referat by cuiliqing

VIEWS: 131 PAGES: 12

									                  Čo funguje?
                  Ako to funguje?
                  Trošku teórie...
Soňa Bendíková, Bratislava, 2002
       Projekt IDEP (Internet Distance Education Program)
        Zameraný na podporu rozvoja otvoreného a dištančného vzdelávania,
                najmä foriem využivajúcich internet,
           Prioritne podporujúci rozvoj v oblasti humanitných vied.
       Cieľom programu je podporiť rozšírenie dištančného vzdelávania o formy
     využívajúce internet - podporiť vznik nových kurzov, prepracovanie a doplnenie
      existujúcich kurzov - pre riadne vysokoškolské štúdium, ako aj pre celoživotné
              vzdelávanie, najmä v oblasti humanitných vied.
                Prioritne sú podporované kurzy v oblasti:
 vzdelávania (vzdelávanie učiteľov, pedagogika, kurikulá, manažment vzdelávania, dištančné
vzdelávanie),
 občianskej spoločnosti (filantropia, ľudské práva, nacionalizmus, menšiny, sociálna politika,
ženské otázky, verejná správa),
  Európskej integrácie, Európskej únie.

                  http://www.osf.sk/
   Vďaka podpore európskeho programu PHARE bolo už v máji 1996 pri
   STU v Bratislave zriadené Národné stredisko pre dištančné vzdelávanie
               a následne vznikla
Slovenská sieť dištančného vzdelávania je spoločenstvo organizácií, ktoré umožňuje
každému záujemcovi flexibilný prístup ku vzdelávaniu na renomovaných vysokých
    školách a akreditovaných vzdelávacích inštitúciách. SSDV je tvorená
                    • Lokálnymi strediskami
• Národným strediskom pre dištančné vzdelávanie (samostatný právny subjekt, ktorý je organizačno -
 informačným pracoviskom pre podporu vzdelávania dospelých s prioritným zameraním na otvorenú a dištančnú formu
                         vzdelávania. )

          • Metodickým strediskom pre dištančné vzdelávanie.
 Účelom tohto Organizačného poriadku je zabezpečiť jednotný postup stredísk v
 Slovenskej republike. Jeho prílohu bode tvoriť Študijný a skúškový poriadok pre
             dištančné vzdelávanie v SSDV.

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/ruzne/distvz/dvslov.htm
Lokálne stredisko pre dištančné vzdelávanie (ďalej LSDV) je účelové pracovisko
           vysokej školy. V súčasnosti je LSDV
         v Košiciach ( http://www.tuke.sk/lsdv/ )

vo Zvolene (LSDV bolo založené 15. decembra 1994 na pokyn ministra školstva
 rektorom Technickej univerzity vo Zvolene ako samostatné pracovisko TU.
          http://www.tuzvo.sk/lsdv/slovak.htm )
                  v Nitre
       v Žiline ( http://uvtnt.utc.sk/asp/utc/lsdv/index.html ,
            http://www.utc.sk/lsdv/lsdv.html )   v Bratislave ( LSDV pri STU bolo založené Rektorom STU,1.Mája1996.
        http://www.kar.elf.stuba.sk/lsdv/slovak/index.htm )
                SSDV hlavne zabezpečuje:
 poskytovanie informácií pre verejnosť o kurzoch a vzdelávacích programoch stredísk
 vzájomnú výmenu informácií medzi strediskami o kurzoch a vzdelávacích programoch
 podporu pri vývoji, spracovaní, výrobe a distribúcii študijných materiálov
 poskytovanie a sprostredkovanie kurzov a vzdelávacích programov pre verejnosť
 poskytovanie poradenských služieb v oblasti vzdelávania
 sledovanie a kontrolu kvality výučby a študijných materiálov
 monitorovanie vzdelávacieho procesu realizovaného v rámci SSDV

 spolupráca s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami podobného charakteru.

             Národné stredisko pre dištančné vzdelávanie
  reprezentuje SSDV vo vzťahu k ostatným inštitúciám v SR i v zahraničí a zároveň vykonáva
                   nasledovné činnosti:
 prípravu návrhov vnútornej legislatívy SSDV
 evidenciu kurzov a programov a evidenciu realizovaných vzdelávacích aktivít
 styk s verejnosťou, účelnú propagáciu dištančného vzdelávania, propagáciu SSDV a jej kurzov v
celoslovenskom meradle
 koordináciu spolupráce s organizáciami vykonávajúcimi výrobu študijných materiálov, prostriedkov
a ich šírenie (tlačiarne, audiocentrá, telekomunikácie a masmédiá a pod.)
            Každé lokálne stredisko pre dištančné vzdelávanie:
 je zodpovedné za organizačnú prípravu a tvorbu a výrobu kurzov a učebných programov, čím sa stáva
ich vlastníkom. Garantom obsahu sa stáva odborné pracovisko (fakulta, vysoká škola), ktoré kurz
vytvorilo a zodpovedá za jeho odbornú úroveň
 je zodpovedné za organizačné zabezpečenie kurzov, ktorých je vlastníkom
 organizačne zabezpečuje výučba kurzov a programov šírených v SSDV
 zodpovedá za dodržiavanie zásad študijného a organizačného poriadku
 realizuje evidenciu študentov v regióne
 sprostredkuje zápis študentov do kurzov
 zabezpečuje vykonanie skúšok,
organizuje styk s verejnosťou, účelnú propagáciu dištančného vzdelávania, propagáciu SSDV a kurzov
SSDV
 nadväzuje kontakty v SR i v zahraničí podľa vlastného rozhodnutia.
            Metodické stredisko vykonáva nasledovné činnosti:
 organizuje a zabezpečuje účasť na seminároch, sympóziách, konferenciách a stážach k DV doma i v
zahraničí,
 vydáva odborné metodické materiály a pokyny,
 zabezpečuje školenia v oblasti písania kurzov, výučby,
 hodnotenia, merania a zabezpečenia kvality, marketingu DV a NSDV,
 spolupodieľa sa na tvorbe kurzov DV,
 zabezpečuje absolvovanie kurzov z oblasti DV.
   Vo svete už existujú rôzne kurzy ponúkajúce dištančnú formu vzdelávania cez internet.
 Príkladom je Holandská univerzita v Amsterdame. V roku 2000, Inštitút AMSTEL odštartoval
pilotný projekt na rozvoj možností dištančných vzdelávacích technológií v in-service kurzoch,
 pre učiteľov prírodovedných predmetov v oblastiach technológií, metodiky a organizácie. Na
 uľahčenie dištančného prostredia bol použitý program LearnLinc. V pilotnom projekte ISK
 pozostávajú zo štyroch jednohodinových stretnutí a troch dvojhodinových lekcií samoštúdia.
                  Projekt končil na jar 2001.

