ประชากรเป้ าหมายทีได ้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ ้มครองและพิทักษ์ สทธิ               ิ
0600474001000000   รายการงบประจา
0600474001500001   เงินอุดหนุนสาหรับค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ
0600474001700001          ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษา
0600474001700002   ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาวิจัย
0600474003                         ่
           ประชากรเป้ าหมายทีได ้รับการคุ ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพือเป็ นครอบครัวเข ้มแข็ง ่
0600474003000000   รายการงบประจา
0600474003500001   เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
0600474003700001   ค่าจ ้างทีปรึกษา่
0600474003700002   ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาวิจัย
0600474004                   ่
           เครือข่ายทีได ้รับการเสริมสร ้างและพัฒนาศักยภาพ
0600474004000000   รายการงบประจา
0600474004110000             ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท     ่
0600474004110001   ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
0600474004500001   เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว
0600474004700001   ค่าจ ้างทีปรึกษา ่
0600508004                 ี่
           ผู ้สูงอายุทได ้รับการส่งเสริมให ้เข ้าถึงหลักประกันทางสังคม
0600508004000000   รายการงบประจา
0600508004500001   เงินอุดหนุนการคุ ้มครองและพิทักษ์สทธิผู ้สูงอายุ      ิ
0600508004500002   เงินอุดหนุนส่งเสริมและสนั บสนุนผู ้สูงอายุใช ้ชีวตในชุมชน    ิ
0600508004500003   เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณี
0600574001                    ่
           เครือข่ายทีได ้รับการเสริมสร ้างและพัฒนาศักยภาพ
0600574001000000   รายการงบประจา
0600574001500001   เงินอุดหนุนโครงการสร ้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค (คนดีศรีแผ่นดิน)
0600574001500002   เงินอุดหนุนการพัฒนาบทบาทและศักยภาพองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ
0600574002                          ่
           ประชากรเป้ าหมายทีได ้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ ้มครองและพิทักษ์สทธิ             ิ
0600574002000000   รายการงบประจา
0600574002700001   ค่าใช ้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด ้านเด็ก เยาวชน ผู ้ด ้อยโอกาส และผู ้สูงอายุ
0600574013                       ่
           เด็กและเยาวชนทีได ้รับการเสริมสร ้างความรู ้และสภาพแวดล ้อมทางครอบครัวทีเหมาะสม            ่
0600574013000000   รายการงบประจา
0600574013500001   เงินอุดหนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
0600574013500002                                       ้ ่
           เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการสร ้างบทบาทและพืนทีสร ้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน
0600574013700001   ค่าใช ้จ่ายโครงการแลกเปลียนระหว่างประเทศ    ่
0600574013700002   ค่าใช ้จ่ายโครงการมิตรภาพเยาวชนลุมแม่น้ าโขง         ่
0600574013700003   ค่าใช ้จ่ายโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
0600574013700004   ค่าใช ้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เพือให ้เยาวชนได ้รับ VISA ท่องเทียว
                                                           ่      ่
           และทางาน (Work and Holidays Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holidays Scheme ไทย-
           นิวซีแลนด์)
0600619002                             ่
           โครงการพัฒนาความมันคงทีอยูอาศัยคนจนในชุมชนแออัด  ่ ่                      ่
                                                    โครงการบ ้านมันคง
0600619002500001   เงินอุดหนุนทั่วไป:การพัฒนาและปรับปรุงชุมชน
0600674001                      ่
           ชุมชนท ้องถินได ้รับการฟื้ นฟูและพัฒนาเพือการพึงพาตนเอง    ่   ่
0600674001500001                                ้
           เงินอุดหนุนทั่วไป :การเสริมสร ้างพืนฐานความเข ้มแข็งของชุมชนท ้องถิน           ่
0600674001500002                               ้
           เงินอุดหนุนทั่วไป:สนับสนุนการจัดตังและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตาบล
0600674001500003   เงินอุดหนุนทั่วไป : สนั บสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
0600774001                           ่
           ประชากรเป้ าหมายทีได ้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
0600774001000000   รายการงบประจา
0600774001500001   เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการเสริมสร ้างศักยภาพคนพิการและสร ้างความมันคงอย่างยั่งยืน (CLC)   ่
0600774001700001   การพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)
0600774002                     ่
           เครือข่ายทีได ้รับการเสริมสร ้างและพัฒนาศักยภาพ
0600774002000000   รายการงบประจา
0600774002700001   ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาจัดทามาตรฐานการปฏิบัตงานผู ้ช่วยเหลือคนพิการ ิ
0600774003                            ่
           ประชากรเป้ าหมายทีได ้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ ้มครองและพิทักษ์สทธิ              ิ
0600774003000000   รายการงบประจา
0600774003500001   เงินอุดหนุนสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึ กอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
0600774003700001   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด ้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
0700207008            ้
           การจัดตังสภาเกษตรกรแห่งชาติ
0700207008700001   ค่าใช ้จ่ายในการจัดการด ้านสภาเกษตรกร
    รหัสงบประมาณ                              คาอธิบาย
0700279001      อานวยการและบริหารจัดการด ้านการเกษตร
0700279001000000   รายการงบประจา
0700279001410000    ่        ่ ี          ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0700279001410001   ปรับปรุงห ้องน้ า ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท
0700279001410002   ปรับปรุงห ้องประชุมของ สนง.กษ.จ.มหาสารคาม
0700279001410003   ปรับปรุงห ้องประชุมของ สนง.กษ.จ.เชียงราย
0700279001410004                ิ
           ปรับปรุงห ้องปฏิบัตงาน ของ สนง.กษ.จ.ชัยภูม ิ
0700279001410005   ปรับปรุงสานักงาน ของ สนง.กษ.จ.อุบลราชธานี
0700279001410006   ปรับปรุงอาคารหอประชุมของ สนง.กษ.จ.ขอนแก่น
0700279001410007   ซ่อมแซมบ ้านพักข ้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.กาฬสินธุ์
0700279001410008   ซ่อมแซมบ ้านพักข ้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท
0700279001410009   ซ่อมแซมบ ้านพักข ้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.สงขลา
0700279001410010   ปรับปรุงถนนรอบอาคารสานักงาน ของ สนง.กษ.จ.ขอนแก่น
0700279001410011   ปรับปรุงระบบไฟฟ้ า บ ้านพักข ้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท
0700279001410012                   ่
           ปรับปรุงปั๊ มน้ าของอาคารทีทาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
0700279001410013   ก่อสร ้างเสาธง ของ สนง.กษ.จ.ภูเก็ต
0700279001410014   ก่อสร ้างห ้องน้ า ของ สนง.กษ.จ.ฉะเชิงเทรา
0700279001500001   ค่าใช ้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
0700279001500002   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายเพือสนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธโครงการหลวง
                               ่             ิ
0700279001700001   ค่าใช ้จ่ายศูนย์บริการข ้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
0700279001700002   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาพืนทีลมน้ าปากพนังอันเนืองมาจากพระราชดาริ
                                  ้ ่ ุ่        ่
0700279001700003   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
0700279002            ิ
           การปฏิบัตการฝนหลวงและบริการด ้านการบิน
0700279002000000   รายการงบประจา
0700279002120001   ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน
0700279002120002      ่
           เครืองบินปรับความดันอากาศ
0700279002120003                 ่
           ปรับปรุงเรดาร์ตรวจกลุมฝน แบบประจาที่ พร ้อมอาคาร
0700279002700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว   ่
0700279002700002   ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาวิจัย
0700279003      เกษตรกรได ้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
0700279003000000   รายการงบประจา
0700279003500001   ค่าใช ้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ ้าน
0700279003700001   ค่าใช ้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช ้ประโยชน์ในทีดนของลูกหนีกองทุนหมุนเวียน
                                        ่ ิ     ้
0700279003700002   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
0700279003700003   ค่าใช ้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
0700279003700004   ค่าใช ้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0700279004      การผลิตสินค ้าเกษตรได ้รับการส่งเสริมและพัฒนา
0700279004000000   รายการงบประจา
0700279004110000          ี่ ี          ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0700279004110001   รถส่งไข่ไหม (ดีเซล) พร ้อมห ้องเย็น
0700279004110002       ่        ้
           เครืองทาความชืน พร ้อมอุปกรณ์
0700279004410000     ่        ่ ี           ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0700279004410001   ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตกว ้าง 4 เมตร
0700279004410002   ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร
0700279004410003   ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตกว ้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร
0700279004410004   ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารนิทรรศการ
0700279004410005   ซ่อมแซมห ้องเย็นเก็บไข่ไหม
0700279004410006   ซ่อมแซมปรับปรุงบ ้านพักชันตรี   ้
0700279004410007   ซ่อมแซมบ ้านพักข ้าราชการระดับ 5-6
0700279004410008   ซ่อมแซมปรับปรุงบ ้านพักชันโท    ้
0700279004410009   ซ่อมแซมอาคารหอพัก
0700279004410010   ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ
0700279004410011   ขุดลอกสระน้ า
0700279004410012                  ้
           ก่อสร ้างบ่อล ้างอุปกรณ์เลียงไหมและลานตาก
0700279004500001   ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก
0700279004700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว    ่
0700279004700002   ค่าใช ้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ
0700279005      การเกษตรด ้านต่างประเทศได ้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
0700279005000000   รายการงบประจา
0700279005500001   ค่าบารุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
    รหัสงบประมาณ                                     คาอธิบาย
0700279005500002   ค่าบารุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจาภูมภาคเอเชียและแปซิฟิค (CIRDAP)  ิ
0700279005500003   ค่าบารุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช ้พืชรองสาหรับภูมภาคเอเชียและแปซิฟิค     ิ      (CAPSA)
0700279005500004                      ิ            ่
           ค่าบารุงสมาชิกศูนย์วศวกรรมเกษตรและเครืองจักรกลสาหรับภาคพืนเอเชียและแปซิฟิค (APCAEM)  ้
0700279005500005                          ่
           ค่าบารุงสมาชิกกองทุนร่วมเพือสินค ้าโภคภัณฑ์ (CFC)
0700279005500006   ค่าบารุงสมาชิกกองทุนระหว่างประเทศเพือพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) ่
0700279005700001   ค่าใช ้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ
0700279005700002   ค่าใช ้จ่ายเพือส่งเสริมและผลักดันภารกิจด ้านการเกษตรต่างประเทศ
                        ่
0700279005700003   ค่าใช ้จ่ายสนั บสนุนการดาเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
0700285006      โครงการส่งเสริมอาชีพด ้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0700285006700001   ค่าใช ้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพืนทีเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต ้
                                        ้ ่
0700379001      การจัดการน้ าชลประทาน
0700379001000000   รายการงบประจา
0700379001110000             ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท   ่
0700379001110001   รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล ้อ แบบดับเบิลแค็บ่             ้    8 คัน
0700379001110002           ื่
           วิทยุสอสาร CB 45 ชุด
0700379001110003   กล ้องสารวจแบบประมวลผล (Total Station) 15 ชุด
0700379001110004     ่                  ้ ่
           เครืองสอบและคานวณเนือทีอัตโนมัต ิ (X-Plan) 10 เครือง            ่
0700379001110005      ่              ้
           เครืองวัดความชืนในดินตามลาดับชันดิน แบบพกพา      ้           9 ชุด
0700379001110006       ่
           เครืองวัดคุณภาพน้ า ชนิดหัวรวมภาคสนาม                 2 ชุด
0700379001120001   ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ
0700379001120002         ่
           "เครืองสูบน้ า Turbine ชนิด Electric Motor DrivenVertical Mixed Flow Pump ส่งน้ าด ้วยท่อเหล็กเหนียว
           ขนาดเส ้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 ม.ม. ความยาว 700 ม.พร ้อมอุปกรณ์                3 ชุด"
0700379001120003        ่      ่
           เครืองลงทีหมายแผนที่ ขนาด A0 1 ชุด
0700379001120004   ค่าซ่อมใหญ่รถขุด
0700379001120005                    ่    ่
           ค่าซ่อมใหญ่เครืองจักรเครืองมือด ้านบารุงรักษา
0700379001120006   ค่าซ่อมใหญ่เรือใช ้งานชลประทาน
0700379001200001          ้ ่ ิ
           ค่าซือทีดน ค่าทดแทน ค่ารือย ้ายในการจัดหาทีดน   ้        ่ ิ
0700379001200002   ค่าใช ้จ่ายในการบริหารงานจัดหาทีดนจัดซือทีดน    ่ ิ   ้ ่ ิ
0700379001410000    ่            ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท  ่
0700379001410001   ค่าสารวจธรณีและปฐพีวทยา        ิ
0700379001410002   ค่าสารวจตะกอนในอ่างและในลาน้ า
0700379001410003   ค่าดาเนินการจัดทารายงานความเหมาะสม
0700379001410004   ค่าพิจารณาโครงการและศึกษาความเหมาะสม
0700379001410005   คลองซอย 15ขวา พร ้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 8) โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาแม่แฝก-แม่งด จังหวัด      ั
           เชียงใหม่ 1 สาย
0700379001410006                   ้
           คลองส่งน้ าป่ าจี-หนองออน โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาแม่แฝก-แม่งด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ั
0700379001410007   คลองซอย 1R-LMC พร ้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 สาย

0700379001410008   อาคารประกอบคลอง 1L-1R-L โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาห ้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
0700379001410009   อาคารประกอบคลอง 2L-1R-L โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาห ้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
0700379001410010   อาคารประกอบคลอง 3R-L โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาห ้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
0700379001410011   Box Culvert คลอง RMC โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาห ้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
0700379001410012   คลองส่งน้ าสายใหญ่ RMC กม.2+170- กม.2+220 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาลาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1
           สาย
0700379001410013   ท่อลอดถนน คลอง 4R-RMC กม.21+870 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาลาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
0700379001410014   อาคารระบายน้ า คลอง 7R-RMC กม.11+400 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาลาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

0700379001410015   อาคารบังคับน้ า คลอง 7R-RMC กม.10+935 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาลาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

0700379001410016   ท่อลอดคลอง 5BL-RMC กม.0+030 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาลาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
0700379001410017   อาคารบังคับน้ า คลอง 13R-RMC กม.1+180 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาลาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

0700379001410018      ู
           สถานีสบน้ าบ ้านคันเปื อย (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง

0700379001410019      ู
           สถานีสบน้ าบ ้านหนองกินเพล โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง
0700379001410020       ู
           สถานีสบน้ าบ ้านหนองสะโน โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง
0700379001410021                                     ิ
           ท่อระบายน้ ากลางคลองบางโรง โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

0700379001410022                                        ิ
           ท่อระบายน้ ากลางคลองลาดปลาเค ้า โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1
           แห่ง
    รหัสงบประมาณ                         คาอธิบาย
0700379001410023   ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ า 1R-MC โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย
0700379001410024   ท่อระบายน้ าบ ้านเฉียงพง กม.18+700 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

0700379001410025       ้      ์
           คันกันน้ ากระแสสินธุพร ้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1
           แห่ง
0700379001410026   ท่อลอดถนนกลางคลองบ ้านวัดสน กม.14+350 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
            1 แห่ง
0700379001410027   ท่อลอดถนนกลางคลองบ ้านวัดนก กม.12+770 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
            1 แห่ง
0700379001410028   ท่อรับน้ าคลองระบายน้ า D2 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี 8 แห่ง
0700379001410029   คันคลองระบายน้ า D2 ทางเข ้าโครงการศูนย์ครูใต ้ กม.6+150-กม.11+884 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษา
           ปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี 1 แห่ง
0700379001410030                        ่    ั
           ระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ โครงการหมูบ ้านปศุสตว์-เกษตรมูโนะ (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ าและบารุงรักษา
             ่
           ลุมน้ าโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
0700379001410031      ่                                      ่
           เครืองกว ้านบานระบาย ประตูระบายน้ าปากคลองมูโนะ โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาลุมน้ าโก-ลก จังหวัด
           นราธิวาส 1 แห่ง
0700379001410032                                      ่
           อาคารบังคับน้ าคลองโต๊ะเจ๊ะ กม.14+500 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาลุมน้ าบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

0700379001410033           ้              ้                   ่
           อาคารรับน้ า-ทิงน้ า กม.1+300 และท่อลอดคันกันน้ า โครงการพรุบาเจาะ-ไม ้แก่น อันเนืองมาจากพระราชดาริ
           โครงการชลประทานนราธิวาส 2 แห่ง
0700379001410034            ้                               ่
           อาคารรับน้ า-ทิงน้ า กม.11+500 และ กม.12+380 โครงการพรุบาเจาะ-ไม ้แก่น อันเนืองมาจากพระราชดาริ
           โครงการชลประทานนราธิวาส 1 แห่ง
0700379001410035                                         ่ ิ
           บ ้านพักข ้าราชการ ระดับ 1-2 (แฝด 2ครอบครัว)ตอกเสาเข็ม สานักงานจัดรูปทีดนจังหวัดอุดรธานี 1 หลัง

0700379001410036                                          ่ ิ
           บ ้านพักข ้าราชการ ระดับ 1-2 (แฝด 2 ครอบครัว) ตอกเสาเข็ม สานั กงานจัดรูปทีดนจังหวัดมหาสารคาม 1
           หลัง
0700379001410037                                 ่ ิ
           บ ้านพักข ้าราชการ ระดับ 3-4 (ตอกเสาเข็ม) สานั กงานจัดรูปทีดนจังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
0700379001410038                                 ่ ิ
           บ ้านพักข ้าราชการ ระดับ 3-4 (ตอกเสาเข็ม) สานั กงานจัดรูปทีดนจังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง
0700379001410039                                  ่ ิ    ี
           บ ้านพักข ้าราชการ ระดับ 5-6 (ตอกเสาเข็ม) สานั กงานจัดรูปทีดนจังหวัดบุรรัมย์ 1 หลัง
0700379001410040                                  ่ ิ
           บ ้านพักข ้าราชการ ระดับ 5-6 (ตอกเสาเข็ม) สานั กงานจัดรูปทีดนจังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง
0700379001410041        ่           ่                   ่
           อาคารทีทาการและส่วนประกอบอืน โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพัฒนาลุมน้ าพรม-เชิญ จังหวัดขอนแก่น 1
           หลัง
0700379001410042         ่
           อาคารทีทาการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
0700379001410043   บ ้านพักข ้าราชการ ระดับ 5-6 (ตอกเสาเข็ม)โครงการส่งน้ าและบารุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ 5 หลัง

0700379001410044   บ ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม)โครงการส่งน้ าและบารุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ 4 หลัง
0700379001410045   อาคารสานั กงานขนาดกลาง โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง
0700379001420001   ซ่อมแซมโครงการฝายหนองสลีก โครงการชลประทานลาพูน 1 โครงการ
0700379001420002   ซ่อมแซมฝายบ ้านท่าผา โครงการชลประทานลาปาง 1 แห่ง
0700379001420003   ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ ้าย โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาห ้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 สาย
0700379001420004   ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ ้าย โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 1 สาย
0700379001420005   ซ่อมแซม Dispersive Soil คลองส่งน้ าสายใหญ่ LMC มูลบน โครงการส่งน้ าและบารุงรักษามูลบน-ลาแชะ
           จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย
0700379001420006   ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสายใหญ่เขาแก ้ว โครงการส่งน้ าและบารุงรักษามโนรมย์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน
0700379001420007                  ิ   ู                           ิ
           ซ่อมแซมระบบเก็บขยะอัตโนมัตสถานีสบน้ าเจริญราษฎร์ โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาชลหารพิจตร จังหวัด
           สมุทรปราการ 1 แห่ง
0700379001420008   ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสายใหญ่ 1ขวา และอาคารประกอบ กม.0+047-กม.3+400โครงการส่งน้ าและบารุงรักษา
           กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุร ี 1 สาย
0700379001420009   ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ าสายใหญ่ 1ขวา โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี 1
             สาย
0700379001420010   ซ่อมแซมคลองส่งน้ า 1ซ ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาเพชรบุร ี จังหวัดเพชรบุร ี 1 สาย
0700379001420011   ซ่อมแซมท่อส่งน้ าและอาคารประกอบสาย 1L-LMP กม.0+000-กม.6+000 ฝายคลองนางย่อน โครงการ
           ชลประทานพังงา 1 สาย
0700379001420012   ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงการชลประทาน
0700379001420013   สานั กชลประทานที่ 1
0700379001420014   สานั กชลประทานที่ 2
0700379001420015   สานั กชลประทานที่ 3
0700379001420016   สานั กชลประทานที่ 4
0700379001420017   สานั กชลประทานที่ 5
0700379001420018   สานั กชลประทานที่ 6
0700379001420019   สานั กชลประทานที่ 7
    รหัสงบประมาณ                            คาอธิบาย
0700379001420020   สานั กชลประทานที่ 8
0700379001420021   สานั กชลประทานที่ 9
0700379001420022   สานั กชลประทานที่ 10
0700379001420023   สานั กชลประทานที่ 11
0700379001420024   สานั กชลประทานที่ 12
0700379001420025   สานั กชลประทานที่ 13
0700379001420026   สานั กชลประทานที่ 14
0700379001420027   สานั กชลประทานที่ 15
0700379001420028   สานั กชลประทานที่ 16
0700379001420029   สานั กชลประทานที่ 17
0700379001420030                 ่
           ค่าซ่อมแซมโครงการเนืองจากอุทกภัย
0700379001420031   "ค่าขุดลอกคลองดาเนินการโดยเรือขุด ดาเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 3,480,800 ลูกบาศก์เมตร"
0700379001420032   "ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดาเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 6,657,800 ลูกบาศก์เมตร"
0700379001420033   "ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ ้างเหมา ปริมาตรดินประมาณ 9,006,100 ลูกบาศก์เมตร"
0700379001420034   ค่าป้ องกันน้ าเค็ม
0700379001420035   ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ า ดาเนินการเอง
0700379001420036   ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ า จ ้างเหมา
0700379001420037   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมาขุดลอก
0700379001420038   ค่ากาจัดวัชพืช
0700379001420039   ค่าบารุงรักษาระบบโทรมาตร
0700379001420040   ค่าบารุงรักษาทางลาเลียงใหญ่
0700379001420041            ่ ู ิ
           ค่าสารวจแผนทีภมประเทศ
0700379001420042   ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน
0700379001420043               ุ
           ค่าดาเนินการสถานีอทกวิทยา
0700379001420044   ค่าดาเนินการออกแบบชลประทาน
0700379001420045                                       ั
           ระบบส่งน้ าบ ้านเป้ า (ฝั่ งขวา) โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาแม่แฝก-แม่งด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
0700379001420046   คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ ้าย LMC พร ้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) กม.17+100-กม.22+700 โครงการส่งน้ า
           และบารุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 สาย
0700379001420047                                      ่
           อาคารประกอบฝายบ ้านเมืองบัว โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพัฒนาลุมน้ าเสียวใหญ่ จังหวัดร ้อยเอ็ด 1 แห่ง

0700379001420048       ู
           สถานีสบน้ าบ ้านนาหว ้า โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง
0700379001420049   ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ า 3ซ ้าย   กม.7+100-กม.10+485 พร ้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ าและบารุงรักษา
                       ุ
           มหาราช จังหวัดสิงห์บร ี 1 สาย
0700379001420050                        ู                       ิ
           ประตูระบายน้ าปากคลองชีปะขาว พร ้อมสถานีสบน้ า โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชต จังหวัด
           ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
0700379001420051   ระบบส่งน้ า 3L-LMC และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ าคลองกะทูน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 1 สาย

0700379001420052   ระบบส่งน้ า 4L-LMC และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ าคลองกะทูน     โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 1
           สาย
0700379001420053   ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ า MC ช่วงที่ 1 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย

0700379001420054   ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ าสายซอย Lat.4.9 R กม.0+025-กม.3+120 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาปั ตตานี
           จังหวัดปั ตตานี 1 สาย
0700379001420055   เสริมระดับคันคลองระบายน้ าสายที่ 14 ฝั่ งซ ้าย (คลองลาน) พร ้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ าและ
                  ่
           บารุงรักษาลุมน้ าโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
0700379001420056                                       ่
           ประตูระบายน้ ากลางคลองปาเสมัส กม.4+895 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาลุมน้ าโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1
           แห่ง
0700379001420057       ู                               ่
           สถานีสบน้ าพร ้อมอาคารประกอบ ตอนดุซง โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาลุมน้ าบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1
           แห่ง
0700379001420058                                               ่
           คันคลองระบายน้ าพรุบาเจาะ สายที่ 4 พร ้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไม ้แก่น อันเนืองมาจาก
           พระราชดาริ โครงการชลประทานนราธิวาส 1 สาย
0700379001420059   ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงการชลประทาน จานวน 69 รายการ
0700379001420060   "ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ ้างเหมา ปริมาตรดินประมาณ 4,913,500 ลูกบาศก์เมตร"
0700379001420061   ค่าสารวจจัดทารายงานความเหมาะสม
0700379001420062                  ้         ่            ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าปราจีน -บางปะกง
0700379001420063                   ้         ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าวัง ่
0700379001420064                    ้         ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ ายม  ่
0700379001420065                     ้         ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าท่าจีน ่
0700379001420066                      ้         ่            ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าทะเลสาบสงขลา
0700379001420067                       ้         ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าชี     ่
0700379001420068                        ้         ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าสะแกกรัง   ่
    รหัสงบประมาณ                            คาอธิบาย
0700379001420069                  ้        ่           ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าแม่กลอง
0700379001420070                   ้        ่           ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าปราณบุร ี
0700379001420071                     ่                   ั ่
           โครงการปรับปรุงและจัดการน้ าแบบมีสวนร่วม โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาแม่วง-กิวลม
0700379001420072   โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาผักไห่
0700379001420073                               ่
           โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพัฒนาลุมน้ าชีตอนบน
0700379001420074   โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพลายชุมพล
0700379001420075                    ้        ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยน้ าท่วมจังหวัดนครราชสีมา (มูล)

0700379001420076                   ้        ่             ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าปั ตตานี
0700379001420077                    ้        ่             ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าตรัง -ปะเหลียน
0700379001420078                     ้        ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าโก-ลก  ่
0700379001420079                      ้        ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าสายบุร ี ่
0700379001420080                       ้        ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าแม่วงทอง  ่   ั
0700379001420081                        ้        ่             ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าคลองวังเจ ้าและคลองสวน
           หมาก
0700379001420082   โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่
0700379001420083                ้ ่                       ่
           โครงการบริหารจัดการน้ าพืนทีฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ ้าพระยา ด ้านท ้ายเขือนเจ ้าพระยา
0700379001420084   โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงคลองบางแก ้ว-แม่น้ าลพบุร ี จังหวัดลพบุร ี
0700379001420085                         ้        ่             ่
           โครงการศึกษาวางระบบและติดตังระบบโทรมาตรเพือพยากรณ์น้ าและเตือนภัยลุมน้ าปิ งตอนบนส่วนขยาย
0700379001420086       ู
           สถานีสบน้ าคลองสนามแจง โครงการชลประทานลพบุร ี 1 แห่ง
0700379001420087   ประตูระบายน้ าคลองหัวกรดและงานประกอบ โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาบางพลวง จังหวัดปราจีนบุร ี 1 แห่ง

0700379001420088   ประตูระบายน้ าปลายคลองบ ้านนา พร ้อมอาคารประกอบ    โครงการส่งน้ าและบารุงรักษานครนายก จังหวัด
           นครนายก 1 แห่ง
0700379001420089   ประตูระบายน้ าคลองเนินทราย โครงการชลประทานระยอง 1 แห่ง
0700379001420090   คลองส่งน้ า 1ขวา-ส.6 พร ้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           1 สาย
0700379001420091   ประตูระบายน้ าปากคลองบางคู ้ โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุร ี 1 แห่ง
0700379001420092        ู
           สถานีสบน้ าปากคลองโพนทอง โครงการชลประทานลพบุร ี 1 แห่ง
0700379001420093      ้                                  ่
           คันกันน้ าลาห ้วยกระเสียว กม.16+000-กม.25+000 (ช่วงท ้ายประตูระบายน้ าเขือนทดน้ า) โครงการส่งน้ าและ
           บารุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุร ี 1 สาย
0700379001420094                                   ี ั
           ปรับปรุงฐานราก อ่างเก็บน้ าคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรขนธ์ 1 แห่ง
0700379001420095           ้
           ทานบดินปิ ดกันลาน้ ามูลพร ้อมเปิ ดช่องลัดฝายหัวนา ตาบลหนองแก ้ว อาเภอกันทรารมย์ โครงการชลประทาน
           ศรีสะเกษ 1 แห่ง
0700379001420096   ประตูระบายน้ า คลองระบายน้ า D1 โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี 1 แห่ง
0700379001420097   ขุดคลองระบายน้ าพรุบาเจาะสายที่ 4 โครงการชลประทานนราธิวาส 1 สาย
0700379001420098       ้                                       ่
           ติดตังฝายยางและอาคารประกอบ ฝายบ ้านโพนฝ้ าย โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพัฒนาลุมน้ าเสียวใหญ่
           จังหวัดร ้อยเอ็ด 1 โครงการ
0700379001420099   ฝายยางห ้วยตุงลุง (ดอนน้ าคา) โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง
0700379001420100   ระบบส่งน้ า ระบบระบายน้ าและอาคารประกอบของอ่างเก็บน้ าเขาระกาขยาย โครงการชลประทานตราด 1
           โครงการ
0700379001420101                                         ิ
           ประตูระบายน้ ากลางคลองสาโรง โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชต จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง

0700379001420102   ท่อส่งน้ าและอาคารประกอบสาย 2ซ ้าย-สายใหญ่ฝั่งซ ้าย โครงการอ่างเก็บน้ ากะทูน โครงการชลประทาน
           นครศรีธรรมราช 1 สาย
0700379001420103   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมาก่อสร ้างและปรับปรุงระบบชลประทาน
0700379001500001   เงินอุดหนุนสาหรับค่าบารุงสมาชิก และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด ้วยการชลประทานและการระบายน้ า
           (ICID)
0700379001700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว่
0700379001700002   ค่าใช ้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ าและพัฒนาองค์กรผู ้ใช ้น้ า
0700379001700003   ค่าใช ้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได ้ โครงการพัฒนาพืนทีลมน้ าปากพนั ง
                                             ้ ่ ุ่
0700379001700004                  ่
           ค่าใช ้จ่ายเพือส่งเสริมการมีสวนร่วมการบริหารจัดการน้ าชลประทาน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550
                  ่
0700379001700005   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน
0700379002                   ่ ้ ่
           การจัดหาแหล่งน้ าและเพิมพืนทีชลประทาน
0700379002000000   รายการงบประจา
0700379002120001   ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์
0700379002120002   ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง
0700379002120003            ่    ่
           ค่าซ่อมใหญ่เครืองจักรเครืองมือด ้านสารวจ
0700379002200001   ค่ารังวัดและออกหนังสือสาคัญทีหลวง่
0700379002200002                        ้ ่ ิ
           ค่าใช ้จ่ายในการบริหารงานจัดหาทีดนจัดซือทีดน
                             ่ ิ
0700379002200003      ้ ่ ิ          ้
           ค่าซือทีดน ค่าทดแทน ค่ารือย ้ายในการจัดหาทีดน   ่ ิ
    รหัสงบประมาณ                                                      คาอธิบาย
0700379002410000    ่      ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท                   ่
0700379002410001   ค่าศึกษา สารวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
0700379002410002   ค่าสารวจจาแนกประเภทดิน
0700379002410003   โครงการจัดทาแผนทีภาพถ่ายหรือแผนทีภาพจากดาวเทียม(ระยะที่ 3) โดยใช ้ข ้อมูลภาพออร์โธสีเชิงตัวเลขของ
                                   ่                      ่
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข ้อมูลภาพดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA)
0700379002410004           ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน            ่                โครงการปรับปรุงหนองหลวง      จังหวัดเชียงราย
0700379002410005            ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน             ่               โครงการ ปตร.อัดน้ ากลางคลองแม่น้ าวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
0700379002410006             ่                 ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน โครงการอ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์
0700379002410007              ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน โครงการฝายสามง่าม      ่                              ิ
                                                                จังหวัดพิจตร
0700379002410008               ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน โครงการอ่างเก็บน้ าแม่สาย   ่                          จังหวัดแพร่
0700379002410009                ่                 ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยแม่สอดตอนบน                               จังหวัดตาก
0700379002410010                 ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยทรวง   ่                             ่
                                                                    อันเนืองมาจากพระราชดาริ    จังหวัดสุโขทัย
0700379002410011   ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน  ่                 ่         โครงการอ่างเก็บน้ าพร ้อมระบบส่งน้ าห ้วยน้ าม ้า จังหวัดอุดรธานี
0700379002410012                   ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน โครงการคลองสะพานหิน จังหวัดตราด    ่
0700379002410013                    ่                 ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
0700379002410014                     ่                 ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยนา จังหวัดเพชรบูรณ์
0700379002410015                      ่                 ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน โครงการระบบส่งน้ าห ้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์
0700379002410016   ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน       ่                 ่     โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหาดส ้มแป้ น จังหวัดระนอง
0700379002410017   ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน        ่                 ่   โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหัวช ้าง(อันเนืองมาจากพระราชดาริ) จังหวัดพัทลุง
                                                                        ่
0700379002410018   ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน         ่                 ่    โครงการประตูระบายน้ าลาน้ ายามพร ้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร
0700379002410019   ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน          ่                 ่                          ่   ู
                                                      โครงการระบบส่งน้ าประตูระบายน้ าบ ้านนาคูสถานีสบน้ าบ ้านนาคู่ จังหวัดนครพนม

0700379002410020   ค่าปิ ดงานก่อสร ้างโครงการชลประทาน
0700379002410021               ่
           ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน โครงการฝายบ ้านโคกผักหวาน        จังหวัดพิษณุโลก
0700379002410022                ่
           ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน โครงการอ่างเก็บน้ าพร ้อมระบบส่งน้ าห ้วยน้ าม ้า จังหวัดอุดรธานี
0700379002410023                 ่           ู
           ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน โครงการสถานีสบน้ าหนองผือ        จังหวัดขอนแก่น
0700379002410024                  ่
           ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน โครงการอาคารบังคับน้ าในแม่น้ าระยอง จานวน 2 แห่ง จ.ระยอง
0700379002410025                   ่
           ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
0700379002410026                    ่
           ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน โครงการอ่างเก็บน้ าคลองลากง จังหวัดเพชรบูรณ์
0700379002410027   ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหัวช ้าง(อันเนืองมาจากพระราชดาริ) จังหวัดพัทลุง
                             ่                  ่
0700379002410028   ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน       ่                     ่   ู
                               โครงการระบบส่งน้ าประตูระบายน้ าบ ้านนาคูสถานีสบน้ าบ ้านนาคู่ จังหวัดนครพนม

0700379002410029             ่
           ค่าก่อสร ้างอาคารทีทาการบ ้านพักพร ้อมระบบสาธารณูปโภค    ภายในสานั กชลประทานที่ 17
0700379002420001   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379002420002                  ่
           ระบบส่งน้ าและส่วนประกอบอืน โครงการระบบส่งน้ าแม่ทะลบหลวง จังหวัดเชียงใหม่
0700379002420003   ระบบส่งน้ า  โครงการฝายบ ้านโคกผักหวาน    จังหวัดพิษณุโลก
0700379002420004   ระบบส่งน้ า โครงการห ้วยหินชะแนนใหญ่ จังหวัดสกลนคร
0700379002420005   ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการห ้วยน้ าม ้า จังหวัดอุดรธานี
0700379002420006   ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการคลองสะพานหิน จังหวัดตราด
0700379002420007   ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการคลองไม ้ปล ้อง จังหวัดปราจีนบุร ี
0700379002420008   ระบบส่งน้ า โครงการห ้วยติ๊ กชู จังหวัดศรีสะเกษ
0700379002420009   ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก ้ว
0700379002420010   ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยน้ าก ้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
0700379002420011   ระบบส่งน้ า โครงการห ้วยใหญ่ (วังแขม) จังหวัดลพบุร ี
0700379002420012   ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยยาง จังหวัดสุพรรณบุร ี
0700379002420013                                        ่
           ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยกระพร ้อย อันเนืองมาจากพระราชดาริ จังหวัด
           กาญจนบุร ี
0700379002420014                                         ี ั
           ระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยวังเต็น จังหวัดประจวบคีรขนธ์
0700379002420015                                   ้
           ระบบท่อส่งน้ าพร ้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าคลองท่างิว จังหวัดตรัง
0700379002420016   ระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ าห ้วยแคน จังหวัดนครพนม
0700379002420017   ประตูระบายน้ าหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ าลาน้ ายามพร ้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร

0700379002420018                                     ่   ู
           ระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ าประตูระบายน้ าบ ้านนาคูสถานีสบน้ าบ ้านนาคู่ จังหวัดนครพนม

0700379002420019          ่ ู ิ
           ค่าสารวจแผนทีภมประเทศ
0700379002420020             ิ
           ค่าสารวจธรณีและปฐพีวทยา
0700379002420021   ค่าดาเนินการออกแบบชลประทาน
0700379002420022   ค่าสารวจจัดทารายงานความเหมาะสม(ดาเนินการเอง)
    รหัสงบประมาณ                         คาอธิบาย
0700379002420023       ่                  ิ                            ่
           จ ้างทีปรึกษาโครงการสารวจและจัดทาข ้อมูลภูมประเทศเชิงรายละเอียดและความถูกต ้องสูงด ้วยระบบไลดาร์ เพือ
                    ้ ่ ุ่                           ้
           บริหารจัดการน้ าพืนทีลมน้ ายมตอนบนในเขต จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก พืนที่ 500 ตร.กม.

