SOCIÁLNA PRÁCA by cuiliqing

VIEWS: 68 PAGES: 3

									               SOCIÁLNA PRÁCA                         – hodnoty, problematika spravodlivosti a rovnosti, Aristoteles:
                                               „spravodlivými sa stávame, tak že spravodlivo sa správame“, Konfucius:
Filozofia v sociálnej práci                                  „čo si sám neželáš, nerob iným“,

Ako chápeme soc. prácu ? V užšom zmysle slova ju chápeme ako praktickú        MODERNÝ LIBERALIZMUS
činnosť, teda z toho vyplýva ide o cielený priamy kontakt soc.pracovníka       V 20.storočí sa vytvára priestor pre vznik a rozvoj štátu a nazývame ho soc.štát.
s individuálnym klientom, so skupinou, komunitou za účelom identifikovať       Soc.štát sa odlišuje od predchádzajúceho liberálneho chápania štátu: 1. Zmierňuje
problém, stanoviť soc.diagnózu, poskytnúť soc.terapiu. V širšom zmysle slova     dopad trhu na jedinca, preto realizuje redistribúciu. 2. Garantuje životné minimum,
chápeme soc.prácu ako sociálne, technické opatrenia akými sú soc.politika.      soc.dávky, verejné soc.služby. 3.soc.politika sa stáva verejným problémom.
                                           Soc.štát kritizujú Hayek a Nozick. Kritizujú predovšetkým Rawlsovú teóriu
Natískajú sa nám otázky: Čo je to soc. práca? Čo je pre soc.prácu typické? Líši sa  spravodlivosti, že spoločnosť je povinná sa postarať o každého člena spoločnosti.
soc.práca od iných pomáhajúcich profesií ? Aké má ciele soc.práca? Aký je jej    Nozick: „prečo ľudia, ktorí sú lepší majú pomáhať najmenej zvýhodneným?
predmet?                                       Človek sa má spoliehať sám na seba, na svoje schopnosti.“
                                           Hayek hovorí, že rovnosť pred zákonom je jedinou rovnosťou, ktorú treba uznať.
V podstate soc.práca je všetko čo vykonávajú soc.pracovníci, čiže soc.práca je to  Hovorí, že hlavným činiteľom rušiacim rovnosť je nerovnosť majetku a príjmov.
čo nevykonávajú iní, napr. zdravotníci, sestry, policajti ...            Walzer: je zástancom komunitarizmu. Hovorí že, spoločnosť je spravodlivá vtedy,
                                           keď je otvorená chápať požiadavky členom svojej spoločnosti. Rovnosť má byť
Soc. práca ako odbor sa zameriava na praktické riešenie ľudských problémov.     v základných ľudských právach a slobodách, ale aj v soc. a ekonomickej sfére.
Východiskom soc.prácu ako akademickej disciplíny sú soc. a politická filozofia.
                                           TEÓRIA A VÝCHODISKÁ SOCIÁLNEJ PRÁCE
Soc.práca súvisí s celým sektorom disciplín ako pedagogika, soc.pedagogika,     Vývoj soc. práce nadväzuje na činnosť filantropických a charitatívnych
soc.psychológia, psychiatria atď. Soc. práca rieši soc.problémy ako         organizácií. Historické počiatky soc. práce sa objavujú v spojení s kresťanstvom
nezamestnanosť, násilie v rodine, drogové závislosti, kriminalita, rozličné formy  (starostlivosť o chorých, starých a opustených, siroty atď.) Soc. práca sa vyvinula
soc. exklúzie (vylúčenie). Medzi ľuďmi a prostredím prebieha neustála interakcia,
                                           v demokratických a humanitárnych ideáloch. Jej hodnoty sú založené na
čiže prostredie kladie na človeka požiadavky, definuje soc.role, na ktoré musí
človek reagovať, ak sa človek s tým nevie vyrovnať vynára sa soc.problém. Soc.    rešpektovaní rovnosti a dôstojnosti všetkých ľudí. Soc. práca ako praktická
práca sa opiera o ideál spoločenskej solidarity.                   činnosť je výrazne ovplyvňovaná charakterom soc. politiky v danom štáte (ide
                                           o starostlivosť o ľudí, ktorí nedokážu vzniknuté kolízne soc. udalosti prekonať
