Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

polinomska_interpolacija

VIEWS: 18 PAGES: 14

									 POLINOMSKA
INTERPOLACIJA
          f : [a, b]  R
      x    x0   x1  ...  xn
      y    y0   y1  ...  yn
 y
        x0   x1           xn     xInterpolacioni polinom: Pn ( x)  a0  a1 x    an x n
Interpolacioni zahtevi: Pn ( xk )  y k ; (k  0,1,..., n)

        a0  a1 x0    an x0  y0
                   n


        
        a0  a1 xn    an xn  yn
                   n
                       n
                   1 x0  x0
                   1 x1  x1n
                              ( xi  x j )  0
                               i j
                        n
                   1 xn  xn

Greška interpolacije: Rn ( x)  f ( x)  Pn ( x), x  [a, b]
Interpolacioni polinomi:
                 - za neekvidistantne čvorove
                 - za ekvidistantne čvorove

           1. LAGRANŽOV INTERPOLACIONI POLINOM

               Pn ( x)  y0 L0 ( x)  y1 L1 ( x)    yn Ln ( x)
                                          1, k  j
Lk (x ) - polinom stepena ne većeg od n sa osobinom Lk ( x j )   kj  
                                    
                                         0, k  j
                            n
                     Lk ( x)  Ak  ( x  xi )
                            i 0
                            ik
                 L0 ( x)  A0 ( x  x1 )(x  x2 ) ... ( x  xn )
                 L1 ( x)  A1 ( x  x0 )( x  x2 ) ... ( x  xn )
                 
                 Ln ( x)  An ( x  x0 )( x  x1 ) ... ( x  xn 1 )

                           1
Lk (x k ) = 1 Þ Ak =                                 , (k = 0,1,..., n ),
            (x k - x 0 ) K (x k - x k - 1 )(x k - x k + 1 ) K (x k - x n )


                 n    x - xi         wn + 1 (x )
          L k (x ) =  Õx      - xi
                          =        n
                i= 0
                i¹ k
                     k       (x -  x k )Õ (x k - x i )
                                  i= 0
                                  i¹ k        wn + 1 (x ) = (x - x 0 )(x - x 1 )... (x - x n )

                  æ     ö
        n          ç x - xi ÷
                  çn
                  ç
                   n     ÷
                        ÷      n       yk
  Pn (x ) = å y k Lk (x ) = å y k çÕ     ÷ = w (x ) å
                        ÷
                  ç x - x ÷
                  çi = 0 k  ÷
                          nm          n

                                   k )Õ ( k
       k= 0      k= 0 çi ¹ k  i ÷       (
                             k= 0 x - x     x - xi )
                  ç
                  è     ÷
                        ø
                        ÷            i= 0
                                            i¹ k
2. NJUTNOV INTERPOLACIONI POLINOM ZA NEEKVIDISTANTNE ČVOROVE

Podeljene razlike:
                  f ( xi 1 )  f ( xi )
        f [ xi , xi 1 ]                 , ( prvog reda u čvoru x i )
                     xi 1  xi
       
                         f [ xi 1 ,...,xi  k ]  f [ xi ,...,xi  k 1 ]
        f [ xi , xi 1 ,...,xi  k ]                            , ( k-tog reda u čvoru x i )
                                  xi  k  xi
 Lema ( veza podeljenih razlika i vrednosti funkcije ):
                     k
                                    f ( xi )
       f [ x0 , x1 ,..., xk ]  
                    i 0  ( xi  x0 )  ( xi  xi 1 )( xi  xi 1 )  ( xi  xn )
 Npr.
                f ( x0 )  f ( x1 )
       f [ x0 , x1 ]        
                x0  x1 x1  x0
                      f ( x0 )        f ( x1 )       f ( x2 )
       f [ x0 , x1 , x2 ]                        
                  ( x0  x1 )(x0  x2 ) ( x1  x0 )(x1  x2 ) ( x2  x0 )(x2  x1 )


 ( Dokaz leme možete pogledati na strani 121 )
 Osobine podeljenih razlika:
 1. (a 1 f1 + a 2 f2 ) é 0 , x 1, ..., x n ù= a 1 f1 é 0 , x 1, ..., x n ù+ a 2 f2 é 0 , x 1, ..., x n ù
            x
            ë          û     x
                           ë          û     x
                                          ë          û