0700379002420024   ค่าใช ้จ่ายในการเตรียมความพร ้อมโครงการชลประทาน
0700379002420025   ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน โครงการอ่างเก็บน้ าแม่พริก (ผาวิงชู ้) จังหวัดลาปาง
                         ่                 ่
0700379002420026                  ่
           ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน โครงการอ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์
0700379002420027                   ่
           ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก
0700379002420028   ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหาดส ้มแป้ น จังหวัดระนอง
                            ่
0700379002420029                     ่          ่
           ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน โครงการประตูระบายน้ า น้ ากาตอนล่าง จังหวัดนครพนม
0700379002420030              ่
           ค่าก่อสร ้างอาคารทีทาการบ ้านพักพร ้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในสานั กชลประทานที่ 14
0700379002420031   ก่อสร ้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ า 7 แห่ง
0700379002420032   ก่อสร ้างเขือนคลองน้ าหนองช ้างแล่น ต.เสาธง อ.ร่อนพิบลย์ จ.นครศรีธรรมราช
                   ่                     ู
0700379002420033   ก่อสร ้างฝายน้ าล ้นคลองเต็ง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง
0700379002420034                ่
           ก่อสร ้างเหมืองส่งน้ าเพือการชลประทาน ต.นาพระ อ.เมือง จ.ตรัง
0700379002420035   ก่อสร ้างคลองส่งน้ าและอาคารประกอบคลองสังกะสี
0700379002420036   ก่อสร ้างคลองส่งน้ า (ดาดคอนกรีต)สายเนินตามาก - เนินกลาง ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี
0700379002420037   ก่อสร ้างดาดเหมืองประตูน้ าแบ่ง(ลาเหมืองใส ้ไก่)ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
0700379002420038            ่
           ระบบส่งน้ าเพือการเกษตรบ ้านโคกน ้อย บ ้านกุดน้ าใส ต.กุดน้ าใส อ.พนมไพร จ.ร ้อยเอ็ด
0700379002420039        ู                           ุ
           สถานีสบน้ าด ้วยไฟฟ้ าพร ้อมระบบส่งน้ าคลองจรเข ้เผือก ต.วังพิกล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
0700379002420040         ู                ์
           สถานีสบน้ าด ้วยไฟฟ้ าปากคลองเป็ ด ต.โพธิแดง อ.บางไทร จ.อยุธยา
0700379002420041          ู
           สถานีสบน้ าด ้วยไฟฟ้ าบ ้านหนองกะสาวพร ้อมระบบส่งน้ า ต.บ ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง
0700379002420042   ปรับปรุงฝาย ทรบ. และขุดลอกหนองหลวง โครงการปรับปรุงหนองหลวง จังหวัดเชียงราย
0700379002420043   เขือนทดน้ าและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าแม่พริก (ผาวิงชู ้) จังหวัดลาปาง
             ่                                ่
0700379002420044   ประตูระบายน้ าหัวงานและอาคารประกอบ โครงการ ปตร.อัดน้ ากลางคลองแม่น้ าวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
0700379002420045   ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์
0700379002420046   ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายสามง่าม จังหวัดพิจตร      ิ
0700379002420047   ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าแม่สาย จังหวัดแพร่
0700379002420048                                            ้ ่
           ปรับปรุงคลองส่งน้ าและแก ้มลิง พร ้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ าในเขตพืนทีอาเภอลานกระบือ
           จังหวัดกาแพงเพชร
0700379002420049                                       ่
           ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยทรวง อันเนืองมาจากพระราชดาริ จังหวัดสุโขทัย

0700379002420050       ู            ่        ู
           สถานีสบน้ าพร ้อมส่วนประกอบอืน โครงการสถานีสบน้ าบ ้านหนองผือ จังหวัดขอนแก่น
0700379002420051               ู                   ่
           ระบบกระจายน้ า สถานีสบน้ า PR3 โครงการฝายอานาจเจริญ (เพือส่งน้ าให ้กับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ ้าน
           ยางน ้อย) จังหวัดอุบลราชธานี
0700379002420052                  ่
           ระบบส่งน้ า โครงการสูบน้ าเพือช่วยเหลือราษฎรอาเภอห ้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
0700379002420053                        ิ
           ระบบส่งน้ าฝายโชคชัย (ราเดง) จังหวัดสุรนทร์
0700379002420054   อาคารบังคับน้ า โครงการอาคารบังคับน้ าในแม่น้ าระยอง จานวน 2 แห่ง จังหวัดระยอง
0700379002420055   ระบบส่งน้ า โครงการระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธระยะที่ 1 จังหวัดจันทบุร ี
0700379002420056   ระบบส่งน้ าระบายน้ าและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ าระบายน้ าและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่
           (ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง
0700379002420057   ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
0700379002420058   ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยนา จังหวัดเพชรบูรณ์
0700379002420059   ระบบส่งน้ า โครงการระบบส่งน้ าห ้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์
0700379002420060   ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าคลองลากง จังหวัดเพชรบูรณ์
0700379002420061        ู                       ู
           สถานีสบน้ า ระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ โครงการสถานีสบน้ าแจงงามพร ้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุร ี

0700379002420062                       ่                 ี
           ระบบส่งน้ าและอาคารประกอบคลองท่าล ้อ-อูทอง โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุร-พนมทวน อัน
             ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ จังหวัดกาญจนบุร ี
0700379002420063                               ่
           ระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ าเขือนเพชรไปชะอาและหัวหิน จังหวัดเพชรบุร ี
0700379002420064   ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหาดส ้มแป้ น จังหวัดระนอง
0700379002420065                           ่
           ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบพร ้อมส่วนประกอบอืน โครงการอ่างเก็บน้ าคลองแห ้ง จังหวัดกระบี่
0700379002420066   ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหัวช ้าง (อันเนืองมาจากพระราชดาริ) จังหวัดพัทลุง
                                             ่

0700379002420067   ค่าสารวจจัดทารายงานความเหมาะสม
0700379002420068                       ่                 ่
           โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิงแวดล ้อม โครงการคลองประ (อันเนืองมาจากพระราชดาริ)
           จังหวัดพัทลุง
0700379002420069   ศึกษาสารวจ ออกแบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าอ่างเก็บน้ าป่ าละอู อาเภอหัวหิน จังหวัด
                ี ั
           ประจวบคีรขนธ์
0700379002420070   การศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการลุมน้ ายม โดยใช ้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ
                           ่
    รหัสงบประมาณ                      คาอธิบาย
0700379002420071              ่
           โครงการศึกษาผลกระทบสิงแวดล ้อม โครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่ งซ ้ายระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (EIA)

0700379002420072                    ่
           โครงการศึกษา DAM BREAK กิวคอหมา จังหวัดลาปาง
0700379002420073                          ่
           โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิงแวดล ้อม (EIA) อ่างเก็บน้ าผาเค ้าเฮ ้า จังหวัดเลย
0700379002420074                         ่                     ้ ่
           ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิงแวดล ้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ าพืนทีอาเภอบาง
                        ี ั
           สะพาน จังหวัดประจวบคีรขนธ์
0700379002420075   โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการบริหารจัดการน้ าโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน ้มถ่วงภาค
           ตะวันออกเฉียงเหนือ
0700379002420076                                       ่
           จ ้างศึกษา สารวจออกแบบ งานปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนืองมาจากพระราชดาริ และ
                  ่                   ้ ่
           โครงการหมูบ ้านป้ องกันตนเองตามแนวชายแดนในเขตพืนทีชลประทานที่ 17
0700379002420077   "ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด ้านสังคม โครงการพัฒนาแหล่งน้ า จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่างเก็บน้ าปาก
           หมาก, อ่างเก็บน้ าคลองท่าทอง, อ่างเก็บน้ าคลองตาล)"
0700379002420078                     ่
           โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล ้อมอ่างเก็บน้ าคลองช ้าง จังหวัดสตูล
0700379002420079                      ่               ่           ่
           โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล ้อมภายหลังการดาเนินการเขือนขุนด่านปราการชลอันเนืองมาจาก
           พระราชดาริ จังหวัดนครนายก
0700379002420080                           ่
           การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล ้อม โครงการอ่างเก็บน้ าแม่ปิงตอนบน อาเภอเชียงดาว
             จังหวัดเชียงใหม่
0700379002420081                       ่
           โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล ้อม อ่างเก็บน้ าคลองพร ้าว จังหวัดตราด
0700379002420082                        ่
           โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล ้อมอ่างเก็บน้ าห ้วยพังงา จังหวัดอุตรดิตถ์
0700379002420083                                 ่
           โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก ้ไขปั ญหาอุทกภัย อาเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
0700379002420084   โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดกาแพงเพชร
0700379002420085                            ่                 ่
           การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล ้อม อ่างเก็บน้ าคลองเคียนงามอันเนืองมาจาก
           พระราชดาริ จังหวัดระนอง
0700379002420086                             ่     ้             ่
           โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล ้อมเบืองต ้น อ่างเก็บน้ าห ้วยรูอันเนืองมาจาก
           พระราชดาริ จังหวัดพะเยา
0700379002420087   โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก ้ไขปั ญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
0700379002420088                                   ่
           โครงการบริหารจัดการน้ าแก ้ปั ญหาภัยแล ้งและบรรเทาอุทกภัยของลุมน้ าลาภาชี จังหวัดกาญจนบุร ี และราชบุร ี

0700379002420089   ค่าจ ้างเหมาสารวจ ออกแบบ
0700379002420090   โครงการพิษณุโลกฝั่ งซ ้ายระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
0700379002420091               ่
           โครงการพัฒนาลุมน้ าคลองวังชมพู อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
0700379002420092   โครงการอ่างเก็บน้ าลาไตรมาศ จังหวัดพังงา
0700379002420093   จ ้างสารวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ าแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่
0700379002420094   จ ้างสารวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยโป่ งผาก จังหวัดลาปาง
0700379002420095   จ ้างสารวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ าบ ้านนาปรัง จังหวัดสงขลา
0700379002420096          ่
           โครงการเขือนทดน้ าผาจุก (ระบบชลประทาน)
0700379002420097   โครงการผันน้ าแม่น้ าชี (บ ้านหนองคู) - อ่างเก็บน้ าลาเชียงไกร (ตอนล่าง)
0700379002420098   โครงการอ่างเก็บน้ าห ้วยพังงา อาเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
0700379002420099   โครงการอ่างเก็บน้ าคลองพระสะทึง (ระบบชลประทาน)
0700379002500001   เงินอุดหนุนบารุงองค์กรเขือนใหญ่่
0700379002700001                    ่
           ค่าใช ้จ่ายเพือส่งเสริมการมีสวนร่วมการบริหารจัดการน้ าชลประทาน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550
                    ่
0700379003                           ่
           การสนั บสนุนโครงการพัฒนาอันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003000000   รายการงบประจา
0700379003410000     ่        ่ ี        ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0700379003410001   ก่อสร ้างอาคารบังคับน้ า พร ้อมระบบท่อส่งน้ าและบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนา
           โครงการหลวงแม่ทาเหนือ         ตาบลทาเหนือ   อาเภอแม่ออน    จังหวัดเชียงใหม่
0700379003410002   ก่อสร ้างระบบท่อส่งน้ าฝั่ งขวาและบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก      จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัด
           จันทร์   ตาบลวัดจันทร์      อาเภอแม่แจ่ม   จังหวัดเชียงใหม่
0700379003410003   ก่อสร ้างสระเก็บน้ าพร ้อมระบบท่อส่งน้ า และซ่อมแซมสระเก็บน้ าเดิม       จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ
           หลวงหนองเขียว       ตาบลเมืองนะ    อาเภอเชียงดาว    จังหวัดเชียงใหม่
0700379003410004   ก่อสร ้างทานบดินห ้วยศาลาพร ้อมระบบท่อส่งน้ าและบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก        จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนา
           โครงการหลวงหมอกจ๋าม         ตาบลท่าตอน    อาเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่
0700379003410005   ก่อสร ้างฝายห ้วยลึกพร ้อมระบบท่อส่งน้ าและบ่อพักน้ า      จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน ้อย
           ตาบลเมืองนะ       อาเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่
0700379003410006   ก่อสร ้างทานบดินบ ้านแม่โถ และฝายบ ้านแม่แอบใน พร ้อมระบบท่อส่งน้ า          จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนา
           โครงการหลวงแม่โถ       ตาบลบ่อสลี    อาเภอฮอด    จังหวัดเชียงใหม่
0700379003410007   ก่อสร ้างฝายแม่ตอละพร ้อมระบบส่งน้ า และก่อสร ้างฝายห ้วยกรองจายพร ้อมระบบส่งน้ า         จัดหาน้ าสนับสนุน
              ้ ่
           พืนทีบ ้านตอละ      โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ        ตาบลแม่สามแลบ     อาเภอสบเมย
                   ่
           จังหวัดแม่ฮองสอน
    รหัสงบประมาณ                          คาอธิบาย
0700379003410008   ก่อสร ้างฝายห ้วยโอไพ พร ้อมระบบส่งน้ าและบ่อพักน้ า และปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ าเดิม  จัดหาน้ าสนั บสนุน
            ้ ่
           พืนทีบ ้านเลโค๊ะ  โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย      ตาบลสบเมย   อาเภอสบเมย     จังหวัด
             ่
           แม่ฮองสอน
0700379003410009   ก่อสร ้างระบบท่อกระจายน้ าพร ้อมอาคารประกอบและบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก              ้ ่
                                                   จัดหาน้ าสนับสนุนพืนทีบ ้าน
           ดอยปุย   โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย      ตาบลสุเทพ  อาเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม่

0700379003410010   ก่อสร ้างฝายห ้วยหลวง 1 และ 2 พร ้อมระบบท่อส่งน้ าและบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก                                  จัดหาน้ าสนั บสนุน
            ้ ่
           พืนทีบ ้านปางมะโอ           โครงการขยายผลโครงการหลวงลุมน้ าปิ งตอนบนบ ้านปางมะโอ ่                         ตาบลแม่นะ       อาเภอ
           เชียงดาว      จังหวัดเชียงใหม่
0700379003410011   ก่อสร ้างฝายทดน้ าพร ้อมระบบท่อส่งน้ าและบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กจัดหาน้ าสนับสนุนพืนทีบ ้านแม่เลา                     ้ ่
           โครงการขยายผลโครงการหลวงบ ้านป่ าแป๋                  ตาบลป่ าแป๋         อาเภอแม่แตง         จังหวัดเชียงใหม่
0700379003410012   ก่อสร ้างฝายห ้วยหกพร ้อมระบบส่งน้ า และก่อสร ้างฝายห ้วยส ้านพร ้อมระบบส่งน้ า                           จัดหาน้ าสนับสนุนพืนทีบ ้าน  ้ ่
           ปางแดงใน                                  ่
                        โครงการขยายผลโครงการหลวงลุมน้ าปิ งตอนบนบ ้านปางแดงใน                           ตาบลเชียงดาว         อาเภอ
           เชียงดาว      จังหวัดเชียงใหม่
0700379003410013   ขุดลอกและก่อสร ้างอาคารประกอบ                                           ้ ่
                                         โครงการขยายผลโครงการหลวงพืนทีท ี่ 38 (วัดโป่ ง) ตาบลดูพงษ์                      ่
           อาเภอสันติสข   ุ      จังหวัดน่าน
0700379003410014   ก่อสร ้างฝายห ้วยแหตพร ้อมระบบส่งน้ า             โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน (ฝายห ้วยแหต) ตาบลสะ
           เนียน     อาเภอเมือง         จังหวัดน่าน
0700379003410015   ระบบส่งน้ าและระบบกระจายน้ าและก่อสร ้างถังเก็บน้ า บ ้านท่าโป่ งแดง                         โครงการรักษ์น้ าเพือพระแม่ของ ่
           แผ่นดินพืนทีลมน้ าปาย (ท่าโป่ งแดง) อาเภอเมือง
                 ้ ่ ุ่                                   จังหวัดแม่ฮองสอน ่
0700379003410016   ก่อสร ้างระบบส่งน้ าฝายปางหมู                         ่                    ้ ่ ุ่
                                       โครงการรักษ์น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าปาย (ท่าโป่ งแดง) อาเภอ
           เมือง   จังหวัดแม่ฮองสอน   ่
0700379003410017   ก่อสร ้างรางรินฝายนามน                          ่                  ้ ่ ุ่
                                   โครงการรักษ์ น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าปาย (ท่าโป่ งแดง) อาเภอเมือง
             จังหวัดแม่ฮองสอน ่
0700379003410018                                              ่
           ก่อสร ้างรางรินนาตึงปุ่ ง ระยะที่ 4 โครงการรักษ์น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าปาย (ท่าโป่ งแดง) อาเภอ        ้ ่ ุ่
           เมือง   จังหวัดแม่ฮองสอน    ่
0700379003410019   ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าโครงการธนาคารอาหารชุมชนบ ้านนาป่ าแปก                                         ่
                                                                   โครงการรักษ์ น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดิน
           พืนทีลมน้ าแม่สะงา
             ้ ่ ุ่               ตาบลหมอกจาแป่         อาเภอเมือง                  ่
                                                            จังหวัดแม่ฮองสอน
0700379003410020   ก่อสร ้างรางรินนาออกน้ า                        ่
                                   โครงการรักษ์ น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าแม่สะงา   ้ ่ ุ่               ตาบลหมอกจาแป่
           อาเภอเมือง        จังหวัดแม่ฮองสอน ่
0700379003410021                  ๋
           ซ่อมแซมฝายปางอุงพร ้อมระบบส่งน้ า                               ่
                                          โครงการรักษ์น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าแม่สะงา        ้ ่ ุ่              ตาบล
           หมอกจาแป่         อาเภอเมือง              ่
                                     จังหวัดแม่ฮองสอน
0700379003410022   ก่อสร ้างรางรินฝายทบศอก                           ่
                                     โครงการรักษ์ น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าแม่สะงา   ้ ่ ุ่               ตาบลหมอกจาแป่
             อาเภอเมือง        จังหวัดแม่ฮองสอน  ่
0700379003410023   ก่อสร ้างรางรินนาตึงซึม       ่                ่
                                 โครงการรักษ์ น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าแม่สะงา     ้ ่ ุ่              ตาบลหมอกจาแป่
           อาเภอเมือง        จังหวัดแม่ฮองสอน  ่
0700379003410024   ซ่อมแซมฝายปางตอง 1และ 2 พร ้อมระบบส่งน้ า                                      ่
                                                      โครงการรักษ์น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าแม่สะงา       ้ ่ ุ่
               ตาบลหมอกจาแป่           อาเภอเมือง     จังหวัดแม่ฮองสอน  ่
0700379003410025   ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรือนประทับแรมปางตองพร ้อมอาคารบริวาร                              โครงการรักษ์น้ าเพือพระแม่ของ ่
           แผ่นดินพืนทีลมน้ าแม่สะงา
                  ้ ่ ุ่                ตาบลหมอกจาแป่        อาเภอเมือง          จังหวัดแม่ฮองสอน ่
0700379003410026             ู
           ฝายพอนอคีลกที่ 1 พร ้อมระบบส่งน้ า                               ่
                                          โครงการรักษ์น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าแม่สะมาด-ห ้วยหมา   ้ ่ ุ่
           กลาง     ตาบลห ้วยโป่ ง          อาเภอเมือง    จังหวัดแม่ฮองสอน   ่
0700379003410027   ฝายดอยคู 1 พร ้อมระบบส่งน้ า                            ่
                                       โครงการรักษ์น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าของ       ้ ่ ุ่            อาเภอปางมะผ ้า
             จังหวัดแม่ฮองสอน  ่
0700379003410028   จัดหาน้ าสนับสนุนราษฎรบ ้านแม่และ และก่อสร ้างฝายบ ้านแม่และพร ้อมระบบส่งน้ า                              โครงการรักษ์น้ าเพือพระ   ่
           แม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าแม่ปิงน ้อย
                         ้ ่ ุ่              ตาบลห ้วยห ้อม          อาเภอแม่ลาน ้อย          จังหวัดแม่ฮองสอน ่
0700379003410029   ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายแม่ระอา 1 พร ้อมอาคารประกอบจัดหาน้ าสนั บสนุนราษฎรบ ้านสบหาด                                    โครงการรักษ์น้ า
             ่
           เพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าแม่หาด ้ ่ ุ่            ตาบลแม่ตน      ื่    อาเภออมก๋อย       จังหวัดเชียงใหม่
0700379003410030   ฝายห ้วยหยวก 4 พร ้อมอาคารประกอบ                                   ้ ่
                                            จัดหาน้ าสนับสนุนพืนทีทาการเกษตรบ ้านป่ าแอ                     โครงการรักษ์น้ า
              ่
           เพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าแม่คา  ้ ่ ุ่          ตาบลแม่สลองใน            อาเภอแม่ฟ้าหลวง          จังหวัดเชียงราย

0700379003410031   ฝายบ ้านน้ าจวงพร ้อมระบบส่งน้ า             ่         ้ ่ ุ่
                               โครงการรักษ์น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าภาค    ตาบลบ่อภาค
           อาเภอชาติตระการ    จังหวัดพิษณุโลก
0700379003410032                  ่                     ่            ้ ่ ุ่
           โครงการก่อสร ้างฝายบ ้านหมันแสวงพร ้อมระบบส่งน้ า โครงการรักษ์ น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าภาค
           ตาบลบ่อภาค     อาเภอชาติตระการ      จังหวัดพิษณุโลก
0700379003410033   ก่อสร ้างระบบท่อส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห ้วยขะหมาหลวง     ตาบลแม่สอย  อาเภอจอมทอง     จังหวัดเชียงใหม่
               ึ                 ่
           ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410034   ก่อสร ้างฝายทดน้ าบ ้านแม่เตาดินพร ้อมระบบส่งน้ า    ตาบลห ้วยแก ้ว  ่
                                               กิงอาเภอแม่ออน    จังหวัดเชียงใหม่
                    ้ ่          ่
           โครงการพัฒนาพืนทีป่าขุนแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410035   ก่อสร ้างฝายซับน้ า จานวน 40 แห่ง       ตาบลเทพเสด็จ   อาเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่   โครงการ
                ้ ่          ่
           พัฒนาพืนทีป่าขุนแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดาริ
    รหัสงบประมาณ                                คาอธิบาย
0700379003410036   งานขุดลอกอ่างเก็บน้ าลาดกะเฌอ บ ้านลาดกะเฌอ          ตาบลห ้วยยาง   อาเภอเมือง    จังหวัดสกลนคร
               ึ            ่
           ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410037   งานพัฒนาระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห ้วยหินตาด      บ ้านนาตาล    ตาบลนาตาล    อาเภอเต่างอย    จังหวัด
           สกลนคร      ึ             ่
                 ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410038   งานพัฒนาระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห ้วยด่านบ่วง     บ ้านหนองไผ่    ตาบลดงมะไฟ    อาเภอเมือง    จังหวัด
           สกลนคร       ึ             ่
                 ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410039   งานพัฒนาระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห ้วยนาอ่าง      บ ้านนาตาล    ตาบลนาตาล    อาเภอเต่างอย    จังหวัด
           สกลนคร        ึ             ่
                 ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410040   งานพัฒนาระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าตาดไฮใหญ่       บ ้านนานกเค ้า ตาบลห ้วยยาง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
                ึ             ่
            ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410041   งานพัฒนาระบบส่งน้ าในเขตอ่างเก็บน้ าภูไม ้รวก       จังหวัดสกลนคร      ึ
                                                  ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอัน
             ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410042   งานพัฒนาระบบส่งน้ าในเขตอ่างเก็บน้ าห ้วยเคลิม   ้    จังหวัดสกลนคร      ึ
                                                   ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอัน
              ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410043   งานบูรณะฝายต ้นน้ าประเภทถาวร    จังหวัดสกลนคร          ึ             ่
                                           ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ

0700379003410044   งานพัฒนาระบบส่งน้ าในเขตอ่างเก็บน้ าห ้วยปุ              ๊  จังหวัดสกลนคร              ึ
                                                                ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจาก       ่
           พระราชดาริ
0700379003410045   งานพัฒนาระบบส่งน้ าในเขตอ่างเก็บน้ าห ้วยอ่าง                 จังหวัดสกลนคร              ึ
                                                                  ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอัน
             ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410046   งานพัฒนาระบบส่งน้ าในเขตอ่างเก็บน้ าบ ้านลาดกระเฌอ                      จังหวัดสกลนคร            ึ
                                                                         ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอัน
              ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410047   ท่อระบายน้ าคลอง 2L-MD3 ตาบลท่าเรือ                    อาเภอเมือง        จังหวัดนครศรีธรรมราช         แผนพัฒนาอาชีพ
                       ่
           และส่งเสริมรายได ้ลุมน้ าปากพนัง
0700379003410048   ท่อระบายน้ าบ ้านหนองทุงแก ้ว   ่         ตาบลท่าเรือ        อาเภอเมือง       จังหวัดนครศรีธรรมราช          แผนพัฒนาอาชีพ
                        ่
           และส่งเสริมรายได ้ลุมน้ าปากพนัง
0700379003410049   ท่อระบายน้ าบ ้านแพรกทะเล             ตาบลบางจาก         อาเภอเมือง       จังหวัดนครศรีธรรมราช          แผนพัฒนาอาชีพ
                         ่
           และส่งเสริมรายได ้ลุมน้ าปากพนัง
0700379003410050   ปรับปรุงบ ้านพักเจ ้าหน ้าที่ 24 ครอบครัว                ตาบลป่ าเมียง ่      อาเภอดอยสะเก็ด        จังหวัดเชียงใหม่          ศูนย์
           ศึกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ  ่
0700379003410051   ปรับปรุงสานักงานโครงการ 1 แห่ง                 ตาบลแม่สอย         อาเภอจอมทอง        จังหวัดเชียงใหม่     ศูนย์ศกษาการ ึ
                             ่
           พัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410052   งานก่อสร ้างอาคารกลุมผู ้ใช ้น้ าศูนย์ฯ ภูพาน
                          ่                      จังหวัดสกลนคร             ึ
                                                                ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจาก      ่
           พระราชดาริ
0700379003410053   งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ า             ตาบลป่ าเมียง  ่     อาเภอดอยสะเก็ด          จังหวัดเชียงใหม่          ึ
                                                                                ศูนย์ศกษาการ
                              ่
           พัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410054   งานพัฒนาบ่อบาดาล 35 แห่ง                 ตาบลแม่สอย         อาเภอจอมทอง        จังหวัดเชียงใหม่          ึ
                                                                                ศูนย์ศกษาการ
                               ่
           พัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410055   ค่าบารุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ า จานวน 21 แห่ง                      ตาบลแม่สอย         อาเภอจอมทอง      จังหวัด
           เชียงใหม่       ึ
                   ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ        ่
0700379003410056   ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายบ ้านป่ าไผ่              ตาบลแม่โป่ ง       อาเภอดอยสะเก็ด         จังหวัดเชียงใหม่     ศูนย์ศกษาการึ
           พัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ่
0700379003410057   ซ่อมแซมทานบดินอ่างเก็บน้ าห ้วยเขียวตอนล่าง                  ตาบลหนองปลาสวาย             อาเภอบ ้านโฮ่ง     จังหวัดเชียงใหม่
                  ึ
               ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ    ่
0700379003410058   ปรับปรุงฝายเหมืองหลวงพร ้อมระบบส่งน้ า                  ตาบลออนใต ้        อาเภอสันกาแพง        จังหวัดเชียงใหม่        ศูนย์
           ศึกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ   ่
0700379003410059   ปรับปรุงฝายทดน้ าบ ้านปางอันพร ้อมระบบส่งน้ า ้                ตาบลป่ าเมียง   ่    อาเภอดอยสะเก็ด        จังหวัดเชียงใหม่
                    ้ ่
           โครงการพัฒนาพืนทีป่าขุนแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดาริ     ่
0700379003410060   ซ่อมแซมระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าและฝายทดน้ าในเขตโครงการจานวน 20 แห่ง                              อาเภอดอยสะเก็ด          จังหวัด
           เชียงใหม่                        ้ ่
                     โครงการพัฒนาพืนทีป่าขุนแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดาริ         ่
0700379003410061   ขุดลอกตะกอนหน ้าฝายทดน้ าและอ่างเก็บน้ าในเขตโครงการ                        อาเภอดอยสะเก็ด         ่
                                                                            กิงอาเภอแม่ออน          จังหวัด
           เชียงใหม่                    ้ ่
                   โครงการพัฒนาพืนทีป่าขุนแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดาริ       ่
0700379003410062   ค่าบารุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ า จานวน 8 แห่ง                      ตาบลป่ าเมียง ่      อาเภอดอยสะเก็ด       จังหวัด
           เชียงใหม่                    ้ ่
                   โครงการพัฒนาพืนทีป่าขุนแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดาริ        ่
0700379003410063             ้ ่
           "งานบารุงรักษาพืนทีแปลงสาธิตของกิจกรรมภายในศูนย์ฯ พืนที่ 1,700 ไร่               ้              จังหวัดสกลนคร       ศูนย์ศกษา  ึ
                           ่
           การพัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ"
0700379003410064   ปรับปรุงท่อระบายน้ าบ ้านสระโพธิ์             ตาบลบางจาก         อาเภอเมือง       จังหวัดนครศรีธรรมราช        แผนพัฒนา
           อาชีพและส่งเสริมรายได ้ลุมน้ าปากพนัง    ่
0700379003410065   บารุงรักษาคลองส่งน้ าระบบ MC1 ตาบลท ้องลาเจียก                       อาเภอเชียรใหญ่         จังหวัดนครศรีธรรมราช
           แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได ้ลุมน้ าปากพนัง       ่
    รหัสงบประมาณ                                                                  คาอธิบาย
0700379003410066   ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ าสาย 2R-MC1 ตาบลท ้องลาเจียก                                                         อาเภอเชียรใหญ่           จังหวัดนครศรีธรรมราช
              แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได ้ลุมน้ าปากพนัง                       ่
0700379003410067   ซ่อมแซมอาคารรับน้ าคลองระบายน้ า D2R-MC1 ตาบลท ้องลาเจียก                                                            อาเภอเชียรใหญ่        จังหวัด
           นครศรีธรรมราช            แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได ้ลุมน้ าปากพนัง                             ่
0700379003410068   ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ าคลองหนองไม ้แก่น                                           ตาบลเชียรเขา                  อาเภอเฉลิมพระเกียรติ           จังหวัด
           นครศรีธรรมราช            แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได ้ลุมน้ าปากพนัง                              ่
0700379003410069   ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ าคลองดอนจิก                                        ตาบลท ้องลาเจียก                  อาเภอเชียรใหญ่           จังหวัดนครศรีธรรมราช
              แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได ้ลุมน้ าปากพนัง                        ่
0700379003410070   ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ าแปลงสาธิตเชียรใหญ่                                                ตาบลท ้องลาเจียก              อาเภอเชียรใหญ่           จังหวัด
           นครศรีธรรมราช            แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได ้ลุมน้ าปากพนัง                               ่
0700379003410071   ซ่อมแซมอาคารรับน้ าคลองระบายน้ า D1R-MC1 ตาบลท ้องลาเจียก                                                            อาเภอเชียรใหญ่        จังหวัด
           นครศรีธรรมราช            แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได ้ลุมน้ าปากพนัง                                ่
0700379003410072   ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์                                    ตาบลหูลอง       ่            อาเภอปากพนั ง           จังหวัดนครศรีธรรมราช              ศูนย์
           อานวยการโครงการพัฒนาพืนทีลมน้ าปากพนั ง           ้ ่ ุ่
0700379003410073   ซ่อมแซมปรับปรุงบริเวณสถานทีจอดรถอาคารพิพธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ        ่                      ิ                              ตาบลหูลอง ่      อาเภอปากพนัง
           จังหวัดนครศรีธรรมราช                  ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาพืนทีลมน้ าปากพนั ง                           ้ ่ ุ่
0700379003410074   งานบูรณะซ่อมแซมถนนราดยางภายในศูนย์ฯ                                           ตาบลป่ าเมียง           ่    อาเภอดอยสะเก็ด           จังหวัดเชียงใหม่
                ึ
           ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                 ่
0700379003410075   งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลาเลียงใหญ่) ตาบลป่ าเมียง                                                       ่     อาเภอดอยสะเก็ด            จังหวัด
           เชียงใหม่          ึ
                    ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                             ่
0700379003410076   งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลาเลียงย่อย) ตาบลป่ าเมียง                                                     ่       อาเภอดอยสะเก็ด           จังหวัด
           เชียงใหม่           ึ
                    ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                              ่
0700379003410077   "งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลาเลียงย่อย) ตาบลเชิงดอย,ป่ าเมียง                                                         ่    อาเภอดอยสะเก็ด
           จังหวัดเชียงใหม่                                   ้ ่
                              โครงการพัฒนาพืนทีป่าขุนแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดาริ"                              ่
0700379003410078                                  ้ ่ ่
           งานบูรณะถนนลูกรังในเขตพืนทีอางเก็บน้ าชลประทานอันเนืองมาจากพระราชดาริ                                        ่                    จังหวัดสกลนคร            ศูนย์
           ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ         ่
0700379003410079   งานบูรณะถนนลาดยางภายในบริเวณศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานฯ                          ึ                                จังหวัดสกลนคร              ึ
                                                                                                               ศูนย์ศกษาการพัฒนาภู
                   ่
           พานอันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410080   งานบูรณะสะพานข ้ามคลองชลประทาน                                      จังหวัดสกลนคร                        ึ
                                                                                          ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจาก         ่
           พระราชดาริ
0700379003410081   งานบูรณะถนนลาดยางทางเข ้าศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานฯ                  ึ                                     จังหวัดสกลนคร               ึ
                                                                                                          ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอัน
             ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410082   ค่าเพาะกล ้าไม ้ดอกไม ้ประดับ                         ตาบลป่ าเมียง        ่         อาเภอดอยสะเก็ด                  จังหวัดเชียงใหม่       ศูนย์ศกษาการ  ึ
           พัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ ่
0700379003410083   ค่าเพาะกล ้าไม ้ไผ่สมุนไพร                       ตาบลป่ าเมียง        ่          อาเภอดอยสะเก็ด                    จังหวัดเชียงใหม่             ึ
                                                                                                                ศูนย์ศกษาการพัฒนา
                      ่
           ห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410084   เพาะกล ้าไม ้โตเร็ ว           ตาบลป่ าเมียง             ่       อาเภอดอยสะเก็ด                         จังหวัดเชียงใหม่             ึ
                                                                                                         ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่อง
                  ่
           ไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410085   ค่าบารุงรักษาแปลงบารุงป่ าธรรมชาติ                              ตาบลป่ าเมียง          ่           อาเภอดอยสะเก็ด            จังหวัดเชียงใหม่          ศูนย์ศกษา ึ
           การพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ          ่
0700379003410086   งานสาธิตระบบวนเกษตร                          ตาบลป่ าเมียง    ่            อาเภอดอยสะเก็ด                  จังหวัดเชียงใหม่                ึ
                                                                                                               ศูนย์ศกษาการพัฒนา
                       ่
           ห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410087   งานสาธิตการปลูกไม ้ไผ่                         ตาบลป่ าเมียง     ่           อาเภอดอยสะเก็ด                     จังหวัดเชียงใหม่             ึ
                                                                                                                ศูนย์ศกษาการพัฒนา
                        ่
           ห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410088   งานสาธิตการจัดการทุงหญ ้าป่ าไม ้   ่                       ตาบลป่ าเมียง           ่         อาเภอดอยสะเก็ด               จังหวัดเชียงใหม่                ึ
                                                                                                                        ศูนย์ศกษาการ
           พัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ  ่
0700379003410089   โครงการศึกษาระบบนิเวศน์ลมน้ า                    ุ่        ตาบลป่ าเมียง         ่           อาเภอดอยสะเก็ด               จังหวัดเชียงใหม่              ึ
                                                                                                                        ศูนย์ศกษาการ
           พัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ   ่
0700379003410090   โครงการศึกษาผลผลิตป่ าไม ้และเศรษฐกิจป่ าไม ้                                         ตาบลป่ าเมียง         ่        อาเภอดอยสะเก็ด        จังหวัดเชียงใหม่
                 ึ
           ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                  ่
0700379003410091   โครงการศึกษาระบบนิเวศน์สตว์                    ั        ตาบลป่ าเมียง         ่            อาเภอดอยสะเก็ด              จังหวัดเชียงใหม่                ึ
                                                                                                                        ศูนย์ศกษาการ
           พัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ    ่
0700379003410092   โครงการศึกษาระบบการเปลียนแปลงและพัฒนาการของทรัพยากรป่ าไม ้  ่                                                          ตาบลป่ าเมียง  ่     อาเภอดอยสะเก็ด
              จังหวัดเชียงใหม่                          ึ
                                      ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                          ่
0700379003410093   โครงการศึกษากระบวนการรูปแบบการส่งเสริมเพือการพัฒนา                                  ่                     ตาบลป่ าเมียง   ่    อาเภอดอยสะเก็ด             จังหวัด
           เชียงใหม่            ึ
                    ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                               ่
0700379003410094   งานสาธิตการใช ้ประโยชน์ทดน               ี่ ิ           ตาบลป่ าเมียง         ่         อาเภอดอยสะเก็ด                  จังหวัดเชียงใหม่       ศูนย์ศกษาการ  ึ
           พัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ     ่
0700379003410095                 ์
           การบริการกล ้าพันธุหญ ้าแฝกเพือการอนุรักษ์ ดนและน้ า            ่                 ิ                   ตาบลป่ าเมียง    ่      อาเภอดอยสะเก็ด           จังหวัด
           เชียงใหม่             ึ
                    ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                ่
    รหัสงบประมาณ                                                                                คาอธิบาย
0700379003410096   โครงการศึกษาการจัดการดินและพืชแบบผสมผสานเพือการเกษตรแบบยั่งยืน                                                  ่                                ตาบลป่ าเมียง       ่         อาเภอดอย
           สะเก็ด       จังหวัดเชียงใหม่                                     ึ
                                                             ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                          ่
0700379003410097   โครงการการจัดทาตัวชีวดด ้านดิน              ้ ั                       ตาบลป่ าเมียง             ่         อาเภอดอยสะเก็ด                     จังหวัดเชียงใหม่               ศูนย์ศกษาการึ
           พัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ          ่
0700379003410098   โครงการศึกษาการเปลียนแปลงคุณสมบัตของดินจากการวิเคราะห์ดน่                                    ิ                                  ิ      ตาบลป่ าเมียง     ่         อาเภอดอยสะเก็ด
           จังหวัดเชียงใหม่                              ึ
                                   ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                  ่
0700379003410099   โครงการศึกษาทดลองการใช ้เศษไม ้มะม่วงเพาะเห็ดสมุนไพร                                                                        ตาบลป่ าเมียง     ่     อาเภอดอยสะเก็ด                    จังหวัด
           เชียงใหม่                      ึ
                          ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                        ่
0700379003410100   การศึกษาและพัฒนาการใช ้ประโยชน์จากสบูดาและขยายพันธุสชมชน                                           ่                     ์ ู่ ุ          ตาบลป่ าเมียง      ่         อาเภอดอยสะเก็ด
           จังหวัดเชียงใหม่                               ึ
                                   ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                   ่
0700379003410101   โครงการทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย ์                                                           ตาบลป่ าเมียง          ่      อาเภอดอยสะเก็ด                  จังหวัดเชียงใหม่
                ึ
           ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                               ่
0700379003410102   โครงการศึกษาและเพาะเลียงไส ้เดือนเพือผลิตปุยหมักและประโยชน์ทางการเกษตร ้                         ่          ๋                                                  ตาบลป่ าเมียง     ่        อาเภอ
           ดอยสะเก็ด         จังหวัดเชียงใหม่                                            ึ
                                                                ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                          ่
0700379003410103   โครงการเสริมสร ้างศักยภาพการผลิตผักปลอดสารพิษกระจายสูครัวเรือน                                                                 ่             ตาบลป่ าเมียง      ่       อาเภอดอยสะเก็ด
              จังหวัดเชียงใหม่                                     ึ
                                              ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                   ่
0700379003410104   งานขยายพันธุพช      ์ ื           ตาบลป่ าเมียง                   ่          อาเภอดอยสะเก็ด                         จังหวัดเชียงใหม่                      ึ
                                                                                                                              ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่อง
                  ่
           ไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410105   ค่าศึกษาและรวบรวมพันธุกล ้วยไม ้ธรรมชาติ               ์                                     ตาบลป่ าเมียง     ่              อาเภอดอยสะเก็ด                 จังหวัดเชียงใหม่             ศูนย์
           ศึกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                          ่
0700379003410106   งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                  ตาบลป่ าเมียง         ่           อาเภอดอยสะเก็ด                      จังหวัดเชียงใหม่                     ึ
                                                                                                                                        ศูนย์ศกษาการพัฒนา
                            ่
           ห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410107                  ์
           งานรวบรวมพันธุและศึกษาลักษณะผักพืนเมืองเศรษฐกิจของภาคเหนือ                               ้                                              ตาบลป่ าเมียง       ่        อาเภอดอยสะเก็ด
             จังหวัดเชียงใหม่                                    ึ
                                       ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                      ่
0700379003410108   งานปรับปรุงพันธุวานสีทศ     ์ ่          ่ ิ                  ตาบลป่ าเมียง         ่          อาเภอดอยสะเก็ด                      จังหวัดเชียงใหม่                      ึ
                                                                                                                                        ศูนย์ศกษาการพัฒนา
                             ่
           ห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410109                            ้ ่ ู
           งานสารวจเห็ดป่ าในพืนทีศนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้ฯ                      ึ                                                 ตาบลป่ าเมียง    ่      อาเภอดอยสะเก็ด                  จังหวัด
           เชียงใหม่                  ึ
                        ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                       ่
0700379003410110   โครงการปรับปรุงพันธุกล ้วยไม ้ดิน         ์                            ตาบลป่ าเมียง              ่        อาเภอดอยสะเก็ด                     จังหวัดเชียงใหม่               ศูนย์ศกษาการ ึ
           พัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ           ่
0700379003410111   ค่าใช ้จ่ายเพือดาเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาไม ้ดอกไม ้ผลบ ้านไร่ฯ
                      ่                                                                                             ตาบลบ ้านแหวน                อาเภอหางดง
           จังหวัดเชียงใหม่                                ึ
                                   ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                    ่
0700379003410112   โครงการศึกษาผลผลิตน้ า (Water Yield) ของลุมน้ าห ้วยฮ่องไคร ้                                              ่                            ตาบลป่ าเมียง    ่          อาเภอดอยสะเก็ด
           จังหวัดเชียงใหม่                                 ึ
                                   ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                     ่
0700379003410113   โครงการศึกษาข ้อมูลทางอุทกวิทยาอ่างเก็บน้ าและพฤติกรรมของระดับน้ าใต ้ดิน บ่อบาดาล โครงการพัฒนา
           เบ็ดเสร็ จลุมน้ าสาขาแม่น้ าปิ งฯ
                    ่                                          ตาบลแม่สอย                      อาเภอจอมทอง                     จังหวัดเชียงใหม่               ศูนย์ศกษาการ ึ
           พัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ            ่
0700379003410114   ผลของการเปลียนเพศปลานิลระหว่างการใช ้ฮอร์โมนและการใช ้อุณหภูม ิ ตาบลป่ าเมียง
                         ่                                                                                                        ่        อาเภอดอยสะเก็ด
           จังหวัดเชียงใหม่                                  ึ
                                   ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                      ่
0700379003410115   การศึกษาวิธการเพิมศักยภาพในการเพาะเลียงกบ โดยการใช ้วัสดุจากธรรมชาตินามาเพาะเลียงโดยวิธเกษตร
                       ี         ่                                               ้                                                          ้         ี
           ธรรมชาติ         ตาบลป่ าเมียง               ่               อาเภอดอยสะเก็ด                       จังหวัดเชียงใหม่                         ึ
                                                                                                                     ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อัน
             ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410116   โครงการพัฒนาพันธุกบนา             ์                        ตาบลป่ าเมียง          ่         อาเภอดอยสะเก็ด                      จังหวัดเชียงใหม่                       ึ
                                                                                                                                         ศูนย์ศกษาการพัฒนา
           ห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ ่
0700379003410117                           ิ
           การศึกษาโรคจากจุลนทรียและปรสิตทีพบในบ่อเลียงและการป้ องกันกาจัด      ์                   ่                     ้                                 ตาบลป่ าเมียง       ่      อาเภอดอย
           สะเก็ด       จังหวัดเชียงใหม่                                      ึ
                                                             ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                           ่
0700379003410118   ศึกษาความหลากหลายของชนิดและประชากรของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในพืนทีศนย์ฯ                                                                           ้ ่ ู             ตาบลป่ าเมียง     ่
           อาเภอดอยสะเก็ด                   จังหวัดเชียงใหม่                                          ึ
                                                                               ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                   ่
0700379003410119   โครงการสาธิตการจัดการฟาร์มปศุสตว์                                    ั               ตาบลป่ าเมียง      ่           อาเภอดอยสะเก็ด                 จังหวัดเชียงใหม่                ศูนย์ศกษา ึ
           การพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                      ่
0700379003410120   โครงการศึกษาการใช ้ฮอร์โมนเพศแก ้ไขปั ญหาการผสมติดยากในโคนม                                                                            ตาบลป่ าเมียง        ่        อาเภอดอยสะเก็ด
             จังหวัดเชียงใหม่                                     ึ
                                       ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                       ่
0700379003410121   โครงการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะนมโดยใช ้นมโค                                                                          ตาบลป่ าเมียง    ่          อาเภอดอยสะเก็ด
           จังหวัดเชียงใหม่                                   ึ
                                   ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                       ่
0700379003410122   โครงการศึกษาผลผลิตพืชอาหารสัตว์ด ้วยปุยมูลแพะ                                             ๋               ตาบลป่ าเมียง          ่      อาเภอดอยสะเก็ด                  จังหวัดเชียงใหม่
                   ึ
              ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                        ่
0700379003410123                       ่
           โครงการพัฒนาเพิมศักยภาพพืนทีนทรรศการกลางแจ ้ง 6 ศูนย์ เป็ นแหล่งเรียนรู ้           ้ ่ ิ                                                                      ตาบลป่ าเมียง     ่        อาเภอ
           ดอยสะเก็ด         จังหวัดเชียงใหม่                                             ึ
                                                                ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                           ่
0700379003410124   โครงการฝึ กอบรมและถ่ายทอดความรู ้สูชมชน                                      ่ ุ                   ตาบลป่ าเมียง        ่        อาเภอดอยสะเก็ด                  จังหวัดเชียงใหม่
                 ึ
           ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ                                ่
    รหัสงบประมาณ                                                     คาอธิบาย
0700379003410125   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                                                   ตาบลป่ าเมียง       ่     อาเภอดอย
           สะเก็ด            จังหวัดเชียงใหม่                ึ
                                             ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ         ่
0700379003410126   โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร                              ตาบลป่ าเมียง   ่         อาเภอดอยสะเก็ด                 จังหวัดเชียงใหม่           ศูนย์
           ศึกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ           ่
0700379003410127   โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกการเกษตร                                 ตาบลป่ าเมียง      ่      อาเภอดอยสะเก็ด                   จังหวัดเชียงใหม่
                     ึ
           ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ               ่
0700379003410128   "โครงการก่อสร ้างฝายต ้นน้ าลาธารจานวน 300 แห่ง (ในเขตโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็ จลุมน้ า                                                 ่         ตาบลแม่สอย,
           หนองปลาสวาย                 อาเภอจอมทอง, บ ้านโฮ่ง                จังหวัดเชียงใหม่                      ึ
                                                                                ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อัน
             ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ"
0700379003410129   ค่าบารุงรักษาสวนป่ าเดิม                   ตาบลเชิงดอย            ตาบลป่ าเมียง  ่         อาเภอดอยสะเก็ด              จังหวัดเชียงใหม่
                                ้ ่
           โครงการพัฒนาพืนทีป่าขุนแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดาริ               ่
0700379003410130   ค่าปลูกสร ้างเสริมป่ าด ้วยพันธุหวาย             ์           ตาบลเชิงดอย        ตาบลป่ าเมียง      ่          อาเภอดอยสะเก็ด              จังหวัด
           เชียงใหม่                             ้ ่
                              โครงการพัฒนาพืนทีป่าขุนแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดาริ     ่
0700379003410131                            ่
           ค่าปลูกสร ้างเสริมป่ าเพือการพึงพิงและการเสริมรายได ้     ่                       ตาบลเชิงดอย                  ตาบลป่ าเมียง ่           อาเภอดอยสะเก็ด
                    จังหวัดเชียงใหม่                           ้ ่
                                       โครงการพัฒนาพืนทีป่าขุนแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดาริ         ่
0700379003410132   ค่าใช ้จ่ายเพือการปฏิบัตการป้ องกันการบุกรุกทาลายป่ า
                           ่         ิ                               ตาบลเชิงดอย                  ตาบลป่ าเมียง   ่         อาเภอดอยสะเก็ด
                    จังหวัดเชียงใหม่                            ้ ่
                                       โครงการพัฒนาพืนทีป่าขุนแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดาริ          ่
0700379003410133   ค่าใช ้จ่ายเพือการปฏิบัตงานด ้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม ้
                            ่         ิ                                   ตาบลเชิงดอย               ตาบลป่ าเมียง      ่       อาเภอดอย
           สะเก็ด            จังหวัดเชียงใหม่                          ้ ่
                                             โครงการพัฒนาพืนทีป่าขุนแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดาริ         ่
0700379003410134   การจัดทารายงานตัวชีวดด ้านชลประทาน      ้ ั                      จังหวัดสกลนคร                  ึ
                                                                            ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจาก                 ่
           พระราชดาริ
0700379003410135   งานส่งเสริมและสนั บสนุนกิจกรรมต่อเนืองกลุมผู ้ใช ้น้ าอ่างเก็บน้ าชลประทาน   ่     ่                                   จังหวัดสกลนคร               ศูนย์ศกษา ึ
           การพัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ      ่
0700379003410136   งานส่งเสริมและสนั บสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริศนย์เรียนรู ้ในเขตศูนย์ฯ ภูพาน                             ู
           จังหวัดสกลนคร                      ึ
                                 ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ       ่
0700379003410137   งานส่งเสริมและสนั บสนุนงานกิจกรรมด ้านสาธารณสุข                                จังหวัดสกลนคร                      ึ
                                                                                           ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอัน
              ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410138   งานส่งเสริมและสนั บสนุนงานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน                                          จังหวัดสกลนคร                      ึ
                                                                                                         ศูนย์ศกษาการพัฒนา
           ภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ ่
0700379003410139   งานส่งเสริมและสนั บสนุนงานศึกษาและพัฒนาด ้านป่ าไม ้ จังหวัดสกลนคร                                                    ึ
                                                                                            ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอัน
               ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410140   งานส่งเสริมและสนั บสนุนงานศึกษาและพัฒนาด ้านปศุสตว์                            ั      จังหวัดสกลนคร                          ึ
                                                                                              ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอัน
                ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410141   งานส่งเสริมและสนั บสนุนงานศึกษาและพัฒนาด ้านประมง                                  จังหวัดสกลนคร                       ึ
                                                                                             ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอัน
                 ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410142   งานส่งเสริมและสนั บสนุนงานฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี                                        จังหวัดสกลนคร             ศูนย์ศกษาการพัฒนาภู ึ
                        ่
           พานอันเนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410143   งานส่งเสริมและสนั บสนุนงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม                                   จังหวัดสกลนคร                           ึ
                                                                                              ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอัน
                  ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410144   งานส่งเสริมและสนั บสนุนงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบารุงดิน                                       จังหวัดสกลนคร              ศูนย์ศกษาการพัฒนาภู ึ
           พานอันเนืองมาจากพระราชดาริ ่
0700379003410145   งานขุดสระทฤษฎีใหม่ในพืนทีศนย์ฯ สาขาห ้วยบางทราย      ้ ่ ู                          จังหวัดสกลนคร                        ึ
                                                                                             ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอัน
                   ่
           เนืองมาจากพระราชดาริ
0700379003410146   งานส่งเสริมและสนั บสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริศนย์เรียนรู ้ในเขตศูนย์ฯ สาขาลุมน้ าลา                          ู                              ่
           พะยัง          จังหวัดสกลนคร                  ึ
                                           ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ      ่
0700379003410147   งานส่งเสริมและสนั บสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริศนย์เรียนรู ้ในเขตศูนย์ฯ สาขาลุมน้ ากา                           ู                              ่  ่
                    จังหวัดสกลนคร                  ึ
                                       ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ    ่
0700379003410148   งานส่งเสริมและสนั บสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริศนย์เรียนรู ้ในเขตศูนย์ฯ สาขาห ้วยบาง                            ู
           ทราย          จังหวัดสกลนคร                   ึ
                                           ศูนย์ศกษาการพัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ       ่
0700379003410149   งานก่อสร ้างอาคารโทรมาตรขนาดเล็กพร ้อมระบบโทรมาตร 5 สถานี                                             จังหวัดสกลนคร                      ึ
                                                                                                            ศูนย์ศกษาการ
           พัฒนาภูพานอันเนืองมาจากพระราชดาริ     ่
0700379003420001   ก่อสร ้างฝายแม่เตียน พร ้อมระบบส่งน้ า                          สาย1L-LMC จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง                                ่
             ตาบลแม่วน            ิ   อาเภอแม่วาง          จังหวัดเชียงใหม่
0700379003420002   ก่อสร ้างอาคารบังคับน้ า พร ้อมระบบท่อส่งน้ า จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ                                                           ตาบลแม่นา
           จร          อาเภอแม่แจ่ม           จังหวัดเชียงใหม่
0700379003420003   ก่อสร ้างฝายแม่สะป๊ อก พร ้อมระบบส่งน้ า และปรับปรุงระบบส่งน้ า 2 ช่วง                                              จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนา
           โครงการหลวงแม่สะป็ อก                    ตาบลแม่วน        ิ   อาเภอแม่วาง        จังหวัดเชียงใหม่
0700379003420004   ก่อสร ้างฝายห ้วยแม่ปัว 1 และ 2 พร ้อมระบบส่งน้ าและบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร ้างฝายต ้นน้ าใน
           ลาห ้วยสาขาห ้วยแม่ปัว 1 และ 2 พร ้อมระบบส่งน้ า จัดหาน้ าสนับสนุนพืนทีบ ้านซือมือ                                 ้ ่        ่ ่          โครงการขยายผล
           โครงการหลวงสบเมย                    ตาบลสบเมย            อาเภอสบเมย         จังหวัดแม่ฮองสอน      ่
    รหัสงบประมาณ                            คาอธิบาย
0700379003420005   ก่อสร ้างฝายทดน้ า พร ้อมระบบท่อส่งน้ าฝั่ งซ ้ายและบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก           ้ ่
                                                    จัดหาน้ าสนับสนุนพืนทีบ ้าน
           ผาแตก   โครงการขยายผลโครงการหลวงบ ้านผาแตก        ตาบลสบเปิ ง  อาเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่

