Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

egitimortamlarindasiddetinonlenmesieylemplani by cuiliqing

VIEWS: 19 PAGES: 38

									                                      BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
ŞİDDETİN NEDENLERİ VE ŞİDDETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Toplantılar soncunda ortaya çıkan ve şiddeti etkileyen faktörler aşağıya sıralanmıştır.

1. Sosyal-Kültürel ve sportif çalışmaların yetersizliği
2. Anne -baba destek eğitimlerin yetersiz olması
3. İlk ve ortaöğretim programı uygulayan okullarda yöneltme hizmetlerinin sağlıklı yapılmaması(Okul -alan seçimi)
4. Sportif çalışmalarda fiziki alanların yetersizliği
5. Okul-aile işbirliğinin sağlanamaması
                                                          Sayfa 1
                                      BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
6. okullardaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olması
7. Öğrencilere güvenilmemesi
8. İlçeler arası (sosyal-kültürel-sportif) faaliyetlerin yetersiz olması
9. Öğrencinin işlediği en basit suçlarda bile,az da olsa velisine baskı yapılarak okuldan uzaklaştırılmaya çalışılması
10. Okul önlerindeki satıcıların engellenmemesi
11. Okul kütüphanelerinin hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonlarında açık tutulmaması
12.Okullardaki kitap okuma ortamlarının yetersizliği ve kitap okumanın teşvik edilmemesi
13. Sanatsal etkinliklerin yetersizliği
14. Sürekli devamsız olan öğrencilerin ailelerine yönelik çalışmaların yetersiz olması
15. Müzik çalışmalarının yetersizliği
16. Öğrencilerin teknoloji meraklarını sağlıklı ortamlarda giderememesi
17. Okul çevrelerinin sivil polislerce kontrol edilmemesi
18. Diğer kurumlara ait spor alanlarının öğrenciler tarafından kullanılmayışı,
19. Sosyo-kültürel uyum problemi yaşayan ailelere yönelik eğitim prgramlarının yetersiz olması
20. Okul kütüphanelerinin işlevsel hale getirilememesi
21. Şiddetin yaşandığı okullarda,okul aile birliğinin ve öğrencilerin görüşlerine gereken önemin verilmemesi
22. Çocuğun aile içi şiddetin etkisiyle zararlı alışkanlıklara yönelmesi
23. Okullar arası yarışmaların rekabet havasından çıkarılmayıp dostluk havasına dönüştürülememesi
24. Bazı öğretmenlerin nöbet görevindeki eksikliği
25. Meslek gruplarının yeterince tanıtılmayışından dolayı öğrencilerin hedef belirleyememesi
26. Zararlı alışkanlıklarla mücadele çalışmalarının(öğrenci ve veliye yönelik) yetersiz oluşu
27. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfedici etkinliklerinin düzenlenememesi
28. Bağımlılık yaratan maddelere yönelik eğitim çalışmalarının yeterince yapılamaması
29. Parçalanmış ailelerin çocuklarına ve ailelerine yönelik eğitim çalışmalarının yetersiz olması
30. Çok az sayıda da olsa bazı öğrencilerin madde ve alkol kullanmaları
31. Öğretmenlerin, öğrencilerin sorunlarına, yeterli düzeyde önem vermemesi
32. Boş zamanların iyi değerlendirilmemesi
33. Okullarda rehberlik faaliyetlerine gereken önemin verilmemesi
34. Öfke kontrolünü öğrencilere öğretememe
35. Ailenin, çocuğu ile yeterince ilgilenememesi
36. Ailenin, ekonomik sorunları nedeniyle çocuğuna gerekli sevgiyi gösterememesi
37. Ailede şiddetin özendirilmesi
38. Aile içinde ağır ceza yöntemlerinin kullanılması
39. Ailelerin çocukların internet kullanımı ve seyredeceği Tv Programları konusunda gereken önemi göstermemesi
40. Teknoloji hizmeti veren özel sektör kurumlarındaki olumsuz koşullar
41. Okul çevrelerinde güvenliğin sağlanamaması
42. Bazı öğretmenlerin öğrenciye sevgiyle yaklaşmaması
43. Okulun ve ailenin, eğitim çalışmalarını göz ardı ederek öğretime aşırı önem vermesi
44. Öğrencilerin ergenlik sorunları
45. Okul öncesi eğitimin yetersizliği
46. Şiddete yönelik çalışmalarda çevre desteğinin sağlanmaması
47. Öğrencilerin kişilik gelişimlerinin yetersiz oluşu
48. Bazı öğretmenlerin öğrenciye söz hakkı vermemesi
49. Disiplin işlemlerinde ödülün dikkate alınmaması
50. Okul dışında okula gelen ziyaretçilerin denetlenmemesi
51. Rehberlik etkinliklerinin her sınıfta uygulanmaması ve okullar arası münazaraların yapılmaması
52. Rehberlik servislerindeki personel azlığı.
53. Bilgi teknolojisi sınıflarının, boş saatlerde(hafta içi ve haftasonu) öğrencilerin hizmetine sunulmayışı
54. Öğrencilerin Kıyafet Yönetmeliği'ni ihlal etmeleri
55. Bazı öğretmenlerin çözüm olarak şiddet kullanması
56. Şiddeti önleme amaçlı eğitim CD'lerinin olmayışı
57. Okullarda dilek kutularının olmayışı
                                                             Sayfa 2
                                     BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
58. Okullardaki çalışmaların, geri bildirimlerinin alınmayışı veya iyi değerlendirilmeyişi
59. Sevgi ve hoşgörü konulu etkinliklerinin yetersiz oluşu(resim,şiir kompozisyon,vb)
60. Yönetici ve öğretmenlerin olaylara anında ve doğru olarak müdahale edememesi
61. Gençlik merkezlerinin çok az olması
62. Düzenlenen sosyal,kültürel ve sportif etkinliklerin iyi duyurulmaması
63. Risk altındaki çoçuklar ile sokak çocuklarına maddi manevi destek sağlanmaması
64. Okul kantinlerinin sağlık açısından yeteri kadar denetlenmemesi
65. Günlük yaşamdaki şiddet olaylarının fazlalığı
66. Bazı okullarda rehber öğretmen olmayışı
67. Sınıf mevcutlarının kalabalık olması
68. Milli ve manevi duyguların zayıflaması
69. Öğretmenin öğrenciye tehditkar davranışı
70. Öğrencilerin fikirlerine değer verilmemesi
71. OKS ve ÖSS sisteminin yarış mantığına dayalı olması
72. Geleneklerin yozlaşması
73. Sınıftaki öğrencilerin çoğunluğunun aynı dersten başarısız olması durumunda öğretmenin sorumlu tutulması
74. Seminerlerin, alanında yetişmiş uzman kişilerce verilmemesi
75. Kursların ücretsiz olmaması,
76. Yabancı dil kurslarının düzenlenmemesi
77. Okulda yapılan çalışmaların, okul dergisi ile çevreye tanıtılmaması
78. Rehber öğretmen sayılarının norm kadro sayılarının çok altında olması.(Rehber öğretmen azlığı)
79. Sınıf içindeki hiperaktif veya hareketli öğrencilere baskıcı metotlarla yaklaşılması
80. Özgüveni yetersiz olan öğrencilerin kendilerini farklı davranışlarla göstermeye çalışması
81. "Şiddete hayır" çalışmalarının medya tarafından desteklenmesi için yeterli çalışmaların yapılamaması
82. Şiddetin boyutlarını öğrenmek amacıyla anket düzenlenmemesi
83. Okulların sevilir mekanlar haline getirilmemesi
84. Çocukların kendilerini güç kullanarak fark ettirmeye çalışması
85. Sözel bölümde okuyan öğrencilerin işe yaramaz olarak görülmesi ve aşağılanması
86. Okulların boya ve temizliğine dikkat edilmemesi
87. Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirecek çalışmaların yetersiz olması
88. Bazı öğretmenlerin argo kelimeler kullanması
89. Çocuk haklarının bilinmemesi
90. Okul bahçelerinin küçük olması ve öğrencilerin deşarj olamaması
91. Öğrencilerin okullarda güç grupları oluşturması
92. Öğrenci merkezli müfredatın öğretmenler tarafından farklı uygulaması
93. Okul duvar gazetelerinin işlevsel olmaması
94. Şiddet haberlerinin abartısız ve doğru biçimde yazılı ve görsel medyada yer almasını sağlayacak çalışmaların yapılmaması
95. Okullarda grup terapilerinin yapılmaması
96. Olumlu davranış sergileyen öğrencilerin tespit edilmemesi ve bu davranışların(Ayın örnek öğrencisinin
  seçilmesi gibi) teşvik edilememesi ve ödüllendirilmemesi
97. Sorumluluk duygusunu geliştirecek çalışmaların azlığı
98.Bazı öğretmenlerin okul binası içinde ve bahçede sigara içip kötü örnek olması
99.Öğretmenlerin sık sık değişmesi
100.İletişim-diksiyon ve güzel konuşma kurslarınnın açılmaması
101.Okullarda psikolojik şiddetin yaygın oluşu(alay etmek,küçük düşürmek,etiketlemek,kötü lakaplar,dışlama gibi)
102.Okulun şiddet odağı olarak gösterilmesinde öğrencilerin ne derecede olumsuz etkilenebileceğinin düşünülmemesi
103.Okul zil seslerinin ve teneffüs boyunca çalan müziğin kalitesinin,öğrencinin psikolojik rahatlamasına katkısı
   olacak düzeyde olmaması.
104.Öğrenci gözlem formlarının tüm öğrenciler için doldurulmaması
105.Kardeş okul uygulamasının aktif hale getirilmemesi ve sonuçlarının takip edilerek değerlendirilmemesi
106.Okul aile birliği yönetmeliğinin iyi uygulanamaması
107.Öğretmenlerin sık sık rapor veya izin alması
                                                          Sayfa 3
                                         BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
108.Sorunlu öğrencilerin grup çalışmalarına alınmaması
109.Okul meclislerinin etkin olarak çalıştırılmaması
110.Okul bahçe ve boş alanların kamera sistemiyle izlenememesi
111.Öğrencilerle ilgili iddialar konusunda ön yargılı davranılması
112.Sorunlu Öğrencilerin kendi haline bırakılması
113.Öğrenci sözleşmelerindeki maddelerin uygulanmaması
114.Kişisel problemi olan öğretmenlere yardımcı olunmaması
115.Okul aile birliklerinin çalışmalarına okul idarecilerinin müdahale etmesi
116.Öğrenci, disiplin kuruluna sevk edilmeden önce öğrenciye yönelik psikolojik çalışmaların yapılmaması
117.Öğrencilere başarısız oldukları derslerden sık sık af getirilmesi
118.Cep telefonlarının ders esnasında açık olması
119.Okullardaki kursların uygulamada daha nitelikli olmaması(Öğrencinin kendi okulu dışında
  diğer okuldaki kursa katılmaması)
120.Bazı öğretmenlerin derse geç kalması
121.Öğrencilerin okul başarılarının düşük olması
122.Öğretmenler arası iletişim eksikliği
123.Şiddeti yazı ve resimlerle anlatma
124.Öğrencilerin üzerlerinde kesici alet taşımaları ve bunlara kolaylıkla ulaşmaları
125.Derslerin boş geçmesi
126.Sınıflar ve okullar bazında birlikte eğlenme kültürümüzün gelişmemesi
127.Sokak çocuklarının olumsuz kişilik özelliklerinin diğer çocuklara model olması
128.Stres odalarının olmaması
129.Öğrenciye yapılan her türlü haksızlık ve adeletsizlikler
130.Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin zamanında tespit edilememesi ve bu öğrencilere yeterli eğitimin verilememesi
131.TV' de şiddet içerikli programların uygun olmayan saatlerde yayınlanması
132.Rehberlik araştırma merkezlerindeki uzman eleman sayısının yetersizliği
133.Rehber öğretmenlere görevi olmayan etkinliklerde görev verilmesi
134.Rehber öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin yetersizliği
    ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACIYLA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

  Bursa genelinde öğrenci, okul aile birliği ,rehber öğretmenlerle yapılan toplantılarda şiddetin nedenleri belirlenmiş,
oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmiş,şiddetin önlenmesi için alınması gereken önlemler aşağıda
belirtilmiştir.

 1. Tüm öğrencilerin öğretim yılı boyunca düzenlenecek olan sosyal kültürel ve sportif amaçlı çalışmaların en az birinde
yer alması sağlanmalıdır.

 2. Sosyal kültürel ,sportif ve sanatsal çalışmalarda okulların konu ile ilgili fiziki alanları(salon ve sahaları) hafta içi
ders saatlerinden sonra ve hafta sonları öğrencilere hizmet verecek şekilde açık tutulmalıdır.
                                                                Sayfa 4
                                        BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
 3. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphanesi bulunan okulların hafta içi ders saatlerinden
sonra ve hafta sonları da açık tutulması sağlanmalıdır.

 4. Sosyal kültürel ve sanatsal çalışmalar olarak tiyatro,resim,şiir,kompozisyon,çevre ,fotoğraf alanlarında ilgi ve
yeteneklerine göre kalabalık gruplardan oluşan ekipler oluşturularak öğrencilerin hafta içi ders saatlerinden sonra ve
hafta sonları bu çalışmalara özendirilmesi ve bu çalışmalara uygun diğer okullardaki fiziki mekanların hizmete sunulması
sağlanmalıdır.

 5. Tüm okullarda okul korolarının oluşturulması ve okul orkestralarının kurulması zorunlu hale gelmelidir.

 6. İlköğretim okulu öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerine dikkat edilerek meslek liselerine ait bölümlerin tanıtımının
sağlıklı yapılması;okul,aile ve öğrenci işbirliği ile yönlendirmesi şarttır.

 7. Öğrenciler için büyük risk oluşturan, olumsuz alışkanlık ve davranışlara yönlendiren internet kafe gibi ortamlardan
uzak tutulması amacıyla teknoloji merakını gidereceği okul bilgi teknolojisi sınıfları ve kantinlerinin hafta içi ders saatlerinden
sonra ve hafta sonları öğrencilerin ister oyun amaçlı,ister bilgi edinme amaçlı hizmetlerine sunulması çok önemlidir.
 8. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğinde ifade edilen kulüplerin kurulup işler hale
getirilmesi gereklidir.

 9. Sosyal etkinlikler yönetmeliğinin 8. maddesinde yer alan 'Sosyal Etkinlikler Kurulu' oluşturularak okul içi ve okul
dışı etkinliklerde çalışmaların yürütülmesi için her türlü tedbirin alınması ve bununla ilgili raporların okul müdürlerince
incelenmeye alınması ve denetime tabi tutulması yönetmelik gereği şarttır.

 10. Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere mesleklerin tanıtılması ve yönlendirilmesi amacıyla İŞKUR
ile işbirliği yapılarak tanıtım toplantıları düzenlenmelidir.Gerekli durumlarda meslekleri tanıtan CD'ler öğrencilere izlettirilmelidir.


 11. Sürekli devamsız öğrencilere,parçalanmış aile çocuklarına,olumsuz çevre koşullarında bulunan, madde ve
alkol kullanmaya yatkın görülen risk altındaki çocukların velilerine yönelik Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile
işbirliği yapılarak (her ilçede en az bir toplantı olmak üzere) toplantılar yapılmalıdır.

