Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

a1

VIEWS: 3 PAGES: 5

									CONSILIUL JUDETEAN TULCEA                                                     Anexa nr. 1
                                           la Hot. Cons. Jud. Tulcea Nr.____ din 28 octombrie 2011

              Buget de venituri si cheltuieli general consolidat, rectificat pe anul 2011
                   CENTRUL CULTURAL "JEAN BART" TULCEA
CAPITOLUL 67.10 CULTURĂ , RECREERE ŞI RELIGIE
SUBCAPITOLUL 67.10.50 - Alte servicii în domeniile culturii ,recreerii şi religiei
                                                                  mii lei
                                                                  Buget
                                       Cod    Cod   Buget initial
      DENUMIREA        INDICATORILOR                               Influente +/ -   rectificat
                                       rând  indicator  2011
                                                                  2011
TOTAL VENITURI                                 1           1,419.00       7.00   1,426.00
A. VENITURI PROPRII                              2            320.00       1.00    321.00
VENITURI DIN PROPRIETATE                            3     30.10     10.00       0.00    10.00
   Venituri din concesiuni si inchirieri                   4    30.10.05     10.00             10.00
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI               5     33.10     210.00       0.00    210.00
   Taxe si alte venituri in invatamant                    6    33.10.05     70.00             70.00
   Venituri din prestări servicii                      7    33.10.08     40.00             40.00
   Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale         8    33.10.19     100.00            100.00
ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE                           9     37.10     100.00       1.00    101.00
   Venituri din sponsorizari                         10   37.02.01              1.00     1.00
   Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
                                        11   37.10.03      -3.00
   dezvoltare (cu semnul minus)                                                   -3.00
   Vărsăminte din secţiunea de funcţionare                  12   37.10.04      3.00             3.00
   Alte transferuri voluntare                        13   37.10.50     100.00            100.00
B. ALOCATII BUGETARE                              14           1,099.00       6.00   1,105.00
TOTAL CHELTUIELI                                1           1,419.00       7.00   1,426.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                         2      10     691.00      -4.00    687.00
Cheltuieli salariale in bani                          3     10.01     594.00      -3.00    591.00
   Salarii de baza                              4   10.01.01     348.00      -3.00    345.00
   Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii           5   10.01.12     241.00            241.00
   Indemnizatii de delegare                          6   10.01.13      5.00             5.00
Contributii                                  10     10.03     97.00      -1.00    96.00
   Contributii de asigurari sociale de stat                 11   10.03.01     73.00      -1.00    72.00
   Contributii de asigurări de somaj                     12   10.03.02      2.00             2.00
   Contributii de asigurari sociale de sanatate               13   10.03.03     18.00             18.00
   Contributii de asig pt accidente de munca si boli profesionale      14   10.03.04      1.00             1.00
   Contributii pentru concedii si indemnizaţii                15   10.03.06      3.00             3.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          16      20     725.00      11.00    736.00
Bunuri si servicii                               17     20.01     241.00     -11.00    230.00
   Furnituri de birou                            18   20.01.01      8.00             8.00
   Materiale pentru curatenie                        19   20.01.02      3.00             3.00
  Încalzit, Iluminat si forta motrica                    20   20.01.03     92.00     -10.00     82.00
  Apa, canal si salubritate                         21   20.01.04      6.00             6.00
  Craburanti si lubrifianti                         22   20.01.05      0.00             0.00
  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                23   20.01.08     12.00      -1.00    11.00
  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional          24   20.01.09     30.00             30.00
  Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare         25   20.01.30     90.00             90.00
Reparatii curente                               26     20.02     39.00             39.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar                    27     20.05     10.00      0.00     10.00
  Alte obiecte de inventar                          28   20.05.30     10.00             10.00
Deplasari, detasari, transferari                        29     20.06     49.00      0.00     49.00
   Deplasari interne, detaşări, transferări                 30   20.06.01     35.00             35.00
   Deplasari in strainatate                         31   20.06.02     14.00             14.00
Carti, publicatii si materiale documentare                   32     20.11      3.00             3.00
Perfectionare                                 33     20.13     10.00             10.00
Alte cheltuieli                                34     20.30     373.00      22.00    395.00
   Protocol si reprezentare                         35   20.30.01     17.00             17.00
   Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                  36   20.30.30     356.00      22.00    378.00
CHELTUIELI DE CAPITAL                             37      70      3.00      0.00     3.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE                          38      71      3.00      0.00     3.00
Active fixe                                  39     71.01      3.00      0.00     3.00
   Alte active fixe                             40   71.01.30      3.00             3.00
Reparatii capitale aferente activelor fixe                   41     71.03                     0.00