0700379003420006   ก่อสร ้างฝายทดน้ า พร ้อมระบบท่อส่งน้ าและบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก            ้ ่
                                                จัดหาน้ าสนับสนุนพืนทีบ ้านป่ ายาง
           หนาด   โครงการขยายผลโครงการหลวงบ ้านป่ าแป๋    ตาบลป่ าแป๋   อาเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่

0700379003420007   ก่อสร ้างอาคารอัดน้ า พร ้อมระบบท่อส่งน้ าฝั่ งซ ้ายและบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก                                          ้
                                                                                    จัดหาน้ าสนั บสนุนพืนที่
           บ ้านปางมะกล ้วย               บ ้านผาเด็งและบ ้านป่ าแป๋          โครงการขยายผลโครงการหลวงบ ้านป่ าแป๋              ตาบลป่ าแป๋
           อาเภอแม่แตง            จังหวัดเชียงใหม่
0700379003420008   ก่อสร ้างฝายน้ าหุยพร ้อมระบบส่งน้ า                      โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้าเวียงแก (ฝายน้ าหุย) ตาบลนาไร่
           หลวง     อาเภอสองแคว                 จังหวัดน่าน
0700379003420009   ฝายนาห ้วยเผ็ดพร ้อมระบบส่งน้ า                                   ่                 ้ ่ ุ่
                                                 โครงการรักษ์น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าปาย (ท่าโป่ งแดง) อาเภอ
           เมือง     จังหวัดแม่ฮองสอน       ่
0700379003420010        ่
           ฝายทุงสายแล พร ้อมระบบส่งน้ า                                       ่               ้ ่ ุ่
                                                 โครงการรักษ์ น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าปาย (ท่าโป่ งแดง)
           อาเภอเมือง          จังหวัดแม่ฮองสอน    ่
0700379003420011                                   ้     ่
           จัดหาน้ าสนับสนุนโครงการจัดตังหมูบ ้านยามชายแดน บ ้านปางคอง (ทานบดินพร ้อมระบบส่งน้ า) โครงการรักษ์
           น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าของ
               ่                        ้ ่ ุ่            อาเภอปางมะผ ้า                 ่
                                                                        จังหวัดแม่ฮองสอน
0700379003420012            ุ
           ฝายน้ าแม่สยะ พร ้อมระบบส่งน้ า                                    ่
                                                 โครงการรักษ์น้ าเพือพระแม่ของแผ่นดินพืนทีลมน้ าของ     ้ ่ ุ่      อาเภอปางมะผ ้า
               จังหวัดแม่ฮองสอน   ่
0700379003420013                ู
           ก่อสร ้างสถานีสบน้ าด ้วยไฟฟ้ าพร ้อมระบบส่งน้ าบ ้านโรงวัว 3 ตาบลแม่สอย                                 อาเภอจอมทอง     จังหวัด
           เชียงใหม่                ึ
                       ศูนย์ศกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนืองมาจากพระราชดาริ         ่
0700379003420014   ค่าศึกษา สารวจ ออกแบบงานสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดาริ                     ่
0700379003420015   ซ่อมแซมปรับปรุงงานชลประทานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดาริ                ่
0700379003420016   ก่อสร ้างคลองชักน้ าสาย 1 - คลองชะอวดแพรกเมือง กม.0+000 ถึง17+833 ตาบลทรายขาว                                        ตาบลบ ้านราม
               ตาบลบางนบ               ตาบลท่าซอม            อาเภอหัวไทร          จังหวัดนครศรีธรรมราช       แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
                 ่
           รายได ้ลุมน้ าปากพนั ง
0700379003420017   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379003420018   จ ้างเหมา
0700379003700001   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู ้ใช ้น้ าชลประทานในพืนทีโครงการอันเนืองมาจากพระราชดาริ     ้ ่                ่
0700379004      การป้ องกันและบรรเทาภัยจากน้ า
0700379004000000   รายการงบประจา
0700379004120001   ค่าซ่อมใหญ่เครืองสูบน้ า   ่
0700379004120002      ่
           เครืองสูบน้ า ขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0700379004120003                   ่
           ค่าซ่อมใหญ่เครืองเก็บขยะอัตโนมัต ิ
0700379004420001   ค่าศึกษา สารวจ ออกแบบ งานป้ องกันและบรรเทาภัยจากน้ า
0700379004420002   การป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาน้ าท่วมในเขตอาเภอสันกาแพง                                  จังหวัดเชียงใหม่
0700379004420003   ปรับปรุงคลองพระองค์ไชยานุชต                 ิ       จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ
0700379004420004   โครงการระบบระบายน้ าปลักปลิง-จะนะ                         จังหวัดสงขลา
0700379004420005   ก่อสร ้างส่วนประกอบอืน             ่
0700379004420006   ประตูระบายน้ าปลักปลิง
0700379004420007   ขุดลอกคลองนาทวีพร ้อมอาคารประกอบ
0700379004420008   การจัดการด ้านความปลอดภัยเขือน                   ่
0700379004420009                    ้
           การจัดหาและติดตังอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมสาหรับเขือนทีมความเสียงสูง                 ่       ่ ี     ่
0700379004420010   การซ่อมแซมและแก ้ไขข ้อบกพร่องของเขือนและอาคารประกอบ               ่
0700379004420011               ่         ่
           การปรับปรุงเขือนเพือเสริมเสร ้างประสิทธิภาพ
0700379004420012   การจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมแผ่นดินไหวสาหรับเขือนทีมความเสียงสูง                     ่    ่ ี     ่
0700379004420013   ปรับปรุงเสริมสันเขือนบางพระ     ่                 จังหวัดชลบุร ี
0700379004420014   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420015   จ ้างเหมา
0700379004420016              ่
           ปรับปรุงตัวเขือนเพือเพิมความจุ    ่      ่             ่
                                                เขือนเขาระกา      จังหวัดตราด
0700379004420017   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420018   จ ้างเหมา
0700379004420019   ปรับปรุงทานบดินและลาดเขือนด ้านท ้ายน้ า         ่                ่
                                                       เขือนห ้วยชัน           จังหวัดสระแก ้ว
0700379004420020   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420021   จ ้างเหมา
0700379004420022   ประตูระบายน้ าในลาน้ าปิ งพร ้อมรือย ้ายฝายเก่า 3 แห่ง        ้                     จังหวัดเชียงใหม่
0700379004420023   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420024   จ ้างเหมา
0700379004420025   อ่างเก็บน้ าห ้วยแม่กองค่ายอันเนืองมาจากพระราชดาริ        ่                      จังหวัดสุโขทัย
0700379004420026             ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน             ่
    รหัสงบประมาณ                                 คาอธิบาย
0700379004420027   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420028   จ ้างเหมา
0700379004420029   ฝายบ ้านเกาะวงษ์ เกียรติ์     จังหวัดสุโขทัย
0700379004420030          ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างอืน่
0700379004420031   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420032   จ ้างเหมา
0700379004420033   อาคารในแม่น้ ายมสายเก่า (แม่น้ ายมฝั่ งซ ้าย) จังหวัดสุโขทัย
0700379004420034   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420035   จ ้างเหมา
0700379004420036   ปรับปรุงคลองระบายน้ าด ้านท ้ายและอาคารประกอบ          โครงการปรับปรุงคลองชักน้ าและคลองระบายน้ าด ้านท ้าย
              โครงการแก ้มลิงทะเลหลวง        จังหวัดสุโขทัย
0700379004420037   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420038   จ ้างเหมา
0700379004420039   ปรับปรุงท่อระบายน้ าคลองต ้นข ้อ พร ้อมอาคารประกอบ          จังหวัดสุโขทัย
0700379004420040   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420041   จ ้างเหมา
0700379004420042   ขุดขยายห ้วยน้ าเค็มพร ้อมอาคารประกอบ        จังหวัดร ้อยเอ็ด
0700379004420043   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420044   จ ้างเหมา
0700379004420045   ขุดขยายลาชีหลงพร ้อมอาคารประกอบ          จังหวัดร ้อยเอ็ด
0700379004420046   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420047   จ ้างเหมา
0700379004420048   ประตูระบายน้ า น้ าพรม 2 แห่ง (กม.29+567 และ กม.46+486) จังหวัดชัยภูม ิ
0700379004420049   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420050   จ ้างเหมา
0700379004420051   ประตูระบายน้ าห ้วยทวย      จังหวัดนครพนม
0700379004420052   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420053   จ ้างเหมา
0700379004420054   ขุดลอกหนองบ ้านใหม่ใสสว่าง (แก ้มลิง) จังหวัดบุรรัมย์    ี
0700379004420055   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420056   จ ้างเหมา
0700379004420057   ประตูระบายน้ าแม่น้ าเวฬุ     จังหวัดตราด
0700379004420058   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420059   จ ้างเหมา
0700379004420060            ่
           ประตูระบายน้ าทุงเบญจา       จังหวัดจันทบุร ี
0700379004420061   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420062   จ ้างเหมา
0700379004420063               ่
           อาคารทางระบายน้ าเพือป้ องกันอุทกภัยและแก ้ไขปั ญหาน้ าท่วมพืนทีอาเภอเมือง ้ ่       จังหวัดตราด
0700379004420064   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420065   จ ้างเหมา
0700379004420066       ู           ่
           สถานีสบน้ าแบบสองทางทีประตูระบายน้ าบางกระดาน           จังหวัดฉะเชิงเทรา
0700379004420067   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420068   จ ้างเหมา
0700379004420069   อาคารบังคับน้ า 4 (ประตูระบายน้ าบ ้านสวนป่ า) จังหวัดฉะเชิงเทรา
0700379004420070   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420071   จ ้างเหมา
0700379004420072   ประตูระบายน้ าตะกรุดอ ้อม      จังหวัดปราจีนบุร ี
0700379004420073   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420074   จ ้างเหมา
0700379004420075   ประตูระบายน้ าคลองบ ้านกระแชง        จังหวัดปทุมธานี
0700379004420076   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420077   จ ้างเหมา
0700379004420078   ปรับปรุงคลอง 14 จังหวัดปทุมธานี        จังหวัดฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร
0700379004420079   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420080   จ ้างเหมา
0700379004420081        ู
           สถานีสบน้ าบางไทรป่ า      จังหวัดนครปฐม
0700379004420082   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420083   จ ้างเหมา
0700379004420084         ู
           สถานีสบน้ าบางพระ      จังหวัดฉะเชิงเทรา
0700379004420085   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
    รหัสงบประมาณ                                     คาอธิบาย
0700379004420086   จ ้างเหมา
0700379004420087       ่           ่
           เขือนป้ องกันตลิงจากคลองบางไผ่ใหญ่ถงคลองบางสีทอง      ึ        จังหวัดนนทบุร ี
0700379004420088   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420089   จ ้างเหมา
0700379004420090          ้
           พนั งกันน้ าคลองชายทะเล             จังหวัดสมุทรปราการ
0700379004420091   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420092   จ ้างเหมา
0700379004420093                        ู
           ประตูระบายน้ าและสถานีสบน้ าคลองอ ้อมโรงหีบพร ้อมอาคารประกอบ              จังหวัดสมุทรสาคร
0700379004420094   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420095   จ ้างเหมา
0700379004420096        ้
           คันกันน้ าริมแม่น้ าตากแดด            จังหวัดอุทัยธานี
0700379004420097   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420098   จ ้างเหมา
0700379004420099             ่                        ่
           ปรับปรุงเขือนวังร่มเกล ้าและระบบเก็บกักน้ าเหนือเขือนวังร่มเกล ้าพร ้อมอาคารประกอบ            จังหวัดอุทัยธานี
0700379004420100   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420101   จ ้างเหมา
0700379004420102   คันกันน้ าฝั่ งซ ้ายคลองระบายใหญ่สองพีน ้องพร ้อมอาคารประกอบ
                 ้                       ่             จังหวัดสุพรรณบุร ี
0700379004420103   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420104   จ ้างเหมา
0700379004420105   โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าอ่างเก็บน้ าลาปาว            จังหวัดกาฬสินธุ์
0700379004420106   ค่าก่อสร ้างส่วนประกอบอืน       ่
0700379004420107   ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้าง ่
0700379004420108   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420109   จ ้างเหมา
0700379004420110   คลองระบายน้ าลาเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง                จังหวัดพัทลุง
0700379004420111   อาคารประกอบพร ้อมส่วนประกอบอืน            ่
0700379004420112   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420113   จ ้างเหมา
0700379004420114   ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว               จังหวัดตรัง
0700379004420115   อาคารประกอบพร ้อมส่วนประกอบอืน             ่
0700379004420116   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379004420117   จ ้างเหมา
0700379004700001   ค่าใช ้จ่ายในการเพิมขีดความสามารถและเสริมสร ้างสมรรถนะขององค์กร
                            ่
0700379005      โครงการคลองสียัด
0700379005000000   รายการงบประจา
0700379005410000     ่          ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท่
0700379005410001   ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้าง  ่
0700379005420001   คลองส่งน้ าและคลองระบายน้ า พร ้อมอาคารประกอบ Zone B
0700379005420002   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379005420003   จ ้างเหมา
0700379005420004   คลองส่งน้ าและคลองระบายน้ า พร ้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 1
0700379005420005   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379005420006   จ ้างเหมา
0700379005420007   คลองส่งน้ าและคลองระบาย พร ้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 2
0700379005420008   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379005420009   จ ้างเหมา
0700379010      โครงการประแสร์
0700379010000000   รายการงบประจา
0700379010420001   ระบบส่งน้ าส่วนขยายเพิมเติม    ่
0700379010420002   งานก่อสร ้างจุดจ่ายน้ าเพิมเติม   ่
0700379010420003   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379010420004   จ ้างเหมา
0700379016                 ่
           โครงการเขือนแควน ้อยอันเนืองมาจากพระราชดาริ่
0700379016000000   รายการงบประจา
0700379016410000      ่         ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท ่
0700379016410001   บูรณะสิงก่อสร ้าง่
0700379016410002   บูรณะถนน
0700379016410003           ้
           ค่าติดตังโครงข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
0700379016420001   ถนนเข ้าหัวงานเขือนทดน้ าพญาแมน่
0700379016420002   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
    รหัสงบประมาณ                                                  คาอธิบาย
0700379016420003   จ ้างเหมา
0700379016420004   ก่อสร ้างอาคารชลประทาน
0700379016420005   ค่าใช ้จ่ายตามแผนปฏิบัตการเพือแก ้ไขและพัฒนาสิงแวดล ้อม
                                   ิ            ่          ่
0700379016420006   คลองส่งน้ าและอาคารประกอบ
0700379016420007   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379016420008   จ ้างเหมา
0700379016420009   คลองระบายน้ าและอาคารประกอบ
0700379016420010   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379016420011   จ ้างเหมา
0700379018      โครงการกิวคอหมา จังหวัดลาปาง่
0700379018000000   รายการงบประจา
0700379018200001            ้ ่ ิ
           ค่าซือทีดน ค่าทดแทน ค่ารือย ้ายในการจัดหาทีดน           ้            ่ ิ
0700379018410000     ่              ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท        ่
0700379018410001   ค่าสารวจออกแบบ
0700379018410002   บูรณะสิงก่อสร ้าง  ่
0700379018410003   บูรณะถนน
0700379018420001   ค่าใช ้จ่ายตามแผนปฏิบัตการเพือแก ้ไขและพัฒนาสิงแวดล ้อม
                                    ิ            ่          ่
0700379018420002   ปรับปรุงเหมืองแม่ปง           ุ
0700379018420003   ค่าพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
0700379018420004                      ่
           ระบบชลประทานกิวลม 3 ระยะที่ 1 พร ้อมอาคารประกอบ
0700379018420005   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379018420006   จ ้างเหมา
0700379018420007   ระบบชลประทานแจ ้ห่ม ระยะที่ 1
0700379018420008   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379018420009   จ ้างเหมา
0700379018420010   ระบบชลประทานกิวลม 3 ระยะที่ 2     ่
0700379018420011   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379018420012   จ ้างเหมา
0700379019      โครงการระบายน้ าบริเวณสนามบินสุวรรณภูม ิ
0700379019000000   รายการงบประจา
0700379019410000      ่             ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท         ่
0700379019410001   ค่าปิ ดโครงการ
0700379019420001   คลองระบายน้ าและถนนพร ้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1
0700379019420002   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379019420003   จ ้างเหมา
0700379023                            ้ ่ ุ่
           โครงการผันน้ าจากพืนทีลมน้ าเจ ้าพระยาฝั่ งตะวันออก-อ่างเก็บน้ าบางพระ
0700379023000000   รายการงบประจา
0700379023110000               ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท        ่
0700379023110001   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน                              ่         ้
                                                   ขับเคลือน 2 ล ้อ แบบดับเบิลแค็บ จานวน 1 คัน
0700379023110002        ่
           เครืองคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง
0700379023110003   อุปกรณ์บันทึกข ้อมูลแบบภายนอก ขนาด 120 GB. ชนิดพกพา
0700379023200001            ้ ่ ิ
           ค่าซือทีดน ค่าทดแทน ค่ารือย ้ายในการจัดหาทีดน            ้           ่ ิ
0700379023410000       ่             ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท          ่
0700379023410001   ค่าขยายเขตไฟฟ้ าแรงสูง
0700379023420001                                         ิ
           ระบบท่อส่งน้ าคลองพระองค์ไชยานุชต-อ่างเก็บน้ าบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1
0700379023420002   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379023420003   ระบบท่อส่งน้ าคลองพระองค์ไชยานุชต-อ่างเก็บน้ าบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 ิ
0700379023420004   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379023420005   ค่าใช ้จ่ายในการเตรียมงานเบืองต ้น            ้
0700379024                            ้ ่
           โครงการผันน้ าจากพืนทีจังหวัดจันทบุรไปยังแหล่งเก็บกักน้ าจังหวัดระยอง      ี
0700379024000000   รายการงบประจา
0700379024110000                ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท         ่
0700379024110001         ่
           เครืองโทรสาร             แบบใช ้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได ้ครังละ 30 แผ่น          ้
0700379024110002           ่
           "เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนั ง ขนาด 24,000 บีทย"                          ี ู
0700379024110003   โต๊ะประชุม ขนาด 12 คน
0700379024110004          ่
           เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจตอลความเร็ว 20 แผ่น/นาที   ิ
0700379024110005   ตู ้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือนกระจก                 ่
0700379024110006   ตู ้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ
0700379024110007   โต๊ะอเนกประสงค์
0700379024110008   โต๊ะทางานระดับ 7-9
    รหัสงบประมาณ                                                          คาอธิบาย
0700379024110009   โต๊ะทางานระดับ 3-6
0700379024110010   เก ้าอีทางานระดับ 7-9              ้
0700379024110011   เก ้าอีทางานระดับ 3-6               ้
0700379024110012   เก ้าอีฟังคาบรรยาย                 ้
0700379024110013      ่
           เครืองเจาะกระดาษและเข ้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข ้าเล่มมือโยก
0700379024110014       ่
           เครืองโทรศัพท์
0700379024110015   เครืองพิมพ์เลเซอร์ส ี ขนาด A4 ความเร็ วสูง
                ่
0700379024110016         ่
           เครืองพิมพ์ Injet สีขนาด A3
0700379024110017          ่
           เครืองคอมพิวเตอร์ลกข่ายสาหรับผู ้บริหาร                   ู
0700379024110018           ่
           เครืองควบคุมและสารองไฟฟ้ า (UPS) ขนาด 1 KVA
0700379024110019            ่
           เครือง Scanner สี ขนาด A3
0700379024110020   อุปกรณ์บันทึกข ้อมูลแบบภายนอก ขนาด 500 GB.
0700379024110021   กล ้องระดับ ขนาดกาลังขยาย 30 เท่า
0700379024110022   กล ้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได ้ละเอียด 5 ฟิ ลบดา (ระบบอัตโนมัต)                      ิ         ิ
0700379024110023   ไม ้สต๊าฟขนาด 4 เมตร แบบชักได ้
0700379024110024   เทปวัดระยะ (แสตนเลส 50 ม. กว ้าง 13 มม.)
0700379024110025   โซ่ลาน (Steel Bandtape) 40 ม.(ไม่มปอนด์ดง)                               ี ึ
0700379024110026             ่
           เครืองวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ PDA
0700379024120001   รถยนต์ตรวจการณ์ 5 ประตู ขับเคลือน 4 ล ้อ                              ่
0700379024120002   รถโดยสาร ขนาด 12 ทีนั่ง (ดีเซล)                          ่
0700379024200001   ค่าซือทีดน ค่าทดแทน ค่ารือย ้ายในการจัดหาทีดน ้ ่ ิ                      ้       ่ ิ
0700379024420001   สถานีสบน้ า และระบบท่อส่งน้ าพร ้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1ู
0700379024420002   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379024420003   ระบบท่อส่งน้ าพร ้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2
0700379024420004   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379024420005   ค่าขยายเขตไฟฟ้ าแรงสูง
0700379026      โครงการพัฒนาลุมน้ าตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี         ่
0700379026000000   รายการงบประจา
0700379026110000   ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท          ี่ ี            ่
0700379026110001                        ่
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือแขวนขนาด 18,000 บีทยตอชัวโมง"                 ้ ้              ี ู ่ ่
0700379026110002   รถบรรทุกแบบมีชองว่างด ้านหลังคนขับ (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลือน 4 ล ้อ ่                            ่
0700379026110003   รถบรรทุกแบบมีชองว่างด ้านหลังคนขับ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล ้อ  ่                          ่
0700379026110004              ่
           เครืองคอมพิวเตอร์ลกข่ายประมวลผลทั่วไป                     ู
0700379026110005               ่
           เครืองคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง
0700379026110006                ่
           เครืองควบคุมและสารองไฟฟ้ า (UPS) ขนาด 1 KVA
0700379026110007   เครือง Scanner สี ขนาด A3  ่
0700379026110008   ชุดเครืองขยายเสียงกลางแจ ้ง              ่
0700379026110009                  ่
           เครืองเสียงสาหรับห ้องประชุมขนาดผู ้เข ้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร ้อมอุปกรณ์ประกอบ
0700379026110010   เครืองขยายเสียงแบบสะพายไหล่   ่
0700379026110011   ชุดกล ้องวงจรปิ ด
0700379026110012                    ่
           เครืองวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือพร ้อมอุปกรณ์ตดตังบนยานพาหนะ                             ิ ้
0700379026110013   กล ้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได ้ละเอียด 5 ฟิ ลบดา (ระบบอัตโนมัต)                       ิ         ิ
0700379026110014                     ่
           เครืองวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ PDA
0700379026200001   ค่าซือทีดน ค่าทดแทน ค่ารือย ้ายในการจัดหาทีดน ้ ่ ิ                      ้      ่ ิ
0700379026410000    ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท          ่ ี            ่
0700379026410001   ค่าสารวจออกแบบ
0700379026420001   ระบบสูบน้ าและระบบส่งน้ า MC1 พร ้อมอาคารประกอบ
0700379026420002   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379026420003   ค่าใช ้จ่ายในการเตรียมงานเบืองต ้น                            ้
0700379026420004   ค่าขยายเขตไฟฟ้ าแรงสูง
0700379027      โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุร ี (แผนระยะที่ 2)
0700379027000000   รายการงบประจา
0700379027110000   ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท           ี่ ี            ่
0700379027110001   เครืองโทรสาร             ่                  แบบใช ้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได ้ครังละ 30 แผ่น
                                                                      ้
0700379027110002                         ่
           "เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนั ง ขนาด 24,000 บีทย"                                  ี ู
0700379027110003   โต๊ะประชุม ขนาด 12 คน
0700379027110004                       ่
           เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจตอลความเร็ว 20 แผ่น/นาที                   ิ
0700379027110005   ตู ้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือนกระจก                               ่
0700379027110006   ตู ้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ
0700379027110007   โต๊ะอเนกประสงค์
    รหัสงบประมาณ                                                 คาอธิบาย
0700379027110008   โต๊ะทางานระดับ 7-9
0700379027110009   โต๊ะทางานระดับ 3-6
0700379027110010   เก ้าอีทางานระดับ 7-9    ้
0700379027110011   เก ้าอีทางานระดับ 3-6     ้
0700379027110012   เก ้าอีฟังคาบรรยาย       ้
0700379027110013        ่
           เครืองเจาะกระดาษและเข ้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข ้าเล่มมือโยก
0700379027110014         ่
           เครืองโทรศัพท์
0700379027110015   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน                            ่
                                                ขับเคลือน 2 ล ้อ แบบดับเบิลแค็บ  ้ จานวน 1 คัน
0700379027110016   เครืองพิมพ์เลเซอร์ส ี ขนาด A4 ความเร็ วสูง
                  ่
0700379027110017           ่
           เครืองพิมพ์ Injet สีขนาด A3
0700379027110018            ่
           เครืองคอมพิวเตอร์ลกข่ายสาหรับผู ้บริหาร       ู
0700379027110019             ่
           เครืองควบคุมและสารองไฟฟ้ า (UPS) ขนาด 1 KVA
0700379027110020              ่
           เครือง Scanner สี ขนาด A3
0700379027110021   อุปกรณ์บันทึกข ้อมูลแบบภายนอก ขนาด 500 GB.
0700379027110022   กล ้องระดับ ขนาดกาลังขยาย 30 เท่า
0700379027110023   กล ้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได ้ละเอียด 5 ฟิ ลบดา (ระบบอัตโนมัต)             ิ     ิ
0700379027110024   ไม ้สต๊าฟขนาด 4 เมตร แบบชักได ้
0700379027110025   เทปวัดระยะ (แสตนเลส 50 ม. กว ้าง 13 มม.)
0700379027110026   โซ่ลาน (Steel Bandtape) 40 ม.(ไม่มปอนด์ดง)                  ี   ึ
0700379027110027               ่
           เครืองวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ PDA
0700379027120001   รถยนต์ตรวจการณ์ 5 ประตู ขับเคลือน 4 ล ้อ                 ่
0700379027120002   รถโดยสาร ขนาด 12 ทีนั่ง (ดีเซล)             ่
0700379027200001                ้ ่ ิ
           ค่าซือทีดน ค่าทดแทน ค่ารือย ้ายในการจัดหาทีดน             ้         ่ ิ
0700379027410000     ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท่ ี         ่
0700379027410001   แผนงานติดตามและตรวจสอบสภาพสิงแวดล ้อม                    ่
0700379027420001   ค่าขยายเขตไฟฟ้ าแรงสูง
0700379027420002                                 ู
           งานขุดคลองผันน้ า สถานีสบน้ าและประตูระบายน้ า พร ้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1
0700379027420003   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379027420004                                  ู
           งานขุดคลองผันน้ า สถานีสบน้ า ประตูระบายน้ าและอาคารประกอบพร ้อมส่วนประกอบอืน สัญญาที่ 2              ่
0700379027420005   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379031      โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุร ี
0700379031000000   รายการงบประจา
0700379031200001                 ้ ่ ิ
           ค่าซือทีดน ค่าทดแทน ค่ารือย ้ายในการจัดหาทีดน              ้        ่ ิ
0700379031420001   ค่าใช ้จ่ายในการเตรียมงานเบืองต ้น               ้
0700379031420002       ่
           เขือนหัวงานและอาคารประกอบพร ้อมส่วนประกอบอืน                         ่
0700379031420003   ค่าควบคุมงานจ ้างเหมา
0700379031420004   ค่าขยายเขตไฟฟ้ าแรงสูง
0700479001      สหกรณ์และกลุมเกษตรกรได ้รับการตรวจสอบบัญชี    ่
0700479001000000   รายการงบประจา
0700479001110000   ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท ี่ ี       ่
0700479001110001                    ์
           ลิขสิทธิโปรแกรมสาเร็ จรูปสาหรับสหกรณ์อสลาม                   ิ
0700479001110002   ลิขสิทธิโปรแกรม ACL         ์
0700479001410000      ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท ่ ี          ่
0700479001410001   อาคารสานั กงาน 2 ชัน                 ้   (ตอกเสาเข็ม)
0700479001410002   ป้ อมยาม (แบบมีห ้องน้ าในตัว)
0700479001410003   ถนนและลานคอนกรีต
0700479001410004    ้
           รัวสานั กงานและประตู
0700479001410005   ค่าถมดิน
0700479001410006   ห ้องน้ าสานั กงาน
0700479001410007   คูระบายน้ า คสล.
0700479001700001                      ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาด ้านการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
0700479002                              ่
           สหกรณ์ กลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได ้รับการพัฒนาความรู ้ด ้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี
0700479002000000   รายการงบประจา
0700479003      ข ้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุมเกษตรกรทีเผยแพร่               ่        ่
0700479003000000   รายการงบประจา
0700479003700001   การพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลทางการเงินของสหกรณ์และกลุมเกษตรกร                      ่
0700479003700002   การพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและพยากรณ์
0700479004      เกษตรกรได ้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
0700479004000000   รายการงบประจา
0700579002      การจัดการให ้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ
    รหัสงบประมาณ                                     คาอธิบาย
0700579002000000   รายการงบประจา
0700579002410000    ่      ่ ี             ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0700579002410001   ค่าขุดลอกหนองบึงและปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ
0700579002410002   ค่ากาจัดวัชพืช
0700579002410003   แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก
0700579002420001                  ์ ั    ่
           สถานแสดงพันธุสตว์น้ าเขือนป่ าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุร ี
0700579002500001   เงินรางวัลสาหรับผู ้ช่วยเหลือการเก็บอากรประมงและผู ้นาจับผู ้กระทาผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490
0700579003                   ุ
           สินค ้าเกษตรมีคณภาพได ้มาตรฐาน
0700579003000000   รายการงบประจา
0700579003500001   ค่าบารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
0700579003700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว       ่
0700579006      เกษตรกรได ้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
0700579006000000   รายการงบประจา
0700579007      การผลิตสินค ้าเกษตรได ้รับการส่งเสริมและพัฒนา
0700579007000000   รายการงบประจา
0700579007120001   ซ่อมใหญ่เรือสารวจประมงมหิดล
0700579007500001   ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ
0700579007500002   ค่าบารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
0700579007700001   ค่าใช ้จ่ายในการสารวจการทาประมงนอกน่านน้ า
0700579007700002   เงินชดเชยให ้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรด ้านการประมงทีประสบอุทกภัย      ่
0700585008      โครงการส่งเสริมอาชีพด ้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0700585008000000   รายการงบประจา
0700585008410000     ่      ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท่
0700585008410001   แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก
0700679001      การพัฒนาการผลิตปศุสตว์        ั
0700679001000000   รายการงบประจา
0700679001700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว        ่
0700679002      การพัฒนาสุขภาพสัตว์
0700679002000000   รายการงบประจา
0700679002500001   เงินอุดหนุนกองทุนสุขภาพสัตว์อาเซียน         ่
0700679002500002   ค่าบารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน
0700679002500003   เงินอุดหนุนสัตวแพทยสภา
0700679002500004               ั                             ั
           ค่าชดใช ้กรณีสตว์ป่วยด ้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีสตว์ตายเนืองจากแพ ้วัคซีน
                                                     ่
0700679002700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว         ่
0700679003                    ุ
           สินค ้าเกษตรมีคณภาพได ้มาตรฐาน
0700679003000000   รายการงบประจา
0700679003700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว          ่
0700679003700002                                      ั
           ค่าใช ้จ่ายโครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสตว์ในภาคพืนเอเชียตะวันออกภายใต ้การสนับสนุนของกองทุน
                                                  ้
              ่
           สิงแวดล ้อมโลก
0700679004      เกษตรกรได ้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
0700679004000000   รายการงบประจา
0700679004700001                  ้
           ค่าชดเชยดอกเบียให ้กับเกษตรกรทีประสบอุทกภัย    ่
0700685007      โครงการส่งเสริมอาชีพด ้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0700685007000000   รายการงบประจา
0700685007500001              ่
           เงินอุดหนุนกลุมเกษตรกรเลียงแพะ      ้
0700879002      เขตการใช ้ทีดนเพือการเกษตร
                  ่ ิ        ่
0700879002000000   รายการงบประจา
0700879002410000       ่    ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท ่
0700879002410001                     ิ
           จัดทาระบบอนุรักษ์ ดนและน้ าในพืนทีนคมการเกษตร  ้ ่ ิ
0700879002410002         ้ ่ ่                   ้ ่ ิ
           ปรับปรุงพืนทีเพือปลูกปาล์มน้ ามันในพืนทีนคมการเกษตรปาล์มน้ ามัน
0700879002500001   ค่าบารุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ
0700879002700001   ค่าใช ้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัตการ ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)
                                                   ิ