 12. " İyi vatandaş, dürüst insan, topluma faydalı birey, toplum düzenine ve kurallara uyma " konulu ortaöğretim öğrencilerine yönelik fotoğraf, öykü,ilköğretim öğrencilerine
yönelik ise şiir yarışmaları etkili olacaktır.

 13. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında oluşturulacak tiyatro çalışmalarında sevginin önemi,sevginin paylaşımı,
sevginin gücünü yansıtan eserler seçilerek diğer öğrencilere gösterilmesi gerekmektedir.

 14. Okullarda kendi istek ve duygularını rahat ifade edemeyen öğrencilerin dilek ve temennilerini aktarabilecekleri
dilek kutularının oluşturulması büyük yarar sağlayacaktır.

 15. Milli ve manevi duyguların geliştirilmesi amacıyla Bursa'daki tarihi mekanlara belli programlar dahilinde geziler
düzenlenmesi ve imkanlar ölçüsünde Ülkemizin tarihi ve kültürel mekanlarına turlar düzenlenmelidir.

 16. İmkanlar el verdiği ölçüde öğrencilerin olumlu çalışmalarını çevreye yansıtıcak okul dergilerinin çıkartılması
çok önemli katkılar sağlayacaktır.

 17. Okul duvar gazetelerinin mutlaka daha işlevsel hale getirilmesi sağlanmalıdır.

 18. Olumlu davranış sergileyen öğrenciler tespit edilerek haftanın ya da ayın öğrencisi seçilmeli ve ödüllendirilmelidir.

 19. Yeni tedbirler alınıncaya kadar öğrencilerin cep telefonlarının ders saatinde kapalı tutulması için gereken önlemlerin
alınması zorunludur.
                                                               Sayfa 5
                                       BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
 20. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin tespitinde gerekli hassasiyet gösterilmeli ve bu öğrencilerin okul rehberlik
servislerine veya rehberlik araştırma merkezlerine yönlendirilmelerinin yapılması önemlidir.

 21. Okullarda velilere yönelik düzenlenecek toplantılarla velilere;okul öncesi eğitimin önemi,okul-aile işbirliği,sosyo-
kültürel uyum problemi,aile içi şiddet,zararlı alışkanlıklar,ailenin çocuğuna olan ilgisizliği, ailede şiddetin özendirilmesi,
aile içinde ağır ceza yöntemlerin uygulanması, ailenin çocukların internet kullanımı ve seyredeceği TV programları
konusunda gereken önemi göstermemesi,ailenin çocuğunun öğretime ağırlık vererek eğitim kazandıracağı olumlu
davranışları göz ardı etmesi;öğrencilerin ergenlik sorunları,çocuklarda kişilik gelişimi,anne-baba tutumları,anne-baba
çocuk iletişimi,çocuğun sorumluluk bilincinin gelişmesinde ailenin rolü,çocuk hakları ve sağlıklı yaşam konularında ailelerin
bilinçlendirilmesi zorunludur.

 22. İlköğretim ve Ortaöğretim programı uygulayan okul öğrencilerine yönelik meslek liselerinin bölümlerini tanıtıcı
MEGEP'e ait 14 adetten oluşan tanıtım CD'lerinin izlettirilmesi öğrencilerin yönlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

 23. Özellikle İlköğretim 8.sınıf öğrencilerine yönelik meslek liselerinin tanıtımını yapmak amacı ile belli program
dahilinde meslek liselerine geziler düzenlenmesi etkili olacaktır.

 24. Resmi güvenlik personeli ile özel güvenlik veya okul personeli tarafından girişlerin kontrol altına alınması,ziyaretçi
defterlerinin tutulması gibi önlemlerle okul güvenliğinin sağlanması gereklidir.

 25. Emniyet görevlilerince okulların zaman zaman ziyaret edilerek,varsa okul çevresindeki art niyetli şahıslara
gözlem altında oldukları imajı kazandırılması açısından kurumlar arası iş birliğine gidilmelidir.

 26.Okul müdürleri,okul önlerindeki satıcıları mutlaka ilgililere bildirmelidir ve bu konuda mutlaka gerekli önlemleri almalıdır.

 27. Sosyal kültürel ve sportif amaçlı çalışmalarda fiziki eksikliği olan okul müdürleri,çevredeki mahalli idareye ait
diğer fiziki imkanların yanı sıra Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait mekanlardan istifade edebilmek için diyaloğa girmelidir.

 28. Okul müdürleri,okul çevresinde dikkat çeken şahısları veya şüpheli davranışları Emniyet Müdürlüklerine bildirilmelidir.

 29. Şiddetin yaşandığı okulların müdürleri,Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kriz müdahale ekibinden acil destek istemeli,
okul aile birliği ve öğrencilerin de görüşlerine yer vererek diğer öğrenciler üzerinde olumsuz etki bırakacak riskleri ortadan
kaldırma amaçlı çalışmalar yapmalıdır.

 30. Öğretmenin, ciddi bir problem haline gelen nöbet görevini tam ve doğru yapmasını sağlamak amacıyla okul müdürü
denetim görevini sıklaştırmalıdır.(Öğretmenin nöbet görevi ders yoğunluğu en az olan günleri dikkate alınarak planlama
yapılmalıdır.

 31. Okul müdürleri, okul rehberlik faaliyetlerinin yürütüldüğü okul rehberlik servislerine uygun fiziki ortam ve donanımın
                                                              Sayfa 6
                                       BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
sağlanmasında en üst seviyede hassasiyet göstermeli ve rehberlik servislerinden hizmete alması gereken öğrencileri
servislerine yönlendirmelidir.

 32. Okul Müdürleri,Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kuruluna başkanlık ederek okul rehberlik çalışmalarını bizzat
takip etmelidir.

33-Okul müdürleri sınıflarda uygulanan rehberlik etkinliklerini sık sık denetlemelidir.

34-Okul müdürleri öğrencileri araştırmaya,düşünmeye,tartışmaya yönlendirmek amacıyla münazalar düzenlemelidir.

35-Okul müdürleri,okulun bünyesindeki kantinleri sık sık denetleyerek sağlık açısından uygun hale getirilmelerini sağlamalıdır.

36Rehber öğretmeni olmayan okulların ihtiyaç duydukları takdirde kendilerine en yakın rehberlik ve araştırma merkezinden destek almaları
37-Birden fazla rehber öğretmeni bulunan okullardan rehber öğretmeni bulunmayan okullara görevlendirme yoluyla da olsa destek verilmelidir.

38-Okul müdürleri,okulların sevilir mekanlar haline gelmesi için okulun tertip,düzen,temizlik ve boyalarına dikkat etmeli ve estetiğe önem vermelidir.

39-Okul müdürleri,öğretmen ve personelin okul içinde ve bahçesinde sigara içmesini engellemelidir.

40-Okul müdürleri,okul zil seslerinin ve tenefüs boyunca varsa çalan müzik parçalarının kalitesini öğrencilerin psikolojik olarak rahatlamasına
  sağlayacak düzeyde seçilmesini sağlamalıdır.

41-Okul müdürleri sınıf rehber öğretmenleri tarafından düzenlenmesi gereken Öğrenci Gözlem Formu ve Dosyalarının sağlıklı düzenlenip
  düzenlenmediğini kontrol etmelidir.

42-Okul Müdürleri,okul aile birliği yönetmeliğinin ilgililerince iyi uygulanmasına destek vermelidir.

43-Okul müdürleri,okul meclislerinin etkin olarak çalışması için her türlü desteği vermelidir.

44-Ekonomik durumu uygun olan okullar,kendi olanaklarıyla,ekonomik durumu yetersiz olan okullarda diğer kurum,kuruluş ve çevrenin desteğini
  alarak okul bahçesi ve boş alanlarını kontrol altına almak için kameralı sistem kurmalıdır.

45-Okul müdürleri ,problemli öğrencileri disiplin kurullarına sevk etme ve bir şekilde okuldan uzaklaştırma yoluna gitmeden okul rehberlik servislerine
  yönlendirmelidir.

46-Okul müdürleri derse geç girmeyi alışkanlık haline getiren öğretmenlerin zamanında derse girmesi için tedbir almalıdır.

47-Okul müdürleri,öğretmenlerin kendi aralarındaki problemlerini öğrencilerin önlerinde konuşmamalarını sağlamalıdır.

48-Okul müdürleri,okul rehberlik servisi hizmetlerini aksatmayı göze alarak diğer konularda rehber öğretmenlere görevinin dışında görevler vermemelidir.

49-Sınıf ve branş öğretmenlerine okul rehberlik uygulamaları konusunda Milli Eğitim Bakanlığının 02.10.2006 tarih ve 4481 sayılı yazı emirlerinde
  okullarda günlük seminerler verilerek rehberlik uygulamalarının yanında öğrencilerin sorunlarına öğretmenlerin yeterli düzeyde önem vermesi
  öğretmenlerin öğrenciye sevgi ile yaklaşması,öğretmenlerin öğrenciye söz hakkı vermesi,öğretmenlerin şiddeti çözüm olarak görmemeleri

  gerektiği,öğretmenin öğrenciye tehdikar yaklaşmaması gerektiği,sınıf içindeki hiperaktif veya hareketli öğrencilere
  baskıcı metotlarla yaklaşmamaları,öğretmenlerin argo diye tabir edilecek kelimeler veya ifadeler kullanmaması gerektiği kişisel problemi olan öğrencilere
  yardımcı olmaları gerektiği gibi konularda bilgi verilmelidir.

50-Şiddeti önleme çalışmaları konusunda yazılı ve görsel medyanın desteğinin alınabilmesi için medyaya sağlıklı bilgi verilmesi önemli sağlayacaktır.

51-TV'lerdeki şiddet içerikli programların saat 22.oo'den sonra yayınlanmasının RTÜK'e teklif edilmesi uygun olacaktır.
                                                            Sayfa 7
                                          BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
   ETKİNLİĞİN     ETKİNLİĞİN                             İŞBİRLİĞİ   SORUMLU      ÇALIŞMA
NO                         ETKİNLİĞİN AMACI           YAPILACAK                      ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
    TÜRÜ       KONUSU                                      KURUM      TARİHİ
                                               KURUM
   Öğrenci Sportif  1.İzci Ünitelerinin  1-Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal    1-Gençlik ve Spor Okul Müdürlükleri 9/27/2010  1-Okul müdürlükleri futbol, basketbol, voleybol, atletizm,
   Etkinlikleri   Oluşturulması     açıdan sağlıklı bir gelişime sahip   Müdürlükleri            6/17/2011  yüzme, masa tenisi, satranç, güreş, hentbol, badminton,
                       olmalarını sağlamak.                                  ritmik ve aletli jimnastik, müzik, halkoyunları, bale, kros,
            2.Futbol                            İlçe Müdürlükleri                tenis, karate, tekvando, oryantrik, yürüyüş, bando, boks,
            3.Basketbol                          2-Mahalli                    judo gibi spor barnşlarında fiziki imkanlarını da göz önüne
            4.Voleybol                           Yönetimler                   alınarak ilgi ve yeteneklerine göre spor grupları oluşturulup
            5.Atletizm       2-Öğrencilerin sosyal birer birey    3-İl Sağlık                   öğrencilerin hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta
            6.Yüzme        olmasını sağlamak            Müdürlüğü                    sonlarını okul ortamında değerlendirmelerini
            7.Masa Tenisi                         4-İl Emniyet                  sağlayacaklardır.
            8.Satranç                           Müdürlüğü
            9.Güreş                            5-İl İzci Kurulu
            10.Hentbol       3-Öğrencilerin enerjilerini olumlu
            11.Badminton      çalışmalarda kullanmasını sağlama
                                           Başkanlığı
            12.Ritmik ve      alışkanlığı kazandırmak.                                2-Değişik spor branşlarında fiziki mekanları uygun olmayan
            Aletli Jimnastik                                                okul müdürlükleri çevrelerindeki Gençlik ve Spor İlçe
            13.Müzik                                                    Müdürlükleri ve mahalli yönetimlere ait spor salonu ve
                                                                   alanlarından, öğrencilerin istifade edebilmesi için gerekli
                                                                   görüşmeleri yaparak imkan hazırlayacaktır.
            14.Halk Oyunları
            15.Bale
1           16.Kros
            17.Tenis
            18.Karate
            19.Tekvando      4-Sporu dostluk, kardeşlik,                               3-Okul müdürlükleri, spor grupları oluşturulurken mümkün
            20.Oryantrik      centilmenlik duygularına sahip olarak                          oldukça her spor branşlarında farklı öğrencilerin yer almasını
            21.Yürüyüş       değerlendirmelerini sağlamak.                              sağlayacaklardır.
            22.Bando
            23.Judo                                                    4-Okul müdürlükleri ihtiyaç duydukları takdirde sağlık
            24.Bocche                           Bursa Milli Eğitim               tedbirleri için de sağlık kuruluşları, güvenlik tedbirleri için de
            25.Petank                                                   emniyet müdürlüklerinden destek isteyecek görüşmeler
                                            Müdürlüğü Lig
                                                                   yapacaktır.
            26. Çizgilerin Dansı  5-Spor sevgisi aşılamak             Heyeti

                       6-Öğrencilerin hafta içi ders      www .bursaligheyeti.com             5-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
                       saatlerinden sonra ve hafta                               yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                       sonlarında boş zamanlarını güvenli                           tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                       okul ortamında değerlendirmelerini      İl İzci Kurulu               itibariyle 25.05.2011tarihine kadar Ek-1 forma işleyerek İl
                       sağlamak                   Başkanlığı                Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
                                           www.bursaizcileriyiz.com
                                                             Sayfa 8
                                          BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                            İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN     ETKİNLİĞİN                                      SORUMLU       ÇALIŞMA
NO                         ETKİNLİĞİN AMACI          YAPILACAK                           ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ       KONUSU                                        KURUM        TARİHİ
                                             KURUM
     Okul spor   1-Okullardaki     1-Öğrencilerin profesyonel bir     Bursa Milli Eğitim     İlköğretim ve 9/27/2010   1-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme
    kulüpleri ve  sosyal ve sportif   düşünceye sahip olmasını sağlamak    Müdürlüğü Lig      ortaöğretim okul 6/17/2011   ait yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle
   lisanslı sporcular kulüplerin                            Heyeti         müdürlükleri         14/01/2011 tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları
             yaygınlaştırılması                      www.bursaligheyeti.com                  16.05.2011 tarihi itibariyle 25.05.2011tarihine kadar
             2-Lisanslı öğrenci  2-Model öğrenci yetiştirmek
                                                                        Ek-2 forma işleyerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
             yetiştirme                                                      göndereceklerdir.       *Sosyal Etkinlikler
                                                                        Yönetmeliği dışında okullarda kurulan kulüpler...
                       3-Ülkeye milli sporcular kazandırmak
2
             3-Okulların
             profesyonel spor
             kulüp kurmalarının 4-Öğrencilerin özgüvenlerini artırmak
             desteklenmesi   amacıyla lisanslı olmalarını sağlamak
   Liseler arası      Münazara     1-Öğrencilerin kendine güven ve          -       İlçe Milli Eğitim  9/27/2010  1-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
   yarışma         (Konusu     sorumluluk duygularını geliştirmek                 Müdürlükleri   5/14/2011  yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                                                                        tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
               Serbest)                                                     itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-3 forma işleyerek İl
                                                                        Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
                       2-Öğrencilerin toplum içinde
                       kendilerini rahat ifade etmelerini
                       sağlamak