 2. Podeljena razlika je simetrična funkcija čvorova, što znači da redosled čvorova nije
 važan

 Oblik Njutnovog polinoma:

 Pn ( x)  a0  a1 ( x  x0 )  a2 ( x  x0 )( x  x1 )    an ( x  x0 ) ... ( x  xn 1 )Teorema 1.: Neka je funkcija f : [a, b]  R definisana na segmentu [a, b]. Dalje
neka su x0 , x1 , ..., xn različite tačke segmenta [a, b] . Polinom Pn stepena n kojim se
funkcija f interpolira u čvorovima xi , i  0,1,..., n je
       Pn ( x)  f ( x0 )  f [ x0 , x1 ]( x  x0 )  ...  f [ x0 , x1 ,..., xn ]( x  x0 ) ... ( x  xn 1 )
Dokaz: Razmotrimo grešku interpolacije Lagranžovim interpolacionim
polinomom stepena k tj. Razmotrimo razliku
                                                              
                                                              
                    k
                           f ( xi )                  k
                                                       f ( xi )    
f ( x)  Pk ( x)  f ( x)  k 1 ( x)                k 1 ( x) k f ( x)                 
                                                              
                            k                            k
                   i 0
                      ( x  xi ) ( xi  x j )         ( x  x j ) i0 ( xi  x) ( xi  x j ) 
                           j 0            j 0            j 0     
                           j i                          j i     
 k 1 ( x) f [ x, x0 , x1 ,...,xk ]                                             (1)
Razlika Pk 1 ( x)  Pk ( x) je polinom stepena k+1, čije su nule čvorovi x0 , x1 ,..., xk
jer je Pk 1 ( x j )  Pk ( x j )  f ( x j ), j  0,1,..., k.

Zbog toga je
                     Pk 1 ( x)  Pk ( x)  ak 1k 1 ( x)                       (2)

Ako poslednju jednakost napišemo za             x  xk 1 i uzmemo u obzir da je
Pk 1 ( xk 1 )  f ( xk 1 ) dobićemo

                     f ( xk 1 )  Pk ( xk 1 )  ak 1k 1 ( xk 1 )
Poredeći ovu jednakost sa (1), za x  xk 1 dobijamo
                                                         (3)


                   ak 1  f [ x0 , x1 ,..., xk , xk 1 ]


Iz (2) i (3) sledi da je

              Pk 1 ( x)  Pk ( x)  f [ x0 , x1 ,..., xk , xk 1 ]k 1 ( x)

Iz jednakosti


        Pn ( x)  P0 ( x)  ( P ( x)  P0 ( x))  ( P2 ( x)  P ( x))    ( Pn ( x)  Pn 1 ( x))
                    1                1
sledi da je

        Pn ( x)  f ( x0 )  f [ x0 , x1 ]( x  x0 )    f [ x0 ,..., xn ]( x  x0 )  ( x  xn 1 )
        OCENA GREŠKE POLINOMSKE INTERPOLACIJE

          f ( x)  Pn ( x)  f [ x, x0 , x1 ,..., xn ]n 1 ( x)  (T1)

Teorema 2.: Neka segment [a, b] sadrži svih n+1 čvorova interpolacije x0 ,..., xn.
Neka je, dalje f  C n1[a, b]
              .
Tada, za proizvoljno x  [a, b], postoji  x  ( a, b) takvo da je
                           f ( n 1) ( x )
            f ( x)  Pn ( x)  n 1 ( x)
                            (n  1)!
Dokaz: Neka je     ˆ
            x  proizvoljan ali fiksiran element [a, b] i
                  g ( x)  f ( x)  Pn ( x)  K ( x  x0 )  ( x  xn )
gde je K konstanta određena tako da je g ( x)  0 . Za tako izabranu konstantu K
                        ˆ
                     ˆ
funkcija g ima n+2 nule x0 , x1 ,, xn , x na segmentu [a, b].
Rolova teorema nam daje:
- g (x) ima bar n+1 nulu na segmentu [a, b]
- g (x) ima bar n+2 nule na segmentu [a, b]
...
- g ( n1) ( x ) ima bar jednu nulu na segmentu [a, b]

- postoji   (a, b) takvo da je g ( n 1) ( )  0 tj. g ( n 1) ( )  f ( n 1) ( )  K (n  1)!  0
odakle je
                       f ( n 1) ( )
                   K 
                        ( n  1)!
za neko   (a, b) . Iz prethodnog sledi da je

                             f ( n 1) ( )
                    f ( x)  Pn ( x) 
                      ˆ     ˆ          n 1 ( x).
                                         ˆ
                              (n  1)!
                   KONAČNE RAZLIKE

Definicija: Ako f : R  R i h  R , onda je
                f ( x)  f ( x  h)  f ( x)
konačna razlika prvog reda u tački x.