0700879003                                  ่ ิ
           เกษตรกรได ้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด ้านการพัฒนาทีดน
0700879003000000   รายการงบประจา
0700879003410000    ่      ่ ี      ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0700879003410001       ้        ิ ุ
           ลาดพืนคอนกรีตศูนย์พกลทอง
0700879003410002   งานประตูด ้านหน ้าศูนย์เขาชะงุ ้ม
0700879003410003   จัดทาเส ้นทางเดินรถศึกษาดูงานในพืนทีโครงการเขาชะงุ ้ม
                            ้ ่
0700879003410004   ก่อสร ้างบดอัดถนนหน ้าอาคารสานั กงานศูนย์เขาชะงุ ้ม
    รหัสงบประมาณ                        คาอธิบาย
0700879003410005   ค่าสารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร ้างงานพระราชดาริ
0700879003410006                     ุ
           ซ่อมแซมคลองส่งน้ าและระบายน้ า (พิกลทอง)
0700879003410007   "ก่อสร ้างทางและซ่อมแซมเส ้นทางลาเลียง (พิกลทอง, เขาหินซ ้อน, เกษตรทีสง, หนองพลับ - แม่ฟ้าหลวง)"
                                 ุ             ่ ู

0700879003410008   ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุศนย์พกลทอง    ู      ิ ุ
0700879003410009   ปรับปรุงซ่อมแซมป้ ายกิจกรรม (เขาชะงุ ้ม)
0700879003410010   ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์อตนยมวิทยา (เขาชะงุ ้ม)   ุ ุ ิ
0700879003410011   ซ่อมแซมและปรับปรุงเส ้นทางธรรมชาติ (ชัยพัฒนา)
0700879003410012   ปรับปรุงเส ้นทางดูงานในแปลงศึกษาทดลองวิจัยศูนย์พกลทอง                             ิ ุ
0700879003410013   ปรับปรุงถนนลูกรังเป็ นคอนกรีตศูนย์พกลทอง                 ิ ุ
0700879003410014   ปรับปรุงระบบการให ้น้ าสวน 80 พรรษาศูนย์พกลทอง                           ิ ุ
0700879003410015   ซ่อมแซมไฟฟ้ าส่องทางรอบศูนย์เขาชะงุ ้ม
0700879003410016   ขุดลอกบ่อดักตะกอน (ชัยพัฒนา)
0700879003410017                     ้ ่ ิ
           ปรับปรุงและพัฒนาพืนทีดนเปรียว (ปากพนั ง)           ้
0700879003410018                   ิ
           จัดทาระบบอนุรักษ์ ดนและน้ าในพืนทีโครงการพระราชดาริ        ้ ่
0700879003410019   จัดทาแปลงรวมพรรณไม ้ภาคพืนตะวันตก             ้
0700879003410020                       ่
           ป้ ายภาพแหล่งท่องเทียวและอธิบายเกียวกับกิจกรรม                ่
0700879003410021          ้ ่ ิ      ้
           ปรับปรุงพืนทีดนเปรียวเพือปลูกปาล์มน้ ามัน   ่
0700879003410022   "ก่อสร ้างและซ่อมแซม (กองแหะ, เวียงแหง,จอมทอง,เขาชะงุ ้ม)"
0700879003410023   ซุ ้มไม ้เลือย (ชัยพัฒนา)
                 ้
0700879003410024                ่
           จัดทาสถานทีจอดรถจักรยานยนต์(ศูนย์พกลทอง)                     ิ ุ
0700879003410025             ่
           สร ้างศาลาทีพักศูนย์เขาชะงุ ้ม
0700879003410026   จัดทาเส ้นทางเดินเข ้าศึกษาธรรมชาติศนย์เขาชะงุ ้ม               ู
0700879003410027   ป้ ายเส ้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (ชัยพัฒนา)
0700879005               ่ ิ
           ทรัพยากรทีดนและน้ าได ้รับการพัฒนา
0700879005000000   รายการงบประจา
0700879005410000     ่        ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท      ่
0700879005410001   ก่อสร ้างแหล่งน้ าในไร่นา
0700879005410002   ค่าก่อสร ้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ า)
0700879005410003   ค่าก่อสร ้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก (ฝายน้ าล ้น)
0700879005410004   ค่าก่อสร ้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก (ขุดลอกและขุดสระน้ า)
0700879005410005           ้ ่
           ปรับปรุงพืนทีและจัดทาระบบส่งน้ าในไร่นา (ระบบส่งน้ า)
0700879005410006           ้ ่
           ปรับปรุงพืนทีและจัดทาระบบส่งน้ าในไร่นา (คลองส่งน้ า)
0700879005410007   ค่าสารวจออกแบบล่วงหน ้าระบบอนุรักษ์ชมชนบนพืนทีสง                   ุ          ้ ่ ู
0700879005410008   ค่าสารวจออกแบบล่วงหน ้าระบบส่งน้ าชลประทาน (เกษตรทีสง)                                   ่ ู
0700879005410009   ค่าสารวจออกแบบล่วงหน ้าเส ้นทางลาเลียงภูเขาเกษตรทีสง                                ่ ู
0700879005410010   ค่าสารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร ้างพืนทีทผานการเลียงกุ ้งกุลาดา               ้ ่ ี่ ่           ้
0700879005410011   ค่าสารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร ้างแหล่งน้ า
0700879005410012   ค่าสารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ ดนและน้ าบนพืนทีลม - ดอน      ิ                 ้ ่ ุ่
0700879005410013   ค่าสารวจออกแบบล่วงหน ้าระบบอนุรักษ์ดนและน้ าเกษตรทีสง                 ิ                ่ ู
0700879005410014   ค่าสารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ ดนและน้ าพืนทีลมน้ าแม่ตาว      ิ             ้ ่ ุ่
0700879005410015   ค่าสารวจออกแบบล่วงหน ้าระบบพัฒนาทีดนเขตพืนทีทงกุลาร ้อไห ้            ่ ิ         ้ ่ ุ่
0700879005410016   ค่าควบคุมการก่อสร ้างระบบอนุรักษ์ดนและน้ าบนพืนทีลม - ดอน       ิ                ้ ่ ุ่
0700879005410017   ค่าควบคุมการก่อสร ้างระบบพัฒนาทีดนเขตพืนทีทงกุลาร ้องไห ้       ่ ิ            ้ ่ ุ่
0700879005410018   ค่าบารุงรักษาระบบอนุรักษ์ ดนและน้ า (ทุงกุลาร ้องไห ้)ิ              ่
0700879005410019   ซ่อมแซมระบบชลประทาน
0700879005410020   ซ่อมแซมเส ้นทางลาเลียง
0700879005410021   ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ ดนและน้ า (เกษตรทีสง)                ิ                  ่ ู
0700879005410022   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและบ ้านพัก
0700879005410023                        ่ ิ
           ก่อสร ้างระบบพัฒนาทีดนเขตพืนทีทงกุลาร ้องไห ้        ้ ่ ุ่
0700879005410024   ผลิตและปลูกหญ ้าแฝก
0700879005410025                    ิ
           จัดทาระบบอนุรักษ์ ดนและน้ าบนพืนทีลม - ดอน             ้ ่ ุ่
0700879005410026   ก่อสร ้างระบบส่งน้ าเกษตรทีสง            ่ ู
0700879005410027   ก่อสร ้างเส ้นทางลาเลียง
0700879005410028        ื้ ่ ี่ ่
           ฟื้ นฟูพนทีทผานการเลียงกุ ้งกุลาดา    ้
0700879005410029              ิ           ่
           การอนุรักษ์ดนและน้ าเพือป้ องกันการชะล ้างพังทลายของดินในพืนทีทะเลสาบสงขลา                            ้ ่
0700879005410030               ิ            ้ ่
           การอนุรักษ์ดนและน้ าในพืนทีนาร ้างเพือการเกษตรในพืนทีทะเลสาบสงขลา     ่                ้ ่
0700879005410031                 ่
           ปลูกไม ้ยืนต ้นเพือป้ องกันการแพร่กระจายของดินเค็ม
0700879005410032   ก่อสร ้างและควบคุมการจัดทาระบบอนุรักษ์ ดนและน้ าชุมชนบนพืนทีสง                ิ                  ้ ่ ู
0700879005410033   ก่อสร ้างและควบคุมการจัดทาระบบอนุรักษ์ ดนและน้ าเกษตรทีสง                   ิ              ่ ู
    รหัสงบประมาณ                            คาอธิบาย
0700879005410034                         ิ     ้ ่ ุ่
           ก่อสร ้างและควบคุมการจัดทาระบบอนุรักษ์ ดนและน้ าพืนทีลมน้ าแม่ตาว
0700879005410035             ้  ่
           ปรับปรุงดินเปรียวเพือปลูกไม ้ยืนต ้นเศรษฐกิจ
0700879005410036                ิ
           จัดทาระบบอนุรักษ์ ดนและน้ าและปลูกไม ้ยืนต ้นเศรษฐกิจบนคันนา
0700879005410037        ื้ ่ ิ
           ฟื้ นฟูพนทีดนเค็มจัดด ้วยการปลูกไม ้ยืนต ้นทนเค็มและหญ ้าชอบเกลือ
0700879005410038                  ้
           การควบคุมระดับน้ าใต ้ดินทังบนผิวดินและใต ้ผิวดิน
0700879005410039              ่             ้ ่
           การป้ องกันการเพิมเติมระดับน้ าใต ้ดินเค็มบนพืนทีเนินรับน้ า
0700879005700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว ่
0700885006      โครงการส่งเสริมอาชีพด ้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0700885006000000   รายการงบประจา
0700885006410000     ่      ่ ี       ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0700885006410001                 ิ         ่
           จัดทาระบบอนุรักษ์ ดนและน้ า ขุดคูยกร่องเพือปลูกปาล์มน้ ามัน
0700979001      ผลงานวิจัยด ้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร
0700979001000000   รายการงบประจา
0700979001500001   ค่าบารุงสมาชิกชมรมมะพร ้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)
0700979001500002   ค่าบารุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)

0700979001500003   ค่าบารุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)
0700979001500004   ค่าบารุงสมาชิกสมาคมประเทศผู ้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing
           Countries : ANRPC)
0700979001500005   ค่าบารุงสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board :
           IRRDB)
0700979001500006               ่
           ค่าบารุงองค์การศึกษาเรืองยางระหว่างประเทศ   (International Rubber Study Group : IRSG)
0700979001500007         ่ ่
           ค่าบารุงกลุมทีปรึกษาว่าด ้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International
           Agricultural Research : CGIAR)
0700979001500008   ค่าบารุงสมาชิกสมาคมเอเซียและแปซิฟิกด ้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural
           Research Institutions: APAARI)
0700979001500009                       ์
           ค่าบารุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)

0700979001500010                ่ ่
           ค่าสมาชิกกลุมทีปรึกษาระหว่างประเทศว่าด ้วยฉายรังสีอาหาร International Consultative Group on
           Foodlrradiation - ICGFI
0700979001500011   เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาคมI.A.P.T.International AssociationFor Plant Taxonomy
0700979001700001                           ่
           ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว
0700979002             ์ ื
           พันธุพชและปั จจัยการผลิต
0700979002000000   รายการงบประจา
0700979003      เกษตรกรได ้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
0700979003000000   รายการงบประจา
0700979004                    ุ
           สินค ้าเกษตรมีคณภาพได ้มาตรฐาน
0700979004000000   รายการงบประจา
0700979004120001     ่
           เครืองโครมาโทคราฟชนิดของเหลวความดันสูง(RRLC-DAD;HPLC-DAD)
0700979004120002      ่
           เครืองแก๊สโครมาโตกราฟชนิด Flame Ionization Detector
0700979004120003       ่
           เครืองโครมาโตกราฟชนิดของเหลวความดันสูงพร ้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ (RRLC-MS/MS)
0700979008                                  ่
           โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพือผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล
0700979008000000   รายการงบประจา
0700985009      โครงการส่งเสริมอาชีพด ้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0700985009000000   รายการงบประจา
0701107007                         ่
           โครงการสร ้างระบบประกันภัยความเสียงให ้เกษตรกร
0701107007000000   รายการงบประจา
0701107007700001   ค่าใช ้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค ้าเกษตร
0701107007700002                  ้   ่
           ค่าชดเชยดอกเบียให ้กับเกษตรกรทีประสบอุทกภัย
0701179001      การผลิตสินค ้าเกษตรได ้รับการส่งเสริมและพัฒนา
0701179001000000   รายการงบประจา
0701179003      เกษตรกรได ้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
0701179003000000   รายการงบประจา
0701179003110000             ี่ ี     ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0701179003110001        ่          ู             ่
           เครืองคอมพิวเตอร์ลกข่าย สาหรับงานประมวลผล แบบที1 (จอ 17 นิว)    ้
0701179003110002         ่
           เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดา (18 หน ้า/นาที)
0701179003700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว ่
0701179003700002                                 ่
           ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการนาร่องพัฒนาศักยภาพศูนย์สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด ้านพันธุพช์ ื
                    ้
           เพาะเลียง จ.สุพรรณบุร ี
0701179003700003   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานอุทยานผักพืนบ ้านเพือการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ
                               ้   ่
    รหัสงบประมาณ                                                    คาอธิบาย
0701185004      โครงการส่งเสริมอาชีพด ้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0701185004000000   รายการงบประจา
0701279001                            ่
           สหกรณ์และกลุมเกษตรกรได ้รับการจดทะเบียนจัดตังและส่งเสริม                     ้
0701279001000000   รายการงบประจา
0701279001410000     ่              ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท            ่
0701279001410001   ก่อสร ้างอาคารสานักงาน
0701279001410002         ้
           ต่อเติมรัวสานั กงาน
0701279001410003   ปรับปรุงต่อเติมอาคารสานักงาน
0701279001410004   ปรับปรุงต่อเติมห ้องประชุม
0701279001410005   ต่อเติมอาคารสานั กงาน
0701279001410006   ก่อสร ้างห ้องน้ า
0701279001410007          ้
           ก่อสร ้างรัวลวดหนาม
0701279001410008           ้
           ก่อสร ้างรัวคอนกรีตบล็อคและรัวลวดหนาม                    ้
0701279001410009            ้
           ก่อสร ้างรัวคอนกรีตกึงตาข่ายพร ้อมประตู     ่
0701279001410010             ้
           ก่อสร ้างรัวคอนกรีตบล็อค
0701279001410011              ้
           ก่อสร ้างรัวลวดหนามเสริมบนรัวคอนกรีต                  ้
0701279001410012               ้
           ก่อสร ้างรัวคอนกรีตบล็อคกึงลวดหนามพร ้อมประตู        ่
0701279001410013   ป้ ายสานั กงาน
0701279001410014   ก่อสร ้างอาคารเอนกประสงค์
0701279001410015   โรงเก็บพัสดุ
0701279001410016   ประตูบานเลือนพร ้อมอุปกรณ์  ่
0701279001410017   ท่อระบายน้ า
0701279001410018   โรงรถขนาด 90 ตารางเมตร
0701279001410019   ป้ อมยาม
0701279001500001   เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
0701279001500002   เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ
0701279001500003   เงินอุดหนุนสาหรับการประกอบอาชีพและดารงชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุมเกษตรกรตามแนวทางปรัชญา               ่
           เศรษฐกิจพอเพียง
0701279001500004   เงินอุดหนุนค่าพัฒนาแปลงฝึ กในทีดนสมาชิกสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      ่ ิ
0701279001500005                     ่
           เงินอุดหนุนเพือก่อสร ้างอาคารเอนกประสงค์ของสหกรณ์ในโครงการหลวง
0701279001500006                      ่
           เงินอุดหนุนเพือก่อสร ้างโรงเรือนพลาสติกของสมาชิกสหกรณ์ในโครงการหลวง
0701279001500007                                   ้ ่ ุ่
           เงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพในพืนทีลมแม่น้ าปากพนังอันเนืองมาจากพระราชดาริ                  ่
0701279001500008                                 ้
           เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบียตามมาตรการให ้ความช่วยเหลือด ้านหนีสนสมาชิกสหกรณ์/กลุมเกษตรกรทีประสบ         ้ ิ  ่ ่
           อุทกภัยปี 2550
0701279001500009   เงินอุดหนุนบารุงองค์กรระหว่างประเทศ
0701279001500010                       ่
           เงินอุดหนุนเพือพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพืนทีโครงการอันเนืองมาจากพระราชดาริ           ้ ่      ่
0701279001500011                             ่
           เงินอุดหนุนสหกรณ์เพือจัดจ ้างเจ ้าหน ้าทีปฏิบัตงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      ่    ิ
0701279001500012                                               ่    ่
           เงินอุดหนุนปั จจัยการผลิตให ้กับสหกรณ์เพือเพิมประสิทธิภาพในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให ้แก่
           สมาชิก
0701279001500013                                                ่
           เงินอุดหนุนจัดทาแปลงเรียนรู ้ให ้สหกรณ์เพือถ่ายทอดเทคโนโลยีให ้กับสมาชิกในการผลิตพืชอาหารและพืช
           พลังงานทดแทน
0701279001500014                                ่   ่
           เงินอุดหนุนให ้สหกรณ์เพือเพิมประสิทธิภาพในด ้านการตลาดในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน
0701279001700001   ค่าจัดงานมหกรรมสินค ้าสหกรณ์
0701279001700002   ค่าใช ้จ่ายสาหรับการแลกเปลียนทางวิชาการ เจรจา และร่วมจัดงานแสดงสินค ้าในต่างประเทศ
                                            ่
0701279001700003        ่ ิ
           ค่าจัดทีดนในพืนทีนคมสหกรณ์         ้ ่ ิ
0701279001700004   ค่าใช ้จ่ายในการจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 135 ปี พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
0701279004      เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได ้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู ้
0701279004000000   รายการงบประจา
0701279004410000      ่              ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท             ่
0701279004410001   ปรับปรุงต่อเติมอาคารสานักงาน
0701279004410002                ้
           ก่อสร ้างรัวคอนกรีตบล็อคและรัวลวดหนาม                     ้
0701279004410003   โรงรถขนาด 90 ตารางเมตร
0701279004410004   ก่อสร ้างถังเก็บน้ าขนาดความจุ 60 ลบ.ม.
0701279004410005   ปรับปรุงพืนคอนกรีตเสริมเหล็ก้
0701279004410006   ถมบดอัดดินลูกรัง พร ้อมเทพืน                       ้
0701279007      การผลิตสินค ้าเกษตรได ้รับการส่งเสริมและพัฒนา
0701279007000000   รายการงบประจา
0701279007500001                              ่
           เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุมเกษตรกรเพือพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์        ่
0701279007500002                               ่
           เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุมเกษตรกรปรับปรุงโรงเรือนให ้ได ้มาตรฐาน
0701279007500003   เงินอุดหนุนกลุมอาชีพสหกรณ์        ่
    รหัสงบประมาณ                                        คาอธิบาย
0701279007500004                       ่         ่
           เงินอุดหนุนให ้สหกรณ์/กลุมเกษตรกรเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และโรงเรือนให ้ได ้มาตรฐาน GMP
0701279007500005                ่                        ่
           เงินอุดหนุนเพือสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดสาหรับเพิมประสิทธิภาพการผลิตข ้าวหอมมะลิให ้สหกรณ์ในพืนทีทง ้ ่ ุ่
           สัมฤทธิ์
0701279009      โครงการพัฒนาและฟื้ นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย
0701279009000000   รายการงบประจา
0701279009500001                      ้
           เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบียและฟื้ นฟูอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกร
0701285008      โครงการส่งเสริมอาชีพด ้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0701285008000000   รายการงบประจา
0701285008500001                                              ่     ่
           เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปั จจัยการผลิต การแปรรูปเพือสร ้างความเข ้มแข็งให ้สหกรณ์/กลุมเกษตรกรใน
              ้ ่
           พืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0701285008500002                                            ่      ่
           เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปั จจัยการผลิตยางพาราเพือพัฒนาศักยภาพให ้สหกรณ์/กลุมเกษตรกรในพืนที่   ้
           จังหวัดชายแดนภาคใต ้
0701285008500003                 ่              ้
           เงินอุดหนุนเพือสนับสนุนการก่อสร ้างรัวโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มที่ จ. นราธิวาส
0701379001                       ่ ิ
           เกษตรกรได ้รับการจัดทีดนและคุ ้มครองพืนทีเกษตรกรรม     ้ ่
0701379001000000   รายการงบประจา
0701379001700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว         ่
0701379003      เกษตรกรได ้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร ้างมูลค่าทีทากิน            ่
0701379003000000   รายการงบประจา
0701379003110000           ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท   ่
0701379003110001         ่
           "เครืองสูบน้ า(ดีเซล)สูบน้ าได ้ 3,800 ลิตร/นาที"
0701379003110002   รถไถเดินตาม
0701379003110003       ่
           เครืองย่อยอเนกประสงค์
0701379003110004        ่
           เครืองผสมปุยหมัก   ๋
0701379003200001   ค่าปรับพืนที่ ้
0701379003410000    ่          ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท ่
0701379003410001                   ่
           บ่อบาดาล พร ้อมเครืองสูบน้ าไฟฟ้ า             มอเตอร์ขนาด 3 แรงม ้า
0701379003410002   อาคารเรียนรู ้
0701379003410003   อาคารแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์
0701379003410004   ค่าขุดสระเก็บน้ า
0701379003410005                  ่
           ปรับปรุงอาคาร สิงก่อสร ้างศูนย์ศลปาชีพฯ        ิ
0701379003410006   ปรับปรุงอาคารเรียนรู ้พร ้อมอุปกรณ์ประกอบ
0701379003410007   ขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ า
0701379003410008   ลานคอนกรีตรวบรวมผลผลิต
0701379003410009   ขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ า
0701379003410010   ก่อสร ้างฝายน้ าล ้น
0701379004                           ่
           โครงการเงินกู ้ OECF เพือฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อมทีเสือมโทรมในเขตปฏิรูปทีดน่ ่         ่ ิ
0701379004000000   รายการงบประจา
0701379004410000     ่          ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท  ่
0701379004410001   ค่าควบคุมงาน
0701379004700001   ค่าธรรมเนียมธนาคาร
0701379004700002   ค่าใช ้จ่ายสาหรับส่วนต่างอันเนืองมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
                                    ่                   ่
0701379004700003   ค่าจ ้างผู ้ตรวจสอบบัญชี
0701479001      มาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหาร
0701479001000000   รายการงบประจา
0701479001700001   ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหาร
0701479001700002   ค่าใช ้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพือเสริมสร ้างความเข ้าใจด ้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยใน
                                     ่
           ต่างประเทศ
0701479001700003   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว          ่
0701479001700004   ค่าใช ้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
0701479001700005   ค่าใช ้จ่ายในการนาร่องการใช ้เทคโนโลยีเพือการตรวจสอบแหล่งผลิตสินค ้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากล
                                          ่

0701479002                    ้
           หน่วยงานตรวจสอบรับรองทังภาครัฐและเอกชนได ้รับการรับรองจาก มกอช.
0701479002000000   รายการงบประจา
0701479002700001   ค่าใช ้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพือเสริมสร ้างความเข ้าใจด ้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยใน
                           ่
           ต่างประเทศ
0701479002700002                          ่
           ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว
0701479002700003   ค่าใช ้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
0701479002700004   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาด ้านเกษตรอินทรียภายใต ้แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรียแห่งชาติ
                               ์                 ์
0701479002700005   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด ้านการรับรองระบบงานระหว่าง มกอช. กับหน่วยรับรองระบบงานต่างประเทศ
    รหัสงบประมาณ                                         คาอธิบาย
0701479002700006   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาห ้องปฏิบัตการทดสอบสินค ้าเกษตรและอาหารเป็ นห ้องปฏิบัตการอ ้างอิง
                                        ิ                 ิ
0701479002700007   ค่าใช ้จ่ายในการเพิมประสิทธิภาพการรับรองระบบงานสินค ้าเกษตรและอาหาร
                           ่
0701479002700008   ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาระบบการควบคุมสินค ้าเกษตรและอาหาร
0701479002700009   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาระบบภายในองค์กรในการควบคุมมาตรฐาน
0701479003                   ุ
           สินค ้าเกษตรมีคณภาพได ้มาตรฐาน
0701479003000000   รายการงบประจา
0701479003700001                                   ่
           ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสียงเพือแก ้ไขปั ญหาในการนาเข ้าและส่งออกสินค ้าเกษตรและอาหาร
                                             ่
0701479003700002   ค่าใช ้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพือเสริมสร ้างความเข ้าใจด ้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยใน
                                      ่
           ต่างประเทศ
0701479003700003   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว           ่
0701479003700004   ค่าใช ้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
0701479003700005   ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนสานั กงานทีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพือพัฒนางานด ้านความปลอดภัยในสินค ้า
                                         ่             ่
           เกษตรและอาหาร
0701479003700006   ค่าใช ้จ่ายในการศึกษากฎระเบียบอาหารฮาลาลของประเทศคูค ้า               ่
0701479003700007   ค่าใช ้จ่ายในการเตือนภัยสินค ้าเกษตรและอาหารเชิงรุก
0701479003700008   ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาหลักสูตรเกียวกับการจัดทาระบบมาตรฐาน่
0701579001      ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร
0701579001000000   รายการงบประจา
0701579001700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว            ่
0701579001700002   ค่าใช ้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
0701579001700003   ค่าใช ้จ่ายในการจ ้างทีปรึกษาเพือพัฒนาแบบจาลองเศรษฐกิจมหภาค
                            ่         ่
0701579001700004   ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสินค ้าเกษตรเพือขยายตลาดส่งออกในเอเชีย  ่
0701579002      ข ้อมูลสารสนเทศด ้านการเกษตร
0701579002000000   รายการงบประจา
0701579002120001   ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร
0701579002120002                 ิ    ่
           ระบบศูนย์ปฏิบัตการเพือบริหารจัดการสินค ้าเกษตร
0701579002120003                  ิ
           ระบบศูนย์ปฏิบัตการข ้อมูลการเกษตร
0701579002700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว             ่
0701579003      รายงานการติดตามและประเมินผล
0701579003000000   รายการงบประจา
0701779001               ้ ่ ู
           ประชากรพืนทีสงได ้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพือให ้    ่
           เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
0701779001500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายบุคลากร
0701779001500002   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0701779001500003   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0701879001      การผลิตสินค ้าข ้าวได ้รับการส่งเสริมและพัฒนา
0701879001000000   รายการงบประจา
0701879001410000    ่         ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท  ่
0701879001410001   ปรับปรุงหอส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
0701879001420001   อาคารสานั กงานกรมการข ้าวพร ้อมภูมสถาปั ตยกรรม        ิ
0701879001500001                      ์ ื
           ค่าบารุงสมาคมเมล็ดพันธุพชนานาชาติ (ISTA)
0701879001500002                       ์ ื
           ค่าบารุงสมาคมเมล็ดพันธุพชแห่งเอเชียและแปซิฟิค (APSA)
0701879001500003   ค่าสมาชิกสถาบันวิจัยข ้าวนานาชาติ
0701879001700001   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว              ่
0701885006      โครงการส่งเสริมอาชีพด ้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
0701885006000000   รายการงบประจา
0800268001      การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด ้านการคมนาคมขนส่ง
0800268001000000   รายการงบประจา
0800268001110000           ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท    ่
0800268001110001      ่                  ิ
           เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจตอล ความเร็ ว 40 แผ่นต่อนาที
0800268001110002       ่                  ิ
           เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจตอล ความเร็ ว 30 แผ่นต่อนาที
0800268001110003          ่                          ้ ้
           "เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทย."           ี ู
0800268001110004        ่      ี
           เครืองพิมพ์ดดแบบไฟฟ้ า ชนิดมีหน่วยความจา
0800268001110005         ่
           เครืองบันทึกเสียงระบบดิจตอล       ิ
0800268001410000     ่         ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท   ่
0800268001410001   ปรับปรุงห ้องทางานกองแผนงาน
0800268001500001   เงินอุดหนุนกองทุน UNDP Trust Fund
0800268001700001   ค่าใช ้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
0800268001700002   ค่าใช ้จ่ายในการจัดงานวันทางทะเลโลก
0800268001700003   โครงการศึกษาพัฒนากฎหมายการขนส่งสินค ้าอันตรายสาหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ
    รหัสงบประมาณ                                   คาอธิบาย
0800268001700004   ค่าใช ้จ่ายในการรณรงค์เพือสนั บสนุนให ้ประเทศไทยได ้รับเลือกตังเป็ นสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่าง
                                    ่             ้
           ประเทศ
0800268001700005                                       ่
           โครงการการจัดระบบโลจิสติกส์สาหรับกรุงเทพมหานครเพือเป็ นต ้นแบบของการจัดการโลจิสติกส์ในเขตเมือง
0800268002      การให ้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข ้อมูลสารสนเทศด ้านการคมนาคมขนส่ง
0800268002000000   รายการงบประจา
0800268002110000                     ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท         ่
0800268002110001         ่
           เครืองเจาะกระดาษและเข ้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข ้าเล่มมือโยก
0800268002110002          ่
           เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจตอล ความเร็ ว 40 แผ่นต่อนาทีิ
0800268002110003           ่
           เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจตอล ความเร็ ว 30 แผ่นต่อนาที ิ
0800268002110004   โต๊ะคอมพิวเตอร์พร ้อมเก ้าอี้
0800268002110005   โต๊ะสาหรับวางเครืองพิมพ์           ่
0800268002110006            ่
           เครืองคอมพิวเตอร์โน ้ตบุ ้ค สาหรับงานประมวลผล
0800268002110007             ่
           เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INJET Printer)
0800268002110008   เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ส ี แบบ Network
                      ่
0800268002110009   สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
0800268002110010               ่
           เครืองสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 KVA
0800268002110011                ่           ู
           เครืองคอมพิวเตอร์ลกข่าย สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ 17 นิว)         ้
0800268002110012                 ่
           เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดา แบบ Network แบบที1(28 หน ้า/นาที)    ่
0800268002110013   จุดสัญญาณคอมพิวเตอร์พร ้อมระบบไฟฟ้ า
0800268002110014   อุปกรณ์ Switch 24 พอร์ต
0800268002410000    ่                   ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท       ่
0800268002410001                    ้
           ปรับปรุงพืนห ้องสมุด ห ้องทางาน ทางเดิน และห ้องน้ า
0800268002700001   โครงการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบสถาปั ตยกรรม ระบบบริหารราชการ{{LF}}และสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
                                                  ่
                ของสานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม{{LF}}และสานักงานรัฐมนตรี เพือให ้รองรับการเป็ นองค์กรอัจฉริยะอย่าง
           แท ้จริง
0800268002700002                                              ่
           โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ Transport Single Window e-Logistics ระยะที่ 3 เพือรองรับ National
           Integrated Single Window e-Logistics
0800268002700003                      ่            ิ
           โครงการเพิมศักยภาพศูนย์ปฏิบัตการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
0800268002700004   โครงการรณรงค์ด ้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งและประชาสัมพันธ์ด ้านการคมนาคม
0800368003      การพัฒนาและบารุงรักษาโครงสร ้างพืนฐานด ้านการขนส่งทางน้ า    ้
0800368003000000   รายการงบประจา
0800368003120001   กล ้องสารวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) พร ้อมอุปกรณ์ครบชุด
0800368003120002   "ซ่อมใหญ่เรือ (จท.ข.31,จท.231,จท.ข.33,จท.233,จท.ข.35,จท.235)"
0800368003120003   "ซ่อมรถขุด (ชม.3,ชม.4,ชม.6,ขก.1) จานวน 4 คัน"
0800368003120004   "ซ่อมใหญ่เรือ (จท.ข.2,จท.จ.3,จท.ข.21,จท.221,จท.ข.23,จท.223,จท.ข.25,จท.225,จท.ฃ.5,จท.25)"
0800368003120005   ซ่อมรถขุด (สข.1) จานวน
0800368003120006   ทุนเครืองหมายการเดินเรือพร ้อมอุปกรณ์ขนาดเส ้นผ่าศูนย์กลางไม่น ้อยกว่า 1.5 เมตร
              ่           ่
0800368003120007   ทุนเครืองหมายการเดินเรือพร ้อมอุปกรณ์ขนาดเส ้นผ่าศูนย์กลางไม่น ้อยกว่า 2.10 เมตร
               ่           ่
0800368003410000     ่                  ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท        ่
0800368003410001                        ่      ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันตลิงพัง แม่น้ าป่ าสัก บริเวณวัดพระนอน ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

0800368003410002           ่      ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันตลิงพังแม่น้ ามูล บริเวณวัดท่ากกแห่ ต.แจระแม  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
0800368003410003              ่
           ค่าสารวจออกแบบเพือก่อสร ้างท่าเทียบเรือบ ้านนาเกลือ จ.ตรัง
0800368003410004                  ่      ่              ่
           ค่าศึกษาสารวจออกแบบเพือก่อสร ้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ งทะเลทีบริเวณหาดสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา

0800368003410005   ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงโป๊ ะในแม่น้ าเจ ้าพระยา
0800368003410006                       ่               ่
           หลักไฟขอบร่องและหลักไฟแสดงทีหมายอันตราย พร ้อมอุปกรณ์เครืองหมายการเดินเรือ
0800368003410007   ค่าปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ าเจ ้าพระยา
0800368003420001           ่      ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันตลิงพังแม่น้ าป่ าสัก ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
0800368003420002            ่      ่             ิ         ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันตลิงแม่น้ าน ้อย หน ้าวัดน้ าพุสทธาราม หมู่ 1 ต.สีร ้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

0800368003420003           ่      ่                     ั
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันตลิงพังแม่น้ าปิ ง หมู่ 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสย จ.นครสวรรค์
0800368003420004            ่      ่                        ิ
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันตลิงพังแม่น้ าสายบุร ี บริเวณวัดทรายทอง หมู่ 6 ต.หงส์หน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

0800368003420005                         ่                ่
           ค่าศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบเพือก่อสร ้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์เพือสนับสนุนกิจกรรมการขนส่ง
                 ่
           ทางน้ าในลุมน้ าทะเลสาบสงขลา
0800368003420006                    ่ ่
           งานก่อสร ้างท่าเทียบเรือขนาดเล็กทีอาวฉลอง จ.ภูเก็ต
0800368003420007                                           ้
           ค่าขุดลอกและบารุงรักษาร่องน้ าภายในประเทศ (ดาเนินการเอง)จานวน 11 ร่องน้ า เนือดินประมาณ
0800368003420008                                        ้
           ค่าขุดลอกและบารุงรักษาร่องน้ าภายในประเทศ (จ ้างเหมา)จานวน 5 ร่องน้ า เนือดินประมาณ
0800368003420009                                          ้
           ค่าขุดลอกและบารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่ งทะเล (ดาเนินการเอง)จานวน 35 ร่องน้ า เนือดินประมาณ
    รหัสงบประมาณ                                                        คาอธิบาย
0800368003420010   ค่าขุดลอกและบารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่ งทะเล (จ ้างเหมา)จานวน 8 ร่องน้ า เนือดินประมาณ                    ้
0800368003420011                ่                   ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันตลิงพังแม่น้ าน่าน บ ้านม่วง ต.ศรีภม ิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน                   ู
0800368003420012   ค่าศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบเขือนกันทรายและคลืนบริเวณปากร่องน้ าเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.   ่           ่
           หัวหิน จ.ประจวบคีรขนธ์                ี ั
0800368003420013                             ่
           ค่าซ่อมบารุงรักษาเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ งทะเล
0800368003420014                 ่                   ่                     ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันตลิงพังแม่น้ าท่าจีน หน ้าทีทาการ SML ม.1 คุ ้มที่ 2 (บ ้านเดิมบาง) ต.เดิมบางนางบวช
               อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุร ี
0800368003420015   ค่าจ ้างเหมาขุดลอกและบารุงรักษาร่องน้ าร่องน้ าบ ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เนือดินประมาณ                   ้
0800368003420016                  ่                                   ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ งทะเลทีบริเวณบ ้านหน ้าโกฏิ อ.ปากพนั ง ถึงบ ้านหน ้าสตน อ.หัวไทร
               จ.นครศรีธรรมราช ระยะที่ 2
0800368003420017   ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) จ.สตูล เป็ นท่าเรือท่องเทียว และอเนกประสงค์                  ่
0800368003420018                   ่              ่ ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนกันคลืนทีบริเวณท่าเทียบเรือสาราญกีฬาทีอาวฉลอง จ.ภูเก็ต พร ้อมสิงก่อสร ้างประกอบ         ่ ่      ่
0800368003420019                    ่                         ่ ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนกันทรายและคลืนทีร่องน้ าปากแม่น้ าคลองกลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
0800368003420020                     ่                                 ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ งทะเลทีบริเวณบ ้านบางใบไม ้ถึงบ ้านสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
           จ.นครศรีธรรมราช
0800368003420021                      ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะบริเวณบ ้านอาเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี
0800368003420022                       ่              ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันตลิงพังแม่น้ าชี บริเวณหมูท ี่ 5 โค ้งน้ าตับ ต.บ ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ ่
0800368003420023                        ่              ่       ่    ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันตลิงพังทีบริเวณหมูท ี่ 3 ต.บ ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
0800368003420024          ้
           ค่ารือถอน และก่อสร ้างท่าเทียบเรือกันตัง จ.ตรัง(ทดแทนท่าเทียบเรือเดิม)
0800368003420025   ค่าก่อสร ้างท่าเทียบเรือคลองสามเสียม ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร
0800368003420026                         ่              ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันตลิงพัง แม่น้ าน่าน บ ้านดอน หมูท ี่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก           ่
0800368003420027                          ่              ่
           ค่าก่อสร ้างเขือนป้ องกันตลิงพัง แม่น้ าชี หมูท ี่ 9 ต.ดินดา อ.จังหาร จ.ร ้อยเอ็ด       ่
0800368004      การกากับดูแลขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี
0800368004000000   รายการงบประจา
0800368004110000           ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท                  ่
0800368004110001        ่
           เครืองนาร่องชนิดพกพา
0800368004120001   เรดาห์เดินเรือพร ้อมแผนที่
0800368004120002   "ซ่อมใหญ่เรือ ( จท.55, จท.123 , จท.124 , จท.125,จท.141,จท.151,จท.152,จท.154,จท.156,จท.157,จท.
           159,จท.161,จท.201,จท.213,จท.216,จท.803,จท.1303,เรือเด่นสุทธิ,เรือรักษ์ธารา,เรือรักเจ ้าพระยา,เรือชลธารา
           นุรักษ์ )"
0800368004410000    ่         ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท                ่
0800368004410001                                ่
           ค่าซ่อมแซมปรับปรุงสิงก่อสร ้างภายในกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี
0800368004500001   ค่าบารุงสมาชิกการตรวจและควบคุมเรือต่างประเทศโดยรัฐเจ ้าของท่าเรือ
0800368004500002   ค่าบารุงสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
0800368004500003   ค่าบารุงสมาชิกนาร่องสากล
0800368005      ผลิตและพัฒนาบุคลากรด ้านพาณิชยนาวี
0800368005000000   รายการงบประจา
0800368005120001         ่
           เครืองมือฝึ กงานทางวิศวกรรม
0800368005120002   ซ่อมประจาปี เรือฝึ กนั กเรียน (เรือฝึ กวิสตรสาครและเรือฝึ กพยุหรักษ์ )          ู
0800368005410000     ่        ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท                 ่
0800368005410001               ่
           ค่าปรับปรุงสิงก่อสร ้างและระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
0800368005420001   ค่าก่อสร ้างอาคารเรียน คสล.สูง 6 ชัน พร ้อมครุภัณฑ์ในห ้องเรียน            ้
0800368006      พัฒนาท่าเรือโลจิสติกส์
0800368006420001   ค่าก่อสร ้างสถานีขนส่งสินค ้าทางลาน้ าเพือการประหยัดพลังงานที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ่
0800368006420002   ค่าก่อสร ้างท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 จ.เชียงราย
0800468001      การพัฒนาความปลอดภัยและกากับดูแลการขนส่งทางถนน
0800468001000000   รายการงบประจา
0800468001120001   ระบบงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนการขนส่ง
0800468001120002   ระบบสารสนเทศในการรายงานผลการตรวจสภาพรถและกากับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน
0800468001120003   ระบบตรวจสภาพรถ
0800468001410000      ่        ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท                  ่
0800468001410001   ปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ
0800468002      การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
0800468002000000   รายการงบประจา
0800468002120001   ระบบสารสนเทศเพือการบริหารสถานีขนส่งสินค ้า    ่
0800468002700001   โครงการพัฒนาศักยภาพการขนส่งด ้วยรถบรรทุกเพือรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์                 ่
0800468002700002                           ่    ่
           โครงการศึกษาเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันให ้แก่ผู ้ประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ
0800468003      การบริการด ้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและผู ้ประจารถ
0800468003000000   รายการงบประจา
0800468003120001   ระบบรักษาความปลอดภัยในสานั กงานขนส่งจังหวัด
    รหัสงบประมาณ                                  คาอธิบาย
0800468003120002   อุปกรณ์เครือข่าย (Switch) สาหรับหน่วยงานในส่วนภูมภาค        ิ
0800468003120003   ระบบสารสนเทศด ้านกฎหมาย (e-Law)
0800468003120004   ระบบจัดเก็บข ้อมูลบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก
0800468003410000    ่             ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท ่
0800468003410001   ปรับปรุงทางลาดคนพิการ
0800468003410002   ปรับปรุงสานักงาน
0800468003410003   ก่อสร ้างบ่อตรวจสภาพรถยนต์
0800468003420001   ก่อสร ้างอาคารสานักงานขนส่งจังหวัดชัยภูม ิ (ทดแทน)
0800468003700001   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
0800468003700002                      ่              ่   ่
           โครงการจัดจ ้างทีปรึกษาด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัตงานและการให ้บริการ ิ
0800468004      โครงการก่อสร ้างอาคารสานักงานขนส่งสาขา
0800468004420001   สานั กงานขนส่งสาขา อ.พาน จ.เชียงราย
0800468004420002   สานั กงานขนส่งสาขา อ.พุทไธสง จ.บุรรัมย์         ี
0800468004420003   สานั กงานขนส่งสาขา อ.เบตง จ.ยะลา
0800568001      ท่าอากาศยานได ้รับการพัฒนา
0800568001000000   รายการงบประจา
0800568001110000               ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท   ่
0800568001110001      ่
           เครืองรับ - ส่งวิทยุ VHF-FM Repeater/Base Station
0800568001110002       ่
           เครืองจ่ายไฟฟ้ าสารองอัตโนมัต ิ (UPS)
0800568001110003        ่
           เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
0800568001110004         ่
           เครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน(Walk Through)
0800568001110005              ่
           ซ่อมเครืองจักรกลอานวยความปลอดภัย
0800568001110006                       ่
           ซ่อมและบารุงรักษาเครืองจักรกลอานวยความสะดวก
0800568001110007   ปรับปรุงระบบตู ้สาขาโทรศัพท์ PABX
0800568001110008          ่
           เครืองพิมพ์แบบ (Ploter)
0800568001120001                    ุ
           จัดหาอะไหล่อปกรณ์ระบบไฟฟ้ าสนามบิน 26 แห่ง
0800568001120002   ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด(CCTV) แบบ Digital ขนาด 32 กล ้อง
0800568001120003           ่
           เครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-Ray ขนาด 60x40 ซม.
0800568001120004   เครืองตรวจไอระเบิด่
0800568001200001             ้ ่ ิ              ่
           ค่าจัดซือทีดน พร ้อมค่าชดเชยสิงก่อสร ้างและพืชผล ท่าอากาศยานเบตง
0800568001410000     ่            ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท  ่
0800568001410001                        ่
           งานติดตามผลกระทบสิงแวดล ้อม ท่าอากาศยานน่าน และท่าอากาศยานร ้อยเอ็ด
0800568001410002   ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ท่าอากาศยานขอนแก่น
0800568001410003                            ่
           ค่าซ่อมปรับปรุงบ ้านพักเจ ้าหน ้าทีกรมการขนส่งทางอากาศ
0800568001410004   ปรับปรุงระบบประปา และสุขาภิบาล ท่าอากาศยานขอนแก่น
0800568001410005   ปรับปรุงระบบประปา และสุขาภิบาล ท่าอากาศยานร ้อยเอ็ด
0800568001420001   ค่าปรับปรุงทางวิง         ่  ลานกลับลา           ่     ่
                                      ทางขับ และรวมสิงก่อสร ้างอืนทั่วประเทศของกรมการขนส่งทางอากาศ