3                       3-Savunma, fikir üretme ve çözüm
                       bulma yeteneklerinin gelişmesine
                       katkıda bulunmak                       4-Farklı görüşlerde mantık yürütme
                       ve karşıt görüşlere saygı duyma
                       alışkanlığı kazandırmak
                                                                  Sayfa 9
                                          BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                            İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN     ETKİNLİĞİN                                      SORUMLU      ÇALIŞMA
NO                        ETKİNLİĞİN AMACI           YAPILACAK                           ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ        KONUSU                                        KURUM       TARİHİ
                                             KURUM
    İlköğretim ve   Mesleki Eğitim  1-İlköğretim ve ortaöğretim       1-Bursa Ticaret ve     İlköğretim ve  27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri MEGEP
    ortaöğretim    ve Yönlendirme  öğrencilerinin meslek seçiminin     Sanayi Odası       ortaöğretim okul  17.06.2011  tarafından hazırlanan ve 14 CD'den oluşan bilgileri
                      önemini fark etmelerini sağlamak                                  ilköğretim 7,8.sınıf ve liselerin 9.sınıf öğrencilerine yönelik
    öğrencilerini                                              müdürlükleri         rehber öğretmen veya sınıf rehber öğretmenleri aracılığıyla
    bilgilendirme                                                             anlatıp izlettireceklerdir.
                      2-İlköğretim ve ortaöğretim       2-Türkiye İş Kurumu
                      öğrencilerinin mesleki bilgi
                      kaynaklarından yararlanmasını
                      sağlamak

                      3-İlköğretim ve ortaöğretim       3-Bursa Esnaf ve                     2-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
4                     öğrencilerinin meslek liselerine ait                                yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                                          Sanatkarlar Odası
                      bölümler hakkında bilgi toplamasını                                tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                      sağlamak                                              itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-4 forma işleyerek İl
                                                                       Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
                                                                       3- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma
                                                                       Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2010/40 No'lu Genelgesi
                      4-İlköğretim sonrası yönlendirileceği  4-Meslek Liseleri
                      meslek liselerinde isabetli bölüm                                 doğrultusunda Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi hakkında
                                          5-Okul Rehberlik                     öğrenci, öğretmen ve velilerin bilgilendirilmesi
                      seçmesini sağlamak
                                          Servisi                          (http://mbs.meb.gov.tr adresinden)   Lise öğrencilerini   Meslekleri   1-Ortaöğretim öğrencilerine mesleki 1-Bursa Ticaret ve       Ortaöğretim okul  27.09.2010  1-Ortaöğretim kurum müdürlükleri, Türkiye İş Kurumu
    bilgilendirme     tanıma    doyum ve ilgi, yetenek, değer ve       Sanayi Odası      müdürlükleri   17.06.2011  tarafından hazırlanan "Meslekleri Tanıyalım" konulu CD, lise
                      kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi fark                            öğrencilerine yönelik tanıtım ve yönlendirme dersinde veya
                      ettirmek                   2-Türkiye İş Kurumu                  uygun saatlerde sınıf rehber öğretmenleri tarafından
                                                                       anlatılacak ve izlettirilecektir. (Söz konusu CD'ler meslek
                                          3-Rehberlik Araştırma                   liselerinden ve İŞKUR'dan temin edilebilir.)

                      2-Ortaöğretim öğrencilerinin     Merkezi Müdürlükleri
                      yükseköğrenimine yönelik mesleki ve
                      akademik program seçenekleri
                                        3-Bursa Esnaf ve
                      hakkında bilgi edinilmesini sağlamak Sanatkarlar Odası                       2-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
5                                                                       yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                                                                       tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                                          4-Meslek Liseleri                     itibariyle 25.05.2011tarihine kadar Ek-5 forma işleyerek İl
                                                                       Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
                                                                       3-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma
                                                                       Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2010/40 No'lu Genelgesi
                                                                       doğrultusunda Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi hakkında
                                                                       öğrenci, öğretmen ve velilerin bilgilendirilmesi
                                                                       (http://mbs.meb.gov.tr adresinden)
                                                                 Sayfa 10
                                         BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                            İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN    ETKİNLİĞİN                                   SORUMLU       ÇALIŞMA
NO                        ETKİNLİĞİN AMACI           YAPILACAK                         ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ       KONUSU                                     KURUM        TARİHİ
                                            KURUM
    Yeni göreve    İlköğretim ve  1-Sınıf rehber öğretmeni ve branş     Rehberlik ve   Okul Yönetimi    EYLÜL.2010  1-İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu seminerleri mahalli hizmetiçi
   başlayan sınıf ve   ortaöğretim   öğretmenlerine sınıf rehberlik       Araştırma   İl/İlçe Milli Eğitim  EKİM 2011  planına koyması. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim
                      programını tanıtmak                                      Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün
     branş     kurumları sınıf                        Merkezleri    Müdürlükleri          02.10.2006 tarih ve 4481 sayılı yazılı emirlerinde yer alan iki
    öğretmenleri     rehberlik   2-Rehberlik saatlerinde sınıf ve branş
                                           Müdürlükleri     Hizmetiçi           günlük seminer programının yanında öğrencilerin
    seminerleri     programı   öğretmenlerini rehberlik etkinliklerinin            Bölümleri           sorunlarına öğretmenlerin yeterli düzeyde önem vermesi,
             uygulamaları   uygulanması konusunda                                     öğretmenlerin öğrenciye söz hakkı vermesi, onur kırıcı
                      bilgilendirmek                                        hareketlerde bulunmaması öğretmenlerin şiddeti çözüm
                                                                     olarak görmemeleri gerektiği, öğretmenin öğrenciye
                      3-Etkili öğretmenlik konusunda                                tehditkar yaklaşmaması gerektiği, sınıf içindeki hiperaktif
                      bilgilendirmek                                        veya hareketli öğrencilere baskıcı metotlarla
                                                                     yaklaşmamaları, öğretmenlerin argo diye tabir edilecek
                      4-Öğretmen öğrenci sorunlarına nasıl                             kelimeler veya ifadeler kullanmaması gerektiği, kişisel
                      eğilmeleri konusunda bilgilendirmek                              problemi olan öğrencilere yardımcı olmaları gerektiği gibi
                                                                     konularda bilgi verilecektir.

                      5-İyi bir öğretmenin göstermesi                                2-İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sınıf ve branş
                      gereken davranışlar konusunda                                 öğretmenlerine yönelik "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları
                      bilgilendirmek                                        Sınıf Rehberlik Uygulamaları" konusundaki seminerleri
                                                                     planlarken grupların 100 öğretmenden fazla olmamasına
6
                                                                     dikkat edilerek seminerler 2009 ve 2011 tarihleri arasında
                                                                     formatör rehber öğretmenlerden 5 günlük seminer alan okul
                                                                     rehber öğretmenleri tarafından verilmesi için planlama
                                                                     yapacaklardır.


                                                                     3-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri seminerleri planlarken eğitim
                                                                     öğretimi aksatmadan; ikili öğretim yapan okullarda sabahçı
                                                                     öğretmenlere öğlenden sonra, öğlenci öğretmenlere de
                                                                     sabah saatlerinde gün sayısını da artırarak planlama
                                                                     yapabilecek olup normal eğitim yapan okullarda ise Saat :
                                                                     15.30'dan sonra gün sayısını artırarak planlayabileceklerdir.
                                                                     4-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
                                                                     yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                                                                     tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                                                                     itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-6 forma işleyerek İl
                                                                     Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
                                                              Sayfa 11
                                           BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                              İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN       ETKİNLİĞİN                                  SORUMLU       ÇALIŞMA
NO                               ETKİNLİĞİN AMACI      YAPILACAK                        ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ          KONUSU                                    KURUM       TARİHİ
                                              KURUM
                                            1-Mahalli idareler
   Kente göç etmiş aile                               2-Yerel yönetimler
   ve çocukların eğitim Çocuklarla     beraber    Göç eden aile ve çocukların 3-Kolluk      Okul Müdürlükleri 27.09.2010
                                                                      1-Okul yönetimleri rehberlik servisleriyle hareket
   oratamlarında tespit ailenin tespit edilmesi,    kente oryantasyonu     kuvvetleri     Okul aile birlikleri 17.06.2011
   edilmesi       ihtiyaçların belirlenmesi                                            edip kente göçle gelen çocuklar tespit edilecek
                                            4-Sağlık
               ve bununla ilgili rehberlik                                          gerekli     oryantasyonlarının    yapılması
               çalışması                         Müdürlüğü
                                                                      sağlanacaktır.(Kent gezileri, Kentlilik bilinci
                                                                      uyandırma                   vb.)
                                                                      2-İlçe milli eğitim müdürlükleri bu alanda I.
7
                                                                      döneme ait yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi
                                                                      itibariyle 14/01/2011 tarihine kadar, II. döneme
                                                                      ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi itibariyle
                                                                      25.05.2011 tarihine kadar     Ek-20 forma
                                                                      işleyerek   İl  Milli Eğitim  Müdürlüğüne
                                                                      göndereceklerdir.
                                                               Sayfa 12
                                            BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                               İŞBİRLİĞİ
   ETKİNLİĞİN     ETKİNLİĞİN                                         SORUMLU       ÇALIŞMA
NO                          ETKİNLİĞİN AMACI            YAPILACAK                            ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
    TÜRÜ        KONUSU                                           KURUM        TARİHİ
                                                KURUM
   İlköğretim ve       1- Zararlı    1-Zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık  1-İl Sağlık       Okul müdürlükleri   27.09.2010  1-Okul müdürlükleri İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık
   ortaöğretim       alışkanlıklar   süreci konusunda bilinçlendirmek     Müdürlüğü                   17.06.2011  Müdürlükleri ile işbirliğiyle hazırlanan İlköğretim kurumlarına
             bağımlılık yapan                                                      ayrı ortaöğretim kurumlarına ayrı CD'lri sınıf bazında veya
   öğrencilerine   maddeler, bağımlılık                                                     öğrencileri uygun salonlarda gruplandırarak rehber
    konferans-                2-Sağlıklı yaşam konusunda        2-Kolluk
             süreci ve sağlıklı  bilgilendirmek                                            öğretmenler aracılığıyla anlattırıp izleteceklerdir.
   bilgilendirme        yaşam                          Kuvvetleri
    toplantıları     2- Çevreden                         (İlgili Şubeler)
            gelebilecek tehlikeler
            ve alınması gereken
                        3- 2010-2011 eğitim-öğretim 3-Türkiye Yeşilay                            2-Rehber öğretmeni olmayan okullar bu çalışma için
                tedbirler                                                      Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden veya İlçe Milli Eğitim
            3- Madde kullanımı   yılını daha verimli, başarılı ve Cemiyeti Bursa
                                                                           Müdürlüklerinden rehber öğretmen talep edeceklerdir.
             ve talep azaltımı   güvenli bir şekilde bitirmek.  Şubesi
8            4-Okul etkinlikleri:  4- Çocuklarımıza yönelik
            İyi vatandaş,dürüst   gelişebilecek tehdit ve tehlikelerin
              insan, topluma                                                      3-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
                        önceden tespiti ile önlemek.
            faydalı birey, toplum                                                     yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
               düzenine ve                         4-Bu konuda eğitim                     tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
              kurallara uyma                        almış formatör rehber                    itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-7 forma işleyerek İl
            5-Toplum düzeni ve                        öğretmenler                         Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
             kurallara uyma ile
              trafik bilincinin                                                    4-Konferans ve bilgilendirme toplantıları için talepler okul
               oluşturulması                                                      yönetimlerince ilgili kurumlardanönceden talep edilecektir.
                                                                           5-Hizmetiçi eğitim seminerine katılmış rehber öğretmenler
                                                                           tarafından öğretmen ve veli eğitimleri yapacaklardır.


   İlköğretim şiir  İyi vatandaş,      Öğrencilere toplum düzeni        Kolluk Kuvvetleri    1-İlköğretim okul   27.09.2010  1-İlköğretim okul müdürlükleri okullarında " İyi vatandaş,
    yarışması   dürüst insan,      hakkında farkındalık yaratmak                    müdürlükleri    02.05.2011  dürüst insan, topluma faydalı birey, toplum düzenine ve
                                                                           kurallara uyma" konulu şiir yarışması düzenleyeceklerdir.
            topluma faydalı                                      2-İlçe Milli Eğitim
            birey, toplum                                       Müdürlükleri Kültür         2-İlköğretim okul müdürlükleri en az üç öğretmenden oluşan
            düzenine ve                                           Bölümleri           bir komisyonla okul birincisi seçilen şiiri belirleyerek en geç
                                                                           04.04.2011 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Kültür
            kurallara uyma                                       3-İl Milli Eğitim         Bölümüne göndereceklerdir.
            konusunda                                         Müdürlüğü Kültür
                                                            Bölümü            3-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,ilköğretimlerde birinci seçilen
9                                                                          şiiri en geç 15.04.2011 tarihine kadar İl Milli Eğitim
                                                                           Müdürlüğü Kültür Bölümüne göndereceklerdir.
                                                                           4-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümü 02.05.2011 tarihine
                                                                           kadar ilköğretimlerde yapılan şiir yarışmasının İl birincisini
                                                                           belirleyecektir.
                                                                           5-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri düzenlenecek şiir ve öykü
                                                                           yarışmasına yönelik EK-8 Formu doldurup 25.05.2011
                                                                           tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
                                                                    Sayfa 13
                                           BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                             İŞBİRLİĞİ
   ETKİNLİĞİN      ETKİNLİĞİN                                     SORUMLU       ÇALIŞMA
NO                         ETKİNLİĞİN AMACI           YAPILACAK                           ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
    TÜRÜ        KONUSU                                       KURUM        TARİHİ
                                              KURUM
   Liseli öğrenciler            Öğrencilerde toplum düzeni        Kolluk Kuvvetleri   1-Lise ve dengi   27.09.2010  1-Lise ve dengi okul müdürlükleri okullarında "İyi vatandaş,
   öykü yarışması             hakkında farkındalık yaratmak                 okul müdürlükleri   02.05.2011  dürüst insan, topluma faydalı birey, toplum düzenine ve
                                                                        kurallara uyma " konulu öykü yarışması düzenleyeceklerdir.
                                                      2-İlçe Milli Eğitim
                                                      Müdürlükleri Kültür         2-Lise ve dengi okul müdürlükleri en az üç öğretmenden
                                                         Bölümleri           oluşan bir komisyonla okul birincisi seçilen öyküyü
                                                       3-İl Milli Eğitim         belirleyerek en geç 04.04.2011 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim
                                                      Müdürlüğü Kültür          Müdürlüklerine göndereceklerdir.
                                                         Bölümü            3-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,lise ve dengi okullarda birinci
10                                                                       seçilen öyküyü en geç 15.04.2011 tarihine kadar İl Milli
                                                                        Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne göndereceklerdir.
                                                                        4-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümü 02.05.2011 tarihine
                                                                        kadar lise ve dengi okullarda yapılan öykü yarışmasının
                                                                        birincisini belirleyecektir.
                                                                        5-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri düzenlenecek şiir ve öykü
                                                                        yarışmasına yönelik EK-8 Formu doldurarak 25.05.2011
                                                                        tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
   Öğrenci dilek     Öğrencilerin   1-Öğrencilerin dilek, temenni ve         -       İlköğretim ve    27.09.2010  1-Dilek kutularını oluşturmayan okul müdürlükleri okulun
    kutularının    dilek, temenni ve  isteklerini dile getirmelerini sağlamak            ortaöğretim kurum   17.06.2011  uygun bir yerine dilek kutusu yerleştirerek öğrencilere
                                                                        isteklerini dilek kutuları aracılığıyla da iletebileceklerini
   oluşturulması     isteklerinin                                   müdürlükleri           duyuracaklardır.
               yönetime
               duyurması
                       2-Öğrencilerin yönetime katkıda                                  2-Okul müdürlükleri uygun görecekleri müdür yardımcısı
                       bulunmalarını sağlamak                                      veya rehber öğretmenler aracılığıyla haftanın belli
                                                                        günlerinde dilek kutularını açtırarak öğrencilerin taleplerini
                                                                        inceletip okul müdürünün bilgisine sunulmasını
                                                                        sağlayacaklardır.
11                      3-Öğrencilerin isteklerini rahat ifade
                       etmelerini sağlamak.
                                                                        3-Öğrencilerin uygun olan talepleri karşılanmaya çalışılacak
                                                                        ve tutanağa bağlanacaktır.

