t5 by cuiliqing

VIEWS: 22 PAGES: 3

									                                                                       1.strana žiadosti
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                     Dátum prijatia žiadosti:
                                        Č.j.:                                  Príloha č.1
v .......................................................
                                      Žiadosť
                        o poskytnutie príspevku
    na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa §51a zákona č.5/2004 Z.z.
      o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
                      zo zdrojov štátneho rozpočtu SR


1. Údaje o žiadateľovi

Právnická osoba (PO) - názov
Fyzická osoba (FO)            Meno               Priezvisko                 Titul


Sídlo PO / Adresa             Obec(mesto)            Ulica, číslo                PSČ
trvalého bydliska FO
Právna forma 1/
IČO                                     DIČ                     Platiteľ DPH  2/
Číslo bankového účtu                            Numer.kód banky                      áno  /  nie
Názov banky
Predmet činnosti              SK NACE Rev. 3/         Názov


Priemerný počet zamestnancov /4
Zamestnávateľ uvádza sa priemerný evidenčný stav zamestnancov k 31.12 za predchádzajúci rok, ktorý predchádza roku, kedy zamestnávateľ žiada o
príspevok /Príklad:Ak žiada príspevok v roku 2007, uvádza sa stav k 31.12.2006/
Počet zamestnancov ku dňu podania žiadosti
Vypĺňa len podnikateľský subjekt!
Rok vzniku firmy
Vedenie účtovníctva              jednoduché    podvojné       /2

2. Štatutárni zástupcovia právnickej osoby
Meno a priezvisko, titul         Meno               Priezvisko                 Titul
Adresa                  Obec(mesto)            Ulica, číslo                PSČ
trvalého bydliska


Telefón (aj predvoľba)                           Fax
E-mail1/ Živnostník, slobodné povolanie, podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia, verejná obchod.spoločnosť,
  komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo, neinvestičný fond, záujmové združenie
  právnických osôb, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, vysoká škola, občianske združenie,
  odborové organizácie, iné právnické osoby verejného práva (komory, fondy ... ), VÚC, obec, orgán štátnej správy
2/ Nehodiace sa škrtnúť
3/ SK NACE Rev. - odvetvová klasifikácia ekonomických činností
4/ Podľa priemerného počtu pracovníkov zamestnaných počas jedného roka na plný pracovný úväzok spolu s pracovníkmi na čiastočný
  uväzok a sezónnymi pracovníkmi. Za referenčný rok sa považuje posledné účtovné obdobie
                                                                                 2.strana žiadosti
3. Zodpovedný pracovník

Meno a priezvisko, titul


Funkcia
Telefón (aj predvoľba)                    Fax                        Mobil:
E-mail


4 . Údaje pre overenie podmienok na získanie štátnej pomoci pre žiadateľa (vyplňuje len podnikateľský subjekt)

Identifikácia žiadateľa                   Mikro podnik/*      áno   /  nie
Malý podnik/*  2/          áno   /  nie    Stredný podnik/*     áno   /  nie     Veľký podnik/*         áno  /  nie
Výška obratu žiadateľa k 31.12.2006 v Sk
Celková ročná hodnota aktív k 31.12. 2006 v Sk


5. Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné 3 roky pred dňom podania žiadosti (nie za kalendárne roky) v Sk
                                     Druh a označenie pomoci 3/ Výška schválenej štátnej Výška poskytnutej štátnej pomoci
Poskytovateľ štátnej pomoci                                      pomoci
Prehľad o žiadanej štátnej pomoci, ktorá nebola ku dňu podania žiadosti schválená

Inštitúcia, ktorej bola predložená žiadosť o štátnu pomoc            Výška žiadanej štátnej pomoci
6. Miesto prevádzky alebo organizačnej jednotky, v ktorej sa prijmne absolvet vzdelávania a prípravy pre trh práce
Okres             Obec(mesto)                    Ulica, číslo                       PSČ
7. Počet prijatych absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce na pracovné miesta (PM)

                       Profesia
                                                                     Prepokladaný dátum vytvorenia
 Por.č.                                                                        PM
 PM      Počet PM           Slovne      Kód KZAM               Stupeň / ZŠ,SŠ,VŠ
8. Údaje o predpokladanej celkovej cene práce (CCP) na prijaté pracovné miesta, z údajov z časti č. 7

                                                     Celková cena práce v €
                Profesia
 Por.č.                                                        odvody
 PM                                        Mzda             (35,2%, resp. 34,95%)        CCP spolu
               SpoluVysvetlivky:
PM - pracovné miesto
CCP - Celková cena práce , mzda a príslušné odvody platené zamestnávateľom za zamestnanca
Por. č. - poradové číslo
KZAM - Klasifikácia zamestnaní
/*Mikro podnik zamestnáva menej ako 10 osôb, Malý podnik zamestnáva menej ako 50 osôb, Stredný podnik zamestnáva menej ako 250 soôb,
 Veľký podnik zamestnáva viac ako 250 osôb
Úrad PSVR poskytne príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na vytvorené pracovné miesto najviac vo výške
celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej hrubej mzdy zamestnanca v národnom hoppodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok.
                                                                       3.strana žiadosti
9.   Informácie pre žiadateľa:
9.1. K žiadosti je potrebné doložiť:
(pokiaľ sa predkladajú kópie, je ich potrebné podpísať štatutárnym zástupcom zamestávateľa)


1/ Zriaďovacia listina /u podnikateľských subjektov kópia výpisu z OR nie staršia ako 3 mesiace, kópia živnostenského listu, oprávnenia podľa
   osobitného predpisu a pod./, v prípade potreby aj kópiu dokladu o zriadení prevádzky
2/ Hodnovernú kópiu zmluvy o prenájme nebytových priestorov na podnikanie, resp. kópiu listu vlastníctva
   s prijatím uchádzačov o zamestnanie, vrátane kalkulácie predpokladaných nákladov, slúži len ako doplňujúci doklad
4/ Doklad nie starší ako 1 mesiac preukazujúci splnenie daňových povinností
5/ Doklad nie starší ako 1 mesiac, preukazujúci splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
   a príspevku na starobné dôchodkové sporenie
6/ Čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac, že žiadateľ nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce
   z pracovného pomeru, že v čase podania žiadosti nie je v konkurze, likvidácií, v súdom určenej správe alebo inom podobnom konaní
7/ Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania
   predkladá zamestnávateľ, ktorý vykonával samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu 5 rokov pred podaním žiadosti
8/ Čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac, že žiadateľ nemá voči žiadnemu úradu PSVR záväzky po lehote splatnosti
9/ Ďalšie doplňujúce doklady v zmysle požiadavky poskytovateľa
  Svojim podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti; a uvedomujem si právne
  následky v prípade zistenia nepravdivosti niektorých údajov uvedených na žiadosti, súhlasím, aby údaje uvedené v
žiadosti boli použité a spracované v informačnom systéme úradu PSVR v súlade s účelom pre ktorý boli poskytnuté,podľa
 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších prepisov.
      V  ................................                    ....................................................

                                                 pečiatka, meno, priezvisko a podpis
     Dňa  .....................                                  štatutárneho zástupcu

								
To top