EIDHR prezentacija by cuiliqing

VIEWS: 0 PAGES: 95

									VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
   URED ZA UDRUGE
   European Initiative for
  Democracy and Human Rights
    Prezentacija Uputa za natjecatelje
     u sklopu Poziva za podnošenje
    projektnih prijedloga EIDHR 2009
         Raspored
• 09:00-09:30 Pozdrav dobrodošlice
• 09:30-11:00 Prezentacija uputa za natjecatelje :
 kriteriji prihvatljivosti, rokovi i uvjeti prijave,
 procedure evaluacije
• 11:00-11:15 Pauza za kavu
• 11:15-13:15 Prezentacija natječajne
 dokumentacije i PCM metodologije
• 13:15-14:00 Pauza za ručak
• 14:00-15:30 Prezentacija sustava registracije:
 PADOR
• 15:30-16:00 Q&A
 Prezentacija uputa za natjecatelje
   Ciljevi i prioriteti natječaja
Ciljevi ovog poziva za podnošenje prijedloga su:
Jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih
    prava i demokratskoj reformi, kroz podršku
      pomirenju interesa različitih grupa i
     konsolidiranje političke participacije i
           reprezentacije
         Prioritet natječaja je:
 Izgradnja konsenzusa u područjima od posebne
  državne skrbi, posebno mirenja grupnih interesa
   i pomirbe uključujući specifičnu ulogu žena u
  takvim procesima te prava osoba koje pripadaju
            manjinama
Prezentacija uputa za natjecatelje
Prihvatljivost natjecatelja i partnera
Da bi bili prihvatljivi za nepovratna sredstva, prijavitelji moraju:
• biti pravne osobe i
• biti neprofitni i
• pripadati jednoj od sljedećih kategorija:
a)organizacije civilnog društva uključujući nevladine organizacije i
  neovisne političke zaklade
b) lokalne organizacije i neprofitne agencije privatnog sektora
c) institucije i organizacije i njihove mreže na lokalnoj, nacionalnoj,
  regionalnoj i internacionalnoj razini
Prijavitelji mogu biti pripadnici ili pravne osobe uspostavljene u
  Zemljama članicama EU, ili zemlji u pristupanju ili službenoj zemlji
  kandidatkinji ili Zemlji članici Europskog ekonomskoj područja.

Prijavitelji moraju biti izravno odgovorni za pripremu i upravljanje
  projektom sa svojim partnerima, i ne djelovati u svojstvu posrednika!
 RAZLOZI ISKLJUČENJA IZ NATJECANJA
   ILI DOBIVANJA GRANT-A
• Natjecatelji će biti isključeni iz natjecanja u slijedećim situacijama:
a) ako su u stečaju ili likvidaciji, ili njihove poslove vrše sudovi, ako su ušli u dogovore s
  vjerovnicima, obustavili poslovne aktivnosti, ako podliježu postupcima koje se odnose
  na ta pitanja, ili se nalaze u analognoj situaciji koja je nastala iz slične situacije koju
  predviđa nacionalno zakonodavstvo ili uredbe;
b) ako su osuđeni za prekršaj/kazneno djelo koji se odnosi na profesionalno ponašanje
  presudom koja ima snagu res judicata; (tj. protiv koje ne postoji mogućnost žalbe);
c) ako su krivi za ozbiljnu povredu profesionalnog ponašanja/zloupotrebu službene
  dužnosti koja je dokazana na bilo koji način koji Ugovaratelj može dokazati;
d) ako nisu ispunili obveze koje se odnose na plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
  ili plaćanje poreza u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj su osnovani ili s
  odredbama države Ugovaratelja ili onih države u kojoj će se ugovor izvršiti;
e) ako su bili predmetom presude koja ima snagu res judicata za prijevaru, korupciju,
  umiješanost u kriminalnu organizaciju ili bilo koju drugu ilegalnu aktivnost na štetu
  financijskih interesa Zajednice;
f) ako je praćenjem drugog postupka o nabavi ili potpori koju financira proračun Zajednice
  dokazano kako ozbiljno krše ugovor zbog neudovoljavanja svojim ugovornim
  obvezama
U B odjeljku VI obrasca za prijavu za nepovratna sredstva (“Izjava prijavitelja”),
  prijavitelji moraju izjaviti da se ne nalaze u nijednoj od navedenih situacija.
        PARTNERI
• Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili s
 partnerskim organizacijama
• Partneri prijavitelja sudjeluju u
 osmišljavanju i implementaciji akcije, te su
 troškovi koje oni snose prihvatljivi na isti
 način kao i oni koje snosi korisnik
 nepovratnih sredstava
• Partneri moraju udovoljiti istim kriterijima
 prihvatljivosti kao i prijavitelji
 SURADNICI I PODUGOVORNE
     STRANE
• Osim partnera i druge organizacije mogu biti uključene u
 projekt: takvi suradnici imaju ulogu u projektu, ali ne
 mogu primiti sredstva iz nepovratnih sredstava uz
 iznimku dnevnica i troškova putovanja.
• Suradnici ne moraju udovoljiti kriterijima prihvatljivosti
 koji se odnose na prijavitelje i partnere
• Suradnici moraju biti spomenuti u dijelu B odjeljka IV -
 “Suradnici prijavitelja koji sudjeluju u akciji” Obrasca za
 prijavu za nepovratna sredstva!
• Korisnici nepovratnih sredstava imaju mogućnost
 dodijeliti ugovore podugovarateljima
• Podugovaratelji nisu ni partneri niti suradnici, te su
 podložni pravilima o nabavi koja su iznijeta u Dodatku IV
 standardnom ugovoru o nepovratnih sredstvima
    Prihvatljivost projekta
      Sektori ili teme
Ovaj poziv za podnošenje prijedloga pokriva
 jedan sektor/temu:
Izgradnja konsenzusa u područjima od
 posebne državne skrbi
       Prihvatljivost projekta
  Izgradnja konsenzusa u područjima od
      posebne državne skrbi
Prioritet ovog sektora/teme je izgradnja konsenzusa u
  područjima od posebne državne skrbi, osobito mirnog
  pomirenja skupnih interesa i pomirbe, uključujući
  posebnu ulogu žena u takvim procesima i prava osoba
  koje pripadaju manjinama
Tipovi aktivnosti: Projekti bi trebali uključivati organizacije
  bazirane u lokalnim zajednicama i druge reprezentativne
  strukture lokalnih grupa. Organizacija seminara isključivo
  teoretske naravi treba biti maksimalno ograničena. Sve
  aktivnosti trebaju producirati praktične rezultate.
Lokacija: Hrvatska
Trajanje projekta: minimalno 12 mjeseci, maksimalno 24
  mjeseca
   Broj prijedloga i nepovratnih
    sredstava po prijavitelju
• Prijavitelj ne može podnijeti više od 1 prijedloga unutar
 ovog poziva za podnošenje prijedloga
• Natjecatelj ne može istovremeno biti partner na drugom
 projektu!!
• Partneri ne mogu sudjelovati u više aplikacija!!
• Maksimalni iznos grant-a po projektu je 100 000 Eura, a
 minimalni 25 000 Eura