                                                                        4-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
                                                                        yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                                                                        tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                                                                        itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-9 forma işleyerek İl
                                                                        Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
                                                                 Sayfa 14
                                         BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                            İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN    ETKİNLİĞİN                                    SORUMLU       ÇALIŞMA
NO                        ETKİNLİĞİN AMACI          YAPILACAK                           ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ       KONUSU                                      KURUM        TARİHİ
                                            KURUM
   Öğrenci gezileri  Ülkemizin ve   1-Öğrencilerin milli ve manevi        1-Yerel   1-Okul Müdürlükleri   27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri belirlenen
            Bursa'nın tarihi  duygularını pekiştirmek           Yönetimler               17.06.2011  amaçlar doğrultusunda planlama yaparak öğrencileri
                                                                      Bursa'nın tarihi mekanlarına götürüp tarihimizi
             ve kültürel                         2-Kültür ve                      tanıtacaklardır.
             mekanlarına                        Turizm Müdürlüğü
              geziler                                  2-Okul Aile Birlikleri        2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri imkanlarını göz
                      2-Tarih bilinci kazandırmak                                   önüne alarak öğrencilere Çanakkale Şehitliği'ne geziler
                                                                      düzenleyecektir.

                      3-Kentlilik bilinci kazandırmak
                                                   3-Mahalli Yönetimler         3-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri gezileri
12                                                                     düzenlerken okul aile birliği, mahalli yönetimlerin araç-gereç
                                                                      ve olanaklarından yararlanılması yönünde görüşmeler
                                                                      yapacaklardır.

                                                                      4-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
                                                                      yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                                                                      tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                                                                      itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-10 forma işleyerek İl
                                                                      Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.


    Öğrencilerin   Bilgi teknoloji  1-Öğrencilerin teknoloji meraklarını      -       İlköğretim ve     27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri bilgi teknoloji
    bilgisayar ve   sınıflarının   sağlıklı ortamlarda gidermelerini             ortaöğretim kurum    17.06.2011  sınıflarını hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları
                      sağlamak                                             açık tutarak öğrencilerin ister oyun amaçlı, ister bilgi amaçlı
   internet kullanımı öğrencilerin boş                                 müdürlükleri            hizmetlerine sunacaklardır.
             saatlerinde
                      2-Öğrencilerin hafta içi ders
              kullanıma
                      saatlerinden sonra ve hafta sonları
             sunulması    boş zamanlarını olumlu çalışmalarla
                      değerlendirme alışkanlığı kazandırma
                                                                      2-Bilgi teknoloji sınıflarından hizmet alan öğrencilere ait
                                                                      bilgiler günlük olarak not edilecektir.

13
                      3-Öğrencileri hafta içi ders                                   3- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri hafta içi ders saatlerinden
                      saatlerinden sonra ve hafta sonları                               sonra ve hafta sonları bilgi teknoloji sınıflarından hizmet alan
                      kötü alışkanlık kazanabilecekleri                                öğrencilere ait I. döneme ait yapılan çalışmaları 31/12/2010
                      sokak, internet cafe ve bar gibi                                 tarihi itibariyle 14/01/2011 tarihine kadar, II. döneme ait
                      ortamlardan uzak tutmak                                     çalışmaları 16.05.2011 tarihi itibariyle 25.05.2011 tarihine
                                                                      kadar Ek-11 forma işleyerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
                                                                      göndereceklerdir.
                                                                Sayfa 15
                                         BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                            İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN    ETKİNLİĞİN                                      SORUMLU      ÇALIŞMA
NO                         ETKİNLİĞİN AMACI          YAPILACAK                           ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ       KONUSU                                        KURUM       TARİHİ
                                            KURUM
   Kütüphanelerden  Okul         1-Öğrencilere okuma alışkanlığı    1-İlköğretim ve      İlköğretim ve  27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri okul
    Yararlanma   kütüphanelerinin   kazandırmak              ortaöğretim okul    ortaöğretim okul  17.06.2011  kütüphanelerini hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta
            hafta içi ders                        müdürlükleri                      sonları açık tutarak öğrencilerin hizmetine sunacaklardır.
            saatlerinden sonra
                                                       müdürlükleri
                       2-Öğrencilerin ihtiyaç duydukları
                                          2-Okul Aile Birliği
            hafta sonları
                       bilgilere ait kaynaklar konusunda   Başkanlıkları                      2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri
            öğrencilerin
                       araştırmaya yönlendirmek        3-Mahalli Yönetimler                  kütüphanelerinde bulunan kitap ve kaynak eser sayısını
            hizmetine sunulması
                                          4-Sivil Toplum                     artırmak üzere aile birliği başkanlıkları sivil toplum örgütleri
                                          Örgütleri                        ve mahalli yönetimlerle temasa geçerek kütüphanelerini
                                          5-Mahalli                        zenginleştirmeye çalışacaklardır.
                       3-Öğrencilerin hafta içi ders
                       saatlerinden sonra ve hafta sonlarına Kütüphaneler
                       ait boş zamanlarını olumlu       6-Kültür ve Turizm İl
14
                       çalışmalarla değerlendirme alışkanlığı Müdürlüğü                        3-Kütüphanesi bulunmayan ilköğretim ve ortaöğretim okul
                       kazandırmak.                                          müdürlükleri okul bünyesinde fiziki imkanlar da göz önüne
                                                                      alınarak kütüphane oluşturacaklardır.


                                                                      4-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri I. döneme ait 31/12/2010
                                                                      tarihi itibariyle kütüphanelerden istifade eden öğrencilere ait
                       4-Okul kütüphanelerindki kaynakların                              bilgiler ile kütüphanede bulunan kitaplara ait bilgileri
                       artırılmasını sağlamak                                     14/01/2011 tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları
                                                                      16.05.2011 tarihi itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-12
                                                                      forma işleyerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.


   Örnek Öğrenci     Örnek      1-Örnek öğrenci sayısını artırarak  1-Okul müdürlükleri    İlköğretim ve  27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri; haftalık veya
             öğrencilerin    olumlu davranışların diğer öğrenciler 2-Okul Aile Birliği   ortaöğretim okul  17.06.2011  aylık olarak en düzenli kıyafetle gelen öğrenci, en iyi nöbet
                       tarafından benimsenmesini sağlamak Başkanlıkları                        tutan öğrenci, en çok kitap okuyan öğrenci, okul gazetesine
              seçilmesi                                     müdürlükleri         en çok yazı veren öğrenci, spor çalışmalarında en centilmen
                                                                      öğrenci, sosyal ve kültürel çalışmalara en çok katılan öğrenci
                                                                      gibi konularda örnek olan öğrencileri haftanın ya da ayın
                                                                      öğrencisi olarak seçip ilan edilecektir.
                       2-Olumlu davranış sergileyen örnek
                       öğrenci sayısını artırmak                                   2-Okul müdürlükleri haftanın ya da ayın öğrencisi seçilen
15                                                                     örnek öğrencileri aile birliklerinin desteğiyle
                                                                      ödüllendireceklerdir.
                                                                      3-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri model öğrenci seçimine ait
                                                                      bilgileri I. dönem için 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                                                                      tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                                                                      itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-13 forma işleyerek İl
                                                                      Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
                                                                      4-Olumsuz davranışlarını değiştiren öğrencilerin seçimi ve
                                                                      örnek gösterilmesine özen gösterilmesi.
                                                                Sayfa 16
                                          BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                             İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN     ETKİNLİĞİN                                      SORUMLU      ÇALIŞMA
NO                         ETKİNLİĞİN AMACI           YAPILACAK                           ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ       KONUSU                                        KURUM       TARİHİ
                                              KURUM
   Öğrencilere yönelik 1-Tiyatro     1-Sosyal birer fert olmalarını      1-Kültür ve Turizm İl   İlköğretim ve   27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, öğrencileri ilgi
   sosyal ve kültürel ve 2-Resim      sağlamak                 Müdürlüğü        ortaöğretim okul  17.06.2011  alanlarına ve yeteneklerine göre yönlendirerek tiyatro, resim,
   mesleki etkinlikler 3-Şiir                           2-Tiyatro Müdürlüğü                   şiir, çevre ve fotoğraf gibi alanlarda gruplandırılarak
                                                        müdürlükleri          öğrencilerin hafta içi ders saatinden sonra ve hafta sonu boş
             4-Çevre       2-Öğrencilerin kültür seviyesini                                 zamanlarını okullarda değerlendirmelerini sağlayacaklardır.
             5-Fotoğraf v.b.   artırmak
             6-Gezi       3-Sanatsal ve kültürel çalışmalara    3-Büyükşehir                       2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, bu çalışmaları
             7-Halk oyunları   duyarlı olmaları sağlamak.        belediyesi ve ilçe                    okullarının sosyal kulüpleri ile işbirliği yaparak
             8-Ebru sanatı                        belediyeleri                       gerçekleştirileceklerdir.
             9-Vitray                           4-Halk Eğitim                      3-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, tiyatro eseri,
                                           Merkezleri                        resim, şiir, çevre ve fotoğraf gibi çalışmalarda şiddet içerikli
                                                                        materyallerin ve örneklerin bulunmamasına özen gösterecek
                       4-Öğrencilerin yeteneklerini fark edip                              olup aksine sevgiye, hoşgörüye, paylaşıma ve estetiğe özen
                       o alanda çalışmalar yapmalarını
16                                                                       gösteren senaryolar, görüntüler ve malzemeler
                       sağlamak                                             kullanılmasını sağlayacaklardır.
                                                                        4-Sosyal, Kültürel ve Mesleki Faaliyetler ile ilgili açılacak
                                                                        kurslarda Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerin açmış
                                                                        olduğu kurslardan da yararlanılabilecektir.
                                                                        5-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
                                                                        yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                                                                        tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                                                                        itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-14 forma işleyerek İl
                                                                        Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.


   Öğrenci müzik   Okul korolarının,  1-Öğrencilerin sosyalleşmesini      1-Uludağ      Okul müdürlükleri    27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, ilgi ve yeteneği
    çalışmaları       okul     sağlamak                 Üniversitesi Müzik             17.06.2011  olan öğrencilerden korolar oluşturup bu çalışmalarda yer
                                                                        alacak öğrencilere hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta
             orkestralarının                       Bölümü                          sonlarında rahat çalışabilecekleri ortamlar oluşturacaklardır.
                       2-Öğrencilerin yaratıcı gücünü ortaya
             oluşturulması                        2-Güzel Sanatlar
                       çıkararak, içinde var olan müzikal ve
                       ritmik duyumların uyarılmasını ve    Lisesi Müzik                       2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, oluşturdukları
                       çevre ile paylaşılmasınını sağlamak   Bölümü                          koroların, üzerinde çalışacağı müzik eserlerinin
                                                                        belirlenmesinde seçici davranacaklardır.
                       3-Özgüven duygusunu geliştirerek                                 3-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, öğrencilerinin
17                      kendi benliğine olan saygısını                                  amatörce kullandığı müzik aletleri konusunda öğrenciler
                       artırmak                                             arasında tarama yaparak okul orkestrası kuracaklardır.
                       4-Öğrencilerin hafta içi ders
                       saatlerinden sonra ve hafta sonları                                4-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
                       zamanlarını müzikle                                        yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                       değerlendirilmesini sağlamak                                   tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                                                                        itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-15 forma işleyerek İl
                                                                        Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
                                                                 Sayfa 17
                                        BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                          İŞBİRLİĞİ
   ETKİNLİĞİN    ETKİNLİĞİN                                   SORUMLU      ÇALIŞMA
NO                      ETKİNLİĞİN AMACI          YAPILACAK                        ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
    TÜRÜ      KONUSU                                     KURUM       TARİHİ
                                          KURUM
   Okul duvar   Okul duvar     1-Öğrencilerin yaptığı çalışmaların      -       İlköğretim ve  27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri varsa okul
   gazetesi   gazetelerinin    sergilenmesi                        ortaöğretim okul  17.06.2011  duvar gazetelerini daha işler hale getireceklerdir.

          oluşturulması ve  2-Öğrencileri inceleme ve araştırma             müdürlükleri
          işlevsel hale    yapmaya yönlendirmek                                    2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri duvar gazetesi
          getirilmesi                                                  bulunmayan okullarda duvar gazetelerini oluşturup öğrenci
                    3-Olaylara duyarlı olmasını sağlamak                            çalışmalarını sergilemeye başlayacaklardır.


18                   4-Öğrencilerin bu alanda                                  3-Öğrencilerin okul duvar gazetesini almasını istedikleri
                    yeteneklerini keşfetmelerini ve                              eserleri istatistiki tutulacaktır.
                    geliştirmelerini sağlamak
                                                                  4-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
                                                                  yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                                                                  tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                                                                  itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-16 forma işleyerek İl
                                                                  Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.