0800568001420002   ค่าซ่อมบารุงอาคารบริการท่าอากาศยาน 26 แห่ง
0800568001420003                ่             ่
           ค่าต่อเติมความยาวทางวิง ลานกลับลา ลานจอดเครืองบินและระบบไฟฟ้ าสนามบินท่าอากาศยานนราธิวาส
0800568001420004                  ่                ้       ่
           ก่อสร ้างและปรับปรุงอาคารทีพักผู ้โดยสารหลังเดิม พร ้อมติดตังสะพานเทียบเครืองบินท่าอากาศยานกระบี่
0800568001420005                 ่
           ก่อสร ้างต่อเติมลานจอดเครืองบินท่าอากาศยานกระบี่
0800568001420006                     ่               ้       ่
           ค่าจ ้างควบคุมงานก่อสร ้างอาคารทีพักผู ้โดยสารหลังเดิมพร ้อมติดตังสะพานเทียบเครืองบิน ท่าอากาศยานกระบี่

0800568002      การกากับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาด ้านการขนส่งทางอากาศ
0800568002000000   รายการงบประจา
0800568002120001        ่
           ซ่อมเครืองบิน
0800568002120002                      ่
           พัฒนาระบบจัดการกิจการเดินอากาศเพือรองรับ TWSeL และเป็ นศูนย์บริการร่วม
0800568002500001   เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
0800568002500002   เงินอุดหนุนสาหรับบารุงสมาชิกโครงการ COSPAS - SARSAT
0800568002500003   เงินอุดหนุนสาหรับบารุงสมาชิกโครงการ COSCAP
0800568002500004   โครงการเงินสมทบกองทุนองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(Trust Fund (ICAO))
0800568002700001                         ่
           ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว
0800568002700002   ค่าใช ้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรมต่างประเทศ
0800568002700003   โครงการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ
0800568002700004           ่                              ิ
           โครงการจ ้างทีปรึกษาปรับปรุงข ้อมูลเขตปลอดภัยในการเดินอากาศให ้เป็ นระบบดิจตอล
0800668001      โครงข่ายทางหลวงได ้รับการพัฒนา
0800668001000000   รายการงบประจา
0800668001200001             ์ ี่ ิ ่ ่
           ค่าชดเชยกรรมสิทธิทดนทีอยูในเขตการก่อสร ้างทางหลวงทั่วประเทศ
0800668001200002          ่ ่ ้
           ค่าทดแทนทีเพิมขึนตามคาพิพากษา
    รหัสงบประมาณ                          คาอธิบาย
0800668001200003            ่
           เงินอุทธรณ์คาทดแทน
0800668001200004   ค่าใช ้จ่ายเพือดาเนินการจัดกรรมสิทธิทดนเพือการก่อสร ้างทางหลวง
                  ่           ์ ี่ ิ ่
0800668001410000    ่       ่ ี     ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0800668001410001   สาย บ.ประกอบ - เขตแดน      กม.0+000 - กม.4+000 จ.สงขลา
0800668001410002   สายทางหลวงหมายเลข 2313 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 210 (บ ้านเหล่า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข
           2316 (ท่ายม) จ.อุดรธานี
0800668001410003   สายทางหลวงหมายเลข 4267 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 403 (ห ้วยนาง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข
           4151 (หนองบัว) จ.ตรัง
0800668001410004   ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน หนองฮี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 22 (หนองญาติ) จ.นครพนม
0800668001410005   สายทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 401 (พุนพิน) - ควนสามัคคี จ.สุราษฎร์ธานี
0800668001410006   สายทางหลวงหมายเลข 207 ตอน หนองสองห ้อง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (พล) จ.ขอนแก่น
0800668001410007   สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน แยกเข ้าลาทับ - ควนกุน จ.กระบี่
0800668001410008   สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ต่อเขตเทศบาลเมืองนครพนม - สามแยกไปเรณูนคร จ.นครพนม
0800668001410009   สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน กม.137+910 (ต่อเขตแขวงฯ สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) - สามแยกหน ้า
           แขวงฯ สกลนครที่ 1 จ.สกลนคร
0800668001410010   สายทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน กุดเรือคา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 222 (หนองแวง) จ.สกลนคร
0800668001410011   สายทางหลวงหมายเลข 2280 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2091 (สนามชัย) - ท่าสีไค จ.สกลนคร
0800668001410012   สายทางหลวงหมายเลข 2281 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2091 (โคกคอน) - ท่าห ้วยหลัว จ.สกลนคร
0800668001410013   สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น้ าสวย - การเคหะแห่งชาติ จ.หนองคาย
0800668001410014   สายทางหลวงหมายเลข 233 ตอน ทางเข ้าหนองคาย จ.หนองคาย
0800668001410015   สายทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองกา (ลาน้ าสงคราม) - บ ้านม่วง จ.สกลนคร
0800668001410016   สายทางหลวงหมายเลข 2229 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2092 (กุดเรือคา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข
           2096 (บ ้านม่วง) จ.สกลนคร
0800668001410017   สายทางหลวงหมายเลข 2417 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2390 (นาพระชัย) - ห ้วยคอม จ.นครพนม
0800668001410018   สายทางหลวงหมายเลข 2097 ตอน กม.30+326 (ต่อเขต สน.บท.หนองบัวลาภู) - บ ้านข ้าวสาร จ.อุดรธานี

0800668001410019   สายทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 (โคกผักหวาน) - ท่ายม จ.อุดรธานี
0800668001410020   สายทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ - สร ้างคอม จ.อุดรธานี
0800668001410021   สายทางหลวงหมายเลข 2007 ตอน ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตาบลนายม - บรรจบทางหลวงหมายเลข
           2375 (ถ้าน้ าบัง) จ.เพชรบูรณ์
0800668001410022                                 ่
           สายทางหลวงหมายเลข 2258 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 21 (นางัว) - ต่อทาง อบต. หนองแม่นา จ.
           เพชรบูรณ์
0800668001410023   สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกเข ้าเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
0800668001410024   สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกห ้วยใหญ่ - บ ้านกลาง จ.เพชรบูรณ์
0800668001410025   สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 225 (หนองแดง) - กม.85+000 (ต่อเขตแขวงฯ
           เพชรบูรณ์ท ี่ 1) จ.เพชรบูรณ์
0800668001410026   สายทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน ต่อเขตเทศบาลตาบลนาเฉลียง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 113 (ชน
           แดน) จ.เพชรบูรณ์
0800668001410027   สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน กม.112+000 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 1) - ปากชม จ.เลย
0800668001410028   สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม - เชียงคาน จ.เลย
0800668001410029   สายทางหลวงหมายเลข 2104 ตอน ทางแยกเข ้าดงหลวง จ.มุกดาหาร
0800668001410030   สายทางหลวงหมายเลข 2277 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (ดอนตาล) - บ ้านบาก จ.มุกดาหาร
0800668001410031   สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูม ิ - ยโสธร จ.ยโสธร
0800668001410032   สายทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูม ิ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2136 (คาโพนสูง) จ.ยโสธร
0800668001410033   สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ทางแยกไปวัฒนานคร - เขตแดน (อรัญประเทศ) จ.สระแก ้ว
0800668001410034   สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ ้า จ.ตรัง
0800668001410035   สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห ้วยยอด - ตรัง จ.ตรัง
0800668001410036   สายทางหลวงหมายเลข 4258 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4236 (บ ้านซา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข
           403 (ห ้วยนาง) จ.ตรัง
0800668001410037                                            ่
           สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เวียงสระ - กม.250+000 (ต่อเขตแขวงฯนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุงสง)) จ.สุ
           ราษฎร์ธานี
0800668001410038   สายทางหลวงหมายเลข 4214 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4110 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4151 จ.
           นครศรีธรรมราช
0800668001410039   สายทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ต่อเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช - พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

0800668001410040                   ู                  ่
           สายทางหลวงหมายเลข 4224 ตอน พิปน (ต่อเขตแขวงฯ นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุงสง)) - ห ้วยปริก (อ ้อม
             ่
           เขือน) จ.สุราษฎร์ธานี
0800668001410041                    ิ
           สายทางหลวงหมายเลข 4233 ตอน หาดสุรนทร์ - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต
0800668001410042                  ่
           สายทางหลวงหมายเลข 2406 ตอน ทุงใหญ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2382 (ธาตุกลาง) จ.อุบลราชธานี

0800668001410043              ่
           ค่าจ ้างบริษัทวิศวกรทีปรึกษาควบคุมงานตามโครงการเงินกู ้ IBRD
    รหัสงบประมาณ                         คาอธิบาย
0800668001420001                     ่
           สายร ้อยเอ็ด - อ.โพนทอง (รวมทางเลียงเมืองร ้อยเอ็ดด ้านใต ้) จ.ร ้อยเอ็ด
0800668001420002   สาย อ.แจ ้ห่ม - อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
0800668001420003   สาย อ.พนมทวน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 321 (จรเข ้สามพัน) จ.กาญจนบุร ี
0800668001420004   สาย อ.แม่สอด - อ.แม่สะเรียง กม.137 - กม.177 จ.ตาก จ.แม่ฮองสอน   ่
0800668001420005   สายสุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 415 ตอน 2 จ.สุ
           ราษฎร์ธานี
0800668001420006   สาย กม.10+000 - กกกะทอน ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์
0800668001420007                                        ์
           สายแยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ) จ.หนองบัวลาภู

0800668001420008              ่ ุ่
           ทางแยกต่างระดับทีทงสง จ.นครศรีธรรมราช
0800668001420009             ิ ิ ั
           สาย อ.พยัคฆภูมพสย - อ.วาปี ปทุม ช่วง กม.36+374-กม.76+150 จ.ร ้อยเอ็ด
0800668001420010   สาย อ.กาแพงแสน - อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี
0800668001420011   ค่าใช ้จ่ายเพือดาเนินการควบคุมงานจ ้างเหมาก่อสร ้างทาง
                  ่
0800668001420012   ค่าใช ้จ่ายเพือดาเนินการสารวจและออกแบบรวมทังสารวจและวิเคราะห์ทางธรณีวทยา
                   ่               ้             ิ
0800668001420013   ค่าใช ้จ่ายเพือดาเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร ้างทาง
                    ่
0800668001420014   สายลาปาง - อ.เด่นชัย จ.ลาปาง
0800668001420015   สาย บ.น้ ายาว - บ.หลักลาย - ผักเฮือก จ.น่าน
0800668001420016   สายแยกทางหลวงหมายเลข 333 (อ.บ ้านไร่) - บ ้านใต ้ จ.อุทัยธานี
0800668001420017   สาย บ.ท่ายาง - อ.หนองหญ ้าปล ้อง (รวมทางไป บ.ยางชุม) ตอน 2 จ.เพชรบุร ี
0800668001420018   สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กุดฉิม) - อ.ภูเวียง - บ.เมืองใหม่    จ.ขอนแก่น
0800668001420019   สายแยกทางหลวงหมายเลข 406 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 416 กม.0+000 - กม.26+780 จ.สตูล
0800668001420020   ค่าก่อสร ้าง บูรณะ ปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ คสล.
0800668001420021   สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ปอหมัน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2081 (โคกปูน) จ.สุรนทร์ิ
0800668001420022   สายทางหลวงหมายเลข 1205 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 113 (ชนแดน) - วังโป่ ง จ.เพชรบูรณ์
0800668001420023                                       ์
           สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 (ท่าโพธิ) - บางระกา จ.พิษณุโลก
0800668001420024   สายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน รังสิต - แยกเข ้าจังหวัดปทุมธานี จ.ปทุมธานี
0800668001420025   สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองพลัง - กม.99+386 จ.พิจตร     ิ
0800668001420026   สายทางหลวงหมายเลข 1070 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 113 (ตะพานหิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข
           117 จ.พิจตร ิ
0800668001420027   สายทางหลวงหมายเลข 2223 ตอน ชุมพวง - ตลาดไทร จ.นครราชสีมา
0800668001420028   สายทางหลวงหมายเลข 3016 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - ป่ าหวาย จ.ลพบุร ี
0800668001420029                                         ิ
           สายทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน กม.2+575 (ต่อเขตเทศบาลตาบลเพควบคุม) - แหลมแม่พมพ์ จ.ระยอง

0800668001420030   สาย บ.คลองขุด - บ.ท่าสาป (รวมทางแยกเข ้า บ.ดอนยาง) ตอน 1 จ.ปั ตตานี
0800668001420031   สายแยกทางหลวงหมายเลข 1168 (บ.ท่าล ้อ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081 (บ.น้ ายาว) จ.น่าน
0800668001420032                  ิ
           "สายโจ๊ะโหวะ - บ.ทับเบิก - ภูหนร่องกล ้า กม.13+150 - กม.35+100,กม.23+000 - กม.30+387 จ.เพชรบูรณ์"

0800668001420033   สาย อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ตอน 1 จ.กาฬสินธุ์
0800668001420034   สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.46+500) - บ.จงเก จ.พัทลุง
0800668001420035   สายแยกทางหลวงหมายเลข 41 (หนองนิล) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4259 (คลองโสด) จ.สุราษฎร์ธานี
0800668001420036   สายแยกทางหลวงหมายเลข 41 (หนองไทร) - ยวนสาว จ.สุราษฎร์ธานี
0800668001420037   สายท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 จ.สุราษฎร์ธานี
0800668001420038   สาย อ.นาทวี - บ.ประกอบ ตอน 1 จ.สงขลา
0800668001420039   สายต่อเขตเทศบาลพัทลุงควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 41 จ.พัทลุง
0800668001420040          ้ ่   ิ
           ค่าก่อสร ้างพืนทีปฏิบัตงานร่วม ไทยและสปป.ลาว (common control area) จ.มุกดาหาร
0800668001420041   สะพานข ้ามทางรถไฟและทางหลวงหมายเลข 3309 จ.พระนครศรีอยุธยา
0800668001420042           ่
           สะพานลอยทีนครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 3094) จ.นครปฐม
0800668001420043   สายทางหลวงหมายเลข 2031 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ธาตุน ้อย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข
           2033 (นาเหนือ) จ.นครพนม
0800668001420044                      ่   ่
           สายทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุงสง - ทุงใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
0800668001420045   สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 24 (ปราสาท) - บ ้านด่าน จ.สุรนทร์   ิ
0800668001420046                                        ่
           สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกเข ้าวิเชียรบุร ี - กม.139+340 (จุดสุดทางเลียงเมืองเขาท่าเกย) - หนอง
           ไผ่ จ.เพชรบูรณ์
0800668001420047                                         ่
           สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกเข ้าวิเชียรบุร ี - กม.139+340 (จุดสุดทางเลียงเมืองเขาท่าเกย) - หนอง
           ไผ่ จ.เพชรบูรณ์
0800668001420048   สายทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ต่อทางของเทศบาลเมืองกระบี่ - เขาทอง จ.กระบี่
0800668001420049   สายทางหลวงหมายเลข 3473 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 3013 (หนองจิกรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข
            3438 จ.นครสวรรค์
0800668001420050   สายทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน ต่อเขตเทศบาลตาบลนาเฉลียง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 113 (ชน
           แดน) จ.เพชรบูรณ์
    รหัสงบประมาณ                          คาอธิบาย
0800668001420051   สาย อ.ปากท่อ - อ.ชะอา            ่        ี
                           ตอน 2 (ทางเลียงเมืองเพชรบุร) จ.เพชรบุร ี
0800668001420052        ่ ุ
           ทางลอดทีจดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 12 จ.ขอนแก่น
0800668001420053   สายมุกดาหาร - อ.หว ้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
0800668001420054   สายพระประโทน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 35 ตอน 1 จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร
0800668001420055   สายนครนายก - บ ้านท่าด่าน จ.นครนายก
0800668001420056   สาย อ.ไชยา - อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
0800668001420057   สายแยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน ้อย จ.พัทลุง
0800668001420058   สะพานลอยแยกปั กธงชัย จ.นครราชสีมา
0800668001420059   สะพานสารสิน 2 จ.ภูเก็ต
0800668001420060   สายปรับปรุงทางแยกบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
0800668001420061   สายชลบุร ี - พัทยา จ.ชลบุร ี
0800668001420062         ่
           สายทางเลียงเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
0800668001420063                  ่
           ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลียงเมืองสระบุร ี (ด ้านเหนือ) จ.สระบุร ี
0800668001420064   สายปทุมธานี - อ.สามโคก - อ.เสนา ตอน 1 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
0800668001420065          ่
           สายทางเลียงเมืองมุกดาหาร ตอน 2 (ด ้านตะวันตก) จ.มุกดาหาร
0800668001420066           ่
           สายทางเลียงเมืองนาแก (ด ้านเหนือ) จ.นครพนม
0800668001420067   สาย อ.ด่านขุนทด - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (รวมสะพานข ้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 2068)
           จ.นครราชสีมา
0800668001420068   สาย อ.เสนา - กม.36+626(สาลี) ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา
0800668001420069                                       ่
           สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3260 (อ.สองพีน ้อง) ตอน 2 (22+150 -
           32+054) จ.นครปฐม
0800668001420070   สายอุบลราชธานี - อ.เขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
0800668001420071   สายตาก - ลาปาง จ.ลาปาง
0800668001420072   สะพานลอยกลับรถ สาย อ.บางปะอิน - นครสวรรค์ จ.อยุธยา
0800668001420073   ทางแยกต่างระดับแยกสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา
0800668001420074   สะพานลอยกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข 1 จ.สระบุร ี
0800668001420075   สายแยกทางหลวงหมายเลข 417 (ค ้อล่าง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4213 (บางอิฐ)รวมสะพานข ้ามแม่
           น้ าตาปี จ.สุราษฎร์ธานี
0800668001420076   สารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับและทางลอด จานวน 4 แห่ง
0800668001420077   สารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ระยะทาง 160 กิโลเมตร
0800668001420078                                      ่
           การศึกษาความเหมาะสมทางด ้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด ้านสิงแวดล ้อม โครงการเร่งรัดขยายทาง
                                             ่
           สายประธานให ้เป็ น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) โครงข่ายทางหลวงเชือมโยง สายแพร่ - อ.ร ้องกวาง - อ.งาว

0800668001420079           ่         ่
           การศึกษาการเพิมประสิทธิภาพการเคลือนตัวของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก
0800668001420080                                  ่
           การศึกษาความเหมาะสมทางด ้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด ้านสิงแวดล ้อม โครงการเร่งรัดขยายทาง
           สายประธานให ้เป็ น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 12 อ.หล่มสัก - แยก อ.คอนสาร

0800668001420081                                   ่
           การศึกษาความเหมาะสมทางด ้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด ้านสิงแวดล ้อม โครงการก่อสร ้าง 4 ช่อง
                            ่              ่
           จราจร โครงข่ายทางหลวงเชือมโยงเชียงราย - สะพานข ้ามแม่น้ าโขงทีเชียงของ
0800668001420082   การศึกษาแนวทางการแก ้ไขปั ญหาสัตว์ป่าข ้ามถนนบนทางหลวงหมายเลข 3259
0800668001420083                  ่
           สายหัวหิน - บรรจบทางเลียงเมือง         ี ั
                             จ.ประจวบคีรขนธ์
0800668001420084                                      ่
           สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3260 (อ.สองพีน ้อง) ตอน 1 จ.สุพรรณบุร ี จ.
           นครปฐม
0800668001500001                 ่
           ค่าสมาชิกสมาคมถาวร เพือการประชุมว่าด ้วยถนนระหว่างประเทศ
0800668001500002   ค่าใช ้จ่ายนั กเรียนทุน
0800668001700001              ่
           ค่าบริหารจัดการเครืองจักรและยานพาหนะชุดก่อสร ้างทาง
0800668001700002   ถอนคืนเงินค่าปรับ
0800668001700003   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินคดี
0800668001700004   ค่าใช ้จ่ายในการวิจัยและพัฒนางานทาง
0800668002      โครงข่ายทางหลวงได ้รับการบารุงรักษา
0800668002000000   รายการงบประจา
0800668002410000    ่      ่ ี       ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0800668002410001   บารุงปกติ
0800668002410002   บารุงตามกาหนดเวลา
0800668002410003   บารุงพิเศษและบูรณะ
0800668002410004   สานั กทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่)
0800668002410005   แขวงการทางเชียงใหม่ท ี่ 1
0800668002410006   แขวงการทางเชียงใหม่ท ี่ 2
0800668002410007   แขวงการทางลาปาง
0800668002410008   แขวงการทางลาพูน
    รหัสงบประมาณ                        คาอธิบาย
0800668002410009   แขวงการทางแม่ฮองสอน่
0800668002410010   แขวงการทางเชียงใหม่ท ี่ 3
0800668002410011   สานั กทางหลวงที่ 2 (แพร่)
0800668002410012   แขวงการทางแพร่
0800668002410013   แขวงการทางเชียงรายที่ 1
0800668002410014   แขวงการทางพะเยา
0800668002410015   แขวงการทางน่านที่ 1
0800668002410016   แขวงการทางเชียงรายที่ 2
0800668002410017   แขวงการทางน่านที่ 2
0800668002410018   สานั กทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
0800668002410019   แขวงการทางสกลนครที่ 1
0800668002410020   แขวงการทางสกลนครที่ 2
0800668002410021   แขวงการทางหนองคายที่ 2
0800668002410022   แขวงการทางนครพนม
0800668002410023   แขวงการทางหนองคายที่ 1
0800668002410024   แขวงการทางกาฬสินธุ์
0800668002410025   สานั กทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
0800668002410026   แขวงการทางพิษณุโลก
0800668002410027   แขวงการทางตากที่ 1
0800668002410028   แขวงการทางสุโขทัย
0800668002410029   แขวงการทางตากที่ 2
0800668002410030   แขวงการทางกาแพงเพชร
0800668002410031   แขวงการทางพิจตร ิ
0800668002410032   สานั กทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)
0800668002410033   แขวงการทางขอนแก่นที่ 1
0800668002410034   แขวงการทางมหาสารคาม
0800668002410035   แขวงการทางอุดรธานี
0800668002410036   แขวงการทางชัยภูม ิ
0800668002410037   แขวงการทางขอนแก่นที่ 2
0800668002410038   แขวงการทางขอนแก่นที่ 3
0800668002410039   สานั กทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
0800668002410040   แขวงการทางเพชรบูรณ์ท ี่ 1
0800668002410041   แขวงการทางเพชรบูรณ์ท ี่ 2
0800668002410042   แขวงการทางเลยที่ 1
0800668002410043   แขวงการทางเลยที่ 2
0800668002410044   แขวงการทางอุตรดิตถ์ท ี่ 1
0800668002410045   แขวงการทางอุตรดิตถ์ท ี่ 2
0800668002410046   สานั กทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี)
0800668002410047   แขวงการทางอุบลราชธานีท ี่ 1
0800668002410048   แขวงการทางอุบลราชธานีท ี่ 2
0800668002410049   แขวงการทางยโสธร
0800668002410050                     ่
           แขวงการทางอานาจเจริญและอุบลราชธานีสวนที่ 3
0800668002410051   แขวงการทางศรีสะเกษ
0800668002410052   แขวงการทางมุกดาหาร
0800668002410053   สานั กทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)
0800668002410054   แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1
0800668002410055   แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2
0800668002410056          ิ
           แขวงการทางสุรนทร์
0800668002410057           ี
           แขวงการทางบุรรัมย์
0800668002410058   แขวงการทางปราจีนบุร ี
0800668002410059   แขวงการทางสระแก ้ว
0800668002410060   สานั กทางหลวงที่ 9 (ลพบุร) ี
0800668002410061   แขวงการทางลพบุรท ี่ 1ี
0800668002410062   แขวงการทางสระบุร ี
0800668002410063   แขวงการทางลพบุรท ี่ 2 ี
0800668002410064   แขวงการทางนครสวรรค์ท ี่ 1
0800668002410065   แขวงการทางนครสวรรค์ท ี่ 2
0800668002410066   สานั กทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุร)ี
0800668002410067   แขวงการทางสุพรรณบุรท ี่ 1ี
0800668002410068   แขวงการทางกาญจนบุร ี
    รหัสงบประมาณ                         คาอธิบาย
0800668002410069                ี
           แขวงการทางกาญจนบุร-สุพรรณบุร ี (ที่ 2)
0800668002410070   แขวงการทางชัยนาท
0800668002410071   แขวงการทางอุทัยธานี
0800668002410072   สานั กทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
0800668002410073   แขวงการทางกรุงเทพ
0800668002410074   แขวงการทางอยุธยา
0800668002410075   แขวงการทางสมุทรสาคร
0800668002410076   แขวงการทางปทุมธานี
0800668002410077   แขวงการทางสมุทรปราการ
0800668002410078   สานั กทางหลวงที่ 12 (ชลบุร)    ี
0800668002410079   แขวงการทางฉะเชิงเทรา
0800668002410080   แขวงการทางชลบุร ี
0800668002410081   แขวงการทางจันทบุร ี
0800668002410082   แขวงการทางตราด
0800668002410083   แขวงการทางระยอง
0800668002410084   สานั กทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรขนธ์) ี ั
0800668002410085   แขวงการทางระนอง
0800668002410086   แขวงการทางชุมพร
0800668002410087   แขวงการทางประจวบคีรขนธ์  ี ั
0800668002410088   แขวงการทางราชบุร ี
0800668002410089   แขวงการทางนครปฐม
0800668002410090   สานั กทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช)
0800668002410091   แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1
0800668002410092   แขวงการทางตรัง
0800668002410093   แขวงการทางกระบี่
0800668002410094   แขวงการทางภูเก็ต
0800668002410095   แขวงการทางสุราษฎร์ธานี
0800668002410096   แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2
0800668002410097   สานั กทางหลวงที่ 15 (สงขลา)
0800668002410098   แขวงการทางสงขลา
0800668002410099   แขวงการทางยะลา
0800668002410100   แขวงการทางปั ตตานี
0800668002410101   แขวงการทางพัทลุง
0800668002410102   แขวงการทางนราธิวาส
0800668002410103   แขวงการทางสตูล
0800668002410104   สานั กงานบารุงทางลาปางที่ 2
0800668002410105   สานั กงานบารุงทางพิษณุโลกที่ 2
0800668002410106   สานั กงานบารุงทางอุดรธานีท ี่ 2
0800668002410107   สานั กงานบารุงทางศรีสะเกษที่ 2
0800668002410108   สานั กงานบารุงทางหนองบัวลาภู
0800668002410109   สานั กงานบารุงทางร ้อยเอ็ด
0800668002410110   สานั กงานบารุงทางนครราชสีมาที่ 3
0800668002410111   สานั กงานบารุงทางสิงห์บร ี  ุ
0800668002410112   สานั กงานบารุงทางอ่างทอง - อยุธยา
0800668002410113   สานั กงานบารุงทางนนทบุร ี
0800668002410114   สานั กงานบารุงทางธนบุร ี
0800668002410115   สานั กงานบารุงทางสงขลาที่ 2
0800668002410116   สานั กงานบารุงทางชลบุรท ี่ 2ี
0800668002410117   สานั กงานบารุงทางเพชรบุร ี
0800668002410118   สานั กงานบารุงทางสมุทรสงครามและราชบุร ี ส่วนที่ 2
0800668002410119   สานั กงานบารุงทางสุราษฎร์ธานีท ี่ 3
0800668002410120   สานั กงานบารุงทางสุราษฎร์ธานีท ี่ 2
0800668002410121   สานั กงานบารุงทางพังงา
0800668002410122   สานั กงานบารุงทางนครนายก
0800668002410123   กรมทางหลวง (ส่วนกลาง)
0800668002410124   ค่าใช ้จ่ายในการตรวจสอบและบารุงสถานีตรวจสอบน้ าหนั ก
0800668002410125   ค่าใช ้จ่ายในการตรวจสอบ และบารุงระบบ WIM
0800668002410126   ค่าใช ้จ่ายในการซ่อมแซม และปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ าหนักเป็ นระบบอัตโนมัต ิ
0800668002420001   ค่าใช ้จ่ายในการแก ้ไขปั ญหาภัยพิบัต ิ
0800668002420002                   ้
           บารุงตามกาหนดเวลา (ตังแต่ 10 ล ้านบาท)
    รหัสงบประมาณ                       คาอธิบาย
0800668002420003   ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม จ.สงขลา
0800668002420004   ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอน ตากใบ - ต่อทางของเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลกควบคุม จ.นราธิวาส
0800668002420005   ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พังลา - คลองพรวน จ.สงขลา
0800668002420006   ทางหลวงหมายเลข 4111 ตอน ต่อทางเทศบาลตาบลควนเนียง - ปากจ่า จ.สตูล
0800668002420007   ทางหลวงหมายเลข 4153 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 41 (หนองไทร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4008
           (พุนพิน) จ.สุราษฎร์ธานี
0800668002420008   ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน ตาเลียว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3322 (แพร่งขาหยั่ง) จ.จันทบุร ี
0800668002420009   ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนั งฝั่ งตะวันตก - ปากพนั งฝั่ งตะวันออก จ.นครศรีธรรมราช
0800668002420010   ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน คลองตะเคียน - ตาเลียว จ.จันทบุร ี
0800668002420011   ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน แยกทางหลวงตอนควบคุมหมายเลข 419 0101 (บางรัก) - บรรจบทางหลวง
           หมายเลข 403 (ควนปริง) จ.ตรัง
0800668002420012   ทางหลวงหมายเลข 3126 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 3 (ที่ กม.185+583.54) ท่าเรือ (บริเวณคลังสินค ้า)
            จ.ชลบุร ี
0800668002420013                  ่
           ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน ทางเลียงเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
0800668002420014                         ่
           ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน กลางสะพานมิตรภาพทีแม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา จ.ตาก
0800668002420015                       ่
           ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ทางแยกไปตะกัวป่ า - กม.113+050 (ต่อเขตสน.บท.สุราษฎร์ธานีท ี่ 3) จ.พังงา

0800668002420016   ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 121 (หางดง) - สะเมิง จ.เชียงใหม่
0800668002420017                   ่
           ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน ทุงข ้าวหาง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1274 (ดอนมูล) จ.ลาพูน
0800668002420018   สายทางหลวงหมายเลข 44 ตอน กม.95+100 (ต่อเขต สน.บท.สุราษฎร์ธานีท ี่ 3) - บรรจบทางหลวง
           หมายเลข 401 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี
0800668002420019   ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่แตง - สะพานห ้วยเตย - ต่อทาง อบต.สันทรายควบคุม จ.เชียงใหม่
0800668002420020                       ่
           ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สะพานคลองละอุน - ทางแยกเข ้าเมืองระนอง จ.ระนอง
0800668002420021                                  ิ
           ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน กม.25+660 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูม) - แยกเข ้าบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
0800668002420022   ทางหลวงหมายเลข 325 ตอน สามแยกอีจาง - บางแพ - คอสะพานคลองดาเนินสะดวกฝั่ งใต ้ จ.
           สมุทรสงคราม
0800668002420023                         ่
           ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอน คง - บ ้านเหลือม จ.นครราชสีมา
0800668002420024   ทางหลวงหมายเลข 3176 ตอน เพชรบุร ี - บ ้านแหลมฝั่ งตะวันตก จ.เพชรบุร ี
0800668002420025   ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) - กม.23+446 (ต่อเขตฯ แขวง
              ิ
           ชัยภูม)
0800668002420026                            ้
           ทางหลวงหมายเลข 3200 ตอน ฉะเชิงเทรา - บางน้ าเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา
0800668002420027   ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน กม.97+785 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 1) - ทางแยกไปโนนสว่าง (ไคสี)
           จ.หนองคาย
0800668002420028   ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ต่อทางของเทศบาลนครระยอง - ทางแยกเนินดินแดง จ.ระยอง
0800668002420029   ทางหลวงหมายเลข 2105 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2031 (เรณูนคร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2033
            (หนองฮี) จ.นครพนม
0800668002420030   ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ทางแยกเข ้าสัตหีบ - คลองไผ่ จ.ชลบุร ี
0800668002420031   ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน สังคม - กม.112+000 (ต่อเขตแขวงฯ เลยที่ 1) จ.หนองคาย
0800668002420032                               ี
           ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน กม.0+357 (ต่อเขตแขวงฯ สระบุร) - ทางแยกไปพัฒนานิคม จ.ลพบุร ี
0800668002420033                      ่
           ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ทางเลียงเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์
0800668002420034                                ์        ิ
           ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน ต่อทางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุควบคุม - สามแยกภูสงห์ จ.กาฬสินธุ์
0800668002420035   ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ต่อเขตเทศบาลสุโขทัย - ต่อทางหลวงเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย
0800668002420036   ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - รามัน จ.ยะลา
0800668002420037                        ิ
           ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานห ้วยอีลง - สามแยกฮอด จ.เชียงใหม่
0800668002420038   ทางหลวงหมายเลข 4157 ตอน ปะนาเระ - สายบุร ี จ.ปั ตตานี
0800668002420039   ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ป่ าบอนเหนือ) - โล๊ะจังกระ จ.พัทลุง
0800668002420040                     ่            ่        ่   ่
           ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ทางเลียงเมืองพะเยา - จุดสุดทางเลียงเมืองพะเยา - จุดเริมทางเลียงเมืองแม่ใจ
            จ.พะเยา
0800668002420041   ทางหลวงหมายเลข 203 ตอน กม.111+889 (ต่อเขตแขวงฯ เพชรบูรณ์ท ี่ 1) - โคกงาม จ.เลย
0800668002420042   ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย - ผักเฮือก - บ.เวร จ.น่าน
0800668002420043   ทางหลวงหมายเลข 1047 ตอน ฟากท่า - ม่วงเจ็ดต ้น จ.อุตรดิตถ์
0800668002420044   ทางหลวงหมายเลข 203 ตอน โคกงาม - กม.46+500 (หนองบง) จ.เลย
0800668002420045   ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน ลาปลายมาศ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24 (นางรอง) จ.บุรรัมย์  ี
0800668002420046                                   ่   ่    ่
           ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน กม.230+770 (ต่อเขตแขวงฯ ยโสธร) - จุดเริมทางเลียงเมืองเขืองใน จ.
           อุบลราชธานี
0800668002420047   ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน กม.243+266 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2085 จ.
           ศรีสะเกษ
0800668002420048              ้
           บารุงพิเศษและบูรณะ (ตังแต่ 10 ล ้านบาท)
0800668002420049                    ่
           ทางหลวงหมายเลข 2421 ตอน เขือนลาพระเพลิง - ทางหลวงหมายเลข 304 จ.นครราชสีมา
0800668002420050                                       ่
           ทางหลวงหมายเลข 4094 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 408 (บ่อล ้อ) - จุดสุดทางเลียงเมืองเชียรใหญ่ จ.
           นครศรีธรรมราช
    รหัสงบประมาณ                      คาอธิบาย
0800668002420051   ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - ทางแยกเข ้าลาทับ จ.กระบี่
0800668002420052   ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอน ชาติตระการ - บ่อภาค จ.พิษณุโลก
0800668002420053   ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน นิคมบ ้านกรวด - ต่อทางเทศบาลตาบลประโคนชัยควบคุม จ.บุรรัมย์ี
0800668002420054                               ่
           ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บ.ห ้วยหยวก - อ.ขุนยวม จ.แม่ฮองสอน
0800668002420055   ทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 348 (กุดเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 348
           (บ ้านใหม่ไทยถาวร) จ.สระแก ้ว
0800668002420056                  ่
           ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ทางเลียงเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา
0800668002420057   ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน นาเชือก - ต่อเขตเทศบาลตาบลบรบือควบคุม จ.มหาสารคาม
0800668002420058   ทางหลวงหมายเลข 3233 ตอน นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) จ.นครปฐม
0800668002420059   ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บ ้านนา - นครนายก จ.นครนายก
0800668002420060   ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ ้านต ้อง) - ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
0800668002420061   ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 1 - แยกเข ้า จ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
0800668002420062   ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห ้วยสนามทราย - ชุมแพ จ.ขอนแก่น
0800668002420063                                           ่   ุ
           ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 311 (บางงา) - กม.24+806 (บ ้านหมี) จ.สิงห์บร ี
0800668002420064                         ุ
           ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห ้วยสายหนัง - ศรีบญเรือง - กม.4+500 จ.หนองบัวลาภู
0800668002420065   ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูม ิ - ยโสธร จ.ยโสธร
0800668002420066   ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ต่อทางของเทศบาลตาบลลานารายณ์ - สามแยกลาสนธิ จ.ลพบุร ี
0800668002420067                    ่
           ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางเลียงเมืองกาญจนบุร ี จ.กาญจนบุร ี
0800668002420068                                 ่
           ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน คอสะพานคลองลาเซฝั่ งตะวันออก - สีแยกอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ
0800668002420069   ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2287 (ก ้านเหลืองดง) - โนนตูม จ.มุกดาหาร
0800668002420070                              ่
           ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 321 (อูทอง) - กม.33+800 จ.สุพรรณบุร ี
0800668002420071   ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอน วัดสิงห์ - หนองมะโมง จ.ชัยนาท
0800668002420072                                ิ
           ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ศรีวชา) - เต่างอย จ.สกลนคร
0800668002420073                                         ่
           ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน ต่อเขตเทศบาลนครพิษณุโลก - ต่อเขตเทศบาลบางกระทุม จ.พิษณุโลก
0800668002420074                                     ั
           ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอน กม.75+700 (ต่อเขตแขวงฯ มุกดาหาร) - โพนพิสย จ.สกลนคร
0800668002420075                   ๋                   ่ ้
           ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ตาน ้อย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 (ทุงงิว) จ.เชียงราย
0800668002420076   ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห ้วยใหญ่ - บ ้านกลาง จ.เพชรบูรณ์
0800668002420077   ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน กม.25+659 (บางบัวทอง) - กม.54+100 (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุร ี -
                 ี
           สุพรรณบุรท ี่ 2) จ.นนทบุร ี
0800668002420078                     ่
           ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอน บ ้านเหลือม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 202 (แก ้งสนามนาง) จ.นครราชสีมา

0800668002420079   ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อนุสาวรียหลักสี่ - แยกเข ้ามีนบุร ี จ.กรุงเทพ
                            ์
0800668002420080   ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ต่อทางของเทศบาลเมืองปากช่อง - ทางแยกไปชัยภูม ิ จ.นครราชสีมา
0800668002420081   ทางหลวงหมายเลข 4261 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 403 (ป่ าเตียว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 404
             ่
           (ทุงค่าย) จ.ตรัง
0800668002420082   ทางหลวงหมายเลข 2234 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 226 (สาโรงทาบ) - กม.11+290 (ต่อเขตแขวงฯ ศรี
                  ิ
           สะเกษ) จ.สุรนทร์
0800668002420083   ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ส ้มป่ อย - ต่อเขตเทศบาลตาบลปะคาควบคุม จ.บุรรัมย์ี
0800668002420084   ทางหลวงหมายเลข 3372 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 3373 (สามโก ้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3032
           จ.อ่างทอง
0800668002420085   ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร ้อยเอ็ด (ด ้านเหนือ) จ.ร ้อยเอ็ด
0800668002420086   ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน ด่านชุมพล - ทางหลวงหมายเลข 3 (แหลมค ้อ) จ.ตราด
0800668002420087   ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน ทางเดิมเข ้าพระตาหนักดอยตุง จ.เชียงราย
0800668002420088   สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน บางสะพาน - น้ ารอด จ.ประจวบคีรขนธ์  ี ั
0800668002420089   สายทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน กุดชุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2047 (เลิงนกทา) จ.มุกดาหาร
0800668002420090   สายทางหลวงหมายเลข 2408 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2404 (นาคาใหญ่) - โพนเมือง จ.อุบลราชธานี

