Staj Defteri Yazma Kurallari by tncgnc39

VIEWS: 301 PAGES: 7

More Info
									          DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
         İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
         STAJ DEFTERİ YAZIM KURALLARI
                  (2011)


A. GENEL BİLGİLER


1. İnşaat Müh. Bölümü öğrencilerinin yükümlü olduğu stajlar şantiye ve büro
olarak ikiye ayrılmaktadır. Yapılan stajların en az 2 en çok 4 haftası büro,
kalan kısımları da şantiye çalışmalarını kapsamalıdır. Diğer bir deyişle en az 6
hafta şantiye stajı yapılması gerekmektedir.


2. Staj yapan her öğrenci, staj öncesi zorunlu sigortasını yaptırmak, staj
defterini ve sicil fişini onaylatmak zorundadır. Öğrenciler ilgili evraklarını
hazırlayıp ilan edilen tarihlere kadar kendi staj danışmanına onaylatıp teslim
edecektir.


3. Staj defterinin kapağı ve birinci sayfası Bölüm web sitesinden temin
edilebilir. Zorunlu staj sigortası yapılmamış stajlar kabul edilmeyeceğinden,
staja başlamadan önce öğrencilerin mutlaka sigorta formunu doldurup staj
danışmanına teslim etmesi böylece sigorta yaptırması gerekmektedir. Zorunlu
staj sigortası formu Bölüm web sitesinden temin edilebilir.


4. Defter elde yazılacaksa okunaklı yazılmalı, Türkçe ve dilbilgisi kurallarına
uyulmalıdır. Bilgisayarda yazılacak defterlerde çok büyük punto veya çok
küçük punto kullanılmamalıdır. 12 punto “Times New Roman” yazı karakteri
uygundur.
                                       1
B. DEFTERİN HAZIRLANMASI


1. Staj defterinizin ilk sayfasına stajı yapacağınız firma/kurumun adını,
adresini, telefon numarasını (Stajerlerden sorumlu yetkili) liste halinde
yazınız. Zorunlu staj sigortası yaptırırken beyan ettiğiniz staj tarihlerini bir
tablo hazırlayarak bu tabloda gösteriniz. Beyan ettiğiniz tarihler dışında
yapılacak stajlar kabul edilmeyecektir.


2. Staj yapılan firmayı/kurumu tanıtınız. Tarihçesini, faaliyet gösterdiği
alanları tespit ederek, geçmişte yaptığı imalatlar/projeler hakkında bilgi
veriniz.


3. Şantiye ve/veya büro stajı yapmanız durumunda aşağıda istenen bilgileri
sağlayacak şekilde staj defterinizi doldurunuz. Hem şantiye hem de büro stajı
yapılıyorsa tüm maddeler doldurulacaktır. Ancak stajınızın kapsamında
olmayan soruları, neden kapsam dışında olduğunu açıklayarak boş
bırakabilirsiniz. Ayrıca staj yapılan yerin özelliğine göre ilave olarak
maddeler ekleyebilirsiniz.


* Şantiye stajı yapıyorsanız.
Ş-1. Staj yaptığınız imalatla ilgili temel bilgileri (Şantiye mevkii, yapı
özellikleri, kullanım amacı, temel projelendirme bilgileri, başlangıç ve
planlanan tamamlanma tarihleri) listeleyiniz.


Ş-2. Şantiye kurulumu öncesi imalat için ne gibi izinler alındığını, bu izinlerin
hangi kuruluşlardan nasıl bir yol izlenerek alındığını öğrenerek staj                                        2
defterinize işleyiniz (İnşaat ruhsatının alınması, şantiye suyunun ve
elektriğinin bağlanması vb.).


Ş-3. Staja başladığınız tarihte inşaatın mevcut durumunu açıklayınız. Bunun
için şantiye iş programından yararlanabilirsiniz. İş programları hakkında bilgi
vererek, staj yaptığınız şantiyenin iş programını yorumlayınız. Programda
revizyonlar olması durumunda nedenlerini öğrenerek nasıl bir çözüm yolu
izlendiğini tespit ediniz.