   Okul dergisi  Okul dergilerinin  1-Öğrencilerin yaptığı çalışmaları   Okul müdürlükleri,  İlköğretim ve  27.09.2010  1-Dergi çıkarmayan ilköğretim ve ortaöğretim okul
           çıkarılması    çevreye yansıtarak okula olan ilgiyi    aile birliği  ortaöğretim okul  17.06.2011  müdürlükleri de okul dergisi çıkarıp öğrencilerin örnek
                    artırmak.                                         çalışmalarını çevreye yansıtacaklardır.
                                         başkanlıkları,   müdürlükleri
                                           mahalli
                    2-Öğrencileri incelemek ve araştırma   yönetimler, sivil                 2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri okul dergisini
                    yapmaya yönlendirmek                                    kendi imkanlarıyla çıkarabilecekleri gibi aile birliği başkanlığı
                                         toplum örgütleri                 mahalli yönetimler ve sivil toplum örgütlerinden de destek
                                                                  isteyebileceklerdir.
19

                                                                  3-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
                                                                  yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                                                                  tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                                                                  itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-16 forma işleyerek İl
                                                                  Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
                                                           Sayfa 18
                                      BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                        İŞBİRLİĞİ
   ETKİNLİĞİN   ETKİNLİĞİN                                SORUMLU      ÇALIŞMA
NO                      ETKİNLİĞİN AMACI        YAPILACAK                       ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
    TÜRÜ      KONUSU                                  KURUM       TARİHİ
                                        KURUM
   Güvenlik  1-Okul giriş ve    1-Okula giriş çıkışları       1-Okul       İlköğretim ve  27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri öğretmen ve
                                               ortaöğretim okul  17.06.2011  öğrencilerin dışında okula giriş yapan herkesin bilgilerini
         çıkışlarının     kontrol altına almak        Müdürlükleri                   kapsayacak şekilde ziyaretçi defteri tutacaklardır.
         kontrol altına    2-Okulun güvenliğini
                                                müdürlükleri
                                      2-Kolluk
         alınması       sağlamak.              Kuvvetleri                    2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri bu uygulamayı
         2-Emniyet       3-Okulu ziyarete gelen velilerin  3-Mahalli                    sık sık denetleyeceklerdir.
         görevlilerinin    refakatçi eşliğinde ilgililerle
         okul         görüşmelerini sağlamak.       Yönetimler                    3-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri okul girişlerini
                                                               kendi personellerinin dışında ve imkanlar ölçüsünde özel
         yöneticilerini                      4-Okul Aile                   güvenlik ya da emniyet müdürlüklerinin elemanlarından da
         zaman zaman                        Birlikleri                    istifade edebileceklerdir.
         ziyaret etmesi                      5-Sivil Toplum
         3-İlköğretim ve                      Örgütleri                    4-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, İlçe Emniyet
                                                               Müdürlükleriyle gerekli görüşmeleri yaparak varsa okul
         ortaöğretim
                                                               çevresindeki art niyetli kişilere gözlem altında olduklarına
         okul                                                    dair mesaj vermek amacıyla emniyet görevlilerinin zaman
                                                               zaman okullarını ziyaret etmelerini isteyeceklerdir.
         müdürlükleri
         okulun çevresinde
         görülen şüpheli                                              5-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, okul
20                                                              çevresinde şüphe uyandıran kişi veya davranışları anında
                                                               emniyet müdürlüklerine, okul önlerindeki satıcıları da
         kişi ve
                                                               belediye başkanlıklarının ilgili birimlerine bildireceklerdir.

         davranışları ilçe
         emniyet                                                  6-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, okullarının
         müdürlüklerine                                               giriş ve çıkışlarını ve açık alanlarını kamera ile izleyecek
         bildirmesi.                                                sistemi kuracaklardır.
         4- Okul önlerinin
         emniyet ekiplerince
         sık sık kontrol                                              7-İmkanları el vermeyen ilköğretim ve ortaöğretim okul
         edilmesi                                                  müdürlükleri bu sistemi kurmak için aile birliği başkanlıkları;
                                                               mahalli yönetimler ve sivil toplum örgütlerinden sponsor
         5-Okulların giriş
                                                               olmalarını sağlayacak görüşmeler yapacaklardır.
         çıkışları ile açık
         alanlarının kamera
         ile izlenmesi
                                                               8-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
                                                               yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                                                               tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                                                               itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-17 forma işleyerek İl
                                                               Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
                                                        Sayfa 19
                                          BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                             İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN      ETKİNLİĞİN                                    SORUMLU       ÇALIŞMA
NO                         ETKİNLİĞİN AMACI          YAPILACAK                          ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ        KONUSU                                      KURUM        TARİHİ
                                             KURUM
    Kantinlerin    1-Kantinlerde    1-Öğrencilerin sağlıklı                    İlköğretim ve    27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, kantinlerde
     denetimi     satılan yiyecek   beslenmesini sağlamak                    ortaöğretim okul   17.06.2011  satılan yiyecek ve içeceklerin sağlığa uygun olup olmadığını
                                                                       ve özellikle son kullanma tarihlerini sık sık
             ve içeceklerin                       1-Belediye       müdürlükleri           denetleyeceklerdir.
             sağlığa
             uygunluğu
             2-Kantinlerin                                                    2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, kantinlerin
             temiz ve bakımlı  2-Okul kantinlerinin hijyenik                                  temiz ve bakımlı tutulup tutulmadığını denetlemeye özen
                                           2-İl Sağlık
                                                                       göstereceklerdir.
             tutulması      açıdan uygun olmasını         Müdürlüğü
21            3-Kantin      sağlamak
             çalışanlarının                                                   3-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, kantin
             sağlık durumu                                                    çalışanlarından sağlıklı olduklarına dair sağlık durumu ile
                                                                       ilgili sağlık raporu isteyeceklerdir.
                                                                       4- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince bu alanda I. döneme ait
                                           3-Tarım İl                        yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                                           Müdürlüğü                        tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                                                                       itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-21 forma işleyerek İl
                                                                       Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.


             1-Okul öncesi    1-Veliyi, çocuğun gelişim dönemleri  1-Milli Eğitim     1-İlköğretim ve   27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, özel gündemli
             eğitimin önemi   hakkında bilgilendirmek.        Müdürlüğü       ortaöğretim okul   17.06.2011  ve 200 kişiyi geçmemek kaydıyla ve gruplar halinde veli
                                           2-Anne Çocuk      müdürlükleri           toplantıları düzenleyecek olup, Milli Eğitim Müdürlüğü ve
   Veli Bilgilendirme
                                                      2-İlçe Milli Eğitim        Anne-Çocuk Eğitim Vakfı işbirliği ile hazırlanan okul öncesi
    Toplantıları                                 Eğitim Vakfı (AÇEV)
                                                                       eğitimin önemini kapsayan CD ve aile içi şiddet, zararlı
                                                       Müdürlükleri
                                                                       alışkanlıklar, okul aile iş birliği, çocuklarda sosyo-kültürel
             2-Aile içi şiddet                     3-Halk Eğitim     3-İl Milli Eğitim
                                                                       uyum problemi, ailenin çocuğuna olan ilgisizliği, aile içinde
                       2-Veliyi, çocuğun disiplin ve ceza  Merkezleri         Müdürlüğü           uygulanan ağır ceza yöntemleri, çocukların internet kullanımı
                       yöntemleri konusunda bilgilendirmek.                              ve TV programları konusunda ailenin önemi, kişilik gelişimi,
             3-Zararlı                         4-İl Sağlık
                                                                       anne-baba tutumları, çocuğun sorumluluk bilincinin
             alışkanlıklar                       Müdürlüğü                        gelişmesinde ailenin rolü, çocuk hakları ve sağlıklı yaşam,
                                                                       öğrencilerde ergenlik sorunları konularında rehber
             4-Okul-aile iş   3-Aileyi çocuklarının internet kullanımı 5-Yerel Gündem 21
22                      ve TV programları konusunda                                   öğretmenler aracılığıyla velileri bilgilendireceklerdir.
    Anne- Baba     birliği                           6-RAM'larda                      2- " 7-19 yaş arası Etkili Anne Baba Eğitimi", Bakanlık
                       bilgilendirmek
     Eğitimi                                                               projesinin uygulanması.
             5-Çocuklarda                         anne-baba eğitimi
                                                                       3-Belediyelerin açmış olduğu mesleki kurslar hakkında bilgi
    Toplantıları    sosyo-kültürel   4-Anne-baba-çocuk iletişimi      almış formatör                      verilmesi, ilgilenen velilerin yönlendirilmesi.
             uyum problemi    konusunda bilinçlendirmek       rehber öğretmenler
             6-Ailenin                         7-Büyükşehir ve
             çocuğuna olan    5-Veliyi, çocuğun sorumlulukları    İlçe Belediyeleri
             ilgisizliği     konusunda bilgilendirmek
                                                                 Sayfa 20
                                     BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                        İŞBİRLİĞİ
   ETKİNLİĞİN   ETKİNLİĞİN                               SORUMLU  ÇALIŞMA
NO                      ETKİNLİĞİN AMACI         YAPILACAK                ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
    TÜRÜ     KONUSU                                 KURUM   TARİHİ
                                        KURUM
         7-Aile içinde    6-Aileyi, zararlı alışkanlıklar                     4-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, her türlü
         uygulanan ağır    konusunda bilgilendirmek                         çaba ve davete rağmen toplantılara katılmayan
         ceza yöntemleri                                        velilere; rehber öğretmenlerin anlatımlarını yazılı hale
                                                        getirerek doküman halinde ulaştırılıp bilgilendirilecektir.
         8-Çocukların
         internet       7-Aileyi, çocuğun ergenlik dönemi
         kullanımı ve TV   konusunda bilgilendirmek
         programları
         konusunda
         ailenin önemi
                    8-Veliyi, çocuğunun kişilik gelişimi
         9-Kişilik gelişimi konusunda bilinçlendirmek
         10-Anne-baba
         tutumları                                           5-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
         11-Çocuğun                                          yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle
                                                        14/01/2011 tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları
         sorumluluk
                                                        16.05.2011 tarihi itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar
         bilincinin
                   9-Aileyi, çocuk hakları ve sağlıklı                    Ek-18 forma işleyerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
         gelişmesinde                      Yerel Gündem 21
                   yaşam konusunda bilgilendirmek.                      göndereceklerdir.
         ailenin rolü
         12-Çocuk
         hakları ve
         sağlıklı yaşam

         13-Öğrencilerde
         ergenlik sorunları


         14- 7-19 Yaş aile
         eğitiminin
         okullarda
         uygulanması
                                                   Sayfa 21
                                            BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                              İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN       ETKİNLİĞİN                                 SORUMLU      ÇALIŞMA
NO                          ETKİNLİĞİN AMACI           YAPILACAK                       ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ         KONUSU                                   KURUM       TARİHİ
                                              KURUM
   Okullarda Sosyal   Sosyal etkinlikler   Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nin      -     İlköğretim ve   27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, zaman zaman
    Etkinlikler    Yönetmeliği'nin     8.maddesinde yer alan "Sosyal            ortaöğretim okul  17.06.2011  sosyal etkinlikler kurulu toplantılarına katılarak kurulun
              8.maddesinde yer     Etkinlikler Kurul'na" kararların           müdürlükleri          çalışmalarına destek vereceklerdir.
    Kurulları     alan "sosyal        uygulanmasını sağlayarak
23  Oluşturulması    Etkinlikler Kurulu"  çalışmalara süreklilik kazandırmak.
                                                                    2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, sosyal
              oluşturulması ve
                                                                    etkinlikler kurulunda alınan kararların uygulamalarını takip
              kurula işlerlik
                                                                    edeceklerdir.
              kazandırılması.

    Cep telefonu    Öğrencilere ait cep    Dersin işleyişinin           -     İlköğretim ve   27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, Milli Eğitim
    kullanımı     telefonlarının ders  bozulmamasını sağlamak                ortaöğretim okul  17.06.2011  Bakanlığı'nın 19.01.2007 tarih ve
              esnasında kapalı                               müdürlükleri          B.08.0.ÖRG.0.20.02.04.426.04/307-2007/08 sayılı İletişim
                tutulması                                                Araçlarının Okullarda Kullanımı ile ilgili emrince cep
                                                                    telefonlarının kullanımı kontrol altına alınacaktır.
24

                                                                    2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, bu amaçla
                                                                    öğretmenlerle toplantılar yaparak konunun takibini
                                                                    isteyeceklerdir.

     Denetim       Sınıf rehberlik    Sınıf rehberlik etkinlikleri        -     İlköğretim ve  27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, rehberlik
                etkinlikleri    uygulamasını sağlamak                ortaöğretim okul  17.06.2011  saatlerinde sınıflarda uygulanan rehberlik etkinliklerini sık sık
25                                                                   denetleyecek olup söz konusu etkinliklerin uygulanması
                                                     müdürlükleri          kesinlikle sağlanacaktır.


   Okulların tertip ve   İlköğretim ve    İlköğretim ve ortaöğretim          -     1-İlköğretim ve  27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, okullarının
     düzeni       ortaöğretim     okullarını sevilir mekanlar             ortaöğretim okul  17.06.2011  eskiyen boyalarını yenileyecek, okulun temizliğine ve tertip
                                                                    düzenine özen gösterip estetiğe de önem vereceklerdir.
              okullarının boya,      haline getirmek                  müdürlükleri
              badana, düzen
               ve temizliği                                2-Mahalli
26                                                    Yönetimler
                                                    3-Aile Birliği         2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, bu hizmetleri
                                                    Başkanlıkları          yürütürken mahalli yönetimlerden, aile birliği
                                                                    başkanlıklarından ve sivil toplum örgütlerinden destek
                                                                    isteyeceklerdir.
                                                    4-Sivil toplum
                                                     örgütleri
                                                             Sayfa 22
                                            BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                              İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN     ETKİNLİĞİN                                      SORUMLU      ÇALIŞMA
NO                          ETKİNLİĞİN AMACI           YAPILACAK                          ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ       KONUSU                                        KURUM       TARİHİ
                                              KURUM
   Vaka müdahale     Okullarda     Okullarda yaşanılan vakalarda      1-Kriz müdahale    1-İlköğretim ve   27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, okullarda
    hizmetleri   yaşanılan vakalara   etkilenen öğrencilerin rehabilite        ekibi     ortaöğretim okul   17.06.2011  yaşanılan vakalarda vaka içinde yer alan veya vakanın
            profesyonel destek   edilmelerini ve okul vakalarında      2- İlçe ve İl    müdürlükleri          dışında kalan öğrencilerin yaşabilecekleri travma riskini
               hizmeti        yer almayan öğrencilerin       Psikososyal Ekibi  2-Okul Psikososyal         ortadan kaldırmak için en seri şekilde İl Milli Eğitim
                                                                        Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümünün
                         yaşayabilecekleri travmaların                 Müdahale Ekibi
                                                                        02242567000/115 nolu telefonundan kriz müdahale
                           önlenmesini sağlamak
                                                                        ekibinden destek isteyeceklerdir.


                                                                        2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri,
27
                                                                        görevlendirilecek kriz müdahale ekibi üyesi formatör
                                                                        öğretmenlerinin öneri ve taleplerini dikkate alarak çalışmaları
                                                                        destekleyeceklerdir.

                                                                        3-Bakanlığımızın 30/04/2009 tarih ve 2039 sayılı yazıları
                                                                        gereğince okul yönetiminin, şiddet içerikli bir olay
                                                                        yaşanmasını takiben 48 saat içinde söz konusu durumu
                                                                        Bakanlığımız İlsis Modülünde bulunan "vaka analiz formuna"
                                                                        işlemesi gerekmektedir.

   Öğretmenin nöbet  Öğretmenlerin     Öğretmenlerin nöbet görevini           -       İlköğretim ve   27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri,
     görevi     nöbet görevini      tam ve doğru olarak                    ortaöğretim okul   17.06.2011  öğretmenlerinin nöbet görevlerini belirlerken ders
                                                                        yoğunluğunu dikkate alarak planlayacaklardır.
              mevzuat        yapmalarını sağlamak                     müdürlükleri
28            doğrultusunda
              yapmaları                                                      2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, nöbetçi
                                                                        öğretmenlerin görevlerini yapıp yapmadıklarını sık sık
                                                                        denetleyeceklerdir.