0800668002420091                                         ิ
           สายทางหลวงหมายเลข 2283 ตอน สังขะ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (บ ้านด่าน) จ.สุรนทร์
0800668002420092   สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน กม.243+266 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2085
            จ.ศรีสะเกษ
0800668002420093   สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล และตอน พล - บ ้านไผ่ และทางหลวง
                      ่
           หมายเลข 23 ตอน ทางเลียงเมืองบ ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0800668002420094                                          ิ
           สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางแยกเข ้าด่านขุนทด - กม.64+200 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูม) จ.
           นครราชสีมา
0800668002420095   สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน กม.72+273 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม) - กม.70+000 (ต่อเขตแขวงฯ
           ยโสธร) จ.ร ้อยเอ็ด
0800668002420096                                  ู   ี
           สายทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน ต่อเขตเทศบาลตาบลหนองกี่ - โนนศรีคณ จ.บุรรัมย์
0800668002420097   สายทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรารมย์ - ต่อเขตเทศบาลตาบลกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
0800668002420098   สายทางหลวงหมายเลข 3224 ตอน แก่งคอย - แสลงพัน จ.สระบุร ี
0800668002420099   สายทางหลวงหมายเลข 3288 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 33 (ท่าแดง) - วังม่วง จ.นครนายก
    รหัสงบประมาณ                               คาอธิบาย
0800668002420100   สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุร ี - สุพรรณบุรท ี่ 2) - ด่านช ้าง จ.
                                                        ี
           สุพรรณบุร ี
0800668002420101   สายทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ม่วงสามสิบ) - พนา จ.อุบลราชธานี
0800668002420102   สายทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 221 (พยุห) - กม.20+000 จ.ศรีสะเกษ์
0800668003      โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
0800668003000000   รายการงบประจา
0800668003110000              ี่ ี    ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0800668003110001     ่
           เครืองถ่ายเอกสาร ระบบอนาล๊อก ความเร็ ว 30 แผ่น/นาที
0800668003110002   เครืองโทรสารแบบใช ้กระดาษธรรมดา ส่งได ้ครังละ 30 แผ่น
              ่                        ้
0800668003110003       ่
           เครืองทาลายเอกสาร       แบบทาลาย 20 แผ่น
0800668003110004           ่
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 12,000 บีทยู พร ้อมค่าติดตัง" ี       ้
0800668003110005        ่
           เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดแคร่ยาว
0800668003110006         ่
           เครืองไมโครคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผลระดับสูง
0800668003110007          ่                           ่   ่      ่
           เครืองสารวจปริมาณจราจร พร ้อมข ้อมูลความเร็ ว และข ้อมูลอืน ๆ ทีสาคัญ ชนิดสังการทางไกล พร ้อม
           โปรแกรมสาหรับวิเคราะห์ด ้านการจราจร
0800668003110008                           ิ
           ระบบป้ องกันและบริหารเครือข่ายทรัพย์สน (firewall)
0800668003410000    ่            ่ ี     ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0800668003410001                   ่
           ค่าอานวยความปลอดภัยเพือป้ องกันและแก ้ไขอุบัตเหตุทางถนน ิ
0800668003410002            ้
           ค่าติดตังระบบไฟฟ้ า ประจาสถานี และอาคารบ ้านพัก ที่ ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.(ตรัง)
0800668003410003             ้
           ค่าติดตังเสาอากาศววิทยุ พร ้อมอุปกรณ์ รับ-ส่ง ประจาสถานีตารวจทางหลวง
0800668003410004                 ้
           ประตู และรัวเหล็กตาข่าย ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. (ปั ตตานี)
0800668003420001                                 ่
           โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (GIS) และข ้อมูลเพือตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัย และเผยแพร่ข ้อมูล
           ของทางหลวงบน Web site
0800668003700001   ค่าใช ้จ่ายในการป้ องกันและอานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล(ด ้านวิศวกรรม)
0800668003700002   ค่าใช ้จ่ายในการป้ องกันและอานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล(ด ้านบังคับใช ้กฎหมาย)
0800668005      โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให ้เป็ น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)
0800668005420001                     ุ
           สายปราจีนบุร ี -อ.กบินทร์บร ี ตอน 1 จ.ปราจีนบุร ี
0800668005420002   สายอุบลราชธานี - ยโสธร ตอน 1 จ.อุบลราชธานี
0800668005420003   สายทางหลวงหมายเลข 11 สายอุตรดิตถ์ - เด่นชัย จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่
0800668005420004   สายเพชรบูรณ์ - อ.หล่มสัก         ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์
0800668005420005   สายตาก - อ.แม่สอด ตอน 1 จ.ตาก
0800668005420006   สายอุตรดิตถ์ - เด่นชัย ตอน 2 จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่
0800668005420007   สายอุดรธานี - หนองบัวลาภู ตอน 3 จ.อุดรธานี
0800668005420008   สาย อ.หนองเรือ - อ.ชุมแพ - อ.คอนสาร ตอน 2 จ.ขอนแก่น
0800668005420009   แยกทางหลวงหมายเลข 340 - อ.บางปะหัน ตอน 1 จ.สุพรรณบุร ี จ.พระนครศรีอยุธยา
0800668005420010                      ุ
           สายปราจีนบุร ี - อ.กบินทร์บร ี ตอน 2 จ.ปราจีนบุร ี
0800668005420011   สาย มหาสารคาม - ร ้อยเอ็ด ตอน 3 จ.ร ้อยเอ็ด
0800668005420012   สาย แยกทางหลวงหมายเลข 340 - อ.บางปะหัน ตอน             2 จ.พระนครศรีอยุธยา
0800668005420013   สายนครศรีธรรมราช - สงขลา ตอน ระโนด - อ.สทิงพระ จ.สงขลา
0800668005420014   สาย อ.พนมสารคาม - สระแก ้ว จ.สระแก ้ว
0800668006                            ้
           โครงการแก ้ไขปั ญหาการจราจรในพืนที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
0800668006420001   สายแยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3268 (เทพารักษ์)จ.สมุทรปราการ

0800668006420002   สะพานลอยข ้ามทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 302 (แยกไทรม ้า) จ.นนทบุร ี
0800668006420003                               ์   ่
           สายปรับปรุงถนนแจ ้งวัฒนะฝั่ งใต ้ (กม. 5+099 - อนุสาวรียหลักสี) กรุงเทพมหานคร
0800668006420004          ่ ุ
           สะพานลอยทีจดตัดทางหลวงหมายเลข 307 กับ 306 (แยกสวนสมเด็จ) จ.ปทุมธานี
0800668006420005   สายบางพลี - บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
0800668006420006   สายแยกทางหลวงหมายเลข 35 - สมุทรสาคร (เอกชัย) จ.สมุทรสาคร
0800668006420007   สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) - บ ้านคลองกระบือ      ตอน 1 จ.สมุทรปราการ
0800668007      โครงการก่อสร ้างทางหลวงสนั บสนุนการขนส่งแบบต่อเนือง ่
0800668007420001        ่
           สายทางเลียงเมืองสตูล จ.สตูล
0800668007420002   สาย อ.แม่สาย - อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0800668007420003   สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี
0800668007420004   สายตราด - หาดเล็ก ตอน 1 (ตราด - บ.ท่าเส ้น) จ.ตราด
0800668007420005   สายเชียงราย - อ.เชียงของ ตอน 2 จ.เชียงราย
0800668007420006                        ่
           สาย อ.แม่จัน - อ.เชียงแสน (รวมทางเลียงเมืองเชียงแสน) จ.เชียงราย
0800668009      โครงการก่อสร ้างสะพานข ้ามแม่น้ าโขง จังหวัดนครพนม
0800668009420001   ค่าควบคุมงานก่อสร ้างสะพานข ้ามแม่น้ าโขง จังหวัดนครพนม
0800668009420002   สะพานข ้ามแม่น้ าโขง จังหวัดนครพนม
0800668013            ่
           โครงการเพิมประสิทธิภาพทางหลวง
    รหัสงบประมาณ                         คาอธิบาย
0800668013420001                                    ิ
           สายทางหลวงหมายเลข 1096 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 107 (แม่รม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1269
           (สะเมิง) จ.เชียงใหม่
0800668013420002   สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอนต่อเขตเทศบาลสุโขทัยควบคุม - ต่อทางของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
           ควบคุม จ.สุโขทัย
0800668013420003   สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนเทิง - กลางสะพานน้ าแพร่     จ.เชียงราย
0800668013420004                    ่                  ุ
           สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอนสีแยกธาตุนาเวง - สามแยกไปท่าอุเทน (กุสมาลย์) จ.สกลนคร
0800668013420005                                  ์      ่
           สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอนต่อทางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุควบคุม - สีแยกตลาดสมเด็จ - กม.
           107+725 (ต่อเขตแขวงฯ สกลนครที่ 1) จ.กาฬสินธุ์
0800668013420006   สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอนแม่สอด - แยกเข ้าแม่ระมาด     จ.ตาก
0800668013420007   สายทางหลวงหมายเลข 208 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2 (ท่าพระ) - กม.9+950 (ต่อเขตแขวงฯ
           มหาสารคาม) จ.ขอนแก่น
0800668013420008                      ่
           สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอนทางเลียงเมืองภูกระดึง และสายทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนแยกทาง
                         ่
           หลวงหมายเลข 201 (ทางเลียงเมืองภูกระดึง) - เชิงเขาภูกระดึง จ.เลย
0800668013420009   สายทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนตระการพืชผล - เขมราฐ      จ.อุบลราชธานี
0800668013420010                                         ่  ่
           สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอนกม.78+700(ต่อเขต สน.บท.นครราชสีมาที่ 3)- จุดเริมทางเลียงเมืองลา
           ปลายมาศ       ี
                   จ.บุรรัมย์
0800668013420011                              ี
           สายทางหลวงหมายเลข 288 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองบุรรัมย์ด ้านทิศใต ้ และสายทางหลวงหมายเลข 226
           ตอนทางแยกเข ้าบุรรัมย์ี    ี
                        จ.บุรรัมย์
0800668013420012   สายทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 310 (รอบพระพุทธบาท) - ท่าเรือ    จ.สระบุร ี
0800668013420013   สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน กม.37+600 (ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา)-บรรจบทางเทศบาลเมืองอ่างทอง
           จ.อ่างทอง
0800668013420014   สายทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน กม.12+348 (ต่อเขตแขวงฯกรุงเทพฯ )- คลอง 16 (พระอาจารย์) จ.
           ปทุมธานี
0800668013420015   สายทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนต่อทางเมืองพัทยา – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (เขาไม ้แก ้ว) จ.ชลบุร ี

0800668013420016                              ี
           สายทางหลวงหมายเลข 315 ตอนกม.14+380 (ต่อเขตแขวงฯ ชลบุร) – ทางแยกไปฉะเชิงเทรา    จ.ฉะเชิงเทรา

0800668013420017                      ่                    ี ั
           สายทางหลวงหมายเลข 3168 ตอนจุดสุดทางเลียงเมืองปราณบุร ี - กม.11+710 จ.ประจวบคีรขนธ์
0800668013420018   สายทางหลวงหมายเลข 4028 ตอนฉลอง - กะรน     จ.ภูเก็ต
0800668013420019                       ่
           สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอนสงขลา - บ.ทุงหวัง    จ.สงขลา
0800668013420020   สายทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2 - ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่    จ.
           นครราชสีมา
0800668013420021                                   ่
           สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอนการเคหะแห่งชาติ - กลางสะพานมิตรภาพทีหนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) จ.
           หนองคาย
0800668013420022                                ี       ิ ิ ั
           สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน กม.37 + 853 (ต่อเขตแขวงฯบุรรัมย์) - พยัคฆภูมพสยและสายทางหลวง
                       ิ ิ ั
           หมายเลข 202 ตอนพยัคฆภูมพสย - กม.72 + 273 (ต่อเขต สน.บท.ร ้อยเอ็ด) จ.มหาสารคาม
0800668014      โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก
0800668014420001                     ่
           สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน จุดสุดทางเลียงเมืองดอนชัย - สบปราบ จังหวัดลาปาง
0800668014420002                        ่    ่
           สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - จุดเริมทางเลียงเมืองเกาะคา จังหวัดลาปาง
0800668014420003                         ่     ่
           สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน กม.647+000 - จุดเริมทางเลียงเมืองงาว จังหวัดลาปาง
0800668014420004                                      ์ ่
           สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ ้านดอย - ทางแยกไป อ.แม่สรวย - อนุสาวรียพอขุนเม็งราย จังหวัด
           เชียงราย
0800668014420005                    ่
           สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ทางเลียงเมืองแพร่และต่อเขตเทศบาลแพร่ควบคุม - ร ้องกวาง จังหวัดแพร่

0800668014420006                      ่      ์
           สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอน ทางเลียงเมืองกาฬสินธุด ้านใต ้ จังหวัดกาฬสินธุ์
0800668014420007   สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน กม.198+470 (ต่อเขตแขวงฯ สกลนครที่ 1) - ต่อเขตเทศบาลเมือง
           นครพนม จังหวัดนครพนม
0800668014420008   สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน คลองขลุง - นครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
0800668014420009   สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ ้า จังหวัดกาแพงเพชร
0800668014420010   สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ ้า - ตาก จังหวัดตาก
0800668014420011   สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน กม.38+628(ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ท ี่ 1) - กม.64+000 และตอน กม.
                                      ิ
           64+000 - กม.101+550 (ต่อเขตแขวงฯ พิษณุโลก) จังหวัดพิจตร
0800668014420012                   ่
           สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สีแยกขอนแก่น - กม.21+000 และตอน กม.21+000 - กม.60+630 (ต่อเขต
           แขวงฯ อุดรธานี) จังหวัดขอนแก่น
0800668014420013   สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน กม.21+000 - กม.60+630 (ต่อเขตแขวงฯ อุดรธานี) จังหวัดขอนแก่น
0800668014420014                    ่     ่
           สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สีแยก อ.พล - สีแยกบ ้านไผ่ - กม.34+335 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 1)
            จังหวัดขอนแก่น
0800668014420015                                  ิ
           สายทางหลวงหมายเลข 229 ตอน กม.29+878 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูม) - มัญจาคีร ี จังหวัดขอนแก่น
0800668014420016                     ่
           สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน เลียงเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ
0800668014420017   สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน วังกะทะ - หลุบโพธิ์ - ชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ
0800668014420018   สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สามแยกน้ าฆ ้อง - ต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานีควบคุม จังหวัดอุดรธานี
    รหัสงบประมาณ                       คาอธิบาย
0800668014420019                             ่
           "สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน กม.139+340(จุดสุดทางเลียงเมืองเขาท่าเกย) - หนองไผ่, หนองไผ่ - จุด
                ่
           สุดทางเลียงเมืองวังชมภู และทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ซับสมบูรณ์ - ซับบอน จังหวัดเพชรบูรณ์"

0800668014420020   สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน กม.47+617 (ต่อเขตสน.บท.พิษณุโลกที่ 2) - ห ้วยน้ าซา - ป่ ากล ้วย
           จังหวัดอุตรดิตถ์
0800668014420021   สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร ้อยเอ็ด (ด ้านเหนือ) และ ถนนวงแหวนรอบเมือง
           ร ้อยเอ็ด (ด ้านใต ้) จังหวัดร ้อยเอ็ด
0800668014420022   สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน กม.0+653 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 2) - ทางแยกไปพิมาย จังหวัด
           นครราชสีมา
0800668014420023   สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน กม.0+653 (ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 2) - ทางแยกไปพิมาย จังหวัด
           นครราชสีมา
0800668014420024                        ่               ่
           สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ทางเลียงเมืองนครราชสีมาตอนล่าง - ทางเลียงเมืองนครราชสีมาตอนบน
           จังหวัดนครราชสีมา
0800668014420025                         ้
           สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองรัง - กม.93+300 จังหวัดปราจีนบุร ี
0800668014420026                       ่
           สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สีแยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน - โนนปอแดง จังหวัดนครสวรรค์
0800668014420027   สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สระบุร ี - มวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี
0800668014420028                                   ี
           สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน กม.87+232 (ต่อเขตแขวงฯ ราชบุร) - แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทางของ
           เทศบาลเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี
0800668014420029   สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองบัว - ไทรโยคน ้อย จังหวัดกาญจนบุร ี
0800668014420030                                      ี
           สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน กม.83+075 (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรท ี่ 1) - วังหิน - สามแยกไปหนอง
           ฉาง จังหวัดอุทัยธานี
0800668014420031   สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯ
           ฉะเชิงเทรา)จังหวัดสมุทรปราการ
0800668014420032   สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯ
           ฉะเชิงเทรา)จังหวัดสมุทรปราการ
0800668014420033   สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังน ้อย - หนองแค จังหวัดอยุธยา
0800668014420034   สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯ สมุทรปราการ) - กม.52+900 (ต่อเขตแขวงฯ
               ี
           ชลบุร) จังหวัดฉะเชิงเทรา
0800668014420035   สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กม.436+827 - สะพานห ้วยแพรกบางทะลายฝั่ งเหนือ - แยกเข ้าท่าแซะ
           จังหวัดชุมพร
0800668014420036                          ี ั
           สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ประจวบคีรขนธ์ - ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรขนธ์   ี ั
0800668014420037                              ี ั           ี ั
           สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กุยบุร ี - ประจวบคีรขนธ์ - ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรขนธ์
0800668014420038                             ่
           สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สะพานคลองละอุน - ทางแยกเข ้าเมืองระนอง จังหวัดระนอง
0800668014420039   สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อนุสาวรีย ์ จปร. - กระบุร ี จังหวัดระนอง
0800668014420040                            ่   ่     ้        ่
           สายทางหลวงหมายเลข 4 (3525) ตอน จุดเริมทางเลียงเมืองดอนกระเบือง - จุดสุดทางเลียงเมืองดอน
                ้                             ่   ่
           กระเบือง และ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน สามแยกกระจับ - จุดเริมทางเลียงเมืองบ ้านโป่ ง จังหวัดราชบุร ี

0800668014420041   สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน อ.ฉวาง - ต่อทาง อบจ.นครศรีธรรมราชควบคุม จังหวัดนครศรีธรรมราช

0800668014420042   สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน กม.210+255(ต่อเขต สน.บท.สุราษฎร์ธานีท ี่ 2) - กม.250+000 (ต่อเขต
                          ่
           แขวงฯนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุงสง))จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0800668014420043   สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กม.59+570 (ต่อเขตแขวงฯ ปั ตตานี) - สามแยกในเมืองนราธิวาส จ.
           นราธิวาส
0800668014420044                    ่           ่    ่
           สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สีแยกตลาดสว่างแดนดิน - จุดเริมทางเลียงเมืองพรรณานิคม จังหวัด
           สกลนคร
0800668014420045   สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ ้านไผ่ - ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น
0800668014420046                         ่
           สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน จุดสุดทางเลียงเมืองภูกระดึง - ทางแยกไปพวยเด ้งตาดข่า - ทางแยกไป
           อุดรธานี จังหวัดเลย
0800668014420047   สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน กม.311+500 (ต่อเขต สน.บท.ศรีสะเกษที่ 2) - สามแยกไปเดชอุดม - วา
           รินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
0800668014420048   สายทางหลวงหมายเลข 319 ตอน กม.126+300 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 33
            (ปากพลี) จังหวัดปราจีนบุร ี
0800668014420049                                 ่
           สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้ า - กม.71+665 - คลองวังมะเดือ จังหวัดนครสวรรค์
0800668014420050                             ่ ิ
           สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ตาก - ทางแยกเข ้าเขือนภูมพล จังหวัดตาก
0800668014420051                                ี
           สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน กม.14+660 (ต่อเขต สน.บท.ธนบุร) - สะพานข ้ามแม่น้ าท่าจีนฝั่ งตะวันตก
           จังหวัดสมุทรสาคร
0800668014420052                     ่      ุ
           สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บร ี (ใหม่) - คอสะพานฝั่ งใต ้ (กม.30+794) จังหวัดปราจีนบุร ี

0800668014420053   สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าประจะ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (พัทลุง) จังหวัดพัทลุง
0800668014420054   สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ปากน้ าเทพา จังหวัดสงขลา
0800668014420055   สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ต่อเขตเทศบาลเมืองนครพนม - สามแยกไปเรณูนคร จังหวัดนครพนม
    รหัสงบประมาณ                                       คาอธิบาย
0800668016      โครงการก่อสร ้างสะพานข ้ามแม่น้ าโขงที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
0800668016420001   ค่าก่อสร ้างสะพานข ้ามแม่น้ าโขงที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
0800668017      โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างประเทศ        ่
0800668017420001   สาย อ.พิบลมังสาหาร - ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ู
0800668017420002   สาย อ.สุไหงโก-ลก - อ.แว ้ง - บูเก๊ะตา                 ตอน 1 จ.นราธิวาส
0800668017420003   สายควนสะตอ - วังประจัน จ.สตูล
0800768001      การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท
0800768001000000   รายการงบประจา
0800768001110000   ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาที่ ี      ่
0800768001110001   กล ้อง Total Station
0800768001110002   กล ้องวัดมุม
0800768001110003   กล ้องระดับ
0800768001110004   ไม ้สต๊าฟ (4 เมตร)
0800768001110005   โพล (3 เมตร)
0800768001110006   เทปวัดระยะ (50 เมตร)
0800768001110007   กล ้องถ่ายภาพนิง                 ่
0800768001110008   แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตแบบ Cube
0800768001110009   แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตแบบ Cylinder
0800768001110010      ่                            ้
           เครืองมือทดสอบหาปริมาณความชืนและความหนาแน่นของดินในสนามแบบนิวเคลียร์
0800768001110011       ่
           เครืองตรวจวัดคุณภาพการสะท ้อนแสงของแผ่นป้ ายจราจร(Retroreflectrometer for Traffic Sign)
0800768001110012   เครืองตรวจวัดคุณภาพการสะท ้อนแสงของเส ้นจราจร(Retroreflectrometer for Traffic marking)
                ่
0800768001110013   ชุดเครืองมือควบคุมคุณภาพงานตีเส ้นจราจร
                        ่
0800768001110014                 ่
           ชุดเครืองมือทดสอบและออกแบบผิวทางแบบแอสฟั ลท์คอนกรีต ด ้วยวิธมาร์แชลล์          ี
0800768001110015                          ่
           ชุดทดสอบเพือแยกหาอัตราส่วนผสมของแอสฟั ลท์คอนกรีตแบบ Ignition Oven
0800768001110016   ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจาเพาะของแอสฟั ลท์คอนกรีต
0800768001110017                  ่
           ชุดเครืองมือทดสอบและออกแบบผิวทางแบบ Cape Seal
0800768001110018         ่
           เครืองทดสอบกาลังอัดของคอนกรีต Compression Test Set
0800768001110019          ่
           เครืองเจาะเก็บตัวอย่างผิวจราจรคอนกรีต
0800768001110020           ่
           เครืองทดสอบความต ้านทานต่อการขัดสีของมวลรวมหยาบ Los Angeles Abrasion
0800768001110021   ชุดทดสอบเพือหาค่า CBR แบบไฟฟ้ า         ่
0800768001110022   ชุดทดสอบหาขีดจากัด Atterberg ของดิน
0800768001110023   ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม Field Density
0800768001110024                   ่
           ชุดเครืองมือทดสอบการบดอัดดินในห ้องทดสอบ Compaction Test
0800768001110025   ชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเม็ดดินและเครืองเขย่า             ่
0800768001110026   ตะแกรงร่อนมาตรฐานแบบล ้าง ขนาดเบอร์ 200
0800768001110027   ตู ้อบขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 108 ลิตร
0800768001110028            ่
           เครืองชังไฟฟ้ าขนาด       ่         400 gm. x 0.01 gm
0800768001110029   เครืองชังไฟฟ้ าขนาด่        ่        4 Kg. x 0.02 gm
0800768001110030   เครืองชังไฟฟ้ าขนาด ่        ่       30 Kg. x 1.0 gm
0800768001110031               ่
           เครืองแบ่งแยกวัสดุตัวอย่าง Sample Splitter
0800768001110032   ชุดทดสอบหาการยุบตัวของคอนกรีต Slump Test
0800768001110033   ชุดหล่อปิ ดหัว-ท ้ายตัวอย่างทดสอบพร ้อมหม ้อกามะถัน
0800768001200001                                           ่ ิ  ่   ิ
           ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดนถนนเพือแก ้ไขปั ญหาจราจรในปริมณฑลและภูมภาค

0800768001410000    ่      ่ ี       ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0800768001410001       ่
           การมีสวนร่วมของประชาชนในภารกิจกรมทางหลวงชนบท
0800768001410002             ่
           งานรักษ์ ทาง - รักถินของกรมทางหลวงชนบท
0800768001410003   การให ้ประชาชนได ้รับข ้อมูลข่าวสาร (การให ้ความรู ้กับประชาชน)
0800768001410004                                    ี
           การให ้ประชาชนได ้รับข ้อมูลข่าวสาร (การเผยแพร่การนาเสนอทางวิดทัศน์)
0800768001410005   ค่าบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย(ส่วนกลาง)
0800768001410006   ค่าบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย(ส่วนภูมภาค)ิ
0800768001410007   โครงการบารุงรักษาระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
0800768001410008   ค่าก่อสร ้างถนนลาดยาง รายการปี เดียว
0800768001410009                                       ่
           ถนนสายทางเข ้าศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนืองมาจากพระราชดาริ หมู่ 6 ต.เนิน
                ่
           ขาม กิง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
0800768001410010                           ้                ิ ั
           ถนนสายทางเข ้าโครงการศึกษาแก ้ไขปั ญหาดินเปรียว ตามโครงการพระราชดาริ มูลนิธชยพัฒนา ต.บ ้านพริก
           อ.บ ้านนา จ.นครนายก
0800768001410011                   ิ
           ถนนสายแยก ทล.2096-ศูนย์ศลปาชีพบ ้านดอนคา ต.นาแต ้ อ.คาตากล ้า จ.สกลนคร
0800768001410012   ถนนสายทางเข ้าอาเภอคลองหอยโข่ง-ฟาร์มตัวอย่าง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
0800768001410013   ถนนสายทางภายในบ ้านพักฟาร์มตัวอย่าง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
    รหัสงบประมาณ                                               คาอธิบาย
0800768001410014   ถนนสาย บ.เขาพริก ต.คลองตระเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
0800768001410015   ค่าสารวจออกแบบ (ยกระดับมาตรฐานทาง)
0800768001410016   ค่าควบคุมงานสะพาน
0800768001410017   ค่าควบคุมงาน(พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้)
0800768001410018   ค่าควบคุมงาน (แก ้ไขปั ญหาจราจร)
0800768001410019   ค่าควบคุมงาน (ยกระดับมาตรฐานทาง)
0800768001410020        ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาด ้านสารสนเทศประจากรม
0800768001410021         ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิงแวดล ้อมเบืองต ้น ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมือง   ่          ้
           จันทบุร ี จ.จันทบุร ี ระยะทาง 4.600 กม.
0800768001410022          ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิงแวดล ้อมเบืองต ้น ถนนสาย ข และ           ่          ้              ค1 ผังเมืองรวม
           เมืองตราด จ.ตราด ระยะทาง 6.945 กม.
0800768001410023           ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิงแวดล ้อมเบืองต ้น                  ่          ้     ถนนสาย จ 1 ผังเมืองรวมเมือง
           เลย จ.เลย ระยะทาง 6.100 กม.
0800768001410024            ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิงแวดล ้อมเบืองต ้น                   ่          ้    ถนนสาย ข (บริเวณเกาะยม) ผัง
           เมืองรวมเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 3.000 กม.
0800768001410025             ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิงแวดล ้อมเบืองต ้น                    ่          ้   ถนนสาย ข 1 ผังเมืองรวมเมือง
           สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 1.925 กม.
0800768001410026              ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิงแวดล ้อมเบืองต ้น                     ่          ้  ถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมเมือง
           พิษณุโลก จ.พิษณุโลก ระยะทาง 9.800 กม.
0800768001410027   "ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจอสังหาริมทรัพย์           ่           ถนนสาย ง1,ง2,ก5,ง4 และ ง5 ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ จ.
           เพชรบูรณ์ ระยะทาง 5.000 กม."
0800768001410028               ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจอสังหาริมทรัพย์                      ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย ระยะทาง
           6.500 กม.
0800768001410029                ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจอสังหาริมทรัพย์                      ถนนสาย จ และ ฉ ผังเมืองรวมเมืองนางรอง จ.บุรรัมย์ ระยะทาง     ี
            11.500 กม.
0800768001410030                 ่                 ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล ้อมสะพานเชือม บ.แหลมลืน - เกาะแรต จ.สุราษฎร์ธานี    ่                 ่
0800768001410031                  ่                 ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล ้อมสะพานข ้ามอ่างเก็บน้ าลาปาว จ.กาฬสินธุ์
0800768001410032                   ่                 ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล ้อมเกาะลันตาน ้อย - เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่
0800768001410033                    ่                 ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล ้อมสะพาน คสล.ข ้ามแม่น้ าประแสร์ จ.ระยอง
0800768001410034                     ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาระบบสานั กงานอัตโนมัต ิ
0800768001410035                      ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาศูนย์จัดเก็บและสารองข ้อมูล
0800768001410036                       ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาจัดฐานข ้อมูลวัสดุท ้องถินสาหรับงานทางหลวงชนบท (ระยะที่ 2) ่
0800768001410037                        ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาและพัฒนาตัวชีวดด ้านคุณภาพงานก่อสร ้างทางหลวงชนบท้ ั
0800768001410038                         ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานของกรมทางหลวงชนบท ระยะที่ 2
0800768001420001                          ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาประเมินปริมาณการจราจรและออกแบบรายละเอียดโครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์
0800768001420002   "ถนนสายแยก ทล.3310-อ.นครชัยศรี (ตอนที่ 2) อ.พุทธมณฑล,นครชัยศรี จ.นครปฐม"
0800768001420003   ถนนสาย บ.คลองกุม-บ.หลุมบ่อแร่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุร ี ่
0800768001420004                           ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจออกแบบสะพานชุมชนในภูมภาค จานวน 50 แห่ง              ิ
0800768001420005                            ่                   ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษางานออกแบบและศึกษาผลกระทบสิงแวดล ้อมเพือแก ้ไขสะพานปากบาง ทีชายหาดป่ าตอง จ.           ่             ่
           ภูเก็ต
0800768001420006   ค่าจ ้างทีปรึกษาโครงการศึกษาระบบบริการแผนทีเส ้นทาง (GIS Web Service)
                                     ่                ่
0800768001420007   สะพาน คสล.ข ้ามแม่น้ าประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง
0800768001420008   "ถนนสาย ก , ข และ จ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก"
0800768001420009   ถนนสาย ก3 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จ.สกลนคร
0800768001420010   ถนนสาย ค3 ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย จ.เชียงราย
0800768001420011   สะพานข ้ามแม่น้ าน่าน อ.เมือง จ.พิจตร                  ิ
0800768001420012   ถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ.ศาลายา - บ.บางภาษี                                      อ.บางเลน จ.นครปฐม
0800768001420013                              ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร ้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ.ศาลายา - บ.บางภาษี อ.บางเลน
           จ.นครปฐม
0800768001420014   "ถนนสาย นบ.1002 แยก ทล.9 - บ.หนองเพรางาย                                  อ.บางบัวทอง,ไทรน ้อย จ.นนทบุร"  ี
0800768001420015   ปรับปรุงถนนสาย นว.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ.โกรกพระ อ.พยุหคีร ี จ.นครสวรรค์
0800768001420016   ค่าก่อสร ้างอุโมงค์ลอดบริเวณวงเวียนถนนราชพฤกษ์ - ถนนนครอินทร์
0800768001420017   ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
0800768001420018                               ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร ้างอุโมงค์ลอดบริเวณวงเวียนถนนราชพฤกษ์ - ถนนนครอินทร์
0800768001420019   สะพานข ้ามแม่น้ าน ้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
0800768001420020   สะพานข ้ามแม่น้ าปราจีนบุร ี อ.กบินทร์บร ี จ.ปราจีนบุร ี           ุ
0800768001420021   สะพานข ้ามแม่น้ าแม่กลอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร ี
0800768001420022   สะพานข ้ามห ้วยสองแพรก อ.ปราณบุร ี จ.ประจวบคีรขนธ์                     ี ั
0800768001420023   สะพานข ้ามคลองสุนัขหอน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
0800768001420024   สะพานข ้ามแม่น้ ามูล อ.ท่าตูม จ.สุรนทร์                ิ
    รหัสงบประมาณ                         คาอธิบาย
0800768001420025   สะพานข ้ามแม่น้ าสงคราม อ.บ ้านม่วง จ.สกลนคร
0800768001420026   สะพานข ้ามคลองบางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
0800768001420027                ่
           สะพานข ้ามแม่น้ าน่าน กิง อ.ภูเพียง จ.น่าน
0800768001420028   สะพานข ้ามแม่น้ ายม อ.โพทะเล จ.พิจตร  ิ
0800768001420029   สะพานข ้ามแม่น้ ากก อ.เมือง จ.เชียงราย
0800768001420030                        ่
           สะพานข ้ามลาน้ าแม่สะมาด อ.เมือง จ.แม่ฮองสอน
0800768001420031   สะพานข ้ามคลองตะโละลาเวง อ.ไม ้แก่น จ.ปั ตตานี
0800768001420032   ถนนสาย จ3 (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย จ.เชียงราย
0800768001420033   "ถนนสาย ก1,ก2 และ ข (ตอนที่ 2) พร ้อมปรับปรุงทางแยก (ตอนที่ 1 )3แห่ง ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น
            จ.ขอนแก่น"
0800768001420034   ถนนสาย ช2 (ตอนที่ 3) ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
0800768001420035   ถนนสาย                ่
                  ก ผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน จ.สมุทรสาคร
0800768001420036   ถนนสาย ค1 และ ค9 ผังเมืองรวมเมืองนครนายก จ.นครนายก
0800768001420037   ถนนสาย ก1 และ ก2 ผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
0800768001420038   ถนนสาย ข3 ผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
0800768001420039               ู          ู
           ถนนสาย ค (ถนนพิบล)ผังเมืองรวมเมืองพิบลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
0800768001420040           ่
           ก่อสร ้างทางคูขนาน ถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 1
0800768001420041        ่                           ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร ้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน จ.สมุทรสาคร
0800768001420042         ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร ้างถนนสาย ช1 และ ช2 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม

0800768001420043        ่              ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร ้างทางคูขนาน ถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 1
0800768001420044   ถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองร ้อยเอ็ด จ.ร ้อยเอ็ด
0800768001420045   ถนนสายแยก ทช.สน.3005 - บ.หนองบัวสิม (ตอนที่ 2) อ.คาตากล ้า จ.สกลนคร
0800768001420046                             ิ
           "ถนนสายเข ้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห ้วยแล ้ง (มูลนิธโครงการหลวง)(ตอนที่ 2) ต.ปอ,ท่าข ้าม อ.เวียงแก่น
           จ.เชียงราย"
0800768001420047            ่
           ถนนสายเข ้าศูนย์สงเสริมการเกษตรทีสง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ ้าย จ.เลย
                             ่ ู
0800768001420048   "ถนนสาย นบ.1002 แยก ทล.9 - บ.หนองเพรางาย (ตอนที่ 2) อ.บางบัวทอง,ไทรน ้อย จ.นนทบุร"    ี
0800768001420049                    ่
           ก่อสร ้างถนนพร ้อมระบบป้ องกันตลิงสาย นว.3008 แยก ทล.333 - บ.โกรกพระ (ตอนที่ 2) อ.พยุหคีร ี จ.
           นครสวรรค์
0800768001420050                                   ่
           ถนนสายแยก ทล.118 - บ.บาหรา - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห ้วยน้ าขุน ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