V Holandsku začali používať softvér LearnLinc, ktorý umožňuje synchrónnu kooperáciu a
 učenie. Všetci účastníci sa prihlásia do tej istej virtuálnej triedy, kde prebieha synchrónne
vyučovanie. Obidve strany inštruktor aj učiteľ používajú počítače zo základným vybavením:
  zvuková karta, mikrofón, napojenie na internet a ak je dostupná tak aj videokamera.
 Na Slovensku nerozlišujeme pojem kurz dištančného vzdelávania cez internet a klasickú formu,
  keď učiteľ či žiak dochádzajú do školiacich centier. Obidve formy označujeme ako kurzy
       dištančného vzdelávania. V angličtine majú tieto dva pojmy oddelené:
        •in - service kurzy - pri ktorých sa dochádza do školiacich centier
     •kurzy dištančného vzdelávania - cez internet, bez komunikácie tvár v tvári


            Existujú dve formy dištančného vzdelávania
     • synchrónna (všetci účastníci sú v rovnakom čase schopní komunikovať)
• asynchrónna (dotyčný subjekt je prístupný všetkým študentom, ktorí však neštudujú v rovnaký
                      okamih)
 Výsledky holandského pilotného projektu ukazujú, že dobré dištančné vzdelávanie pozostáva
 z miešania týchto dvoch foriem. Rozumné je používanie 20 synchrónnej a 80 asynchrónnej
                      formy
                           Technické aspekty
           -    dištančné vzdelávanie zaberie zdá sa viac času ako sa očakávalo
-   rýchlosť spojenia – pomalé audio spojenie spôsobuje troj-sekundové omeškanie pri výstupe
na druhej strane, narastanie počtu zmätkov, veľa času stráveného čakaním, keď je len hodina času
    -     rozdielne internetové spojenia na školách, z čoho vyplývajúce technické problémy
       -    problémy spôsobené providerom sieťového spojenia, inštaláciou programov
                  -     správne nastavenie na inštaláciu LearnLinc
                          Organizačné aspekty
             -    plánovanie virtuálnych stretnutí zo všetkými školami naraz
               -      plánovanie času s inštruktorom aj učiteľmi naraz
                           Metodické aspekty
  -      materiály na tradičné kurzy sú písané tak, že sa spoliehajú na aktívnu úlohu, pôsobenie
           inštruktora na štúdium, no materiály na DV sú určené na samoštúdium
-      konštrukcia nových materiálov musí uvažovať aj o možnostiach skúšania na diaľku, nových
                 formách skúšania a prehodnotenia prác
-      písanie študijných materiálov v jazyku html, rýchle s veľkými možnosťami, možnosť meniť
               materiály počas kurzu, opakované zbežné listovanie
       -    získanie prvých skúsenosti, zistenie čo je potrebné a vytvorenie si nadhľadu
                    -    učitelia získali skúsenosti s počítačom
       Do akých detailov treba zabiehať pri opise akcií – ovládania počítača?
 Priveľmi podrobné spracovanie opisov zdržuje tých zdatnejších a tak isto zamedzuje „bádateľskej“
 činnosti učiteľov. Treba nájsť rovnováhu medzi tým čo musia vedieť a tým čo majú objaviť sami.
                    Ako spracovať texty?
Vývoj materiálov dopredu spôsobuje určitú neflexibilitu a teda treba hľadať rovnováhu medzi starými
                materiálmi a novým spracovaním.
          Ako veľa času zaberie používanie LearnLinc počas lekcií?
             Ako rýchlo sa študenti oboznámia s LearnLinc?
  Prvé hodiny sa celé venujú len práci s LearnLinc-tools a to len s hlavnými ovládacími prvkami.
             Ďalšie významné zostávajú pre učiteľov skryté.
                Ako udržať aktivitu počas hodiny?
  Skúsenosti ukazujú, že kto sa už prihlási do kurzu má záujem a pracuje aj bez zjavnej vonkajšej
                       motivácie.
               Ako viesť študentov počas samoštúdia?
                  Ako testovať ich vedomosti?
              http://www.ibiblio.org/cisco/
               http://www.ceskaskola.cz/


Katedra Informatiky a počítačů již pátým rokem nabízí studium bakalářského studijního
 programu Aplikovaná informatika kombinovanou formou, kdy podstatná část studia
probíhá distančně. Pro získání základní představy o tom, jak je studium organizováno,
                slouží následující řádky.
                 http://prf.osu.cz/

								
To top