Konačne razlike višeg reda:
            k 1 f ( x)  (k f ( x)),     (k  1,2,3,...)
Ako je xi  x0  ih, (i  0,1,...) onda je

              f ( xi )  f ( xi 1 )  f ( xi )
              2 f ( xi )  f ( xi 1 )  f ( xi )
              
          Veza između podeljenih i konačnih razlika
Lema: Neka je xi  k  xi  kh  [a, b], (k  0,1,..., n), f :[a, b]  R. Tada je za
k {0,...,n}                          k f ( xi )
                f [ xi , xi 1 ,..., xi  k ] 
                                 k! h k
Dokaz:
                   f ( xi 1 )  f ( xi ) f ( xi )
k  1:     f [ xi , xi 1 ]              
                     xi 1  xi      h
                          m f ( xi )
Pretpostavimo da je f [ xi , xi 1 ,..., xi  m ]        za neko m<n.
                           m!h m
Tada je
                                             m f ( xi 1 ) m f ( xi )
                                                           m 1
                  f [ xi 1 ,..., xi  m 1 ]  f [ xi ,..., xi  m ]   m!h m     m!h m   f ( xi )
f [ xi ,..., xi  m , xi  m 1 ]                            
                           xi  m 1  xi                (m  1)h      (m  1)! h m 1

        Njutnov interpolacioni polinom za ekvidistantne čvorove
          Pn ( x)  f ( x0 )  f [ x0 , x1 ]( x  x0 )  f [ x0 , x1 , x2 ]( x  x0 )( x  x1 )  ....
               .... f [ x0 , x1 ,...,xn ]( x  x0 )( x  x1 )...(x  xn 1 )


          xi  x0  ih, (i  0,...,n)
       x  x0
smena:         s  x  x0  sh
        h
                             k f ( x0 )
f [ x0 , x1 ,...,xk ](x  x0 )(x  x1 )...(x  xk 1 )         s  ( x0  sh  x0  h)(x0  sh  x0  2h) ... ( x0  sh  x0  (k  1)h) 
                              k! h k
  k f ( x0 )               s  k f ( x0 )
        s( s  1)...(s  k  1)   
                      k  k!
    k!                 

Prema tome je:
                   s      s  2       s  n      n
                                               s 
Pn ( x)  Pn ( x0  sh)  f ( x0 )   f ( x0 )    f ( x0 )      f ( x0 )    k f ( x0 )
                   1        2         n          
                                            k 0  k                         Inverzna interpolacija

 Zadatak: rešavanje po x jednačine f(x)=y ako je f : [a, b]  R data tabelarno
                           x      x0     x1  ...  xn
                          f ( x)     y0     y1  ...  yn


 1. f je monotona: postoji f 1 ( y )            i može se aproksimirati npr. Lagranžovim
 interpolacionim polinomom:
                               n      n
                                        y  yi
                           x   xk 
                              k 0    i 0  yk  yi
                                    i 0
Takođe,
    x  x0  f 1[ y0 , y1 ]( y  y0 )    f 1[ y0 ,..., yn ]( y  y0 )...( y  yn 1 )

2. f nije monotona:
                  Pn ( x)  y     (alg. jedn. n - tog stepena)

Čvorovi ekvidistantni
                     s        s 
               f ( x0 )   f ( x0 )     n f ( x0 )  y
                     1          n
                               
f ( x0 )  0,  y0  y  y1  x  ( x0 , x1 ) :
          1            s          s       
       s       y  f ( x0 )   2 f ( x0 )     n f ( x0 ) ,
                       2         n
        f ( x0 ) 
                                
                                        
                                        
       s  g ( s)
       sk  g ( sk 1 ), (k  1,2,...)s  lim sk  x  x0  sh
  k 

								
To top