Ukupan iznos sredstava predviđen za ovaj natječaj je
            1.200.000 !
Minimalni postotak sufinanciranja natjecatelja i partnera je
         20%, a maksimalni 50%.
    Prihvatljivost troškova
Samo se prihvatljivi troškovi mogu uzeti u
 obzir za nepovratna sredstva, to su:
Prihvatljivi izravni troškovi
Pričuva za nepredviđene izdatke
Prihvatljivi neizravni troškovi (overhead)
        Doprinosi u naravi

• Svi doprinosi u naravi, koji trebaju biti navedeni odvojeno
 u Dodatku B, ne predstavljaju stvarni trošak i nisu
 prihvatljivi troškovi, odnosno ne uračunavaju se u
 ukupan proračun projekta.
• Doprinosi u naravi ne mogu se smatrati sufinanciranjem
 od strane Korisnika.
• Troškovi osoblja dodijeljenih akciji nisu doprinos u naravi
 i mogu se smatrati sufinanciranjem u proračunu projekta
 ako se plaćaju od strane Korisnika ili njegovih partnera.
• Unatoč ovome što je gore navedeno, ukoliko opis
 projekta koji predlaže korisnik predviđa doprinose u
 naravi, takvi doprinosi moraju se osigurati
      Neprihvatljivi troškovi

• dugovanja ili troškovi usluga vezanih uz dugovanja;
• kamatna dugovanja;
• dijelovi koji su već financirani unutar drugog okvira
 odnosno iz drugog izvora;
• nabavka zemlje ili građevina, osim tamo gdje je to
 potrebno za izravnu implementaciju akcije, a u tom
 slučaju vlasništvo se mora prenijeti na krajnje korisnike
 i/ili lokalne partnere, najkasnije do kraja akcije;
• tečajni gubici;
• porezi, uključujući PDV, osim ako Korisnik (ili partneri
 Korisnika) ne može izbjeći njihovo plaćanje te ako
 primjenjive odredbe ne zabranjuju pokrivanje poreza;
• krediti trećim stranama
            Prijava
• Prijave se moraju podnijeti u zapečaćenoj omotnici od
 strane službene poštanske službe, privatne dostavne
 službe ili se osobno predati (potpisana i datirana potvrda
 predat će se dostavljaču) na dolje navedenu adresu:
           Poštanska adresa
        Delegacija Europske komisije
          Trg Žrtava Fašizma 6
          10000 Zagreb Croatia
   Adresa za osobnu dostavu ili dostavu privatnom
         dostavljačkom službom je ista!!
• Prijave koje se pošalju na neki drugačiji način (npr.
 putem faksa ili internetske pošte) ili se dostave na neku
 drugu adresu biti će odbijene
 Novosti u popunjavanju aplikacije
• Imajte na umu da je registracija
 natjecatelja i partnera u PADOR sustav
 OBAVEZNA!
              Prijava
• Prijave se moraju predati u jednom originalnom primjerku i 2 kopije
 u A4 formatu, svaki zasebno uvezen. Cjeloviti obrazac za prijavu
 (dio A: sažetak projekta i dio B: cijeli obrazac za prijavu) i proračun
 moraju se također dostaviti u elektronskom obliku (CD-Rom) u
 zasebnoj i jedinstvenoj datoteci (npr. obrazac za prijavu ne smije biti
 podijeljen u nekoliko različitih datoteka)

•  Elektronski oblik mora sadržavati upravo identičan prijedlog kao i
  priložena papirnata verzija

• Obrazac za provjeru (Odjeljak V. B dijela obrasca za prijavu za
 nepovratna sredstva) i Izjava od strane prijavitelja (Odjeljak VI B
 dijela obrasca za prijavu za nepovratna sredstva) moraju zasebno
 biti zaklamani i priloženi u omotnici
           Prijava
• Na vanjskom dijelu omotnice treba biti naveden
  referentni broj i naziv poziva za podnošenje
  prijedloga, zajedno s nazivom sektora/teme, te punim
  imenom i adresom prijavitelja i riječima
 "Not to be opened before the opening session" i “Ne
  otvarati prije sjednice za otvaranje ponuda”

• Prijavitelji moraju provjeriti je li njihova prijava
 cjelovita koristeći pritom obrasce za provjeru
 (odjeljak V. dijela B obrasca za prijavu za nepovratna
 sredstva)
• Nepotpune prijave će se odbacivati.
               Rok prijave
•  Rok za podnošenje prijava je 7. rujan 2009., što mora biti vidljivo datumom dostave,
  na poštanskom žigu ili datumom odreska predaje pošiljke
•  U slučaju osobnih dostava, rok za potvrde je 7. rujan 2009. do 17 sati što mora biti
  vidljivo na potpisanoj i datiranoj potvrdi
•  Svaka prijava koja se preda nakon roka automatski će se odbaciti
•  Pitanja se mogu slati putem elektronske pošte ili faksa, najkasnije 21 dan prije roka
  za predaju prijedloga na dolje navedenu adresu (adrese), s jasno naznačenom
  referencom poziva za podnošenje prijedloga

       delegation-croatia-tenders@ec.europa.eu

•  Odgovori će se davati najkasnije do 11 dana prije isteka roka za podnošenje
  prijedloga
•  Pitanja koja mogu biti relevantna drugim prijaviteljima, zajedno s odgovorima, objavit
  će se na Internetu na http://ec.europa.eu/europaid/work/procedures/index_en.htm i
  na stranici Delegacije:
              www.delhrv.ec.europa.eu
Uvod u PCM
Osnovni programski i projektni
      ciklus
         Programiranje

   Evaluacija       Identifikacija

   Provedba i       Formulacija
   praćenje

         Financiranje
   Oblikovanje projektne ideje
1.  Što moramo znati prije nego krenemo u pripremu
   projekta? – PRELIMINARNE ANALIZE
2.  Tko je sve relevantan za projekt i za koga ga radimo?
   - ANALIZA DIONIKA
3.  Koje probleme susrećemo u sektoru ili na području
   kojim se bavimo? – ANALIZA PROBLEMA
4.  Koje ciljeve prepoznajemo na temelju tih problema? –
   ANALIZA CILJEVA
5.  Što bismo realno od ovih ciljeva mogli ostvariti svojim
   projektom da najučinkovitije riješimo probleme? –
   IZBOR STRATEGIJE
    Preliminarna analiza
• upoznavanje s programskim dokumentima
 i drugim relevantnim nacionalnim,
 europskim i regionalnim strategijama
        Analiza dionika
• Svi pojedinci, grupe, institucije, organizacije i
 kompanije koje mogu imati interes u projektu
• Smisao analize: prepoznati različite interese,
 ograničenja i kapacitete svih dionika i uzeti ih u
 obzir pri identifikaciji problema, postavljanju
 ciljeva i izboru strategije
• Konačni cilj: maksimalno povećati korist koju će
 imati ciljana skupina i krajnji korisnici, a umanjiti
 potencijalne negativne učinke (uključujući
 konflikte među dionicima)
       Koraci u analizi dionika
1.    Prepoznati ključni problem ili mogućnost kojom će se projekt
     baviti
2.    Identificirati grupe koje će imati interes u potencijalnom projektu
3.    Istražiti njihove uloge, interese, snagu i sposobnost sudjelovanja
     (jake strane i slabosti)
4.    Identificirati stupanj suradnje ili sukoba među dionicima
5.    Interpretirati zaključke tako da nam omoguće:
   •   Pravilnu raspodjelu resursa
   •   Organizirati i koordinirati dionike tako da se promovira njihovo
      “vlasništvo” nad projektom i sudjelovanje
   •   Prepoznati sukobljene interese i dizajnirati projekt tako da ih se uvaži
      i riješi
•    Uključiti rodnu analizu (“cross-cutting issues”)
          Terminologija
• Korisnici (Beneficiaries): dionici koji na bilo koji način
 imaju koristi od provedbe projekta
  – Ciljana skupina (Target Group(s)): grupa koja na koju će se
   direktno pozitivno utjecati kroz ostvarenje svrhe projekta
  – Krajnji korisnici (Final Beneficiaries): grupa koja će imati
   dugoročnu korist od projekta na široj društvenoj ili sektorskoj
   razini

