izracun legalizacije

Document Sample
izracun legalizacije Powered By Docstoc
					VALMINA d.o.o.                   IZRAČUN                      1
Korčulanska 3               NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
                  NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
Br.teh.dn.:       NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU


    UPUTE I NAPOMENE:


    NAKNADA se izračunava prema izrazu:      N = Z x NP u kn

         N = iznos naknade u kunama
         Z = prostorna i tehnička obilježja nezakonito izgrađene zgrade izražena u
         bodovima i koeficijentima prema izrazu:

             Z = ((B1+B2+B3) x K1 x K2 x K3 x K4 x K5) x KK1-3

             Napomene:


             Ako je nezakonito izgrađena zgrada smještena dijelom u
          1.  građevinskom i dijelom izvan građevinskog područja (B1), takva se
             zgrada smatra izgrađenom unutar građevinskog područja ako se
             više od 50 % njezine tlocrtne površine nalazi u tom području.
             Ako se na nezakonito izgrađenu zgradu može primijeniti više
          2.  pokazatelja za B3, pripadajući brojevi bodova tih pokazatelja se
             zbrajaju


             Vrijednost koeficijenta K4 za nezakonito izgrađenu zgradu
          3.  građevinske (brutto) površine veće od 50 m2 obračunava se tako da
             se vrijednosti koeficijenta 1,5 pribroji umnožak građevinske
             (brutto) površine te zgrade umanjene za 50 m2 s 0,0006
             1,5 + (Pbtto - 50,0) x 0,0006 =         NP = jedinična naknada izražena u kunama za pripadajuću položajnu zonu
         ovisi i o jedinici lokalne samouprave (JLS)


         UMANJENJE IZNOSA NAKNADE = N x DKK 1-5 u kn
C:\Docstoc\Working\pdf\9d3a787c-d96c-4a0f-ac27-565216a22c4a.xls                8/24/2012
VALMINA d.o.o.                     IZRAČUN                                2
Korčulanska 3                  NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
                    NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
Br.teh.dn.:
    JLS:
    GRAĐEVINA:
    K.Č.
    VLASNIK:
    Br.teh.dn.:

                                                       Odabrana
     Red.   oznaka                                    vrijednost
                kriterij /obilježje/  Br.     POKAZATELJ                vrijednost
     br.   kriterija                                  pokazatelja
                                                       pokazatelja
                SMJEŠTAJ         1                    120 bodova
                NEZAKONITO           unutar građevinskog područja
                IZGRAĐENE ZGRADE U
       1.   B1
                ODNOSU NA
                GRAĐEVINSKO       2                    200 bodova
                PODRUĆJE            izvan građevinskog područja
                            1   do 49,99 %            50 bodova
                ISKORIŠTENOST
                GRAĐEVNE ČESTICE
       2.   B2    PREMA MAKSIMALNO
                DOPUŠTENOJ        2                    80 bodova
                PROSTORNIM PLANOM
                               50,00 % i više

                               poljoprivredno zemljište, osim
                            1                    100 bodova
                               za zgrade poljoprivrednog i
                               obiteljskog gospodarstva
                            2   šume i šumsko zemljište      100 bodova

                            3.
                               zaštićeno obalno područje mora
                            3.1.  do 70 m od obalne crte      80 bodova
                OBILJEŽJE ZAŠTITE I
                               od 70 m do 1000 m od obalne
       3    B3    VRIJEDNOSTI       3.2.                   40 bodova
                               crte
                PROSTORA
                               zaštićeno područje prirodne
                            4.                   30 bodova
                               vrijednosti
                               unutar kulturno-povijesne
                            5.                   40 bodova
                               cjeline

                               utjecajno područje zaštićenog
                            6.  kulturnog dobra odnosno      20 bodova
                               zaštićenog područja prirode
                                     Ʃ (B1 + B2 + B3) =             0.00
C:\Docstoc\Working\pdf\9d3a787c-d96c-4a0f-ac27-565216a22c4a.xls                            8/24/2012
VALMINA d.o.o.                     IZRAČUN                                   3
Korčulanska 3                  NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
                    NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
Br.teh.dn.:
    JLS:
    GRAĐEVINA:
    K.Č.
    VLASNIK:
    Br.teh.dn.:

                                                          Odabrana
     Red.   oznaka                                     vrijednost
                kriterij /obilježje/  Br.     POKAZATELJ                   vrijednost
     br.   kriterija                                   pokazatelja
                                                          pokazatelja
                SMJEŠTAJ
                NEZAKONITO          nova nezakonito izgrađena
                            1                          1.60
                IZGRAĐENE ZGRADE U      zgrada
       4
       1.   K1
           B1    NAČIN GRAĐENJA
                ODNOSU NA           rekonstruirani dio postojeće
                            2                          1.20
                GRAĐEVINSKO          zgrade
                PODRUĆJE           isključivo stambena namjena i
                NAMJENA         1                          1.00
                               koja se stalno koristi
       5    K2    NEZAKONITO
                            2  poljoprivredna namjena             1.00
                IZGRAĐENE ZGRADE
                            3  druge namjene                 1.05
                               dovršena i koristi se ili se može
                DOVRŠENOST        1                          1.00
                               koristiti
       6    K3    NEZAKONITO          dovršeni grubi konstruktivni
                IZGRAĐENE ZGRADE     2  građevinski radovi               0.80

                               površine do 50 m2 BGP
                ODNOS GRAĐEVINSKE    1                          1.10
                               m2
                (brutto) POVRŠINE
                NEZAKONITO
       7    K4    IZGRAĐENE ZGRADE                                     1.6020
                PREMA MAKSIMALNO       površine 50 m2 BGP i više      1,5 + ((Pbtto -
                DOPUŠTENOJ        2
                               m2                 50,0) x 0,0006)
                PROSTORNIM PLANOM


                USKLAĐENOST          namjena u skladu s prostornim
                            1                          1.00
                NAMJENE            planom
       8    K5                   namjena nije u skladu s
                NEZAKONITO
                IZGRAĐENE ZGRADE S    2  prostornim planom               1.20
                PROSTORNIM PLANOM +
                       ((B1   B2 + B3) x K1x K2 x K3 x K4 x K5) =               0.0000

                               bez akta, odnosno protivnu
                            KK1  aktu kojim se odobrava             1.20
                               građenje


                OPĆI KOREKTIVNI        protivno prostornom planu koji
                KOEFICIJENTI OVISNO      se primjenjuje ako nezakonito
       9   KK1-3
                JE LI NEZAKONITO    KK2  izgrađena zgrada nije u pogledu        1.10
                IZGRAĐENA ZGRADA       jednog od uvjeta (namjena,
                               veličina i smještaj na čestici)
                               izgrađena u skladu s prostornim
                               planom
                            KK3  nije za vlastite potrebe            1.05

                  Z = ((B1 + B2 + B3) x K1x K2 x K3 x K4 x K5) x KK1-3 =                0.0000
C:\Docstoc\Working\pdf\9d3a787c-d96c-4a0f-ac27-565216a22c4a.xls                               8/24/2012
VALMINA d.o.o.                      IZRAČUN                                  4
Korčulanska 3                   NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
                     NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
Br.teh.dn.:
    JLS:
    GRAĐEVINA:
    K.Č.
    VLASNIK:
    Br.teh.dn.:

                                                          Odabrana
     Red.   oznaka                                     vrijednost
                 kriterij /obilježje/    Br.     POKAZATELJ                vrijednost
     br.   kriterija                                   pokazatelja
                                                          pokazatelja
                SMJEŠTAJ           NP za
                NEZAKONITO              raspon od 20,00 do 25,00 kn
                              1. zonu
                IZGRAĐENE ZGRADE U
       1.   B1
                ODNOSU NA
                               NP za
                GRAĐEVINSKO             raspon od 15,00 do 19,99 kn
                              2. zonu
                PODRUĆJE NAKNADA
                JEDINIČNA
                JLS IZRAŽENA U
                               NP za
           NP    KUNAMA ZA              raspon od 10,00 do 14,99 kn
                              3. zonu
                PRIPADAJUĆU
                POLOŽAJNU ZONU
                               NP za
                                  raspon od 5,00 do 9,99 kn
                              4. zonu

                               NP za
                                  raspon od 3,00 do 4,99 kn
                              5. zonu

                                              N = Z x NP= kn        0.0000                UMANJENJE IZNOSA NAKNADE = N x DKK 1-5

                DOPUNSKI
                KOREKTIVNI
                KOEFICIJENT
                              DKK1                      0.25
                isključivo stambene        s jednom stambenom jedinicom
     10     DKK
                namjene BGP do 400 m2    DKK2 s dvije stambene jedinice         0.35
                              DKK3 s tri stambene jedinice          0.50
                              DKK4 BGP do 600 m2               0.25
                isključivo za obavljanje
                poljoprivredne djelatnosti  DKK5 BGP 600 m2 i veće od 600 m2        0.50

