zadanie

Document Sample
zadanie Powered By Docstoc
					                                              Pomôcka: názov funkcie
Vytvorte dokument, ktorú bude mať formát strany A5, orientovaný na šírku.         NA
Na prvej vytlačenej strane má obsahovať: hlavičku firmy, logo, adresu, číslo účtu firmy.  NA
   Názov firmy v zlúčených bunkách veľkým písmom.                    NA
   Číslo účtu začína dvoma nulami.                           zvisly apostrof
Na prvej vytlačenej strane má obsahovať dátum vypracovania a rok, za ktorý sa predloží.  NA
   Dátum vypracovania je automaticky doplnený aktuálnym dňom.              funkcia TODAY
   Rok, za ktorý sa predkladá, sa automaticky odvodí z dátumu.             funkcia YEAR
   Sekciu 'vypracoval' doplňte vymyslenými / svojimi údajmi (aspoň meno vlastné)    NA

Na druhej strane má obsahovať: príjmy, náklady, zisk - zobrazované v EUR.         NA
   Zobrazuje sa jedno desatinné miesto.                         Domov - Číslo
   Príjmy a náklady sú náhodné číslo medzi 1000 a 10 000                RANDBETWEEN
   Zisk je ich rozdiel.                                 operácia odčítania
   Ak je zisk záporný (teda strata), číslo je automaticky formátované ako červené.   Domov - Podmienene form

Na druhej strane má obsahovať: históriu príjmov, nákladov, zisku - zobrazované v USD.   Domov - Číslo
   Prvý riadok zadaný manuálne - rok 2000, tučné modré písmo.              NA
   Ďalšie roky zadané ako vzorec - pričítaním čísla 1 k minulému roku.         operácia sčítania
   Prvý rok - príjmy zadané manuálne - 1000, rástli vždy o 10% ročne (vzorec).     operácia násobenia
   Viditeľné žiadne desatinné miesto.                          Domov - Číslo
   Prvý rok - náklady zadané manuálne - 1500, rástli vždy o 3% ročne (vzorec).     operácia násobenia
   Viditeľné žiadne desatinné miesto.                          Domov - Číslo
   Zisk počítaný automaticky, rátaný ako rozdiel príjmov a nákladov.          operácia odčítania
   Ak je zisk záporný (teda strata), číslo je automaticky formátované ako červené.   Domov - Podmienene form
   Ak je zisk kladný, číslo je automaticky formátované ako zelené.           Domov - Podmienene form
   Hlavička tabuľky orámovaná hrubou čiernou čiarou, písmo tučné.            Domov - Písmo

Na tretej strane má obsahovať: graf vývoja zisku v histórii firmy.             Vložiť - stĺpcový graf. (Najp
    Údaje: rok, zisk.                                  NA
    Graf nemá legendu.                                 NA
    Vodorovná os zobrazuje roky, výška stĺpca zobrazuje zisk.              NA
    Vrchol stĺpca obsahuje menovku s hodnotou zisku.                  Nástroje pre grafy - Rozlož

Súbor je uložený vo formáte XLSX, XLS, PDF a tieto sú zbalené ako ZIP.           Office tlačidlo - Uložiť ako
Prvá strana súboru je uložená samostatne vo formáte súboru PDF.              Office tlačidlo - Uložiť ako
Pomôcka: názov funkcie
zvisly apostrof

funkcia TODAY
funkcia YEAR
Domov - Číslo
RANDBETWEEN
operácia odčítania
Domov - Podmienene formatovanie - Pravidla zvyraznovania

Domov - Číslo

operácia sčítania
operácia násobenia
Domov - Číslo
operácia násobenia
Domov - Číslo
operácia odčítania
Domov - Podmienene formatovanie - Pravidla zvyraznovania
Domov - Podmienene formatovanie - Pravidla zvyraznovania
Domov - Písmo

Vložiť - stĺpcový graf. (Najprv si označte údaje, z ktorých má excel urobiť graf.)
Nástroje pre grafy - Rozloženie

Office tlačidlo - Uložiť ako
Office tlačidlo - Uložiť ako

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:8/25/2012
language:Slovak
pages:6