Docstoc

staj_becerileri

Document Sample
staj_becerileri Powered By Docstoc
					      ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BECERİLERİ
1. Staj yapılacak işletmeye ait genel bilgiler, yapılan faaliyetler ve çalışma alanları
  konusunda bilgi kazandırmıştır,
2. Staj faaliyetleri sonucunda mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve
  çözümleyebilme yeteneği kazanmıştır,
3. Staj yapılan yerin belirli ihtiyaçlarına yönelik sistem, parça veya süreci tamamen veya
  kısmen tasarlayabilmeyi öğrenmiştir,
4. Yapılan staj, modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme
  ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır,
5. Staj süresince yapılması gerekli deneyleri tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca
  ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmıştır,
6. İşletmede karşılaşılan çevresel sorunlar hakkında çevre mevzuatında yer alan
  yönetmelikler kapsamında yorum yapma becerisi kazanmıştır,
7. Yapılan staj faaliyetleri bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır,
8. Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerileri kazandırmıştır,
9. Staj yapılan işletmede çevre sorunları, iş güvenliği, temiz üretim, enerji tasarrufu ve
  atık yönetimi konularıyla ilgili sistem kurma, işletme ve yorum yapma becerisi
  kazandırmıştır,
10. Firmada Çevre Mühendisliği konularına ait problemlerin tespit edilmesi ve bu
  problemlere ait çözüm önerisi getirme becerisi kazandırmıştır.
      ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

              ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

     LABORATUAR STAJI STAJ DEFTERİ DEĞERLENDİRME SORULARI

 SORU 1: İşletme hakkında aşağıdaki bilgileri veriniz.
    İşletmenin tam adı
    İşletmenin adresi
    İşletmenin faaliyet gösterdiği alan
    İşletmenin ana ürünleri veya sağladığı hizmetler
    Laboratuvar tanımı, akreditasyon ile ilgili bilgi
    İşletmenin kısa tarihi
 SORU 2: Çevre mühendisleri hangi alan veya süreçlerde çalışıyor? Görevlerini, çalışma
 alanlarını vb. ayrıntılı olarak araştırınız.
 SORU 3: Laboratuar organizasyon şemasını hazırlayınız. Cihaz parkuru ve yapılan analizler
 hakkında bilgi veriniz.
 SORU 4: Yapılan analizlerle ilgili deneysel yöntem ve metotları yazınız.
 SORU 5: Analizler sonucu elde edilen verileri çevre mühendisliği açısından yorumlayınız.
 SORU 6: Yapılması öngörülen deneylerde numune alma, saklama ve hazırlama teknikleri
 hakkında detaylı bilgi veriniz.
 SORU 7: Staj faaliyetinin yapıldığı laboratuara ait güvenlik kuralları nelerdir? Eksiklikler
 varsa bunlar hakkında bilgi veriniz.
 SORU 8: Yapılan analiz sonuçlarının nasıl raporlandığını araştırınız. Bir raporlama örneği
 hazırlayınız.
 SORU 9: Laboratuvar kalite standartlarına yönelik (TS EN ISO 17025, vb.) bilgi veriniz.
 Hangi ölçüde uygulandığını belirtiniz.
 SORU 10: Firmada Çevre Mühendisliği’nde kullanılan laboratuar koşulları ile ilgili
 problemlerin tespit edilerek, bu problemlere ait çözüm önerilerinin getirilmesini tartışınız.


 LABORATUAR STAJI

        1   2    3   4    5   6   7   8   9   10
Soru 1     +                         +
Soru 2     +                         +
Soru 3     +           +              +
Soru 4                +    +          +
Soru 5        +           +   +      +
Soru 6        +       +    +          +
Soru 7        +    +              +   +   +
Soru 8                    +       +   +
Soru 9                       +      +   +
Soru 10        +                     +      +
       İŞLETME STAJI STAJ DEFTERİ DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1: İşletme hakkında aşağıdaki bilgileri veriniz.

   İşletmenin tam adı

   İşletmenin adresi

   İşletmenin faaliyet gösterdiği alan

   İşletmenin ana ürünleri veya sağladığı hizmetler

   İşletmenin kısa tarihi

   İşletmenin cihaz parkuru, yapılan analizler ve çevresel faaliyetler

SORU 2: Çevre mühendisleri hangi alan veya süreçlerde çalışıyor? Görevlerini, çalışma
alanlarını vb. ayrıntılı olarak araştırınız.

SORU 3: Staj yapılan firmada hangi faaliyet alanlarında aktif olarak görev aldığınızı
belirtiniz.

SORU 4: Yapılan staj yerine bağlı olarak aşağıdaki opsiyonlardan uygun olanı cevaplayınız.

