Docstoc

PF_4_financie

Document Sample
PF_4_financie Powered By Docstoc
					                                    UNIVERZITNÁ GRANTOVÁ AGENTÚRA UKF V NITRE

                                            KOMISIA č. 4 - Pedagogické vedy

                                       Zoznam financovaných projektov v roku 2011
                                                                                   Pridelené
                     Číslo   Komisia                                                Doba
                 P.č.               Vedúci riešiteľ          Názov projektu          Pracovisko          financie na
                    projektu   č.                                                 riešenia
                                                                                  rok 2011 (€)
                                              Sprostredkované učenie v edukácii detí
                 1.  IV/1/2011   4   Babulicová Zuzana, Mgr.                        Katedra pedagogiky  2011     150
                                                  predškolského veku

                               Beliková Vladimíra,       Možnosti štúdia študentov so
                 2.  IV/2/2011   4                                    Katedra pedagogiky    2011     150
                               PaedDr.           zdravotným postihnutím na UKF v Nitre

                                                 Edukácia detí a mládeže v
                 3.  IV/3/2011   4   Brajerová Ľubomíra, Mgr.                       Katedra pedagogiky  2011     150
                                                 profesionálnych rodinách

                                                                  Katedra techniky a
                                               Model čiernej skrinky v predmete
                 4.  IV/4/2011   4   Garláty Viliam, Mgr.                          informačných    2011     150
                                               technika na základných školách
                                                                    technológií
                                                                  Katedra techniky a
                 5.  IV/5/2011   4   Handlovská Ivica, Mgr.      Metodika vyučovania techniky      informačných    2011     150
                                                                    technológií
                                              Aktívne vyučovanie anglického jazyka
                                                                     Katedra
                                               žiakov so špeciálnymi výchovno-
                                                                  lingvodidaktiky a
                 6.  IV/6/2011   4   Hvozdíková Silvia, Mgr.    vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v                2011     150
                                                                   interkultúrnych
                                               dynamizujúcom procese tvorivej
                                                                      štúdií
                                                    dramatiky
                                              PLC systémy v predmete automatizácia
                                                                  Katedra techniky a
                                               v študijnom odbore "Učiteľstvo
                 7.  IV/7/2011   4   Kuna Peter, Mgr.                            informačných    2011     150
dnoročné projekty (doktorandi)
                                              profesijných predmetov a praktickej
                                                                    technológií
                                                     prípravy"
Jednoročné projekty (doktorandi)


                                          Psychodidaktický rozmer edukácie a
                  8.  IV/8/2011  4  Mihaliková Denisa, Mgr.                       Katedra pedagogiky  2011  150
                                            používanie mentálnej mapy

                                                                  Katedra
                                          Kultúrne aspekty vyučovania britských   lingvodidaktiky a
                  9.  IV/9/2011  4  Reid Eva, Mgr.                                      2011  150
                                                  reálií           interkultúrnych
                                                                   štúdií
                                          Tvorba anglických učebných textov vo
                                                               Katedra techniky a
                                           forme skripta ako pomôcky pre
                  10. IV/10/2011  4  Soták Róbert, PaedDr.                         informačných    2011  150
                                          vyučovanie vybraných technických
                                                                 technológií
                                                predmetov
                                                               Katedra techniky a
                                           Návrh metodických materiálov pre
                  11. IV/11/2011  4  Štancelová Janka, Mgr.                         informačných    2011  150
                                             predmet ľudové remeslá
                                                                 technológií

                                          Technické vzdelávanie na základnej    Katedra techniky a
                  12. IV/12/2011  4  Tobolková Veronika, Mgr.  škole ako súčasť profesijnej orientácie   informačných    2011  150
                                                  žiakov            technológií

                                          Sociálny pedagóg v systéme sociálno-
                  13. IV/13/2011  4  Tvrdík Miroslav, Mgr.    edukačnej starostlivosti o výchovne   Katedra pedagogiky  2011  150
                                               problémovú mládež
                                            Implementácia meta-techník do
                            Vyrosteková Katarína,
                  14. IV/14/2011  4                edukačného procesu na druhom stupni Katedra pedagogiky    2011  150
                            Mgr.
                                                   ZŠ
                                           Príprava na rodinný život v procese
                  15. IV/15/2011  4  Zelená Hana, Mgr.      celoživotnej výchovy a vzdelávnia v  Katedra pedagogiky   2011  150
                                          rámci vysokoškolskej prípravy budúcich
                                                  učiteľov
                            Zimermanová Monika,     Kvalita života seniorov a možnosti jej
                  16. IV/16/2011  4                                   Katedra pedagogiky   2011  150
                            Mgr.             zvyšovania prostredníctvom edukácie
                                        Implementácia e-kurzov do výučby        Katedra
                                         anglického jazyka na Katedre      lingvodidaktiky a
               17. IV/17/2011  4  Turčinová Karina, Mgr.                                    2011 - 2013  125
                                       lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií   interkultúrnych
  Projekty (zamestnanci)
                                               UKF                štúdií

                         Turzák Tomáš, PaedDr.,   Podmienky realizácie školskej výchovy
               18. IV/18/2011  4                                     Katedra pedagogiky   2011 - 2012  325
                         PhD.              k manželstvu a rodičovstvu