                 PRESEDINTE,                      CONTRASEMNEAZĂ,
                 Victor TARHON                    SECRETARUL JUDETULUI,
                                             Constantin CABUZ
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA                                                                     Anexa nr. 1.1
                                                                            la Hot. Cons. Jud. Tulcea
                                                                         Nr.____ din 28 octombrie 2011

                  BUGETUL PE SECŢIUNI , RECTIFICAT PENTRU ANUL 2011
                    CENTRUL CULTURAL "JEAN BART" TULCEA

                          CAPITOLUL 67.10 CULTURĂ , RECREERE ŞI RELIGIE
                      SUBCAPITOLUL 67.10.50 - Alte servicii în domeniile culturii ,recreerii şi religiei
                                                                                  mii lei
Cod                                                            Cod    Buget initial Influente +/   Buget
                  DENUMIREA        INDICATORILOR
rand                                                           indicator   2011      -    rectificat 2011

  1                     TOTAL VENITURI, din care:                                 1,419.00     7.00     1,426.00
  2       VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.15+00.17+00.30)                 00.01        1,416.00     7.00     1,423.00
  3  I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)                                    00.02         220.00     0.00      220.00
  4  C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)                                   00.12         220.00     0.00      220.00
  5  C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)                                   00.13          10.00     0.00      10.00
  6  Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)                          30.10          10.00     0.00      10.00
  7     Venituri din concesiuni si inchirieri                                 30.10.05        10.00     0.00      10.00
  8  C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)                    00.14         210.00     0.00      210.00
   Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod
  9 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la              33.10         210.00     0.00      210.00
   33.10.32+33.10.50)
 10   Taxe si alte venituri in învăţământ                                    33.10.05        70.00     0.00      70.00
 11   Venituri din prestări de servicii                                     33.10.08        40.00     0.00      40.00
 12   Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive          33.10.19        100.00     0.00      100.00
 13 ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE                                           37.10          97.00     1.00      98.00
 14   Venituri din sponsorizari                                         37.02.01         0.00     1.00       1.00
 15     Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare (cu semnul minus)  37.10.03         -3.00    0.00      -3.00
 16    Alte transferuri voluntarei                                       37.10.50        100.00     0.00      100.00
 17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)                                           00.17        1,099.00     6.00     1,105.00
 18 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10)                       00.18        1,099.00     6.00     1,105.00
 19 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)                      43.10        1,099.00     6.00     1,105.00
 20    Subvenţii pentru instituţii publice                                   43.10.09       1,099.00     6.00     1,105.00