- Projektni partneri: provode projekt na terenu (također
 su dionici i mogu biti i ciljana skupina ili njen dio)
- Suradnici (associates): jedan oblik partnerske
 organizacije (EK ih razlikuje od partnera jer se suradnici
 ne financiraju iz projekta)
Projektni
partneri
      Ciljana
      skupina    Krajnji korisnici
       KORISNICI
   Preliminarna analiza dionika
 • Omogućuje selekciju između dionika koje je
  nužno uključiti u planiranje projekta i onih koje
  se može samo konzultirati
       Utjecaj dionika na projekt

Utjecaj         1    2      3       4       5
projekta na  1          Oglašivači
dionika                                  Minsitarstvo
       2                              turizma,
                                      Uprava cesta

       3                Stanovništv
                        o


       4          Turisti          Turističke  Regionalna
                               agencije   uprava

       5                Udruge za   Općina,    TZ, Uprava
                        zaštitu    ugostitelji  Parka prir.,
                        okoliša,          Muzej
                        susjedne
                        općine
      Analiza problema
• Identificirati negativne aspekte postojeće
 situacije i uspostaviti uzročno-posljedične
 odnose među njima
• Bitan je konsenzus među ključnim dionicima:
 projektnim partnerima, ciljanom skupinom i
 krajnjim korisnicima (predstavnicima)
• 3 faze:
 – Definirati okvir i predmet analize
 – Identifikacija ključnih problema s kojima se suočava
  ciljana skupina i korisnici općenito
 – Vizualizacija problema i njihovih kauzalnih odnosa u
  “problemskom stablu”
     Problemsko stablo - koraci
1.    “Brainstorming” dionika o problemima:
   •   Potpuno otvoren ili
   •   Počevši od nekog već definiranog višeg problema
2.    Izabrati problem od kojeg će se početi
3.    Potražiti s njime povezane probleme
4.    Uspostaviti hijerarhiju
   •   Uzročne probleme postaviti ispod ishodišnog
   •   Posljedične probleme postaviti iznad ishodišnog
   •   Ako dva problema uzrokuju istu posljedicu, svrstati ih na istu razinu
5.    Sve ostale probleme povezati na način da se pitamo što je uzrok,
     a što posljedica
6.    Povezati probleme strelicama od uzroka ka posljedicama
7.    Revidirati dijagram tako da se pitamo jesu li uočeni svi bitni
     problemi i po potrebi ih dodati
8.    Kopirati ga na komad papira tako da ostane na raspolaganju
     svima koji sudjeluju u planiranju projekta
Primjer izrade problemskog
      stabla
 Slabo razvijen turizam u Općini
       Vilin Vrh
 Slabi prihodi   Visoka stopa     Postojeće      Turisti dolaze
 od turizma u    nezaposlenos     atrakcije      u susjedne
 Općini Vilin      ti       zapuštene      općine, ali ne i
   Vrh                            u Vilin Vrh
                Regija nije
               prepoznata kao        Cesta do
Turisti ne znaju da u                             Na
              odredište u kojem     Vilinog Vrha je
Vilinom Vrhu ima išta                            nekoliko
              ima više povezanih       u lošem
   zanimljivo                              raskršća
                destinacija         stanju
                                       nema
                                      putokaza
Obližnje jezero, rijeka   Turističke
                         Općina ima muzej
  i šuma su park     agencije nisu
                         ribolova, ali taj je u
 prirode, ali uz njih   zainteresirane
                           loše stanju
  nema dovoljno         za
ugostiteljskih sadržaja   organizaciju     Kad turisti dođu, nemaju što raditi
              izleta u VV
Stanovništvo se bavi                  Mladi ljudi odlaze iz
              Nema turističkog
 poljoprivredom, od                  Vilinog Vrha nakon
             duha, to nije lokalna
  koje jako malo                    završene škole
                tradicija
   zarađuje
            Depopulacija                 Nema novaca za
  Visoka stopa                          ulaganja u turizam
  nezaposlenosti
                                Slabi prihodi
   Nema otvaranja       Slabi prihodi lokalnog   općinskog proračuna
  novih radnih mjesta       stanovništva od
                    turizma

                 Neiskorišten turistički
                  potencijal općine
                    Vilin Vrh

Turisti nisu svjesni   Regija nije     Slaba       Atrakcije u    Nema
što Vilin Vrh može    prepoznata     prometna      lošem stanju   turističkih
   ponuditi      kao odredište   povezanost              sadržaja
                                          uz
                                         atrakcije
                          Muzeju    Staze u
 Nema    Nema     Nema                  parku
                          prokišnja         Nema    Nema
promocije  interesa   koordinira               zapušten
                           va           poduz   poduz
  u    agencija    ne                   e    entičk   etnički
medijima         promocije                       og     h
                    Cesta u                duha    znanja
                          Nema
                     lošem                  u
                          putokaza          turzm
                     stanju
                                         u
  Problemsko stablo - savjeti
• Od presudne važnosti uključiti ključne dionike
• Nema “točnog” stabla – bitno je da ono
 predstavlja konsenzus ključnih aktera o
 negativnoj slici situacije
• Organizirati radionicu s ne više od 25 osoba
• Moguće napraviti više stabala kako bi se
 usporedile različite perspektive pojedinih dionika
• Proces važan koliko i proizvod – proces
 usuglašavanja, dogovaranje i učenja
• Stablo predstavlja pojednostavljenu sliku
 problemske situacije – ne komplicirati!
        Analiza ciljeva
• Svrha:
 – Opisati buduću pozitivnu situaciju
 – Definirati hijerarhiju ciljeva
 – Grafički prikazati odnos sredstava i ciljeva
• Negativna situacija iz problemskog stabla
 preoblikuje se u rješenja
• npr: PROBLEM          CILJ