                                       UMANJENJE = N x DKK = kn         0.0000


                Datum:                Potpis:
C:\Docstoc\Working\pdf\9d3a787c-d96c-4a0f-ac27-565216a22c4a.xls                               8/24/2012
VALMINA d.o.o.                  IZRAČUN             5
Korčulanska 3              NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
                 NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
Br.teh.dn.:
C:\Docstoc\Working\pdf\9d3a787c-d96c-4a0f-ac27-565216a22c4a.xls      8/24/2012
VALMINA d.o.o.                  IZRAČUN             6
Korčulanska 3              NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
                 NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
Br.teh.dn.:
         BRUTTO
         POVRŠIN   220  M2
          A
C:\Docstoc\Working\pdf\9d3a787c-d96c-4a0f-ac27-565216a22c4a.xls      8/24/2012
VALMINA d.o.o.                  IZRAČUN                 7
Korčulanska 3              NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
                 NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
Br.teh.dn.:
         BRUTTO
         POVRŠIN   220   M2
          A
          K4    Pbtto           220
           1.50  220.00     50.00  0.0006

           1.50         170.00  0.0006        0.102

           1.50              0.102
                           1.6020
C:\Docstoc\Working\pdf\9d3a787c-d96c-4a0f-ac27-565216a22c4a.xls          8/24/2012
VALMINA d.o.o.                  IZRAČUN             8
Korčulanska 3              NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
                 NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
Br.teh.dn.:
         BRUTTO
         POVRŠIN   220  M2
          A
C:\Docstoc\Working\pdf\9d3a787c-d96c-4a0f-ac27-565216a22c4a.xls      8/24/2012
Članak 3
N = Z x NP            N = iznos naknade

                 Z = prostorna i tehnička obilježja nezakonito izgrađene zgrade izražena u bodovima i koeficij
                 Z = ((B1+B2+B3) x K1 x K2 x K3 x K4 x K5) x KK1-3

                 NP = jedinična naknada izražena u kunama za pripadajuću položajnu zonu - prema odluci


Članak 4
Vrijednost IZRAZA "Z" obračunava se kao zbroj bodova kojima se ocjenjuje utjecan NI zgrade na prostor, u odnosu na kriterij

St.1.
  B1   smještaj NI zgrade u odnosu na građ. područje      Unutar GP            120

  B2   odnos iskorištenosti građevne čestice prema maksimalno dopuštenoj iskirištenosti prostornim planom
  B3   obitelježne zaštite i vrijednosti prostora

  St.2.  Zbroj bodova iz Stavka 1. množi se s koeficijentima K1-K5
  K1   dovršenost NI zgrade
  K2   namjena NI zgrade
  K3   dovršenost NI zgrade
  K4   odnos građevinske (bruto) površine NI zgrade prema maksimalno dopuštenoj prostornim planom
  K5   usklađenost namjene NI zgrade s prostornim planom koji se primjenjuje (važečim PP)


  St.3.  KOREKTIVNI KOEFICIJENTI, s kojima se množi zbroj bodova pomnožen s koeficijentima K1-K5
  KK1   bez akta, odnosno protivno aktu kojim se odobrava građenje
  KK2   protivna prostornom planu koji se primjenjuje, ako NI zgrada nije u pogledu jednog od uvjeta (namjena, veličina, sm
  KK3   za vlastite potrebe
ade izražena u bodovima i koeficijenitma prema izrazu:u položajnu zonu - prema odluci JLS
de na prostor, u odnosu na kriterije prema pripadajućim pokazateljima:


       bodova               Izvan GP

i prostornim planom
stornim planom
cijentima K1-K5

g od uvjeta (namjena, veličina, smještaj) izgrađena u sklau s prost. planom
                      IZRAČUN NAKNADE
            ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

Naknada za zadržanje nezakoitih objekata u prostoru obračunava se u skladu s Uredbom o naknadi za zadržanje nezakonito izgrađenih
zgrada prema kriterijima koji su utvrđeni zakonom.
Iznos naknade obračunava se prema izrazu:
                                N = Z x NP
gdje je:
N = iznos naknade u kunama
Z = prostorna i tehnička obilježja nezakonito izgrađene zgrade, izražena u bodovima i koeficijentima prema izrazu:
                     Z = ((B1+B2+B3) x K1 x K2 x K3 x K4 x K5) x KK1-5
NP = jedinična naknada izražena u kunama za pripadajuću položajnu zonu.