Soc. práca ako etablovaná disciplína sa sformovala až v 20.storočí. Osobitné     vlastnými silami)
postavenie má filozofia, je najviac vzdialená od praxe ale pre teóriu má veľký
význam. Soc. prácu ovplyvňujú tieto tematické okruhy sociálnej a politickej     HISTORICKÝ PRIEBEH SOC. STAROSTLIVOSTI delíme:
filozofie a etiky:                                  Z časového hľadiska hovoríme o 6 obdobiach
   1. Ontológia sociálneho (bytie, existencia) – v premene stredovekej Európy   1. až 5. storočie – vznik kresťanstva
     zohral podstatnú úlohu peňažný systém. – cirkev v ťažení proti kacírom   6. až 13. storočie – obdobie stredoveku
     v 13.-14. storočí zvíťazila, hoci pred súdom dejín prehrala. –       14. až 16. storočie – obdobie novoveku (objavenie Ameriky 1492) – nevoľníctvo
     sprievodným efektom procesu modernizácie bolo, že na politickú scénu    (1514 Dóžovo povstanie) (Jozef II. zrušil zákonom nevoľníctvo)
     vystúpil „démos“ (ľud).                          17. až 18. storočie – obdobie absolutizmu a osvietenstva (Ľudovít XIV. kráľ
   2. Je to vzťah spoločnosť - indivíduum – soc.poriadok, soc.kohézia       Slnko) (Mária Terézia)
     a solidarita.                               18. až 19. storočie – obdobie industrializácie
20. až 21. storočie – obdobie post industrializačnej spoločnosti           objavuje už začiatkom 18.st. Už v roku 1786 vznikol ústav pre hluchonemých v
                                           Prahe. V roku 1835 vznikol prvý slovenský ústav pre hluchonemých v
Pojem soc. práca bol prvý krát použitý v období post industriálnej spoločnosti a to  Liptovskom Mikuláši. V roku 1903 vznikol ústav pre hluchonemých a slepých v
v Nemecku v roku 1925. Soc. práca sa vyvinula z humanitárnych             Kremnici a v Bratislave. Formuje sa starostlivosť o chorých a umierajúcich.
a demokratických ideálov a je založená na rešpektovaní rovnosti a dôstojnosti     V 19.st sa v Londýne objavujú prvé sociálne sestry. V roku 1911 bol založený
všetkých ľudí.                                    hospic svätého Jozefa v Londýne. Rozvíja sa starostlivosť o chudobných. O
                                           žobrákov a teda o chudobných sa mali starať obce. Rozvíja sa aj penitenciarna a
PREDMET DEJINY SOC. PRÁCE                               postpenitenciarna starostlivosť.
Dejiny soc. práce na:                                 "ukážte mi vaše väznice a poviem vám aký štát ste" - kto to napísal ?
dejiny teórie soc. práce – patrí sem:
- vývoj soc. myšlienok a teórii v jednotlivých obdobiach vývinu spoločnosti;     Do 18.st v žalároch, väzniciach boli odsúdení trestaní bičovaním, okovami,
- vznik a vývoj teórie soc. práce;                          hladom. Koncom 18.st sa objavujú myšlienky o prevýchove, čiže pôsobiť na
- vývoj empirického poznania a metodiky soc. výskumov;                odsúdeného. Častejšie sa ale hovorí o resocializácii. Prvá väznica na území
dejiny praktickej soc. práce                             Slovenska sa volala Krajinská väznica v Senci. Rok 1856 - Ilavská väznica a
- vývoj soc. inštitúcií a soc. zabezpečenia od rodinnej a rodovej vzájomnosti, cez  neskôr vznikali ďalšie v Košiciach atď. V roku 1963 prichádzali do väzníc
filantropickú a charitatívnu činnosť až po komplexnú sústavu inštitúcií        vychovávatelia, pedagógovia, psychológovia, sociológovia, postupne vzniká
zabezpečujúcich soc. pomoc;                              kurátorstvo, čiže kurátori, ktorí sa mali o odsúdených starať po výkone trestu (bolo
- vývoj foriem a metód soc. práce ako profesie;                    to úradnícke zamestnanie a nespĺňalo svoj účel).

