Prezentacija by cuiliqing

VIEWS: 53 PAGES: 19

									 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Zakon o financijskom poslovanju i
   predstečajnoj nagodbi


      Slavko Linić
     ministar financija


    Zagreb, 04. srpanj 2012.
 Ocjena trenutnog stanja likvidnosti u zemlji

 Prema podacima Financijske agencije sa stanjem na dan 30.
 svibnja 2012.:
  —  ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje iznosi 44,56
    milijardi kuna
  —  od ukupno 74.196 blokiranih poslovnih subjekata, 52,1% čine pravne
    osobe, s tim da se na njih odnosi najveći dio iznosa ukupnih
    neizvršenih osnova za plaćanje ili 82,6%
  —  55.891, odnosno 75,3% poslovnih subjekata u dugotrajnoj je blokadi
    (više od 360 dana), a iznos njihove blokade čini 36,1 milijardu ili
    81,2% ukupnog duga
Stečajni postupci – ocjena stanja


 Kakva je efikasnost stečajnog postupka u Republici Hrvatskoj?
 Prema podacima raspoloživim u ovom trenutku, 89 stečajnih postupaka u
  Republici Hrvatskoj traje dulje od 10 godina, 166 postupaka traje dulje
  od 5 godina, a njih 287 traje dulje od 3 godine

 Prema studiji Svjetske banke „Doing Business“, u kategoriji brzine i
  lakoće provođenja stečajnog postupka, Hrvatska zauzima 94.
  mjesto (od ukupno 183 zemlje) , Albanija je 64., Mađarska 66.,
  Slovačka 35. Hrvatska je gora i od prosjeka zemalja Istočne Europe
  i Centralne Azije.

 Studija kaže da se kod nas naplati samo cca 30% potraživanja
 Ciljevi zakonskog prijedloga
 omogućiti poduzetnicima financijsko restrukturiranje radi ponovne uspostave
  likvidnosti i solventnosti

 povećati razinu odgovornosti uprave prema vjerovnicima
 povećati vrijednost imovine dužnika, te osigurati primjerenu ravnotežu između
  prodaje imovine radi namirenja vjerovnika i financijskog restrukturiranja
  dužnika

 smanjiti udio kredita, pretvorbom tražbina u udio u kapitalu
 očuvati radna mjesta
 osigurati jednak tretman vjerovnika u istom položaju prema dužniku
 osigurati postojeće prava vjerovnika i uspostaviti jasna pravila za određivanje
  redoslijeda plaćanja potraživanja

 izbjegavanje dugotrajnih i skupih sudskih postupaka
 upravni postupak- brži i troškovno učinkovitiji, započet na inicijativu dužnika bez
  narušavanja i prestanka poslovanja
Predmet zakona


 financijsko poslovanje poduzetnika,rokovi ispunjenja
 novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s
 ispunjenjem novčanih obveza, poslovanje poduzetnika
 u uvjetima nelikvidnosti

 postupak predstečajne nagodbe
 prekršajne odredbe, prelazne i završne odredbe
Rokovi plaćanja novčanih obveza


 Rokovi plaćanja između poduzetnika:
 Ugovorom se među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja
  novčane obveze do 60 dana

 Iznimno, može se ugovoriti i dulji rok ispunjenja novčane obveze u
  slučaju trgovačkog kredita, pod uvjetom da je dužnik novčane obveze
  izdao vjerovniku novčane obveze sredstvo osiguranja tražbine koje
  ima učinak ovršne isprave, a koji rok ni u kojem slučaju ne može biti
  dulji od 360 dana

 Ako ugovorom među poduzetnicima nije ugovoren rok za ispunjenje
  novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to
  pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana
Rokovi plaćanja


 Rokovi plaćanja između poduzetnika i osoba javnog prava
 Ugovorom između poduzetnika i osobe javnog prava u kojem je osoba
  javnog prava dužnik novčane obveze, može se ugovoriti rok ispunjenja
  novčane obveze do 30 dana.

 Iznimno, može se ugovoriti i duži rok ispunjenja novčane obveze, ali ne
  duži od 60 dana

 Ako ugovorom nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik
  je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu
  obvezu u roku od 30 dana
Nelikvidnost


 Nelikvidnost nastaje kada poduzetnik ne može ispuniti novčane obveze
  u rokovima njihova dospijeća.