Naknadu možet izračunati (informativni izračun) uz pomoć slijedećeg tabličnog kalulatora:

1. Izračun izraza Z
 (Upišite broj bodova ili koeficijent u žuta polja prema uputama kod svakog kriterija. izračun se obavlja automatski)

 Kriterij  Opis
       SMJEŠTAJ NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U ODNOSU NA GRAĐEVINSKO PODRUČJE
  B1    (U žuto polje upišite ponuđeni broj bodova pored kriterija koji odgovara Vašem slučaju)
  1.    Unutar građevinskog područja                            Bodova:     120
  2.    Izvan građevinskog pordručja                            Bodova     200

       ODNOS ISKORIŠTENOSTI GRAĐ. ČESTICE PREMA MAKSIMALNO DOPUŠTENOJ PROSTORNIM PLANOM
  B2    (U žuto polje upišite ponuđeni broj bodova pored kriterija koja odgovara Vašem slučaju)
  1.    Do 49,99% iskorištenosti građevinske čestice                    Bodova:      50
   2    50,00% i više iskorištenosti građevinske parcele                  Bodova      80

       OBILJEŽJA ZAŠTITE VRIJEDNOSTI PROSTORA (gdje je nezakonita zgrada smještena)
  B3    (U žuto polje upišite broj bodova pored kreiterija koji odgovara Vašem slučaju - jedan ili više, ako postoji)
  1.    Poljoprivredno zemljište, osim za zgrade OPG-a                   Bodova:     100
   2    Šume i šumsko zemljište                               Bodova     100
  3.    Zaštićeno obalno područje - do 70 m od obalne crte                 Bodova      80
  4.    Zaštićeno obalno područje - 70 do 1.000 m od obalne crte              Bodova      40
  5.    Zaštićeno područje prirodne vrijednosti                       Bodova      30
  6.    Smještaj unutar kulturno - povijesne cjeline                    Bodova      40
  7.    Utjecajno područje zaštićenog kult. dobra odnosno područja prirode         Bodova      20
  8.    Ukupno za B3 - obilježja zaštite vrijednosti prostora                                  0.00

       NAČIN GRAĐENJA
  K1    (U žuta polja upišite ponuđenu vrijednost koeficijenta pored kriterija koji odgovara Vašem slučaju - jedan ili dva)
  1.    Nova zgrada                                     Koeficijent   1.60
  2.    Rekonstruirani dio postojeće zgrade                         Koeficijent   1.20
  3.    Dodatni koeficijent, ako je nova zgrada unutar povijesne cjeline          Koeficijent   0.40
  4.    Dodatni koeficijent, ako je rekonstruirani dio unutar povijesne cjeline       Koeficijent   0.20
  5.    Ukupno za K1 - način građenja                                              0.00

       NAMJENA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE
  K2    (U žuto polje upišite ponuđenu vrijednost koeficijenta pored kritefija koja odgovara Vašem slučaju)
  1.    Isključivo stambene namjena i stalno se koristi                   Koeficijent   1.00
  2.    Poljoprivredna namjena                               Koeficijent   1.00
  3.    Druge namjene                                    Koeficijent   1.05                                                                  11 od 13
      DOVRŠENOST NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE
  K3   (U žuto polje upišite ponuđenu vrijednost koeficijenta pored kriterija koji odgovara Vašem slučaju)
   1.  Dovšena i koristi se ili se može koristiti                     Koeficijent   1.00
   2.  Dovršeni grubi konstruktivni građevinski radovi                  Koeficijent   0.80

      ODNOS GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE PREMA MAKSIMALNO
      DOPUŠTENOJ PROSTORNIM PLANOM
  K4
      (Upišite bruto površinu. Ako je površina do 50 m2, u žuto polje upišite koeficijent 1,10. Ako je površina veća od 50 m2,
      upišite koeficijent koi se automatski izračunava prema upisanoj površini zgrade)
   1.  U plavo polje upište ukupnu građevinsku (bruto) površinu zgrade                    m2
   2.  Površine do 50 m2 bruto građevinske površine (BGP)                 Koeficijent   1.10
   2.  Površine veće od 50 m2 BGP                             Koeficijent  1.470

      USKLAĐENOST NAMJENE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE
  K5   (U žuto polje upišite ponuđenu vrijednost koeficijenta pored kriterija koji odgovara Vašem slučaju)
   1.  Namjena je u skladu s prostornim planom                      Koeficijent   1.00
   2.  Namjena nije u skladu s prostornim planom                     Koeficijent   1.20