    Rehberlik    Okul rehberlik    1-Okul rehberlik servislerinin hizmet       -       İlköğretim ve   27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, okul rehberlik
    servisleri   servislerinin fiziki  verebilecek en uygun ortama sahip               ortaöğretim okul   17.06.2011  servislerini fiziki ve donanım anlamında en iyi hizmeti
                        olmalarını sağlamak                                       verecek konuma getireceklerdir.
             uygunluğu ve                                     müdürlükleri
              öğrencilerin
29             rehberlik
                        2-Öğrencilerin ihtiyaçları
              servislerine    doğrultusunda okul rehberlik
             yönlendirilmesi                                                    2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, okul rehberlik
                        servislerinden hizmet almalarını
                                                                        servislerinden hizmet alması gereken öğrencilerin
                        sağlamak
                                                                        yönlendirilmesini sağlayacaklardır.
                                                                 Sayfa 23
                                              BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                                İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN       ETKİNLİĞİN                                      SORUMLU      ÇALIŞMA
NO                            ETKİNLİĞİN AMACI           YAPILACAK                          ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ         KONUSU                                        KURUM       TARİHİ
                                                 KURUM
   Rehberlik hizmetleri   İlköğretim ve   1-İlköğretim ve ortaöğretim okul          -       İlköğretim ve   27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, öğretim yılı
   okul yürütme kurulu   ortaöğretim okul   müdürlerinin rehberlik hizmetleri                ortaöğretim okul  17.06.2011  içinde en az üç defa olmak üzere düzenlenen rehberlik
                müdürlerinin   okul yürütme kuruluna başkanlık                  müdürlükleri          hizmetleri okul yürütme kurulu toplantılarına bizzat başkanlık
              rehberlik hizmetleri   ederek hizmetlerin sağlıklı                                  edeceklerdir.
                okul yürütme   yürütülmesini sağlamak      2-
30                 kurulu     Şiddete maruz kalan öğrencilerin
                toplantılarına    neler yapabileceği nerelere
               başkanlık etmesi     başvuracağı hakkında
                              bilgilendirme      Sigara      Öğretmenlerin     1-2722 sayılı kanunun           Yeşilay Derneği    İlköğretim ve  27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, sigara içen
    Kullanılması     ve personelin    uygulanması konusunda                     ortaöğretim okul  17.06.2011  öğretmen ve personelin, öğrencilerin görebilecekleri yerlerde
                                                                          sigara içmelerini engelleyerek bu konuda getirilecek
                 okulun      öğrenci ve öğretmenlerin                     müdürlükleri          tedbirleri yazılı hale getirerek öğretmen ve personele tebliğ
                çevresinde     bilinçlendirilmesi                                       edeceklerdir.
31               öğrencilerin    2-Öğretmen ve personelin iyi
               görebilecekleri    birer model olmalarını                                     2-Bu konuda konu ile ilgili mevzuatların getirdiği yaptırımları
               yerlerde sigara    sağlamak.                                            dikkate alarak işlem yapacaklardır.
                içmemeleri
   Zil sesleri ve müzik  Okul zil sesleri ve  1-Okul zil seslerinin ve teneffüs       1-Sağlık     İlköğretim ve  27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, zil sesleri ve
               aralarda dinletilen   saatlerinde dinletilen müzik       kuruluşları    ortaöğretim okul  17.06.2011  boş zamanlarda öğrencilere dinlettikleri müzik eserlerinin
              müzik parçalarının   eserlerinin öğrenciler üzerinde                                seçiminde hassasiyet göstereceklerdir.
                                               (psikiyatristler)   müdürlükleri
              öğrenciler üzerinde   rahatlatıcı bir etki bırakmasını
                                               2-Uludağ Üniv.
32               rahatlatıcı etki         sağlamak
                                                Müzik Böl.                     2-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, öğrencler
                 yaratması                                                     üzerinde rahatlatıcı etki bırakan müziklerin seçimini
                                               3-Güzel Sanatlar
                                                                          yaparken sağlık kuruluşlarından (psikiyatristlerden) destek
                                               Lisesi Müzik Böl.                   isteyebileceklerdir.


   Okul Aile Birlikleri    Okul aile     1-Okul aile birliklerinin öğrencilerin   İlköğretim ve    İlköğretim ve  27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, Okul Aile
                birliklerinin    yaptıkları çalışmalara desteklerini    ortaöğretim okul   ortaöğretim okul  17.06.2011  Birliği Yönetmeliği'nin ilgililerce iyi uygulanmasına destek
                          sağlamak                                            vererek öğrencilerin çalışmalarına katkıda bulunmaları
               desteklenmesi                          müdürlükleri Okul   müdürlükleri          konusunda yönlendirilecektir.
                                                 Aile Birliği
33                                               Başkanlıkları
                          2-Okul aile birliklerinin aktif olarak
                          çalışmalarına olanak sağlamak
                                                                   Sayfa 24
                                          BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                            İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN    ETKİNLİĞİN                                      SORUMLU       ÇALIŞMA
NO                        ETKİNLİĞİN AMACI           YAPILACAK                            ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ       KONUSU                                        KURUM        TARİHİ
                                             KURUM
              Okul        1-Okul meclislerinin etkin          -        İlköğretim ve    27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, okul
             meclislerinin    olarak çalışmasını sağlamak                  ortaöğretim okul    17.06.2011  meclislerinin etkin olarak çalışması için her türlü desteği
34  Okul meclisleri                                                             vereceklerdir.
              işleyişi                                     müdürlükleri           2-Okul meclislerinin aldığı kararlar öğretmenler kurulu
                                                                        gündemine alınması.

            Öğretmen veya    1-Öğretmen veya personelin kendi         -       İlköğretim ve    27.09.2010  1-İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürlükleri, öğretmen veya
            personelin kendi  aralarındaki problemleri öğrencilere              ortaöğretim okul    17.06.2011  personelin kendi problemlerini öğrencilerin bulunduğu
                      yansımasını önlemek.                                        ortamlarda tartışmalarını engelleyecek önlemleri
             problemlerini                                    müdürlükleri           alacaklardır.
             öğrencilerin
              önünde
35  Kişisel problemler tartışmamaları   2-Öğretmen veya personelin olumsuz
                      model olmasını engellemek
             İlköğretim ve   1-İlköğretim ve ortaöğretim       1-Aile Birliği     İl/İlçe Milli Eğitim  27.09.2010  1-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilköğretim ve ortaöğretim
             ortaöğretim    öğrencilerinin bilgi ve kültür     Başkanlıkları       Müdürlükleri    02.05.2011  okulları arasında bilgi ve genel kültür yarışmalarını
                      seviyelerini yükseltmek                                      02.05.2011 tarihine kadar gerçekleştirip 7 Merkez İlçe, İlçe
            okulları bilgi ve                                                   birincisini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir.
            kültür yarışması                      2-Mahalli Yönetimler
                      2-Düşünme, değerlendirme ve
                      yorumlama becerisi kazandırmak.
                                          3-Sivil toplum                       2-Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçelerinde birinci olan
                                          örgütleri                         okulu ve yarışmacı öğrencilerini ödüllendirmek üzere aile
36  Bilgi Yarışması                                                             birliği başkanlıkları, mahalli yönetimler ve sivil toplum
                      3-Grup halinde iş yapabilme becerisi
                                                                        örgütleriyle iş birliği yapabileceklerdir.
                      kazandırmak.
                      4-Toplum önünde kendilerini rahat
                      hissedebilmelerini sağlamak.
                                                                        3-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri dereceye giren ilk ve
                                                                        ortaöğretim birincilerini ödüllendirip İl Milli Eğitim
                                                                        Müdürlüğüne bilgi verecektir.
                      5-Bilgi ve kültürünü aktarabilme
                                                                        4-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümü tarafından 7
                      yeteneğini geliştirmek.
                                                                        merkez ilçe birincisinin arasında yarışma yapılması.
                                                                 Sayfa 25
                                      BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                        İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN     ETKİNLİĞİN                              SORUMLU        ÇALIŞMA
NO                       ETKİNLİĞİN AMACI       YAPILACAK                            ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ       KONUSU                                 KURUM         TARİHİ
                                        KURUM
            Her ilçeden risk 1-Risk altındaki çocukların okula İlçe Milli Eğitim    1-Okul       1. Dönem için  1-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, en çok risk taşıyan çocukların
              altındaki      devamını sağlamak.      Müdürlükleri,   Müdürlükleri      27.09.2010   öğrenim gördüğü (devamsızlıkların en çok yaşandığı,
                                                                   bölünmüş aile çocuklarının en çok bulunduğu ve sosyal
             öğrencilerin                     Emniyet   2-İlçe Milli Eğitim    24.11.2010   problemlerin en çok yaşandığı v.b.)okulların adlarını 1.
             yoğun olarak                   Müdürlüğü Çocuk   Müdürlükleri       tarihleri  dönem için en geç 24.11.2010 2. dönem için 07.04.2011
            öğrenim gördüğü                   Şube Müdürlüğü   3-İl Milli Eğitim     arasında   günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel
              okulların                    Sosyal Hizmetler   Müdürlüğü      2. Dönem için  Eğitim ve Rehberlik Bölümüne yazılı olarak bildireceklerdir.
   Risk altındaki    adlarının                     İl Müdürlüğü               14.02.2011   (Söz konusu çalışma her iki dönem içinde mutlaka
37                                                                  yapılacaktır.)
    çocuklar     bildirilmesi                    İl Jandarma                07.04.2011
                                       Komutanlığı.                 tarihleri  2-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden bildirilen okul isimleri İl
                                                             arasında   Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İl Jandarma
                                                                   Komutanlığı'na ve Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube
                                                                   Müdürlüğüne bildirildikten sonra, Çocuk Şube
                                                                   Müdürlüklerinin yürüteceği çalışmaları destekleyerek iş birliği
                                                                   yapacaklardır.


    Risk taşıyan    Çocukların    1-Sokakta çalışan çocuk     1-Okul Yönetimi     1-Okul             1-Sokakta çalışan çocukların tespit edilmesi.
    çocukların      sokakta    sayısını azaltmak ve riskleri   ve Rehberlik    Müdürlükleri            2-Okulda çocukların ailelerine sokakta çalışmanın riskleri
    yoğunlukla   karşılaşabilecek-    ortadan kaldırmak.         Servisi   2-İlçe Milli Eğitim          hakkında bilgi vermek.
                                                                   3-Rehber öğretmenler tarafından bu ailelerin evlerinin
   öğrenim gördüğü   leri tehlikeler                      2-Aile     Müdürlükleri
                                                                   ziyaret edilmesi ve eğitim verilmesi.
   okullarda öğrenci   hakkında                     3-Mahalli İdareler 3-İl Milli Eğitim          4-Maddi imkansızlık nedeniyle çocuğunu sokakta çalıştıran
   ve velilere bilgi  bilgilendirme                     4-Sosyal      Müdürlüğü             aileye kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma biriminden
     verilmesi     çalışmaları                     Hizmetler İl                     maddi destek alabileceği konusunda bilgi verilmesi.
                                        Müdürlüğü
                                        5-İl Emniyet                     5- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
                                       Müdürlüğü Çocuk                     yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                                                                   tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                                       Şubesi Müdürlüğü             27.09.2010   itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-22 forma işleyerek İl
38
                                                            17.06.2011   Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
                                                           Sayfa 26
                                              BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                                 İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN      ETKİNLİĞİN                                         SORUMLU      ÇALIŞMA
NO                           ETKİNLİĞİN AMACI             YAPILACAK                            ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ         KONUSU                                           KURUM       TARİHİ
                                                 KURUM
   İnternet    Cafe                                  1-İl Milli Eğitim    1-Büyükşehir ve    27.09.2010
   Sahiplerine                                      Müdürlüğü         İlçe Belediyeleri  17.06.2011  İnter Cafe sahiplerine yönelik, Belediyeler ve İlçe Emniyet
              Bilinçli internet                                                      Müdürlükleri tarafından yapılan bilgilendirme çalışmalarına
   Bilgilendirme
              kullanma ve                                                         ait bilgilerin İlçe milli Eğitim Müdürlükleri tarafından İl Milli
                        Öğrencileri zararlı sitelerden 2-Kolluk
39             kullandırma                                                         Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Rehberlik Bölümüne
                        korumak.            Kuvvetleri                                bildirilmesi.
              konusunda
              eğitim


   Okullarda çalışan    Okullarda     1-Okullarda çalışan yardımcı        1-İl/İlçe Milli Eğitim  1-Okul        27.09.2010  1-Okul Müdürlükleri, okul bazında çalışan yardımcı
   yardımcı personel, çalışan yardımcı    personel, kantin görevlileri ve servis   Müdürlüğü        Müdürlükleri     17.06.2011  personel, kantin görevlileri ve servis sürücülerine I. Ve II.
                        sürücülerini şiddet ve zararlı                                     Dönem başında Ulaştırma Bakanlığı Servis Araçları
   kantin görevlileri personel, kantin    alışkanlıklar konusunda
                                                           2-İlçe Milli Eğitim        Yönetmeliğine göre bilgilendirme toplantıları yapacaklardır.
                                              2-Kolluk Kuvvetleri
     ve servis    görevlileri ve    bilinçlendirmek                           Müdürlükleri
     sürücüleri      servis
    bilgilendirme   sürücülerinin    2-Okullarda çalışan yardımcı        3-Bursa Servis
     toplantısı   şiddet ve zararlı   personel, kantin görevlileri ve servis   Araçları Mal Sahibi,
              alışkanlıklar    sürücülerinin öğrencilere olması      Sürücüleri ve
40                       gereken yaklaşımları konusunda       Yardımcı Personeli
              konusunda      bilgilendirmek
               eğitimi
                        3-Okullarda çalışan yardımcı                                      2-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince bu alanda I. döneme ait
                        personel, kantin görevlileri ve servis                                 yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
                        sürücülerini öğrencilerin davranışları                                 tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
                        hakkında okul müdürlükleri ile                                     itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-19 forma işleyerek İl
                        diyaloga girmelerini sağlamak                                      Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
              Özel eğitim     1-Engellilerin topluma adaptasyonunu    1-İl Milli Eğitim     İl Milli Eğitim   27.09.2010  1-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik bölümü,
              şenliği       sağlamak                  Müdürlüğü         Müdürlüğü Özel    17.06.2011  mayıs ayı içerisinde özel eğitim okullarında öğrenim gören
                                                                            öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve el becerilerini
                                                             Eğitim ve           sergileyebilecekleri bir şölen programı hazırlayacaktır.
                                                           Rehberlik Bölümü
                                              2-Belediyeler
                        2-Engellilerin sosyal, kültürel, sportif
41     Şenlik                ve el becerisi sonucu hazırladıkları    3-Sivil toplum
                        ürünlerin sergilenmesini sağlamak.
                                              örgütleri                          2-Şölen programının hazırlanması ve uygulanması
                                                                            aşamalarında belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum
                                                                            örgütleri ile diğer kurumlardan destek almak üzere iş birliği
                                                                            yapacaktır.
                        3-Toplumun Engellilere karşı duyarlı
                        olmalarını sağlamak.
                                                                      Sayfa 27
                                     BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                       İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN      ETKİNLİĞİN                             SORUMLU     ÇALIŞMA
NO                        ETKİNLİĞİN AMACI      YAPILACAK                       ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ        KONUSU                               KURUM      TARİHİ
                                        KURUM
                                     1-Emniyet               27.09.2010  1-Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesinin Okullarda
                                                        17.06.2011  öğrencilerin görebileceği yerlere asılması
                                     Müdürlüğü Çocuk
                                                               2- Önemli gün ve haftalarda konuyla ilgili konferans, panel
                                     Şubesi                       gibi etkinliklerin yapılması.
    Çocuk Hakları    Çocuk Hakları  Çocukları Hakları Konusunda
42                                    2-Bursa Barosu   Okul Yönetimi
   Evrensel Bildirgesi   Konusunda       Bilgilendirmek
                                     3-Sosyal
                                     Hizmetler İl
                                     Müdürlüğü
                                                               1-Tespit edilen öğrencilerin ev ortamlarını gözlemlemek
                                                               2-Sorunların kaynağını aile ortamında aile bireyleriyle
                                                               paylaşmak.
               Okul İçi ve                                          3-Okul müdürü, sınıf öğretmeni, rehber öğretmenlerden
     Sosyal ve                             1-Okul Yönetimi
              Dışında Sosyal                                          oluşan bir ekiple bu ziyaretleri gerçekleştirmek.
   Psikolojik sorun                           Rehberlik Servisi          27.09.2010
43              ve psikolojik                          1-Okul Yönetimi         4- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait
     yaşayan                               2-Aile             17.06.2011
              sorun yaşayan                                          yapılan çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011
     öğrenciler                              3-Muhtar                    tarihine kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi
               öğrenciler
                                                               itibariyle 25.05.2011 tarihine kadar Ek-24 forma işleyerek İl
                                                               Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.