Opsiyon 1:Üretim yapan ve sonucunda atık oluşturan bir işletmede staj yapıyorsanız;

               i. İşletmenin üretim prosesini açıklayınız,

              ii. Üretimde kullanılan hammaddeleri belirtiniz,

              iii. Üretim sonucu oluşan atık türlerini, miktarlarını ve oluştukları
                 proses aşamalarını açıklayınız,

              iv. Atıkların   (katı  ve  tehlikeli  atıklar,  atıksu,  atmosferik
                 emisyonlar, vb.) arıtımı ve bertarafı için izlenen prosesleri
                 detaylıca belirtiniz,

               v. İşletmenin Çevre Mevzuatı’nda yer alan yönetmeliklerden
                 hangilerine tabi olduğunu ve sağlaması gereken deşarj/emisyon
                 kriterlerini açıklayınız,

              vi. İşletmenin akım şemasını açığa çıkan atıkları göstererek
                 hazırlayınız,

              vii. İşletmenin arıtım proseslerini akım şemaları çizerek açıklayınız.
Opsiyon 2: ÇED çalışmaları yürüten bir işyerinde staj yapıyorsanız;
             i. ÇED Yönetmeliği’nin ana hatları ile anlatınız,
             ii. İşyerinin ÇED raporu hazırlayabilmesi için sağlaması gereken
               kriterleri açıklayınız,
             iii. ÇED raporu hazırlama aşamalarını detaylıca anlatınız,
             iv. Örnek bir firma için ÇED raporu alma aşamalarını akım şeması
               çizerek detaylıca açıklayınız,
             v. Üzerinde çalıştığınız projelerin çevresel etkilerini ve bunların
               azaltılmasına yönelik olası önlemleri projenin her aşaması için
               (faaliyet öncesi, sırası ve sonrası) irdeleyiniz.


Opsiyon 3: Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediyeler ya da İl Çevre ve Orman
Müdürlükleri’nde ya da benzeri kamu kuruluşlarında staj yapıyorsanız,
             i. Çalıştığınız kurumun dahil olduğu yönetsel işleyişi ve kurumsal
               yapıyı anlatınız,
             ii. Çalıştığınız kurumun görev ve yetkilerini belirtiniz,
             iii. Bu görevler dahilinde denetim uygulamalarına katılıyorsanız
               denetlenen işletmenin üretim sonucu oluşan atık türlerini, ve
               oluştukları proses aşamalarını, işletmenin Çevre Mevzuatı’nda
               yer alan yönetmeliklerden hangilerine tabi olduğunu ve
               sağlaması gereken kriterleri belirtiniz,
             iv. Çalıştığınız şubenin yürütmekte olduğu çalışmaları detaylarıyla
               anlatınız.
Opsiyon 4: Staj yaptığınız işletmede projelendirme yapılıyorsa;
             i. Tasarım kriterlerini ve aşamalarını detaylıca anlatınız,
             ii. Raporunuzda örnek hesaplamalara yer veriniz,
             iii. İşyerinin tasarımda kullandığı yazılımı anlatınız.


SORU 5: Staj yaptığınız işletmede Çevre Yönetim Sistemi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
yönetim sistemleri kurulu ya da kurulum aşamasında ise; bu sistemlerin yapısını, işleyişini,
dökümantasyonunu anlatınız. Ya da staj yaptığınız işletme için Çevre Yönetim Sistemi, İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği yönetim sistemleri gibi bir sistem öneriniz ve bu sistemlerin yapısını,
işleyişini, dökümantasyonunu anlatınız.
 SORU 6: Firmada Çevre Mühendisliği konularına ait problemlerin tespit edilmesi ve bu
 problemlere ait çözüm önerilerinin getirilmesi konusunda bilgi veriniz.

 SORU 7: Firmada karşılaşılan iş kazaları var mı? Sağlığa zararlı ortamlarda (Örneğin, fazla
 gürültülü ortamda çalışmak, tozların ya da zehirli gazlara maruz kalmak) çalışma
 gerçekleşiyor mu? Bu gibi olumsuz durumlara karşı alınan önlemler var mı? Varsa nelerdir?
 Yoksa nedenlerini tartışınız. İŞLETME STAJI

       1   2    3   4   5   6   7   8   9   10
Soru 1    +                        +
Soru 2    +                        +
Soru 3    +                     +   +
Soru 4(Tüm     +    +   +       +   +   +
opsiyonlar)
Soru 5           +          +   +   +   +   +
Soru 6       +    +          +      +      +
Soru 7                      +      +   +   + DEĞERLENDİRME

 Öğrenciye sözlü sınavda staj defteri değerlendirme soruları sorularak ve sınavda sunum
 becerisi göz önünde bulundurularak notu verilir. Laboratuvar staj defterlerinde her soru 10
 puan üzerinden değerlendirilir. İşletme stajı defterlerinde 1, 2, 3, 5, 6 ve 7. sorular ortak
 yanıtlanacak sorular olup her biri 10 puandır. Opsiyonel olarak cevaplanacak 4. soru 40
 puandır.


 Öğrencinin başarı durumu laboratuvar ve işletme stajı için ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 Öğrencinin laboratuvar stajı ve işletme stajı başarı durumu; staj defteri değerlendirme notu
 (%40), yapacağı sözlü sınav/sunum notu (%30) ve staj belgesindeki iş yeri yetkilisinin
 değerlendirme notu (%30) dikkate alınarak belirlenir. Laboratuvar veya işletme stajı için
 hesaplanan not 70’in üzerinde ise staj kabul edilir, 50’nin altında ise reddedilir. 50-70
 arasında ise eksikliklerin tamamlanması için öğrenciye fırsat tanınır.


 Staj sonuçları bölüm staj komisyonu tarafından işletme ve laboratuar stajı sonuçları olarak
 ayrı ayrı “başarılı/eksik/başarısız” olarak ilan edilir. Sözlü sınava gelmeyen ve staj belgesi
 olmayan öğrenci başarısız sayılır.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:27
posted:8/25/2012
language:Turkish
pages:5