Ş-4. Şantiyenin kuruluş şeması (kroki çizilebilir), iş düzeni, çalışan sayısı,
mühendis ve işçilerin dağılımı, kullanılmakta olan makine ve ekipman
hakkında bilgi veriniz. Bunun için şantiyenin personel ve ambar kayıtlarından
yararlanabilirsiniz.


Ş-5. Makine ve ekipmanın şantiyede hangi amaçlarla kullanıldığını öğrenerek
defterinizde açıklayınız. Özellikle baraj ve/veya altyapı inşaatları gibi toprak
işlerinin yoğun olduğu bir imalatta staj yapılıyorsa iş makinalarının
kapasiteleri ve kullanım avantajları hakkında bilgi veriniz.


Ş-6. Staj süresi boyunca imalatta gerçekleştirilen ilerlemeyi genel hatlarıyla
açıklayınız. Bu açıklamadan sonra, gün gün veya topluca yapılan işleri
ayrıntılı olarak staj defterine listeleyiniz. Her gün yapılan işler detaylı bir
şekilde anlatılmalıdır. Yapılan çalışma belirli bir döngü halinde ilerliyorsa
belirli gün aralıklarında tümü bir arada anlatılabilir. Örneğin bir bina
inşaatında kolon aplikasyonu, kalıp çakımı, donatının yerleştirilmesi, beton
dökümü ve kalıp alınması 6 gün sürüyorsa tümü bir arada bu altı günlük
periyotta anlatılabilir. Böyle bir durumda gün gün bölmeye gerek olmayabilir.
Ancak hangi günler arasında bu çalışmanın gerçekleştirildiği belirtilmedir.
İnşaatın her aşamasında gözlemlediğiniz uygulamaları teorik bilgileriniz

                                       3
ışığında yorumlayınız. Bu yorumlamalarda ilginç görülen detayların fotoğraf,
kroki, plan, grafik, tablo, harita gibi görsel materyalle deftere işlenmesi
gerekmektedir (Fotoğraflar CD’de verilebilir ancak tek başına CD verilmesi
yeterli değildir). Fotoğraflardan belli sayıda (en az 20 adet) önemli görülenleri
mutlaka deftere basılmalı veya yapıştırılmalıdır. Fotoğraflar ve varsa diğer
görsel materyal numaralandırılmalı ve rapor içinde atıflanmalıdır.


Ş-7. Şantiyede iş ve işçi güvenliği ile ilgili alınan önlemleri açıklayınız. Bu
önlemlere uyulmada karşılaşılan güçlükleri irdeleyiniz.


Ş-8. Şantiyede staj yaptığınız dönem boyunca malzeme seçiminde dikkat
edilen konuları, kalite kontrol amaçlı yapılan çalışmaları açıklayınız. Sahada
ve/veya laboratuvarda deneyler yapılan özel uygulamalar olması durumunda
kullanılan deney yöntemlerini açıklayınız.


Ş-9. Şantiyede yapılan saha ölçümlerinde koordinat ve kot tespiti, seviye, açı,
mesafe ölçümleri vb. kullanılan cihaz, yöntem ve hesaplamalar hakkında bilgi
veriniz.


Ş-10. Betonarme kalıp ve donatı montajı uygulamalarında kullanılan
yöntemler, yapılan hatalar ve çözüm yolları ile ilgili gözlemleriniz nelerdir?


Ş-11. Yapı denetimi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriniz. Staj
yaptığınız şantiyede denetim amaçlı çalışan kurumlar ve faaliyetleri hakkında
bilgi veriniz. Yapı denetim firmasında staj yapıyorsanız, firma faaliyetlerini
tanıttıktan sonra firmanın denetlemekte olduğu şantiyeler için istenen tüm
maddeleri dolduracak verileri temin ediniz.                                         4
Ş-12. İmalatlarda uyulan standart ve yönetmeliklerin, takip edilen
yönergelerin neler olduğu öğrenilmeli ve defterde belirtilmelidir.


Ş-13. Şantiyede karşılaştığınız uygulama problemlerine örnekler veriniz.
Karşılaşılan sorunlara ne gibi çözümler üretildiğini, bu çözümlerin
olumlu/olumsuz sonuçlarını tartışınız. Gözlemlerinizi şantiye şefi ve
mühendislerine de danışarak yorumlayınız.