                                                               İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanda I. döneme ait yapılan
                                                               çalışmaları 31/12/2010 tarihi itibariyle 14/01/2011 tarihine
                                                               kadar, II. döneme ait çalışmaları 16.05.2011 tarihi itibariyle
   "Benim de dikili bir          1-Çocukların doğa ve canlı                           25.05.2011 tarihine kadar Ek-23 forma işleyerek İl Milli
                                      1- Orman İl   1-Bursa İl İzci  KASIM--2010  Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
44   ağacım var"     Ağaç Dikimi   varlıklara olan sevgisini
                                      Müdürlüğü    Kurulu       MART--2011
     Projesi              artırmak.
                                                        Sayfa 28
                                        BURSA İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EYLEM PLANI
                                           İŞBİRLİĞİ
    ETKİNLİĞİN       ETKİNLİĞİN                                SORUMLU      ÇALIŞMA
NO                            ETKİNLİĞİN AMACI      YAPILACAK                         ÇALIŞMALARA AİT AÇİKLAMALAR
     TÜRÜ         KONUSU                                  KURUM       TARİHİ
                                            KURUM
               Eylem planında 1-Eylem planında yer alan           -      İlçe Milli Eğitim  27.09.2010  Eylem planında yer alan çalışmaların tamamı İlçe Milli Eğitim
                 yer alan  faaliyetlerin uygulanmasını                 Müdürlükleri   17.06.2011  Müdürlüğü Şube Müdürleri tarafından I. Dönem için aralık II.
                       sağlamak                                          Dönem için mayıs ayında denetlenerek denetleme formunu
                faaliyetlerin                                              10 gün içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
45    Denetim        izlenmesi
                 Okullarda
                 güvenliğin
               sağlanması için    Okullarda meydana
                                                                    Okul irtibat görevlileri ve kolluk kuvvetleri ile okul
                okul yönetimi    gelebilecek her türlü olumsuz
   Okullarda Güvenli                                                         yönetimi, okul rehber öğretmeni, sınıf/şube
              rehber öğretmeni    olayların önüne                    1-Okul      27.09.2010
      Ortamın       ve sınıf/şube
                                                                    rehber öğretmeni arasında görüşmelerin
                          geçerek,öğrencilerimizin   Kolluk Kuvvetleri   Müdürlükleri    17.06.2011
     Sağlanması     rehber öğretmeni                                              zamanında ve sağlıklı bilgi paylaşımının
                          güvenli ortamda eğitimlerini
                 ile kolluk                                              sağlanması.
                          sürdürmelerini sağlamak
                kuvvetlerinin
              arasında iletişimin
46               sağlanması
   İstatistiki Bilgiler Eylem planında      1-Eylem planında yer alan              İl Milli Eğitim         1-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü,
              yer alan         çalışmalarda istenilen hedefe           Müdürlüğü Özel   2010-2011  İlçelerden gönderilecek olan EK-1 EK-2 EK-3 EK-4 EK-5 EK-
              çalışmalara ait                                               6 EK-7 EK-8 EK-9 EK-10 EK-11 -EK-12 EK-13 EK-14 EK-15
                          ne derece ulaşıldığını                 Eğitim ve    EĞİTİM   EK-16 EK-17 EK-18 EK-19 EK-20 EK-21 EK-22 EK-23 EK-
              istatistiki bilgilerin
                          belirlemek                    Rehberlik Bölümü   ÖĞRETİM   24 bilgi formlarının I. dönem ve II. dönem icmalini
              toplanması ve
                                                               YILI   çıkaracaktır.
              değerlendirilmesi
47                                                             DÖNEM
                                                              SONLARI   2-İlçe icmalleri doğrultusunda değerlendirme yaparak
                                                                    Sonuçlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderecektir.


                                                                    3-Sonuçların basın yoluyla kamuoyuna duyurulmasını
                                                                    planlayacaktır.
                                                              Sayfa 29
ŞİDDETİN NEDENLERİ VE ŞİDDETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Toplantılar soncunda ortaya çıkan ve şiddeti etkileyen faktörler aşağıya sıralanmıştır.

1. Sosyal-Kültürel ve sportif çalışmaların yetersizliği
2. Anne -baba destek eğitimlerin yetersiz olması
3. İlk ve ortaöğretim programı uygulayan okullarda yöneltme hizmetlerinin sağlıklı yapılmaması(Okul -alan seçimi)
4. Sportif çalışmalarda fiziki alanların yetersizliği
5. Okul-aile işbirliğinin sağlanamaması
6. okullardaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olması
7. Öğrencilere güvenilmemesi
8. İlçeler arası (sosyal-kültürel-sportif) faaliyetlerin yetersiz olması
9. Öğrencinin işlediği en basit suçlarda bile,az da olsa velisine baskı yapılarak okuldan uzaklaştırılmaya çalışılması
10. Okul önlerindeki satıcıların engellenmemesi
11. Okul kütüphanelerinin hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonlarında açık tutulmaması
12.Okullardaki kitap okuma ortamlarının yetersizliği ve kitap okumanın teşvik edilmemesi
13. Sanatsal etkinliklerin yetersizliği
14. Sürekli devamsız olan öğrencilerin ailelerine yönelik çalışmaların yetersiz olması
15. Müzik çalışmalarının yetersizliği
16. Öğrencilerin teknoloji meraklarını sağlıklı ortamlarda giderememesi
17. Okul çevrelerinin sivil polislerce kontrol edilmemesi
18. Diğer kurumlara ait spor alanlarının öğrenciler tarafından kullanılmayışı,
19. Sosyo-kültürel uyum problemi yaşayan ailelere yönelik eğitim prgramlarının yetersiz olması
20. Okul kütüphanelerinin işlevsel hale getirilememesi
21. Şiddetin yaşandığı okullarda,okul aile birliğinin ve öğrencilerin görüşlerine gereken önemin verilmemesi
22. Çocuğun aile içi şiddetin etkisiyle zararlı alışkanlıklara yönelmesi
23. Okullar arası yarışmaların rekabet havasından çıkarılmayıp dostluk havasına dönüştürülememesi
24. Bazı öğretmenlerin nöbet görevindeki eksikliği
25. Meslek gruplarının yeterince tanıtılmayışından dolayı öğrencilerin hedef belirleyememesi
26. Zararlı alışkanlıklarla mücadele çalışmalarının(öğrenci ve veliye yönelik) yetersiz oluşu
27. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfedici etkinliklerinin düzenlenememesi
28. Bağımlılık yaratan maddelere yönelik eğitim çalışmalarının yeterince yapılamaması
29. Parçalanmış ailelerin çocuklarına ve ailelerine yönelik eğitim çalışmalarının yetersiz olması
30. Çok az sayıda da olsa bazı öğrencilerin madde ve alkol kullanmaları
31. Öğretmenlerin, öğrencilerin sorunlarına, yeterli düzeyde önem vermemesi
32. Boş zamanların iyi değerlendirilmemesi
33. Okullarda rehberlik faaliyetlerine gereken önemin verilmemesi
34. Öfke kontrolünü öğrencilere öğretememe
35. Ailenin, çocuğu ile yeterince ilgilenememesi
36. Ailenin, ekonomik sorunları nedeniyle çocuğuna gerekli sevgiyi gösterememesi
37. Ailede şiddetin özendirilmesi
38. Aile içinde ağır ceza yöntemlerinin kullanılması
39. Ailelerin çocukların internet kullanımı ve seyredeceği Tv Programları konusunda gereken önemi göstermemesi
40. Teknoloji hizmeti veren özel sektör kurumlarındaki olumsuz koşullar
41. Okul çevrelerinde güvenliğin sağlanamaması
42. Bazı öğretmenlerin öğrenciye sevgiyle yaklaşmaması
43. Okulun ve ailenin, eğitim çalışmalarını göz ardı ederek öğretime aşırı önem vermesi
44. Öğrencilerin ergenlik sorunları
45. Okul öncesi eğitimin yetersizliği
46. Şiddete yönelik çalışmalarda çevre desteğinin sağlanmaması
47. Öğrencilerin kişilik gelişimlerinin yetersiz oluşu
48. Bazı öğretmenlerin öğrenciye söz hakkı vermemesi
49. Disiplin işlemlerinde ödülün dikkate alınmaması
50. Okul dışında okula gelen ziyaretçilerin denetlenmemesi
51. Rehberlik etkinliklerinin her sınıfta uygulanmaması ve okullar arası münazaraların yapılmaması
52. Rehberlik servislerindeki personel azlığı.
53. Bilgi teknolojisi sınıflarının, boş saatlerde(hafta içi ve haftasonu) öğrencilerin hizmetine sunulmayışı
54. Öğrencilerin Kıyafet Yönetmeliği'ni ihlal etmeleri
55. Bazı öğretmenlerin çözüm olarak şiddet kullanması
56. Şiddeti önleme amaçlı eğitim CD'lerinin olmayışı
57. Okullarda dilek kutularının olmayışı
58. Okullardaki çalışmaların, geri bildirimlerinin alınmayışı veya iyi değerlendirilmeyişi
59. Sevgi ve hoşgörü konulu etkinliklerinin yetersiz oluşu(resim,şiir kompozisyon,vb)
60. Yönetici ve öğretmenlerin olaylara anında ve doğru olarak müdahale edememesi
61. Gençlik merkezlerinin çok az olması
62. Düzenlenen sosyal,kültürel ve sportif etkinliklerin iyi duyurulmaması
63. Risk altındaki çoçuklar ile sokak çocuklarına maddi manevi destek sağlanmaması
64. Okul kantinlerinin sağlık açısından yeteri kadar denetlenmemesi
65. Günlük yaşamdaki şiddet olaylarının fazlalığı
66. Bazı okullarda rehber öğretmen olmayışı
67. Sınıf mevcutlarının kalabalık olması
68. Milli ve manevi duyguların zayıflaması
69. Öğretmenin öğrenciye tehditkar davranışı
70. Öğrencilerin fikirlerine değer verilmemesi
71. OKS ve ÖSS sisteminin yarış mantığına dayalı olması
72. Geleneklerin yozlaşması
73. Sınıftaki öğrencilerin çoğunluğunun aynı dersten başarısız olması durumunda öğretmenin sorumlu tutulması
74. Seminerlerin, alanında yetişmiş uzman kişilerce verilmemesi
75. Kursların ücretsiz olmaması,
76. Yabancı dil kurslarının düzenlenmemesi
77. Okulda yapılan çalışmaların, okul dergisi ile çevreye tanıtılmaması
78. Rehber öğretmen sayılarının norm kadro sayılarının çok altında olması.(Rehber öğretmen azlığı)
79. Sınıf içindeki hiperaktif veya hareketli öğrencilere baskıcı metotlarla yaklaşılması
80. Özgüveni yetersiz olan öğrencilerin kendilerini farklı davranışlarla göstermeye çalışması
81. "Şiddete hayır" çalışmalarının medya tarafından desteklenmesi için yeterli çalışmaların yapılamaması
82. Şiddetin boyutlarını öğrenmek amacıyla anket düzenlenmemesi
83. Okulların sevilir mekanlar haline getirilmemesi
84. Çocukların kendilerini güç kullanarak fark ettirmeye çalışması
85. Sözel bölümde okuyan öğrencilerin işe yaramaz olarak görülmesi ve aşağılanması
86. Okulların boya ve temizliğine dikkat edilmemesi
87. Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirecek çalışmaların yetersiz olması
88. Bazı öğretmenlerin argo kelimeler kullanması
89. Çocuk haklarının bilinmemesi
90. Okul bahçelerinin küçük olması ve öğrencilerin deşarj olamaması
91. Öğrencilerin okullarda güç grupları oluşturması
92. Öğrenci merkezli müfredatın öğretmenler tarafından farklı uygulaması
93. Okul duvar gazetelerinin işlevsel olmaması
94. Şiddet haberlerinin abartısız ve doğru biçimde yazılı ve görsel medyada yer almasını sağlayacak çalışmaların yapılmaması
95. Okullarda grup terapilerinin yapılmaması
96. Olumlu davranış sergileyen öğrencilerin tespit edilmemesi ve bu davranışların(Ayın örnek öğrencisinin
  seçilmesi gibi) teşvik edilememesi ve ödüllendirilmemesi
97. Sorumluluk duygusunu geliştirecek çalışmaların azlığı
98.Bazı öğretmenlerin okul binası içinde ve bahçede sigara içip kötü örnek olması
99.Öğretmenlerin sık sık değişmesi
100.İletişim-diksiyon ve güzel konuşma kurslarınnın açılmaması
101.Okullarda psikolojik şiddetin yaygın oluşu(alay etmek,küçük düşürmek,etiketlemek,kötü lakaplar,dışlama gibi)
102.Okulun şiddet odağı olarak gösterilmesinde öğrencilerin ne derecede olumsuz etkilenebileceğinin düşünülmemesi
103.Okul zil seslerinin ve teneffüs boyunca çalan müziğin kalitesinin,öğrencinin psikolojik rahatlamasına katkısı
  olacak düzeyde olmaması.
104.Öğrenci gözlem formlarının tüm öğrenciler için doldurulmaması
105.Kardeş okul uygulamasının aktif hale getirilmemesi ve sonuçlarının takip edilerek değerlendirilmemesi
106.Okul aile birliği yönetmeliğinin iyi uygulanamaması
107.Öğretmenlerin sık sık rapor veya izin alması
108.Sorunlu öğrencilerin grup çalışmalarına alınmaması
109.Okul meclislerinin etkin olarak çalıştırılmaması
110.Okul bahçe ve boş alanların kamera sistemiyle izlenememesi
111.Öğrencilerle ilgili iddialar konusunda ön yargılı davranılması
112.Sorunlu Öğrencilerin kendi haline bırakılması
113.Öğrenci sözleşmelerindeki maddelerin uygulanmaması
114.Kişisel problemi olan öğretmenlere yardımcı olunmaması
115.Okul aile birliklerinin çalışmalarına okul idarecilerinin müdahale etmesi
116.Öğrenci, disiplin kuruluna sevk edilmeden önce öğrenciye yönelik psikolojik çalışmaların yapılmaması
117.Öğrencilere başarısız oldukları derslerden sık sık af getirilmesi
118.Cep telefonlarının ders esnasında açık olması
119.Okullardaki kursların uygulamada daha nitelikli olmaması(Öğrencinin kendi okulu dışında
  diğer okuldaki kursa katılmaması)
120.Bazı öğretmenlerin derse geç kalması
121.Öğrencilerin okul başarılarının düşük olması
122.Öğretmenler arası iletişim eksikliği
123.Şiddeti yazı ve resimlerle anlatma
124.Öğrencilerin üzerlerinde kesici alet taşımaları ve bunlara kolaylıkla ulaşmaları
125.Derslerin boş geçmesi
126.Sınıflar ve okullar bazında birlikte eğlenme kültürümüzün gelişmemesi
127.Sokak çocuklarının olumsuz kişilik özelliklerinin diğer çocuklara model olması
128.Stres odalarının olmaması
129.Öğrenciye yapılan her türlü haksızlık ve adeletsizlikler
130.Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin zamanında tespit edilememesi ve bu öğrencilere yeterli eğitimin verilememesi
131.TV' de şiddet içerikli programların uygun olmayan saatlerde yayınlanması
132.Rehberlik araştırma merkezlerindeki uzman eleman sayısının yetersizliği
133.Rehber öğretmenlere görevi olmayan etkinliklerde görev verilmesi
134.Rehber öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin yetersizliği
      ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACIYLA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