    Kvaliteta vode u      Poboljšana kvaliteta
     rijeci opada         vode u rijeci
       Koraci u analizi ciljeva
1.    Preformulirati negativnu situaciju u problemskoj analizi
     u pozitivna rješenja koja su:
   •   Poželjna
   •   Realno ostvariva
2.    Provjeriti je li odnos sredstava i ciljeva logičan
     (proizlazi iz uzročno-posljedične logike problema)
3.    Ako je potrebno:
   •   Revidirati formulacije
   •   Dodati nove ciljeve ako se čini da nedostaju u hijerarhiji kako
      bi se ostvarili viši
   •   Eliminirati ciljeve koje se čine nepotrebni ili neprikladni
           Zaustaviti trend                Omogućiti daljnja
Doprinijeti smanjenju depopulacije                  ulaganja u turizam
stope nezaposlenosti
                                Poboljšati prihode
   Potaknuti otvaranje       Povećati prihode     lokalnog proračuna
   novih radnih mjesta      lokalnog stanovništva
                     od turizma


                 Unaprijediti korištenje
                 turističkog potencijala
                      općine

Informirati turiste o  Razviti brend   Poboljšati     Unaprijediti    Potaknuti
 zanimljivostima i    regije kao    prometnu      infrastrukturu    razvoj
  ponudi u VV      cjelovitog    povezanost        turist.    turističkih
                                         sadržaja uz
             odredišta                atrakcija
                                          atrakcije

                          Obnoviti   Obnoviti
Pokrenuti   Promovir   Razviti                staze u
                           muzej           Potak   Educir
kampanju    ati VV     plan                 Parku     nuti    ati
  u      među    zajedničk
                                        poduz   poten
medijima   agencija     e                        etništv  cijalne
         ma    promocije Izvršiti                   ou   poduz
               regije         Postaviti
                   asfaltiranj                turizm  etnike
                          putokaze            u
                   e ceste
                           za VV
     Stablo ciljeva - savjeti
• Obavezno u konzultaciji sa ključnim dionicima
• Koristiti informacije prikupljene u analizi dionika
 kako bi se:
  – Prepoznali prioriteti
  – Procijenila realističnost određenih ciljeva
  – Prepoznala dodatna sredstva za ostvarenje pojedinih
   ciljeva
• Problemsko stablo predstavlja pojednostavljenu
 sliku željene buduće situacije, a indicira i
 sredstva za njeno postizanje
• Najveća prednost mu je što povezuje definiranje
 projektnih ciljeva sa prepoznatim problemima
        Analiza strategije
• Odgovoriti na sljedeća pitanja:
  – Treba li/može li projekt postići sve potencijalne ciljeve (riješiti sve
   prepoznate probleme) ili treba izabrati neke?
  – Koje su mogućnosti prepoznate u SWOT analizi, a na kojima bi
   se trebao graditi projekt?
  – Kojom kombinacijom intervencija ćemo najvjerojatnije postići
   rezultate i ostvariti koristi?
  – Kako će se najbolje osigurati vlasništvo ciljane skupine i partnera
   nad projektnim rezultatima?
  – Što si možemo priuštiti s obzirom na financijske i vremenske
   okvire te tehničke i administrativne kapacitete kojima
   raspolažemo?
  – Koja opcija je najisplativija?
  – Koja će strategija najuspješnije odgovoriti i na horizontalna
   pitanja (politike uključivanja, zaštite okoliša i sl.)?
   Analiza strategije - kriteriji
• Doprinos ključnim strateškim (programskim,
 sektorskim) ciljevima
• Koristi za ciljanu skupinu i druge skupine
 obuhvaćene horizontalnim politikama
• Komplementarnost s drugim programima i
 projektima
• Financijski i operativni resursi
• Financijska i ekonomska isplativost
• Doprinos institucionalnom jačanju
• Tehnička izvedivost
• Utjecaj na okoliš
           Zaustaviti trend                Omogućiti daljnja
Doprinijeti smanjenju depopulacije                  ulaganja u turizam
stope nezaposlenosti
                                Poboljšati prihode
   Potaknuti otvaranje       Povećati prihode     lokalnog proračuna
   novih radnih mjesta      lokalnog stanovništva
                     od turizma


                 Unaprijediti korištenje
                 turističkog potencijala
                      općine

Informirati turiste o  Razviti brend   Poboljšati     Unaprijediti    Potaknuti
 zanimljivostima i    regije kao    prometnu      infrastrukturu    razvoj
  ponudi u VV      cjelovitog    povezanost        turist.    turističkih
                                         sadržaja uz
             odredišta                atrakcija
                                          atrakcije

                          Obnoviti   Obnoviti
Pokrenuti   Promovir   Razviti                staze u
                           muzej           Potak   Educir
kampanju    ati VV     plan                 Parku     nuti    ati
  u      među    zajedničk
                                        poduz   poten
medijima   agencija     e                        etništv  cijalne
         ma    promocije Izvršiti                   ou   poduz
               regije         Postaviti
                   asfaltiranj                turizm  etnike
                          putokaze            u
                   e ceste
                           za VV
Logička matrica
      Logička matrica
• Sažet tabelarni prikaz projekta koji služi:
 – Kvalitetnom i logičnom planiranju i
  formuliranju projekta
 – Jasnoj prezentaciji projekta (donatorima i
  ostalim dionicima)
 – Praćenju provedbe i ocjeni projekta
                                  Logička matrica:

Opći cilj                  Objektivno provjerljivi      Izvori provjere
                      pokazatelji
Širi ciljevi nacionalne, sektorske ili EZ  Kvantitativni način mjerenja     Gdje i kako se mogu naći
politike, kojima će projekt doprinijeti.  ostvarenja općeg cilja projekta    informacije o objektivno
(Upute aplikantima) Ne ostvaruju se                       provjerljivim pokazateljima?
samim projektom već su potrebni
doprinosi drugih projekata

Svrha projekta               Objektivno provjerljivi      Izvori provjere         Pretpostavke
                      pokazatelji
Središnji cilj projekta. Rješava glavni   Kvantitativni način mjerenja   Gdje i kako se mogu naći     Vanjski faktori koju utječu na uspjeh
problem i definira održivu korist za    ostvarenja svrhe projekta.    informacije o objektivno     projekta, no nalaze se van utjecaja
ciljnu skupinu                                provjerljivim pokazateljima?   projekta. Moraju biti zadovoljeni kako bi
                                                        projekt doprinjeo općem cilju.