      OPĆI KOREKTIVNI KOEFICIJENT, AKO JE ZGRADA
 KK1-3
      (U žuta polja upišite ponuđenu vrijednost koeficijenta pored kriterija koji odgovara Vašem slučaju, jedan ili više)
  KK 1  Izgrađena bez akta odnosno protivno aktu kojim se odobrava građenje        Koeficijent   1.20
  KK 2  Protivna prostornom planu koji se primjenjuje                   Koeficijent   1.10
  KK 3  Nije za vlastite potrebe                              Koeficijent   1.05
Ukupno opći korektivni koeficijent (KK 1-3)                                              0.00

Rezultat za izraz Z:
      Z  (Prostorna i tehnička obilježja nezakonito izgrađene zgrade (bodovi i koeficijenti) =                  0.00


2. Izračun dopunskog korektivnog koeficijenta za umanjenje iznosa naknade

Dopunskim korektivnim koeficijentom (DKK 1-5) uvažava se socijalni status podnositelja zahtjeva i svrha njegova nezakonitog građenja.
Pravo na primjenu dopunskog korektivnog kriterija ima podnositelj zahtjeva čija nezakonito izgrađena zgrada udovoljava slijedećim
kriterijima:
a) isključivo stambena namjena, građevinske (bruto) površine do 400 m2, koja je njemu i članovima njegova kućanstva jedina
nekretnina na području RH, koja se ne nalazi u prvoj položajnoj zoni, i uz uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog
prebivališta do 21. lipnja 2011. na adresi nezakonito izgrađene zgrade, ili
b) namjena isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (poljoprivredno, odnosno obiteljsko gospodarstvo)

Kriterij  Opis
      DOPUNSKI KOREKTIVNI KOEFICIJENT
 DKK
      (U žuto polje upišite ponuđenu vrijednost koeficijenta pored kriterija koja odgovara Vašem slučaju)
      Isključivo stambene namjene, građevne (bruto) površine do 400 m2, s jednom
 DKK 1   stambenom jedinicom
                                               Koeficijent  0.25
      Isključivo stambene namjene, građevne (bruto) površine do 400 m2, s dvije
 DKK 2   stambene jedinice
                                               Koeficijent  0.35
      Isključivo stambene namjene, građevne (bruto) površine do 400 m2, s      tri
 DKK 3   stambene jedinice
                                               Koeficijent  0.50
      Namjena isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, građevne (bruto)
 DKK 4   površine do 600 m2
                                               Koeficijent  0.25
      Namjena isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, građevne (bruto)
 DKK 5   površine veće od 600 m2
                                               Koeficijent  0.50

Ukupno DKK 1-5 - dopunski korektivni koeficijent                                            0.00                                                                 12 od 13
3. Izračun naknade

Kako je naprijed navedeno, naknada se izračunava kao umnožak dobijenog rezultata za prostorna i tehnička obilježja nezakonito
izgrađene zgrade (izraz Z), dopunskog korektivnog koeficijenta (DKK 1-5), te jedinične naknade u HRK za odgovarajuću položajnu zonu
u kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada (NP).


Plave brojke prikazuju izračunate iznose naknade prema položajnim zonama u Općini

Opis:
I. ZONA         Naselja Gradec, Gradečki Pavlovec, Cugovec i Haganj
II. ZONA         Sva ostala naselja u Općini

Izvan građevinskog područja             Sve nezakonito izgrađene zgrade izvan građevinskog područja
    Okviri za obračun koje propisuje Uredba             IZRAČUN NAKNADE ZA PLAĆANJE
       (min. i max. propisani iznosi)                prema Odluci Općine Gradec
     JEDINIČNA NAKNADA                    IZNOS JEDINIČNE NAKNADE
                     IZNOS NAKNADE                         IZNOS NAKNADE
     ZA POLOŽAJNU ZONU                     ZA POLOŽAJNU ZONU
    (NP - min - max, Uredba)
                      (Min - Max)
                                 (NP - prema odluci Općine)      za položajnu zonu
        Min:    20.00 kn      0.00 kn
I. ZONA                                   20.00 kn                   0.00 kn
        Max:    25.00 kn      0.00 kn
        Min:    15.00 kn      0.00 kn
II. ZONA                                  15.00 kn                   0.00 kn
        Max:    19.99 kn      0.00 kn

Izvan građevinskog područja        (Odluka Općine)         15.00 kn                   0.00 knZaključak - informativni iznosi naknade (po položajnim zonama):


Obračunata naknada ako se nezakonita zgrada nalazi u I. zoni                              0.00 kn
Obračunata naknada ako se nezakonita zgrada nalazi u II. zoni                             0.00 kn
Obračunata naknada ako je nezakonita zgrada izvan građ. područja                            0.00 kn
                                                             13 od 13

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:42
posted:8/23/2012
language:
pages:13