0800768001420051   สะพานข ้ามคลองสรรพสามิต อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ
0800768001420052   สะพานข ้ามแม่น้ าเจ ้าพระยา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
0800768001420053   สะพานข ้ามคลองอนุศาสนั นท์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
0800768001420054                ่       ่
           สะพานข ้ามคลองสองพีน ้อง อ.สองพีน ้อง จ.สุพรรณบุร ี
0800768001420055   สะพานข ้ามคลองมวกเหล็ก อ.วังม่วง จ.สระบุร ี
0800768001420056   สะพานข ้ามคลองเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
0800768001420057                      ิ        ้
           สะพานข ้ามคลองพระองค์เจ ้าไชยานุชต อ.บางน้ าเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา
0800768001420058   สะพานข ้ามคลองลึก อ.บ ้านฉาง จ.ระยอง
0800768001420059   สะพานข ้ามแม่น้ าปราจีนบุร ี อ.เมือง จ.ปราจีนบุร ี
0800768001420060                     ่
           สะพานข ้ามคลองกะวัดกองใหญ่ กิง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก ้ว
0800768001420061   สะพานข ้ามคลองระหานบอน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี
0800768001420062               ่
           สะพานข ้ามคลองกระทุม อ.ปราณบุร ี จ.ประจวบคีรขนธ์  ี ั
0800768001420063   สะพานข ้ามห ้วยสวนพลู อ.บ ้านคา จ.ราชบุร ี
0800768001420064   สะพานข ้ามห ้วยลึก อ.ห ้วยกระเจา จ.กาญจนบุร ี
0800768001420065   สะพานข ้ามแม่น้ าท่าจีน อ.บ ้านแพ ้ว จ.สมุทรสาคร
0800768001420066   สะพานข ้ามลามาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
0800768001420067   สะพานข ้ามแม่น้ าชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม
0800768001420068   สะพานข ้ามคลองกุดแสนชาติ อ.จังหาร จ.ร ้อยเอ็ด
0800768001420069                        ิ
           สะพานข ้ามห ้วยทับทัน อ.ศีขรภูม ิ จ.สุรนทร์
0800768001420070   สะพานข ้ามลาน้ าเชิญ อ.บ ้านแท่น จ.ชัยภูม ิ
0800768001420071                  ุ
           สะพานข ้ามลาน้ าพอง อ.ศรีบญเรือง จ.หนองบัวลาภู
0800768001420072                   ์
           สะพานข ้ามลาน้ าชี อ.โคกโพธิไชย จ.ขอนแก่น
0800768001420073   สะพานข ้ามห ้วยโน๊ต อ.คาตากล ้า จ.สกลนคร
0800768001420074   สะพานข ้ามแม่น้ าเลย อ.เมือง จ.เลย
0800768001420075   สะพานข ้ามห ้วยสวย อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
0800768001420076   สะพานข ้ามห ้วยบังอี่ อ.นิคมคาสร ้อย จ.มุกดาหาร
0800768001420077   สะพานข ้ามแม่น้ าชี อ.ค ้อวัง จ.ยโสธร
0800768001420078   สะพานข ้ามห ้วยตุงลุง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
0800768001420079   สะพานข ้ามห ้วยทวย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    รหัสงบประมาณ                           คาอธิบาย
0800768001420080                  ุ    ั
           สะพานข ้ามห ้วยสาราญ อ.อุทมพรพิสย จ.ศรีสะเกษ
0800768001420081   สะพานข ้ามคลองขลุง อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร
0800768001420082   สะพานข ้ามแม่น้ ายม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
0800768001420083   สะพานข ้ามแม่น้ าแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
0800768001420084   สะพานข ้ามแม่น้ าปิ ง อ.บ ้านตาก จ.ตาก
0800768001420085   สะพานข ้ามแม่น้ ายม อ.สูงเม่น จ.แพร่
0800768001420086   สะพานข ้ามแม่น้ าน่าน อ.ท่าวังผา จ.น่าน
0800768001420087   สะพานข ้ามแม่น้ าน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0800768001420088   สะพานข ้ามแม่น้ าป่ าสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0800768001420089   สะพานข ้ามแม่น้ าลาว อ.เชียงคา จ.พะเยา
0800768001420090   สะพานข ้ามลาน้ าอิง อ.เทิง จ.เชียงราย
0800768001420091   สะพานข ้ามแม่น้ าขาน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
0800768001420092                         ่
           สะพานข ้ามลาน้ ายวม อ.แม่ลาน ้อย จ.แม่ฮองสอน
0800768001420093   สะพานข ้ามลาน้ าแม่เลียง อ.เสริมงาม จ.ลาปาง
0800768001420094   สะพานข ้ามลาน้ าแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลาพูน
0800768001420095   สะพานข ้ามคลองท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
0800768001420096   สะพานข ้ามคลองปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
0800768001420097   สะพานข ้ามคลองตาดู อ.กระบุร ี จ.ระนอง
0800768001420098   สะพานข ้ามคลองอิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
0800768001420099   สะพานข ้ามคลองนาเตย อ.ท ้ายเหมือง จ.พังงา
0800768001420100   สะพานข ้ามคลองลา อ.เมือง จ.พัทลุง
0800768001420101   ถนนสายแยก ทล.4136 - ภายในศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
0800768001420102                             ่
           ถนนสายแยก ทล.42 - บ.โคกเคียน ต.ละหาร อ.ยีงอ จ.นราธิวาส
0800768001420103   ถนนสาย บ.จือแร - บ.ควนกาแม ต.แม่ดง อ.แว ้ง จ.นราธิวาส
0800768001420104                    ื
           ถนนสาย บ.บาโงปะแต - บ.ไอร์จอนะ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
0800768001420105   ถนนสาย บ.น้ าขาว - บ.ศาลาอูมา ต.กายูคละ อ.แว ้ง จ.นราธิวาส
0800768001420106   ถนนสายแยก ทล.4060 - บ.น้ าวน ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
0800768001420107   ถนนสายแยก ทล.4057 - บ.ฆอเลาะทูวอ ต.กายูคละ อ.แว ้ง จ.นราธิวาส
0800768001420108   ถนนสาย บ.โคกหว ้าหิน - บ.ตาเซะเหนือ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
0800768001420109   ถนนสาย บ.สาวอ - บ.ตือแย ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
0800768001420110   ถนนสายแยก ทล.42 - บ.บาซาเอ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปั ตตานี
0800768001420111   ถนนสายแยก ทล.42 - บ.ยะรัง ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปั ตตานี
0800768001420112   ถนนสายแยก ทล.409 - บ.น้ าดา ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปั ตตานี
0800768001420113                              ่
           ถนนสายแยก ทล.42 - บ.สาเภา ต.หนองแรด อ.ยะหริง จ.ปั ตตานี
0800768001420114   ถนนสายทางเข ้าน้ าตกโผงโผง ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปั ตตานี
0800768001420115   "ถนนสายแยก ทล.42 - บ.กาเยาะมาตี ต.ละหาร, มะนังดาลา อ.สายบุร ี จ.ปั ตตานี"
0800768001420116           ่
           "ถนนสาย บ.ทุงเค็ต - บ.บางเก่า ต.ปะเสยาวอ, บางเก่า อ.สายบุร ี จ.ปั ตตานี"
0800768001420117   ถนนสาย บ.กูแว - บ.ละอาร์ ต.กะนุดง อ.สายบุร ี จ.ปั ตตานี
0800768001420118                           ่
           ถนนสาย บ.บือราแง - บ.ชะเมา ต.น้ าดา อ.ทุงยางแดง จ.ปั ตตานี
0800768001420119   ถนนสายแยก ทล.410 - บ.จันทรัตน์ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
0800768001420120   ถนนสายแยก ทล.410 - บ.หินลูกช ้าง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
0800768001420121   ถนนสายแยก ทล.410 - บ.ปิ ยะมิตร 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
0800768001420122   ถนนสายแยก ทช.ยล.6024 - บ.จุฬาภรณ์ 9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
0800768001420123   ถนนสายแยก ทล.4272 - บ.คลองปุด ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
0800768001420124   ถนนสายแยก ทช.ยล.3015 - บ.เจาะกาดง ต.สะเอ๊ะ อ.กรงปิ นัง จ.ยะลา
0800768001420125   ถนนสายแยก ทล.42 - บ.สะท ้อน ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
0800768001420126   ถนนสายแยก ทล.4 - บ.นาปรือ ต.นาหว ้า อ.จะนะ จ.สงขลา
0800768001420127                   ่
           ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ปากทุง ต.เกาะสะบ ้า อ.เทพา จ.สงขลา
0800768001420128   ถนนสาย บ.เกาะอีโต ้ - หลักเขตแดนหมายเลข 30 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา
0800768001420129   สะพานข ้ามคลองนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
0800768001420130          ่
           ถนนสาย บ.ทุงนางแก ้ว - น้ าตกวังสายทอง ต.น้ าผุด อ.ละงู จ.สตูล
0800768001420131                               ่
           "ถนนสายแยก ทล.416 - บ.สะพานวา ต.ละงู อ.ละงู, ทุงหว ้า จ.สตูล"
0800768001420132   "ถนนสายแยก ทล.4137 - น้ าตกดาวกระจาย ต.ควนกาหลง, ปาล์มพัฒนา อ.ควนกาหลง, มะนัง จ.สตูล"
0800768001420133                                ่     ่
           "ถนนสายแยก ทล.416 - บ.ขุมทรัพย์ ต.กาแพง, ป่ าแก่บอหิน อ.ละงู, ทุงหว ้า จ.สตูล"
0800768001420134                          ่
           ถนนสายแยก ทล.406 - บ.ค่ายรวมมิตร ต.ทุงนุ ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
0800768001420135                            ่
           ถนนสายแยก ทล.416 - บ.บารายี ต.นาทอน อ.ทุงหว ้า จ.สตูล
0800768001420136   สะพานข ้ามทางแยก ที่ กม.6+900 ถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองราชบุร ี จ.ราชบุร ี
0800768001420137   ถนนสาย ค3 ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง จ.พัทลุง
0800768001420138   ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา
0800768001420139   โครงการก่อสร ้างสะพานข ้ามแม่น้ าเจ ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุร ี 1 จ.นนทบุร ี
    รหัสงบประมาณ                           คาอธิบาย
0800768001420140        ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร ้างสะพานข ้ามทางแยกที่ กม.6+900 ถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองราชบุร ี จ.
           ราชบุร ี
0800768001420141         ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร ้างสะพานข ้ามแม่น้ าเจ ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุร ี 1 จ.นนทบุร ี
0800768001420142   ถนนสายทางเข ้าศูนย์บริการวิชาการด ้านพืชและปั จจัยการผลิตเชียงราย (วาวี)-ศูนย์บริการบ ้านดอยช ้าง ต.วาวี
           อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
0800768001420143   ถนนสายแยก ทล.2094-บ.ดงปลาปาก ต.โพนงาม อ.อากาศอานวย จ.สกลนคร
0800768001420144   ถนนสายฟาร์มตัวอย่างฯหนองระหารจีน-เกษตรทฤษฎีใหม่ หนองเจ็ดเส ้น ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง
0800768001420145            ้ ่
           ถนนสายในพืนทีโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล ้วยไม ้เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดาริ ฯ ต.ป่ าไผ่ อ.สัน
           ทราย จ.เชียงใหม่
0800768001420146   ถนนสายแยก ทล. 403 - ม.สงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
0800768001420147   ถนนสาย ช1 และ ช2 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
0800768001420148   "ปรับปรุงถนนลาดยาง AC สาย นบ. 1009 แยก ทล.9 - บ.หนองไผ่ขาด อ.บางใหญ่,บางบัวทอง จ.นนทบุร ี
            พร ้อมกาแพงกันดิน"
0800768001420149   ถนนสายเลียบทางรถไฟจากแยก ทล.403 ตอนทุงสง - นครศรีธรรมราช บริเวณบ ้านวังวัว ต.ช ้างซ ้าย อ.พระ
                                   ่
                          ่ ิ
           พรหม ไปบรรจบ ทล.4016 ทีบรเวณตลาดแขก ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
0800768001420150           ่
           สะพานเชือมเกาะลันตาน ้อย - เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่
0800768001420151          ่              ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร ้างสะพานเชือมเกาะลันตาน ้อย-เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่
0800768001420152   ถนนสายแยก ทล.4060 - บ.น้ าวน (ตอนที่ 2) ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
0800768001420153   ถนนสาย แยก ทช.นธ. 4010 - บ.นิคมแว ้ง ต.โล๊ะจูด อ.แว ้ง จ.นราธิวาส
0800768001420154   ถนนสาย บ.โคกชุมบก - บ.ปลักช ้าง ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
0800768001420155   ถนนสาย แยก ทล.4057 - บ.ตอแล ต.แม่ดง อ.แว ้ง จ.นราธิวาส
0800768001420156   ถนนสาย เลียบกาแพงค่ายจุฬาภรณ์ - ชายทะเล ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
0800768001420157   ถนนสาย บ.กุโบร์ - บ.ละหาน ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
0800768001420158             ่
           ถนนสาย บ.ทุงเกร็ ง - บ.ซีลา ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
0800768001420159   ถนนสาย แยกทล.42 - บ.ยะรัง ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปั ตตานี
0800768001420160   "ถนนสาย แยกทล.42 - บ.บาซาเอ(พร ้อมรางระบายน้ าในชุมชนยาว 1,600 ม.) ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปั ตตานี"

0800768001420161   ถนนสาย แยกทล.409 - บ.น้ าดา ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปั ตตานี
0800768001420162                             ่
           ถนนสาย แยกทล.42 - บ.สาเภา ต.หนองแรด อ.ยะหริง จ.ปั ตตานี
0800768001420163   ถนนสาย แยกทล.42 - บ.ดอน ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปั ตตานี
0800768001420164                        ่
           ถนนสาย แยกทล.42 - บ.ข่าลิง ต.พิเทน อ.ทุงยางแดง จ.ปั ตตานี
0800768001420165   ถนนสาย บ.จะแบปะ - บ.เกาะหวาย ต.ระแว ้ง อ.ยะรัง จ.ปั ตตานี
0800768001420166   ถนนสาย ยล.3015 แยก ทล.410-บ.คอราแม ต.สะเอ๊ะ อ.กรงปิ นัง จ.ยะลา
0800768001420167   ถนนสาย ยล.4001 แยกทล.4113 -บ.ลาแล ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
0800768001420168   ถนนสายแยก ทล.410-บ.กระป๋ อง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
0800768001420169   ถนนสาย ยล.3004 แยก ทล.410-บ.ปิ ยะมิตร 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
0800768001420170   ถนนสาย บ.ตาชี - บ.หาดทราย ต.ธารคีร ี อ.สะบ ้าย ้อย จ.สงขลา
0800768001420171   ถนนสาย แยก ทล.4085-บ.คูหา ต.สะบ ้าย ้อย    อ.สะบ ้าย ้อย  จ.สงขลา
0800768001420172   ถนนสาย แยก ทล.42.-สถานีรถไฟตาแปด      ต.ท่าม่วง  อ.เทพา   จ.สงขลา
0800768001420173   ถนนสาย แยก ทล.42-บ.พรุเตียว ต.นาทวี อ.นาทวี      จ.สงขลา
0800768001420174   ถนนสาย แยกทล.416 - ถ้าเจ็ดคต ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
0800768001420175   ถนนสาย แยกทล. 4137 (กม.ที่ 9+800) - น้ าตกดาวกระจาย     ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
0800768001420176                                       ่
           ถนนสาย สต.3002 แยกทล.416 (กม.ที่ 12+250) -บ.บารายี ต.นาทอน อ.ทุงหว ้า จ.สตูล
0800768001420177   ถนนสาย บ.สนกลาง - บ.บุโบย ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
0800768001420178   ถนน สาย แยกทล.416 (กม.ที่ 35+500) - บ.สะพานวา ต.น้ าผุด อ.ละงู จ.สตูล
0800768001420179   ถนนสาย แยกทล.416 (กม.ที่ 31+100) - น้ าตกวังสายทอง - น้ าตกวังสายธาร ต.น้ าผุด อ.ละงู จ.สตูล

0800768001420180   ถนนสาย แยกทล.4137 (กม.ที่ 27+700) - บ.อุไดเจริญใต ้ ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
0800768001420181                             ่   ่  ่  ่
           ถนน สาย แยกทล.416 (กม.ที่ 10+850) -บ.ทุงดินลุม ต.ป่ าแก่บอหิน อ.ทุงหว ้า จ.สตูล
0800768001420182             ั
           สะพานข ้ามคลองทวีวฒนา อ.ไทรน ้อย จ.นนทบุร ี
0800768001420183   สะพานข ้ามคลองส่งน้ าผักไห่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
0800768001420184   สะพานข ้ามคลองบางยาง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
0800768001420185   สะพานข ้ามแม่น้ าลพบุร ี  อ.ท่าวุ ้ง จ.ลพบุร ี
0800768001420186   สะพานข ้ามคลองวังสวนหลวง       อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุร ี
0800768001420187   สะพานข ้ามคลองเขาสมิง    อ.เขาสมิง จ.ตราด
0800768001420188   สะพานข ้ามคลองต ้นไทร    อ.กุยบุร ี จ.ประจวบคีรขนธ์ี ั
0800768001420189   สะพานข ้ามคลองหลวง     อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
0800768001420190   สะพานข ้ามแม่น้ าชี   อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ
0800768001420191   สะพานข ้ามคลองห ้วยราช    อ.ห ้วยราช จ.บุรรัมย์ี
0800768001420192   สะพานข ้ามลาพลับพลา               ิ
                         อ.ชุมพลบุร ี จ.สุรนทร์
    รหัสงบประมาณ                                              คาอธิบาย
0800768001420193   สะพานข ้ามลาน้ าพอง                อ.เมือง จ.ขอนแก่น
0800768001420194   สะพานข ้ามลาห ้วยขัวท่าช ้าง                        ั
                                            อ.โกสุมพิสย จ.มหาสารคาม
0800768001420195   สะพานข ้ามห ้วยกุดขวาง               อ.เชียงขวัญ        จ.ร ้อยเอ็ด
0800768001420196   สะพานข ้ามห ้วยขะยุง               อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
0800768001420197   สะพานข ้ามลาเซบาย                อ.เมือง จ.อานาจเจริญ
0800768001420198   สะพานข ้ามลาโดมใหญ่                อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
0800768001420199   สะพานข ้ามคลองชลประทาน อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
0800768001420200   สะพานข ้ามแม่น้ ายม              อ.โพธิประทับช ้าง จ.พิจตร
                                            ์          ิ
0800768001420201   สะพานข ้ามคลองประชาชมชืน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม   ่
0800768001420202   สะพานข ้ามแม่น้ ายม              อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
0800768001420203   สะพานข ้ามแม่น้ าป่ าสัก            อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0800768001420204   สะพานข ้ามแม่น้ ายม                   ั
                                อ.ศรีสชนาลัย จ.สุโขทัย
0800768001420205   สะพานข ้ามแม่น้ าน่าน               อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
0800768001420206   สะพานข ้ามลาน้ ามูล อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
0800768001420207   สะพานข ้ามคลองสินปุน                   ่
                                     อ.ทุงใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
0800768001420208   สะพานข ้ามแม่น้ าตาปี            อ.บ ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
0800768001420209   สะพานข ้ามคลองเทพา              อ.เทพา จ.สงขลา
0800768001420210   สะพานข ้ามคลองลาโลน                 อ.ควนกาหลง           จ.สตูล
0800768001420211   สะพานข ้ามคลองประเวศบุรรมย์           ี          อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
0800768001420212   สะพานข ้ามแม่น้ านครชัยศรี                อ.บางเลน จ.นครปฐม
0800768001420213   สะพานข ้ามคลองท่ามะนาว                  อ.สามชุก จ.สุพรรณบุร ี
0800768001420214   สะพานข ้ามห ้วยเซือม       ่      อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
0800768001420215   สะพานข ้ามลาน้ าพวย                      ุ
                                  อ.ศรีบญเรือง จ.หนองบัวลาภู
0800768001420216   สะพานข ้ามห ้วยโปร่ง            อ.นายูง จ.อุดรธานี
0800768001420217   สะพานข ้ามลาพะยัง                    อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
0800768001420218   สะพานข ้ามลาน้ าอูน             อ.นาหว ้า จ.นครพนม
0800768001420219   สะพานข ้ามลาน้ าพุง             อ.โคกศรีสพรรณ จ.สกลนคร  ุ
0800768001420220   สะพานข ้ามแม่น้ าอิง             อ.เชียงของ จ.เชียงราย
0800768001420221   สะพานข ้ามคลองพระยา                อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
0800768001420222   สะพานข ้ามคลองชี              อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
0800768001420223   สะพานข ้ามคลองพังงา              อ.เมือง จ.พังงา
0800768001420224   สะพานข ้ามคลองอ ้ายโต                อ.บางแก ้ว จ.พัทลุง
0800768001420225   สะพานข ้ามคลองหัวท่า อ.เมือง จ.ชุมพร
0800768002      การบารุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท
0800768002000000   รายการงบประจา
0800768002110000               ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท    ่
0800768002110001              ่
           ครุภัณฑ์ซอมใหญ่เครืองจักรกล    ่
0800768002110002     ่
           เครืองมือตรวจนั บปริมาณจราจร (Trafic Count)
0800768002110003      ่
           เครืองมือวัดค่าการแอ่นตัว (Berkelman Beam)
0800768002110004       ่
           เครืองมือตรวจสอบประเมินสภาพสะพาน
0800768002120001                       ่
           รถตักหน ้าขุดหลัง เครืองยนต์ดเซล ชนิดล ้อยาง ขับเคลือน 4 ล ้อ  ี               ่
0800768002120002   รถบดแบบผสม(ล ้อเหล็ก-ล ้อยาง)ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
0800768002120003   รถทาความสะอาดผิวทาง
0800768002120004        ่
           เครืองมือตรวจวัดสภาพความเรียบ (Bump Integrator)อุปกรณ์ตรวจสอบความเสียหายของผิวทาง(Image
           Processing) พร ้อมรถตรวจสอบ
0800768002120005         ่            ่
           เครืองสอบเทียบ เครืองตรวจสอบสภาพความเรียบ (Walking Profiler)
0800768002120006   สะพานเหล็กสาเร็จรูปชนิดถอดประกอบได ้ ความยาวไม่น ้อยกว่า 80 ฟุต ความกว ้างผิวจราจรไม่น ้อยกว่า 3
           เมตร รับน้ าหนั กบรรทุกได ้ไม่น ้อยกว่า 40 ตัน
0800768002120007   รถกระเช ้าระบบไฮดรอริค ยกได ้สูงไม่น ้อยกว่า 18 เมตร
0800768002120008          ่   ่           ่
           เครืองชังน้ าหนั กขณะรถวิง (Weigh in Motion (WIM))
0800768002120009   เครืองตีเส ้นจราจรพร ้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ
                   ่
0800768002120010            ่
           เครืองมือวัดค่าความฝื ดของผิวทางแบบรถเข็น (Portable Friction Tester)
0800768002410000    ่             ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท     ่
0800768002410001   ค่าอานวยความปลอดภัย และปรับปรุงแก ้ไขบริเวณเสียงอันตราย                  ่
0800768002410002   ค่าฟื้ นคืนสภาพจากเหตุอทกภัย       ุ
0800768002410003   ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน
0800768002420001                   ่              ่    ่
           ก่อสร ้างด่านชังน้ าหนั กพร ้อมเครืองชังน้ าหนั กแบบถาวรและแบบเคลือนที่               ่
0800768002420002   "ถนนสาย ปท.4001 แยก ทล.3261 - บ.คลองห ้าอ.หนองเสือ ,คลองหลวง จ.ปทุมธานี"
0800768002420003   "ถนนสาย ปท.3009 แยก ทล.305 -บ.ปากคลองหกวา อ.ธัญบุร,ลาลูกกา จ.ปทุมธานี"              ี
0800768002420004   "ถนนสาย ปท.3033 แยก ทล.305 - เลียบคลองสิบสีฝั่งตะวันตก อ.ธัญบุร,หนองเสือ จ.ปทุมธานี"    ่     ี
    รหัสงบประมาณ                             คาอธิบาย
0800768002420005   ถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.นนทบุร ี
0800768002420006   "ถนนสาย นบ.1013 แยก ทล.9 - บ.ไทรน ้อย อ.บางบัวทอง,ไทรน ้อย จ.นนทบุร"     ี
0800768002420007   ถนนสาย ชบ.1032 แยก ทล.7 - บ.ปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
0800768002420008   ถนนสาย รย.3004 แยก ทล.344 - บ.เขาวงเวียน อ.แกลง จ.ระยอง
0800768002420009                        ่
           ถนนสาย สค.1018 แยก ทล.4 - กระทุมแบน อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร่
0800768002420010                            ่
           ถนนสาย สค.4011 แยก ทล.3097 - บ.กระทุมแบน อ.บ ้านแพ ้ว จ.สมุทรสาคร
0800768002420011   "ถนนสาย รบ.3003 แยก ทล.325 - บ.พิกลุทอง อ.เมือง,ดาเนินสะดวก จ.ราชบุร"      ี
0800768002420012   ถนนสาย นม.1016 แยก ทล.2 - บ.กุดคล ้า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
0800768002420013   "ถนนสาย นม.3052 แยก ทล. 304 - บ.ท่ามะปรางค์ อ.วังน้ าเขียว,ปากช่อง จ.นครราชสีมา"
0800768002420014   ถนนสาย บร.5024 บ.นาโพธิ์ - บ.หนองบัวลอง อ.นาโพธิ์ จ.บุรรัมย์      ี
0800768002420015   "ถนนสาย สร.4029 แยก ทล.2077 - บ.ปราสาท อ.สังขะ,ขุขนธ์ จ.สุรนทร์"  ั   ิ
0800768002420016   ถนนสาย ขก.2009 แยก ทล.12 - บ.สาราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
0800768002420017   ถนนสาย มค.3006 แยก ทล. 209 - บ.โคกพระ อ.กันทรวิชย จ.มหาสารคาม  ั
0800768002420018   ถนนสาย รอ.3044 แยก ทล.214 - บ.ดินดา อ.เมือง จ.ร ้อยเอ็ด
0800768002420019   "ถนนสาย อบ.4005 แยก ทล.2222 - บ.ปากห ้วยวังนอง อ.เมือง,ตาลสุม จ.อุบลราชธานี"
0800768002420020   ถนนสาย พจ.4014 แยก ทล.1068 - บ.บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจตร        ิ
0800768002420021   ถนนสาย พล.4003 แยก ทล.1086 - บ.กระบัง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0800768002420022   ถนนสาย สฎ.4018 แยก ทล. 4199 - แยก ทล.44 อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
0800768002420023   ถนนสาย นศ.4037 แยก ทล. 4013 - บ.ศาลาบางปู อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
0800768002420024                          ่
           "ถนนสาย สข.3005 แยก ทล. 407 - บ.ทุงหวัง อ.เมือง,หาดใหญ่ จ.สงขลา"
0800768002420025   ถนนสาย ฉช.3005 แยก ทล.314 - บ.โพธิ์ อ.บ ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
0800768002420026                              ้
           ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ าเปรียว อ.องครักษ์ จ.นครนายก
0800768002420027   ถนนสาย อด.4023 แยก ทล. 2348 - บ.นางัว อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี
0800768002420028   ถนนสาย นค.1025 แยก ทล. 2 - บ.หนองบัว อ.สระโคร จ.หนองคาย
0800768002420029                  ่         ์
           ถนนสาย กบ.6017 บ.กระบีใหญ่ - วัดโพธิเรียง อ.เมือง จ.กระบี่
0800768002420030   ถนนสาย ภก.3025 แยก ทล. 402 - บ.หมากปรก - บ.ไม ้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
0800768003      การพัฒนาบุคลากรด ้านช่างให ้กับองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน(อปท.)่
0800768003000000   รายการงบประจา
0800768003410000    ่       ่ ี      ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0800768003410001                     ่
           การเตรียมความพร ้อม อปท. เพือรองรับการถ่ายโอนปี 2553
0800768003410002   การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงท ้องถิน (ระยะที่ 2)่
0800768004                    ่
           โครงข่ายทางหลวงชนบทเพือการท่องเทียว    ่
0800768004000000   รายการงบประจา
0800768004410000     ่      ่ ี       ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0800768004410001   ค่าสารวจออกแบบ (สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเทียว)     ่
0800768004410002   ค่าควบคุมงาน (สนั บสนุนยุทธศาสตร์การท่องเทียว)   ่
0800768004410003        ่                      ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิงแวดล ้อมถนนเลียบชายฝั่ งทะเล จ.ประจวบคีรขนธ์ ี ั
0800768004410004         ่            ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาผลกระทบสิงแวดล ้อมโครงข่ายถนนบนเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี
0800768004410005          ่            ่                  ้
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาผลกระทบสิงแวดล ้อม สายน้ าตกเอราวัณ - น้ าตกห ้วยแม่ขมิน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุร ี

0800768004420001   ถนนสายน้ าตกคลองไพบูลย์ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุร ี
0800768004420002   ถนนสาย แยก ทล.1089 - ดอยฟ้ าห่มปก อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
0800768004420003   ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุร ี ตราด ช่วงถนนสาย บ.คลองปูน - บ.ปากน้ าพังราด อ.แกลง
           จ.ระยอง
0800768004420004                                 ่         ่
           "ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุร ี ตราด ช่วงถนนเชือม บ.หนองน้ าขาว (สีแยกคุ ้งวิมาน) - บ.หมู
           ดุด อ.ท่าใหม่, นายายอาม จ.จันทบุร"ี
0800768004420005   ถนนสาย บ.ท ้องศาลา - บ.โฉลกหลา (ตอนที่ 2) อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี
0800768004420006   ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุร ี ตราด ช่วงปากน้ าประแส - บ.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง

0800768004420007   ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุร ี ตราด ช่วงเขาเจ ้าหลาว - บ.แหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.
           แหลมสิงห์ จ.จันทบุร ี
0800768004420008   ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุร ี ตราด ช่วงสะพานข ้ามปากน้ าพังราด - บ.นาซา ต.กระแจะ อ.
           นายายอาม จ.จันทบุร ี
0800768004420009   ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลตะวันตก สายแยก ทล.3178 - หาดเจ ้าสาราญ อ.บ ้านแหลม จ.เพชรบุร ี
0800768004420010                                ่   ่
           ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลตะวันตก สาย บ.เขากะโหลก - บ.ลุมหว่า กิง อ.สามร ้อยยอด จ.ประจวบคีรขนธ์ ี ั
0800768004420011   ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลตะวันตก สายแยก ทล.3253 (กม.ที่ 10+100) - บ.บางเบิด อ.ปะทิว จ.ชุมพร
0800768004420012   ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลตะวันตก สายทางเข ้าน้ าตกชุมแสง อ.กระบุร ี จ.ระนอง
0800768004420013        ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร ้างถนนเลียบชายฝั่ งทะเลตะวันตก
0800768004420014                        ้                       ี
           "ถนนสาย น้ าตกเอราวัณ - น้ าตกห ้วยแม่ขมิน ต.ท่ากระดาน,แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุร"
0800768004420015   ถนนสาย บ.ใต ้-ท ้องนายปาน อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี
    รหัสงบประมาณ                                       คาอธิบาย
0800768004420016   ถนนเลียบชายฝั่ งทะเล จังหวัดระยอง จันทบุร ี ตราด ช่วงเทศบาลตาบลปากน้ าแหลมสิงห์ - บ.เกาะแมว ต.
           ปากน้ าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุร ี
0800768004420017   ถนนสายน้ าตกหนานเตย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
0800768004420018   ถนนเลียบชายฝั่ งทะเล จังหวัดระยอง จันทบุร ี ตราด ช่วงบ ้านเกาะแมว ต.ปากน้ าแหลมสิงห์ - บ.เขาช่องโก
           รน ต.หนองซิม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุร ี     ่
0800768004420019   ถนนเลียบชายฝั่ งทะเล จังหวัดระยอง จันทบุร ี ตราด ช่วงบ ้านเขาช่องโกรน ต.หนองซิม - แยกหนองซิม      ่     ่
           (ทล.3149) อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุร ี
0800768004420020   "ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลด ้านตะวันตก                                      ี
                                            สายแยก ทล.3117 - ชะอา อ.เมือง,ชะอา จ.เพชรบุร"
0800768004420021   ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลด ้านตะวันตก สายบ ้านหนองแก - วัดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขนธ์            ี ั
0800768004420022   ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลด ้านตะวันตก สายทางเข ้าบ่อน้ าพุร ้อนบ ้านพรรัง อ.เมือง จ.ระนอง   ้
0800768004420023   ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลด ้านตะวันตก สายแยก ทล.4 - ท่าเรือเกาะยายรัง ต.กะปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
0800768004420024   ถนนสาย แยก ทล.35 - บ.บางยาง อ.บ ้านแพ ้ว จ.สมุทรสาคร
0800768005      โครงข่ายทางหลวงชนบทเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง     ่    ่
0800768005000000   รายการงบประจา
0800768005200001   ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดน              ่ ิ
0800768005410000    ่                   ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท       ่
0800768005410001   ค่าควบคุมงาน (สนั บสนุนยุทธศาสตร์ Logistics)
0800768005410002               ่                   ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจออกแบบสายเชือมระหว่าง ทช.ชบ.1074 - ทช.ชบ.3009 อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
0800768005410003                ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจออกแบบสายแยก ทล.319 - บ.วังขอน อ.เมือง จ.ปราจีนบุร ี
0800768005410004                 ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจอสังหาริมทรัพย์สายแยก ทล.212 - ท่าแพขนานยนต์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
0800768005410005                  ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจอสังหาริมทรัพย์สายช่อง 5 - บ่อนไก่ จ.ชุมพร
0800768005420001                   ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาสารวจออกแบบสายแยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
0800768005420002   ถนนสาย ทางหลวงหมายเลข 4004 ระนอง - ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง
0800768005420003   ถนนสาย บ.บางสัก - ท่าเรือนาเกลือ อ.กันตัง                 จ.ตรัง
0800768005420004   ถนนสายแยก ทล.3159 - บ.ตรอกมะนาว(ตอนที่ 1) จ.ตราด
0800768005420005   "ถนนสายแยก ทล.4145 - แยก ทล.4135 อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา"
0800768005420006   "ถนนสายแยก ทล.3067 - บ.โนน อ.อรัญประเทศ,วัฒนานคร จ.สระแก ้ว"
0800768005420007   ถนนสาย รย.4013 แยก ทล.3191 - บ.ห ้วยปราบ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
0800768005420008   ถนนสาย กส.4036 แยก ทล.2009 - บ.หนองสามขา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
0800768005420009   ถนนสาย กส.3047 แยก ทล.227 - บ.แหลมโนนวิเศษ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
0800768005420010   ถนนสายแยก ทล.7 - หนองกระเสริม อ.เมือง จ.ชลบุร ี
0800768005420011   ถนนสาย กส.4035 แยก ทล.2009 - บ.หนองสามขา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
0800768005420012   ถนนสาย รย.4013 แยก ทล.3191 - บ.ห ้วยปราบ (ตอนที่ 2) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
0800768005420013                    ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร ้างถนนสายแยก ทล.7 - หนองกระเสริม อ.เมือง จ.ชลบุร ี
0800868001      นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
0800868001000000   รายการงบประจา
0800868001110000                     ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท      ่
0800868001110001     ่
           เครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจตอล ความเร็ ว 40 แผ่นต่อนาที  ิ
0800868001110002      ่
           เครืองคอมพิวเตอร์ลกข่าย สาหรับงานประมวลผล   ู                        ้
                                                  แบบที่ 1 (จอ 17 นิว)
0800868001110003       ่
           เครืองคอมพิวเตอร์โน ้ตบุ ้ค สาหรับงานประมวลผล
0800868001110004   เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ส ี แบบ Network
                ่
0800868001110005         ่
           เครืองพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี A3(Network)ความเร็ วไม่น ้อยกว่า 27 แผ่นต่อนาที
0800868001110006          ่
           เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดา แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน ้า/นาที)
0800868001110007           ่
           เครืองพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดา A3 ความเร็ วในการพิมพ์ไม่น ้อยกว่า 35 แผ่นต่อนาที
0800868001110008   เครืองสแกนเนอร์ส ี แบบตังโต๊ะ ความละเอียดไม่ตากว่า 4800x9600 จุดต่อนิว
                    ่               ้            ่              ้
0800868001110009             ่                  ้
           เครืองสแกนเนอร์ A3 แบบตังโต๊ะ ความละเอียดไม่ตากว่า 600x600 จุดต่อนิว    ่           ้
0800868001110010   ระบบรักษาความปลอดภัย (กล ้องวงจรปิ ด)(CCTV System)
0800868001110011   ไฟฉุกเฉินอัตโนมัต ิ แบบ 2 ดวง 20 Watts
0800868001110012              ่
           เครืองนั บปริมาณจราจรแบบระบบวิเคราะห์ภาพ(Immage Analizing)พร ้อมระบบส่งข ้อมูลเข ้าศูนย์ควบคุมกลาง

0800868001120001   ระบบคอมพิวเตอร์เพือใช ้ในระบบบริหารจัดการทรัพยากรและการพิสจน์สทธิ
                     ่                     ู  ิ
0800868001700001                                   ่
           ค่าจ ้างศึกษาสารวจออกแบบรายละเอียดและการบริหารจัดการศูนย์เปลียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค ้า
                        ่
           (Intermodal Facilities) ทีเชียงแสนและเชียงของ จังหวัดเชียงราย
0800868001700002        ่                   ้                 ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบืองต ้นสถานีขนส่งสินค ้าคอนเทนเนอร์ เพือการจัดการโลจิ
           สติกส์
0800868001700003         ่                      ่            ิ
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาสารวจข ้อมูลด ้านการขนส่งและจราจรเพือจัดทาแผนแม่บทในเมืองภูมภาค(จ.อุทัยธานี
           สมุทรสงคราม สตูล อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี สมุทรปราการ)
0800868001700004          ่                            ่   ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาพัฒนา ปรับปรุง บารุงรักษา ศูนย์เทคโนโลยีและการสือสารเพือการบูรณาการข ้อมูลด ้าน
                                ิ
           การจราจรและขนส่งอัจฉริยะ(แบบอัตโนมัต)ของหน่วยงานด ้านการจราจรและขนส่ง
    รหัสงบประมาณ                                                คาอธิบาย
0800868001700005                  ่                             ้
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบืองต ้นระบบรถไฟรางคูเพือการขนส่งและการจัดการโลจิ          ่ ่
           สติกส์ (ระยะที่ 1)
0800868001700006                   ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาพัฒนาระบบการขนส่งผู ้โดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด
0800868001700007                    ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาจัดทาแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร
0800868001700008                     ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ระบบโครงสร ้างต ้นทุนการขนส่งและระบบ Logistics
0800868001700009                      ่                    ิ
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาจัดทาแผนแก ้ไขอุบัตเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาหรับรถไฟทางไกล
0800868001700010                       ่          ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาเพือพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการด ้านการขนส่งและจราจร
0800868001700011                        ่                        ้
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบืองต ้นทางรถไฟเชือมโยงการขนส่งสินค ้าระหว่างท่าเรือฝั่ งอ่าว   ่
           ไทยและฝั่ งอันดามัน
0800868001700012                         ่         ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาเพือการบริหารจัดการการดาเนินงานระบบขนส่งมวลชนทางราง
0800868001700013                          ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาศึกษาพัฒนาปรับปรุง บารุงรักษาระบบฐานข ้อมูลข ้อสนเทศ และแบบจาลองเพือบูรณาการ              ่
           พัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์        ่
0800868001700014                           ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาจัดทาแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลัก
0900224002      ระบบอานวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม                     ่
0900224002000000   รายการงบประจา
0900224002120001   ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน
0900224002120002      ่
           เครืองเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครืองยนต์ พร ้อมอุปกรณ์              ่
0900224002500001   เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิงแวดล ้อมแห่งสหประชาชาติ             ่
0900224002700001   ค่าใช ้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
0900224002700002   ค่าใช ้จ่ายในการแก ้ไขปั ญหามลพิษและเสริมสร ้างคุณภาพชีวตในพืนทีจังหวัดระยอง            ิ  ้ ่
0900224002700003   ค่าใช ้จ่ายตามแผนปฏิบัตการแก ้ไขปั ญหาหมอกควันและไฟป่ า       ิ
0900224002700004   ค่าใช ้จ่ายการสนั บสนุนดาเนินงานภายใต ้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
0900224002700005   ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาแนวเขตป่ าไม ้ แนวเขตอุทยานแห่งชาติ และแนวเขตทรัพยากรธรรมชาติ แบบมีสวนร่วม                 ่
           ของประชาคม
0900224002700006   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิงแวดล ้อมระดับภาค             ่
0900324002                                          ่       ่ ่
           องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน และหน่วยงานทีเกียวข ้องได ้รับการถ่ายทอดกฎ ระเบียบ และองค์ความรู ้การจัดการ
           มลพิษ
0900324002000000   รายการงบประจา
0900324002110000   ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท      ี่ ี           ่
0900324002110001       ่
           เครืองมัลติมเดียโปรเจคเตอร์              ี
0900324002110002        ่
           เครืองกรองน้ าบริสทธิ์                      ุ
0900324002110003         ่
           เครืองเขย่าแนวดิงสาหรับกรวยแยก 4 ใบ ขนาด 2 ลิตร     ่
0900324002110004          ่       ่
           เครืองชังอิเล็กทรอนิค 3 ตาแหน่ง
0900324002110005           ่
           เครืองเตาให ้ความร ้อน (Hot plate)
0900324002110006            ่
           เครืองบดตัวอย่างชนิดไม่ปนเปื้ อนโลหะหนัก
0900324002110007   ปั๊ มเก็บตัวอย่างอากาศ
0900324002110008             ่
           เครืองควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (Mass Flow Controller)
0900324002110009   ตู ้เย็นเก็บวัสดุและตัวอย่างสาร Air Toxic
0900324002110010              ่
           เครืองเก็บตัวอย่างฝุ่ นละอองแบบคัดขนาด (MOUDI)
0900324002110011               ่
           เครืองวัดคุณภาพสิงแวดล ้อมทางกายภาพ                ่
0900324002110012   ชุดตรวจวัดความสันสะเทือนต่อมนุษย์             ่
0900324002110013   ชุดตรวจวัดระดับเสียง
0900324002110014                ่
           เครืองตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม ้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซออกซิเจน                     (Fyrite Analyzer)

0900324002120001      ่
           เครืองย่อยตัวอย่างอัตโนมัต ิ (Microwave Digestion)
0900324002120002       ่
           เครืองวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสรวมและไนโตรเจนรวมแบบอัตโนมัต ิ
0900324002410000    ่         ่ ี    ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0900324002410001   ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (จังหวัดนครราชสีมา นนทบุร ี และสมุทรปราการ)
0900324002410002                ิ
           พัฒนาห ้องปฏิบัตการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
0900324002420001          ่                  ุ ิ
           เคลือนย ้ายและปรับปรุงสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตนยมวิทยา (เสาสูง 100 เมตร) (จังหวัด
           กรุงเทพมหานคร)
0900324002500001               ่                               ิ
           เงินอุดหนุนเพือสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมภาคเอเชีย
           ตะวันออก (EANET)
0900324002700001                       ่
           ค่าใช ้จ่ายโครงการจัดทาระบบการจัดการสิงแวดล ้อมของภาครัฐ
0900324003        ้ ่          ่
           พืนทีเป้ าหมายนาเครืองมือและกลไกไปจัดการมลพิษ
0900324003000000   รายการงบประจา
0900324003110000           ี่ ี     ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0900324003110001   ชุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใต ้ดิน
0900324003110002        ่
           เครืองตรวจวัดฝุ่ นละอองในบรรยากาศขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
0900324003120001         ่
           เครืองตรวจจับสารเคมี
    รหัสงบประมาณ                                       คาอธิบาย
0900324003120002                              ่
           ระบบการเรียกข ้อมูลคุณภาพอากาศเพือการเตือนภัยแบบ Real time
0900324003120003       ่                              ์
           เครืองตรวจวัดสารระเหยอินทรีย ์ และอนินทรียในบรรยากาศด ้วยระบบอินฟาเรด
0900324003410000    ่        ่ ี      ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0900324003410001        ้
           ติดตังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ( จังหวัดแพร่ และพะเยา )
0900324003500001                       ั
           เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกอนุสญญาสตอกโฮล์ม
0900324003500002   เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกอนุสญญาบาเซล  ั
0900324003500003   เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกอนุสญญารอตเตอร์ดัมั
0900324003700001   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครืองใช ้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ่
0900324003700002   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการแก ้ไขปั ญหามลพิษทางอากาศ
0900420002         ้ ่
           พืนทีทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ งทีได ้รับการบริหารจัดการ  ่
0900420002000000   รายการงบประจา
0900420002110000         ี่ ี       ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0900420002110001   ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (206)
0900420002110002   ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (209)
0900420002110003   ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (303)
0900420002110004   ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (304)
0900420002110005   เรดาร์ตรวจการณ์และเดินเรือรัศมีทาการไม่น ้อยกว่า 30 ไมล์ทะเล
0900420002120001   ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ (802)
0900420002120002   ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ (601)
0900420002120003   ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ (603)
0900420002120004   ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (602)
0900420002120005   ค่าซ่อมเรือสารวจทรัพยากรทางทะเล (บุญเลิศ)
0900420002120006   ค่าซ่อมเรือสารวจทรัพยากรทางทะเล (บุญประกอบ)
0900420002120007           ื่
           ระบบวิทยุสอสารพร ้อมอุปกรณ์ประกอบ
0900420002410000     ่       ่ ี       ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0900420002410001   บารุงแปลงปลูกป่ าชายเลนอายุ 2-6 ปี
0900420002410002   เพาะชากล ้าไม ้
0900420002410003   บารุงแปลงปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่ าชายเลนอายุ 2-6 ปี
0900420002410004   จัดทาเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์ สตว์น้ า       ั
0900420002420001   จัดทาและวางปะการังเทียม
0900420002500001   ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)
0900420002500002   เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ
0900420002500003   เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU
0900420002700001                             ้ ่ ุ่
           ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานจัดการพืนทีชมน้ าอย่างยั่งยืน
0900420002700002   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานแก ้ปั ญหาการกัดเซาะและฟื้ นฟูพนทีชายฝั่ งทะเล โดยการมีสวนร่วมของประชาชน
                                                    ื้ ่          ่
0900420002700003   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานเตรียมการรับมือกับการเปลียนแปลงสภาพภูมอากาศและคุณภาพสิงแวดล ้อม
                                                 ่          ิ      ่
0900420002700004   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานบริหารจัดการฐานข ้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
0900420002700005   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานจัดทาแผนทีและเร่งรัดหมายแนวเขตทีดนป่ าชายเลน
                                       ่                ่ ิ
0900420002700006   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานเพิมประสิทธิภาพการป้ องกันรักษาป่ าตามแนวพระราชดาริ
                           ่
0900420002700007   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลบริเวณปากแม่น้ าสาคัญ
0900420002700008   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจัดการป่ าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีสวนร่วม             ่
0900420002700009   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายระบบนิเวศป่ าชายเลน
0900520001      การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
0900520001000000   รายการงบประจา
0900520001420001             ิ
           ค่าพัฒนาพิพธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานีิ
0900520001500001                ่                                 ่
           เงินอุดหนุนเงินสมทบเพือดาเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกียวกับสารวจทรัพยากรธรณีในภูมภาคเอเชีย         ิ
           ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต ้
0900520001500002   เงินอุดหนุนค่าบารุงองค์การแผนทีธรณีวทยาโลก   ่     ิ
0900520001500003   เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาคมธรณีวทยาสากล     ิ
0900520001500004                      ิ
           เงินอุดหนุนค่าบารุงสถาบันพิพธภัณฑ์ระหว่างประเทศ
0900520001700001   ค่าใช ้จ่ายในการสารวจจัดทาแผนทีธรณีวทยาเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
                                    ่       ิ   ่ ่
0900520001700002   ค่าใช ้จ่ายในการสารวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่
0900520001700003   ค่าใช ้จ่ายในการเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีวทยา             ิ
0900520001700004   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาพืนทีดนเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                         ้ ่ ิ
0900520001700005   ค่าใช ้จ่ายในการเผยแพร่องค์ความรู ้ด ้านธรณีวทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพบัตภัย
                                            ิ                 ิ ิ
0900520001700006   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร
0900520001700007   ค่าใช ้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกียวกับสารวจทรัพยากรธรณีในภูมภาคเอเชียตะวันออก
                                                   ่             ิ
           และตะวันออกเฉียงใต ้ (CCOP)
0900520001700008   ค่าใช ้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสารวจธรณีวทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย
                                                  ิ
0900520001700009   ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาทะเบียนซากดึกดาบรรพ์
    รหัสงบประมาณ                          คาอธิบาย
0900520001700010   ค่าใช ้จ่ายในการกาหนดพืนทีเป็ นอุทยานทางธรณีวทยา (Geoparks)
                       ้ ่          ิ
0900520001700011   ค่าใช ้จ่ายในการจัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด ้านธรณีวทยาและทรัพยากรธรณีไทย-ลาว
                                         ิ
0900520003                 ิ   ่         ิ ิ
           การบริหารจัดการธรณีวทยาสิงแวดล ้อมและธรณีพบัตภัย
0900520003000000   รายการงบประจา
0900520003700001                ้ ่ ่
           ค่าใช ้จ่ายในการกาหนดพืนทีเสียงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ
0900520003700002                              ้ ่ ่
           ค่าใช ้จ่ายในการจัดทามาตรการและแนวทางแก ้ปั ญหาในพืนทีเสียงต่อภัยพิบัตทางธรรมชาติและธรณีวทยา
                                              ิ         ิ
            ่
           สิงแวดล ้อม
0900520003700003   ค่าใช ้จ่ายในการเตรียมความพร ้อมเพือรับมือและลดผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมอากาศและธรณีวทยา
                             ่               ่        ิ      ิ