Rezultati                Objektivno provjerljivi       Izvori provjere         Pretpostavke
                     pokazatelji
Opipljivi ishodi aktivnosti. Kombinacija Kvantitativni način mjerenja     Gdje i kako se mogu naći     Vanjski faktori koju utječu na uspjeh
rezultata postiže svrhu projekta     ostvarenja rezultata projekta    informacije o objektivno     projekta, no nalaze se van utjecaja
                                       provjerljivim pokazateljima?   projekta. Moraju biti zadovoljeni kako bi
                                                        razultati doveli do svrhe projekta
Aktivnosti               Sredstva               Troškovi             Preduvjeti i pretpostavke
Aktivnosti koje je potrebno poduzeti da Resursi nužni za izvođenje      Koji su izvori informacija o   Vanjski faktori koju utječu na uspjeh
bi se ostvarili rezultati        planiranih aktivnosti., npr.     napretku aktivnosti?       projekta, no nalaze se van utjecaja
                    osoblje, oprema, seminari,      Koliki su troškovi aktivnosti?  projekta. Moraju biti zadovoljeni kako bi
                    studije, robe, prostorije itd.    Kako su raspoređeni u      aktivnosti donijele predviđene rezultate.
                                       proračunu projekta?
                                                        Preduvjeti
                                                        Moraju biti zadovoljeni prije početka
                                                        projekta
  Redoslijed popunjavanja logičke
        matrice
Opis projekta  Objektivno   Izvori provjere  Pretpostavke
        provjerljivi
        indikatori
Opći cilj
     2        8       9

Svrha
    1        10      11        7

Rezultati
    4        12      13        6

Aktivnosti
    3                        5
     Intervencijska logika
      (Intervention logic)
• Odozdo prema gore, čita se:
 – AKO su provedene aktivnosti (Activities),
  moguće je proizvesti rezultate;
 – AKO su rezultati (Results) proizvedeni,
  ostvarit će se svrha projekta;
 – AKO je svrha (Purpose) postignuta, projekt
  će doprinijeti ostvarenju općeg cilja (Overall
  Objective).
• Tu logiku dopunjavaju pretpostavke
Stablo ciljeva i referentni brojevi
                   OPĆI CILJ


                   SVRHA
  Rezultat 1   Rezultat 2    Rezultat 3  Rezultat 4    Rezultat 5                    itd.             itd.
  Aktivnost 1.1.  Aktivnost 2.1.
  Aktivnost 1.2.  Aktivnost 2.2.        Aktivnost 4.1.
  Aktivnost 1.3.  Aktivnost 2.3.           itd.
          Aktivnost 2.4.
             itd.
  Logička matrica – logika intervencije
     (hijerarhija ciljeva), Primjer
•   Opći cilj
   –  Poboljšati ekonomsku i socijalnu situaciju u Općini
     Vilin Vrh kroz razvoj turističke ponude
•   Specifični cilj
   –  Unaprijediti korištenje turističkih potencijala Općine
     Vilin Vrh
•   Rezultati
   1. Poboljšana razina informiranosti javnosti o
    turističkoj ponudi u Vilinom Vrhu
   2. Razvijen brend šire regije kao turističke destinacije
   3. Povećani kapaciteti poduzetnika (ugostitelja) u
    Vilinom Vrhu za razvoj turističke ponude
     Logička matrica – logika
   intervencije (hijerarhija ciljeva)
         Primjer
• Aktivnosti
 – 1.1. Medijska kampanja o Vilinom Vrhu i njegovim atrakcijama
 – 1.2. Promotivna kampanja prema turističkim agencijama

 – 2.1. Razvoj brenda šire regije
 – 2.2. Medijska kampanja za promociju regije

 –  3.1. Edukacija lokalnih ugostitelja o poduzetničkim vještinama
 –  3.2. Edukacija lokalnih ugostitelja o turizmu
 –  3.3. Izrada pilot rute ribolovnog turizma
 –  3.4. Promocija pilot rute ribolovnog turizma
 –  3.5. Edukacija djelatnika Parka i Muzeja o mogućnostima
   promocije Vilinog Vrha
        Pretpostavke
        (Assumptions)
• Pretpostavke su vanjski faktori koji mogu utjecati
 na uspjeh projekta, ali su izvan kontrole
 projektnog tima
• “Što bi moglo poremetiti provedbu projekta ili
 utjecati na njegov učinak, a da mi na to ne
 možemo utjecati?”
• Dio su vertikalne logike matrice (povezuju niže
 razine s višima)
• Preduvjet je pretpostavka koja mora biti
 ostvarena da bi se započelo s aktivnostima
Pretpostavke kao dio vertikalne
    logike matrice
          Ako su provedene aktivnosti i
          pretpostavke ostvarene, ostvarit će
  Opći cilj    se rezultati...        +
 Svrha          Pretpostavke

        +
 Rezultati        Pretpostavke

        +
 Aktivnosti        Pretpostavke


              Preduvjeti
Algoritam analize rizika
                    Je li pretpostavka važna?                 Da
                             Ne

    Hoće li se ostvariti?


                                Ne treba ju uključiti u
     Gotovo sigurno
                                 logičku matricu

                                  Uključiti ju kao
       Vjerojatno
                                  pretpostavku


    Vrlo malo vjerojatno
                             Je li moguće preoblikovati
                            projekt tako da se utječe na te
                               vanjske čimbenike?

  Redizajnirati projekt
 dodavanjem relevatnih
aktivnosti i/ili rezultata; ako       Da              Ne
je potrebno, preformulirati
      svrhu
                              Projekt možda nije izvediv
 Pretpostavke i preduvjeti: primjer
• RIZICI:           • PRETPOSTAVKA
 – Neće se javiti dovoljno    – Javit će se dovoljno
  prihvatljivih          prihvatljivih agencija
  oglašavačkih agencija     – Turistička industrija
 – Turistička industrija      dovoljno stabilna da
  dospijeva u krizu        priljev turista u širu
                  regiju nije ugrožen


 • PREDUVJET:
  – Izdavanje potrebnih administrativnih dozvola za
   turistički ribolov na rijeci (zbog ribolovne rute)
      Indikatori i izvori provjere
(Indicators and Sources of Verification)
• Objektivno provjerljivi indikatori (ili pokazatelji) opisuju projektne
 ciljeve na mjerljiv način:
  – Kvalitete (Quality)
  – Kvantitete (Quantity)
  – Vremena (Time)
   QQT
• “Kako ćemo znati je li se stvarno dogodilo ono što smo planirali?
 Kako ćemo potvrditi uspjeh?”
• Moraju biti mjerljivi na konzistentan način i uz prihvatljive troškove
• Moraju biti objektivno mjerljivi (iste informacije moraju izići iz
 mjerenja i ako mjeri više različitih osoba; nisu podložni različitoj
 interpretaciji)
• Za opći cilj ne predviđa se da projektni tim osigurava provjeru
 indikatora
         SMART indikatori
•  Dobri indikatori moraju imati SMART karakteristike:
  – Specific - Specifični (za cilj koji mjere – svaki mora mjeriti jedan
   cilj/rezultat)
  – Measurable – Mjerljivi (kvantitativno ili kvalitativno)
  – Available - Dostupni (u okviru prihvatljivih troškova)
  – Relevant – Relevantni (s obzirom na potrebe projektnog tima za
   informacijama)
  – Time bound - Vremenski određeni (da znamo kada možemo
   očekivati postizanje očekivanih vrijednosti)
• Moraju se definirati tijekom formulacije, ali često ih je
 potrebno revidirati za vrijeme provedbe kad postaje
 jasnije koje je sve pokazatelje korisno pratiti
         Izvori provjere
• Specificirati ih kad i indikatore
• Provjera dostupnosti indikatora
• Trebaju specificirati:
  – kako će se prikupljati informacije o indikatorima ili u
   kojem će dokumentu biti dostupne
  – tko/koja institucija pruža informaciju
  – koliko često se informacija prikuplja
• Ne bi smjeli stvarati dodatne troškove – trebali bi
 koristiti ili barem nadograđivati postojeće
 sustave i izvore, a ako nikako nije moguće
 uspostavljati nove
   Objektivno provjerljivi
   pokazatelji (OPP): Primjer
• Rezultat: Poboljšana razina
 informiranosti javnosti o turističkoj ponudi
 u Vilinom Vrhu
• Indikator (specifični):
 – Reklama za Vilin Vrh u trajanju od 2 minute
  emitirana 50 puta na nacionalnoj televiziji
  tijekom trajanja projekta u prime time-u
• Izvor informacija: Izvješće reklamne
 agencije
           Sadržaj obrasca
PART A. CONCEPT NOTE - Sažetak
PART B. FULL APPLICATION FORM – Puni obrazac
I. THE action - Projekt
1. DESCRIPTION - Opis
1.1.Title - Naziv
1.2.Location(s) - Lokacija
1.3.Cost of the action and amount requested from the Contracting Authority –
  Troškovi projekta i iznos tražen od ugovarateljskog tijela
1.4.Summary (max 1 page) – Sažetak (max. 1 stranica)
1.5.Objectives (max 1 page) – Ciljevi (max. 1 stranica)
1.6.Relevance of the action (max 3 pages) – Relevantnost projekta (max. 3 stranice)
1.7.Description of the action and its effectiveness (max 14 pages) – Opis projekta i
  njegove učinkovitosti (max. 14 str.)
1.8.Methodology (max 4 pages) – Metodologija (max. 4 stranice)
1.9.Duration and indicative action plan for implementing the action – Trajanje i
  indikativni plan aktivnosti
1.10. Sustainability (max 3 pages) – Održivost (max. 3 stranice)
1.11.Logical framework – Logička matrnica (u prilogu)
         Sadržaj obrasca
2. BUDGET FOR THE ACTION – Proračun (u prilogu)
3. EXPECTED SOURCES OF FUNDING – Očekivani izvori financiranja (u
  prilogu)
4. EXPERIENCE OF SIMILAR ACTIONS – Iskustvo u sličnim projektima