  Bursa genelinde öğrenci, okul aile birliği ,rehber öğretmenlerle yapılan toplantılarda şiddetin nedenleri belirlenmiş,
oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmiş,şiddetin önlenmesi için alınması gereken önlemler aşağıda
belirtilmiştir.

 1. Tüm öğrencilerin öğretim yılı boyunca düzenlenecek olan sosyal kültürel ve sportif amaçlı çalışmaların en az birinde
yer alması sağlanmalıdır.

 2. Sosyal kültürel ,sportif ve sanatsal çalışmalarda okulların konu ile ilgili fiziki alanları(salon ve sahaları) hafta içi
ders saatlerinden sonra ve hafta sonları öğrencilere hizmet verecek şekilde açık tutulmalıdır.

 3. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphanesi bulunan okulların hafta içi ders saatlerinden
sonra ve hafta sonları da açık tutulması sağlanmalıdır.

 4. Sosyal kültürel ve sanatsal çalışmalar olarak tiyatro,resim,şiir,kompozisyon,çevre ,fotoğraf alanlarında ilgi ve
yeteneklerine göre kalabalık gruplardan oluşan ekipler oluşturularak öğrencilerin hafta içi ders saatlerinden sonra ve
hafta sonları bu çalışmalara özendirilmesi ve bu çalışmalara uygun diğer okullardaki fiziki mekanların hizmete sunulması
sağlanmalıdır.

 5. Tüm okullarda okul korolarının oluşturulması ve okul orkestralarının kurulması zorunlu hale gelmelidir.

 6. İlköğretim okulu öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerine dikkat edilerek meslek liselerine ait bölümlerin tanıtımının
sağlıklı yapılması;okul,aile ve öğrenci işbirliği ile yönlendirmesi şarttır.

 7. Öğrenciler için büyük risk oluşturan, olumsuz alışkanlık ve davranışlara yönlendiren internet kafe gibi ortamlardan
uzak tutulması amacıyla teknoloji merakını gidereceği okul bilgi teknolojisi sınıfları ve kantinlerinin hafta içi ders saatlerinden
sonra ve hafta sonları öğrencilerin ister oyun amaçlı,ister bilgi edinme amaçlı hizmetlerine sunulması çok önemlidir.
 8. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğinde ifade edilen kulüplerin kurulup işler hale
getirilmesi gereklidir.

 9. Sosyal etkinlikler yönetmeliğinin 8. maddesinde yer alan 'Sosyal Etkinlikler Kurulu' oluşturularak okul içi ve okul
dışı etkinliklerde çalışmaların yürütülmesi için her türlü tedbirin alınması ve bununla ilgili raporların okul müdürlerince
incelenmeye alınması ve denetime tabi tutulması yönetmelik gereği şarttır.
 10. Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere mesleklerin tanıtılması ve yönlendirilmesi amacıyla İŞKUR
ile işbirliği yapılarak tanıtım toplantıları düzenlenmelidir.Gerekli durumlarda meslekleri tanıtan CD'ler öğrencilere izletti-
rilmelidir.
 11. Sürekli devamsız öğrencilere,parçalanmış aile çocuklarına,olumsuz çevre koşullarında bulunan, madde ve
alkol kullanmaya yatkın görülen risk altındaki çocukların velilerine yönelik Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile
işbirliği yapılarak (her ilçede en az bir toplantı olmak üzere) toplantılar yapılmalıdır.

 12. "Hoşgörü ve Sevginin İnsan Yaşamındaki Önemi" konulu ortaöğretim öğrencilerine yönelik fotoğraf, öykü,ilköğretim öğrencilerine
yönelik ise şiir yarışmaları etkili olacaktır.

 13. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında oluşturulacak tiyatro çalışmalarında sevginin önemi,sevginin paylaşımı,
sevginin gücünü yansıtan eserler seçilerek diğer öğrencilere gösterilmesi gerekmektedir.

 14. Okullarda kendi istek ve duygularını rahat ifade edemeyen öğrencilerin dilek ve temennilerini aktarabilecekleri
dilek kutularının oluşturulması büyük yarar sağlayacaktır.

 15. Milli ve manevi duyguların geliştirilmesi amacıyla Bursa'daki tarihi mekanlara belli programlar dahilinde geziler
düzenlenmesi ve imkanlar ölçüsünde Çanakkkale Şehitliğine yönelik turlar düzenlenmelidir.

 16. İmkanlar el verdiği ölçüde öğrencilerin olumlu çalışmalarını çevreye yansıtıcak okul dergilerinin çıkartılması
çok önemli katkılar sağlayacaktır.

 17. Okul duvar gazetelerinin mutlaka daha işlevsel hale getirilmesi sağlanmalıdır.

 18. Olumlu davranış sergileyen öğrenciler tespit edilerek haftanın ya da ayın öğrencisi seçilmeli ve ödüllendirilmelidir.

 19. Yeni tedbirler alınıncaya kadar öğrencilerin cep telefonlarının ders saatinde kapalı tutulması için gereken önlemlerin
alınması zorunludur.

 20. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin tespitinde gerekli hassasiyet gösterilmeli ve bu öğrencilerin okul rehberlik
servislerine veya rehberlik araştırma merkezlerine yönlendirilmelerinin yapılması önemlidir.
 21. Okullarda velilere yönelik düzenlenecek toplantılarla velilere;okul öncesi eğitimin önemi,okul-aile işbirliği,sosyo-
kültürel uyum problemi,aile içi şiddet,zararlı alışkanlıklar,ailenin çocuğuna olan ilgisizliği, ailede şiddetin özendirilmesi,
aile içinde ağır ceza yöntemlerin uygulanması, ailenin çocukların internet kullanımı ve seyredeceği TV programları
konusunda gereken önemi göstermemesi,ailenin çocuğunun öğretime ağırlık vererek eğitim kazandıracağı olumlu
davranışları göz ardı etmesi;öğrencilerin ergenlik sorunları,çocuklarda kişilik gelişimi,anne-baba tutumları,anne-baba
çocuk iletişimi,çocuğun sorumluluk bilincinin gelişmesinde ailenin rolü,çocuk hakları ve sağlıklı yaşam konularında ailelerin
bilinçlendirilmesi zorunludur.

 22. İlköğretim ve Ortaöğretim programı uygulayan okul öğrencilerine yönelik meslek liselerinin bölümlerini tanıtıcı
MEGEP'e ait 14 adetten oluşan tanıtım CD'lerinin izlettirilmesi öğrencilerin yönlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

 23. Özellikle İlköğretim 8.sınıf öğrencilerine yönelik meslek liselerinin tanıtımını yapmak amacı ile belli program
dahilinde meslek liselerine geziler düzenlenmesi etkili olacaktır.

 24. Resmi güvenlik personeli ile özel güvenlik veya okul personeli tarafından girişlerin kontrol altına alınması,ziyaretçi
defterlerinin tutulması gibi önlemlerle okul güvenliğinin sağlanması gereklidir.

 25. Emniyet görevlilerince okulların zaman zaman ziyaret edilerek,varsa okul çevresindeki art niyetli şahıslara
gözlem altında oldukları imajı kazandırılması açısından kurumlar arası iş birliğine gidilmelidir.

 26.Okul müdürleri,okul önlerindeki satıcıları mutlaka ilgililere bildirmelidir ve bu konuda mutlaka gerekli önlemleri almalıdır.

 27. Sosyal kültürel ve sportif amaçlı çalışmalarda fiziki eksikliği olan okul müdürleri,çevredeki mahalli idareye ait
diğer fiziki imkanların yanı sıra Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait mekanlardan istifade edebilmek için diyaloğa girmelidir.

 28. Okul müdürleri,okul çevresinde dikkat çeken şahısları veya şüpheli davranışları Emniyet Müdürlüklerine bildirilmelidir.

 29. Şiddetin yaşandığı okulların müdürleri,Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kriz müdahale ekibinden acil destek istemeli,
okul aile birliği ve öğrencilerin de görüşlerine yer vererek diğer öğrenciler üzerinde olumsuz etki bırakacak riskleri ortadan
kaldırma amaçlı çalışmalar yapmalıdır.

 30. Öğretmenin, ciddi bir problem haline gelen nöbet görevini tam ve doğru yapmasını sağlamak amacıyla okul müdürü
denetim görevini sıklaştırmalıdır.(Öğretmenin nöbet görevi ders yoğunluğu en az olan günleri dikkate alınarak planlama
yapılmalıdır.
 31. Okul müdürleri, okul rehberlik faaliyetlerinin yürütüldüğü okul rehberlik servislerine uygun fiziki ortam ve donanımın
sağlanmasında en üst seviyede hassasiyet göstermeli ve rehberlik servislerinden hizmete alması gereken öğrencileri
servislerine yönlendirmelidir.

 32. Okul Müdürleri,Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kuruluna başkanlık ederek okul rehberlik çalışmalarını bizzat
takip etmelidir.

33-Okul müdürleri sınıflarda uygulanan rehberlik etkinliklerini sık sık denetlemelidir.

34-Okul müdürleri öğrencileri araştırmaya,düşünmeye,tartışmaya yönlendirmek amacıyla münazalar düzenlemelidir.

35-Okul müdürleri,okulun bünyesindeki kantinleri sık sık denetleyerek sağlık açısından uygun hale getirilmelerini sağlamalıdır.

36Rehber öğretmeni olmayan okulların ihtiyaç duydukları takdirde kendilerine en yakın rehberlik ve araştırma merkezinden destek almaları

37-Birden fazla rehber öğretmeni bulunan okullardan rehber öğretmeni bulunmayan okullara görevlendirme yoluyla da olsa destek verilmelidir.

38-Okul müdürleri,okulların sevilir mekanlar haline gelmesi için okulun tertip,düzen,temizlik ve boyalarına dikkat etmeli ve estetiğe önem vermelidir.

39-Okul müdürleri,öğretmen ve personelin okul içinde ve bahçesinde sigara içmesini engellemelidir.

40-Okul müdürleri,okul zil seslerinin ve tenefüs boyunca varsa çalan müzik parçalarının kalitesini öğrencilerin psikolojik olarak rahatlamasına
  sağlayacak düzeyde seçilmesini sağlamalıdır.

41-Okul müdürleri sınıf rehber öğretmenleri tarafından düzenlenmesi gereken Öğrenci Gözlem Formu ve Dosyalarının sağlıklı düzenlenip
  düzenlenmediğini kontrol etmelidir.

42-Okul Müdürleri,okul aile birliği yönetmeliğinin ilgililerince iyi uygulanmasına destek vermelidir.

43-Okul müdürleri,okul meclislerinin etkin olarak çalışması için her türlü desteği vermelidir.

44-Ekonomik durumu uygun olan okullar,kendi olanaklarıyla,ekonomik durumu yetersiz olan okullarda diğer kurum,kuruluş ve çevrenin desteğini
  alarak okul bahçesi ve boş alanlarını kontrol altına almak için kameralı sistem kurmalıdır.

45-Okul müdürleri ,problemli öğrencileri disiplin kurullarına sevk etme ve bir şekilde okuldan uzaklaştırma yoluna gitmeden okul rehberlik servislerine
  yönlendirmelidir.
46-Okul müdürleri derse geç girmeyi alışkanlık haline getiren öğretmenlerin zamanında derse girmesi için tedbir almalıdır.

47-Okul müdürleri,öğretmenlerin kendi aralarındaki problemlerini öğrencilerin önlerinde konuşmamalarını sağlamalıdır.

48-Okul müdürleri,okul rehberlik servisi hizmetlerini aksatmayı göze alarak diğer konularda rehber öğretmenlere görevinin dışında görevler vermemelidir.

49-Sınıf ve branş öğretmenlerine okul rehberlik uygulamaları konusunda Milli Eğitim Bakanlığının 02.10.2006 tarih ve 4481 sayılı yazı emirlerinde
  okullarda günlük seminerler verilerek rehberlik uygulamalarının yanında öğrencilerin sorunlarına öğretmenlerin yeterli düzeyde önem vermesi
  öğretmenlerin öğrenciye sevgi ile yaklaşması,öğretmenlerin öğrenciye söz hakkı vermesi,öğretmenlerin şiddeti çözüm olarak görmemeleri

  gerektiği,öğretmenin öğrenciye tehdikar yaklaşmaması gerektiği,sınıf içindeki hiperaktif veya hareketli öğrencilere
  baskıcı metotlarla yaklaşmamaları,öğretmenlerin argo diye tabir edilecek kelimeler veya ifadeler kullanmaması gerektiği kişisel problemi olan öğrencilere
  yardımcı olmaları gerektiği gibi konularda bilgi verilmelidir.

50-Şiddeti önleme çalışmaları konusunda yazılı ve görsel medyanın desteğinin alınabilmesi için medyaya sağlıklı bilgi verilmesi önemli
  sağlayacaktır.

51-TV'lerdeki şiddet içerikli programların saat 22.oo'den sonra yayınlanmasının RTÜK'e teklif edilmesi uygun olacaktır.

								
To top