 21                    TOTAL CHELTUIELI, din care:                                 1,419.00     7.00     1,426.00
 22  TOTAL CHELTUIELI SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84)                                      1,416.00     7.00     1,423.00
 23  CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)                             01          1,416.00     7.00     1,423.00
 24  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                             10           691.00    -4.00      687.00
 25  Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)                      10.01         594.00    -3.00      591.00
 26     Salarii de baza                                            10.01.01        348.00    -3.00      345.00
 27     Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                         10.01.12        241.00     0.00      241.00
 28     Indemnizatii de delegare                                        10.01.13         5.00     0.00       5.00
 29  Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)                      10.02          0.00     0.00       0.00
 30  Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)                                    10.03          97.00    -1.00      96.00
 31     Contributii de asigurari sociale de stat                                10.03.01        73.00    -1.00      72.00
 32     Contributii de asigurări de somaj                                   10.03.02         2.00     0.00       2.00
 33     Contributii de asigurari sociale de sanatate                              10.03.03        18.00     0.00      18.00
 34     Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale                10.03.04         1.00     0.00       1.00
 35     Contributii pentru concedii si indemnizatii                              10.03.06         3.00     0.00       3.00
 36 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)          20           725.00    11.00      736.00
 37  Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                            20.01         241.00    -11.00      230.00
 38     Furnituri de birou                                          20.01.01         8.00     0.00       8.00
 39     Materiale pentru curatenie                                      20.01.02         3.00     0.00       3.00
 40     Încalzit, Iluminat si forta motrica                                  20.01.03        92.00    -10.00      82.00
 41     Apa, canal si salubritate                                       20.01.04         6.00     0.00       6.00
 42     Carburanti si lubrifianti                                       20.01.05         0.00     0.00       0.00
 43     Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                              20.01.08        12.00    -1.00      11.00
 44     Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                       20.01.09        30.00     0.00      30.00
 45     Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare                       20.01.30        90.00     0.00      90.00
 46  Reparatii curente                                              20.02          39.00     0.00      39.00
 47  Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)                   20.05          10.00     0.00      10.00
 48     Alte obiecte de inventar                                       20.05.30        10.00     0.00      10.00
 49  Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                           20.06          49.00     0.00      49.00
 50     Deplasari interne, detaşări, transferări                               20.06.01        35.00     0.00      35.00
 51     Deplasari în străinătate                                       20.06.02        14.00     0.00      14.00
 52  Carti, publicatii si materiale documentare                                  20.11          3.00     0.00       3.00
 53  Pregatire profesionala                                            20.13          10.00     0.00      10.00
 54  Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)                20.30         373.00    22.00      395.00
 55     Reclama si publicitate                                        20.30.01        17.00     0.00      17.00
 56    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                  20.30.30        356.00    22.00      378.00
 57  REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                                         96.02          0.00     0.00       0.00
 58  EXCEDENT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 00.01SF-49.02SF)                           98.02          0.00     0.00       0.00
59 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.31+00.15+00.17+45.10) - TOTAL  00.01      3.00  0.00  3.00
60 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare                  37.10.04     3.00  0.00  3.00

61  TOTAL CHELTUIELI SECTIUNE DEZVOLTARE                           3.00  0.00  3.00
62  CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                    70        3.00  0.00  3.00
63  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)           71        3.00  0.00  3.00
64  Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)             71.01      3.00  0.00  3.00
65     Alte active fixe                          71.01.30     3.00  0.00  3.00
66  Reparaţii capitale aferente activelor fixe                71.03      0.00  0.00  0.00
67  VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                     96.02      0.00  0.00  0.00
68  EXCEDENT (cod 00.01SD-49.02SD)                      98.02      0.00  0.00  0.00
69    DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE 2) (cod 49.02SD-00.01SD)      99.02

           PRESEDINTE,                        CONTRASEMNEAZA
          VICTOR TARHON                       SECRETARUL JUDETULUI,
                                        CONSTANTIN CABUZ
CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA                                              Anexa nr. 1.2
Centrul Cultural "JEAN BART" Tulcea                                    la Hot. Cons.Jud. Tulcea
                                                   nr. ___din 28 octombrie 2011                            L I S T A
                cheltuielilor de capital cu finanţare din alocaţii bugetare,
                         rectificata pe anul 2011


CAP. 67.10 CULTURĂ , RECREERE ŞI RELIGIE
SUBCAP. 67.10.50 Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei
                                                            mii lei
Nr.                                         Buget initial         Buget rectificat
           SPECIFICAŢII          COD      U.M   Cant          Influente +/ -
crt                                          2011              2011
 0               1            2       3    4     5        6        7
   TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL              70  mii lei          3.00       0.00       3.00
 I  Active fixe, din care:                71.01  mii lei          3.00       0.00        3.00
 1   Construcţii                  71.01.01   mii lei          0.00       0.00        0.00
    Maşini, echipamente şi mijloace de
 2                          71.01.02   mii lei          0.00       0.00        0.00
    transport
 3   Mobilier, aparatură birotică şi alte active  71.01.03   mii lei
 4   Alte active fixe               71.01.30   mii lei          3.00       0.00        3.00
   4.1.  Program contabilitate                 buc.   1       2.00                 2.00
   4.2.  Program salarizare                  buc.   1       1.00                 1.00
 II   Reparaţii capitale aferente activelor fixe     71.03  mii lei          0.00       0.00        0.00


          PREŞEDINTE,                 CONTRASEMNEAZĂ
          Victor TARHON               SECRETARUL JUDETULUI ,
                                 Constantin CABUZ

								
To top