 Smatra se da je poduzetnik postao nelikvidan ako:
  —  ne može u rokovima ispuniti jednu ili više novčanih obveza
    vjerovnicima, a čija visina u ukupnom iznosu čini više od 20%
    od iznosa svojih obveza objavljenih u godišnjem izvješću za
    proteklu financijsku godinu prije dospijeća tih obveza

  —  ako više od 30 dana kasni sa isplatom plaća za radnike u visini
    ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa
    koje mora obračunati i uplatiti zajedno s plaćom
Insolventnost Insolventnost nastaje kada poduzetnik:
  —  postane nesposoban za plaćanje
  —  postane prezadužen

    Ukoliko poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan
    postupka predstečajne nagodbe poduzetnik ne može uspostaviti
    stanje likvidnosti i solventnosti, dužan je u roku od 30 dana
    pokrenuti postupak predstečajne nagodbe
Postupak predstečajne nagodbe


 Dužnik u stanju nelikvidnosti ili insolventnosti mora predložiti otvaranje
  postupka predstečajne nagodbe

  Iznimno, dužnik koji nema imovine ili je njegova imovina male ili
  neznatne vrijednosti i nema zaposlenih može predložiti otvaranje
  postupka predstečajne nagodbe

 Do okončanja postupka predstečajne nagodbe nije dopušteno
  pokrenuti stečajni postupak

 Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe nije dopušten, ako
  je nad dužnikom otvoren stečajni postupak
Cilj i osnovno načelo postupka predstečajne nagodbe Postupak predstečajne nagodbe provodi se sa ciljem da se:
  —  dužniku koji je postao insolventan omogući financijsko
    restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan
  —  očuvati radna mjesta
  —  vjerovnicima omogući povoljnije uvjete naplate njihovih tražbina od
    uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni
    postupak
  —  predstečajna nagodba smatra se sklopljenom ako na nju
    dobrovoljno pristanu dužnik i vjerovnici čije tražbine iznose više od
    polovine vrijednosti svih prijavljenih tražbina
Postupovne odredbe
 Postupak predstečajne nagodbe provode regionalni centri Financijske
  Agencije, čija se mjesna nadležnost utvrđuje prema mjestu prebivališta,
  odnosno sjedišta dužnika

 U postupcima predstečajne nagodbe u kojima ukupan iznos dužnikovih
  obveza iz izvješća o financijskom stanju i poslovanju dužnika prelazi
  iznos od 5.000.000,00 kuna, isključivo je nadležno nagodbeno vijeće
  Regionalnog centra u Zagrebu

 Postupak predstečajne nagodbe je hitan i mora se dovršiti najkasnije u
  roku od 120 dana od dana njegovog otvaranja

 Postupak predstečajne nagodbe pokreće se samo na prijedlog
  ovlaštene osobe dužnika

 Ako je postupak predstečajne nagodbe obustavljen, FINA je dužna
  podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, ukoliko postoje
  razlozi za otvaranje stečajnog postupka
Mjere iz financijskog plana restrukturiranja

 Mjere iz financijskog plana restrukturiranja
  —  smanjenje i odgoda dospjelosti dužnikovih obveza,
  —  u društvima kapitala povećanje temeljnog kapitala,
  —  otplata u ratama, izmjena rokova dospjelosti, kamatnih stopa ili drugih
    uvjeta kredita, zajma ili druge tražbine ili instrumenta osiguranja,
  —  unovčenje ili prijenos imovine radi namirenja tražbina,
  —  otpust duga, otpis kamata, izmjena kamatnih stopa,
  —  izvršenje, izmjena ili odricanje od založnog prava,
  —  davanje dodatnih sredstava osiguranja od strane dužnika ili trećih
    osoba, uključujući davanje jamstava i garancija,
  —  pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital,
  —  povezivanje poduzetničkim ugovorima sa strateškim partnerom radi
    održivosti nastavka poslovanja,
  —  dokapitalizacija od strane strateškog partnera,
  —  druge mjere na temelju kojih se u skladu s pravilima financijske struke
    omogućava da dužnik postane likvidan i solventan
Otvaranje postupka predstečajne nagodbe


