pokyny-pre-studentov by cuiliqing

VIEWS: 9 PAGES: 1

									               STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
Prváci, ak máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, pozorne čítajte tento oznam.

Žiaci - stravníci si môžu kupovať obedy buď elektronicky alebo v hotovosti.

Cena stravného lístka pre žiaka je 1,19 €.

Žiaci, ktorí sa rozhodnú pre elektronickú formu kupovania a objednávania stravy, pošlú do 15. augusta 2011 na e-
mailovú adresu foto@oaca.sk - fotografiu veľkosti ako na OP, meno, priezvisko, dátum narodenia (ak nemáte
fotografiu, pošlite údaje bez nej a v septembri sa vytlačí dodatočne, ale číslo čipovej karty už budete mať). Na
základe toho vyrobíme žiakovi čipovú kartu s číslom, ktoré použijete pri platbe ako variabilný symbol. V týždni od
22. augusta 2011 Vám pošleme na Vašu e-mailovú adresu, z ktorej ste posielali foto, číslo čipovej karty, aby ste si
mohli stravu uhradiť dopredu. Čipovú kartu Vám triedny učiteľ rozdá na triednických hodinách, na ktorých sa
dozviete aj ostatné pokyny. V prípade nejasností sa môžete pýtať na e-mailovej adrese - sekretariat@oaca.sk.


Upozornenie: čipová karta bude vystavená postupne aj žiakom, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni. Táto
karta slúži aj ako identifikačná karta žiaka, ktorú má mať žiak pri vstupe do školského zariadenia. Preto si môžete
posielať foto a údaje všetci prijatí žiaci.


                         U vedúcej ŠJ v priestoch jedálne posledný týždeň v mesiaci si možu žiaci kúpiť
Platba v hotovosti:
                         stravné lístky v hotovosti (presný termín je vždy vypísaný na výveske v ŠJ).

Platba na účet:                  cez internetbanking na číslo účtu 7746733181/5600
                         Platba na číslo účtu 7746733181/5600. Pozor! Väčšina bánk si účtuje za vklad
                         v hotovosti poplatok, o ktorý sa Vám zníži suma, ktorú vkladáte a nebudú Vám
Platba vkladom na účet v banke:
                         sedieť obedy, preto si overte priamo pri vklade, koľko si banka účtuje a navýšte
                         si vklad o tento poplatok.
Variabilný symbol:                je číslo karty žiaka (dať si pozor, pretože ak sa pomýlite, systém nepriradí
                         platbu nikomu a kým sa nájde, komu peniaze za obedy treba pripísať, prejde
                         niekoľko dní).
Konštantný symbol:                0308
Správa pre prijímateľa:              tu si napíšte meno, priezvisko, prípadne aj triedu
                         Poznámka: neplaťte poštovou poukážkou, lebo pošta si zmení variabilný
                         symbol a systém potom nepriradí finančné prostriedky ku žiakovi. Najlepšie je
                         platiť internetbankingom.
Suma:
                         Cena stravného lístka pre žiaka je 1,19 €. Pri platbe cez účet uhraďte násobok
                         tejto sumy, t. z., že ak si chcete kúpiť 20 obedov, uhraďte 20 x 1,19 = 23,80 €.
                         Sumu nezaokrúhľujte, aby na účte nezostávali centové preplatky.

Termíny platieb:                 Termín platby musí byť minimálne 2 dni dopredu, aby skutočne v deň obeda
                         boli peniaze na účte, pretože sa systém automaticky zablokuje a nie je možné
                         žiakovi obed vydať.
Objednávanie a odhlasovanie stravy cez
                         Automaticky má každý žiak nastavený obed "jednotku". Ak si chce podľa
internet:
                         jedálneho lístka objednať "dvojku", môže tak urobiť 2 dni dopredu.

                         To isté platí aj pri odhlasovaní stravy. Dva dni dopredu si stravu cez internet
                         odhlásite, keď viete, že na obed neprídete. Pri chorobe môžete obed odhlásiť
                         najneskôr deň dopredu (nie v deň výdaja obeda), a to tak, že zatelefonujete p.
                         vedúcej ŠJ na číslo 433 54 41.

Dôležité upozornenie:               Ak si obed neodhlásite a neprídete ho ani zjesť, automaticky ho systém zaradí
                         tak, ako keby ste ho zjedli, t. z., že sa odráta 1,19 € za jeden deň.

								
To top