SOCIÁLNA PRÁCA AKO ORGANIZOVANÁ FORMA POMOCI                     Starostlivosť o deti, mládež a rodinu
V Európskych podmienkach môžeme organizovanú formu účinnej pomoci           Do 19.st bolo akceptovane zle zaobchádzanie s deťmi, využívanie deti ako lacnej
odkázaným sledovať od 9. storočia. Vo svojich začiatkoch bola výlučne viazaná     pracovnej sily, predaj deti.. Až v druhej polovici 19.st sa začína tato otázka
na kláštory, cirkevné spoločenstvá. Postupne sa táto pomoc špecializovala podľa    postupne riešiť. Riešila sa hlavne po druhej svetovej vojne (rôzne deklarácie, napr.
jednotlivých rádov (Františkáni). Rehoľné spoločenstvá vznikali ako reakcia na    deklarácia ľudských práv z 1948ho). Rodinná politika dosiahla celosvetový
aktuálne potreby spoločnosti, nebola to len charitatívna oblasť ale aj aktivity    rozvoj. Rodina = základ spoločnosti.
zdravotnej činnosti (oblasti). Postupne začali vznikať sirotince, útulky, mestské
nemocnice atď.                                    Rozvíja sa starostlivosť o pracujúcich, ako aj o nezamestnaných. Zákonník práce.
                                           Otázka nezamestnaných sa rieši po roku 1989.
SOCIÁLNA PRÁCA AKO NEORGANIZOVANÁ FORMA POMOCI
Základom tejto činnosti neorganizovanej pomoci je "miluj blížneho svojho ako     Ďalšou starostlivosťou je starostlivosť o utečencov. Spolu s touto
seba samého".                                     starostlivosťou sa spája slovo azyl. Azyl ako inštitút vznikol v starovekom Grécku,
                                           asylon = nedotknuteľný, posvätný, tiež útočisko, miesto ochrany.
Sociálnu prácu v praktickej podobe realizujú sociálni pracovnici.           Azyl ma dva významy:
Sociálny pracovník - je to odborník, profesionál, ktorý sa zaoberá sociálnou     1) azyl ako politicko-právne povolenie k pobytu (občianska vojna, rasove alebo
pomocou jednotlivcom, skupine alebo komunitám, ktorí sa dočasne alebo natrvalo    náboženské prenasledovanie a pod.)
nachádzajú v problémovej situácií vyžadujúcej spoločenskú, sociálnu intervenciu.   2) azyl ako útulok, prechodne ubytovanie vlastných občanov, teda tých, ktorí
                                           potrebujú pomoc.
Humánne prístupy slabším členom spoločnosti viedli postupne k vzniku
starostlivosti, napr. starostlivosť o zdravotne postihnutého. Táto starostlivosť sa
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
     Svätá Alžbeta
     veľa pre sociálnu prácu urobila dcéra Masaryka a to je Alica
     Masarykova, ktorá spolu s Annou Berkovcovou patri k zakladateľkám
     prvej českej akadémie pre sociálnu prácu v roku 1918. V rokoch 1919-39
     Alica stála na čele československého červeného kríža, aktívne pracovala
     na Masarykovej lige proti TBC. výrok Masaryka: "ak ma byt sociálna
     práca úspešná, je potom nutné, aby súkromná (dobrovoľná) a verejná
     (štátna) starostlivosť cieľavedome spolupracovali".
     Elena Maróthy-Soltesová
     spolok slovenských žien Živena - bol to spolok orientovaný na osvetovú
     a sociálnu činnosť
     Halina Radlinská
     Alica Salamonová
.......
Pre rozvoj teórie sociálnej práce bol veľmi dôležitý vznik ministerstva sociálnej
starostlivosti ako aj činnosť sociálneho ústavu československej republiky.
V sociálnej práci pracujeme s jednotlivcom, so skupinou, komunitou,
spoločnosťou.

								
To top