Docstoc

30.12.2010

Document Sample
30.12.2010 Powered By Docstoc
					                                   SİNOP DEFTERDARLIĞI
                         MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ İHALE İLANI
                                 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

                                                                      TAHMİN   GEÇİCİ
SIRA                   PAFTA PARSEL       YÜZÖLÇÜM HAZİNE                                        İHALE    İHALE
    İLİ  İLÇESİ  KÖYÜ  MEVKİİ           CİNSİ                    İMAR DURUMU             EDİLEN  TEMİNATI
 NO                    NO   NO         Ü (m²) HİSSESİ                                        TARİHİ   SAATİ
                                                                     BEDELİ (TL)  (TL)
                                             Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
 1   Sinop Merkez Çiftlik  Pınarbaşı  17  380   Tarla     2,690.00  TAM                            21,520.00  2,152.00 12/30/2010  10:00
                                              Çevre düzeni planında tarım alanıdır.
                                             Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
 2   Sinop Merkez Çiftlik  Bozlaklar  22  574   Tarla     4,690.00  TAM                            39,865.00  3,986.50 12/30/2010  10:15
                                              Çevre düzeni planında tarım alanıdır.
                                             Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
 3   Sinop Merkez Çiftlik  Ağaçeli    6  166   Tarla     580.00  TAM                            8,410.00   841.00 12/30/2010  10:30
                                            Çevre düzeni planında tarım ve sulama alanıdır.
                                             Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
 4   Sinop Merkez Çiftlik  Ağaçeli    6  164   Tarla     1,100.00  TAM                            16,500.00  1,650.00 12/30/2010  10:45
                                            Çevre düzeni planında tarım ve sulama alanıdır.
                                             Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
 5   Sinop Merkez Çiftlik  Ağaçeli    7  130   Tarla     1,840.00  TAM                            18,400.00  1,840.00 12/30/2010  11:00
                                              Çevre düzeni planında tarım alanıdır.
                                             Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
 6   Sinop Merkez Çiftlik  Şanlıköy   12  886   Tarla    46,516.00  TAM                           380,000.00  38,000.00 12/30/2010  11:15
                                              Çevre düzeni planında tarım alanıdır.
                                             Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
 7   Sinop Merkez Çiftlik  Yalıboyu   8  1041  Tarla    44,254.65  TAM                           500,000.00  50,000.00 12/30/2010  11:30
                                              Çevre düzeni planında tarım alanıdır.

               İpekçi                           Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
 8   Sinop Merkez Dibekli        21  1510  Tarla     1,240.00  TAM                            24,800.00  2,480.00 12/30/2010  11:45
               Mahallesi                           Çevre düzeni planında tarım alanıdır.

               Orta                            Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
 9   Sinop Merkez Dibekli        18  1016  Tarla     441.00  TAM                            2,646.00   264.60 12/30/2010  14:00
               Mahalle                            Çevre düzeni planında tarım alanıdır.

               Orta                            Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
 10  Sinop Merkez Dibekli        18  1518  Tarla     198.00  TAM                            1,188.00   118.80 12/30/2010  14:15
               Mahalle                            Çevre düzeni planında tarım alanıdır.
                                             Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
 11  Sinop Merkez Şamlıoğlu Eşiköy    4  204   Tarla     1,400.00  TAM                            5,600.00   560.00 12/30/2010  14:30
                                              Çevre düzeni planında tarım alanıdır.

                             Ham               Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
 12  Sinop Merkez Sinecan  Gedioğlu   5  962          722.00  TAM                            3,825.00   382.50 12/30/2010  14:45
                             toprak               Çevre düzeni planında tarım alanıdır.
                                             Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
 13  Sinop Merkez Kabalı  Çarşamba   9  856   Tarla    16,600.00  TAM                           115,000.00  11,500.00 12/30/2010  15:00
                                            Çevre düzeni planında tarım ve sulama alanıdır.
                                       SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR

SIRA   ARACIN AİT OLDUĞU                                                                      TAHMİN   GEÇİCİ   İHALE  İHALE
                   MARKA MODEL      CİNSİ        FİİLİ DURUMU            ŞASİ SERİ NO       MOTOR SERİ NO      EDİLEN  TEMİNATI
 NO      İDARE                                                                                    TARİHİ  SAATİ
                                                                                  BEDELİ (TL)  (TL)
      Bayındırlık ve İskan
 1                   Ford    1985  Minübüs    Ekonomik ömrünü doldurmuş         DJVZFP 023684          23684       2,000.00  200.00 12/30/2010 15:15
        Müdürlüğü
      Bayındırlık ve İskan
 2                   Ford    1986  Otomobil    Ekonomik ömrünü doldurmuş       SFAFXXDJBEGY51531          51531        1,500.00    150.00 12/30/2010    15:30
        Müdürlüğü
      Bayındırlık ve İskan
 3                   Murat    1985  Otomobil    Ekonomik ömrünü doldurmuş         131AF10159253      131A10160161560      1,500.00    150.00 12/30/2010    15:45
        Müdürlüğü

    1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Sinop
    Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyonca Milli Emlak Müdürü makam odasında ayrı ayrı yapılacaktır.
    2- İhalelere katılacak isteklilerin;
    a) Yatıracakları teminata ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve
    teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş
    ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat
    olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.],
    b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya
    onaylı nüfus kayıt örneğini,
    c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
    siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2010 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter
    tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
    d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi içinTürkiye'de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya
    teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,
    e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,
    f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri, ( 5403 sayılı Toprak Kanunu
    ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.)
         İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
    3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim
    alınamaz.
    4- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Sinop Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
    5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu ve tapu harcı)
    müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
    6- Taşınmazların satışında ihale bedelleri defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00.- (beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise
    1.000,00.- (Bin) TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, taksitler halinde yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.
    7- Araçların satış bedeli peşin tahsil edilecek olup, satış bedeli üzerinden yasal oranda KDV alınacaktır.
    8- Satışı yapılacak taşıtlar faal olmayıp mevcut durumlarıyla satılacaktır. Satış sonrası Trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken diğer belgeler ve izinler alıcıya aittir.
    9- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle
    birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda
    belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan
    müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
    10- İhalelere ilişkin bilgiler Defterdarlığımızın www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/sinop adresinden görülebilir.
    11- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
        İlan olunur.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:8/23/2012
language:Unknown
pages:2