                                       Poruchy správania žiakov na druhom
                         Žarnovičanová Ružena,
               19. IV/19/2011  4                stupni základných škôl ako aktuálny    Katedra pedagogiky   2011 - 2012  325
                         PaedDr., PhD.
                                         problém pedagogickej praxe

                         Grofčíková Soňa, Mgr.,   Vplyv učebných stratégií a štýlov učenia
               20. IV/15/2010  4                                    Katedra pedagogiky    2010 - 2011  325
                         PhD.               sa žiakov na školský výkon

                                        Inovatívne prístupy pri kreovaní
                         Hanuliaková Jana,
               21. IV/16/2010  4                emocionálne bezpečného prostredia v    Katedra pedagogiky   2010 - 2011  325
                         PaedDr., PhD.
                                               triede

                         Hollá Katarína, PaedDr.,    Elektronické šikanovanie ako
               22. IV/17/2010  4                                     Katedra pedagogiky   2010 - 2011  325
                         PhD.                pedagogický problém

                                                                Katedra
                         Horváthová Božena,      Interkultúrne aspekty v súčasných    lingvodidaktiky a
               23. IV/18/2010  4                                                2010 - 2012  425
                         PhDr., PhD.          anglických a slovenských reáliách     interkultúrnych
                                        Sociálne spôsobilosti a ich rozvoj v       štúdií
                                                                Katedra
                         Hupková Marianna,      kontexte podpory rozvoja osobnosti a
               24. IV/19/2010  4                                      pedagogickej a   2010 - 2012  325
                         PaedDr., PhD.        zvyšovania profesijných spôsobilostí
                                                            školskej psychológie
                                            budúcich učiteľov
                                                            Katedra techniky a
                         Jendrichovský Ľudovít,   Monitorovanie technických schopností
               25. IV/20/2010  4                                      informačných     2010 - 2012  325
                         Mgr., PhD.          žiakov končiacich základnú školu
                                                              technológií
ce projekty (zamestnanci)
                                                                Katedra techniky a
                             Olekšáková Monika,
Pokračujúce projekty (zamestnanci)


                   26. IV/22/2010  4               Drevená stavebnica ako technická hračka   informačných    2010 - 2012  325
                             Mgr., PhD.
                                                                  technológií
                                           Optimalizácia lingvistickej kompetencie     Katedra
                             Stranovská Eva, PaedDr.,   a interkultúrnosť v pregraduálnej   lingvodidaktiky a
                   27. IV/23/2010  4                                                2010 - 2011  325
                             PhD.            príprave učiteľov lingvodidaktických    interkultúrnych
                                                    vied              štúdií
                                             Rozvíjanie kompetencií budúcich       Katedra
                   28. IV/24/2010  4  Vernarcová Jana, PhDr.   učiteľov v oblasti prípravy pre realizáciu  pedagogickej a   2010 - 2012  325
                                              sexuálnej výchovy na školách     školskej psychológie
                                           Osobnostné a edukačné kompetencie
                                                                   Katedra
                             Čerešník Michal, PhDr.,     učiteľa/učiteľky - možnosti
                   29. IV/13/2009  4                                     pedagogickej a    2009 - 2011  325
                             PhD.              implementácie poznatkov do
                                                                školskej psychológie
                                           pregraduálnej psychologickej prípravy
                                           Kvalita života a jej zmeny u budúcich     Katedra
                   30. IV/14/2009  4  Malá Dana, PaedDr., PhD.   učiteľov v kontexte zvyšovania ich    pedagogickej a    2009 - 2011  325
                                              profesijných kompetencií      školskej psychológie
                                           Rozvoj záujmov (spoločensko-vedných,
                             Pavličková Alexandra,     kultúrno-umeleckých, pracovno-
                   31. IV/16/2009  4                                   Katedra pedagogiky    2009 - 2011  325
                             PaedDr., PhD.       technických) detí a mládeže poznávaním
                                              odkazu J. A. Komenského
                                           Informačno-komunikačné technológie,    Katedra techniky a
                   32. IV/17/2009  4  Šebo Miroslav, Mgr., PhD. grafické programy, GIMP, Open Source     informačných     2009 - 2011  325
                                                  softvér            technológií
                                            Medzinárodná komparácia slabých a
                             Brečka Peter, PaedDr.,   silných stránok vyučovania informatiky   Ústav technológie
                   33. IV/19/2009  4                                                2009 - 2011  325
                             PhD.              a programovania na školách v       vzdelávania
                                             Slovenskej a Českej republike
                                                                   Katedra
                             Jechová (Winklerová)    Interkultúrnosť vo vyučovaní americkej   lingvodidaktiky a
                   34. IV/20/2009  4                                                2009 - 2011  425
                             Lucia, Mgr., PhD.           literatúry a kultúry       interkultúrnych
                                                                    štúdií
 Nefinancovaný


                                Vývoj a aplikácia multimediálnych
   projekt


                                výučbových prostriedkov v oblasti  Ústav technológie
         IV/21/2010  4  Koprda Štefan, Ing., PhD.                              2010 - 2012  0
                                 prírodných vied na vyššom      vzdelávania
                                sekundárnom stupni vzdelávania


V Nitre 13. 4. 2011                                                   SPOLU:    8250

Predseda komisie : prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:8/24/2012
language:Unknown
pages:5