II. THE APPLICANT – Predlagatelj projekta
III. PARTNERS OF THE APPLICANT PARTICIPATING IN THE ACTION –
   Partneri predlagatelja (Uključuje i Izjavu o partnerstvu)
IV. ASSOCIATES OF THE APPLICANT PARTICIPATING IN THE ACTION –
   Suradnici
V. CHECKLIST – Lista za provjeru
VI. DECLARATION BY THE APPLICANT – Izjava predlagatelja projekta
VII. ASSESSMENT GRID – Tablica za ocjenu
      Relevantnost projekta
• Iznijeti analizu problema
• Koja je ciljana skupina/skupine? Koliko osoba obuhvaća? Što o njoj
 možete reći?
• Tko su krajnji korisnici i koliko će ih otprilike biti? Što o njima možete
 reći?
• Koje od navedenih problema i potreba ciljane skupine će projekt
 rješavati?
• Zašto je projekt potreban na vašem području (u vašoj općini, gradu,
 županiji regiji, državi)?
• Zašto je projekt potreban ciljanoj skupini i krajnjim korisnicima?
• Kako će projekt riješiti njihove probleme?
• Je li i zašto je projekt u skladu s ciljevima i prioritetima natječaja
 istaknutim u Uputama natjecateljima?
    Relevantnost projekta
• ZAŠTO I KOME JE VAŠ PROJEKT UOPĆE
 POTREBAN?
• JE LI VAŠ PROJEKT U SKLADU S ONIM ZA
 ŠTO SE POD NATJEČAJEM DAJU NOVCI?
• Educirati evaluatora!
• Zamisliti osobu koja ne poznaje situaciju u vašoj
 regiji i/ili kod vaše ciljane skupine
 – Podaci: statistike, izvješća, prikazi
 – Pozivati se na izvore
 – Ne podrazumijevati ono što je vama jasno - objasniti
• Jasno, argumentirano i koherentno
 Opis aktivnosti i rezultata projekta
• Opisati rezultate s obzirom na to kako će
 unaprijediti situaciju u ciljanoj skupini
• Za svaki rezultat navesti outpute (direktne,
 brojive ishode aktivnosti: npr. publikacije, studije,
 web stranice, promotivne materijale, obnovljene
 objekte, educirano osoblje i sl.)
• Opisati aktivnosti:
   Identify and describe in detail each activity to be
   undertaken to produce the results, justifying the
   choice of the activities, indicating their sequence and
   interrelation and specifying where applicable the role
   of each partner (or associates or subcontractors)
 Opis aktivnosti i rezultata projekta
• Koristiti iste nazive i numeraciju kao u svim dijelovima
 obrasca, osobito u logičkoj matrici
• Detaljnija razrada aktivnosti nego u logičkoj matrici
• Strukturirati na sličan način opis svake pojedine
 aktivnosti
• Prijedlog strukture:
  –  Broj i naziv aktivnosti
  –  Trajanje aktivnosti
  –  Nadležna institucija
  –  Opis aktivnosti
  –  Učinci (outputi)
  –  Veza s ostalim aktivnostima (vremensko-kauzalna)
  –  Potrebna sredstva
             Plan aktivnosti
• GANTT tabela – grafički prikaz aktivnosti koji
 pokazuje odnos aktivnosti i vremena

Aktivnost   Mjesec 1  Mjesec 2  Mjesec 3  Mjesec 4  .....  Mjesec n  Zadužen

Aktivnost 1                                 A

Aktivnost 2                                 A

....

Aktivnost n                                 B
       Metodologija
• Metode provedbe u stručnom smislu
• Način provedbe u tehničkom i
 administrativnom smislu – uloge partnera i
 predlagatelja, organizacija rada na
 projektu, način internog praćenja i
 evaluacije
• Opis tima
 – Uključiti organigram!
• Veza s drugim projektima i inicijativama
     Održivost projekta
• Donator želi da njegovo ulaganje ima
 trajne učinke – ne žali da se sve aktivnosti
 i rezultati “ugase” kad završi njegovo
 financiranje
• 4 aspekta održivosti:
 – Financijska
 – Institucionalna
 – Na razini politika
 – S obzirom na okoliš
       Proračun projekta
• Tablica u Excelu s tri “Worksheet-a”:
  – 1. Proračun
  – 2. Opravdanje proračuna
  – 3. Izvori financiranja
• Iznimno važan dio projektnog prijedloga i osnova za
 potpisivanje ugovora o financiranju
• Troškovi moraju biti jasni, opravdani, dovoljni za
 provođenje aktivnosti, razlomljeni po stavkama!
                                Proračunske
Aktivnost     Sredstva       Troškovi        stavke

Obuka turističkih  Predavači (1    Honorari za       1. Ljudski
djelatnika o    strani       vanjske stručnjake      resursi
mogućnostima    stručnjak I 1    (za dane         5. Usluge.
                              
razvoja turizma   lokalni),      predavanja i za       Konfere
u VV (3 dana; 10  projektni      pripremu);         ncije i
osoba;       manager,      (Za članove tima      seminar
nerezidencijalno)  koordinator     zaposlene u         i
          projekta,      instituciji koja ga
          materijali,     provodi ovo je
          hrana/kava     uračunato u plaće);
                    Trošak jednog seta
                    materijala X 10;
                    Hrana/kava X broj
                    osoba X broj dana
 Zašto je proračun projekta važan?