Ş-14. Stajınızı tamamladığınızda elde ettiğiniz bilgi, görgü ve tecrübeyi
özetleyecek bir “Sonuç ve Değerlendirme” bölümü hazırlayınız. Stajın size
kazandırdıklarını, teorik bilgilerinizle gözlemleriniz arasındaki paralellikleri
ve uyuşmazlıkları yorumlayınız


Büro stajı yapıyorsanız,


B-1. Stajı yaptığınız proje bürosu hakkında bilgi veriniz. Büroda çalışan
mimar-mühendis ve tekniker personelin iş tecrübesi ve uzmanlık alanlarını
öğrenip defterinize yazınız.


B-2. Proje bürosunun teknik ekipman altyapısı hakkında bilgi veriniz.
Bilgisayar, yazılım, plotter çizim masası vb. teknik donanım kapasitesini
tespit ediniz.


B-3. Proje bürosunun daha önce tamamlanmış hizmetlerini inceleyerek
uzmanlaştığı konuları genel hatlarıyla açıklayınız (Yapı projelendirme, statik-
dinamik hesap çözümleme, istinat duvarı, su yapısı, baraj, altyapı, üstyapı
projelendirme, onarım güçlendirme projeleri vb.).

                                       5
B-4. Statik ve betonarme proje çözümlemesi yapan bir büroda staj
yapıyorsanız, mimari projeden statik projeye geçiş aşamasında nasıl bir yol
izlendiğini  açıklayınız.  Projelendirme   aşamalarını  maddeleyerek   staj
yaptığınız firma/kurumda izlenen yöntemi açıklayınız.


B-5. Büro çalışmalarında kullanılan bilgisayar programlarının (çizim
programları, statik hesaplama ve betonarme projelendirme amaçlı) çalışma
prensiplerini öğrenip staj defterinde açıklayınız. Staj süresince yaptığınız
çalışmalar da dahil olmak üzere açıklamalarınızı çeşitli örneklerle
zenginleştiriniz. Proje çizim ve hesaplamaları hakkında grafik ve tablolar
yardımıyla açıklamalar yapınız.


B-6. Projelendirme aşamasında uyulan standart ve yönetmeliklerin, takip
edilen yönergelerin neler olduğu öğrenilmeli ve deftere işlenmelidir.


B-7. Keşif, metraj ve hakediş çalışmalarının gerçekleştirildiği bürolarda staj
yapılıyorsa, bu çalışmalar hakkında temel bilgiler sunulmalıdır. Staj sırasında
yapılan veya incelenen örnek uygulamaları deftere işlenmelidir. Ayrıca keşif,
metraj ve hakediş uygulamalarında kullanılan bilgisayar programlarını
tanıtarak bunların kullanımı ile ilgili örnekler veriniz.


B-8.  Staj  yaptığınız  firma  projelendirmenin    yanında  imalatı  da
gerçekleştiriyorsa imalat aşamasında ne gibi güçlüklerle karşılaşıldığını, bu
güçlükleri çözmek için projede ne gibi tadilatların yapıldığını öğrenip
bulgularınızı deftere işleyiniz.
                                         6
B-9. Staj sırasında yapılan büro çalışmalarında Üniversitede görülen teorik
bilgilerden nasıl faydalanıldığını irdeleyiniz. Bu kapsamda teorik bilgilerin
pratikte kullanım oranını yorumlayınız. Tecrübeli mühendisler olan staj
amirlerinizin bu konudaki görüşlerinden de faydalanınız.C. DEFTERİN DEĞERLENDİRİLMESİStaj defterleri stajın yapıldığı ara tatili takip eden dönem başında toplanarak
staj danışmanlarınca incelenir. Yukarıdaki maddelere verilen cevaplar dikkate
alınarak yapılan değerlendirme uygun görülen defterler kabul edilir. Beyan
edilen staj süresi ile defterde görülen staj süresi arasında çelişki varsa veya
staj defteri yetersiz görülürse staj danışmanı öğrenciyi ilan ettiği bir tarihte
sözlü sınava alır. Sözlü sınavda yeterli görülmeyen öğrencilerin stajı
reddedilir.
                                       7

								
To top