Docstoc

pohrebnictvo

Document Sample
pohrebnictvo Powered By Docstoc
					Správa pohrebníctva
Zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve - upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy
a obcí, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním
s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby,
krematória, pohrebiska.

Niektoré pojmy:

ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo, ,
pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku,
uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov-popol, rozptylom na
rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na
pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste,
verejné pohrebisko (ďalej len pohrebisko ) je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová
lúka a vsypová lúka,
 hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto
na uloženie urny,
balzamovanie je úprava ľudských pozostatkov zamedzujúca rozvoj posmrtných zmien
vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,
konzervácia je úprava ľudských pozostatkov prostriedkami spomaľujúcimi rozvoj
posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,
prevádzkovanie (správu) cintorína je nutné odlíšiť od prevádzkovania pohrebnej služby,
t.j. sú to dve samostatné činnosti . Pohrebnú službu v našom meste môže poskytovať aj iná
osoba ako správca pohrebiska (prevádzkovateľ pohrebiska). To znamená, že pohrebnú službu
na pohrebiskách môže vykonávať každá organizácia, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa
zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve .


 Ľudské pozostatky musia byť pochované. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami
sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného
poriadku.
 Zakázané je

     upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky,
alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená cholerou, morom,
žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými horúčkami alebo inými
vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami (ďalej len nebezpečná choroba ), alebo ktoré sú
v stave pokročilého rozkladu; dokladom, ktorým sa preukáže, že mŕtvy v čase úmrtia bol
nakazený nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
    vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni od
úmrtia, ak neboli uložené v chladiacom zariadení,
    vystavovať konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred pochovaním v
rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala,
    zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, ktoré sú kontaminované
rádioaktívnymi látkami po radiačnej havárii alebo radiačnej nehode, bez posudku
regionálneho úradu verejného zdravotníctva2) (ďalej len úrad ) alebo v rozpore s týmto
posudkom,
   pochovať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste ako na pohrebisku,
prepravovať ľudské pozostatky v rozpore s podmienkami uvedenými v § 9 a 10 okrem
prepravy v priestore zdravotníckeho zariadenia a pohrebiska,
  zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa
dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.

Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, sa musia
uložiť len do konečnej rakvy. Lekár poverený Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, oznamuje úradu, že mŕtvy bol v čase
úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou.
 Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami pri úmrtí na námornej lodi upravuje osobitný
predpis.Pohrebná činnosť a jej prevádzkovanie

Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou. Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa

a) predaj rakiev a smútočných potrieb,
b) úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
c) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
d) iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom.

Prevádzkovateľ pohrebnej služby môže začať prevádzkovať pohrebnú službu až vtedy, keď
získal kladný posudok regionalneho úradu verejného zdravotnictva

  Prevádzkovateľ pohrebnej služby môže začať prevádzkovať pohrebnú
  službu, ak získal kladný posudok úradu
úrad vydá kladný posudok, ak žiadateľ preukáže, že:

          1. chladiace zariadenie, ktoré bude používať, zodpovedá požiadavkám
                      uvedeným v tomto zákone
         2. úprava cestných vozidiel na prepravu ľudských pozostatkov zodpovedá
                          požiadavkám
          3. sú zabezpečené minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na
                          pracovisko
            4. má vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorý schválil úrad               Povinnosti prevádzkovateľa pohrebnej služby

            mať vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov vybavené
          chladiacim zariadením, ktoré je schopné dlhodobo udržať úložný priestor
                       pri teplote pod 5 º C

     a. vlastniť aspoň dve transportné rakvy, alebo dva transportné vaky
     b. mať k dispozícii chladiace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov
     c. mať vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov
     d. zdržať sa propagovania pohrebnej služby v zdravotnom zariadení, na
       pracovisku úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v zariadeniach
       Sociálnych služieb, v zariadeniach Sociálnoprávnej ochrany detí
     e. zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných
       obradoch umožniť účasť registrovaných cirkví
     f. postupovať po prevzatí ľudských pozostatkov podľa pokynov uvedených
       v liste o prehliadke mŕtveho
     g. ukladať ľudské pozostatky do času pochovania len do chladiaceho zariadenia,
       ktoré zabezpečí trvalé udržiavanie teploty v rozmedzí 0 º C až 5 º C. Ak doba
       od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, do pochovania
       presiahne 14 dní, ukladať ich do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé
       udržanie teploty nižšie ako - 10 º C


    prevádzkovateľ pohrebnej služby nesmie mať v nájme chladiace
zariadenia a iné miestnosti v zdravotníckom zariadení, na pracovisku Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v zariadení sociálnych služieb,
v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí

Krematóriá:

ochranné pásmo krematória – 100 m, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani
umiestňovať budovy.