• Prikazuje PROJEKCIJU troškova koji su
 predviđeni i dozvoljeni za projekt
• Konačna PRIHVATLJIVOST troškova
 (ELIGIBILITY) potvrđuje se tek prilikom
 odobrenja financijskog izvještaja nakon
 implementacije projekta
• Često puta proračun projekta je podložan
 korekcijama u fazi ugovaranja (“čišćenje
 proračuna”), kako bi se uklonile greške iz
 projektnog prijedloga
 Zašto je proračun projekta važan?
• Proračun projekta je uz plan aktivnosti i
 logičku matricu najvažniji implementacijski
 alat.
• Izrađuje se na temelju 3 osnovna principa:
 – Transparentnost troškova
 – Adekvatnost troškova
 – Točnost izračuna
        1. Transparentnost troškova

Primjer Netransparentnog troška:
  Expenses   Unit   Unit rate  Costs in Euro  Publication  1     2.000    2.000
Iz ovog primjera nije jasno koji su troškovi publikacije,
  umjesto stvarnih troškova (stručnjaka, tiskanja, uveza,
  distribucije) naveden je naziv proizvoda
         2. Adekvatnost troškova

• Primjer Neadekvatnog troška:

Expenses      No.unit    Unit rate   Costs in EuroProject manager  36 (months)  500      18.000
  U ovom primjeru broj mjeseci (unit) ne poklapa se sa
  brojem mjeseci trajanja projekta (trajanje projekta je 24
  mjeseca).
      3. Točnost izračuna

• Ne mijenjati formule u excel tablici!
• Potrebno je provjeriti da su sve stavke
 uključene u formule
• Kod izračunavanja postotaka, posebno
 provjeriti (kalkulatorom) preciznost
 izračuna – Xcell zaokružuje brojeve zbog
 čega je izračun ponekad netočan
           Proračunska tablica 1.dio
Troškovi                jedinica  # jedinica  Cijena   trošak
                                jedinice

1. Ljudski resursi

2. Putni troškovi

3. Oprema i materijali

4. Troškovi lokalnog ureda/projekta

5. Drugi troškovi i usluge

6. Drugo

7. Ukupni direktni troškovi projekta

8. Contingency rezerva
9. Ukupni iznos troškova
10. Administrativni troškovi
11. Ukupno
  Proračunska tablica, 1.dio
• Sve proračunske stavke moraju biti
 numerirane
• Potrebno je napraviti pod-redove za svaku
 proračunsku stavku gdje ima više različitih
 troškova npr:
• 3. Oprema
   3.1. Kupovina ili najam vozila
   3.2 Namještaj, kompjutorska oprema
    3.2.1 Laptop
    3.2.2 Printer
    3.2.3 Digitalna kamera
    Proračunska tablica, 1.dio
• Koristite odgovarajuće jedinice!
• Neki prijedlozi:

  –  Za opremu– po komadu
  –  Za prijevod – po stranici ili kartici
  –  Za simultani ili konsekutivni prijevod – po satu
  –  Za printanje publikacija – po komadu
  –  Za reviziju, studije, dizajn i slične outpute koji imaju opipljive
    rezultate – ugovor

• Kada niste sigurni što koristiti kao jedinicu pokušajte predvidjeti kako
 će pravna ili privatna osoba od koje uzimate uslugu, robu ili radove
 vršiti naplatu, na osnovu koje jedinice?
    Proračunska tablica, 2.dio
  Obrazloženje proračunskih stavki
• Svaka proračunska stavka mora imati odgovarajuće obrazloženje
• Stupac A mora biti istovjetan prvom stupcu 1.dijela proračuna
• Stupac B mora sadržavati kratke opise posla/aktivnosti/potrebe za
 određenim troškom, dakle pojašnjenje vrste troška i opravdanost u
 odnosu na projekt
• Stupac C mora sadržavati reference na cijene i pojasniti izračun
   - Budite precizni, navodi kao što su: srednja cijena/istraživanje
    tržišta nisu dovoljni
   - Navedite imena tvrtki od kojih ste dobili cijenu ili ponudu,
    osobito ukoliko se radi o radovima ili većim uslugama imajte
    na umu da ćete ponudu možda morati priložiti faxom ili e-
    mailom
    Proračunska tablica 3.dio
      Izvori financiranja
• Iznos sufinanciranja predlagatelja i partnera potrebno
 je navesti pod: Applicant’s financial contribution
    • Ukoliko postoji nekoliko partnera navedite ih
     zasebno i izrazite iznos sufinanciranja kao i
     postotak uz svakog
• Pod “Contribution from other organizations” navesti
 financiranje iz nekih drugih izvora/donatora, ako ih ima
• U koloni “Percentage of total” koristite znak za % te
 maksimalno 2 decimalna mjesta. Postotak treba
 naknadno provjeriti – zaokruživanje decimala u Xcell-u
 nije prihvatljivo
    Proračun - preporuke
• Potrebno je opravdati traženu opremu (mora biti
 nužna za ostvarenje projekta)
• U proračun treba uključiti trošak revizije i
 financijske garancije za predujam, s obzirom na
 uvjete ugovora
• Proučiti pravila PRAG-a o sekundarnoj nabavi iz
 Priloga IV Ugovoru (npr. oprema mora imati
 Potvrdu o zemlji porijekla)
• Što preciznije je proračun pripremljen, tim
 efikasnije se odvija provedba ugovora
Što projekt čini konkurentnim?
      Kvalitetan projekt
• Relevantnost (za ciljeve programa i za ciljanu
 skupinu)
• Koherentnost (pristup logičkog okvira)
• Učinkovitost pristupa
• Izvedivost
• Isplativost
• Održivost
• Partnerstvo – administrativni i stručni kapaciteti
    Perspektiva evaluatora
• Pri ispunjavanju obrasca – imati na umu
 evaluatora
 – Dati mu potrebne informacije – potkrijepiti
  činjenicama i podatcima
 – Odgovoriti na pitanja na koja će on odgovarati
• U osmišljavanju projekta i ispunjavanju obrasca,
 osobito kod relevantnosti: ne zaboraviti da
 donator želi svojim sredstvima postići što jači i
 što trajniji pozitivni učinak na ciljanu skupinu
        Tablica za evaluaciju
                                         Maksimum
Dio u obrascu                                   bodova1. Financijski i operativni kapacitet                        20
1.1 Ima li predlagatelj, i ako je relevantno, partneri, dovoljno iskustva u     5
upravljanju projektima?
1.2 Ima li predlagatelj i, ako je relevantno, partneri, dovoljno stručnih      5
znanja?
1.3 Imaju li predlagatelj i, ako je relevantno, partneri, dovoljno upravljačkih   5
sposobnosti (uključujući osoblje, opremu i sposobnost upravljanja
proračunom projekta)?
1.4 Ima li predlagatelj dovoljne i stabilne izvore financija?            5


 Minimum: 12
         Tablica za evaluaciju
2. Relevantnost                                  25
2.1 Koliko je prijedlog relevantan za ciljeve i jedan ili više prioriteta     5x2
natječaja?
Napomena: 5 bodova bit će dodijeljeni samo ukoliko se prijedlog specifično
odnosi na barem jedan prioritet
Napomena: 5 bodova bit će dodijeljeni ako prijedlog sadrži specifične
elemente dodane vrijednosti, kao što je promicanje rodne jednakosti i
jednakih mogućnosti…


2.2 Koliko je prijedlog relevantan za potrebe i ograničenja ciljane         5
zemlje/zemalja ili regije/regija? (uključujući sinergiju s drugim inicijativama
EZ i izbjegavanje dupliciranja)

2.3 Koliko su jasno definirani i strateški izabrani svi uključeni u projekt    5x2
(krajnji korisnici, ciljana skupina)? Jesu li njihove potrebe jasno definirane i
rješava li ih prijedlog na adekvatan način?