 Nagodbeno vijeće mora u roku od 8 dana, ako ne postoje
 postupovne prepreke, otvoriti postupak predstečajne
 nagodbe

 Nagodbeno vijeće odbacit će prijedlog za predstečajnu nagodbu:
  —  ako nije protekao rok za ispunjenje obveze iz prethodne predstečajne
    nagodbe,
  —  ako prijedlog nije podnesen od strane ovlaštenog predlagatelja,
  —  ako sadržaj prijedloga i priloga nije u skladu odredbama ovoga
    Zakona,
  —  ako ne postoji pozitivno mišljenje ovlaštenog revizora
  —  ako je nad dužnikom otvoren stečajni postupak
Poziv vjerovnicima, upisi u registre


 Rješenje o otvaranju postupka objavljuje se na web stranici Financijske
  Agencije

 Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe pozvat će se
  vjerovnici da u roku 30 dana prijave svoje tražbine.

 Razlučni i izlučni vjerovnici pozvat će se da obavijeste nagodbeno vijeće
  o svojim pravima.

 U rješenju o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, nagodbeno
  vijeće će odrediti da se otvaranje postupka predstečajne nagodbe upiše
  u sudski, odnosno obrtni upisnik, u zemljišne knjige, upisnik brodova,
  upisnik brodova u izgradnji, upisnik zrakoplova, upisnik prava
  intelektualnog vlasništva i duge upisnike
 Glasanje vjerovnika

 ukoliko udio spornih tražbina prelazi 25 posto ukupnog iznosa prijavljenih
  tražbina, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja

 plan financijskog restrukturiranja smatra se prihvaćenim ako za njega
  glasuju vjerovnici čije tražbine iznose više od polovine vrijednosti
  svih prijavljenih tražbina

 smatrati će se da su protiv plana financijskog restrukturiranja oni vjerovnici
  koji imaju pravo glasa, a nisu glasovali

 predstečajna nagodba ima pravni učinak prema svim vjerovnicima
Sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom


 Dužnik je dužan u roku od tri dana od dana prihvaćanja plana financijskog
  restrukturiranja podnijeti trgovačkom sudu, nadležnom prema sjedištu dužnika,
  prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe.

 Ako je prvostupanjski sud na temelju dostavljenih isprava utvrdio da su ispunjene
  pretpostavke za sklapanje predstečajne nagodbe, dužan je odrediti ročište radi
  sklapanja predstečajne nagodbe.

  Ročište za sklapanje predstečajne nagodbe mora se održati u roku od 15 dana
  od dana podnošenja prijedloga.

 Sud će dopustiti sklapanje predstečajne nagodbe ako su na ročištu za sklapanje
  predstečajne nagodbe svoj pristanak dali dužnik i vjerovnici koji su prihvatili plan
  financijskog restrukturiranja, a čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti svih
  prijavljenih tražbina.

 Predstečajna nagodba ima snagu ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine
  utvrđene.
 Prijelazne i završne odredbe

 Zatečeno stanje
 Ako je protiv dužnika prije stupanja na snagu Zakona pokrenut stečajni
  postupak dužnik može prije otvaranja stečajnog postupka vjerovnicima
  predložiti sklapanje predstečajne nagodbe

 Dužnici koji u trenutku stupanja na snagu Zakona ispunjavaju uvjete za
  pokretanje postupka predstečajne nagodbe, dužni su u roku od 90 dana od
  dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pokrenuti postupak predstečajne
  nagodbe

 U tom slučaju nagodbeno vijeće mora donijeti rješenje o otvaranju
  postupka u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona

 Ugovori sklopljeni prije stupanja na snagu ovog Zakona trebaju biti
  usklađeni s odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od stupanja na
  snagu ovoga Zakona.
Potrebne izmjene u drugim zakonima


 Stečajni zakon –brisanje odredbi o preustroju
 Zakon o preuzimanju dioničkih društava – temeljem stjecanja dionica
  u postupku predstečajne nagodbe ne nastaje obveza za preuzimanje
  društva

 Zakon o kreditnim institucijama-predvidjeti iznimke od ograničenja
  ulaganja

 Zakon o trgovačkim društvima –obveza uprave za pokretanje
  predstečajne nagodbe

 Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza stavlja se van snage

								
To top