Prevádzkovateľ krematória je povinný:

     1. v krematóriu spopolňovať len ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky
     2. pred začatím prevádzky vydať prevádzkový poriadok krematória, ktorý musí
       byť schválený úradom a prevádzkovať krematórium v súlade s týmto
       poriadkom
     3. umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkych osôb v čase
       konečného uzavretia rakvy a pri jej vkladaní do žiaroviska kremačnej pece
     4. zdržať sa styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
       umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa
       pohrebu
     5. ukladať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do spopolnenia len do
       chladiaceho zariadenia
     6. zabezpečiť, aby rakva s ľudskými pozostatkami bola pred vložením do
       žiaroviska kremačnej pece vybavená značkou nezničiteľnou ohňom (musí
       obsahovať číslo záznamu o spopolnení v súlade s evidenciou ľudských
       pozostatkov)
     7. uložiť popol spolu so značkou do uzatvorenej urny a označiť ju číslom
       záznamu o spopolnení v súlade s evidenciou ľudských pozostatkov (meno
       a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, úmrtia a spopolnenia)
     8. vydať urnu s popolom obstarávateľovi pohrebu alebo osobe, ktorá má písomné
       splnomocnenie na prevzatie urny s popolom od obstarávateľa pohrebu. Ak
       obstarávateľ pohrebu neprevzal urnu s popolom do 12 mesiacov odo dňa
       spopolnenia, prevádzkovateľ krematória je oprávnený urnu s popolom otvoriť
       a popol uložiť do spoločného hrobu na pohrebisku
     9. zabezpečiť monitorovanie procesu spopolňovania a uchovávať obrazovú
       dokumentáciu najmenej 12 mesiacov odo dňa spopolnenia
     10. viesť evidenciu spopolnených ľudských pozostatkov

Pohrebiská a povinnosti prevadzkovateľa

     a. prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie podložené
       listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným
       lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, pasom pre mŕtvolu, ak ide
       o medzinárodnú prepravu ľudských ostatkov. Ak ide v súvislosti s úmrtím
       o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ pohrebiska
       prevezme ľudské pozostatky s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom
       konaní.
     b. prevádzkovať pohrebisko so schváleným prevádzkovým poriadkom
       pohrebiska,
     c. viesť evidenciu,
     d. umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom
       uzavretí rakvy pochovaním,
     e. zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných
       obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou
       obstarávateľa pohrebu,
     f. písomne informovať nájomcu o
         1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
         2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho
           adresa; súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na
           pohrebisku,
     g. ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby
       zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok
       úradu; na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,
     h. ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme
       hrobového miesta odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky,
       oplotenie obci.

Povinnosti obce:

    Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť
pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama podľa
tohto zákona alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska. Zmenou prevádzkovateľa
pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska. Ak má pohrebisko vybudovaný
dom smútku, musí mať tento chladiace zariadenie na uloženie ľudských pozostatkov. Úrad
má v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní
uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane zdravia.

   Ak majú byť súčasťou pohrebiska hroby aj hrobky, zriaďovateľ pohrebiska je povinný
predložiť aj výsledky hydrogeologického prieskumu, z ktorých je zrejmé, že pozemok je
vhodný na taký spôsob pochovávania. Orgán štátnej vodnej správy má v územnom konaní o
zriadení pohrebiska postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť
pri ochrane vôd.

Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné
stavebné povolenie alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu.

Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani
umiestňovať budovy. Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu
za obmedzenie užívania pozemku. Náklady spojené s technickými úpravami v ochrannom
pásme a náhrady za obmedzenie užívania pozemku v ochrannom pásme uhrádza zriaďovateľ
pohrebiska. Ak sa vlastník pozemku v ochrannom pásme a zriaďovateľ pohrebiska o výške
náhrady nedohodnú, rozhodne o nej súd.