0900520003700004   ค่าใช ้จ่ายในการกาหนดมาตรการฟื้ นฟูพนทีแหล่งทรัพยากรธรณี
                                 ื้ ่
0900520003700005   ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาแนวทางการป้ องกันและฟื้ นฟูพนทีประสบภัยดินถล่ม
                                         ื้ ่
0900622001           ่
           การเพิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
0900622001000000   รายการงบประจา
0900622001500001   เงินอุดหนุนสมทบให ้คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง
0900622001700001   ค่าใช ้จ่ายในการวิจัยด ้านทรัพยากรน้ า
0900622001700002   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุมน้ า 25 ลุมน้ าหลัก
                                      ่      ่
0900622001700003   ค่าใช ้จ่ายโครงการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตการกระจายอานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
                                            ิ                  ่
           ของกรมทรัพยากรน้ า
0900622001700004   ค่าใช ้จ่ายโครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ า
0900622001700005                                            ิ
           ค่าใช ้จ่ายโครงการสารวจสภาพการใช ้งานของถังเก็บน้ าขนาดเล็กเพือส่งมอบทรัพย์สนให ้องค์กรปกครองส่วน
                                               ่
               ่
           ท ้องถิน
0900622001700006   ค่าใช ้จ่ายโครงการจัดทาแผนพัฒนาน้ าอุปโภค บริโภคระดับตาบล
0900622001700007   ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานตามกิจกรรมวันสาคัญด ้านทรัพยากรน้ า
0900622002      การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า
0900622002000000   รายการงบประจา
0900622002410000    ่      ่ ี         ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0900622002410001   ค่าสารวจออกแบบสาหรับการอนุรักษ์และฟื้ นฟูแหล่งน้ า
0900622002410002                            ่
           อนุรักษ์ ฟื้ นฟูแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดาริ
0900622002410003   อนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้ นฟูแหล่งน้ า
0900622002420001   ค่าควบคุมงานโครงการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูแหล่งน้ า
0900622002420002   ก่อสร ้างระบบส่งน้ าจากแม่น้ าน่าน - บึงบรเพ็ด      จังหวัดนครสวรรค์
0900622002420003   ก่อสร ้างระบบส่งน้ าผันน้ าปิ ง - ลาน้ ายม จังหวัดสุโขทัย
0900622002420004   อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ าห ้วยหลวง - หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
0900622002420005   อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ าห ้วยไม ้เต็ง จังหวัดราชบุร ี
0900622002420006   ก่อสร ้างอ่างเก็บน้ าบ ้านแม่ราพัน จังหวัดสุโขทัย
0900622002700001   ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาศักยภาพ      ความเหมาะสมและสารวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้ นฟูแหล่งน้ า
0900622002700002   ค่าใช ้จ่ายโครงการประยุกต์และพัฒนาฐานข ้อมูลพืนทีชมน้ า ้ ่ ุ่
0900622004            ่
           การเพิมศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด ้านน้ า
0900622004000000   รายการงบประจา
0900622004700001                                         ้ ่ ่
           ค่าใช ้จ่ายในการติดตังระบบเตือนภัยล่วงหน ้า (Early Warning) สาหรับพืนทีเสียงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพืนที่
                       ้                                      ้
                    ้ ่
           ลาดชันและพืนทีราบเชิงเขา
0900622004700002   ค่าใช ้จ่ายโครงการสารวจติดตังระบบตรวจวัดสถานภาพน้ าทางไกลอัตโนมัต ิ
                            ้
0900622004700003   ค่าใช ้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภานภาพน้ าทางไกลอัตโนมัต ิ และระบบเตือนภัยน้ าท่วม -
                        ่
           ดินถล่ม
0900722002                    ้ ่
           ทรัพยากรน้ าบาดาลในพืนทีเป้ าหมายได ้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
0900722002000000   รายการงบประจา
0900722002410000     ่      ่ ี          ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0900722002410001   ค่าใช ้จ่ายในการจัดหาน้ าสะอาดให ้กับหมูบ ้านภัยแล ้งทั่วประเทศ
                                  ่
0900722002410002                        ่          ่
           ค่าสารวจและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพือสนับสนุนน้ าดืมสะอาดให ้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
0900722002700001   ค่าใช ้จ่ายในการกากับควบคุมประกอบกิจการน้ าบาดาล
0900722002700002   ค่าใช ้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดาริ
                                                ่       ่

0900722002700003                                          ่
           ค่าใช ้จ่ายในการขนย ้ายและติดตังอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสือสาร
                           ้
0900722002700004   ค่าใช ้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ าบาดาลเพือติดตามสถานการณ์น้ าบาดาล
                                     ่
0900824001           ่                   ่
           การมีสวนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม
0900824001000000   รายการงบประจา
0900824001110000         ี่ ี      ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0900824001110001     ่
           เครืองวัดกระแสน้ า
0900824001110002      ่
           เครืองวัดออกซิเจนในน้ า
0900824001110003   ชุดวัดแสงและระดับน้ า
    รหัสงบประมาณ                               คาอธิบาย
0900824001110004     ่
           เครืองตรวจวัดค่าบีโอดี
0900824001110005      ่
           เครืองสกัดสารชนิดเขย่าแบบแนวตัง     ้
0900824001110006       ่
           เครืองควบคุมอุณหภูมน้ า    ิ
0900824001110007   ชุดถ่ายภาพจากกล ้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์
0900824001110008        ่
           เครืองไตรเตรทอัตโนมัต ิ
0900824001110009         ่       ุ ์
           เครืองทาน้ าบริสทธิด ้วยระบบ Dimineralization และUltrapupification
0900824001110010          ่
           เครืองวัดออกซิเจนในดิน
0900824001110011           ่
           เครืองวิเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ในดิน
0900824001110012   เครืองวัดระดับน้ า่
0900824001110013                           ่
           ไมโครโฟนมาตรฐานสาหรับสอบเทียบเครืองมือวัดเสียงพร ้อมอุปกรณ์ประกอบ
0900824001120001             ้
           รถติดตังอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลือนที่     ่
0900824001410000    ่          ่ ี      ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0900824001410001   ค่าปรับปรุงบ่อบาบัดน้ าเสียอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล ้อม่
0900824001410002                          ิ           ่
           ค่าปรับปรุงระบบบาบัดน้ าเสียอาคารศูนย์วจัยและฝึ กอบรมด ้านสิงแวดล ้อม
0900824001410003                 ้
           ค่าจัดทาและติดตังระบบบาบัดของเสียแบบไร ้อากาศต ้นแบบ
0900824001420001                   ิ
           ค่าก่อสร ้างอาคารห ้องปฏิบัตการไดออกซิน
0900824001700001   ค่าใช ้จ่ายในการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาการเผาในทีโล่งและหมอกควัน
                                       ่
0900824001700002   ค่าใช ้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม ่
0900824001700003                        ่
           ค่าใช ้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการสิงแวดล ้อมศึกษา
0900824001700004                                                ่
           ค่าใช ้จ่ายในการเสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจเพือสร ้างจิตสานึกด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม
                                    ่
0900824001700005   ค่าใช ้จ่ายในการแก ้ไขปั ญหามลพิษและเสริมสร ้างคุณภาพชีวตในพืนทีจังหวัดระยอง
                                            ิ  ้ ่
0900824001700006   ค่าใช ้จ่ายเตรียมรับมือการเปลียนแปลงสภาพภูมอากาศและคุณภาพสิงแวดล ้อม
                            ่         ิ          ่
0900824001700007   ค่าใช ้จ่ายในการจัดงานวันสาคัญทางสิงแวดล ้อม่
0900824001700008                      ่                               ่
           ค่าใช ้จ่ายในการส่งเสริมการมีสวนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพืออนุรักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม
                                           ่

0900824001700009                          ่
           ค่าใช ้จ่ายพัฒนาชุมชนต ้นแบบในการจัดการสิงแวดล ้อม
0900824001700010                                    ่
           ค่าใช ้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อมในพืนทีลมน้ าทะเลสาบสงขลา
                                                   ้ ่ ุ่

0900824001700011                                ่
           ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม
0900824001700012                                     ่
           ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อมหมูบ ้าน (ทสม.)
                                                   ่
0900824001700013                  ่
           ค่าใช ้จ่ายในการจัดการสิงแวดล ้อมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
0900824001700014                                      ่
           ค่าใช ้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล ้อม
                                         ่
0900824001700015   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาและให ้บริการข ้อมูลสารสนเทศ
0900920001        ้ ่
           พืนทีป่าอนุรักษ์ ได ้รับการบริหารจัดการ
0900920001000000   รายการงบประจา
0900920001120001      ่
           เครืองมือหาพิกัดด ้วยสัญญาณดาวเทียม ความละเอียดถูกต ้องสูงระบบ RTK สาหรับสถานีฐาน
0900920001410000    ่      ่ ี        ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0900920001410001   ก่อสร ้างถนนป่ าไม ้ลาลอง
0900920001410002   ก่อสร ้างถนนป่ าไม ้ลูกรัง
0900920001410003   ก่อสร ้างถนนป่ าไม ้ลาดยาง
0900920001410004   สารวจออกแบบถนนป่ าไม ้ลาลอง
0900920001410005   สารวจออกแบบถนนป่ าไม ้ลูกรัง
0900920001410006   สารวจออกแบบถนนป่ าไม ้ลาดยาง
0900920001410007          ้
           รังวัดระวังชีแนวเขตป่ าไม ้
0900920001410008   สารวจโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่
0900920001410009                   ่
           จัดสร ้างหมุดหลักฐานแผนทีดาวเทียม
0900920001410010                   ้ ่
           สารวจรังวัดจัดทาแนวเขตพืนทีป่าอนุรักษ์
0900920001410011   สารวจออกแบบจัดทารัวลวดหนาม ้
0900920001410012   ปรับปรุงถนนป่ าไม ้ลาลอง
0900920001410013   ปรับปรุงถนนป่ าไม ้ลาดยาง
0900920001410014   ปรับปรุงถนนป่ าไม ้ลูกรัง
0900920001410015   แนวกันไฟ
0900920001410016   ปรับปรุงระบบนิเวศต ้นน้ า ปี ท ี่ 2-6
0900920001410017   บารุงป่ าพรุ ปี ท ี่ 2-6
0900920001410018   บารุงป่ าเทอดพระเกียรติ อายุ 4-6 ปี
0900920001410019   บารุงป่ าเทอดพระเกียรติ อายุ 7-10 ปี
0900920001410020   บารุงป่ าเสริมตามธรรมชาติ ปี ท ี่ 7-10 ปี
0900920001410021   บารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
0900920001410022   บารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี
0900920001410023                ่
           บารุงรักษาสวนเดิมเพือการสาธิตและวิจัย
    รหัสงบประมาณ                              คาอธิบาย
0900920001410024   บารุงสวนป่ าหวาย อายุ 2-6 ปี
0900920001410025   บารุงป่ าไม ้ใช ้สอย
0900920001410026   บารุงรักษาสวนอนุรักษ์ พันธุพช  ์ ื
0900920001410027   ปรับปรุงระบบนิเวศต ้นน้ า ปี ท ี่ 7-10
0900920001410028                      ิ
           บารุงแปลงสาธิตการอนุรักษ์ ดนและน้ าอายุ 2-6ปี
0900920001410029   บารุงฟื้ นฟูแปลงปลูกป่ าพรุ ปี ท ี่ 7-10
0900920001410030   บารุงป่ า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อายุ 2-6 ปี
0900920001500001                            ่
           ค่าบารุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพือการคุ ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)
0900920001500002                   ั                ่          ่
           ค่าบารุงสมาชิกภาคีอนุสญญาว่าด ้วยการค ้าระหว่างประเทศ ซึงชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่ าทีกาลังจะสูญพันธุ์
           (CITES)
0900920001500003                              ่      ้ ่
           เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีสวนร่วมของชุมชนในพืนทีป่าอนุรักษ์
0900920003             ้ ่
           ฐานข ้อมูลพืนทีป่าอนุรักษ์
0900920003000000   รายการงบประจา
0900920006      โครงการแผนการป้ องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ(โรคไข ้หวัดนก)
0900920006000000   รายการงบประจา
0900920011      โครงการเร่งรัดการจัดทาแนวเขตในพืนทีอนุรักษ์   ้ ่
0900920011000000   รายการงบประจา
0900920011120001                ี่ ่        ่
           กล ้องทีโอโดไลท์ทเชือมต่อกับเครืองมือหาพิกัดด ้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดความละเอียดสูง
0900920011410000    ่      ่ ี           ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0900920011410001   สารวจรังวัดแนวเขต
0900920011410002               ่
           "จัดทาระวางแผนทีมาตรฐาน มาตราส่วน1:4,000"
0900924002              ่     ้ ่
           แหล่งท่องเทียวในพืนทีป่าอนุรักษ์
0900924002000000   รายการงบประจา
0900924014      องค์ความรู ้ด ้านการอนุรักษ์ ป่าไม ้และสัตว์ป่า
0900924014000000   รายการงบประจา
0901120003        ่
           เครืองมือ กลไก และฐานข ้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
0901120003000000   รายการงบประจา
0901120003500001             ั
           เงินอุดหนุนอนุสญญาว่าด ้วยพืนทีชมน้ า  ้ ่ ุ่
0901120003500002              ั
           เงินอุดหนุนอนุสญญาว่าด ้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
0901120003500003   เงินอุดหนุนศูนย์อาเซียนว่าด ้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
0901120003500004                                          ี
           เงินอุดหนุนบารุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสาหรับงบประมาณโครงการหลักสาหรับพิธสารคาร์ตาเฮน่าว่าด ้วย
           ความปลอดภัยทางชีวภาพ
0901120003700001   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
0901124001         ่                       ่                     ่
           เครืองมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล ้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม

0901124001000000   รายการงบประจา
0901124001410000    ่         ่ ี          ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0901124001410001                 ่
           ค่าปรับปรุงอาคารทีทาการสานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม             ่
0901124001500001                    ั               ่       ่
           เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสญญาสหประชาชาติวาด ้วยการเปลียนแปลงสภาพภูมอากาศและพิธสารเกียวโต      ิ        ี
0901124001500002                     ิ่
           เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สงแวดล ้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท ้องถิน            ่
0901124001700001   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิงแวดล ้อม
                               ่                                   ่
0901124001700002   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิงแวดล ้อม
                                ่                                   ่
0901124001700003   ค่าใช ้ในการขับเคลือนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล ้อม
                        ่                                 ่
0901124001700004   ค่าใช ้จ่ายในการเสริมสร ้างประสิทธิภาพแผนปฏิบัตการเพือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อมในระดับ
                                            ิ   ่                      ่
           จังหวัด
0901124001700005                                           ่
           ค่าใช ้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อมเชิงพืนทีและรายสาขา      ้ ่
0901124001700006   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาลุมน้ าทะเลสาบสงขลา
                          ่
0901124001700007   ค่าใช ้จ่ายในการบริหารจัดการทีดน       ่ ิ
0901124001700008                   ่
           ค่าใช ้จ่ายในการจัดการสิงแวดล ้อมชุมชน            ้ ่      ่          ้ ่ ี
                                         พืนทีคุ ้มครองสิงแวดล ้อม และพืนทีสเขียว
0901124001700009   ค่าใช ้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ สงแวดล ้อมธรรมชาติิ่               ่
                                                    สิงแวดล ้อมศิลปกรรมและมรดกโลก
0901124001700010   ค่าใช ้จ่ายในการการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สงแวดล ้อมของประเทศ       ิ่
0901124001700011   ค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม
                                        ่                      ่
0901220001        ้ ่
           พืนทีป่าไม ้ได ้รับการบริหารจัดการ
0901220001000000   รายการงบประจา
0901220001110000           ี่ ี         ่
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท
0901220001110001      ่                      ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด12,000 บีทย"               ี ู
0901220001110002       ่                     ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 16,000 บีทย"                   ี ู
0901220001110003        ่                     ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทย"                    ี ู
0901220001110004         ่                    ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทย"                    ี ู
0901220001110005          ่                    ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทย"                     ี ู
    รหัสงบประมาณ                                       คาอธิบาย
0901220001110006      ่
           "เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 12,500 บีทย" ้ ้         ี ู
0901220001110007       ่
           "เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 13,000 บีทย" ้ ้         ี ู
0901220001110008        ่
           "เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 15,000 บีทย"  ้ ้         ี ู
0901220001110009         ่                     ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 20,000 บีทย"           ี ู
0901220001110010          ่                    ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 25,000 บีทย"            ี ู
0901220001110011           ่                    ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 29,000 บีทย"            ี ู
0901220001110012            ่                   ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทย"             ี ู
0901220001110013             ่                   ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 32,500 บีทย"             ี ู
0901220001110014              ่                  ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 35,000 บีทย"              ี ู
0901220001110015               ่                  ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 38,000 บีทย"              ี ู
0901220001110016                ่                 ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 38,500 บีทย"               ี ู
0901220001110017                 ่                 ้ ้
           "เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 38,700 บีทย"               ี ู
0901220001410000    ่             ่ ี     ่
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท
0901220001410001   บารุงแปลงสาธิต
0901220001410002   จัดทาแนวกันไฟ
0901220001410003   เพาะชากล ้าไม ้ทั่วไป
0901220001410004   เพาะชากล ้าไม ้ขนาดใหญ่
0901220001410005   จัดสร ้างองค์ประกอบภายในสวนสาธารณะ
0901220001410006   การจัดทาแปลงสาธิตระบบวนเกษตร
0901220001410007   บารุงแปลงสาธิตวนเกษตรปี ท ี่ (2-6ปี )
0901220001410008   เพาะชากล ้าไม ้มีคา       ่
0901220001410009   บารุงป่ าไม ้ใช ้สอย
0901220001410010   เพาะชากล ้าของป่ า
0901220001410011   บารุงรักษาป่ าปี ท ี่ 2-6
0901220001410012   บารุงรักษาป่ าปี ท ี่ 7-10
0901220001410013   บารุงรักษาสวนป่ าหวายอายุ 2-6 ปี
0901220001410014   การจัดทาทางเดินศึกษาธรรมชาติ
0901220001410015                      ์
           บารุงแหล่งเมล็ดพันธุไม ้ป่ าอายุเกิน 10 ปี
0901220001410016   จัดทาแนวกันไฟ
0901220001410017   บารุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ไม ้ป่ าอายุ 2-6 ปี
0901220001410018                       ์
           บารุงสวนผลิตเมล็ดพันธุไม ้ป่ าอายุ 2-6 ปี
0901220001410019   บารุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน(2-6 ปี )
0901220001410020   บารุงรักษาแปลงปลูกป่ าปี ท ี่ 2-6
0901220001410021   บารุงรักษาแปลงปลูกป่ าปี ท ี่ 7-10
0901220001410022   เพาะชากล ้าไม ้ระบบรากลอย
0901220001500001   เงินอุดหนุนสาหรับการส่งเสริมการจัดการป่ าชุมชน
0901220001500002   เงินอุดหนุนสาหรับค่าบารุงสมาชิกองค์การไม ้เขตร ้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber
           Organization)
0901220001500003   เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาพันธ์ป่าไม ้นานาชาติ (IUFRO)
0901220001700001   ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนเกษตรกรปลูกไม ้โตเร็ วในปี ทสอง          ี่
0901220001700002   ค่าใช ้จ่ายในการสนั บสนุนการป้ องกันไฟป่ า
0901220004      ฐานข ้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพืนทีป่าไม ้            ้ ่
0901220004000000   รายการงบประจา
0901320001                        ่
           การบริหารจัดการเพือการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
0901320001500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายบุคลากร
0901320001500002   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0901320001500003   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายรายจ่ายอืน   ่
0901320002                                ่
           การพัฒนาฐานข ้อมูลและเครือข่ายเชือมโยงความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ
0901320002500001   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายรายจ่ายอืน    ่
0901320003      การส่งเสริมการใช ้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพือการพึงตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ
                                               ่   ่
0901320003500001   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายรายจ่ายอืน     ่
0901424001      การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
0901424001500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายบุคลากร
0901424001500002   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
0901424001500003   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายลงทุน
0901424001500004   เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช ้จ่ายรายจ่ายอืน      ่
1100216001      นโยบาย และแผนด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร                 ่
1100216001000000   รายการงบประจา
1100216001500001   เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกสหภาพอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย
1100216001500002                                             ่
           เงินอุดหนุนค่าบารุงสมทบกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารแห่งเอเซียน (ASEAN ICT FUND)
    รหัสงบประมาณ                                                           คาอธิบาย
1100216001500003   เงินอุดหนุนค่าบารุงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
1100216001500004   เงินอุดหนุนค่าบารุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)
1100216001500005   เงินอุดหนุนค่าบารุงสหภาพสากลไปรษณีย(UPU)และค่าบารุงกลุมภาษาอังกฤษ                ์               ่
1100216001500006   เงินอุดหนุนค่าบารุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย ์
1100216001500007   เงินอุดหนุนค่าบารุงสหภาพไปรษณียแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)     ์
1100216001500008   เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณียแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)             ์
1100216001500009   เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด ้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิค (APSCO)
1100216001700001   ค่าใช ้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
1100216001700002   ค่าใช ้จ่ายสนั บสนุนการดาเนินงานโครงการภายใต ้องค์การความร่วมมือด ้านอวกาศแห่งเอเซียและแปซิฟิก
           (APSCO)
1100216003      การส่งเสริมและสนั บสนุนการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร                                  ่
1100216003000000   รายการงบประจา
1100216003110000                   ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท              ่
1100216003110001     ่
           เครืองไมโครคอมพิวเตอร์ พร ้อมระบบปฏิบัตการ                               ิ
1100216003110002      ่
           เครืองคอมพิวเตอร์แม่ขาย                  ่
1100216003110003       ่
           เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์(Laser Printer)มีขนาดความเร็วไม่ตากว่า 12 หน ้าต่อนาที                        ่
1100216003120001   ระบบจัดเก็บข ้อมูลหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
1100216003120002   อุปกรณ์จัดเก็บและตรวจสอบข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1100216003120003   ค่าพัฒนาระบบการเรียนรู ้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต                ่
1100216003120004   ค่าพัฒนาระบบเฝ้ าระวังภัยคุกคามด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1100216010      การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร                               ่
1100216010000000   รายการงบประจา
1100216010500001   ค่าใช ้จ่ายในการใช ้บริการศูนย์บริการข ้อมูลภาครัฐเพือประชาชน ตามโครงการศูนย์บริการข ้อมูลภาครัฐเพือ       ่              ่
           ประชาชน(Government Contact Center:GCC1111)
1100216010700001                 ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)
1100216010700002                  ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาในการพัฒนากรอบแนวทางการเชือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand            ่
           e-Government Interoperability)ระยะที่ 4
1100286009      การเตือนภัยพิบัต ิ
1100286009000000   รายการงบประจา
1100286009120001   ระบบคอมพิวเตอร์เพือการเตือนภัยพิบัต ิ          ่
1100286009120002   ระบบบริหารจัดการวิกฤติการณ์ด ้านสือสาร                           ่
1100286009120003   ค่าพัฒนาระบบควบคุมและสังการในการเตือนภัยพิบัต ิ             ่
1100486001      ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว                                    และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
1100486001000000   รายการงบประจา
1100486001110000                    ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท               ่
1100486001110001        ่
           เครืองคอมพิวเตอร์ลกข่ายสาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1  ู
1100486001110002         ่
           เครืองคอมพิวเตอร์ลกข่ายสาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   ู
1100486001120001   ปรับปรุงโครงข่ายความเร็ วสูง เพือกิจการด ้านอุตนยมวิทยา               ่           ุ ิ
1100486001120002          ่
           เครืองกระจายข่าวอากาศเพือการบิน(VOLMET)                ่
1100486001120003           ่
           เครืองเก็บและบันทึกข ้อมูลการสือสารข่าวอากาศ                  ่
1100486001120004            ่
           เครืองควบคุมเครือข่ายระบบสือสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ(METNET)         ่
1100486001120005   ระบบเตือนภัยพิบัตอตนยมวิทยาทะเล         ิ ุ ุ ิ
1100486001120006             ่
           เครืองรับสัญญาณภาพดาวเทียมอุตนยมวิทยา                         ุ ิ
1100486001120007                       ่
           ปรับปรุงเครืองมือตรวจอากาศอัตโนมัต ิ (AWOS) เป็ นเครืองมือตรวจอากาศระบบวินด์เชียร์ (WSAS) ทีทา             ่            ่ ่
           อากาศยานกระบี่
1100486001120008              ่
           เครืองมือตรวจอากาศการบินทีทางวิงที่ 3 (สุวรรณภูม)              ่     ่              ิ
1100486001120009               ่
           เครืองเรดาร์ตรวจอากาศชนิด C-Band พร ้อมหอเรดาร์และอุปกรณ์ 2 เครือง ทีจังหวัดสุรนทร์ และสงขลา                    ่  ่ ิ
           (สทิงพระ)
1100486001120010                ่                 ้              ่
           เครืองวัดลมเฉือนแนวขึน-ลงของเครืองบิน และเครืองมือตรวจลมชันบนระดับต่างๆ (Wind Profiler)สาหรับ         ่         ้
           สนามบินสุวรรณภูม ิ
1100486001500001   ค่าบารุงสมาชิกองค์การอุตนยมวิทยาโลก               ุ ิ
1100486001500002   ค่าสมาชิกคณะกรรมการไต ้ฝุ่ น
1100486001500003   ค่าบารุงสมาชิกสมาคมห ้องสมุดแห่งประเทศไทย
1100486001500004   ค่าบารุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS
1100486001500005   ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร ้อน
1100486001700001   ค่าใช ้จ่ายเพือศึกษา วิจัย ปริมาณฝนทีทาให ้เกิดน้ าท่วมในลุมน้ าน่านตอนบน
                                ่                           ่              ่
1100486001700002   ค่าใช ้จ่ายเพือศึกษา วิจัย ดรรชนีความแห ้งแล ้งสาหรับประเทศไทย
                                 ่
1100486001700003   "ค่าใช ้จ่ายการพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ IIT,Storm Surge Model เพือการพยากรณ์คลืนพายุซดฝั่ งและ                   ่   ่  ั
           การทาแผนทีเสียงภัยคลืนพายุซดฝั่ ง"      ่ ่       ่        ั
1100516001      ข ้อมูลสถิต ิ
    รหัสงบประมาณ                                          คาอธิบาย
1100516001000000   รายการงบประจา
1100516001120001   ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพือทดแทนและเพิมศักยภาพคอมพิวเตอร์่        ่
1100516001120002   ระบบคอมพิวเตอร์สวนภูมภาค       ่     ิ
1100516001120003   ระบบเฝ้ าติดตามการใช ้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และขยายหน่วยเก็บข ้อมูลภายนอก
1100516001120004       ่
           เครืองPocket PC
1100516001500001                         ิ
           เงินอุดหนุนสถาบันสถิคแห่งเอเซียและแปซิฟิค(SIAP)
1100516001500002   เงินอุดหนุนสถาบันสถิตระหว่างประเทศ(ISI)   ิ
1100516001500003   เงินอุดหนุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์
1100516001700001   ค่าใช ้จ่ายในการสารวจข ้อมูลสถิตโครงสร ้างพืนฐานทางด ้านเศรษฐกิจและสังคม
                                          ิ      ้
1100516001700002   ค่าใช ้จ่ายในการปฏิบัตงานโครงการสารวจข ้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
                                ิ                            ่
1100516002                       ่
           บุคลากรภาครัฐทีได ้รับการพัฒนาด ้านสถิตและเทคโนโลยีสารสนเทศ      ิ
1100516002000000   รายการงบประจา
1100516002700001   ค่าใช ้จ่ายในการจัดตังสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด ้านสถิตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                               ้                        ิ
1100516013      โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
1100516013000000   รายการงบประจา
1100516013110000              ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท     ่
1100516013110001        ่
           เครือง SCAN (ICR) ประจาจังหวัด
1100516016      การบริหารจัดการข ้อมูลสถิตและสารสนเทศของประเทศ    ิ
1100516016000000   รายการงบประจา
1100516016700001   ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาโครงการเชือมโยงและบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ ่
1100616001      ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
1100616001500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายบุคลากร
1100616001500002   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
1100616002      การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด ้วยการส่งเสริมให ้ผู ้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ใช ้เทคโนโลยี
           สารสนเทศ
1100616002500001   งบอุดหนุนค่าใช ้จ่ายดาเนินงาน
1200278001      การบูรณาแผนชุมชนกับแผนงานด ้านพลังงาน
1200278001000000   รายการงบประจา
1200278001410000     ่            ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท     ่
1200278001410001   ค่าจ ้างออกแบบศูนย์การเรียนรู ้ด ้านพลังงาน
1200278001410002   ค่าปรับปรุงสานั กงาน
1200278001410003            ้
           ค่าติดตังระบบน้ าประปาภายในสานักงาน
1200278007      บริหารจัดการแผนพลังงาน
1200278007000000   รายการงบประจา
1200278007420001   ค่าตกแต่งสานั กงาน
1200278007700001   ค่าใช ้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
1200278007700002   ค่าใช ้จ่ายในการเป็ นเจ ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีด ้านพลังงานภายใต ้กรอบ BIMSTEC
1200278007700003   ค่าใช ้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศทีมความสาคัญด ้านพลังงาน      ่ ี
1200278007700004   ค่าใช ้จ่ายโครงการกระทรวงสมรรถนะสูง
1200278007700005   ค่าใช ้จ่ายในการวางระบบจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัตราชการตามคารับรองระหว่างส่วนราชการใน
                                                         ิ
           สังกัดกระทรวงพลังงาน
1200278007700006             ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาบริหารจัดการงานข่าวพลังงาน
1200278007700007   ค่าใช ้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรืองพลังงานในกลุมเยาวชน      ่   ่
1200278008      โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และการใช ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1200278008000000   รายการงบประจา
1200378001      การส่งเสริม และบริหารจัดการ                   การสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
1200378001000000   รายการงบประจา
1200378001110000               ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท      ่
1200378001110001         ่
           เครืองทาลายเอกสาร
1200378001110002          ่
           เครืองเจาะกระดาษไฟฟ้ าและเข ้าเล่มแบบมือโยก
1200378001110003   โปรแกรมลิขสิทธิ์ Symantec Enterprise Edition (AntiVirus/AntiSpam)
1200378001110004   หน่วยจัดเก็บข ้อมูลแบบเครือข่ายขนาด 2 TB
1200378001110005           ่
           เครืองอ่านเทปแม่เหล็กชนิด SDLT
1200378001410000      ่            ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท      ่
1200378001410001   ค่าตกแต่งสานั กงาน
1200378001700001   ค่าใช ้จ่ายในการเพิมเสถียรภาพและศักยภาพระบบข ้อมูลปิ โตรเลียม เพือพัฒนาเป็ นระบบบริหารจัดการข ้อมูล
                             ่                             ่
           ปิ โตรเลียมอัตโนมัต ิ
1200378001700002   ค่าใช ้จ่ายในการตรวจเฝ้ าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทย
    รหัสงบประมาณ                                                    คาอธิบาย
1200378001700003   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว เพือศึกษาและประเมินโอกาสการลงทุนด ้านการสารวจ  ่     ่
                                         ่
           และผลิตปิ โตรเลียมเพือจัดทาข ้อเสนอท่าทีและข ้อสนับสนุนสาหรับการเจรจาระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลต่อ
           รัฐบาล
1200378001700004   ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว เพือการบริหารจัดการการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมใน  ่     ่
             ้ ่
           พืนทีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
1200378001700005   ค่าใช ้จ่ายในการประเมินศักยภาพปิ โตรเลียมและปรับปรุงข ้อมูลปิ โตรเลียม
1200478002      การอนุญาต กากับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน
1200478002000000   รายการงบประจา
1200478002110000                    ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท            ่
1200478002110001   ระบบฐานข ้อมูลน้ ามันหล่อลืน                    ่
1200478002110002       ่
           เครืองคอมพิวเตอร์แม่ขาย ทาหน ้าทีเป็ น Web Server      ่             ่
1200478002110003        ่
           เครืองมือวัดหาค่าความต ้านทานดินและค่ากระแสไฟฟ้ า
1200478002120001   ระบบฐานข ้อมูลยานพาหนะขนส่งเชือเพลิง                         ้
1200478002120002         ่
           เครืองตรวจหาปริมาณกามะถันในน้ ามันเชือเพลิงภาคสนาม                    ้
1200478002420001   ค่าตกแต่งสานั กงาน
1200478002700001                   ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาในการพัฒนาระบบบริหารตามภารกิจและยุทธศาสตร์
1200478003      โครงการส่งเสริมการใช ้พลังงานทดแทน
1200478003420001   ค่าก่อสร ้างโครงการพัฒนาสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
1200578001      พลังงานทดแทนทีผลิตได ้                  ่
1200578001000000   รายการงบประจา
1200578001110000                     ี่ ี
           ครุภัณฑ์ทมราคาต่อหน่วยตากว่า 1 ล ้านบาท             ่
1200578001110001          ่
           เครืองรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่ 40 วัตต์
1200578001110002           ่            ื่
           เครืองวิทยุสอสาร แบบพกพา ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์
1200578001110003            ่                          ่
           เครืองมือซ่อมบารุงรักษาเครืองกังหันน้ าและเครืองกาเนิดไฟฟ้ าพร ้อมอุปกรณ์           ่
1200578001410000    ่                    ่ ี
           สิงก่อสร ้างทีมราคาต่อหน่วยตากว่า 10 ล ้านบาท              ่
1200578001410001   ค่าก่อสร ้างอาคารบ ้านพักคนงาน โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าห ้วยประทาว อ.แก ้งคร ้อ จ.ชัยภูม ิ
1200578001410002   ค่าจ ้างออกแบบระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ เพือผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้ าแบบครบวงจร          ่
1200578001410003   ค่าจ ้างบารุงรักษาโครงการไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดเล็ก
1200578001410004   ค่าบารุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์
1200578001410005   ค่าบารุงรักษาหม ้อแปลงไฟฟ้ า โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดเล็ก
1200578001410006   ค่าจ ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสารองระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทใช ้งานมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 5 ปี            ี่
1200578001410007   ค่าจ ้างดาเนินการผลิตและบารุงรักษาไฟฟ้ าพลังงานลม
1200578001410008   ค่าปรับปรุงอาคารโรงคลุมเทคโนโลยี (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.นครศรีธรรมราช)
1200578001410009                           ่              ่
           ค่าปรับปรุงเครืองกังหันน้ าและเครืองกาเนิดไฟฟ้ าพร ้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าห ้วยแม่ผง อ.
           ดอกคาใต ้ จ.พะเยา
1200578001410010                            ่              ่
           ค่าปรับปรุงเครืองกังหันน้ าและเครืองกาเนิดไฟฟ้ าพร ้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าบ่อแก ้ว อ.สะ
           เมิง จ.เชียงใหม่
1200578001410011                             ่              ่
           ค่าปรับปรุงเครืองกังหันน้ าและเครืองกาเนิดไฟฟ้ าพร ้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้ าพลังน้ ากิวลม อ.เมือง              ่
           จ.ลาปาง
1200578001410012                              ่              ่
           ค่าปรับปรุงเครืองกังหันน้ าและเครืองกาเนิดไฟฟ้ าพร ้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าไอกาเปาะ อ.สุ
              ิ
           คิรน จ.นราธิวาส
1200578001410013                               ่              ่
           ค่าปรับปรุงเครืองกังหันน้ าและเครืองกาเนิดไฟฟ้ าพร ้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าระดับหมูบ ้าน               ่
           โครงการขุนแม่เมิน (ป่ าเกี๊ ยะ) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
1200578001410014   ค่าซ่อมปรับปรุงการทรุดตัวลาดเขาบริเวณ Spillway ของเขือนล่าง โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าห ้วยประทาว อ.        ่
           แก ้งคร ้อ จ.ชัยภูม ิ
1200578001410015                         ้ ่            ิ
           ค่าปรับปรุงพืนทีและจัดทาภูมทัศน์โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้ าบ ้านทะเลปั ง อาเภอหัวไทร จังหวัด
           นครศรีธรรมราช
1200578001410016   ค่าปรับปรุงอาคารสานั กงาน (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.หนองคาย)
1200578001410017   ค่าปรับปรุงอาคารสานั กงาน (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.นครศรีธรรมราช)
1200578001410018   ค่าปรับปรุงอาคารสานั กงาน (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.สงขลา)
1200578001410019   ค่าปรับปรุงบ ้านพักข ้าราชการระดับ 5-6 (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.ราชบุร)                          ี
1200578001410020   ค่าปรับปรุงบ ้านพักข ้าราชการระดับ 5-6 (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.มหาสารคาม)
1200578001410021   ค่าซ่อมอาคารบ ้านพักคนงาน โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮองสอน                          ่
1200578001410022   ค่าจัดตังระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนั บสนุนการใช ้ประโยชน์ในพืนทีโครงการอันเนืองมาจากพระราชดาริ
                     ้                                               ้ ่      ่
1200578001410023              ้
           ค่าจัดตังระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนชนบท
1200578001410024               ้
           ค่าจัดตังระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับโรงเรียนชนบทเพือขยายกาลังการผลิต                  ่
1200578001410025                ้
           ค่าจัดตังระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับศูนย์การเรียนรู ้ชุมชน
1200578001410026                 ้
           ค่าจัดตังระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับหน่วยงานในเขตพืนทีป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยาน             ้ ่
           แห่งชาติ
1200578001410027                  ้
           ค่าติดตังกังหันลมผลิตไฟฟ้ าสนั บสนุนศูนย์ศกษาการพัฒนาอันเนืองมาจากพระราชดาริ        ึ           ่
    รหัสงบประมาณ                          คาอธิบาย
1200578001410028          ้  ่         ่
           ค่าจ ้างติดตังเครืองมือวัดพฤติกรรมเขือน โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1200578001410029                        ่
           ค่าจ ้างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิงแวดล ้อม โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าห ้วยสลักพระ จ.กาญจนบุร ี
1200578001420001   ค่าจ ้างปรับปรุงระบบป้ องกันลาดเชิงเขาและระบบระบายน้ า โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

1200578001420002                     ่                 ้
           ค่าจ ้างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิงแวดล ้อมโครงการไฟฟ้ าพลังน้ าฝายขันบันไดแม่น้ าโขง ฝายปากชม

1200578001420003                         ้           ่
           ค่าจ ้างจัดหาและติดตังกังหันลมเพือผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลมขนาดเล็กในเขตจังหวัดเชียงใหม่
1200578001420004                                             ่
           ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้ าพลังน้ าบริเวณท ้ายเขือนชลประทาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1200578001420005   ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้ าพลังน้ าบริเวณท ้ายเขือนชลประทาน ภาคตะวันออก     ่
1200578001420006         ่        ่
           ค่าจ ้างทีปรึกษาเพือศึกษาจัดทาแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดเล็กแ