; 趘od do po桧ta鑟v閔o cvi鑕nia
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

趘od do po桧ta鑟v閔o cvi鑕nia

VIEWS: 23 PAGES: 19

 • pg 1
									5th International Particle
Physics Masterclasses
     2009

Úvod k počítačovému
   cvičeniu

         Gabriela Tarjányiová
         Žilina, marec 2009
Úvod k počítačovému cvičeniu
       LOGO       2
          Cieľ cvičenia :
       1. Zmerať vetviace pomery Z0
Vetviace pomery hovoria o tom, ako často sa bozón Z0 rozpadá na rôzne typy
                 častíc.

                         Teoretické hodnoty pre
Prípady rozpadu bozónu        Z0  :  vetviace pomery bozónu Z0
 +             + 
e e Ζ e e    0
                   ... 5        3,6%
 +                
e e Z μ μ    0     +
                   ... 5        3,6%
 +             + 
e e Z τ τ    0
                   ... 5        3,6%
 +                
e e Z q q    0     +
                   ... 86       69,9%
 + 
e e Z      0    neutrína .......        20%
             Výsledky z tohto cvičenia ........
         na zmeranie väzbovej konštanty silnej interakcie.
                  LOGO                  3
  Teoretické hodnoty pre vetviace pomery Z
           častíc:
     Rozpady leptónov         Vetviace pomery
     2 neutrína             20 %
     2 elektróny           3,67 %
     2 mióny             3,67 %
     2 tau častice          3,67 %

     Rozpady kvarkov         Vetviace pomery*
     Celkovo             69,9 %
     2 jety              ~ 40 %
     3 jety              ~ 24 %
     4 a viac jetov          ~6%

*Hodnota zo Štandartného modelu je iba celkový vetviaci pomer. Čísla inividuálnych
vetviacich pomerov pre udalosti s odlišným počtom jetov sú experimentálne hodnoty.


                      LOGO                   4
 Ako sú častice detekované v subdetektoroch?
Na obrázku je schématicky znázornené ako sú rôzne častice detekované v štyroch rozdielnych poddetektoroch: zo
stredu detektora (smerom k ľavému okraju obrázku), častice prejdú dráhovým detektorom, potom elektromagnetickým a
hadrónovým kalorimetrom a následne miónovým detektorom LOGO(na pravom okraji obrázku).             5
                         Cieľ cvičenia :
             2. Zmerajte väzbovú konštantu silnej interakcie

          Keď sa Z-častica rozpadá na dva kvarky, existuje istá pravdepodobnosť,
          že jeden z kvarkov vyžiari gluón. Táto pravdepodobnosť je úmerná
          väzbovej konštante silnej sily αs.
          Pomocou počítania ako často vzniká gluón pri rozpade Z-častice môžeme
          zmerať väzbovú konštantu silnej interakcie.

          Vieme zmerať väzbovú konštantu αs
          pomocou použitia WIRED, aby sme určili
 rovnice. steu
nej   Ak    dokon predchádza cvi vièe(výpo dva apom)erov - Silná
          pomer Z-rozpadov na etviacich tri jety.
                júce è
           èoko           èvýpo     Z

          väzbová konštanta sa potom vypočíta
          podľa rovnice:
                                    N2-jets a N3-jets - počet prípadov


                       N 3 jets
                                         s dvoma, resp. troma jetmi

                                    k  - konštanta, ktorá závisí od         s  k                           počítačového programu
                                       použitého na spájanie častíc                       N 2 jets
                                       do jetov.
                                LOGO                    6
            Cieľ cvičenia :
2. Zmerajte väzbovú konštantu silnej interakcie

k  konštanta závisiaca od počítačového programu použitého na spájanie
  častíc do jetov,
Procedúra vzniku jetov závisí od parametra d (alebo djoin), ktorý závisí od
hybnosti a smeru výletu častíc. Pre dané d môžete hodnotu k odčítať z
tohto grafu.
Pre prípady použité vo WIRED máme d = 5 GeV/c.
                  LOGO                    7
        Analýza obrázkov
    WIRED ,
interaktívne a virtuálne
laboratórne prostredie
pre časticové zrážky,
zaregistrované detektorom
DELPHI v Cern-e
                   Získané informácie :
                  • hodnoty energie, hybnosti častíc
                  • typy častíc
              LOGO                  8
Ako pracovať s WIRED?
   LOGO       9
Ako identifikovať prípady obsahujúce pár
   častica–antičastica (Z0 rozpad)
 +               + 
e e Ζ e e     0
          LOGO          10
Ako identifikovať prípady obsahujúce pár
   Ako identifikovať prípady obsahujúce pár
   častica–antičastica (Z0 rozpad)
      častica–antičastica (Z0 rozpad)

   +                + 
  e e Z μ μ     0
            LOGO           11
Ako identifikovať prípady obsahujúce pár
   Ako identifikovať prípady obsahujúce pár
   častica–antičastica (Z0 rozpad)
      častica–antičastica (Z0 rozpad)


  +                + 
 e e Z q q      0
            LOGO           12
Ako identifikovať prípady obsahujúce pár
   Ako identifikovať prípady obsahujúce pár
   častica–antičastica (Z0 rozpad)
      častica–antičastica (Z0 rozpad)


  +                + 
 e e Z q q      0
            LOGO           13
    Ako identifikovať prípady obsahujúce pár
       Ako identifikovať prípady obsahujúce pár
      častica–antičastica (Z0 rozpad)
         častica–antičastica (Z0 rozpad)

      +                     + 
    e e Z τ τ          0

17% tau sa rozpadáva na elektrón     17% tau sa rozpadáva na mión
(ktorý môžeme zachytiť detektorom)    (ktorý môžeme zachytiť detektorom)
a neutrína (ktoré nevidíme):       a neutrína (ktoré nevidíme):

 – ->  + e– +e            – ->  + – +
66% rozpadov tau produkuje neutríno a jeden alebo viac hadrónov.
V 50% prípadov sa vytvorí jeden nabitý hadrón a vo zvyšných 16%
vzniknú tri nabité hadróny.
               – ->  + hadróny
                 LOGO                  14
oba tau sa rozpadli na
 elektrón a neutrína
 LOGO        15
oba tau sa rozpadli na
 hadrón a neutrína
   LOGO        16
 jeden tau sa rozpadol na
elektrón a druhý na hadrón
    LOGO         17
oba tau sa rozpadli na mion
       LOGO       18
..... ideme identifikovať častice ..... 
           LOGO          19

								
To top