Práva a povinnosti subjektov
  Právo užívať hrobové miesto na pohrebisku vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenechá za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu
neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Tlecia
doba podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Dĺžka tlecej doby pre pohrebisko sa
stanovuje na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
  Prevádzkovateľ pohrebnej služby a prevádzkovateľ pohrebiska sú povinní upraviť
prevádzkový poriadok podľa tohto zákona a vyžiadať si jeho schválenie RÚVZ najneskôr do
jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.


Priestupky
Priestupku sa dopustí ten, kto bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na
pochovanie, poruší zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami (napr. vystavovať
ľudské pozostatky pred pochovaním viac ako tri dni od úmrtia, ak neboli uložené
v chladiacom zariadení, či upravovať ľudské pozostatky osoby nakazenej v čase úmrtia
nebezpečnou chorobou), kto zaobchádza s ľudskými pozostatkami bez vedomia a súhlasu
prevádzkovateľa pohrebnej služby alebo prevádzkovateľa pohrebiska. Za tento priestupok
možno uložiť pokutu do 20 000 Sk. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia
a ohrozenia zdravia.
Something funnyMesačný povrch môže teraz poslúžiť ako miesto posledného odpočinku pre celé ľudstvo. Tak
sa začína správa spoločnosti Celestis, ktorá sa dohodla s ďalšími dvoma firmami na vynášaní
spopolnených pozostatkov zosnulých na Mesiac. Prví nebožtíci poletia na pohrebnej rakete už
na budúci rok.

S potešením oznamujeme, že otvárame ponuku misií Luna Service, ktoré upevnia naše
postavenie na trhu komerčných vesmírnych letov. Čo je však dôležitejšie, budeme môcť
lepšie slúžiť celosvetovej komunite rodín, ktoré si chcú týmto spôsobom uctiť svojich
najbližších," uviedol zakladateľ a prezident spoločnosti Celestis Charles M.¤Chafer.

Firma svoju ponuku predstavila na Medzinárodnom veľtrhu pohrebníctva, kremácie a
pohrebných služieb v americkom San Diegu. Za vynesenie pozostatkov na Mesiac si Celestis
účtuje 10-tisíc dolárov, čo je približne dvestotisíc korún.

Spoločnosť Celestis na žiadosť americkej vesmírnej agentúry NASA vyvinula v roku¤1998
prvú kapsulu na uskladnenie kremačného popola. Bola vyhotovená pre pozostatky
planetárneho geológa Eugena Shoemakera. Kapsulu pripevnili na sondu Lunar Prospector,
ktorá počas jedného roka krúžila okolo Mesiaca a skúmala jeho povrch. Po dokončení misie
sondu zlikvidovali riadeným pádom na mesačný povrch. Shoemaker sa tak stal prvým
človekom, ktorý našiel večný odpočinok na inom vesmírnom telese. NASA vtedy uviedla, že
je to "výnimočná pocta pre výnimočného človeka."

Chafer pochopil, že narazil na výnosnú obchodnú príležitosť a začal ponúkať vynášanie
ľudských pozostatkov na obežnú dráhu Zeme. Pohrebné služby Celestisu využili už stovky
ľudí zo 14¤krajín. Okrem iných aj astronaut Gordon Cooper a herec James Doohan, ktorý sa
preslávil úlohou Scottyho v známom televíznom seriáli Star Trek.

Celestis sa tentoraz spojil so súkromnými firmami Odyssey Moon a Astrobotic Technology,
ktoré chcú vyslať na Mesiac vlastnú sondu a robiť na mesačnom povrchu vedecké
experimenty. Po ich dokončení sonda ostane na Mesiaci a spolu s nimi aj približne tisíc
kapsúl s kremačným popolom. Štart sondy je naplánovaný na koniec budúceho roka. Celestis
v správe uvádza, že zatiaľ má na ďalšie roky rezervované miesto pre približne päťtisíc kapsúl.

S primeranou dávkou cynizmu by sa dala prepočítať aj návratnosť investície do vesmírneho
pohrebu. Pozostalí totiž nemusia jazdiť k hrobu, aby si uctili pamiatku zosnulého a ušetria aj
na kvetoch, vencoch či poplatkoch za miesto na cintoríne. Úplne si totiž vystačia s tichou
spomienkou pri pohľade na Mesiac.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:8/24/2012
language:Slovak
pages:6