        Minumum: 20
        Tablica za evaluaciju
3. Metodologija                                  25

3.1 Jesu li predložene aktivnosti prikladne, praktične i u skladu s ciljevima i  5
očekivanim rezultatima?
3.2 Koliko je koherentan cjelokupni dizajn projekta?               5
(Osobito: odražava li analizu problema, uzima li u obzir vanjske čimbenike i
predviđa li evaluaciju?)3.3 Je li razina uključenosti partnera i drugih dionika u projekt         5
zadovoljavajuća?
3.4 Je li plan aktivnosti jasan i izvediv?                    5


3.5 Sadrži li prijedlog objektivno provjerljive indikatore učinka projekta?    5
                                           15
4. Održivost
4.1 Je li vjerojatno da će projekt imati opipljiv utjecaj na ciljanu skupinu?     5
4.2 Je li vjerojatno da će prijedlog imati multiplicirajuće učinke?          5
(uključujući mogućnost replikacije i produljenja ishoda projekta i širenja
informacija) s the proposal likely to have multiplier effects?
4.3 Jesu li očekivani rezultati predloženog projekta održivi:             5
 - financijski (kako će se aktivnosti financirati kad financiranje projekta
završi?)
- institucionalno (hoće li do kraja projekta biti uspostavljene strukture koje
omogućuju nastavak aktivnosti? Hoće li biti lokalnog “vlasništva” nad
rezultatima projekta?
- na razini politika (gdje je relevantno) (koji će biti strukturni učinak projekta
– npr., hoće li dovesti do poboljšane legislative, načina postupanja, wetoda
itd?)?
- s obzirom na okoliš (gdje je relevantno) (hoće li projekt imati
negativan/pozitivan utjecaj na okoliš?)

5. Isplativost proračuna                               15

5.1 Je li omjer procijenjenih troškova i očekivanih rezultata             5
zadovoljavajući?
5.2 Jesu li predloženi troškovi neophodni za provedbu projekta?           5x2
Maksimalni ukupni broj bodova                            100
       Ostali “tips and tricks”
•  Logička matrica -> Obrazac ->Concept note
•  Uvijek isti nazivi i numeriranje
•  Ako vas se više puta pita isto, odgovorite isto!
•  Budite kratki i jasni
•  Argumentirajte, citirajte!
•  Koristite “bullet points”, B I U i druge oblike vizualne organizacije
  teksta
•  Vizualno izdvojite najvažnije rečenice koje odgovaraju na pitanja
  evaluatora
•  Koristite grafičke prikaze i organigrame
•  Dajte kolegi/suradniku da ocijeni projekt
•  Dajte laiku da pročita najvažnije dijelove i kaže jesu li razumljivi
Ocjena i odabir projekata
   Odabir projekata
•  Korak 1: OTVARANJE PROJEKTNIH
  PRIJEDLOGA I ADMINISTRATIVNA
  PROVJERA. Ocjenjuje se sljedeće:
  – Usklađenost s kriterijima prihvatljivosti
   predlagatelja i partnera
  – Usklađenost s pravilima minimalnog i
   maksimalnog iznosa traženih sredstava
  – Usklađenost s pravilom o udjelu
   sufinanciranja
  Odabir projekata
– Original Izjave predlagatelja je potpisan i
 priložen prijavi
– Postojanje minimalnog broja partnera na
 temelju potpisane i ovjerene izjave o
 partnerstvu koju su potpisali i predlagatelj i
 partner
– Projekt je unutar prihvatljivog područja određenog
 Programom i Uputama predlagateljima
– Poštovanje roka dostave prijedloga određenog
 Uputama predlagateljima
      Odabir projekata
• Ugovarateljsko tijelo obavještava predlagatelje projekata
 jesu li prošli prvi korak i ako jesu, koji im je referentni broj
 dodijeljen
• KORAK 2. OCJENJIVANJE PROJEKTNIH SAŽETAKA
  – prema tablici dostupnoj u Uputama predlagateljima
  – Max. 50 bodova
  – Ako je ocjena ispod 30, projekt se odbacuje
  – U daljnju evaluaciju idu projekti na vrhu liste do
   iscrpljenja dvostruke vrijednosti čitavog programa
  – Ugovarateljsko tijelo obavještava one koji nisu prošli
   evaluaciju sažetaka
    Odabir projekata
• KORAK 3. OCJENA KVALITETE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 (OBRASCA ZA PRIJAVU):
  – Dvije vrste kriterija (“Evaluation grid” dostupan u Uputama):
  – a) “selection criteria”: procjena financijskog i
   administrativnog kapaciteta predlagatelja te relevantnosti
   projekta
    • Ako prijedlog ne prijeđe bodovni prag  ponovno
     odbacivanje prijedloga!
    • Ako prijedlog prijeđe prag  Ugovarateljsko tijelo će
     zatražiti popratnu dokumentaciju
  – b) “award criteria”: procjena kvalitete projekta u smislu
   relevantnosti za ciljeve programa, metodologije,
   učinkovitosti, isplativosti i održivosti
  Ugovarateljsko tijelo će obavijestiti predlagatelje koji su
   potencijalni dobitnici sredstava i zatražiti popratnu
   dokumentaciju
     Odabir projekata
• KORAK 4. PRIHVATLJIVOST PREDLAGATELJA
 PROJEKATA I PARTNERA (samo prijedloga koji su
 prošli prethodni korak ):
  – Popratna dokumentacija se dostavlja
   Ugovarateljskom tijelu na provjeru: izjava
   predlagatelja projekta (Dio VI Obrasca za prijavu
   projekta) provjerava se u odnosu na prateću
   dokumentaciju koju je predao predlagatelj. Ukoliko
   nedostaje bilo koji prateći dokument, ili postoji
   nesuglasje između dokumentacije i Izjave
   predlagatelja, projekt se odbacuje!
       Ugovaranje
• Odobreni projekti dobivaju obavijest
• Priprema se ugovor sa ugovarateljskim
 tijelom -DEC
• “Čišćenje” proračuna
• Provedba projekta počinje tek kad je
 ugovor potpisan
  PREZENTACIJA PADOR-A
• On-line vježba

								
To top