Docstoc

mat1

Document Sample
mat1 Powered By Docstoc
					Názov predmetu: Matematika
Ročník: 1.ročník
Časový rozsah: 165 hodín

Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Učebný predmet M na 1.stupni ZŠ je založená na realist.prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových
                                                                   ,ktorá
činností žiaka.Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala pre-
by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre ce-
loživotné vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1.stupni zahŕňa:
vytváraním presných učebných návykov pre rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach,
rozvoj algoritmického myslenia
súhrn vekuprimeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
  Vzdelávací obsah matematika v 1. - 4.ročníku ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa aj pre ostatné stupne vzdelávania zachováva, pričom
pričom na každom stupni nemusí byť zastúpený každý tematický okruh:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Postupnosti, vzťahy, funkcie,tabuľky,diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy

Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1.stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu priro-
dzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.
            okruhu Postupnosti,
V ďalšom tematickom okruhu &postupnosti vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci majú v realite objavovať kvantitatívne vzťahy a určité typy
                                                                    chých
ich systematických zmien. Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých prípadoch
prípadoch tieto aj grafický znázorňujú.
V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa s najznámejšími
rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, odhadovať a merať dľžku,
zoznámia sa s jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané metrické úlohy z bežnej reality.
  Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1.stupni ZŠ je Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. Tento tem.okruh sa
objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektami, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov
podľa určitých pravidiel.Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich.
                                                                   ivosti a
 Tematický celok Logika, dôvodenie, dôkazy sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci riešia úlohy v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti
nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií.
        ,
ny predmetov
Ciele                       Obsah                         Výstup


Naučiť žiakov tým poznatkom, ktoré v priebehu   Prirodzené čísla 1 až 20               Čítanie a písanie čísel 0 - 20
svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom    Sčítanie a odčítanie                 Určovanie počtu osôb, predmetov
živote budú potrebovať, ako aj rozvíjanie     Geometria                       Porovnávanie čísel
tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa    Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špeci-  Vedieť spamäti všetky spoje sčítania a odčítania
pripravia na samostatné získavanie ďalších    fické matematické myslenie              v obore do 20 bez prechodu cez desiatku
poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú                               Vedieť spamäti všetky spoje sčítania a odčítania
získať také skúsenosti, ktoré vyústia do pozná-                             Riešiť jednoduché slovné úlohy
vacích metód zodpovedajúcich veku žiakov.                                Poznať číselný rad 0 - 20
Vyučovanie matematiky má smerovať k rozvoju                               Práca s číselnou osou
žiackej osobnosti.                                           Poznať geometrické tvary( kruh, štvorec, obdlžnik,tro-
                                                    juholník)


Tema: Prirodzené čísla 0 - 20           Dvojice, vzťah rovnako - nerovnako, viac-menej
Čítať a písať čísla 0 až 20            Počítanie počtu vecí
Určovať počty predmetov              Porovnávanie čísel
 Porovnávanie čísel znakmi            Priuradenie čísla počtu
Pochopiť vzťahy - pred, za vedľa, hneď pred...  Rozvíjať abstraktné myslenie
Riešiť slovné úlohy v zťahmi rovnako,viac,menej  Rozvíjať pozorovaciu schopnosť
rozvíjať abstraktné myslenie

Tema:Sčítanie a odčítanie čísel v obore 0-20   Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
Pochopiť význam a funkciu znaku +         Riešenie nerovníc
            znaku -          Riešenie rovníc
a počtových výkonov, ktoré označujú.
Vedieť spamäti zákl.spoje sčítania a odčítania
Sformulovať otázky k slovnej úlohe

Tema: Numerácia v obore prirodzených čísel
Ciele                    Obsah                    Výstup

Tema: Geometria               Zoznámenie sa s niektorými priestorovými  Rozoznať a pomenovať geometr.tvary
Rozšíriť geometrické tvary          a rovinnými geometrickými tvarmi
Kresliť krivé čiary a rysovať priame čiary  Rozlišovanie priestorových útvarov očami,
Získať nové zručnosti s rysovacími      hmatom
prostriedkami                Kreslenie otvorených a uzavretých krivých
                       čiar
                       Rysovanie priamych čiar
Tema: Riešenie aplikačných úloh a úloh                          Triedi svet okolo seba podľa pravdivosti
rozvíjajúce špecifické matematické                            a nepravdivosti
myslenie
V jednoduchých prípadoch rozlíšiť istý    Získavanie skúsenosti s pravdivosťou a
a nemožný jav                nepravdivosťou výrokov
                       Dichotomické triedenie predmetov, podľa
                       jedného znaku
                       Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) postup-
                       nosti predmetov, čísel

Metódy a formy:
       Výklad učiteľa
       Názorná metóda
       Samostatná práca
       Metoda od jednoduchého k zložitému
       Modelovanie - geometria
       Reťazovky
       Dolňovačky
       Súťaživosť
       Mat.päťminútovky
       Testy

Hodnotenie: Ústne
     Pochvala cez ŽK
     Záverečná písomná práca
Použitá literatúra: UO pre M pre 1.stupeň ZŠ
         Metod.príručka pre M pre 1.ročník ZŠ
         Vzorový školský vzdelávací program a metodika tvorby ŠKVP schválený na gremiálnej porade ministra 19.6.2OO8
         pre 1.stupeň ZŠ
         Prac.zošit Matematika

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:8/24/2012
language:Czech
pages:6